KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulowna. TWEEDE BLAD. Oe Oorlog in het Oosten. RUBRIEK VOOR KINDEREN. m No. 3236. Zaterdag 20 Februari 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. Bureau: Spoorstraat Telefoonn0. 59. Indische Penkrassen. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 48. We werden zeer harteljjk ontvangen hier op Depok en hebben tot nog toe geen berouw over ons uitstapje naar beneden. Papa en Mama Loen vertelden ons reeds zóóveel bjjzonderhoden van dit merkwaardige plaatsje, dat ik nog moeite zal hebben alles behoorlijk in óón Penkras weer te geven. Laat ons beginnen met het begin. In 1705 woonde hier een vroom Lid van den Raad van Indiê, (J. C kastelein-genaamd, die het land Depok van de Oost-Indische- Compagnie in eigendom had gekregen. Deze heer had, volgens het gebruik dier dagen, vele slaven in zijn bezit en toen hjj nu in 1714 overleed, hoorden die zwartjes tot hun bljjdschap, dat de ,baas" hun niet alleen de vrij heid terugschonk, doch hun bovendien het land Depok in communaal bezit afstond, mits zjj zich eerst tot Christenen lieten doopen. Nu, 't waren practische menschen die sla ven en ze volgden daarom het verheven voor beeld van den Franschen Koning Henri IV, ze veranderden van geloof ter wille van het zoo prachtige aanbodOf ze toen dadelyk ook overtuigde Christenen geweest zullen zjjn, valt m. i. wel wat te bctwylelen, vooral als men weet, dat de Islam het toestaat om, zoo noodig, voor den vorm een andere religie te belyden, mits men in zyn hart maar 'n trouw volgeling van Mohammed blyftl Ook bepaalde de heer Chastelein, dat er zich op Depok geen Chineezen mochten ves tigen en dat er nooit of te nimmer opium zou mogen verkocht worden. Honderd twintig slaven omhelsden toen het Christendom en werden do stamvaders van de z. g. Depoksche gemeente. Ze kregen, behalve het gemeenschappelyk grondbezit, nog 't beheer over 300 koeien, 2 gamelauspelen, 50 mooie statielansen met zil veren beslag en 16 Kyksdaalders per gezin aan contanten. Wel een practische manier van kerstenen, zou ik denken, want al waren die eerste bekeerden" nog van weinig waarde, hun nakomelingen, thans 500 zielen tellende, zyn Protestanten van streng rechtzinnige op vatting, ik zou haast zeggen, nog vaster in 't geloof dan menige anti-revolutionair in Holland. Depok is op 't oog een stil leeljjk plaatsje met slecht onderhouden wegen. Overal ziet men er vette varkens rondsnuffelen, een gruwel in de oogen van de Mohammedanen, waaruit de meerderheid der bevolking hier toch nog steeds bestaat. 't Ts merkwaardig om op te merken, hoe die menschen door de Christenen met eene zekere minachting worden bejegend, terwjjl ze o. a. heel grappig van «Inlanders" spreken, net alsof zy dat zelf niet zjjnl Ze trachten in kleeding enz. den blanda na te bootsen en onder de jongeren treft men zelfs echte fatjes aan, keuriger gekleed dan menig volbloed Europeaan hier te lande. Nog óón leelyk ding hebben de Depokkers van ons blanken afgekeken, dat is het drinken van jenever en andere alcoholische dranken, doch overigens is het wel een goed slag van menschen, dat zeer aan ons Gouvernement gehecht is. Depok houdt er soort van Gemeentebstuur op na, thans onder Voorzitterschap van Adam Jacobs, terwyl Felix Laurens Secretaris is. De broer van mjjn gastheer, de Inlander H. Loen is de politieman, de tjamat en heeft gelukkig maar een schimmetje te doen. Wel zyn de Depokkers eenige weken ge leden verontrust door een brief van den be- ruchten rooverhoofdman Gantang, die thans met zyn benden nog steeds de residentie Batavia onveilig maakt. Die sinjeur, welke, dank zy ons zwak optreden, de schrik is van Europeaan, Inlander, Chinees en Arabier, heeft beloofd Depok met een bezoek te ver eeren. Ik vertrouw, dat de ingezetenen hem en zyn rotgenooten niet al te Christelyk zullen ontvangen. Ze hebben hier gelukkig goede wapens in overvloed en zyn vast be sloten zich flink te verdedigen. Fraaie toestanden toch in deze residentie, die notabene drie flinke garnizoenen telt. 't Ljjkt wel of we in Turkye zijn in plaats van in eene beschaafde kolonie Doch om op dat Gemeentebestuur terug te komen, het wordt bjjgestaan of misschien ook wel eens tegengewerkt door een raad van vy ven, eene vertegenwoordiging der Christen ingezetenen, gekozen door alle meerderjarigen, waaronder ook do weduwen, hoofden van ge zinnen. Dit laatste geef ik ook de Vrjje Dames in Holland in overweging en wel als gelei- doljjko overgang naar 't vrouwenkiesrecht. De fiero kampvechtsters voor ket roviel van hot zwakke geslacht, zullen zeker ook met belang stelling vernemen, dat er wel eens een De- poksch weouwtje in den Raad is toegelaten, voor de gezelligheid zeker, als ze er ten minste nog toonbaar heeft uitgezien. Die raad dan vergadert elke maand in het Raadhuis, de Kompoelan geheeten en de leden worden er netjes voor betaald. Natuurlyk heeft zoon republiekje z'n eigen inkomsten en uitgaven. Waarvoor anders een Raad met Bestuur En zoo brengen de Christenen dan l/io van hun rystgewas op aan de kas der gemeente, terwyl do Mohammedanen 1/6 moeten afstaan en bovendien nog verplicht zijn om eens in de week lieerendienst te verrichten of te wol onbetaalden arbeid aan de wegen, waterlei dingen, op de rystveldon enz. Dat slaven- werkje kan voor twee dubbeltjes per dag worden afgekocht. Als men nu weet dat er hier 3000 Mohammedanen worden aangetroffen en dat er toch nooit eenig verzet tegen deze willekeur heeft plaats gehad, dan moot men toegeven, dat 't geduld en de lydzaamheid in Indië groot zyn. Als hoofd van het land Depok, als officieel hoofd namelijk, wordt door den assistent resi dent van Buitenzorg een djoeragan aangesteld en wel op voordracht van meergenoemden gemeenteraad. Tot zoover de mededeelingen van de familie Loen. Nadat we lekker gegeten en gedronken hadden, stelde de oude heer een rytoertje voor. Een van de gemeenteleden bood zyn werkeljjk net wagentje met vurig paard ter beschikking en toen reden we 't plaatsje rond, overal vricndeljjk toegeknikt. Alleraardigste ongens en meisjes speelden op de wegen en mn harteljjk: .dag mynheorrrl, dag mijn- heerrr 1" klonk zeer sympathiek. Er komen hier maar weinig vreemdelingen kjjken en dus is een bezoek van buiten altjjd iets van beteekenis in deze plaats. Ten slotte bezochten we het Seminarie, waar we verwelkomd werden door broeder Henne- n, een eerwaardig oud man met langen apostolischen baard en een ernstig dooh vrien delijk voorkomen. Hy is een Duitscher, die in 1866 per zeilschip naar het Zonneland kwam en zyn geheele leven gewjjd heeft aan de prediking van Jozus leer onder de heidenen. Hy begon zyn zending te Koeala Kapoeas onder de Dajaksche koppensnellers van de Zuider- en Ooster-Afdeeling van Borneo. Eenige uren brachten we op het Seminarie door en over deze merkwaardige stichting zullen wjj het dus de volgende maal hebben. Lt. CIockeneb Bboüsson b.d. Depok. NIEUWSTIJDINGEN. Hoog water. Uit Renkum meldt men De Rjjn blyft voortdurend laDgzaam was sen, zoodat nu alle uiterwaarden en binnen velden geheel zyn overstroomd. Aan de steenfabrieken zyn de werkzaamheden na genoeg geheel gestaakt moeten worden. Uit Nymegen meldt men De strekdam en de Lagekade staan blank. De Waal heeft thans hier eene dubbelde breedte. De Gierbrug is nog in de vaart, doch wegens den feilen stroom wordt'snachts met eene sleepboot overgevaren. Men meldt van den Hoek van Holland Een man van het machinepersoneel der Harwichboot werd door een slag der ma chine onmiddellijk gedood. Hy laat een vrouw en drie kinderen achter. De uitsluiting in het Diamantvak te Amsterdam. De door de Amsterd. Juweliers-Vereeni- uitgeschreven Uitsluiting" is Don- ingegaan. Het grootste gedeelte van de diamantslyppers, zeker wel 7000 man, is hierdoor zonder werk. Op enkele nietaangesloten fabrieken, wordt nog ge werkt. Het ware dwaasheid reeds nu voorspel lingen te willen wagen omtrent den ver- moedeljjken afloop van den strjjd, die nog moet aanvangen. >Zelfs een profeet als Mahomed", zeide een der betrokkenen tot ons, »zou niet kunnen voorspellen wat het einde zal zyn, noch wanneer het zal derdag1" van de Beide partijen zien den strjjd even ern stig in. Zy ontveinzen zich geen van bei den, dat de strjjd feitelyk is een sociaal- economische botsing, een worsteling tus- schen ihet proletariaat en het kapitaal" en zyn beiden ten volle bereid dien strjjd te strjjden tot het bittere einde, de nederlaag van een van beide partyen. Juist daarom wordt deze strjjd zoo intens belangrjjk en zullen het verloop en de uitslag van zoo groot gewicht zyn. Wordt inderdaad de strjjd ten einde uitgevochten, dan zal de overwinnende party jaren lang een groote overmacht hebben. Beide partjjen doen natuurlyk gaarne gelooven, dat ze er uitstekend voor staan. Van juwelierszjjde wordt opgemerkt dat er nog voor drie maanden voorraad bewerkt goed is en zjj dus den strjjd drie maanden kunnen volhouden zonder schade te ljjden, terwyl de kleinere juweliers zich hebben kunnen dekken voor de noodzakelykheid om zich misschien in schuld te steken. Van de zjjde der werklieden werden geen stellige verklaringen gedaan, vooral ook omdat nog niets is beslist omtrent de uitkeeringen. Wat wy echter hier verna men gaf ons den indruk dat men aan deze zjjde meende den strjjd op zyn minst drie maanden te kunnen volhouden en misschien wel langer. Rest nog de party van de fabriekseige naren. Voor deze staat het bedrjjf geheel stil, maar een hunner meende dat zelfs dit nog beter was dan op de bestaande voorwaarden te moeten doorwerken, daar bjj het heerschende gebrek aan werkkrach ten de fabrieken steeds verlies opleveren. Er hebben in de laatste tjjden zeer vele molens stil gestaan, waarvoor geen vraag was; enkele fabrieken hebben zelfs met zoo weinig molens moeten draaien dat het verlies tot hooge bedragen opliep. En zoo is van dezen komenden strjjd de merkwaardigheid dat geen van de partyen terneergeslagen is nu de loop der omstan digheden heeft geleid tot een botsing, die wellicht het hangende machtsvraagstuk zal brengen tot een beslissing. (>H.blad.") De Fee8tmarkt. Men meldt ons uit Amsterdam De Feestmarkt en de inschryvingsbil- jetteu voor de bjjdragen van het Emma- fonds, hebben, naar wy vernemen, f 92.000 opgebracht. De feestavond die Dinsdag avond in het Concertgebouw werd gegeven aan de dames en heeren der feestmarkt, bracht f 1000 op voor het sanatorium Hoog LareD. Uit Sjanghai wordt geseind, dat volgens berichten uit Nagasaki, van 12 dezer, die mobilisatie van het Japansche leger stelselmatig in haar werk is gegaan. Het aantal soldaten dat klaar staat voor de krygsverrichtiugen, zonder dat de ver dediging van het land verzwakt wordt, wordt geraamd op 300,000 man. De troe pen begeven zich in alle stilte, 's nachts naar de plaatsen van verscheping Sascho, Koere, Modzji en Jokosoeka. Alle gewo ne treinen zyn verplicht hun lichten te dooven zoodra zjj in de nabjjheid komen van treinen met troepen Een nieuw bewijs, hoe geheimzinnig de Japaaners te werk gaan 1 LONDEN, 17 Febr. De >St. James's Gazette" verneemt uit KobeOfficieel wordt meegedeeld, dat de Japansche tor pedobooten opnieuw een aanval deden op Port Arthur in den morgen van 14 Febr. Het Russische wachtschip in de haven werd door een torpedo getroffen, evenals een ander buiten de haven liggend oorlogs schip. De Japanners konden zich ongedeerd terugtrekken. NEW-YORK, 17 Februari. Een telegram uit Tokio maakt melding van den torpedo- aanval op Port-Arthur op 14 Februari. Door den verblindenden sneeuwstorm kwa men slechts twee Japansche schepen aan den ingang der haven en zelfs deze vielen afzonderlijk aan zy meenen een oorlogs schip door torpedo's vernield te hebben. De torpedobootjager Asagiri" kwam tegen drie uur in den morgen aan en werd ontvangen door een hevig vuur van de forten en van de Russische verkenningsschepen. Het schip schoot verschillende torpedo's af, waarvan het resultaat onbekend geble ven ishet vuren op de verkenennings- schepen werd voortgezet, zoodat deze terug trokken. De torpedobootjager >Hayasari" kwam te 5 uur in den morgen aan en stoomde recht op den ingang der haven aandaar zag men twee oorlogsschepen liggen, waar van de namen onbekend zyn gebleven. Van de boot werden torpedo's afgeschoten, waar van er een ontplofte. Admiraal Togo, die van dezen aanval mei ding maakt, zegt er zeker van te zyn, dat de moreele indruk op den vjjand groot was. Nieuwe aanval op Port Arthur. Ambteljjke telegrammen uit Tokio brengen nieuws, dat de Russische regeering tot dusver had achtergehouden. In den ochtend van den 14den dezer, Zondagochtend dus, hebben de Japansche torpedo jagers opnieuw een aanval ondernomen op do Russische schepen te Port Arthur. Uit de beschryving die van Tokio uit wordt gegeven, moeten wy opmaken, dat do pantserschepen en kruisers van de Japan ners zich ditmaal op een afstand hielden, en dat alleen eenige torpedojagers werden uit gezonden. Er woei een hevige sneeuwstorm, die verblindend werkte, zoodat alleen twee torpedo-jagers, de Asagari (de naam betee- kond: nevelige horizon) en de Hajatori (och tendnevel), achtereenvolgens hun bestemming bereikten. De overige torpedo-jagers hebben bljjkbaar te veel vertraging gehad en, toen het gunstige tydstip verstreken was, niet meer aan don aanval deelgenomen. De Russen waren ditmaal op hun hoede, want do Asa- garia, die om 3 uur 's ochtends voor de haven aankwam, werd ontvangen met het vuur uit fort en van de Russische schepen die de wacht hielden. Toch was het Japansche vaartuigje (dat slechts 385 ton meet, maar 31 mylen kan stoomen) vermetel genoeg, om te midden van het vuur van de Russen verscheidene torpedo's te lanceeren, en daarna nog de Rus sische verkenningsschepen met kanonvuur tot den aftocht te dwingen. Behalve de 2 torpedo-lanceerbuizen hebben de Japansche torpedo-jagers namelyk een kanon van 7.6 cM. en 5 van 5.7 cM. De Hajatori was 2 uur later en bepaalde zich tot het afschieten van torpedo's op een der twee oorlogsschepen die toen nog aan den mond van de haven lagen. Over de uitwerking van de gelanceerdcn tor pedo's is nog niets bekend, daar de Russen zelfs van den heelen aanvul met geen woord gerept hebben. Volgens de ambtelijke berich ten uit Tokio, zyn de twee vermetelde tor pedo-vaartuigen er ongedeerd afgekomen. Heb- de Russen weer slecht geschoten? Zeker is dat een goed gemikt schot uit een zwaar kanon noodlottig kan zyn voor een torpedo jager, daar zulk een vaartuig wel bjjzonder sterke machines (in dit geval van 60U0 paar denkracht) heeft, maar onbeschermd is, tor wille van de groote snelheid die het moet kunnen ontwikkelen. Admiraal Togo waagt zicht niet in gissin gen omtrent de stoffelyke schade die de Ja pansche torpedo's bjj haren tweeden aanval hebben veroorzaakt. Daar zullen wjj later wel meer van hooren. Maar hjj zal wol ge- ljjk hebben, met te onderstellen dat de krach tige aanval een, van Japansch standpunt, gunstige, moreele uitwerking moet gehad heb ben op den vjjand. Men denke slechts, hoe het een bemanning op den duur te moede moet worden die op stil liggende schepen, welke een zooveel gemakkelijker prooi voor torpedo's zjjn, bjj storm en ontjjd, voortdurend op hare hoede moet bljjvcn tegenover een dapper en ondernemend vjjand. Thans is ook duideljjk, waarom heden het Russische telegraafagentschap (niet Alexcj) een telegram uit Port Arthur openbaar maakte, volgens hetwelk de Japannersin ,het gevecht bjj Port Arthur" drie schepen verloren zou den hebben. Bljjkbaar is dit een vertroostings bericht dat slaat, niet op den aanval van det 8sten/'Jden, maar van den 14den. Daar de Japanners echter geen schip missen, zullen wjj die drie oorlogsvaartuigen, welker namen ook niet genoemd worden, nog maar niet al- schrjjven van de ljjst van de Japansche vloot. Admiraal Alexejef hooit iutusschon de v< antwoordeljjkheid voor wat er verder te Port Arthur mocht gebeuren, voorloopig aan een ander overgedragen. Den 15den seinde generaal Pfloeg, in zjjn plaats, dat er geen verande ring in den toestand was, en een gisteren nacht opgenomen telegram uit Nioetsjwang van den 16den meldde dat Alexejef mot zjjn staf naar Charbin, het belangrjjke knooppunt van den spoorweg, was vertrokken. Misschien hapert er iets aan den spoorweg, al heeft na den 15den niet meer vernomen van nieuwe pogingen om bruggen of spoorstaven te vernielen. (»N. Rott. Ct.") Aan een brief uit Moskou aan de Frankf. Ztg. is het volgende ontleendThans troost iedereen zich met do gedachten dat de Rus- de Japanners te land de baas zjjn, d. w. z. Ie soldaten niet bevriezen of verhongeren. Nu pas zondt men, daartoe uitgenoodigd door het lioode Kruis verband en geneesmiddelen, dokters en verpleegsters uit bovendien heerscht er in Siberië een koude van 46° Celsius, de treinen komen nauweljjks vooruit. Goederen worden in 't geheel niet meer aan genomen, de sneltreinen zjjn tot 2 of 4 in de weck afgeschaft, en de trein die hier gis teren uit Irkoetak moest aankomen, had 26 uren vertraging. Do weg over land is buitengemeen moeie- lijk, de militaire treinen doen er van hier tot Mantsjoerjje 2123 dagen over. De arme drommels van soldaten zitten in goederen wagens in welke toestand zjj aan zullen en, weten alleen de menschen die in Oost-Azië dit schouwspel hebben aangezien. De zeeweg is volkomen gesloten, de laatste drie transportschepen van de vrjjwillige vloot, die onderweg zjjn, zullen wel opgehouden worden, hetzjj door do Russische regeering, hetzij door de Japansche vloot. Te Port Arthur ;n zjj wel niet komen. Hier te Moskou kt men weinig van den oorlog, het volk is zoo verstompt dat het koel bljjft. Vraagt men er een man uit het volk naar, dan zegt ,Het doet er niets toe, het is zeer ver!" Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Ooat-lndlfi. Verxandifigiweg. Datnm der ter poet-beiorg Tijdit. der laat. baal. a/b Poatk. 28 Febr 7.— *T. 19 Febr 7— ar 28 7.— av. 1 en 15 Mrt. 8 30 inam. 19 Febr. 7— av. 26 8.30 '.mor. (via Genna) 23 Febr. 7— ar. eiken Vrjjdag 8.80 'amor. (ria Genna) 28 Febr. 7.— av. 1 en 15 Mrt 11.80'tino. via Amiterdam p. xeepoat vis Rotterdam p. Holl. mail via Genua p. Holl. mail via Maraeille mail via Marteille s mail via Brinditi (naar Palembang, Rionw Banka, Billitan en Z. W. Afd. van Borneo) Naar Atjeh en de Oostknat van SumatraJ p. Duitacha mail via Napels*) Alleen naar Atjeh, Somatra a Oostknat, Palembang. Rionw, Banks, Dilliton en Z.-W. Afd. van Borneo. Het overige gedeelte van Ned. Ooat-Indié wordt alleen via Napels venondea. (Suriname) 29 Febr 17.— over Engeland f. mail via St. Naaaire Naar p. xeepost via Amsterdam .1 29 Febr. 17.— av. mail via Southamptou 8.80'anam. p mad via Hamburg 26 en 28 Febr |7.— av (alleen op verlangen der a&endars). Naar SL Martin, St. Eustatlus en Saba per mail over Engeland I 29 Febr. I 7.av p aeepost via Ameterdam 29 Febr. 7.— 'a av. Naar Kaapland, Na tal, Oranje- Rivierkolonie en Transvaal: eiken Vrjjdag 3.30 u, anam. i en Aruba ïwwwwmwwwmwwwm ge* Inzending van Raadsels, Anecdoten enz. vóór Maandagavond 6 uur. Correspondentie. Sophia van der Zee. Ik neem je volstrekt niet kwaljjk dat ge tegenwoordig zoo weinig raadsels oplost, omdat ge het zoo druk met leeren hebt. Dank voor de toezending van de beide raadsels, die ik zal plaatsen, zoodra ge aan de beurt zjjt. W. M. Je briefje heb ik ontvangen, maar ik moet eerst je naam voluit weten, - ik er aan kan denken om je verhaaltjo op to nemen. Diena Jongkind. Je hebt gel jjk, kind ik ben op dit oogenblik nog voorzien van raadsels, maar dat neemt niet weg, dat ge gerust moogt inzenden. Hendrika Raadsveld. Flink zoo goed hoe meer m'n raadsdkinderen inzenden, hoe liever ik liet hebik zie heusch niet op tegen het lezen van jelui briefjes en beoor- deelen der anecdotes, enz. Margaretha Grentziui. Je hebt ze allen goed opgelost, inaar ik bcgrjjp niet, dat je ze zoo gemakkelijk vindt, want er waren enkele kinderen, die de juiste oplossing onmogeljjk konden vinden, M. K. Hot deed me genoegen uit je briefje te vernemen, dat ge mjjne verklaring omtrent Toorop's werk begrepen hebt Als ge wat ouder zjjt en ge krijgt de voornaamste Neder- landsche tijdschriften in handen, dan zult ge daarin wel iets van en omtrent dien mees ter vinden. Gerhardina Snaphaan. Wat een prachtig mooi briefje. Dat postpapier is zeker een cadeau Doe je naam maar nooit geen eer aan, althans wat de beteekenis er van betreft, beste meid. Antje en Aaltje Dros. Maakt je beiden maar niet bezorgd, dat het mjj met mjjn werk, zooals ge het noemt, over de hand loopt. Ik werk graag hard en lang. Dora Schenkels. Heb ik je hcele- maal nog niet teruggeschoven Nu, dat is geen bewjjs, dat je raadsel niet goed bevon den werd. Misschien plaats ik het in een der volgende nummers. Louisa Reitsma. Aangenaam was het mjj te vernemen, dat het boek zoo in uwen I smaak valt. Ik vind het ook toevallig, dat ge den eersten den besten keer een prjjs hebt gewonnen I M. I. Langhorst. Ik zal aan air ver langen voldoen en volgendo week een wed- strjjd uitschrjjven, maar dan moet ik er ook op kunnen rekenen, dat gjj en de andere jongens en meisjes allen daaraan mededoen. Jacobi Pronk. Hoe komt dat nu Ge schrjjft me, dat ge weken lang de raadsels oplost en nu voor do eersto maal inzendt. Dat moet anders worden, beste meid. Ik hoop dan ook dat ge spoedig tot mjjn raadsel- vriendinnetjes zult behooren. J. en G. K o k. Uwe inzending was heel goed. Wat zou ik u er nog meer van kunnen vertellen Wat de eigengemaakte raadsels betreft, moet ge daaraan uwe krachten maar eens besteden. Cornelis Kaczor. Aangenaam te ver nemen dat ge van plan zjjt briefwisseling met mjj te honden. Arme jongen; 11 jaar oud en dan al last van rhenmatiek, hoe is het moge ljjk Vertel me eenszijt ge van Russischen afkomst, want ik heb nog nooit zoo'n uit- heemschen naam gehoord. Ludewina van den Boogaard. Dank je wel voor de uitgebreide oplossingen en de nieuwe raadsels. Wat hebt ge een zorg aan uw brief besteed I Ik geloof dat we spoe dig beste vriendinnetjes zullen wordeD. Johanna Grentzius. Hebt gejozoo moeten haasten om je oplossingen gereed te krygen Gelukkig waren re goed I Jacoba Conjjo. Ge zjjt nog niet aan de beurt, kind, want ik heb altjjd te kampen met to weinig plaatsruimte. A. en J. Erica. Wel meisjes,, wat een buitenkansje, dat jelui prjjs iu zoo'n mooi boekwerk bestond; gaarne zal ik Uw dank aan de heeren uitgevers overbrengen. Het is een goede gedachte mjj over den inhoud van Nelly eens een en ander mede te deelen. Ik zou het wel aardig vinden, wanneer jelui er later eens een opstelletje over maakten dan zou ik eens zien of hot goed genoeg was om in onze rubriek te worden opgenomenen de heeren uitgevers zouden het zeker wel aardig vinden, wanneer van de gegeven prjjzen zoo'n nuttig gebruik werd gemaakt. MarthaFluiten. Ik ontving Uw briefje en zag daaruit dat ge zoo gaarne aan de rubriek zoudt willen meewerken. Zeker moogt ge dat, en vertel mjj den volgendon keer eens hoe oud je bent. Ik vind het heel aardig dat je broer je wil helpen. Misschien wil hjj dan ook dat verhaaltje wel voor jo overschrjjven, daar gjj het nog niet ne(jes genoeg kunt; maar laat je broer er voor al aan denken dat het papier slechts aan óóne zjjde be schreven mag worden. Elisaboth Walkenter. Kindlief, ik begrjjp niet wat go toch bedoelt met het varken wat ge toch verkoopen wilt, doe me pleizier en vertel mjj eens wat devierregols onder Uw oplossingen eigenljjk bcteekenen. Grietje Suzanne Sandoroe. Ze ker moogt ge meedoenik sou niet weten waarom niet hoe meer hoe liever. Ge schrjjft me dat ge somtjjds weinig tjjd hebt om mjj te schrjjven vertel mjj eens hoe komt dat zoo? Waarmede heeft Grietje het zóó druk? Jan Zwart. Zie zoo, dat vind ik nu een. prettig dat gjj van mjjn wenken ge bruik gemaakt hebt, en alles op aparte velle tjes papier geschreven hebtdat is voor mjj een groot gemak en ik hoop dat de andere kinderen Uw voorbeeld zullen volgen. Je bent een kranige jongen; je anecdoten enz. hoop ik spoedig te plaatsen, maar je weet het, ieder op zjjn beurt. altje Brand siua. Ge hebt geljjk t het plaatsje Monikendam moet slechts één k geschrevende fout ligt niet aan mij maar aan Sophia Mejjer, de inzendster van het bedoelde raadsel, lntusschen vind ik het flink van je dat je zoo oplettend waart. Ik heb echter het woord in de oplossing mot twee k's moeten schrjjven daar anders de oplossing niet nitkomt. Hendrika Veentje r. Je zult er zeker wel harteljjk om gelachen hebben dat ik Uw Pa voor U heb aangezien, dom hèmaar ik zal er voortaan aan denken. Christina Schühman. Aardig van je, dat je zoo je best hebt gedaan, ik hoop dat je een trouw raadselvriendinnetje van mjj zult worden. MAU1E VAN AMSTEL. Oplossing der Raadsels. I. Gecrtruidenberg. II. Monnikkendam. III. Klaproos. IV. Dobbelsteen. V. Een sigaar. Goede oplossingen kwamen in van Jan Zwart n«eitje cd Trijntje Krabbendam Johauna Deelder atharina J Llpps Gecrtraida ea Maria de Wjjn Trijntje Schraa Albert en Bet») Ranken» Maria Botter Johannea en Hendrik Pot G en Julia J. Frouwtje Drijver Martieu Drijver Johanna en Paalina Manni Trijntje Botter Siewert en Pieter Slort Clirinioa en Hendrika Meijer Anna E. en Willem H. Freeke Jacoba dc Zeeuw P- Treffer» Maria W, Treffer» Hendrik Drijver Mientje Dijkthoorn A. r. d. Pla» Grot» en Chatrina Vrijvogel Johauna v. Ameifoort Betje v AmeafoortGeertje en Jan Verborgt Eluabelh Warnar Eliiabetli Dninker Anna Selman Gerhardina Soaphaan Jan en A. D. Vogt Dina Jongkind Maria en Trijntje Aroma Jacoba konijn Antje en Aaltje üro» C. Eden» Anna A. ReijnhoatAntonnette de Monek Hendrik» C. de Manck Johanna C. P. Wjjrna Marie J. Langhorol Martje Langborit S. Held Maria en Gcrardu» Zit# Aukje H- Hecroma Martiaal Kerkhof Jenneke v. Weerd Maria Janaaen Geertje t. Leeaweo Marie Deelder M. P. Bekker Jacoba Janaaen M. Qoak J. Weaecl Eli*abeth Walkenter Cornelia Pottere Alben Hofman Johinna Putter* Martha Daalder Johanne» Lumkeman Venna Wamateker Maria Wami'cker Marijtjc v. Dam Emm Frita Prat» CornelU en Aric kramer. Hendrika Raadtveld A. en J. Erica Cornelia Wjjker Aaltje Bandara» Jokanna Brouwer Eliiabeth W. Brouwer M. Heijdenrijk C. Heijdeorijk Geertje Smit# Hendrika Wjjker Trijntje en Lire Lafèber IJabraad Lafëber Cbrlatina Schotman Maigret Aria Graremaker Adriaan Gravemaker Ne lij Gro«emaker Sophia HacktaiU Jaanv Grietje Leiding» Dirkje Goyrr» Hendrika Veentjer Hendrika Molenaar Trijntje Blom Aria Fennik. Allen te Helder. Leo Daalder Hendrina Langeveld te Teiel. Gerard Welbergen W. G. F. Sant N. Roo.loot Antoon Terra Albertha Hoogerwerf. Allen te Hoieduinen. De prjjs viel ditmaal ten deel aan AALTJE BANDSMA, Zwaanstraat 6, den Helder. Raadsels. (Ingezonden door Anna Winkel.) Drievoudig raadsel. (Eerste lettergreep.) Des zomers ziet men mjj Op veld en weide grazon En eten kleinen mjj, Dan worden 't groote bazen. (Tweede lettergreep.) Wie ziet niet liggen mjj Bjj bakkers voor de glazen Ik ben een lekkernjj Voor wjjzen en voor dwazen. (Het heele woord.) Ik ben een vogel wel bekend, Ik zing mijn liedje best. Ik kom in 't midden van do lent En bouw mjj heel geen nest. n. (Ingezonden door -'ohanna Deelder.) Wie wordt als 1-2-4-8 steeds geëerd Wat wordt meer dan 6-2-5-1 bugcord Wat kunst'naar verlangt meest naar 6-2-1-5? Hebt, jongens, 1-2-5-4 altjjd in 't ljjf, 't Geheel is een lieve bezichting op aard. O, sjj ze aan u allen recht dierbaar en waard. IIL (Ingezonden door Elisaboth Dninker.) Hoeveel maanden hebben 28 dagen IV. (Ingezonden door Louise en Aleida Kikkert, te Burg op Texel.) Het is geen huis, toch wordt het gebouwd, Men eet het niet; toch wordt het gekauwd, Als men 't niet kauwt, verbrand men het, Zeg, gjj kent 't wel, hoe noemt mon het. Anecdoten. (Ingez. door Corn. v. Herpen.) «Mjjn voeten rasten op vrjjen grond!' oreerde een volksredenaar. «Dat zou je wel willen, praatjesmaker', riep een schoenmaker uit het gehoorje voeten rusten in twee soliede, maar nog onbetaalde bottines Een onderwjjzer wilde een klein meisje duideljjk maken, hoe een kreeft zjjn schaal afwerpt, als hjj ontwassen is. Wat doet gjj, als gjj uit uw kleeren zjjt ge groeid ,Dan werpt gjj ze weg niet waar?» Neen, antwoorddc]de kleine, ,dan worden de inslagen uitgelegd'. (Ingez. door Geertje Smits.) Toch nummer een. Vader«Wat heb ik gehoord, ben je zoo schandelyk gezakt?' Zoon Ja, dat is waar, maar onder die gezakten was ik nummer een (Ingez. door een abonnó.) Een onschuldig vermaak. Een hengelaar had heel den dag getuurd, of hjj geen vischje zag, dat zich door hem verschalken liet; maar hoe hjj tuurde,'t lukte niet, hjj zat, al hengelend, nu eens hier, en dan weer daar, maar 't gaf geen zier. Daar komt opoens eigenaar van 't water. .Hé wat moetje daar?* zoo vraagt hjj. ,Wie geeft u het recht, te visschen hier op mjjn gebied .wel, lieve man, dat doe ik niot,« ik haal geen enkel vischje er uit', tikvoer ze alleen mair", zegt de guit. Papa (die kleinen Frita 'n pak slaag moest geven). En onthoudt 't nuwie zjjn kinderen liefheeft, kastjjdt ze. Fritsje (huilend). Ja maar, papa, u heeft me wel wat al te lief! (Ingez. door Jan Verbnrgt.) Wel, Paul, schei je er nu al uit met je soep Hoeveel arme kinderen zouden bljj zjjn er maar de helft van te hebben PaulEn ik ook 1 Verhaaltje. Kinderliefde. (Ingez. door Tryntje Fennik.) Van Washington, den grooten Amerikaan- schen held, hebt go zeker wclocna guaoord Hjj maakte door 's Heeren hulp zjjn vaderland vrjj en genoot zegen en voorspoed. Do kleine George vond in zjjn jeugd niets begeerljjker dan een zeereis. Het was dan ook zjjn bepaald voornemen om op zee te gaan varen. Na veel moeite gelukte hot hom om een postje van stuurmansleerling op een schip te krjjgen. Reeds was zjjn koffer aan boord, een rjjluig stond voor de deur om hem naar het doel zjjner wenschen to voeren, toen hjj nog even naar zjjne moeder ging om haar vaarwel to zeggen. De arme vrouw had zich zoolang mogeljjk goed gehouden en nit liefde voor haar kind hem zjjn vurige begeerte niet ontzegt. Maar nu het tot een afscheid kwam, nu hjj gereed was voor goed haar dak te verlaten en hjj was nog zoo jong nu kon zjj haar diepe smart niet langer bedwin gen. George vond zjjn moeder in een stroom van tranen baden en het was haar onmoge lijk haar lieveling toe te spreken. De kuaap begreep nu op eenmaal ten volle hoe zjjn lieve moeder ljjden moest als hjj vertrok en ook dat het wel mogeljjk was, dat hij haar nooit wederzag. Onmiddellyk was zijn besluit go- nomen. Hjj liep naar de voordeur cn beval den koetsier, die hem wachtte, dadelijk naar het schip te rjjden om zjjn koffer terug te halen. ,Ga heen", zeide hjj, .haal mjjn goed, en breng het mjj weder thuis. Ik wil om mjjn zin door te drjjven, het hart mjjner moeder niet breken". Zoo werd Washington geen zeeman. Hjj bleef bjj zjjn ouders, was hen gehoorzaam en onderdanig en de zegen van den Heero, die in het vjjfde gebod be loofd is aan kinderen, die hun ouders ceren, ontging hem niet. En alle kinderen, die ook thans nog hun ouders liefhebben en gehoor zaam zjjn, ontvangen *s Heeren zegeningen en weldadigheden. Gehoorzame, kinderon worden flinke man nen en vrouwen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1