Naar de Keizerstraat! Grille PrijiTiriiiltriit 26. COKES! MAGAZIJN „DE BAZAEt". Opruiming. Verhuisd COKES, Zwarte en Gekleurde JAPDNSTOFFEN en FANTASIE-KATOENEN, H. J. N. NAS. S. DUINKER, - KANAALWEG 147. A. WIERINGA, üelepbeid lot loieeren. KEIZERSTRAAT le m STRA4LENI0NSIEDR en MMS NIEUW! Overheerlijk! HIEUW! I- es KINDER - WINTERJASSEN. MUZIKALE BLOEMLEZING M L. HEULIGENBERG, in Gasgloeilicht Probeert onze BOTER Bij T. MOOR, Sluisdijkstraat no. 42, „NECTAR". 99' KIESPIJN. Vraagt uitsluitend: Roomboter. Wiihelmina Roomkaasjes. HORLOGES, P. B. KAMPMEIJER, HOOFDGRACHT 37. Groote afslag Hotel-batons J. G. PUTTERS. G. KONING, Koloniale Werving. Zie de Uitstalling- Firma POPPELMAN Go Attentie Programma van het Winter Concert, te geven door het Stafmuziekkorps der Kon Ned. Marine op Maandag 22 Febr. 1904 in >Casino". Aanvang 8 uur. 1. .Marche Militaire* D. Dur. (Opus 51 No. 1) Franz Schubert. 2. Ouverture: .Die Felsenmühle zu Kstalières" C. G. Reissiger. 8. .Menuetto cdlèbre* (fiir Streicbquintett) Luigi Boccherini. 4. Grosao Fantasie aus der Oper: •Lohengrin" Richard Wagncr. pauze. 5. Ouverture zu der Operette //lm Rciche des Indra* Paul Lincke. 6. Polnische «Natio nal Tanz Xaver Scharwenka. 7. fOffenbacbia- na*. Potpourri iiber Melodiën aus Jacques Offenbacti's Opern A. Conradi. 8. .Prinz- Regent-Walzer" Jean Gilbert. 9 Finale. «Der schneidige Marinc-licutenant*. Militair Marsch Ilngo Hcnning. Nos. 1, 1 en 8 Eerste Uitvoering. No. 5 op verzoek. ADVERTENTIEN. PREMIE VOOR ONZE ABONNÉ'S. De aangekondigde GRATIS-VERLOTING voor de geaboDneerden op de zal plaats hebben in den loop van de Maand Mei I9Q4. Deze verloting geheel kosteloos, zoo dat geen enkele inleg wordt gevorderd bestaat in Een prachtige Pianino, Vijf en twintig Kunstplaten, Honderd rijk geïllustreerde Boekwerken, en wordt ingevolge de gedar.e aankondi- ging gehouden onder de abonné's, die dat zullen zjjn op het tjjdstip der verloting. Wie alsnog abonné wordt, kan aan deze ver loting deelnemen en ontvangt tijdig een lot. De Muzikale Bloemlezing verechgnt tweemaal per maand, telkens met 12 pagina's Prjjs per drie maanden 60 ets., fr. p. p. 85 ets., waartegen men 72 pagina's muziek in omstreeks 30 muziekstukken ontvangt. Men abonneert zich bjj de uitgevers dezes. van Keizerstraat 52 naar HANDWERKEN. BLOEMEN, KNOOP en FILIGRAIN- WERK. Van 5 tot 7 uur 10 ct. p. w. Ook op den dag eenige uren disponibel. Mej. L. MASSA, H. B. School ingang VVaagstraat. Geen gesorteerder en beter adres voor alle soorten Verbandstoffen van lo qualitelt dan Breewaterstraat Nd. 14. ^ÖRION". ENGELSCHE LEDIKANTEN met STAAL DRAAD MATRASSEN. prima kwaliteit, billijke prijzen. KANAALWEG 118. R.-K. KERKBOEKEN in alle soorten en banden, ook met groote letterdruk. Rozenkransen tan af 10 ct. Religiense Beelden en Kruisen, bij G. 1. A. BOSCH, NIEUWSTRAAT 60. van 35, 40 en 50 cent en gij blijft ze zeker gebruiken. L. DEKKER Dz, ROZENSTRAAT 44. Land- en Draineerbuizen w.f.stüel&zoon: Schoorsteen- en Rioolbuizen. Orotile «Majf van 45 cent per Hectoliter aan het pakhuis Langestraat 19. Thuis bezorgd 21/, cent psr Hectoliter hooger. Bestellingen worden aangenomen bjj KIKKERT, Langestraat 11, Gravenstraat 27 hoek Kroonstraat, S. M. DE JONG, Dgkstraat. E. OUDKERK, Langestraat 31 en Spoorstraat hoek Spuistraat. is alle dagen verkrijgbaar: DIK, VET RUNDVLEESCH, LAPPEN, ROLADE en GEHAKT, 35 ot., BIEFSTUK en HAAS. 45 ot., VARKENSVLEESCHLAPPEN, KARBONADEN en GEHAKT, 35 ot., VETTE LAPPEN, 30 ot., SPEK, 25 ct. ALLES PER 5 ONS. MOND- EN TAND- WATER-- Onschadelijk voor de Tanden en Slijmvliezen. Volkomen antiseptische werking. Aangenaam van reuk en fris8che smaak. Prijs f 1. per flacon. Koppen's Verkoophuis, Hoofdgracht 84. GROOTSTE K.BTTZE. Door bet steeds stijgende succes in verkoop van laagste: rnuzTDiv. bericht ik hiermede de keuze dit jaar nog uitgebreider is, dan vorige jaren, zoowel in STOFFEN als KATOENTJES. De prijzen zijn beslist beneden elke concurrentie, zoowel in de goedkoopste als beste kwaliteiten, GROOTE STALEN, waaraan kwaliteit vrage direct ter bezichtiging gebracht, Aanbevelend. en patroon goed zichtbaar zijn, worden op aan- Afdoend Middel. De Kiespjjnwatjes van de firma B. BOOM Almelo, helpen reeds na enkele ooger.blik- ken. 7n busjes van 10 stuks f 0.30, tr. p. p. 351/, cent. Verkrijgbaar te Den Helder bjj: J. BAARENS. t Gedurende de maand Februari zullen alle REGULATEURS, PENDULES en KLOKKEN legen iiikoop^l'rü** worden opgeruimd goud en zilver, tegen 10 a 20 korting. Alles onder garantie, a Contant. Zie de uitstallingen en prijzen. SPOORSTRAAT 120. KOPPEN'S VERKOOPHUIS, Hoofdgracht 84. Ontvangen de nieuwe modellen Kinder wagens en Sportkarren zeer groote keuze, nieuwste kleuren. Kinderwagens op riemen vanafTli. LAAGSTE PRIJZEN. Soliede afwerking Reparatie spoedig en netjes. Aanbevelend, Hoofdgracht 84. G. KOPPEN. van llrrrm» en Kiiitlrrkleciling-, Manufacturen, Bedden, Dekens, TKSJK* NPOI'PHIJ/.KI A ('O VTA AT. •I. TIMM.VCii, KEIZERSTRAAT 27 en 29. De wan o -de» bakande BORDEAUX-WIJNEN. LIKEUREN an GEDISTILLEERD wan de firma TE HOTTEHUAM. zijn op heele en halve flesschen verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent Depöthonder Voor Bruiloften en Partijen zeer billijke voorwaarden. Prijs couranten worden op aanvraag gaarne toegezonden van Rund- en Varkensvleesch. Verkrijgbaar bij DIRK MAKELAAR, in de Tweede Vroonstraat, puik dik vet RundvleeschLappen 35, Rollade en Klompstuk 40 en Biefstuk 45 ct.Varkensvleesch Lappen en Car- bonade 32'/» ct., versch Spek bjj de 5 pond 22'/i ct. de 5 ons. Bloedworst 20, Leverworst 15 ct. p. 5 ons. Uitstekende gelegenheid tot logeeren in de logementen der Nat. Ghr. Geh. Onth.- Vereeniging Zeemanshuis, Spoorgracht 43 en Volkskofflehuis „De Hoop", Zeer nette logeerkamers van af 35 ct. Consumptie uiterst billjjk. HET BESTUUR. Bij P. Lengers, - Smidstraat 31, is alle dagen verkrijgbaar: VET OSSENVLEESCHLAPPEN en GEHAKT30 ct. ROLLADE en KLOMPSTUK. 35 BIEFSTUK en HAA8 40 SPEKLAPPEN30 ROOKVLEESCH 40 ALLE WORSTSOORTEN, concurreerende prjjzen. A anbevelend. POLDERWEG 3. POLDERWEG 3. Parijsche 5 a 10 ct. 5 i 10 cL EEVIU EKMI, Co- fi-eur. Polderweg 3, boek Wilhelminastraat. HET MEEST GESORTEERDE EN 60EDK00PSTE ADRES voor Ziekenyerplegersartikelen, IS BESLIST BREEWATERSTRAAT No 14 Aanbevelend, n. H. RlIJGll Café en Logement „De Vereeniging" J WAAGSTRAAT hoek SCHIPPERSTRAAT 17. HELDER. Nog eenige groote en kleine KAMERS DISPONIBEL Aanbevelend, S. J. DE BOER. Maagpijn. Maagkramp. Door bet Maagpoeder van Apotheker Boom zjjn duizenden Maaglijders gebeel genezen van Maagpjjn, Maagkramp, Zuur, Hartwater en slechte Spijsvertering. Overal verkrijgbaar in de Drogist winkels a 75 Ct. per doos. Te den Helder bjj J. BAARENS, Spoorstraat. Het wan ouds zeen* gunstig bekend adres voor de levering van zuivere WIJNEN, LIKEUREN en GE DISTILLEERD, etc. is W. JAGER GERLINGS Firma J. H. ENSCHEDÉ. Wijnhandelaren. Kantoren HAARLEM, Spaarne. HELDER, Hoofdgracht 30. Hof lewerenciers Voor bruiloften en partgen gemakkelijke conditiën. Hoofd-Agent en Depothouder Hoofdgracht 30. Nleuwedlep. Prijscouranten worden op aanvraag gaarne gezonden. II.41DGELI» f 200. bij bet aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Zes jaren, en voor ingelgfden bjj de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dienst, bij het aangaan van eene verbintenis, om Twee jaren gedetacheerd te worden naar OOST-INDIE. Aanbrenggeid i Twintig Gulden, Men melde zich aanVrijwilligers en Militieplichtigen met onbepaald verlof bg den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwjjk, ot bjj een der plaatselijke of Garnizoens-CommandantenMilitieplichtigen onder de Wapenen, bjj hun onmiddellgken Chef. ;SSSSSSSSg5ggH»gw«gHH Wegens gevorderd Seizoen van de nog voorradige gemaakte Hoesten, Heeschheid. Kinkhoest, Longaandoening en Borstbenauwdheid, worden spoedig en volkomen genezen door de Roode Hoestsiroop (Sirop Rhoeal). Deze Roods Hoestsiroop is het beste en werkzaamste geneesmiddel tegen boven genoemde ziekten en is zeer aangenaam van smaak. Prjjs per groote flacou 1. overal verkrjjgbaar in de Drogistwinkels. Te Den Helder bij J BAARENS, Spoorstraat. P. S. Onze beroemde Hollandscbe Zanger de Heer JOS. M. ORELIO te Amsterdam, schreef ons ovtr deze Hoestsiroop: Het is zeer aan te bevelen, want het helpt bjjna onmiddellijk. Firma A. M. BOOM te Arnhem. E. OOSTENDORP, Langestraat 29, Seeft veel geld voor MEUBELEN en HUIS- AAD, alsmede voor KOPER, LOOD, ZINK enz. Koopt tegen de hoogste waarde Geiten-, Konjjnen-, Katten-, Bunzings- en Mollen vellen, Paardenhaar, enz. Doet uw voordeel en gaat naar: Langestraat 29. 1 Verhuurmagazijn van Tooneelcostumes. FEESTARTIKELEN. BRUILOFTSPRET. Specietal adres voor Feesten. GrooUs sorteering. Billijke prijzen. VOORDRACHTEN MET EN ZONDER PIANO-PARTIJ. BRUILOFTSLIEDEREN van af 8 ct. per dozijn. Modelboeken worden gaarne ter inzage gezonden. Aanbevelend, JOH. P. DE GRAAUW, Kanaalweg 96. SCHAGENSTRAAT 32, is het RUNDVLEESCH met 10 cent per Kilogram afgeslagen en het VARKENSVLEESCH met 5 cent per,Kilogram eveneens'het SCHA- PENVLEESCH met 10 cent per K.G., zoodat de prijzen thans zg'n VARKENSVLEESCH: Lappen en Gehakt35 cent. RUNDVLEESCH: Lappen, Gehakt en Soepvleesch 35 cent. Rollade, Klompstuk eu Boeuf 40 Biefstuk en Haas (bljjft) 50 Karbonade Schjjf en Filet40 Vette Lappen25 en Prima VET SCHAPENVLEESCH 20 cent, alles per 5 ons. Bestellingen worden zonder prpsverhooging aan buis bezorgd. Aa-.bet*l«..d Gebr. OONIEVBHIXI.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2