KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Oe vrouw van den Spion. voor HeldorTexel, WIerIngen en Anna Paulewna Oe Oorlog in het Oosten. Zaterdag 27 Februari 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. BureauSpoorstraat. Telefoonn». 59. AHonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 11 Zondageblad 37*» 45 >0.75 i J Modeblad ...>>>55>>>>80> 0.90 (Muzik. Bloemlezing» »>60>>>>85> >0.90 Voor 't Buitenland by vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgeven: BERKHOUT ft Co., te Helder. Bureau Spoorstraat. Advertentien ran 1 tol 5 regeln 25 Cent. BUbe reg«l meer5 4 meel gepleaUt, 1 meel gratie. Bewgroxemplear Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOKGËNS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. EERSTE BLAD. Nieuwstijdingen. HELDER, 26 Februari 1904. In de vergadering der Kamer van Koophandel en Fabrieken, alhier gehouden op 18 dezer, werden herbenoemd tot voor zitter en vice-voorzitter respectievelijk de heeren D. II. Grunwald en J. Sprnit, die deze benoeming weder hebben aangenomen. Uit de. daarna opgemaakte rekening en ver antwoording over liet afgeloopen jaar bleek, dat die sloot met een nadeelig saldo van f 10.435. Vooral met het oog op dezen minder gun- stigen finantieelen toestand werd besloten, over bet afgeloopen jaar geen verslag uit te bren gen, doch het belangrijkste te vermelden in dat, over het loopende jaar. De commissie in de vorige vergadering be noemd tot liet uitbrengen van een rapport omtrent het toegezonden ontwerp eencr wette lijke regeling van de ziekte-verzekering heeft als haar gevoelen het volgende in hoofdzaak medegedeeld. Zij brengt hulde aau het hoofdbeginsel, doch heeft verschillende bedenkingen. Vooreerst dat de regeling te ingewikkeld is en dus niet eenvoudig genoeg; ten tweede, dat de „losse* arbeiders zijn buitengesloten. Zij is van oor deel, dat juist voor dozen eene verzekering tegen ziekte meer noodig is dan voor de vaste, die toch meestal reeds gesteund wor den door de bijzondere kassen van elke onder neming en finantieel zich ook beter kunnen waarborgen tegen dergelijke tegenspoeden. Ook bestaat nu het gevaar, dat onwillige patroons hunne tot dusver vaste werklieden zullen veranderen in Iosbo om alzoo de ver plichting tot verzekering to ontgaan. Voorts is zü het niet eens met de stelling, dat de werkgevers de kosten hunner ver zekering wel kunnen zoeken in de loonen deze kunnen in de werkelijkheid moeilijk ver laagd worden en aan den anderen kant be let veelal do sterke concurrentie het verhalen van die kosten op de koopers. Aangaande begrafenis-verzekering vraagt zij, of het niet beter zou wezeD, deze buiten de wet te houden. Ziekte is een risico, maar begraven wordt ten slotte iedereen, en in de arbeiderskringen wordt in den regel door de werklieden tijdens hun leven daarvoor gezorgd. De Kamer kan zich met deze zienswijze volkomen vereenigen. De Commissie mede in de vorige vergade ring benoemd om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid-, dat ook van hier uit de z.g. tienrittenboekjes verkrijgbaar zullen worden gesteld, deelt daarna hare bevinding aan de Kamer mede. Door de bekomen gegevens heeft zy ge meend, de Kamer te mooton vooratellen alle pogingen in 't werk te stellen ter verkrijging van de gelegenheid om ook van hieruit op dergelijke boekjes te kunnen reizen. De Kamer besluit, zich omtrent deze zaak te wenden tot de Directie der H. IJ. S. M. By de besprekingen over de besluiten door den Gemeenteraad genomen inzake het vischafelag- gebouw, geven de leden te kennen, dat zy niet konden bogrypen, dat sommige voor stellen van de Kamer waren verworpen. Met verbazing hadden zy b.v. kennisgeno men van de beslissing, waardoor geen kranen en andere benoodigdbeden zullen worden aan gebracht, om het vischafelaggebouw behoor lijk te kunnen reinigen. Is reinheid steeds aan te bevelen, by eetwaren is het eene nood zakelijke vereischte. Maar hoe daartoe te komen, wanneer de benoodigdheden ontbreken om een gebouw als het onderhavige schoon to maken? Ook de andere voorstellen van de Kamer worden ernstig besproken. De voorzitter zegt den Raad te hebben be loofd een en ander nogmaals nauwkeurig te zullen onderzoeken en van zyne bevinding mededeeling to doen. Hy hoopt daarom, ten gevolge van de gevoerde besprekingen over deze zaak, do visschery eenig voordeel te kunnen brengen. Omtrent het voornemen van de Kamer, te verzoeken den visschers eene vaste ligplaats aan te wyzon, zal voorloopig geen gevolg worden gegeveD, aangezien er by de marine autoriteiten plannen in overweging scbynen te zijn, die dergeljjk verzoek onnoodig zouden kuunen maken. Medegedeeld wordt verder, dat by zyn Excellentie den beer Minister van Finantiën in overweging is, deze gemeente, wat betreft de kosten van waarschuwingen enz. inzake Rijksbelastingen, voortaan ,met steden gelyk te stellen. Hiervan zou het gevolg zyn, dat die kosten mot de helft werden verminderd. Ten slotte brengt de Voorzitter hulde aan de mannen, die den moed hebben, in deze gemeente een logger ter haringvangst uit te rusten. Hy hoopt, dat do proef zal gelukken en daardoor meerdere welvaart in de gemoeuto zal worden gebracht, en verwacht, dat de autoriteiten, die hieraan iets kunnen doen, niet achter zullen blyven om bedoelde onder neming krachtig te steunen. Staatspen8ionneBring. De afdeeling Helder van den Bond voor Staatspensionneering hield Woensdagavond in de bovenzaal van cafó „Central" een ver- De Voorzitter, KI. F. Oortgysen opende deze met een terugblik op het le levensjaar der afdeeling en met een opwekking om het doel van den Bond le propareeren. Daarna verkreeg de Secretaris, de heer W. Bierste ker, het woord tot het uitbrengen van het jaarverslag. Deze bracht in herinnering de gebeurtenissen in 't afgeloopen jaar, in 't by- zonder stond hy stil by de openbare verga deringen door den Bond op 13 Februari en 23 Nov. 1903 alhier gehouden, waar de hh. Vis en Van Krevelen als sprekers optraden, deelde mede dat door het Bestuur een verga dering te Purmerend gehouden, was bygo- woond, waar 27 Noord-Hollandsche afdee- lingen vertegenwoordigd waron en besloten was in 't voorjaar van 1904 in de nabyheid van Alkmaar een groote openlucht meeting te houden om voor het streven van den Bond propoganda te maken. Verder constateerde hij, dat het getal leden, hetwelk by de op richting der afd. 50 bedroeg, thans 72 be draagt. Hierna kwam aan de orde de rekening en verantwoording van den Penningmeester, den keer Heybiok. De ontvangsten hadden f 73,64 bedragen en de uitgaven f 89,68, zoodat er een nadeelig saldo was van f 16,01. Een commissie, bestaande uit de heeren Jaring, Roomyer en Stoll, constateerde dat de reke ning in volkomen orde was, zoodat de ver gadering deze goedkeurde. Hierna werd overgegaan tot een bestuurs verkiezing. Herkozen werden de heeren KI. F. Oortgysen, VV. Biersteker, P. Gouds waard t, J. Visser en gekozen de heer C. S. Jaring. Nadat nog eenige besprekingen over de propaganda-middelen hadden plaats gehad, werd do vergadering gesloten. Wijkverpleging. Woensdagavond hield de Vereeniging »Hol- derscbe Wijkverpleging* in do kleine zaal van 't café Central onder leiding van den heer Dr. W. P. Jorissen een algemeene ver gadering. Nadat de Secretaris, de heer M. J. Van Alpen de Veer, de notulen der vorige ver gadering gelezen had, die goedgekeurd werden, bracht hy verslag uit over den toestand en de werking der vereeniging. Herinnerd werd aan de afscheiding van de afdeeling Helder van den Bond voor Ziekenverpleging, aan de oprichting van de zelfstandige vereeniging Helderscho Wijkverpleging- aan de konin klijke goedkeuring der statuten, aan de werk zaamheid van de pleegzuster Coelaud, die 11 Maart 19U3 haar werkzaamheid aanving en ver der werd een overzicht gegeven van don exploi tatie s'aat. Hieruit bleek, dat de ontvangsten f 1231.016 hadden bedragen en de uitgaven f873.976 zoodat de rekening sloot met een batig saldo van f357,04. Onder de ontvangsten werd vermeld f 192.64 van de afd. Helder voor ziekenverpleging, f608,60 aan contribu- tien, f300 aan subsidie der gemeente Helder, f 78.32 aan opbrengst van ziekenbezoeken, f85aan opbrengst van de opvoering eenor operette, f 100 aan de verloting van een sprei, enz. Onder de uitgaven kwamen voor f 583.30 als salaris der verpleegster gedurende 10 maanden en f 114.37 als lijfrente Het aantal bezoeken door de verpleegster afgelegd sedert 11 Maart bedroeg 2292, waarvan 1558 by niet betalenden, 639 bij betalende leden en 95 bij betalende niet-ledenl Het aantal leden der vereeniging bedroeg 350 en 2 donateurs. Verder wordt gewezen op de nuttige werking der vereeniging maar tevens opgemerkt, dat het saldo van f357 niet voldoende zou zyn, wanneer een 2de verpleegster aangesteld werd, hetgeen by epidemische ziekton noodzakelijk zou zyn. Met het uitspreken van den wensch, dat de vereeniging nog beter bekeud worde, opdat 't ledental toeneme, eindigde bet ver slag. Binnen korten tijd zal dit verslag den leden toegezonden en de nieuwsbladen in zyu go- heel ter plaatsing aangeboden worden. Na het uitbrengen van dit verslag gaat men over tot eenige verkiezingen. Tot leden van een commissie tot nazien der rekening en verantwoording van de peningraeesters worden gekozen de heeren J. Kluin en II. Roukens, die in een volgende vergadering rapport zul len uitbrengen. Tot leden van het bestuur worden de beide aftredende leden de dames G. J. A. van Aalst —Koopman en A. M. MetzelaarDenker Hun ban, herkozen. Vervolgens wordt medegedeeld, dat zuster Coelaud tegen 1 Mei a.s. ontslag uit hare betrekking heeft gevraagd. De voorzitter drukt er zijn spjjt over uit, dat de pleegzuster de vereeniging gaat ver laten, omdat zy steeds tot voldoening van de zieken en van 't Bestuur haar betrekking heeft waargenomen. Ook wordt kennisgegeven, dat de heer F. H. de Goeij als bestuurslid zyn ontslag heeft genomen. In een volgeude vergadering zal in deze vacature voorzien worden. Ten slotte wyst de voorzitter op de wen- schelykheid, dat het ledental grooter worde, opdat de vereeniging uit de contributiön be staan en een reservekas kan vormen, om in tyd van epidemiën eon tweede en eon derde verpleegster in dienst te kunnen nemen. Hierna wordt de vergadering gesloten. De aangekoudigde voetbal-wedstrjjd met volksconcert op a. s. Zondag kan wegens totale onbruikbaarheid van het terrein niet doorgaan. Daarvoor in de plaats zal door de Marine-kapel een tweede symphonie-concert worden gegeven in het lokaal Casino" des avonds om 8 uur, voor welken feestavond een geheel adder programma zal worden samengesteld. De toegangsbewijzen zyn evenals voor het concert van j. 1. Zondag bepaald op 25 en 10 cents en zyn te verkrjjgen by de boek handelaren. Zonder toegangskaarten loopt men de kans niet te worden toegelaten. 1 Maart a.s. trekt de gratis geld- verloting welke wordt aangeboden aan alle verbruikers der Goenoeng-thee, deze thee welke 24 Juni 1899 wettig gedeponeerd werd, is een directe import van de plantage en heeft zich steeds in een toenemend de biet mogen verheugen. Als reclame wordt van af 1 Maart a.s. en vervolgens iedere 14 dagen onder verbruikers 30 prjjzen in geld verloot, waarvan de hoofdprjjs al leen f 25.bedraagt. Lezers, die hierover nadere inlichtingen weoschen, raadplege de annonce in dit blad. Door Prov. Staten van Noordholland is Dinsdag j.1. tot lid der Eerste Kamer gekozen, in plaats van wjjlen den hoer mr. Tak van Poortvliet, de heer jhr. mr. C. H. A. van Asch van Wyck, oud- gouvemeur-generaal van Ned. Indië. De afdeeling Noord-Holland van de Vereeniging »Het Nederlandsch Paarden stamboek* zal Vrgdag 4 Maart a.s. in het hotel »De Toelast* te Alkmaar een ver gadering te houden. Het Bestuur der afdeeling maakt bekend, dat de keuringen voor de toekenning der Rjjks- enjProvinciale bijdragen en subsidiën voor hengsten zullen plaats hebben te Schagen op Dinsdag 15 Maart e.k. des v.m. hall' tien, te Beverwyk op Woens dag 16 Maart e.k. des v.m. half tien, en te Hoofddorp op Donderdag 17 Maart e k. des v.m tien ure. Voor dez« keurin gen zyn uit het Provinciaal subsidie be schikbaarvoor hengsten geboren in 1901 of vroeger 7 subsidiën van f 250, voor hengsten geboren in 1902 zes aanhoudings- premiënvan f 150. Voorts uit het Ryks- subsidie voor hengsten van 3.4 of 5 jaar oud (warmbloed) 3 bijdragen van f 400, en 1 bydrage van f 400 voor hengsten van denzelfden leeftyd (koudbloed). Aangifte moet geschieden Ï4 dagen voor de hierboven genoemde keuringsdagen by den secretaris, den heer W. Teengs te Alkmaar, op formulieren, die op aanvrage franco worden toegezonden. Naar het Vad. verneemt is door het departement van marine telegraphisch or der verstrekt aan de marine-commandan ten in de verschillende havenplaatsen om hun vaartuigen onmiddellijk onder stoom te brengen, zich van ammunitie te voorzien en zich voorts ter reede beschikbaar te houden van de civiele autoriteiten voor het Je val, dat by het plegen van contrabande e hulp der mariue mocht worden inge roepen. Ook de fiscale ambtenaren hebben order gekregen nauwlettend toe te zien by de inschrijving van overlading van goederen uit Nederlandsche of vreemde schepen, be stemd voor oorlogvoerende mogendheden In geval van schending der neutraliteit moet onmiddellijk de procureur-generaal by het gerechtshof verwittigd worden. - Marine-reserve. Eene regeling vau het personeel der Kon. Ned. Marine-reserve bepaalt ten opzichte van het korps officieren der Koninklijke Nederlandsche Marine-reserve o. a. het vol gende De luitenants-ter zee der le klasse en der 2e klasse en de adelborsten der le klasse zyn gelykgesteld in rang met de officiereu der Koninklyke Nederlandsche Zeemacht van gelykluidenden rang. Buitengewone adelborsten bekleeden den Uaagsten rang van officier. Wat betreft het personeel matrozen en torpedisten, dat matrozen en torpedisten voor het aangaan van een huwelyk geen toestem ming van den Minister van Marine behoeven te hebben. Personen die voor aanneming in een der rangen van machinist in aanmerking wenschen te komen moeten zich voor zes jaren by de reserve verbinden. - Te Ter Apel (Gr.) heeft op de boer- dery van de wed. Wynbolds, een treurig ongeluk plaats gehad. Terwyl men met de machine bezig was te dorschen, geraakte de dochter des huizei, die in de nabyheid der machine haar haar stond te reinigen, met het natte haar aan de dryfstang, waar door het om de stang wond. Haar broer, die in alleryL jesprong mocht het wel gelukken kaar onmiddellyk er af te scheuren, doch in treurigen toestand. Het geheele met haar begroride gedeelte van het hoofd, alsmede het voorhoofd werd geheel en al ontveld en ontvleescht en zelfs een oor van het hoofd gescheurd. Dr. Brömmer, uit Rüilenbroek, verleende geneeskundige hulp, maar achtte opneming in het zieken huis te Meppen noodzakelyk. De toestand van de ongelukkige is bedeukelyk. Os katoencrisis Uit Enschede schryft men aan Het Volk Tengevolge van de katoencrisis wordt er op de fabriek van Kan te Oldenzaal slechts 5 dagen per week gewerkt. Thans hebben ook de arbeiders, die 4 getouwen bedienen, aanzegging gekregen dat zy hiervan een moeten laten staan, zoodra de opgezette stukken zyn afgewerkt. Dientengevolge krygen de hulpen dier werkers gedaan. Uit het Buitenland. Do aandacht der Franschcn is zoozeer gevestigd op hetgeen in Oost-Aziö gebeurt, dat zc haast geen aandacht wyden aan belangryke debatten, die in Kamer en Senaat gevoerd worden. De onderwijswetten zijn daar weer aan de orde. Met 184 tegen 98 stemmen heeft nu ook de Senaat de wet tot reorgani satie van hot middelbaar onderwijs aange nomen. De oppositie in de Kamer had ei reeds op gohoopt, dat, ook al met hot oog op do troebele tyden, er misschien eene meerderheid te vinden zou zyn voor ver daging van de behandeling van 't voorstel tot afschaffing van het congreganistisch onderwijs. Minister (Jombes verklaarde zich daar echter tegen en de Kuinor verwierp het uitstel met 331 tegen 184 stommen. De discussies vangen Donderdag aan. Dat in Frankryk eenige ongerustheid hoerscht omtrent de toekomst is licht to begrypen. Rusland is by het begin van don oorlog niet gelukkig geweest, zyne fondsen zyn aan de markt gedaald oen verschynsel dat zich trouwens voor elk land dat in oorlog ge rankt, voordoet. Doch de Franschen zyu sterk geiutercsscerd by die fondsen, wyl er een aanzienlijk deel van hun kapitaal inzit. De Fransche fondsen dalen insgelijks. Dit komt voort uit de opduikende berichten over, moblisatie hier, en moblisatie dfiar en nit het feit, dat men onbekend is met de bepalingen van het verdrag met Rusland. In welk gevat moet men don bondgenoot ter hulp komen In een onderhoud, dut de beursvertegenwoor- digers hadden met minister Ronvier, ver klaarde deze de moblisaticberichten voor onjuist. Dat zal de gemoederen misschien wat kalmeeron. De oppositiepors, met het kennclyk doel het ministerie ten vol te brengen, keurt hel beleid van Combes af en zegt dat de minister van oorlog het leger en die van marine de zeemacht heeft gedesor ganiseerd. Keizer Wilhelm gaat naar het zuiden. Wij zien hierin het bewijs dat men in Duitschland den toestand niet zoo donker inziet. De Hoheuzollern' is reeds van Kiel vertrokken. YVaarschynlyk doet de keizer op zyne reis Antwerpen aan. Het onbewoonde Koninklijk paleis te Antwerpen wordt althans geheel in gereedheid gebracht voor het bezoek, dat ver moedelijk op 5 Maart zal plaats hebben. Ter handhaving zyner neutraliteit heeft Zweden de lichtingen artillerie en infanterie van 1897 tot 1908 onder de wapens geroepen. Omtrent de moblisatie in Spanje wordt □ader bericht, dat het kabinet bij de kamer een voorstel indiende om een buitengewoon crediet van 9'/j millioen peseta's te verleenen, voor het aanschailen van oorlogs- en marine- matrieël tot verdediging der kusten. In ver band met geruchten over aanzoeken van Frankryk en Engeland, waarvan wy ook in ons vorig nummer melding maakten, deelde de minister-president mede, dat de regeering geen enkele aanwyzing ontving. De maatregelen zyn noodzakelyk om de neutraliteit te kunnen handhaven. Een groot aantal menschen had zich Dinsdag om het gebouw der Cortez verzameld. Tegen minister Maura werden vyandige betoogingen gehou den. De opgewondenheid nam ten laatste zoo toe, dat de winkels het geraden achtten to sluiten. De politie dreef de menigte uiteen. Na het sluiten der kamerzitting werden be- toogingen gehouden ter oero der republie- keinsche vertegenwoordigers, waarbij de politie van den blanken sabel gebruik maakte. In de zitting vielen de republiekeinen de regee ring heftig aan en verklaarden, dat, als de politie weer zoo optrad, er tegenweer zou geboden worden. In Italië maakt men zich ongerust over een mogelyk eigenmachtig optreden van Oosten rijk in den Balkan nu Rusland de handen vol heeft in hot Oosten. De Ituliaanscbe rogeoring lokte op vriendschappelijke wyze van de Oostenryksche de verklaring uit, dat ;y geen plan had, anders dan in volkomen overeenstemming met de met Rusland vastge stelde houding, op te treden. In Italië is men zeer voldaan over dit antwoord. De offieieöle verhouding tusschen Turkye en Bulgarye schfjnt beter te worden. Do Porte hecht geloof aan de vriendschappelijke verklaringen van den Bulgaarschen a^ent te Konstantinopel. Als bowjjs hiervan wil zii meer tegemoet komen aan de Bulgaarsche wenschen omtrent de onderwijskwestie, de afsluiting der grenzen en dc douane-formali teiten. Van het oorlogsterrein is weinig nieuws. De berichten daaromtrent vindt men op eene andere plaats in dit blad. Rusland heelt by de mogendheden gepro testeerd tegen het inbozitnomen van Korea door de Japanners. Zoowel uit Rusland als uit Japan komen berichten over de groote offervaardigheid der inwoners. In beide landen begrypt men, dat gewichtige belangen op het spel staan en wil men do regeering allo middelen verschaf fen om liuantieel sterk genoeg te zyn. De Polen volgen met groote belangstelling do gebeurtenissen, 't Blykt duidelijk dat men daar, in feilen haat nog steeds tegen al wat Russisch is, niet ongaarne zou zien, dat Rus land klop kreeg. Misschien kon Polen dan de kans wagen te schudden aan het dwang juk, dat hot met bitterheid torst. Er is bij alle tragie in den oorlog toch ook nog wel eens poëzie. Zoo lozen wy, dat, toen Rusland de Chineezon wilde nopen tot het beschermen •an de Trans-Siberische spoorlyn, hot heel leuk ten antwoord kroeg, dat het toch niet kon verwachten, dat de Uhineezcn in staat zouden zyn die lyn in oorlogstyd te bescher men, waar zy het, volgens Rusland, niet eens in vredestijd kunnen Raak In verband met de gisteren reeds ont vangen mededeeling van den Russischen gezant te Seoel Tawlof, dat de Japansche schepen ernstige schade zonden hebben bekomen in den slag by Tsjemoelpo, is het noodig te herinneren, dat Bennet Bur- leigh, de correspondent van de Daily Telegr.* in het Oosten eenige dagen ge leden, seinde, dat wellicht de »Takachiho« gezonken was. Dit schip behoorde tot het eskader, dat Tsjemoelpo slag leverde, het is een beschermde kruiser van 8727 ton, loopende 17.8 knoopen en zwaar bewapend. De Japansche gezant te Londen ontkende dat eenig Japansch oorlogsschip gezonken was, of, dat de Japansche vloot aan strijd kracht verloren zou hebben. Men berekent dat da^elyks 3600 man langs den Trans-Si benschen spoorweg naar het oostelyke oorlogster rein worden gevoerd. LONDEN, 22 Februari Naar de Daily Telegraph uit Nagasaki verneemt, zyn vier Russische torpedo-jagers by Port Artkur door het Japansche smaldeel buitgemaakt. De bemanningen zyn in krygsge van gen schap WEI-HAI-WEI, 23 Februari. Het En- gelsche stoomschip Ching-ping, uit Dalni aangekomen, brengt het bericht mee, dat de Russen geschoten hebben op het stoom schip, dat op zeven plaatsen by de water lijn geraakt werd. Een Russische loodskot- ter, die de haven verliet om de Ching-ping te leiden, is op een myn geloopen en in de lacht gevlogen. Drie lapanners ter dood veroordeeld. PETERSBURG, 23 Febr. Drie Japan sche koelies, gevangen genomen by een poging om de brug van den Soengari-spoor- weg te vernielen op 21 Febr., stonden voor den krijgsraad terecht. Het bleek dat de koelies Japansche officieren waren, nl. een kolonel der genie, een luitenant bjj de tor- pedodienst en een luitenant der sappeurs, alle drie bchoorende tot de generalen staf. De drie officieren werden ter dood ver oordeeld en zullen binnen 24 uur op de fËI/ILLüTOA 10.) HOOFDSTUK XXII. Onmiddellyk na Kulgatscliew's dood had graaf Szymonski een langdurig onderhoud met den kolonel Kochanow. Evenals by hun vroegere ontmoeting, zoo verstonden ook dit maal de beide rechtschapen mannen elkander voortreffelijk, en nutnen, toon zy scheidden van elkander, wederkcerig de beste indrukken mede. Niets kan dan ook oprechter zyn, dan de deelneming, waarmede Kochanow den ouden lieer, zoover hy daartoe zelf in staat %vas, inlichtingen gaf omtrent den rampzalige, die Felicia's man was geweest. Zy waren van den droevigsten aard. Van al hetgeen deze omtrent zyn ouders had ge zegd, was alleen dit waar, dat zijne moeder eene Poolsche was geweest, en dat zy vroeg tijdig was gestorven. Zyn vader, een ver kwister en woesteling, was in eene gemeene sehurkery betrokken geweest en had het leven verloren in een duel met een kennis, wiens vrouw hy verleid had. Eene slechte opvoe ding in het huis van den gcnotzuchtigen, door de gemeenste hartstochten bezielden oom, had den rijken aanleg van don knaap deels onderdrukt, deels zich in eene gevaar lijke richting laten ontwikkelen. Dwaze jeugdige streken, een onbegrensde zucht naar geuot en vermaken, hadden later den onge lukkige op de hellende haan gebracht, die hy iu de laatste jaren had bewandeld. In hoever de oom van de latere daden zjjns neefs, van de vuile zaken, waartoe men deze gebruikt had, onderricht was geworden, dat kon Kochanow niet zeggen. De oude vos zal zich zeker houden, als heeft hy van niets geweten, thans nu het werktuig, onvoldoende gebleken, gebroken ter aarde ligt," zcide hy. »De zedelyke overtuiging, heb ik echter, dat hij zich zeer goed kon voorstellen, wat er gaande was, en er niet het minste of geringste gewetensbezwaar over gevoelde, ja, dat hy van het zondenloon, dat de neef had heko men, zoo mogelyk nog voordeel heeft getrok ken. „Wladimir Kulgatschow's intrïgegeest", aldus vertelde hy verder, .die tot genialiteit kon stijgen, zyne kennis vau vreemde talen, zyne onberispelijke, voorname manieren, wellicht ook zyne schoonheid, hadden samen gewerkt, om hem tot een uiterst bruikbaar werktuig te maken.* »Gy weet het immers*, zuchtte de verha- ler, .by ons zyn er velen, die meenen, dat hoe krommer de weg is hoe beter. In de Balkanlanden is Kulgatsehew geruimen tyd werkzaam geweest onder allerlei namen, en daar heeft hy werkelyk uitstekende diensten bewezen. Van daar heeft men hem naar Gallicie gezonden, waar mon over zyn arbeid insgelyks tevreden was en dezen don ook behoorlyk beloonde. Doch naarmate zyne verdiensten aangroeiden, werden ook zyne aanspraken grooter, hy werd onverzadelyk in zyne eischon, en gelyk nu gebleken is, waar niets feitelijks te onthullen was, verschafte hy zich geld door het ontdekken van gefin geerde samenzweringen. Hoeveel ellende hy daarmede veroorzaakt heeft, hocvolo onschul dige menschen hy op die wyze naar het binnenland vau Rusland heeft laten brengen, menschen, die hij, naar het schynt, buiten hnn weten, in het bezit bracht van kleine hoeveelheden dynamiet en die dan aan gene zjjde der grenzen als verstokte misdadigers behandeld waren geworden, dit zal eerst uit een later onderzoek moeten blyken. Na zyn huwelyk moet er zeker by hem hot donkbeeld van een grooteu „coup* zyn ontstaan, ver moedelijk verwekt door die buitensporige verkwisting, die hy aan den dag legde. Dien zomer was hy in Petersburg verschenen en daar in de gunst gestegen door een gewich- tigen dienst, dien hy destyds had bewezen, had hy eene audiëntie van den Minister vau Binnenlandsche zaken weten te verkrygeu. Hij had hem medegedeeld dat hy een groo teu aanslag op het leven van den Uzaar op 't spoor was. De woning van den verbitterden Russenvyand, graaf Szymouski, was de plaats, waar deze beraamd werd, daar hadden ook steeds de bijeenkomsten der samenzweerders plaats. Mannen uit alle staudeu, aristocraten en burgers, journalisten, ambtenuren, genees- heeren, ook eenige, in Russisch Polen wonen de adellijken waren in het komplot gewikkeld. Hy noemde hen allen op, waardoor zyne in Rusland wonende oflers op de treurigste wyze getrotfen werden. Zoo wist hy zyn lastgevers aan het lyutje te houdeu, want onophoudelijk zond hy be richten in omtrent het steeds wassende ge vaar, totdat hy eindelyk mededeelde, dat binnenkort door het lot een der samenzweer ders zoude aangewezen worden, wien dau de opdracht ten deel viel, om van dynamiet voorzien, zich naar Petersburg te wagen ten einde den inoord te volbrengen. Onder deze omstandigheden bad Kochanow het voor hem zeer onaangename bevel gekregen, om zich naar Gallicie te begeven, en daar met Kul gatsehew te raadplegen. Hij was diep verontwaardigd, toen er bleek dat de door dezen heimelyk betichte graaf .Szymouski een oom was de als raddraaier opgegeven Koszynski een neef van zyne vropw. Hy onderzocht met de grootste kalmte do verklaringen van den aangeveren meende daarin tegenspraak te ontdekken, hy geloofde dat des te eerder, wyl hy geïntroduceerd in het huis van graaf Szymonski, absoluut niet de overtuiging had kunnen krijgen, dat daarin samenzweringen gesmeed werden. Vol wantrouwen tegen «le verklaringen van den spion was hy naar Petersburg teruggekeerd, om daar rapport uit te brengen over zyne zending. Kort daarop had Kulgatsehew den polilie- directeur te Warschau laten weten, dat Koszynski door het lot was aangewezen om den moord te volvoeren door oen incde- saamgezworene begeleid zoude deze den 16en October ongemerkt de grenzen trachten over te komen. De gevangennomuig was gevolgd en Koszynski met Mysliwetz naar Warschau gevoerd geworden. Tot hun geluk was echter later aan Kochanow hevel gege ven om hen te verhooren, en hy was totdat doel weder naar Warschau teruggekeerd. De verklaringen van de beide gevangenen luidden zóó eenvoudig, zóó overtuigend tegen over de phantasieryke, door niets bewezen opgaven van Kulgatsehew, dat de kolonel in zyn verdenking versterkt door de indrukken, die hy uit Kr. had medegebracht, wist gedaan le krygen, om daarheen te mogen terugkeeren, teneinde zich met de Oostenryk sche politie autoriteiten in relatie te stellen, en om door deze bijgestaan, op de plaats zelve een onderzoek in te stellen. En daar was nu gebleken, dat een aantal onschuldige vredelievende personen, die er nooit aan ge dacht hadden om zich met samenzweringen in te laten, door Kulgatsehew valschelyk aangeklaagd waren geworden. Nu had men besloten, om tot zyne arrestatie over te gaan en op verlangen van den politiedirecteur Kochanow er in toegestemd, om hem naar de woning van den misdadiger te doen begeleiden. liet treurspel was ten einde, Kulgatsehew was to Kr. begraven geworden, begeleid door do verwenschingen van hen, wiens bloedver wanten door hem benadeeld waren geworden. Felicia was liaren oom in diens woning ge volgd. Zy geleek een gegalvaniseerd beeld, zóó automatisch waren hare bewegingen, zóó strak waren hare oogen met een verschrikten blik voor zicli uil gevestigd alsof zweefde haar een visioen voor van iets gedrochtelijks, waarvan zy zich niet los vermocht te maken. Tydelyk onderwierp zy zich aan alle beschik kingen van den ouden man en maar zelden brak de energiek eigen wil by haar door. Beslist wees zy alle diensten van den kamenier harer tante af, en stond er op, om even als in de dagen, toen zy nog een jong meisje was, zich zelve te bedienen. Toen men uit de villa hare kleinoodieön en de kostbare toilotvoorw«*rpen bracht, die haar man haar ten geschenke had gegeven, wondde zy zich daar huiverend van at en beval ze terstond weder daarheen te brengen. De eenvoudige artikelen, die haar uitzet hadden uitgemaakt, moesten weder opgezocht worden, en deze waren het dan ook, die zij uitslui tend gebruikte. Tegenover gravin Szymonski liet zy zich niet uit over do redenen, die haar tot hare handolwyzc hadden doen besluiten, gelyk zy over het algemeen beangstigend stil was ge worden, alleen aan haar oom deelde zij in vertrouwen ipede, dat zy niet in staat was om die voorwerpen aan te tien, welke met bloedgeld verkregen waren, en dringend ver zocht zy hem er voor to willen zorg dragen, dat zij verkocht worden. Het was zeer goed. dat zy dit besluit ge nomen had, want de schalden, die Kulgatsehew had achtergelaten, bleken zeer aanzienlyk te zyn. Zyne ryke inkomsten waren niet toe reikend geweest voor do bevrediging zyner behoeften. Szymonski liet akten en perka menten rusten, om zich geheel te kunnen wyden aan het ordenen van deze zaak, en overtuigde er zich weldra van, «lat de verkoop van het kostbare meubilair, van allo kost baarheden, zoomede van de mot groote hypo theken bezwaarde bezitting in Rusland nood zakelyk was, en dat zelfs dan nog Felicia niets over zou blyven en 'zij by hare ouders hulp zou moeten zoeken. Zy ontving deze meilodeeling met zichtbare voldoening, al liet zy er zich vorder met geen enkel woord over uit. Toen de oom haar echter de tyding bracht, dat Adalhert uit zijne gevangenschap was ontslagen, toen vouwde zy dc handen en dikke tranen biggelden er Langs hare wangen. Eerst toen gevoelde zy den moed om te ver klaren, dat zij naar het ouderljjkc huis terug wilde, want nu eerst kou zy haar vader vry in dc oogen zien. Door Jinka, die onmiddellyk na den dood van Kulgatsehew naar L. was teruggekeerd, om er de ouders vau te verwittigen, had zy vernomen, hoe vrecselyk die jobstyding haren vader had aangegrepeneen ondoordachte uitdrukking in een brief van hare moo<ler had haar doen gevoelen, hoe zeer de gedachte hem folterde, dat het de man zyner dochter was geweest, door wien Adalhert in het ongeluk was gestort. (Slot volgt.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1