Naar Parijs Karpetten! Karpetten. GROOTE OPRUIMING PRACHTIGE t Hm ZOOTEVISCH, pa iet Sctatenfccï 0. w, Enkel maar deze week li 9,12 en 16-els Spoed!!! 11 laan fit de 375ste Staatsloterij. Hel ia Groente-, Laiioiw-, Gras- w Ktorzaal HT A fbraak Notaris BACKX Boethnis Openbare Verkooping. Openbare Verhuring. Notaris BACKX, COKES! Aardappelen. Attentie. Busgroesiten, pl. m. 50000 SIGAREN roode Aardappelen, K0NINGDWARSSTR4AT 49. mr Attentie. i LAAN, SPOORSTRAAT 32. .jZoidsIraal 61. Bijlstraat 20, Ontvangen en uitgestald fPNF* de nieuwste soorten zwarte en gekleurde Japonstoffen, Corsetten, Carneerings, enz. Specialiteit in WITTE GOEDEREN, ZIE DE UITSTALLINGEN. I. GRUNWALD. JAN MAKELAAR, Vanaf Zaterdagavond van een partij UITSLUITEND HIEUW! Overheerlijk! NIEUW! Parijsche Boterbatons J. G.- PUTTERS. 9de Groote CÉÉorphe Geldverloting „ELI WAT WILS". Noc. Dein. Arl>. Partij, Bodes opgemaakte Hoeden voor 't Aannemen. zwarte kanten Mutsjes, A. DEKKER SCHUIJT. D.TURKENB U RGBODEG R AVEN. VertegenwoordigerD. KLIJN, BioneobaveQ 62, Helder. Lotiiico. Te koop aangeboden: Een goed onderhouden BldZOrschllit, 45 voet lang. met Zeil on Treil. Zeer geschikt voor Garnalen- of A nsjovisvisscherjj. Te bevragen Jb. C. \KKER, schipper, Belt, Wieringen. Te koop 6 jonge KIPPEN aan en tegen den leg met HAAN. Adres: OUDE KERKSTRAAT 2. PT RIJWIEL. Te koop een go«d onderhouden Rij wiel, zoo goed als nieuw. Adres WESTGRACHT 2. Twee Huizen te koop in de KEIZERSTRAAT, uitmuntend ge schikt, voor een grooten winkel. Brieven franco lett. C. bureau v. d. blad. Te koop aangeboden: EEN VLET, met 46 beste Ansjovisnetten, Anker en Touw. Aan hetzelfde adres 260 beste Palingfuiken te koop. Zegt het voort. Te bevragen b\j de Wed. J. WIGBOUT ZOON, Westerklief, Wieringen. Te üoop best Heldersch POLDERHOOI bl] de 1000 pond. Adres: J. VOOUTHDIJSEN, Lange straat 108, Helder. alsPannen - Steen - Kozijnen - Ramen - en Deuren benevens 10 Ms. gesmeed ijzer Traliehek met poorten en hardsteen voet stukken en een zwaar ijzer Vliegwiel. In voorraad best DAKPAPIEB. K. LAAGLAND WINDER, AANNEMER - KONINGSPLEIN. zal publiek verkoopen te AWMA PAIILOWÜA, op WOENSDAG 2 MAART 1904, des avonds 6 uur, in de »VLAS- en KORENBEURS": Een HUIS met BOETEN, BOOMGAARD, ERF, MOESTUIN en best WEI LAND, gelegen aan de Mid denvliet te Anna Paulowna, samen groot 2.41.17 H A. Eigendom vaa den heer Jac. BOON. Te aanvaarden 10 Maart 1904. te Annn-Paulowna. op Veijdag 4 Maart 1904, des voormiddags 10 uur, ten huize van den heer JAC. BOON aan de Midden vliet, van 1 versch afgekalfde Koe, 7000 kilo best gewonnen Hooi, een partij Mest, een partij Slukstroo, vijf voer best Dekriet, twee Kruiwagens, Kaastobben, Karn, Emmers, Melkschotels en Melkbussen, Halsjuk, Manden en Kisten, Kroozer, Modderbeugel, Rietkapper, Hekken en verdere Boeren- en Bouwgereedschappen. Voorts eenig Huisraad en hetgeen meer zal worden aangeboden. Notaris BACKX. Notaris OBREEN, te WIERINGEN, zal op VRIJDAG 4 MAART 1904, des voormiddags 10 ure, ten huize van den heer H. BOERSEN, aldaar, in het openbaar verkoopen 3 Kalf koeien, 2 Kalfschetten, 1 Herfst- kalver, 3 éénjarige Kalven, 1 bruin Merriepaard, 24 Oonschapen, 9000 kilogram Hooi, Stroo, Mest, Boeren wagen, driewielder Kar, Egge en verdere Boeren- en Bouwgereedschap. Notaris OBREEN, te Wieringen, zal op VRIJDAG 4 MAART 1904, des avonds 7 ure, in het logement van den heer H. ENGEL aldaar, in het openbaar verhuren, eenige perceelen land te Wieringen als voor den heer H. BOERSEN Het Oude Weidje, de Reljersweid, de Louweweid, Krommelaar, de Kleine Zaad, de Groote Zaad, de Huule, het Groote Bosch, het Kleine Bosch en Klieverhooge, en voor den heer J. BOERSEN de Warre en de Marskeven. 2e Belangrijke Executoriale Verkoop om contant geld zonder opgeld, in bet Hotel „de Toelast" te Helder. Op Woensdag 9 Maart 1904 voorm. 10 uur. De geheele lading Greenen en Vuren Houtwaren, geborgen uit de ex-Zweedsche Bark Albert Ehrensvilrd", bestaande uit.een groote partij Platen 3X9 en 3X6, idem duitns en halve duims Schroten geschaafd en meerendeels gekraald, V/t duimsdelen ge schaafd en geploegd, 120 pakken Ljjsthout en een partij los Lgsthout, benevens een partij Ballast (Keien), vermoedelijk 50 tons. Alles daags vóór den ver koopdag be hoorlijk gekaveld en genummerd te be zichtigen op de terreinen aan d« BIN NENHAVEN en in het pakhuis der werf' DE HOOP". Deurwaarder H. KWANT. zal publiek verkoopen Ie AHMA-PAUI.OWM/1, op MAANDAG 29 FEBRUARI 1904, des avonds 6 uur, in de herberg van P. Kreijger twee Woonhuizen onder één dak met een perceel Bouwland, aan de Molen vaart, te Anna-Paulowna, samen 26 aren 50 centiaren. Dadeljjk te aanvaarden afkomstig van den Heer MARCELIS HEIJLIGENBERG. Gezouten Groenten, Snijboonen12 ets. SpercieboonenÏO ets. Zuurkool4 ets. AndijvieS ets. it J. LDIDINGA. T. LUIDINGA Scheepshellingen. W. F. STOEL en ZOON, Alkmaar. Vanaf heden COKES verkrijgbaar aan het pakhuis Langestraat 19, tegen 45 cent per H.L. Voor thuisbezorging 2'/» cent extra. Bestellingen worden aangenomen bg J. Kikkert, Langestraat 11 en Graven straat 27, hoek KroonstraatS. M. de Joxq, DijkstraatE. Oudkkrk. Langestraat 31 en Spoorstraat, hoek Spuistraat. Eenmaal gebruikt bljjft steeds vragen naar dezelfdebewjjs genoeg der pnike kwaliteiten. Extra puike Jammen 22 ct. Extra puike Blauwe 20 ct. Duitsche Roode 13 ct. de groote maat. Per wagon 10000 kilo. Scherp concurreerende prijzen. T. LUIDINGA, 2e Vreonstraat Herhaaldelijk is er door de Gezondheids- Commissie voor gewaarschuwd de melk niet ongekookt te gebruiken. Wjj ves tigen daarom uw aandacht op onze Gestereliceerde Bacteriën vrije Melk, waarvan ge zeker zjjt, dat alle schade lijke bacteriën er uit zijn. Deze Molk munt uit door aangenamen smaak en wordt bjjzonder aanbevolen voor kinderen en zwakke menschen. Xeeml proef: Dagelijks versch verkrijgbaar a 8 ct. per flesch, in de Melkinrichting van M. S. BREMEll, Keizerstraat 34 Snijboonen14 ets. Spercieboonen 16 ets. Spinazie 12 ets. Rozenstraat, J. LDIDINGA, T. STAATSLOTERIJ. Bij M. DE VOGEL, Spoorstraat 1„, zijn weder voor de 375ste Staats-Loterjj heele en gedeelten van Loten te bekomen. Eerste trekking op Maandag 14 Maart. a.s. De Vendumeester H. J. ZIJLSTRA, te Hilversum, zal ten overstaan van den Deur waarder H. KWANT, te Helder, in het café »'t Centrum" aldaar, op MAANDAG 29 FEBRUARI en DINSDAG I MAART a.s telkens van af 's namiddags 2 tot 4 uur en van 6 tot 10 uur, publiek a contant verkoopen van diverse merken en kwaliteit. Monsters in het café op den dag der werkoopiDg tegen betaling verkrjjgbaar. Ontvangen puik puik basta uit het gebergte, geen afkokers, het soort, dat ik van den winter geleverd heb f 1.75 per half mud, 30 cent per 5 kop, 14 cent de groote maat bij C. STEEMAN, Kanaalweg 51. De bestellingen worden ook aangenomen bjj R. STEEMAN, Stationstraat 17. NIEUW 20 cent per 5 ons. STOKVISCH, 30 cent per 6 ons. Eenig adres i D. DIJKSHOORN. Nog mooie zoete en zure Handappelen, ook nog zoete Ringnetten en beste Stoofperen 25 cent de 2 kop ook nog heele beste Aardappelen 20 en 25 cent de 5 kop, hooge maat, en opruiming van een groote partij lekkere groote Koolrapen 3 a 10 cent, bjj de 100 minder in prgs. B0ELSUMS, Kroonstraat over den Paardenslachter. AFSLA. Gr_ le soort Zoutevisch 20 ct. Stokvisch 30 ct. Heerlijk gedroogde Appelen, de 5 ons 20 ct. bij J YAN DER STEEN, SCHAGEKSTRAAT hoek G RAT EK DIT ARS STRAAT. KALKFABRIEKEN. ST00MTRASM0LEN. STEENK00PERIJ. Handel in BOUWMATRIALEN. W. F. STOEL en ZOON, ALKMAAR, BESLIST is het goedkoopste en soliedste adres voor SCHOENWERK in de KONINGDWARSSTK. 52, tevens het beste adres voor IJzersterke Schoollaarzen. Beleefd Aanbevelend, P. v. SCH1JNDEL, Ruim voorzien van h ZO cent per 5 ons. Gebr. OOSTENBRUG, SCHAGENSTRAAT 32. Wederom, ontvangen. Dus wilt ge goedkoope Stokvisch en Zoutevisch eten, dan moet ge LAAN niet vergeten. Gemarioneerde Haring met Sjalotten en Augurkjes uiters fijn. Dun komt allen naar mjjn. Groote Bokking en Makreel, bijzonder zwaar, Bjj een ander goedkooper is nimtoer waar. Uw. dw. dienaar, I Door te groote voorraad groote afslag van ZOUTEVISCH van 25 nu voor 12 cent per pond. STOK VISCH 40 en 30 ct. Verder ZALM, ANSJOVIS, PALING, SARDIEN, KREEFT, nieuwe gerookte ZALM, enz. enz. 1 Busgroenten. Spinazie .12 Snjjboonen 14 Andjjvie 14 Spe'cieboonen 16 Zoutegroenten. Zuurkool 4 Prachtige gele Andijvie 6 Snjjboonen 12 15 Spercieboonen 12 In de Rund- en Varkensslachterij van P. Lengers, Smidstraat 31 Helder, steeds verkrjjgbaar tegen concurreerende prjjzen RUNDVLEESCH, Ossenlappen on Gehakt 30 Rollade en Klompstuk 85 Biefstuk en Haas 40 VARKENSVLEESCH Carbonnade en Lappen 35 Reuzel 35 Doorregen LappeD 30 Vette Lappen 25 Alles per ons. Alle Worstsoorten coneurreerend. Kanaalweg naast het Keizerstraat bjj de Postkantoor. Keizersbrug. lxi enorme liouzo. SOLIDE! ttllAUTEITEN. LAGE PRIJZEN. worden de Veereu, die gestoomd ol geverfd moeten worden, den l"n Maart verzonden. Aanbevelend, M. DE B0ER-J0NGKEES. Magasin de Modes. Kanaalweg- No. 65. Versch geslacht Ossenvet 25 cent de 5 ons. Vette VARKENSLAPPEN 25 cent per 5 ons. Waezenatraat 18. Men kan thans proliteeren, omdat er plaats gemaakt moet worden voor een groote partij gekochte goederen. is deze verkoop in den Winkel B reewaterstraat. VRIE8L ANDER. POLDERWEG 3. POLDERWEG 3. 6 a 10 ct 6 HO ct. Efc.vifcr eevffi.' Copfiieur. Polderweg 3, boek Wilhelminastraat. .V'nr enkele Lolen voorhanden der Eenigste Loterij, waar gratis en franco een Trekkiiigsljjst en de Prjjzen franco gezonden worden en die nooit wordt uitgesteld. Bestaande uit 3 verschillende Loterijen, alle uit te wijzen door de 375ste Ned. Staatsloterij SERIE EEN. 1 Nummer voor 50 cent. Geldprijzen van Duizend gulden, f 500, f 300, f 250, f 200, f 150, f ÏOO enz. SERIE TWEE. 2 Numm. v. 50 ct., 1 Numm. v. 25 ct. Geldprijzen van f 500, f 200, f 150, f 125, f 100, f 75, f 50 enz. SERIE DRIE. 5 Nummers v. 50 ct., 1 Nummer v. 10 ct. Geldprijzen van f 200, f 100, 75, f 60, f 50, f 35, f 26, enz. Een ieder beproeve zjjn geluk. Zjj, die alle 3 Series koopen voor f 1.50, ont vangen 8 Nummers en hebben bjjna zeker een prgs. Deze Loten zjjn verkrjjgbaar bjj den Ondernemer A. H. VAN DAM, Boekhandel, Cnlemborg en de Heeren A. VAN WAARDEN, Laan 28, den HelderJ. KOOL, Den Burg op Texel. ÊHT Vraagt Prospectus, gratis en franco verkrijgbaar. MELKINRICHTING KEIZERSTRAAT 34. Prima fijne ROOMBOTER 67'/, cent per pond. SCHAGER KOPBOTER marktprijs Extra lekkere 50-ct BOTER, deze boter vervangt volkomen de fijnste Natuurboter. Verder BOTER van 40, 35, 30 en 25 ct. per pond. GOUDSCHE-, LEIDSCHE- en FRIESCHE EDAMMER KAAS, in ruimen voorraad aanwezig. Versche eieren 4 et. per etuk. Aanbevelend, M_ g< QREMER. afdecling luxuien. OPENBARE VERGADERING op VRIJDAG 26 FEBRUARI as. 's av. 8 nor, ia ,,'T CENTRUM", groote Zaal. Sppsskstsr i Mevr. ROOSJE VOS, van Westerembden (Gr,). Ondspwspp i DE ONCHRISTELIJKE SOCIALISTEN. Entrée 10 ct. Debat vr|). Zaalopening HALF ACHT HET BESTUUR. Volgende week groote keuze in Ontvangen eene groote collectie van de goedkoopste tot de fijnste soorten. Aanbevelend, GEVESTIGD 1BOO. Hofleverancier wan Hara Majesteit da Koningin. PHIJNCOUKAVT ORATIO. Openltut Zomerseizoen 1904. Voorradig eene enorme, rijke keuze in Dames- Aanneemhoeden, Kinderhoeden, Baretten! Voile Tulles in de nieuwste dessins, van af 15 ct. per el. Tevens eene prachtige collectie in alle verdere Dames- en Kinder-Mode-artikelen. Ziet de uitstallingen. Vergelijkt de prijzen. MOLENPLEIN IttO. De Eerste Nederlandsche Baatschappij tot Yenekering van Risico in Loterijen te 's Gravenbage, bericht hiermede de uitgavan van nieuwe polisven, geldig vanaf de 375ste Staatsloterij, welke 14 MrL 1904 «en aanvang neemt. De uitkeering van 4.248.50 werd voldaan op den zelfden dag van uitloting harer polis No. 124 aan een recht geleerde te 's Gravenhage, die slechts f 22.— gestort had. Vertegenwoordiger 6RUNWALD, „DE ZON", KEIZERSTRAAT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3