KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna. No. 3238. Zaterdag 27 Februari 1904. 32ste Jaargang. TWEEDE BLAD. Indische Penkrassen. RUBRIEK VOOR e KINDEREN, s Bureau: Spoorstraat Telefoonn». 59. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 49. In 1878 werd door een z. g. Centraal Comité in Nederland besloten om een oplei dingsschool te stichten voor Inlandsche evan gelisten en onderwijzers bjj de zendingscholen. Het noodige geld waB spoedig bijeen en men koos hot Christelijke Depok als stand plaats voor die inrichting. Dank zjj de welwillendheid van den heer Hennemann heb ik alles gezien en ook zeer lang met de leerlingen kunnen spreken en alhoewel mijne godsdienstige overtuiging hemelsbreed verschilt met die, welke te Depok geleeraard wordt, zoo geef ik toch gaarne toe, dat daar nuttige arbeid wordt verricht, arbeid, die zegenrijke gevolgen moet hebben voor de verwilderde heidenscho rassen in onzen Archipel. De lezers moeten weten, dat naast de Mohammedaansche inlanders, die een geopen- baarden godsdienst belijden en aan een eenigen God gelooven, er ook nog op Sumatra, Borneo en in de Molukken geheele streken aangetroffen worden, waar een barbaarsch heidendom tot de grootste gruwelen aan leiding geeft. Zjj, die onder de inboorlingen daar hun leven wagen om het Evangelie van Liefde ingang te doen vinden, zjjn helden, waarvoor elk rechtgeaard Nederlander den grootsten eerbied hebben moet. Zjj doen zeker nog nuttiger arbeid dan de domino's op Java, die bij een zeer goed tractement een vry wat kalmer en rustiger leven leiden. Hier op Depok duurt de studie vier jaar en er zjjn dus vier klassen, elk van ongeveer tien leerlingen. Ieder jaar worden de jongelui van 't oudste studiejaar naar huis gezonden, terug naar den zendingspost, waarvan ze afkomstig zjjn. Men heelt er Batakkers van bumatra, Alfoeren uit de Molukken, Papoea's van Nieuw-Guinea en Dajakkers van Borneo onder, 't Was voor mjj zeer belangwekkend zoo van nabjj eens kennis te maken met be schaafdere elementen uit die verre mjj nog onbekende landstreken. Ik vind 't intussohen erg jammer, dat de jongens niet wat mildere denkbeelden jegens andersdenkenden worden ingeprent. Ze zjjn heilig overtuigd, dat dat die door het Opperwezen voor het hellevuur bestemd zijn en grappig klonk de angstige vraag van een bangireesje ,U bent toch niet RoomBcli mjjnheer?' Ik antwoordde ontkennend, doch kon niet nalaten te vragen of dat dan wel zoo erg „door hem gevonden zou zjjn 1 .O, ja mjjnheer, dat zou ik vreeseljjk gevonden hebben, ik houd nu al veel van U en wij zouden toch onmogelijk broeders kunnen zjjn, als U Roomsch was geweest!' De goede jongen had eens moeten weten, dat ik natuurljjk vrjj wat verder van hem afstond daa van de Roomsch-Kaiholieken, vooral ook omdat zijn antwoord op mjjn vraag mjj al zeer onverdraag zaam en weinig in overeenstemming met de Christelijke Liefde voorkwam. Hoe het zjj, ze maakten overigens een zeer aangenamen indruk, die seminaristen met hun vloeiend Bjjbel-Maleisch, hun leven dige manieren, hun ongekunstelde geestdrift voor de Leer, die zjj de eenig ware gelooven. Er zit pit in die lui en ik geloof, dat de zendelingen heel veel genoegen van hun Inlandsche helpers ondervinden Ze ontvangen behalve 't noodige vakonder- wjj, ook nog onderricht in de kerkgeschiedenis, de aardrijkskunde, de geschiedenis van Neder land (dat zjj tusschen twee haakjes hoog vereeren en de Algemeene geschiedenis, (de laatste natuurljjk nog al beknopt.) Zjj worden geoefend in het spreken voor de vuist, in het behoorlijk zingen der psalmen en gezangen en het schrijven van Maleische opstellen over godsdienstige onderwerpen. Ook leeren zjj viool, orgel en bazuin bespelen, terwjjl er bovendien een flink geschoold fanfare-muziek korps is, dat mjj eenige blijken van z'n ge oefendheid hoeft gegeven. De school ziet er keurig en proper uit en er wordt uitstekend voor de jongens zorg gedragen. Zeer menschkundig vind ik 't van broeder Hennemann, dat hjj do knapen in zake klee ding tot den grootsten eenvoud dwingt. Ze loopen in blauwe kielen en broeken, dragen schoenen noch hoofddeksel en zien er bepaald armoedig, doch zindeljjk uit. leder leerling heeft een heel klein kamertje tot zjju beschikking, zoo iets als een klooster cel, dat echter door den bewoner zoo ge zellig mogeljjk is ingericht. Nergens ontbrak het portret van Hare Majesteit en den Prins en toen ik over onze Vorstelijke Familie begon te vertellen, glin sterden al die trouwe bruine kjjkers, dat het een lust was om aantezien. De schoollokalen zjjn ruim en frisch en doen eenigszins denken aan die op de Dok- ter-djawaschool. Jammer vind ik 't ook, dat de jongelui geen Ilollandsch leeren, ze zouden onze taal op do Buitenbezittingen kunnen helpen ver breiden. Misschien kan het machtige Algemeen Nederlandsch Verbond er niets aan doen. Het zou voor de verdere zelfstudie van die jongelui ook van veel waarde wezen. Hoe het zjj, ik herhaal nog eens, ik heb een zeer gunstigen indruk gekregen van het Seminarie van Depok en van de a.s. Inland sche evangelisten en ik beveel deze inrichting ook in de klinkende belaugstelling van anders- denken aan. Na een hartelijk afscheid van broeder Hennemann en de jongelui, kropen we weer in het rjjtuigje, reden naar 't huis van vader Loen en verwerkten onze aanteekeningen tot do Penkrassen 48 en 49. Depok. En thans gaan we Depok al weer ver laten. We gaan nu regelrecht naar Tjiandjoer en van daar zullen we een uitstapje maken naar het beroemde Sindanglaja. Aan het station gekomen, vonden wjj er tot onze verrassing vele Seminaristen. Ja Inlanders zjjn net als huisdieren, .ze voelen als bjj instinct of men veel van hen houdt en in slechts weinige uren had ik mjj onder die kinderen der wildernis trouwe vrienden ver worven, dat merkte ik wel aan hun hand druk, aan de uitdrukking hunner donkere oogenDaar komt de sneltrein van Batavia, nog een laatst saluut van uit den waggon en nagewuifd met zakdoeken, reed ik weer verder naar mjjn nieuwe pleis terplaats, naar Tjiandjoer. Lt. Clockenkk Broüsson, b. d. In den trein tusschen Depok en Buitenzorg. NIEUWSTIJDINGEN. Moord in de Celebesstraat. Uit Amsterdam meldt men De Amsterdamsche rechtbank wees Woensdag vonnis in de zaak tegen Luye van der Laan, den moordenaar van zyn schoonzuster Geertruida van der Laan, geboren Jongsma, gepleegd op Zaterdag middag 25 Juli 1903 in haar woning in de Celebesstraat. Evenals bjj het getuigenverhoor, was ook heden veel publiek in de zaal en op de publieke tribune tegenwoordig. beklaagde trad kalm binnen, en nam uit eigen beweging zjjn stroohoed at. Bij het binnenkomen van de leden der rechtbank rees hjj nu ook uit eigen be weging op, en bleef rustig staan, gedurende de voorlezing van het breedvoerig gemo tiveerd vonnis, doch bljjkbaar zonder daar aan veel aandacht te schenken. Zjjn gelaatskleur was niet zoo groezelig bleek als bjj de terechtzitting vóór 14 dagen. Geheel over» enkomstig het requisitoir van het openbaqr ministerie zich aan sluitende b(j de verklaringen der deskun digen, dat beklaagde volkomen toerekenbaar, en uit wraakzucht gehandeld had, ver oordeelde beklaagde tot levenslange ge vangenisstraf. Roerloos hoorde bekl. het vonnis aan, geen zenuw scheen in beroering te zjjn gekomen. Kalm zette hjj zjjn stroo hoed op en verliet met vluggen tred tusschen twee veldwachters de rechtzaal. Men schrijft uit Tilburg dd. 23 Febr. aan de N br. Zekere de V., vroeger wonende te Leuven (België), thans reeds 3 weken met zjjn vrouw, waarmede hjj reeds lang in onmin leefde, en 3 jeugdige kinderen in de wjjk Korvel alhier woonachtig, heeft gisteren, dronken zjjnde, geheel zjjn huisraad te gelde gemaakt en is met de opbrengst er van doorgegaan. Zjjn vrouw, die hem ach tervolgde ten einde eenig geld van manlief los te krjjgen, ontmoette hem hedenmiddag dronken m den Veldhoveosche hoek. Man lief weigerde haar geld te geven, waarop de vrouw in woede ontstak en onder alle mogelijke bedreigingen zeide>alsjegeen geld geelt dan verzuip ik je«, en het gevolg was, dat zjj haar man, die langs een diep water liep, onverwachts een duw gaf, zoodat hjj in de diepte terecht kwam, waarna zjj op de vlucht ging zonder eenige poging te doen om haar man te redden. Spoedig kwamen eenige personen, die alles hadden aangezien, toeschieten en brachten de de V., die anders was verdronken, vry spoedig op het droge, waarna hjj verder door eeu politieagent naar het bureau Veldhoven werd gebracht en aldaar werd verzorgd. De vrouw werd door de politie van de Veldhoven gearresteerd. Mishandeling met doodelljken afloop. De Amsterdamsche rechtbank veroordeel de J. C. LI., te Hilversum, die bjj een twist zjjn buurman, Methorst, zoodanig met een hakmes verwondde, dat de dood volgde, tot 4 jaar gevangenisstraf. Werklieden van verschillende gemeen tebedrijven zjjn thans druk in de weer om het terrein van de oude Beurs te Amster dam in orde te brengen, zoodat het als openbare weg kan worden gebruikt. Op slechts een klein gedeelte na is de ophoo ging gereed. Naar den kant van het Cen traalstation is reeds een aanvang gemaakt met het leggen van de tramrails; riolen en waterleidingbuizen zjjn aangebracht, en het terrein voor den openbaren weg bestemd, is met roode paaltjes afgezet. Het bljjkt nu, dat het plein voor de nieuwe Beurs nog wat grooter wordt dan het thans is, en dat er ongeveer 2500 vierkaute meter bouwterrein beschikbaar zal bljjven. Dit terrein zal, wanneer de straat klaar is, met eene schutting worden afgezet. Keien, klinkers, trottoirbanden, rioolputten, alles is reeds aangebracht, zoodat men met de werkzaamheden geregeld kan voortgaan. Door een trein gedood. Zondagavond is bjj Baarn de 18-jarige dienstbode Cornelia Pelt, terwjjl zjj langs den spoorweg naar Soest liep, door den trein gegrepen. Hedenmorgen werd het verminkte ljjk gevonden. De vreeselijke brand te Parijs. De Directeur van het gemeentelyk la boratorium heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak der ramp op den boule vard Sebastopol. Reeds is vastgesteld, dat het ongeluk niet door een gasontploffing kan veroorzaakt zjjn, omdat de eigenaar van het huis niet bjj de gasmaatschappij geabonneerd was. Een der vrouweljjke slachtoffers, die in het hotel-Dieu werd verpleegd, is Maandagavond nog gestorven. Een vree8eli|ke onploffing heeft plaats gehad op den Zuid-Pacific- spoorweg nabjj Jackson-station. Twee waggons met ontplofbare stoffen zjjn ge sprongen, waardoor een gat van 30 voet diep in den grond geslagen werd. Van de 46 menschen, die zich in de nabjjheid be vonden, bleven er slechts 9 ongedeerd. Er zyn 25 dooden. Sommige ljjken werden over een afstand van 30 meters wegge slingerd. De ontploffing had tengevolge dat den slachtoffers de kleeren van het lichaam werden gerukt. Onder de doodeD bevinden zich een vrouw en 3 kinderen. De meeste slachtoffers zyn Grieken. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-lndl6. t via Amiter Jam lil via Morseillc mail via Marseille p, Engelsche mail Ti (naar Palembang, Banka, Billiton cl Afd. vso Borneo) Datum der t«r pusl-bezorg. Tydst. der laat. busl. a/h Poetk. 26 Febr 7.— av 4 en 18 Mrt. 7.- 'sav 8 cn 22 7.— av 1 «i 15 Mrt. 3.30 sn&m. 4 cn 18 7.— av. 11 cn 25 8.30 Wor. (via Genua) 8 en 22 Mrt. 7.— 's av. eiken Vrijdag 8 80 'smor. (via Genna) 8 en 22 Mrt. 7.— 'a av. 1 en 16 Mrt. 11.30'smo. p. Duitsche mail via Napel**) Alleen nanr Atjeh, Sumatra's Ooitknit, P»lembang, Rionw, Banks, Billiton en Z.-W. Afd. Tan Borneo. Het oTerige gedeelte van Ned. Oost-Indiè wordt alleen op Terlangcn der afzenders Tia Napel» verzonden. Naar Guyana (Suriname) p. zeepost Tia Amsterdam .1 20 Febr I 7-av. p. mail over Engeland 29 Febr 7.'»ar. p. mail via St. Nazaire7 Mrt. |7.'sav. Naar Cura^ao, Bonaire en Aruba p. zeepost via Amsterdam 29 Febr. 17.av. :n 28 Febr 7.— 's av. mail via Southampton mail via Hamburg (alleen op verlangen der afkendera). Naar St. Martin, St. Euatatius en Saba per mail over Engeland 29 Febr. I 7.'a av. p. zeepost via Amsterdam 29 Febr. 7.'a av. Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonie en Transvaal: eiken Vrijdag 8.80 u, '«nam. „Brieven, enz. voor Hr. Ms. „Fries- and" te zenden naar Padang". neer do door sommigen uwer gezonden raad sels en anecdotes worden opgenomen, deel ik u mede, dat ik in elk nummer slechts plaats heb voor een vier- of vjjftal raadsels en zes it acht anecdotes. Wanneer ik meer kolommen ter mijner be schikking had, zou ik gaarne meer werk van u opnemen meent echter niet, dat hetgeen ge me toezendt in het vergeetboek zal raken. Integeudeel, alle raadsels, anecdotes en ver haaltjes, worden aandachtig door mjj gelezen, de besten daarvan zorgvuldig opgeborgen de bepaald ongeschikten natuurlijk naar de snippermand verwezen. Het goede werk zal dan heusch langzamerhand in de courant wor den geplaatst en zoodra de uitgevers uit breiding aan de rubriek geven, dan kom ik met mjjn voorraad voor den dag. Uw raadsolvriendin, MAR1E VAN AMSTEL. mmwmmmmmmwmm Correspondentie. 6. Roggeveen. Dank voor je aller aardigst briefje, waaruit ik met genoegen vernam dat go de rubriek zoo prettig vindt. Ja er doen heel wat kinderen mee, vandaar dat men niet zoo spoedig een beurt krjjgt. Ge t dus maar geduld hebben. Uw ansicht zie ik gaarne tegemoet. M a r t h a Fluiter. Wat doet het rnjj een pleizier, dat zoo'n dapper meisje ditmaal den prjjs gewonnen beeft, ge vindt hot zeker wel prettig huishoudstertje te spelen en uw moeder zal wel héél véél van u houden, wan neer zjj ziet dat ge vljjtig zjjt en uw best doet. Jan Zwart. Ik kan me best voorstellen dat ge er niets van begrijpt, maar laat ik u zeggen dat ik niet in den Helder woon, doe dus maar geen moeite mjj uit te vinden. Guurtje. Aan uw verlangen de corres pondentie betreffende, wil ik gaarne voldoen doch met de raadsels moet ge geduld hebben, daar ieder een beurt krjjgt. Ik kan me best voorstellen dat ge niet altjjd voor het oplos sen tjjd kunt vinden, maar wanneer er een Zaterdagmiddag tusschen komt dan toch wel Gerhardina Snaphaan. Het dpet me pleizier uit uw briefje to zien dat ge niet boos waart, toen ik een grapje op uw naam maaktege begrijpt dat er van belcedigen geen sprake is de kinderen, die dat dachten, hadden het glad mis. Si entje Berkbout. Wat een aardig postpapier hebt ge, ben jjj dat zelf in die auto. ik moet zeggen, het staat héél voor naam en broer zit er kranig naast, hoor Pas maar op dat jelui niet te bard gaat want ik ken een dame die uit zoo'n auto ge vallen is en haar hoofd tegen een boom be zeerd heef). Dina Jongkind. Het is héél moeiljjk te zeggen of uw ingezonden raadsels al of niet goed zjjn, want daarvoor zou ik de heele voorraad moeten nazien en dat kost nog al tjjd, dus moot ge even als de andere kin deren uw beurt afwachten. Ook wat de prjj- zen betreft kan ik niets beloven, het lot be slist en dat is eerljjk. Oplossing der Raadsels. 1. Koekoek. II. Moeder. III. Alle twaalf. IV. Tabak. Goede oplossingen kwamen in van Elizabeth hoeleraey Hcudr. J. Bels emn Me(jtr Klaasje Botenga Frouwtje eo Martieu Drijver M*ri* W. l^uukJ *nny en Grietje Luidinga Everardu» C. Koopmam Joh. G. Koopinau Neeltje en Trijntje Krabbendam Elizabeth W. Brouwer Mari» G. Putter» Johan Patter* Jan en Jacob Krkelen» Maria en Fijtje Arem» Bet»y Karskens Arie en Hendrik 't Hart Gee»je de Bee Willem G. v. Zuylen Anna Alida Reynbout Maria r. Zuijleu H. Heeroma Dirkje Covers Coratiaan de Zeeuw Catriona J, Lippe A en J. Erica M. Janzen llendrika Veentjer Maria en Jacoba Jausseu J»n Vogt Dorotbe* de Boer Aaltje Baudimu Maria W. en P. TrelTersA. M. Koclitik Maria Lcydeckers Sientje G. Borriu» Teunis Adriaanie Grietje Kikkert A*W° <*e 8oer Anna en Willem Jacob Gouda Wilhelmin* Adri- aanie Dora Schenkels Jobanna Grentziu» M. C. G. Cupido Neeltje Klejjn Cornelia v. Herpen Anna Selman TYyr.tje en LizeLofèber Willem Hnbregtse Grietje S. Sanders* Grietje Weater- b»»n Trijntje Kiesewetter Jan Zwart M. Blom T. Blom S. Held Andries en Christiena Wernecke Greta Gooyer Elizabeth Warnar Gerard en Doede Schuitenmaker Geesje Biegel Elizabeth Pool Sopliie Hackcnit» M*rtba Fluiter M. J. Leughorst Annie Uoogerdnijn Marijtje P. Bekker Koelof Siegcr» Lonise Reitsma Venna Wamsteker Maria Wamsteker Johaunes Welbergen Dominikua Welbergen Hendrik* Molenaar Elizabeth W. Walkeuter Cornelia Putters Mari* Jnyn Jacoba de Zeeew Joban na Putters J v. d Weerd Grietje Abbo C. Jideus H. Freeke Alida Smit» Catharina en Gund* Klussen Hendrik Pot Jannie en Geertje Smits Theo, Coba en Corrie Coek M. J. Moorman Elizabeth M. Verberne Cornelis en Arie Kramer IJsbrand Lafèber Hendrik* C. de Mnnck Anton- nette de Mnnck Jo en Willem r. O» Emma en Frit» Prass Anna en Martines Kerkhof Nelly de Boer Dieaa Jongkind Maria en Gerardu* Zit* M. v. Hoolwertf Jobanna Deelder Maria Deelder Anna Winkel Jacoba Coniju Antje en Aaltje Dros Saartje de liaan Aaltje Klerk Bbeltje de Haan Arie Boot Affiene en Dien* Hofn an Marijtje v. Dam Geertje en ETcrt Verborgt Leo Daalder Paulina en Joh. Manui Sophis v d. Zee Elizabeth Duinker Lecndert C, Jansen Gexina Eden» Jan P. Edeus Maria Jansen Jacoba Jaosen Johannes Lumkeman Alida t. d Plas Dicuwertje vtn der Plas Cornelia Rijkeboer M. C. Heydeuryk Mari* Botter Jannetje en Klaat Slort Engclbert Riemers Piet Botter Jansje Kleia Nico cn Mieatje Dijkshoorn Grietje en Rieka Wijm» Arie Fennik Petronella Wjj ma Johannes G. Wijma G. Roggeveen Rein* G. Krabben P. L, Roggeveen Geertje v. Leeuwen Christiena en Heodrika Mejjer Geertje Borriuu Aafje Helder Alida ea Maria Gouda Cornelis Tol, Elisabeth Reinders. Allen te Helder. Gerard Welbergen Albertha Hoogerwerf N. Roosloot W. G. F. Sant. Allen te Huisduinen. Sientj: Berkhout Stjjntje Bijl, Amsterdam. Lndwiua v, d Bogaard, Enkhni/.eu. Adriana Rezel Heudriua Lange.eld Cathsrina i Kenetta Bakker Louis* cn Alida Kikkert C. Kacxur, te Teiel. Julie Groen, te Antwerpen. De prjjs viel bjj loting ten deel aan MARTHA FLUITER. - Inzending van Raadsels, Anecdoten enz. vóór Maandagavond 6 uur. Anecdoten. (Ingezonden door Cornelia van Herpen.) Onder Kennis. Wel, maak je dochter goede vorderingen op de piano Dat geloof ik. Gisteren speelde zij een stuk met haar meester en toon zei dezeU is alweer tien maten voor. (Ingezonden door Adriana Rezel to Nieuweschild op Texel). Op de Vischmarkt. Koopster: ,Voor dien prjjs vind ik de grootste paling to klein".' Vischverkoopster Wacht dan maur even: roet den volgenden trein komen gerookte walvischen aan van 15 cents per stuk". Ga«t: .Kellner, er zwemt zoo waar een doode vlieg in mjjn soep." Kellner: «Maar mjjnheer, dat kan niet, dat is onmogeljjk." Trijntje K i e e w e 111 e r. Groot <e- .Wel onmogelijk? Wil lijk dal go het ook een» gent proboeren. Het J8 "om! -M»« mijnheer, een doel er niet toe of ik het druk heh, hoe hoe liever, ik zal altjjd zorgen tjjd over te hebben jelui allen een woonjje te schrjjven. Grietje Westerbaan. Hoe jammer, doode vlieg kan toch niet zwemi ^Ingezonden door Marie van Zujjlen. Alhier). Overbodig. Burgemeester, tot zjjn secretaris Daar dat broertje vergoten heeft je vorigen brief hoor ik zoo net, dat Hannes, de knecht van te bezorgen, doch nu is alles op tjjd gekomen. den schoenmaker, gistcruvond in do kolk Grietje Sanders e. Zoo, ben jjj zoo'n H°bter den molen is verdronken! Nu wordt ijverig breistertje, nu dat zal je moe véél 't toch tjjd dat we die gevaarljjke plek met helpen, dunkt medoch ik viud het héél goed hekwerk afzetten gezien van je moe, dat je van do rubriok Veldwachter (die juist binnenkomt en de kunt 1» seis moet je natuurlijk terdege nadenken. Zeg aan jo broer dat hjj geregeld moet mèe doen, ook al krjjgt hjj niet geregeld een briefje onder correspondentie. Willem Hnbregtse. Dunk voor jo belangstelling, ik ben volmaakt gezond en hoop dat dit ook bjj u het geval zal zijn. Cornelia van Herpen. Naar aan leiding van jo briefje deel ik je mede dat het verhaaltje in mjjn bezit gekomen is, doch want bjj het oplossen der raad- laatste woorden heeft gehoord). Niet noodig, burgemeester, hjj is alweer bijgekomen Een goede raad. SergeantAls jullie in den oorlog een kogel hooren fluiten, behoef je geen angst meer te hebben, want de kogel is dan al tang voorbij. Maar als je den kogel niet hoort fluiten, moet jo oppassen, dat je niet geraakt wordt. Modern Mevrouw (tot dienstmeisje). Anna waar jUmiing boeren, moot go geduld hebben, j heb jo de «teldoeken gedaan Kr ligt hier nog overal stof. Dienstmeisje. O, die heb ik in mjjn ge- rccdschapstaschje aan de fiets. (Ingezonden door T. Vries. Alhier). Boerin bjj de kazerne tot een jongen luite nant. «Kan je me niet zeggen, sergeant, waar mjju zoon Teunes is?" Luitenant. .Ik ben geen sergeant, ik ben luitenant." wat d M. Cupido. Ik ontving uw briefji verwjjs u naar mjjn bericht aan de raadsel- kinderen. Wilhelmientje Adriaanse. Zéér zeker moet ge allo raadsels goed oplossen, ten einde voor den prjjs in aanmerking te kun nen komen. Aan mjjn raadsolkinderen. In antwoord op de vragen tot mjj gericht, wau- Boerin ,Zoo, zoo, bon je nog geen ser geant? Nou, wees maar tevreden hoor, wat je niet bent, kan je nog worden. Voor den militieraad. Dokter; .Heb je nog andere gebreken? Loteling. .Ja, ten kromme vinger". Dokter, den vinger beziende. «Sedert wan neer heb je dien vinger?" Loteling. .Sedert drie jaar." Dokter. «En hoe was hjj vroeger?" Loteling, den vinger rechtuitetekende. «Zoo 1" Verhaaltje. Moedertje. .Moedertje, geef mjj alstublieft een kusje, dan ga ik gauw Daar bed." Deze woorden hoorden mevrouw Djjk spreken, toen zjj de kruk van do deur eener arbeidswoning iu de band had. Nog een oogen blikje wachtte de voorname dame, toen echter deed zjj de deur open en stapte bi»non. Met verbazing bleven hare oogen ruaten op het geen in de armeljjke woning te zieu was. Een meisje van nagenoeg 12 jaar had een kind van ongeveer 2 jaar op den schoot en hielp terwjjl een jongetje vun ongeveer 4 jaar uitkleeden. Aan tafel zat oen meisje van 8 jaar een kous te breien en een jongen van 9 jaar was bezig een scheepje te maken van een oude klomp. Na een poosje, nu eens het eene, dan weer het andere kind aaugekeken te hebben zeide mevrouw Djjk: .Goeden avond, kinderen. Is moeder thnis «Ja, mevrouw," sprak het oudste meisje, .moeder ligt te bod. Moet u ze spreken?" Terwjjl Betje, zoo heette het oudste meisje, deze woorden sprak, werd eeu helderwit gordjjn in een hoelijo der kamer weggeschoven, een magere, bjjna geheel ontvleeschte arm kwam te voorschijn en een zwakke stem zeide .Hier ben ik, mevrouw." Mevrouw Djjk begaf zich onmiddellijk naar den hoek vanwaar hot geluid kwam. .Goeden avond, vrouw van Mol, ik kom eens kjjken hoe het met u gaat." .Dat is heel vriendeljjk van u, mevrouw," sprak de zwakke stem achter het helder witte gordijn. Ik vind hier alles in orde, voor zoover ik zien kan, geheel in orde. Men hoeft mjj gezegd, dat gjj al meer dan zes maanden bedlegerig zjjt, maar het bljjkt nu, dat men mjj verkeerd heeft ingelicht." .Neen, mevrouw, mon heeft u niet verkeerd ingelicht. Helaas, maar al te goed. 't Is al ruim 8 maanden, dat ik te bed Hr- Maar," hernam de voorname dame. .Dan begrjjp ik niet, hoe alles er zoo proper uitziet. Helpen de buren u zoo goed .De buren, neen mevrouw, voor dat allee zorgt ons lief moedertje." .En waar is dat lief moedertje dan ging mevrouw Djjk voort. «Hier, hier," roepen oen paar stemmen en evenzooveel kindcrarmen sloegen zich om Betje's hals, en die kinderen gaven haar een welgemeenden kus. «Dat meisje?" vroeg mevrouw Djjk. .Dat kind Zorgt dat hier voor alles Verlegen sloeg Betje de oogen neer en bracht het kind, dat zjj op haar schoot had, in de wieg. Ja, mevronw, dat is ons lief moedertje," sprak do zieke moeder. Al heel spoedig vernam mevronw Djjk i, hoe Betje van den ochtend tot don avond laat bezig was om voor haar moeder, hare zusjes en broertjes, voor het huishouden en voor de verdiensten to zorgen. Toen mevrouw Djjk alles van de zieke gehoord had, ging zjj naar Betje, nam haar handje en zei .- Nu begrjjp ik, waarom gjj moedertje heet. En, dat ge een lief moedertje zjjt, dat weet ik nu ook." Mevrouw Djjk ging weg en vertelde thuis alles aan haar man, wat zjj bjj de weduwe Van Mol gezien on gehoord had. Mjjnheer Djjk nam direct zjjn maatregelen. Hjj zorgde, dat het 't arme gezin aan niets meer ontbrak, en eer twee maanden voorbjj waren, was de zieke weer geheel hersteld. '"oen kwamen op een avond mjjnheer en mevrouw Djjk onverhoeds het huisje van vrouw Van Mol binnen en vonden ze tevreden aan de avondboterham. «Vrouw Van Mol, wjj zjjn zoo bij), dat ge weer beter zjjt," sprak mevrouw Djjk .en ik heb gehoord, dat ge eene goede naaister zjjt, en ik zal zorgen, dat u het niet aan werk zal ontbreken, maar twee moeders in het gezin, dat iB te veel, das moest ge ons het lieve kleine moedertje geven." Acht dagen later was Betje bjj mevrouw Djjk als kamermeisje in dienst, doch werd meer als kind dan al dienstbode behandeld. Den Daam van moedertje verloor zjj nooit. Nieuwe raadsels worden in de volgende rubriek opgenomen. Ingezonden. Over de Voltiurdlnjr. (Slot). Is het de strekking geweest van bcido laatste gedeelten: te laten uitkomen de diepste oorzaken der geheele beweging tegen deze fabriek cn daarenboven auu te toonen waarom die beweging op touw gezet is en hoe dit waarom verklaard moet worden thans wenscht de directie, althuns voor zoo ver dit ten aanzien van het verdediging®- doel nog strikt wenschelijk is, niet alleen nog de rede van den heer Te Boekhorst te critiseeren, maar daarnevens ook nog te wjjzen op verschillende eigenaardigheden der beweging, die voor don eigenlijken aard daarvan ken- teekenend zijn gebleken. Al mogen tegenstunders een en ander nog verder op allerlei wjjze keeren of wenden, het zal hun toch niet kunnen gelukken de nevenbedoelingen met hun geschrjjf en met de op touw gezette beweging te verdonkere manen. 't Bljjf't een feit, dat het zonder sterken aandrang van Idzenga geen der pas georganiseerden in hun hoofd zou zijn op gekomen, met do gestelde vragen en de ver gezellende hateljjkheden voor den dag te komen. Blijkens al het gepasseerde is bjj dt_ aanvang der beweging Criticus aangezet te publicccren, wat de waardigheid der orga nisatie »L. n. W." wat al te zeer in gevaar gebracht zou hebben en is hjj later geëx ploiteerd om de directie nau de praat te houden totdat aan de verlangde openbare vergadering eenigszins den schijn kon ge geven worden van een soort actie van ,L. n. W." Betreffende den aanvang der beweging ligt 't eigenaardige hierin, dut het (natuurlijk toevalligjuist de soc. dem. meester knecht van Vooruitgang moest zjjn (geen bestuurslid van .L. n. W.", maar inderdaad de hoofdleider), die de zweep krachtig achter de organisatie heelt laten kloppen. Dat Idzenga in een ingezonden stuk, om zich een soort houding te geven, begonnen is er t e n laatste het standpunt van den Bond bjj te sleepen, is voorts eigenaardig te noemen. Want nóch door de organisatie «L.n. W."f nóch door Criticus, nöch door Te Boekhorst is het geschrjjf von tegenstanders en het relletje véór dien tijd door dit stand punt gemotiveerd geworden. En tóch heet Te B. zjjnc rede ton beste gegeven te hebben om de (zoogen. aangerande) rechten der ge zellen en de eer der organisatie te verde digen 1 Dit standpunt van den Bond, waarvan spreker de hoofdleider is, is door Idzenga niet in tijn stuk en door Te B. niet op de openbare vergadering uitééngozet. Alweer een eigenaardigheid Hoe tegenstanders ook hun best zullen doen ten aanzien van het rolletje een gron- dig argument op te scharrelen De bemoei zucht van »L. n. W." cn Criticus zjjn nu eenmaal niet to motiveerenuit alles be treffende deze beweging tegen .Do Volhar ding" is ten duideljjkste gebleken, dat er gezocht is naar eene aanleiding voor eene actie der gezellen-organisatie .L .n. W." Te B. is als bekend socialist, natuurlijk ook voorstander van soc. arbeiderscoöperatie. Al het door hem gesprokene nn? is ge bleken zóódanig in elkaar gezet te zijn, dat vooral door de wijze van samenstelling zijnor rede deze er op berekend is geweest om van «De Volharding" alles af te tuigen tot zelfs de bekende .uitstekende" kwaliteit van het brood dozor fabriek toe teneinde in tegenstelling daarmede een zeer Üatee- rend licht te laten vallen op de Coöp. Bak- kerjj. Ook spreker heeft zich dns in de kaart laten zien Volgens Te B. is uit de gewraakte ad vertentie te lezen .dat do directie de vroe gere arbeid voorwaardelijk in October 1,1. in haar fabriek reeds .goed" gevonden heeft. Dit is niet zéé! «Want waarom zou men dan in die adv. o. a. kunnen lezen, dat door de directie er naar gestreefd wordt d e voor waarden telkens zooveel mogelijkte verbeteren? Dat plaatselijk in .Do Volharding" de arbeidstoestanden do beste van de slechten waren te noemen, heeft spreker zelf erkend. Hem moet natuurljjk ook bekend zijn, dat verscheidene misstanden in het bakkersbe- drijl oerst dan verdwjjnen kunnen als er afdoende wettelijke bepalingen tegen zijn ge steld en dat deze misstanden ten nauwste samenhangen met den cconomischon toestand van het bakkersbedrijf in ons land on voorts 'n den aard van liet bedrijf zelve gelegen zyn. Vele der bestaande misstanden datee ren sedert eeuwen, zijn een meer mant- h a p p e l ij k dan oen plaatselijk vor- schjjnsel. Nu is het toch zeker op zijn minst hoogst eigenaardig te nootnon, dat spreker, tegen over goedwillende patroons, bij wicn in het be drijf geen bepaalde misstanden heorschcn, die er naar stroven de arbeidsvoorwaarden in hun fabriek telkens zooveel doenlijk te ver beteren, dat hjj en nog wel beslist tegen den wil dor betrokken georganiseerde gezellen in het eerlijk en redelijk gevon den heeft, dat eene afdecling van zjjn Bond, nauwelijks ter wereld gekomen, in 't wilde weg een voor niets nuttigen strijd heeft aan gebonden. En als het onwaardige strijden èn van Criticus èn van ,L. n. W." door hem bewust genoemd is een strijdon met eerlijke, ware cn wettige middelen getuigt dit werke lijk niet voor een persoonlijk hoog stand punt van spreker zelf. Als dat ulles hecten moet de eer der vereeniging hoog te hou den, dan zit hot er mot die eer niet al te diep bij de organisatie! Weidenkenden zullen echter moeten toe stemmen, dat ter wille van verkapte bedoe lingen .L. n. W." datgene, wat een maat schappelijk vcrschjjnsel is, speciaal op reke ning heeft willen brengen der directie en dit wèl zoogenaamd naar aanleiding der ge wraakte advertentie, doch inderdaad om op vakgebied wat loven in de brouwerij te brengen en daarnevens op te treden als ver sterking van de propagandaclub van Voor uitgang. Ook het maatschappelijk concurren tie v e r s c h ij n s e 1 is door Tc B. ten laHte gebracht der directie, cveveens door Idzenga, terwjjl beide ten aanziencon currentie voor een energieke propaganda voor de coöp. zaak hier ter plautne zich volslagen blind hebben getoond, 't Is eigenaardig. Evenwel eene vakorganisatie, die bovenal eerlijk wil strijden en bovendien al» een zelfstandige organisatie, zoo'n organi satie dient met ernst en door eerlijke midde len te stroven naar hot goede, dat eene krach tige organisatie zeker brengen kim, maar opdat zij dit zal kunnen doen, bchoorc ze zich allereerst innerlijk tc vormen cn alzoo ernstig onder de leden aan te kweeken meerdere ontwikkeling aangaande de vakbeweging en daar nevens solidariteit onder de georganiseerden in stede van tweedracht te zaaien en misverstand omtrent eene eerlijke strijdwijze, het nut en de motiveering daarvan in het leven te roepen. heeft °P de vergadering het ge schrjjf van .L. n. W." en dat van Criticus nog ecnB zeer uitvoerig besproken om het hier en daar nog wat in kracht aan te dik ken, maar hij heeft de antwoorden daarop van de directie zoo goed alt buiten beschou- wing gelaten. Inderdaad een zeer éénzijdige wjjze van critiek uitoefenon 1 Dat de actie van ,L. n. W." niets te maken heeft met de verleden week inge voerde verandering dor arbeidsregelingen «De Volharding", moge bjj voorbaat hieruit blyken, dat het plan tot reorganisatie reeds ernstig bjj de diroetie bestond sedert Juli l.L Bovendien zal men zich herinneren, dat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1