KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna Oe Oorlog in het Oosten. No. 3239. Woensdag 2 Maart 1904. 32ste Jaargang. BureauSpoorstraat. Telefoonn*. 59. BureauSpoorstraat. Telefoonn*. 59. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 et., fr.p.post 75 ct., Buitenl. f 1.25 g i Zondagsblad 45 37* Modeblad 55 »80> (Muzik. Bloemlezing» 60 85 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. 0.75 0.90 0.90 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT A Co., te Helder. Buraau i Spoorstraat. Advortontlên van 1 tot 5 regels 25 Cent. Elke regel meer5 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewjjs-exemplaar 21/, Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. .dverteritiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VBIJDAGSMOKGKNS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. Nieuwstijdingen. HELDER, 1 Maart 1904. De Koorverceniging, onder directie van den heer A. J. Leewens, gaf Vrijdagavond een concert, waarvan de opbrengst strekte ten bate van het Huldeblijk voor H. M. de Koningin-Moeder. Do opkomst van het publiek was niet zoo groot als wij verwacht hadden, to moer daar een uitgezocht en met zorg samengesteld programma uitg woerd werd. Dit programma bevatte voor het grootste deel stukken, waar het Koor bjj vorige gelegen heden veol succes mede behaald had en dat aangevuld werd met eonige fraaie nummers van twee bekwame solisten. liet concert werd begonnen met het «Wilhelmus van Nassauwe*, volgens de oudste zangwyze, anno 1606. Het geheele koor zong verder «De Kosmos* van Bcrnard Zweers, //Ave verum corpus* van Mozart, «Ave Maria' van Bruckner en het Jachtkoor uit de «Jaarge tijden* van Haydn. Verdienstelijk werden deze koren gezongen, liefelijk en streelend voor 't gehoor waren vooral het tweede en derde genoemde en bjj het Jachtkoor werden de vele moeieljjkheden wederom schitterend overwonnen. Het vrouwenkoor, dat .Melae- nis' van Gottlried Mann ten gehoore bracht, werd met recht luide toegejuichthet was een mooi nummer. Het mannenkoor kweet zich eveneens naar behooren van zjjn taak met de voordracht van het .Matrozenlied, uit de «Vliegende Hollander 'van Richard Hol. Mevrouw Van Aalst, die als soliste op trad, wist haar gehoor te boeien, daar zjj met veel gevoel «Tom der lieimer', Alt- schottische Ballade van Carl LooweJ voordroeg en later een drietal kleinere stukken, die evenwel zoo geapplaudiseerd werden, dat zij zich gedrongen gevoelde nog een extranum mer te geven. De andere solist, do heer N. J. Vischer, vergastte ons op een drietal nummers van zjjn heerlijk vioolspel. Het was een genot te luisteren naar de goddelijke tonen, die bjj aan zjjn instrument wist te ontlokken. Over weldigend waren dan ook de bijvalsbetuigingen, welke hem ten deel vielen. Alles bijeengenomen kunnen we verklaren, dat het voor muziekliefhebbers een genotvolle avond is geweest. Roosje Vos in >'t Centrum". Vrijdagavond 1.1. hield de afdeeling Helder van de Soc. Dem. Arbeiderspartij in «'t Cen trum" een openbare vergadering. Voor een goed bezette zaal hield mevr. Roosje Stel Vos van Westerembden een lezing over het onderwerp: «Is de strijd der socialisten on christelijk Spreekster begon met te verklaren, wat men alzoo onder christelijk verstaat. Sommi gen noemen zich christelijk, wanneer zjj ge regeld te kerk gaan, anderen, wanneer zij telkens over bijbelteksten spreken. Zoodanig christendom wordt door de soc. dem. bestre den, doch niet het christendom zooals Jzus het leeraarde en zich uit in bescheidenheid, in liefde en in het helpen der zwakken en verdrukten, Ook wordt de soc. dem. hun on christelijkheid verweten, omdat zij den klas senstrijd in het leven hebben geroepen. Doch deze bewering is onwaar niet de soc. dem., maar het kapitalistisch stelsel is de oorzaak van den klassenstrijd. Marx heeft aan de hand der wetenschap aangetoond, dat deze bestond en geconstateerd, dat de tegenwoor dige klassenstrijd een gevolg is van den stoom en van de invoering van het machinewezen. Daardoor verminderde de kleinhandel, ver meerderde het productievermogen, werd de vakkennis van den arbeider overbodig, de arbeidsverdeeling ui'gebreid en het belang van den werkgever bracht mede, dat de ar beider een groot aantal uren tegen het laagst mogeljjke loon werkte, terwijl het belang van den loonslaaf medebracht en klein aantal uren tegen een goed loon te werken. Zoodoende staan twee tegenstrijdige belangen tegenover elkander en de soc. dein. scharen zich in dezen strijd aan de zjjde der arbeiders, om voor hen betere levensvoorwaarden to vorkrijgen. Na deze uiteenzetting ging de spreekster over tot do beantwoording der vragen: Wat de soc. dem. willen en hoe zij den strijd strjjdeu. In de lo plaats trachten zjj te ver krijgen grondwetsherziening om te komen tot algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Onrechtvaardig cn oubillijk werd het tegen woordige kiesstelsel genoemd, omdat het afhankeljjk is van het bezit. Tegen het kies recht der vrouw verzetten zich dc christelijke heeren, omdat volgens hunne bewering de vrouw hoort in 't gezin, maar men vergeet dan, dat 250.806 vrouwen boven do 23 jaar in ons land in verschillende beroepen werk zaam zijn, dat door het haringspeetwetje de moeders tot 2 uur in den nacht van hun kin deren weggehaald worden, dat 4G68 texiel- arbeiders voor hun gezin moeten arbeiden. Spr. vraagt is het onchristelijk, wanneer men zich daartegen verzet In de 2e plaats wenscht de S. D. A. 1'. arbeiders- pensionneering op kosten vai den Staat. Wordt hierop aangedrongen 'an wijst de christelijke regecring er op, dal er geen geld is, maar toen Prins Hendrik rog geen voet op Neèrlanils bodem had gezet, kon men hem wel een weduwnaars pensioen van f 150.000 's jaars verzekeren. Gemakkelijk kon men even wol dc gelden voor een pcnsionncering verkrijgen, wanneer de belasting op het erfrecht slechts verhoogd werd. Wanneer de erfenissen belast werden, kon men ge voegelijk 25 mill. per jaar verkrijgen. Het is immers niet onchristelijk, dat aangestuurd wordt op arbeiders-pensionneering, opdat de arbeiders recht hebben op een onverzorgden ouden dag Dan strjjdeu de Soc.-dem. nog voor voeding cn kleeding voor het arme schoolkind, opdat het 'tonderwjjs beter kan opnemen; ook voor toelating van de arbeiders kinderen tot alle inrichtingen van onderwjjs, indien zjj zekeren aanleg hebben, want tegen woordig wordt veel intollcctuëcle kracht verstikt. Nog verlangen de soc.-dem. vrjjheid van vereenigen en vergaderen. Wel zegt de tegenwoordige regeering, dat zjj de vrjjheid niet aan banden wil loggen, doch haar hande lingen zijn daarmede in strjjd, getuige dc dwangwetten, het ontslag van de socialistische onderwijzers en van Lindeman, het verwijde ren uit den dienst van marine-matrozen, enz. Verder ging de spreekster na, wat door de christelijke regeering tot stand is gebracht en wjjst op do arbeidswetten en komt daarbij tot de conclusie, dat alles in het belung is der patroons en niet in dat van het arbeidende volk. De soc.-dem. kamerleden verzetten zich daartegen en daarom moeten allo werk lieden zich bjj de .8. D. A. P. aansluiten. Deze party zal steeds groeien tegen dc ver drukking in, want zjj is een uitvloeisel van den ontwikkelingsgang der maatschappij. Met do verzekering, dat do toekomststaat aan de soc.-democratie is, eindigde spreekster haar rode. Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaaktalleen werd dooreen marine matroos gevraagd of een militair lid kan zijn van de S.D.A.P. en of in den soc.-dem. staat er nog leger en vloot zullen bestaan. Uit voerig beantwoordde mevr. Vos deze vragen met de opmerkingen, dat Marx zjjn theoriön aangepast dienen te worden aan het leven en dat de 60C.-dem. beweging internationaal is, waardoor verbroedering verkregen wordt zoodat er in de toekomst van geen oorlog sprake kan zijn. Met een woord van dank, werd daarop de vergadering door P. C. Kappetein gesloten. Bij den uitgang had een collecte plaats voor de uitgesloten diamantwerkers, die f4.06 opbracht. In het proces tegen den Matrozen- bond, voor de Alkmaarsche rechtbank be handeld, concludeerde het O. M. tot ver vallenverklaring der rechtspersoonlijkheid en benoeming van een curator voor de afwikkeling der zaken van den Bond. De verdediger, nar. Philips, concludeerde dat moge worden uitgesproken de riet- ontvankelflk-verklaring, de onbevoegdheid of vrijspraak. Uitspraak over 14 dagen. Beroepen te WieringTwaard ds. A. W. van Eluyve te Schagen. RIJKS-POSTSPAARBANK. In de maand Januari 1904 zjjn inge legd en terugbetaald de navolgende be dragen Inlagenf5,723,490 98 Terugbetali gen (waar onder f 35,755.65 we gens aankoop van in schrijvingen in een groot boek, obligatiën of cer tificaten van inschrjj- •iug)4,101.334.70l/s Meer ingelegd dan te rugbetaald f 1,622,156.277, Aan 't einde der maand December 1903 was, ten name van de verschillende inleggers, ingeschreven f 106,936,782.237, zoodat het tegoed op uit0. Jan. bedroegf 108,558.938.51 In den loop der maand Jan. zjjn 14,237 boekjes afgegeven, 3865 geheel afhetaald, zoodat aan het einde der maand 1,045.899 boekjes in omloop waren Tot ultimo Jan. is voor een bedrag van f 1,413,765.087, aco inschrijvingen in een Grootboek der Nationale Schuld, obliga'iën ten laste van den Staat of certificaten van inschrijving, ten behoeve van 1791 leggers aangekocht. (>Stct."j. Aan de prijsvraag, uitgeschreven door de firma E. Brandsma te Amsterdam, voor het beste ontwerp van teekening, voor een vignet, de theehandel betreffende, werd door 3774 personen deelgenomen,die ruina 5500 ontwerpen inzonden. Drankwet. Naar uit de door het ministerie ingediende Memorie van Antwoord bljjkt stelt de regeering eenige veranderingen in het ontwerp voor. De voornaamste daarvan zjjn De splitsing van slyterjj en tappcry wordt niet toepasselijk verklaard op gemeenten met minder dan 2000 zielen De minimale grens voor de slijterjj wordt bepaald op 3 DL. Slijterjj wordt voreenigbaar verklaard met winkelnering Burg. cn Wcth. kunnen eene vergunning boven het maximum verleenen als twee ver gunningen vervallen De bepalingen omtrent het sluitingsuur vervallen de gerneeuteraad zal dit kunnen regelen Verkoop van sterken drank in openbare middelen van vervoer en in wachtkamers daarvan wordt verboden (voor internationaal verkeer uitgezonderd.); Niet meer bedrijf, mnar alleen winkelnering, wordt onvereenigbaar verklaard met tappery De Gotenburgeretelsel proef wordt losgela ten Overschrijving van eene vergunning op een ander persoon wordt mogelijk gemaakt Voor bierhuizen wordt een verlofreoht voor gesteld (de helft van het bedrug voor ver gunning.) De verbodsbepalingen ten aanzien van jeugdige personen worden uitgebreid tot 18 jarigen. De overgangsbepalingen zjjn milder gemaakt en een noodwet wordt voorgesteld tot 1 Aug. Een droevig ongeval had dezer dagen te De Bilt (bjj Utrecht) plaats. Zekere vrouw D. aldaar bracht een bezoek aan haar overbuur en schoonzuster, om te zien hoe het een ziek kind maakte. Haar drie kinderen bleven daardoor een oogenblik alleen in de woning achter, een van bjjna 3 jaar, een van 15 maanden en een van ruim 3 maanden. Nu schijnt dat het driejarige kind gedurende de afwezigheid van de moeder op het bedje van het jongste broertje is gekropen en boven op hein is gaan liggen. Toen de moeder thuis kwam, vond zjj haar jongste kind dood, vermoe delijk gestikt, doordat bet driejarig kind er bovenop lag. (»U. J>.«). In«ezonclon. Is het mij vergund door middel van Uw blad het onderstaande, aan het publiek mee te deelcn Bij voorbaat mjjn dank. Weer llefu Als naar gewoonte begaf ik mjj Vrijdagnacht om kwart voor 3 uur naar de bukkerjj, welke gelegen is aan de Parallelweg. Voorheen was mijn gewoonte, te loopen, Schagen- Bas- of Go.erstraat. doch auugezieu deze straten 's nachts bezaaid zjjn met nemmers*, welke als schildwachten voor dc deur staan, en daar het in die straten zon stikdonker is, dat men er bjjna geen hand voor de oogeti kan zien (hoogtens brandt er in elke straat een lantaarn zoo is het mjj meer dan eens overkomen dat ik pardoes tegen zoo'u schild wacht aanliep. Om dit nu te voorkomon is mjjn route thans .Sluisdijkstraat. Hoewel hier geen posten uitgezet zjjn, is het er al even treurig ge steld met het licht als in b.g.n. straten, vooral bjj donkere luchten en regenbuien is het voor een nachtelijken wandelaar onaan genaam om te loopen. Dit ondervond ik j.1. Vrijdagnacht (19 Febr.). Een ieder die dien nacht om 8 uur wakker is geweest, zal zich zeker nog herinneren dat het hondenweer' was; regenen en waaien van belang, en donkermen kon bijna niet zien waar inen liep. In do Sluisdykstraat gekomen werd mijn aandacht getrokken door voetstappen, ik hoorde iemand op een draf achter mjj aankomen, ik bleef toen staan om den hardlooper le laten passecren, maar wat gebeurt er? Tot mjjn verbazing slaat het rechts af, cn komt vlak voor mij staan. Nu kon ik zien wie of het was, of liever gezegd, wat het was. Het was een vrouw, althans het had rokken aan, meer kou ik niet onder Uit het Buitenland. Volgens een bericht uit Brussel aan het «Ilbld.» zal de Duitsche keizer op zijne reis naar Zuid-Europa vermoedelijk 13 Maart te Antwerpeu komeu. Koning Leopold zal don hoogeii gast op zijn jacht do Alberta te ge- moet stooraen. Uit eene officieele opgave bljjkt dat de verliezen aan Duitsche zjjde in den Herero opstand tot hiertoe bedroegen 39 gesneuveld, vermoord 65, vermist 63 en gewond 46. In de Fransche kamer is de regeering maar zoo zoo aan een ernstig cclièc ont snapt. In behandeling kwam een wetevoorstel- Maujan aangaande de verkiezing voor den Parjjschen gemeenteraad. Het wilde in 12 stemdistricten met meer dan 50.000 inwoners, het aantal zetels voor den gemeenteraad brengen op 2 en in één district, met meer dan 100.000 inwoners op 3. De regcering verklaarde zich vóór het voorstel. Het «bloc was echter hier niet één, een gedeelte der radicalen stemde lege i en de verdere be handeling werd verworpen inet 300 tegen 254 stemmen. Combes beeft aan do zaak het ministerie niet durven wagen en de kwestie van vertrouwen niet gesteld. Waarschijn lijk voorzag bij dat het voorstel dan toch ook verworpen -ware geworden. President Roosevelt heeft zjjnc goedkeuring onthouden aan het voorstel om een Arae- rikaansch slagschip naar de Oost-Aziatische wateren te zenden ter vervanging van de Kentueky* die in de volgende maand terug keert. De president acht het Amerikaansch eskader daarginds sterk genoeg, te meer, wijl de Vereenigde Staten wel niet in den strjjd zullen worden betrokken. Een voorstel tot bezuiniging op de Marine uitgaven werd door het Huis van Afgevaardigde verworpen. De voltooiing van het Panamakanaal ia nu bjjna zeker geworden. De Senaat heeft het verdrag met de Panama republiek ongewjjzigd goedgekeurd met 66 tegen 14 stemmen. Het verdrag geeft aan de Vereenigde Staten het recht een strook aan beide zjjden van bet kanaal in bezit te nemen en militair te be zetten. Onmiddellyk nadat de uitslag der stemming bekend was, rukte een regiment infanterie uit, om naar Panama to worden ingescheept. Een sterk garnizoen zal in Panama worden gelegd om het kanaal cn de neutraliteits rechten te beschermen. Onder toejuiching verklaarde minister Bal- four in het Engelschc Lagerhuis dat do be trekkingen tusschen Spanje en Engeland uiterst vriendschappelijk zjjn en zeker ook blijven zullen. De geruchten omtrent een Turksch-Bul- gaarsche overeenkomst betreffende Macedonië worden uit iKonstantinopel bevestigd. Be houdens enkele redactiewjjzingen is do over eenkomst geheel klaar. Na het bekend wor den der overeenkomst zullen de Macedonische comité's hunne verklaring afleggen. Vrjj al gemeen gelooft men, dat zjj zich zullen rustig houden om te zien of de beloofde horvormin gen strikt cn eerljjk worden uitgevoerd. De berichten- van het oorlogsterrein in Oost- Azië spreken elkander op verschillende punten tegen. Do nederlaag, die beweerd werd aan Japanschc vloot voor Port Arthur te zjjn toegebracht, is al zoo verkleind, dat het eigen- ljjk geen nederlaag meer is. Voortdurend komen berichten van ontscheping van Japanners hier en voorttrokken der Russen daar, maar tot een treffen is het nog niet gekomen. Rusland bljjft met verzending van groote troepenmachten doorgaan cn Japan scheept aanhoudend nieuwe troepen in op zjjne transportschepen. scheiden. Toen zij mjj een poosje had be keken, maakte zij weer rechtsomkeer, zonder een enkel woord te spreken, ik riep haar nog na «goeden morgen", doch het was te vergeefs, zjj verdween weer zoo als zegwas gekomen. Of zjj nu iets goeds, of iets kwaads in den zin had, zal ik het midden laten. Het heele geval heeft tot niets geleid. Maar daar een collega van mij in die zelfde buurt ook al eens een nachtelijk avontuur heeft gehad, en ook niet kon zien wie hem achtervolgde, zoo zal ik mjjn bovengestelde vraag hier nogmaals herhalen «Een weinigje meer licht in den nacht', opdat men bij evcntueele gevallen niet meer in het onzekere behoeft te bljjven, wie of je kwaad- of goedschiks, 'n schrik op het Ijjf jagen wil. Dankend voor do verleende ruimte teeken ik mjj G. R. Over Oe Volhardimr". Vervolg van ons vorig nomtner.) Een groote eigenaardigheid der beweging is ook nog deze niet Dr. lvetner is ten strjjde ge trokken tegen de gewraakte advertentie (in de zelfde bladen waarin deze voorkwam) maar wèl hebben zich dit veroorloofd Criticus en de organisatie «L. n. W.«. Terwijl Dr. Ket- ner (volgens zijne bewering, naar aanleiding van de advertentie) in ,De Voorpost* van 31 Oct. teruggekomen is op zjjne correspon dentie van 10 Uct En daarbij heeft hjj verwezen naar een (let wel gelijktijdig en in hetzelfde nummer der .Voorpost* gedrukt) «ingezonden stuk* van de organisatie ,L. n. W.'. Voorts heeft Dr. Ketner bljjkens de strekking zijner correspondentie nog in innige samenhang ge bracht met dit ingezonden stuk van ,L. n. W.*. En zoowel «le organisatie als Ketner hebben over de directie een smadelijk oor deel gelucht. «De Volharding* nog eens in de schaduw (gebracht en .De Vooruitgang* in de zon gezet zonder den inhoud der gewraakte advertentie zelve te publiceeren of de Noordhollandsche partjjgenooten te ver wijzen naar de nummers der plaatselijke bladen, waarin die te lezen zou zijn. Tot zoover is het aandeel van Dr. Ketner in do beweging tegen .De Volharding' zicht baar en bedoeld in vorig schrijven. Nergens is door do directie gezegd, dat 'ze juist den heer Ketner zou beschouwen als de persoon, die den stoot zou hebben gegeven tot «le openbare vergadering (die trouwens slechts te beschouwen is als een vervolg op de ingezonden stnkken van tegenstanders). Nergens ook is inderdaad geïnsinueerd of beweerd, dat juist Dr. -Ketner zou hebben behoord tot de vrienden van Criticus, die zich achter hem verscholen hebben. Op vrije naïve wyze insinueert daaromtrent dus Dr. K. in zijn laatste stukje zelf. Dit om eventueel isverstand op te ruimen of te voorkomen Criticus zal waarlijk zijne vrienden wel «lichter bjj zich gehad hebben, vooral is dit 't geval geweest in den aanvang der beweging. Uit de stukken van Criticus kon men immers herhaaldelijk verandering van directie beinvloedig waarnemen Het meest is de man wellicht zichzelf geweest in zjjn eerste stukje, het allerminst bi zijn laatste. Aan wien persoonlijk in theorie den stoot tot de openbare vergadering moet toe geschreven wordon, dit blijve vooralsnog in liet midden, omdat het moeielijk gezegd kan worden. Evenmin kan iemand in vollen ernst an de directie verwachten, dat deze dit punt nog nader aantooncn zou, want de lui, die zich in theorie of practijk achter Criticus ver scholen hebben, zouden hebben, zouden daar voor betrapt moet zijn op heeterdaad. En daarenboven voor het doel der directie', zonne klaar de werkelijke oorzaken der beweging te laten doorzien is dit volstrekt overbodig. Do p r a c t y k met betrekking tot het relletje is inuners voldoende ontmaskerd. Over dc heerlijke naïfdoenerij van het be stuur der .Vooruitgang* zoowel op de open bare vergadering van .L. n. W.' als in het inmiddels ingezonden stukje valt alleen dit op te merken, dat de zins-uitlegging van dit bestuur uit bewuste» zin der directie tot huur spijt wél te distilleer en is maar dan «loor lui, «He graag spijkers op laag water zoeken, doch dat reeds direct uit het erbaml, waarin de zin gebruikt is en boven dien ook nog nit overige aanduidingen in voorgaande stukken dooreen zedelijk mensch wel degelijk is op te maken, «lat er met het woordje .beslist' slechts hierop bedoeld is, dat voor zoover te B. wel den heer Regter in zijne schrijverij is ter hnlpe gesneld dit dan gebeurd is eerst nadat de directie in haar stukken den socialistischen hoek ging verlichten als uitgangspunt van bijna alle aanvallen. Volgens den correspondent der .Voorpost' oor de maand December en later is, hot natuurlijk, dat dc oprichting der Cooperati- Rakkerij zijdelings van invloed geweest is op het groeien der gezellen-vereeniging.' Hiernevens zij nog opgemerkt, dat h jj 't weten kan. En voor de Directie is het on doenlijk aan to toonen de juiste grens, waar «lo zijdelingsche |boinvlooding der arbeiders- ioop. ,De Vooruitgang* op de organisatie L. ii. W.' én ïn de theorie èn in de practi/k gelegen is. Waar dus die .natuurlijke' zijde lingsche invloed óf overgaat in een nu«cr reciitstreeksche óf in geen invloed. Uit Dr. Ketner'8 beide stukjes is af te leiden, dat hij de aangehaalde stukken uit «de Voorpost' van December niet heeft geschreven, doch dat hij wél de schrijver is van de in beide laatste gedeelten vnn antwoord uitvoerig besprokene correspondentiën van 10 en 31 October. De stukken van December moe ten dus afkomstig zijn vau eene andere S. D. A, 1'., wien zeker niet vele plaatsgenooten over hare schrijfwijze een compliment kun nen maken. Dat gedurende deze actie van ,L. n. W." zoo geschermd is met dc geheele afschaffing van nachtarbeid met het «Aimpele doel ,de Vooruitgang' onderhands te versterken, zal velen reeds duidelijk zjjn, maar wat misschien niet velen weten zullen, maar dat wel èn Te Boekhorst èn Ketner èn Idzcnga drommels gooil bekend moot zjjn, dat is dat in prac- tijk van het bakkersbedrijf een dergelijke afschaffing reeds meermalen onhoudbaar 1 gebleken is voor coüp. bakkerijen, - laat staan hoe onmogelijk die afschaffing van den gehceleu nachtasbeid zou zjjn voor de zaak van een particulior. Toch hebben bovengenoemde heeren het eerljjk gevonden hunne troeven met die af schaffing tegen «de Volharding' dienst te laten doen «le twee eorsten vooralDr. Ketner in zjjn correspondentie van 31 Oct. en Te B. op de vergaderingmeer zijde lings. Een partijgenoot van deze heeren, de heer Vliegon, geeft iu .Het Volk' van 9 Januari in een leerzaam verslagvan de Amsterdainsche Arbeiders-cooperatie «De Dageraad' veel blijk van zaken en menschenkennis. Op heldere en zakelijke wijze onderricht Vliegen zijne partjjgenooten, die zich in de pracijk interesseeren voor arbeiders coüpera- tiën in socialistischen geest. Hij zegt in zijn verslag wat hun z i. te iloen staateensdeels inzake geheele afschaffing van den nachtarbeid van het gezellenpersoneel, ander deels inzake de voor de arbeidersbeweging allcrvoordeeligste manier althans op den duur van .snijden aan winstkooken' in dc statuten van dergeljjke socialistische arbei- ders-coüpcratiën. En o. m. wjjst hjj er op hoe «De Dageraad*, tengevolge van belang rijk fiuancioel verlies en kwijnen der zaak, tot tweomnal toe opnieuw den nacht arbeid moest invoeren in haar tweejarig levensbestaan, daartoe gedwongen door plaat- soljjke concurrentie. De heer Vliegen merkt ernstig op dat „De Dageraad' hare leden bijna allen onder 80ciaal-«lemocraten telt. Dit geeft ons veel te denken, niet alleen aan zjjne partjjgenoo ten, maar ook aan anderen. En hoe jammer lijk met eene zaak als de «Volharding- zou afloopen, indien deze hetzelfde edele doel van «De Vooruitgang" omtrent de geheele afschaffing van nachtarbeid zou durven navolgen, laat zich gemakkeljjk door zien. Hoe laf dus deze troeven met die geheele afschaffing bij de op touw gezette beweging tegen «De Volharding" uit te spelen! Sedert Criticus zijn laatst met trillende verontwaarding geschreven stukje gepu bliceerd heeft, is hjj achter de coulisse ver dwenen. Of hjj in zjjn rol aanspraak kan maken op succes Hjj geve zich zelve hier op antwoord. Begrjjpt de Directie zijn stukje goed, dan zal tot beëindiging dezer voor ieder onver kwik k e 1 ij k e actie van »L. n. W.' door enkele drijf geesten-tegenstanders nog alles in het werk gesteld worden om do leugen- comedicvertooning mot aandoenlijke conse quentie ten einde toe vol te houden. Dit zou dan natuurljjk gebeuren voornamelijk om nog mot valse h e trots te gaan spreken over do zoogenaamde vruchten «lezer actie van «L. n. W«, voor het personoei van ,De Volharding', etc. Do voorteekenen hiervoor zjjn reeds gearriveerd in het aan- -ehaalde uit ,Do Voorpost' van 23 Januari ,1. en in het stuk van Idsenga. Maar wat er nu verder ook nog zal uit gehaald worden de directie antwoordt op niets meer aangaande deze kwestie, die gebleken is bij tegenstanders slechts te be rusten op n gewild' misverstand. De draad daarvan is natuurljjk tot in het oneinrlige te spinnenOok gaat de directie verder op geen enkele lastervoorstelling in. Nn al het noodige (naar 't den directie oorkomt) is ontzenuwd of tegengesproken - nu rest haar nogmede te deelen, dat korlhei'lshalve enkele leugenvoorstcllingen van Te B. niet zjjn ontward, ook omdat bespre king dier punten pan ondergeschikt belang is voor het booog«l verdedigingsdoel der directie met dit antwoord aan ,L. n. W.* verder rest nog even te zoggen, dat deze in dit antwoord begrjjpeljjkorwijs «1e vergadering als b ij a a k heeft beschouwd en ten slotte hier er nog op tc wjjze», dat tegenstanders denkelijk stof genoeg overgebleven zal zjjn om verder op door te blijven ban nissen, indien hun daartoe do lust nog niet benomen is. En eindelijk zij er tot slot nog even de aandacht op gevestigd, dat, voor zoover in deze kwestie Te Boekhorst medegedaan heelt aan draai- en leugenvoorstellingen, hij dit wellicht ter goeder trouw gedaan heeft. Zijne inlichtingen heeft hij natuurlijk bekomen van plaatsgenooten tegenstanders, waarschijn lijk van één of ineer Heldersche georganï- seerden. 't Is mtjgelijk, dat hjj de betrouw baarheid van die inlichtingen niet in twijfel getrokken heeft. Ook dit is eene reden te meer geweest niet h e m, doch wèl do organisatie ,L. n. W.« cn plaatsgenooten uitvoerig de ineening der Directie omtrent den geheelen aard der actie te doen toekomen. Met dank voor de verleende plaatsruimte. De Directie van nDe Volharding.' Wij hebben nu aan beide partjjen vol doende gelegenhei«l gegeven hun standpunt uiteen te zetten, en zullen het debat hierover sluiten. Rbd. Korstjes Onaangenaam weer tegenwoordigtelkens verandering van mist, regen cn wind en kou. Mjjn Spoorstraatjo" en «Kanaal wegje' wordt er steeil» min of meer door bedorven. En dat wil wat zeggon. Al ben ik bijna 70, ik kan er niet meer buiten. .Ouwc gek,' hoor ik me toeroepen. Geen gekheid, asjeblieft! 'k Ben gezon«l en jong van hart, sinds jaren. Dat wil ik zoolang mogeljjk bljjven en daarom loop ik veeL \oor menschen van mjjn leeftjjd is dit een noo«lzakcljjke behoefte. Boweg'ing in de frissehe buitenlucht ver hoogt do werkzaamheid vmn long en hart, bevordert de spjjsverteering en schenkt heil zame afwisseling aan gevoelen en donken. Jammer, dat er zoovelen thuis bljjven zitten en vóór bun tjjd oud worden. Dit zeg ik vooral van de vele vrouwen echte huiskippen die zich verbeelden «er vol strekt niet uit te kunnen,* of «geen oogen blik te kunneii worden gemist." Ze wandelen te weinig. «Ja, maar het slechte weer! Och kom! Wat hindert een weinig regen, een krachtige, frissehe wind. een strenge vorst? Zorg maar, dat je mond gesloten bljjft en je door den neus ademt. Is een brandende kachel oo gezond Heb jo er wel eens aan gedac waanloor je, soms weken lang, zoo verkouden bent Wil ik je eens wat zeggen Maar jo moet niet boos worden. Je bent to veel op je gemak gesteld, uit gewoonte. Is het niet waar, dat des zomers, als op onzen hccrljjken Zcedjjk of aan ons niet genoeg te waardeeren strand en duin, do gezondheid ons omgolft, er nog veel te veel achter horretjes cn gordjjntjes zitten? Zie die jongens van Volksweerbaarheid bjj het voetballen, volg de aankomende mannen van vereenigingen als ,1'ro Patria* en Oefening kweekt Kunst* op turnmarsehen, aanschouw den door en door gezonden sol daat of matroos, of het frische, blozende meisje, dat dartel en vol levenslust met haar kennissen aan het raketten is Is voor hen een gepaste beweging in de builenlucdit goed, neen noodig, waarom dan niot voor ouderen en voor menschen van mjjn jareu Och, denk er toch omrust roost. Op mjjn wandelingon zie en hoor ik veel. Ook in den winter. Zuoeven werd ik op de Postbrug, kjjkende naar het vriondeljjk kerkje van den Ouden Helder, noggctrolfen door het schoone gezicht, dat het reine maanlicht schonk bjj helderen, blauwen hemel. En een kwartiertje te voren stond ik in bewondering aan de Buitenhaven, starende naar het afwisselend-rimpelend, vloeibaar zilveren watervlak, waarnaar zelfs vreemde lingen in den zomer komen kjjken. Vanmorgen straalde het gezicht van een arme visschersvrouw de tjjdcn zjjn zoo Biecht tegenwoordig toen zjj mjj vertelde, hoe «haar goede jongen*, een matroos, pas uit de West teruggekeerd, haar f 5 in de hand had gedrukt. Gisterenavond, terwjjl ik met aandacht voor den zooveelsten keer onze nette en praotische gaslantaarns stond te bewonderen, kwam me een goede kennis op zjj oen echte babbe laar. Die wist te vertellen, voor de waarheid sta ik echter niet in dat, zoo- dra de verbouwing aan de gasfabriek is afgeloopen, aan ieder, die het verlangt, kook- gas zal worden geleverd tegen veel vermin derden prjjs. Een buitenkansje voor de vele huismoeders, die hel land hebben aan moei lijk trekkende en veel verbrandendo fornuizen of aan duro en slechte petroleum. Maar iederen dag, wol twintig maal, word ik staande gehouden over 'tls een teoro zaak. Toch is liet, om de gevolgen, niet goed er over te zwjjgcn. Welnu dan. Er heerscht bjj een niet gering deel der burgerij teleurstelling cn ontstemming over de wjjze, waarop in deze gemeente voor een schoon doel «feest* gevierd wordt ter eere van II.M. do Koningin-Moedor. H. W. N.* en het «Koninklijk Instituut* vierden feest met oen beperkt aantal genoodigden 1 De officieren onzer schutterjj, met Konink- ljjko aanstelling, worden op het laatste assaut niet gevraagd. De burgerleden der Hoofd commissie N. B. 1 haddon moeiljjkhedcn met 't Instituutefeest, ook al over invitatie's enz. Noch «len actieven Schoot bjj-Nacht noch het Hoofdcomité ishiorvan oen verwijt temaken. De loop der zaak staat ook hun tegen. De burgerij is aan Marine en Landmacht veel verplicht. Ontegenzeggelijk Doch dit sluit niot in, dat ze daarom bjj feesten als deze, mag worden genegeerd. Haar gevoel van eigenwaarde verbiedt haar, zich dit te laten welgevallen. Enfin de klo:c is weer vorwjjd. Kastcgeest en standsvooroordeel hebben een treurige overwinning behaald. Dom in deze dagen! JAN DE BAKKER. De Japanners voor Port-ArtJiur. PORT-ARTHUR.26 Febr. Het Russische Telegraaf-agentschap meldt, dat gisternacht vroeg, om één uur, Japansche torpedoboo ten en aanval waagden op Port- Arthur, on der bescherming van de vloot. Zjj werden door de kunt-batterjjen teruggedreven. Twee torpedobooteu, welke wegaioomdeu, werden in den grond geboord. PORT-ARTHUR, 26 Febr. Het Russi sche Tel jraaf-agentnur meldt De aanval der Tapausche torpedobooten, in den nacht v den 25e, werd met suc ces afgeslagen. an een der torpedoboöten sprong de ketel door een schot uit een der kust-batterjjen. De volgende bijzonderheden rallen over het gevecht te melden. De Japansche vloot, bestaande uit 6 beschermde pantserschepen en 4 kruisers, werd aan de horizon gesig naleerd. De Russische kruisers Askold >Bajan" en >Nowitz" waren binnen de ha ven. De Japansche torpedobooten naderden tot een afstand van 30 tot 35 kabelleng ten, om de kruisers te beschieten. De Japansche kruisers scheiden zich van de pantserschepen en maakten jacht op twee

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1