Tandarts Ansingh, P. BOON, TANDARTS, c. KOS, KLEERMAKER. Burgerkring „CONCORDIA". Muziek-Vereeniging „APOLLO Mooi wonenLoudsgraobt. Stuk B0.UWG.R0N.D, f 1400 Russische torpedobooten, die in de Golobina- bocht kruisten. Een dezer torpedobooten gelukte het, niettegenstaande bet vuur, de vjjandeljjke linie te doorbroken en de haven te bereiken. De andere stoomde weer terug naar de Golobina-bocht. Des voormiddags te 10'/4 uur had een hevige beschieting plaats tusschen de Japansche pantserscbepen en de Russische kruisers, die door de kustbatte- rjjen krachtig werden ondersteund. Daar de Japansche strijdmacht aaumer- keljjk .sterker was dan de Russische moes ten de drie Russische kruisers zich snel terugtrekken. Te 11 uur 25 hielden de Japanners op met vuren. Te 12 uur 5 begonnen de vjjandeljjke kruisers, die Russische torpedobooten ach tervolgden, te schieten op de kustbattorjjen, waarbjj waargenomen werd het gebrekkig manoeuvreeren der Japanners Bg het koeren kwamen de schepen zóó dicht bg elkaar, dat men het treffen der Russische schoten in Knaeuel zien kon. De bg het fort Bjely wal gestrande Japan sche torpedoboot behoorde, naar men ge looft, tot het escorte van de brander- flo- tielje,die in den nacht van 23 op 24 Febr. de haven wilde afsluiten. Het gevecht bij Port Arthur. PORT ARTHUR, 29 Febr. Zooals thans is vastgesteld, is in den nacht van 25 Februari een Japansche torpedoboot in de lucht ge vlogen, cn een under in den grond geboord. De romp van dit laatste is door de golven uan land gespoeld. Aan het gevecht van den 26sten namen aan Japansche zjjde deel G pantserschepen, 6 ge pantserde kruisers, -1 kruisers, 2 avisos en een aantal torpedobooten. De schepen streden iu afzonderlijke ahlculing. Zjj vielen byna ge lijktijdig do Russische kruisers, do forten en twee torpedobooten aan. Do Russen hadden 2 gewonden. Marine en Leger. Bjj K. B. is aan den schout-bjj-nacht-titu- lair J. C. de Ruyter de Wildt, op zijn ver zoek, eervol ontslag verleend uit de betrek king van inspecteur-generaal van het loods wezen, do betonning, bobakening en verlichting; 2o. die betrekking opgedragen aan den kapitein ter zee titulair C. J. do Vries, thans inspecteur van het loodswezen enz. in het ie en 5e district te Rotterdam, onder toekenning van den titulairen rang van schout-bjj-nacht; 3o. de betrekking van inspecteur van het loodswezen enz. in het -ie cn 5e district te Rotterdam opgedragen aan den kapitein-lui- tenunt ter zee ti. F. G. Gobius. Do hootdmachinist le kl. C. W. Kommer, uit Oost-Indië geropratiëerd, wordt geplaatst aan boord Hr. Ms. «Marnix" met bestemming om later by de werf-divisie geplaatst te worden. Met 1 Maart j.1. werden bovorderd: tot schipper, de bootslicdon H. AL Sleutel en J. Slykerman; tot bootsman, de kwartiermeesters J. Brandsen, C. Gecrtse, W. Smit, W. Cle- mons on C. Poottot sergeant konstabel, de korporaal-konstabel L. Passenior; tot sergt.- bottolier, de korpl.-bottelier J. Kram; tot sergt.-zieken verpleger, de korpl.-zicken verple ger J. M. Scheller; tot sergt.-kok, de korpls.- kok C. Meuldyk en P. J. Remmerswaal en tot sergt.-torpodomuker, de korpl.-torpcdo- makor H. Honkoop. Met dienzelfden datum zyn opgenomen in het vaste korps onderofficieren de sergu-kon- stabel W. F. Kannegieter, sergt.-torpedo- maker J. Löschor on sergt.-ziekenverpleger W. Piorsma. Voor plaatsing op do «Hertog Hendrik" zyn nog bonoomd do sergt.-hofmoesters A. Mul en J. van Deissum en de sergt.-koks B. Hylkema en D. Pauw. Stoomvaartberichten. Hel stoomschip Prinses Sophie* vertr. 27 Febr. van Amsl. n. Batavia. Hot stoomschip //Koningin Regentes*, van Batavia n. Amstord., arriv. 29 Fob. te Gonuu. Hot stoomschip «Java*, van Amsterdam n. Java, vertr. 29 Fob. van Suoz. Het stoomschip Koning Willem II', van Amst. n. Batavia, vertr. 28 F. v. Colombo. Het stoomschip «Prinses Sophie*, v. Am- sterd. n. Batavia, arr. 28 F. te Southampton. Marktberichten. Alkmaar, 27 Febr. Aangevoerd 17 paarden f 100 k 250, 14 kooien en ossen f 140 k 210, 214 nuchtere kulveren f 8.k 20. 0 v. kalveren f ft 184 inagoro Bchapen f 10.ft 26.77 magere varkens f 15.— k 17.— 210 biggen f 7.— k 8.75 8 bokken f 2.a 4.kleine bokjes f k boter (hoogst betaalde prys 80 ct., gemiddelde prys 75 ct., laagst betaalde prys 67* ct., aangevoerd 2078 P., kipoierenfJ. en 8.50 por 100. Visscheriiberichten. Nicuwcdiep, 26 Februari. Aangebracht 80 tal hariug per tal f 6,26 a f 6,60, 1 talm vour f 26,.iO. 10 korden te tarnrn met 20 atuka groote tong per atuk t 1, 80 middclm tong p. at 60 «ent, 80 kleine tong p, at. S0 cent, 100 mand kleine achol p m. 2,50 f 8,60, 60 mand acbar p. m. f 1,26 a f 1,60. 27 Ftbruari, 86 Ul haring per Ul f 8 a f 5,50, 1 talm voor f 21. 20 korden te tarnen met 80 atuka groote tong p. at, f 1, 60 middelm. tong p. at. 00 cent, .10 kleine tong p. ti. 20 o ut, 20 atuka rog p. at. f 1. 6 tot 26 mand kleiue achol p m. f 2,26 a f 2,50, 2 tot 8 mand schar p m. f 1,26 o f 1,60. 29 Februari, 70 tal haring per tal 5.76 s 6,60, 1 talm voor f 24. 20 korden te tarnen met 15 atuka groote tong p. at. f 1, 20 middelm. tong p. «t 00 cent, 25 stnlca kleine tong p. at. 20 cent, 6 tot 18 mand kleine achol rm. f 2.60 a f 2,76, 1 tot 4 mand echar p m 1,26 a f 1,60. 1 Maart, v.m. 8 uur. 86 tal haring per Ul f 5,86 a f 6,60. Burgerlijke stand gem. Helder. Van tol 20 Febrnari. ONDERTROUWD J. van Rampcnhont en G. Jacobs. W. A. Swaten en li E. van Twiak. BEVALLEN: E. v. d. Plu geb. van Bicmen, d. T. A. de Koatcr geb Drijver», A. Kraak geb. Sterk, a. C. Boom geb. van Me^gaard, t- A. Nilaaoii geb. Go- mes. d. A. C. Evenurt geb. Rotb, d. J. J. C. de Liefde geb. Drabbc, t. OVKRI.EDENM. N. Fillernp, 19 m W. F. Beer man, 61 j. Burgerlijke «tand gem.' Texel, Van 20 Feb. tot den 28 Feb. 1904. GEBORENElize z.v. Elias Samuel Vies •ing cn Heintje van Mcssel (den Burg), Cor- nelis Royer z.v. Dirk Keyser on Martje Lap (Ongeren), Abrabain *.v. Nicolaas Vos cn Fokeltje Lagerveld (Oosterend). ONDERTROUWD: i GETROUWDGeono. OVERLEDEN Vervolg der berichten By K. B. is aan den le-bewaarder bij 's Ryks werf tc Willemsoord A. Thomasz, eer vol ontslag uit 's Ryks dienst verleend. Mej. P. M Groot, alhier, heeft Zaterdag te Utrecht met gunstig gevolg examen afgelegd voor de acte nuttige handwerken. Na een kortstondig ziekbed is in de vorige week alhier overleden een eenvoudig en be scheiden man, die door allen met wie hy in aanraking kwam, geacht en bemind werd. Wy bedoelen Izaiik Hubregtscn, nachtbaas der gemeentelyke gasfabriek. Zaterdag j.1. had do tor-aarde-bestelling plaats. Ilct lijk werd door hot geheele personeel der fabriek naar den doodenakker gevolgd en als een eerbiedige hulde woei van zyn vroegere werk plaats de vlag halfstok. By de geopende groeve werd door den directeur, den heer S. Rykcs, het woord gevoerdhy schetste in zeer waardeerende woorden den overledene, die 35 ft 86 jaar aan de gasfabriek was werkzaam geweest, als iemand, die zich go- durende dien langen tijd steeds door nauw gezette plichtsbetrachting had onderscheiden, zoodat hem met gerustheid een post van vertrouwen, welke hij waarnam, kon opge dragen worden. Programma van het Concert te geven door de Aluziek-Vereenigiug ,Cresendo*,afd. Helder, van do Maatschappy tot bevordering der Toonkunst. Volk»lie<l b. Wilhelmus. Voor Gemengd Koor en Orcbesl. I. Marche Militaire, 1). Dur. (CJjius 51, no. 1) Knin* .Sclinbcrt. 2. Ouverturet Die Felsenmühle zu Estulièrc» C. |G. Rensiger. 8 Cantate«Ode aan God* J. E. Schmili. Voor ^Gemengd Koor, Soli en Klavier begeleiding. 4. a. 's Avonds, b. Wolk. «aar been gaat ge P ('ath.vinu van Rennes. Solo voor Mezzo-Sopraan en Klavierbegeleiding. 5. a Sneeuw b Wiegeliedje G A. Heinze. Voor Vrouwenkoor en Klavierbegeleiding. 0. Grande Fantaisis de 1' Opéra Fans tv Cb, Gounod. PiUZZ. 7. Ouverture zu der Operettelm Reiche des Indra Paul Lincke. 8. Polnische Nalionol Tanz Xavcr Skhurwenkn. Geïnstrumenteerd door J»c. Koning. 9 Heortzang uit ,Novu Zenibln', Muziek (Fidelio no. 10, Anno 1807) L. van Beethoven. Voor Mannenkoor, Soli en Quatre- Moina Piano, 10. Feestlied (Januari 1004) Jao, Koning. Voor Gemengd Koor, JMezzo-Soprauu, Solo cn Orchent. 11. „OUcnbucliinnn", Potpourri über Melodica au» Jacquet Ollcnbncb's Opern A. Conrndi. 12. Koningin Emmn-Marseb II. Götz Texel, 29 Febr. De winteraangelegen heden nemen weer zoo langzamerhand een einde. De verschil lende vereenigingen, die zich »Nut en Genoegenen ook wel anders noemen, besloten de wintercampagne met eene min of meer feesteljjke vergadering de cursus in den wapenhandel te Oosterend werd j.1. Vrijdag besloten met een schietwed strijd, waarbjj de prjjzen werden toegekend met een toespraak van den korporaal Koper aan G. Bakker Wz., S. Bakker en J. Wuis met 54, 53 en 51 punten, en die te den Burg zal heden eindigen. In de natuur ontwaakt reeds veel en tal van v"gels keereu terug uit zuideljjker streken. Moge de zomer van 1904 minder regen dagen geven dan zgn voorganger, wat aan de visschers meer arbeidsdagen en aan de veehouders beter hooi en minder zieke dieren zal schenken. Wieringen. De heeren Haak en Bakkcrius, biograaf- ondernomers to Amsterdam, gaven Vrydagen Zaterdag ten huize van den lieer Koorn en Zondag in het lokaal van den heer M. J. Tysen een biogratlsche-voorstclling. Deze voorstellingen, welke iederen avond door een talrjjk publiek werden bygewooud, hebben goed voldaan aan de verwachtingen, vele interesante tooneclen uit oorlogen, zee rampen, onderzoekingstochten en ook stads gezichten werden op het doek weergegeven. De vereeniging .Excelsior- alhier, gaf Zater dag 27 Fobruari een uitvoering voor ongehuwde kunstlievende ledou, teu huize van den heer M. J. Tysen, tc den Oever. Het programma bevatte strykrauziek, zang en twee tooneelstukjes, getiteld Inkwartiering, bijspel on Barbier-Burgerwachter, kluchtspel. Ëxcelnior' heeft de vele aanwezigen een genoegelyken avond verschalt, vooral de tooneelstukjes vielen in den smaak. Zaterdag 5 Maart a.s. wordt dezelfde uit voering gegeven voor gehuwde kunstlievende leden. Voor de betrekking van onderwyzer mot verplichte hoofdakte aan do O. L. school tc Hippolytushoef hebben zich 8 sollicitanten aangemeld. Van uit deze gemeente is een adres met ongeveer 800 handteekeningon verzonden aan Z. Exc. don Minister van Waterstaat, Handel en Njjverheid, betreffende de communicatie van ons eiland met don vasten wal. Deze communicatie wordt daarin onvoldoon- do genoemd en daarom op verbetering aan gedrongen. Aangegeven wordt verder dat afdoende ver betering te wachten is óf door het in de vaart brengen van een goede ook voor pas sagiers ingerichte stoomboot van de HoukeB naar Melderöf door het uitdiepen van de haven uan do van Ewycksluis, waardoor het mogeljjk zal zjjn een geriefelijke, moor ruimte aunbiedend vaartuig in de vaart te brongen. Daar hot personen-vervoer zeer nauw sa menhangt met het vervoer van de post, wendt men zich tot Z.Exc. om door verhoo ging van de vergoeding voor het overbrengen van de brieven mailen (die tot nu toe zeer klein is) en steun of tusschenkomst van de Regeering tot deze verbetering te knnnen komen. „Door de „Koninkljjke Vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en min deren vim het Nederlandsche Leger", ten doel hebbende onderstand te verleenen aan hulpb-hoevende militairen beneden den rang van officier en gepensioneerd vóór de Wet van 29 Mei 1877, en aan hunne weduwen, werd voor de tweede maal in dezen winter aan ongeveer 350 leden en weduwen van leden, een bedrag van f 13,000 uitgekeerd. Deze uitkeering geschiedde ditmaal op den 28en Februari, ter herdenking vau het 25-jarig bestaan de Vereeniging en werd voor ieder lid en voor iedere weduwe, ter herdenking, met een feestgave verhoogd. •Gedurende dit 25-jarig tijdperk werd door deze Vereenigiug aan hare leden en weduwen uitgekeerd de som van f 343.000". Te Chicago wordt een nieuw post kantoor gebouwd. Terwjjl Vrjjdag vjjftien werklieden bezig waren aan den koepel bezweek het getimmerte dat hen droeg, en zjj vielen 80 M. omlaag. Allen werden verpletterd. Moord te Frankfort. Frankfort, 20 Febr. De pianohandelaar Hermann Lichtenstein werd hedenmiddag in zjjn kantoor vermoord op den grond gevonden. De drjjfreer is ongetwgfeld roof geweest, terwjjl de moord moet zjjn ge pleegd in dit levendige stadsdeel op het drukste uur vau den dag. De brandkast is opengebroken. Omtrent den moord op den chef van de be kende Frankfurter pianofirma Lichtenstein de Co., melden de bladen nog het volgende: De moord is gepleegd omstreeks halfeen des middags in hot pianomagazjjn. Daar is ook het lyk van Herman Lichtenstein gevon den, liggende tuBschen twee vleugels met een rood koord om de hals. Aan het achterhoofd waren twee gapende wonden. In het kantoor waren de waschkom en de handdoeken met bloed bevlekt. De brandkast was geopend, de inhoud in geld, een 4000 mark ongeveer, was verdwenen. Het geheele drama moet afgespeeld zjjn in een kwartier tjjds, daar te kwart voor eenen een bezoeker het kantoor betrad en daar niemand aantrof. Behalve hot geld worden nog horloges, ket tingen on ringen vermist, die mede in de brandkast waren geborgen. Van den dader of daders is nog geen spoor gevonden. Een aantal personen zjjn in ver band met het gebeurde in hechtenis genomen, doch moesten vrjjgelaten worden. Vermoede lijk zjjn de moordenaars ontkomen langs een achteruitgang. Een belooning van duizend mark is uitgeloofd voor aanwjjzingen die lei den kunnen tot liet opsporen van de daders. ADVERTENTIËN. Ondertrouwd WIENOLDU8 A. SWATERS en HENDRIK R. VAN TWISK. Helder, 26 Febr. 1904. Receptie, Bassingr. 14, Zondag 6 Maart, van 2 tot 4 uur. Huwelijksvoltrekking 9 Maart a s. Goboren MARTINUS PHILIPPUS, Zoon van A C. DE KOSTER en Th A. DE KOSTER—Drijvers. Helder, 28 Febr. 1904. GeborenADRIANUS, Zoon van J. KRAAK en A. 1 RA »K-STERK. Helder, 28 Febr. 1904. Geboren GEERTRU1DA CATHARINA J0SEPHINA, Dochter *an J. G. BOCK en N. BOCK—Smit. Helder, 1 Maart 1904. Geboren NICOLAAS HENDRIK, Zoon van N. DE LIK F DE en J. J. C. DE LIEFDE-Drabbe. Helder, 29 Februari 1904. Heden overleed ten onzen huize onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader AORIAAN J0HANNES BUT, in den ouderdom van ruim 81 jaren. IJmuiden, 28 Febr. 1904. C. F. DE WIJN-BUT. P. DE WIJN. Mede namens overige familie. Heden overleed nijjn geliefde Echt genoot PIETER SCHEERMAN, in den ouderdom van 27 jaar Wed. P. SCHEERMAN— W. M. de Vries. Helder, 25 Februari 1904. Heden trof ons een zware slag door het afsterven van onzen eenigsten zeer geliefden Zoon eD Broeder, PIETER SCHEERMAN, in den ouderdom van 27 jaar. Diep betreurd door zijne Ouders, Zusters en verdere Familie. Helder, 25 Februari 1904. Namens de Familie C. SCHEERMAM. M. SOHEERMAN-SALM. Hedennacht overleed na een lang en smartelijk lijden mjjn geliefde Echtgenoot, de Heer WILLEM FREDERIK BEERMAN, in den ouderdom van 51 jaar. Helder, 28 Februari 1904. Wed. W. F. BEERMAN geb. N. Mos, en Familie. Heden overleed onze zeer geliefde Oom, de Heer WILLEM FRE0ERIK BEERMAN, in den ouderdom van 51 jaren. Helder, 28 Febr. 1904. H. B. BEERMAN. J. H. BEERMAN. W. G. BEERMAN. M. J BEERMAN. Op 24 Februari overleed in den ouderdom van 66 jaar ph 9 maanden, na een kortstondig Ijjden, mjjn geliefde Echtgenoot en zorgzame Vader, Be huwd- en Grootvader, IZAAK HUBREGTSEN, in leven nachtbaas aan de gemeente gasfabriek. Allen, die den overledene gekend hebben, kunnen beseSen, hoe zwaar ons deze slag treft. Helder, 24 Februari 1904. Namens de Wed. I. HUBREGTSEN-de Vos, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Wegen» buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst.) Op den 21 sten Februari trof mg een zware slag door het OTerljjden van mjjn geliefden Echtgenoot S. C. DE WIT, in den ouderdom van ruim 30 jaar, mjj nalatende een kindje, nog te jong om deze zware slag te beseffen. Wieringen, 29 Febr. 1904. Namens zjjn diepbedroefde Echtgenoote D. DE WIT geb. ten Bokkbl, Moeder en verdere familie. Aan allen, die ons bjj gelegenheid van onze 25jarige Echtvereeniging zoo vele liarteljjke bewijzen van belangstelling ga ven, brengen wjj, ook namens onze kin deren, onzen welgemeenden dank. Wieringen, 28 Febr. 1904, S, DE VRIES. P. DE VRIES— HEUBLOK. Dankbetuiging aan den Heer J. HUIJGENS en Echt genoote, voor hun vriendeljjk en gal ont haal, bg hun 12'/» huwelijksfeest onder vonden. Uit naam van Neef, Nicht en Zoon. DANKBÊTUiGING. Ondergeteekenden brengen langs dezen weg hun oprechten dank aan allen, in het bjjzonder aan de WelEd. Heeren RIJKES en KEMP, Directeur en Boek houder en Pereoneel der gemeente-gasfabriek voor de eer aan hun dierbaren overledene bewezen. Namens de Wed. J. HUBREGTSE—de Vos en Kinderen. Dankbetuiging. Ondergeteekenden betuigen bjj deze hun harleljjken dank aan familie, vrienden en bekenden voor de vele bljjken van belang stelling, en aan de ploeg takelaars en zeesjouwers voor hunne bgzondere attentie, bewezen bjj hunne 25jarige Echtvereeni ging op den 27sten Februari jl., alsmede aan den Directeur en de leden van Helders Harmoniekapel", voor het genotvolle oogin- blik, verschaft op den avond van boven- genoetnden datum. P. A. VAN WlJCKHUISB NoRTIER. H. TAN Wuckhdise Nortier PlQUENDAIRR. Familie LIPS. is Woensdag a.s. te spreken ald Kanaalweg 99 HOOFDGRACHT 28. Ned. R.-K Volksbond. Het Bestuur der afd. Helder maakt den leden bekend dat de conciërge ontslag heeft aangevraagd. Concept-contract en concs pt- voorwaarden liggen tot de vergadering ter inzage in het buffet van het gebouw. Ned. Nat. Werklieden-Yereeniging Algemeene Vergadering op Vrijdag 4 Maart 1904, 's avonds 8 uur, in het lokaal,.Casino." Agenda Jaarverslag M903. Rapport Raad van Arbitrage, Den leden wordt verzocht het >Bewjje van Lidmaatschap" mede te brengen. HET BESTUUR. Haldeblijk H. M. de KoniDgin-Moeder. Tot sluiting der Feesten: Groot l>eit€oncerl op Woensdag 2 Maart 1904, des avonds 8 uur, in »CA8INO«, door de Muziekvereniging CRESCENDO, Afdeeling Helder der Maatxchappjj to1"- Bevorderingder Toonkunst. DirectriceMejuffrouw P. W. KLERK. EN HET Volledig Stafmuziekkdrps der Kon Ned. Marine. Directeur: de heer JAC. KONING. SOLISTEN Mejuffrouw P. W. KLERK, Mezzo-Sopraan, Helder. Mej. JAC. M., Sopraan, t T M. KAlt, tr de Heer C. B., Tenor, z«Dg- ANDR.V.P., Bas, aUeeb,18 KLAVIERBEGELEIDING de Heeren JAC. KONING en Th. VAN LATESTEIN. Toegang voor oen Hoor f 0.50. Dame f 0.25. KAARTEN verkrjjgbaar bjj de Heeren Jb. Ter Hall, Ka naalweg M. C. Koch, Spoorstraatden Voorzitter der Afdeeling, Hoofdgracht 73 den Secretaris, Laan 8, eD tot een beperkt aantal op den avond der uitvoering aan het lokaal, waar tevens TEKSTBOEKJES verkrjjgbaar zullen zjjn a 10 cent. Concert „Crescendo", afd. Toonkunst Plaatsen te bespreken van 10 tot 2 uur, a 10 ets in 't Casino-gebouw. Schouwburg 't Centrum. ZO.IÜAb 6 NAAKT as opvoering van Een gevaarlijk Sujet of de Nihilisten in Amsterdam, Kluchtspel in 3 bedrgven. Daarna gevolgd door HET VISSCHERSMEISJE, Kluchtspel in éón bedrjjf. Na afloop BAL. Zaalopening 7 uur, aanvang 8 uur. Entree: le Rang 50 ct. 2e Rang 25 ct. Kaarten van af heden verkrjjgbaar bjj den Heer VAN TWISK, en op den speeldag aan het Bureau. Zie verder Programma. HET BESTUUR. Soirée Musicale op DONDERDAG 3 MAART. In Café „CENTRAL" (bovenzaal), 's avonds 8 uur. Introducties tot een beperkt getal ver krjjgbaar bg het Bestuur K. S. OOSTERHOUT, Kanaalweg 25. W. J. D MAAS, Langestraat 22a. Akte nuttige en fraaie handwerken. Tot het geven van onderwjjs in genoemde vakken beveelt zich aan Mej. H. C. BAKKER, Middenstraat 58, Helder. "STAATSLOTERIJ. Ten kantore van de ColW.t.rice R. J. VAN AMER0NGEN, Hoofdgracht. zjjn voor de 875ste Loierg te bekomen, heele en gedeelten van Loten. TKEKKING le KLASSE, 14 Maart a. s. Westgracht 45, GEVRAAGD: EEN FLINK DAGMEISJE. Adres: STATIONSWEG 3. Een Dienstbode gevraagd. Adres: LOODSGR \CHT 30. ilevra««K(t een nel Jlefeje, voor halve dagen. Adres VAN HURSSEN, Hoek Binnen haven en Broodsteeg. Gevraagd een MEISJE voor loopwerk en kleine bezigheden in huis. Te bevragen Bureau Vliegend Blaadje. Gevraagd met balf April, te Amsterdam, in een burgergezin, een flinke R. K. Dienstbode, die met de wasch kan omgaan. Zich te vervoegen Kanaalweg 159. WORDT GEVRAAGD een net DAGMEISJE, Adres: ZUIDSTRAAT 85. GEVRAAGD. Een zindelijk en net DIENSTMEISJE gevraagd, voor halve dagen en 2 3 heele dagen per week. Zich aan te melden 'e avonds na 7 uur HOOGSTRAAT 115. GEVRAAGD: een nette flinke OAGMEID, niet beneden 18 jaar, bekend met de wasch. Zich aan te melden HOOFGRACHT 22a, 'savonds na 7 uur. Gevraagd tegen 1 Maart, een flinke DIENSTBODE. Loon f 2.25 p'*r week. Adres: v. d. LINDE, Havenplein 19. GEVRAAGD een net DAGMEISJE, In een klein gezin. AdresBureau van dit Blad. MODES. (HOEDEN). Voor direct gevraagd twee nette LEER LINGEN tot opleiding in bovengenoemd vak. AdresFirma Gbz. KOOT, Westgracht 54. Grevraagd. een Huishoudster P. G„ liefst boven de 40 jear bjj P. KOOIJ Dz., Nieuwesluis, gemeente Wieringerwaard. Een BOERENKNECHT gevraagd, bjj J. STROOMER, te Koegras niet beneden de zestien jaar, Wordt gevraagd, een tweede Brood- en Beschaitbakkersknecht, bjj S. CRONE, Wagenstraat. (ievraa^d een Broek- en Vestenmaker en een Jongen. Bjj J. KENNINCK, WeezenstraatG9. GEVRAAGD: een nette flinke JONGEN. Adresburean dezer (Jouraut. GEVRAAGD: een Hinke LOOFJUVCKI. Adres P. PUINBROEK, Molengracht 6. Zoo spoedig mogeljjk een flinke JONGEN gevraagd bg C. J. ICKE, Barbier, Binnenhaven 3. Een Jongen gewaagd welke met paarden kan omgaan. Adres: THIJS3EN, Zuidstraat. Leerling Banket bakker Een flinks JONGEN kan direct geplaatst worden ter opleiding bjj Gebrs. DE GEUS, Confiseur, Spoorstraat. Een flinke JONGEN gevraagd, voor loop en pakhuiswerk. Leeftgd ongev. 17 jaar. Adres: J. VAN WILLIGEN West straat 87-90. Verloren t een bruine H «f fl.ff O f'. Wie haar terugbezorgt, zal goed beloond wordeu. AdresBureau van dit Blad. Te Koop best Heldersch P0LDERH00I bij de 1000 pond. Adree: J. VOORTHUUSEN, Lange straat 108, Helder. Te hoop gevraagd eenïge partijtjes Erwten, Boonen, Meel, Bakkoraafval of iets dergelijks, geschikt voor Varkensvoeder. Br. lett. B., aan de LUISONJÉ, Boekh Hoofdgracht. Nog «enige Saksische KANA- R E-MANNEN te koop. Dok biNtP Broedpopjicii. Adres; WIJTSMA, Middenstraat 13. TE HUUR* het WOONHUIS Geverdwarsstraat 13, (naast de Coöp. Bakkerjj) tegen een huur- prjjs van 2.40 b, 2.50 per week. Nadere informaties «nzte verkrjjgen bij het Bestuur der Coöp. Bakkerij en Ver- bruiksver. Vooruitgang", Molenstraat 58. TE HUUR een gem. BOVEN-VOORKAMER. geschikt voor 2 personen. Adres te bekomen aan Duinker 's Adver tentie Bureau Spoorstraat. Te huur gevraagdXih "iVnn.1 BURGER WOON HUIS, op goeden stand. Huurprjjs f 150 per jaar. Brieveo ouder lett. B- adres A J. MAAS, Boekhandel, Dijkstraat. vrij op naam. Brieven, onder motto Bouwgrond, bureau van dit blad. Ter overname aangeboden een drok beklant ZAAKJE in alle artikelen, billijke prijs. Te bevragenBureau van dit Blad. Te koop aangeboden EEN VLET, met 46 beste Ansjovisnetten, Anker en Touw. Aan hetzelfde adres 250 beste Falinglaiken te koop. Zegt het voert. Te bevragen bg de Wed. J. WIGBOUT ZOON, We8terklief, Wieringen. TeüuureenHuls in de Ruyterstraa*, met halve gang, voor zien van waterleiding a f 2.per week. Adres: LAAN 42. TE KOOP: eeo nienwe mahoniehouten Linnenkast en gebogen Penantkast en een best loopend Biljart, nieuw laken. Adres: PAARDENSTRAAT 1. Te koop 6 jonge KIPPEN aan en tegen den leg met HAAN. Adres: OUDE KERKSTRAAT 2. 0* RIJWIEL. Te koop een goed onderhouden Rjjwiel, zoo goed als nieuw. AdresWESTGRACHT 2. WOONHUIZEN UIT 13 E HANU TE KOOf. AdresK. ZEEMAN, Kanaalweg 142. Te huur eau ACffiME in de Koningstraat. AdresWEEZENSTRAAT 4. TE HU Ült! een ruitn UOË LiS, Achterhoofdgracht a f 1.60 per week Te bevragen: KERKGRACHT No. 26. TE HUUR een net gemeubileerde SLAAPKAMER, voor een net Persoon (liefst Matroos). Dadeljjk te aanvaarden. Adres Bureau van dit blad. Een WOON ti U I~S~t9 huur, in de De ttuyteratraat No. 24. AdreBJ. GRAAFF, Spoorstraat. Gelegenheid voor 1 of 2 fatsoenlgke kUMTG i^GDKN F met gebruik van vrije Kamer, op netten Btand, 't Centrum der gemeente. Adres: Bureau van dit Blad. UoelÊtui# Ie Anna-Puulowna, op Vrijdag 4 Maart 1904, des voormiddags 10 uur, ten huize van den heer JAC. BOON aan de Middenvliet, van 1 versch afgekalfde Koe, 7000 kilo best gewonnen Hooi, een partij Mest, een partij Slukstroo, vijf voer best Dekriet, twee Kruiwagens, Kaastobben, Karn, Emmers, Melkschotels en Melkbussen, Halsjuk, Manden en Kisten, Kroozer, Modderbeugel, Bietkapper, Hekken en verdere Boeren- en Bouwgereedschappen. Voorts eenig Huisraad en hetgeen meer zal worden aangeboden. Notaris BACKX. 2e Belangrijke Eiecntoriale Verkoop om contant geld zonder opgeld, in bet Hotel „de Toelast" te Helder. Op Woensdag 9 Maart 1904 voorin. 10 uur. De geheele lading Greenen en Vuren Houtwaren, geborgen uit de ex-Zweedsche Bark »Albert Ehrensvürd", he*taande uiteen groote partij Platen 3X9 en 3X6, idem duims en halve duims Schroten geschaafd en meerendeels gekraald, l1/, duimsdelen ge schaafd en geploegd, 120 pukken Ljjsthout en een partij l°8 Ljjsthout, benevens een partjj Ballast (Keiën), vermoedelijk 50 tons. Alles daags vóór den verkoopdag be hoorlijk gekaveld en genummerd te be zichtigen op de terreinen aau de BIN NENHAVEN en in het pakhuis der werf »DE HOOP". Deurwaarder H. KWANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2