Karpetten. 11S. IK z Spruitjes Wereld-Panorama. Behangsel papier en Randen. Breewaterstraat. Rondreis door Engeland en Snhotland. Gebrs. HQOGESBOSCH, GROOTE OPRUIMING. Notaris STAilES OPROEPING. avonds 7 uur, in 8HRT A /'braak Helio's M. H. RUIJGH. Dit adres uitknippen. Puike MALTA AARDAPPELEN, P. v, d. PLAAT, Mtscbe Verloting Mij., LOTEN a f 1.40 te verkrijgen L PRINS, Tailleur, woont thans DIJKSTRAAT 20, HEERENKLEEDING naar maal. WIE KAN LEÏEREN JONGE ROTGANZEN, gepinkt of ongeplnkt en welke p'ijs? Adres: ADOLF t. POGGEMEIER Jr, ïïildhandelaar, Heerenstr, Amsterdam ZEEROB de 2-cents Een geuriger en pittiger Rookt men ontegenzeggelijk nog nimmer Beproeft haar éénmaal Heden ontvangen 12500 „ZEEROB", Men profiteert nog in de U itsluitend in de van P. Lengers, Smidstraat 31 Helder, Afslag van SPEK en VET, vet Spek 5 p. voor f 120 Ossenvet25cent per pond. Wed J. KUIPER,Ooslslootstr, 18. Magazijn „INSIILINDE", Spoorstraat 87. Keizerstraat 27-29. Lappen en Restanten, Manufac turen, Heeren- en Kinder-Confectie 0. KLIJN, BINNENHAVEN 62. DEN HELDER. Spoorstr. 130. Spoorstr. 130. Dagelijks geopend, ook op Zon- en Feestdagen, lan 's morg. 10 tot 's ai. lOuur. De Uitverkoop A. BREET, Ontvangen een geheel nieuwe sorteering CORSETS. Magazijn „DE MAGNEET' - SANGUINOSE, >1. BAAK B<: X H. 81. 11. ëchoeDinakeri!! ZUIDSTRAAT 68. GROOTE PARTIJ LAPPEN. Zeer solide wollen JAPONSTOFFEN, de Kleine Winst, WINKELIERS. 33. ZUIDSTRAAT 33. - J. VAN WILLIGEN. Prijscourant van eerste kwaliteit Ossen, Kalfs en Varkensvleesch, K W. BIERENBROODSPOT. Wie te vorderen heeft van-, verschul digd is aan, of borgtochten bezit, getee- kend Mejuffr. de Wed. C. A. DRIESEN, geboren SANDER, gewoond hebbende en overleden aan de Piet Heinstraat, num mer 26, te Helder, wordt verzocht daarvan vóór 16 Maart a s. opgaaf of betaling te doen ten Kantore van Notaris STAM MES, te Helder. zal, op II publiek verknopen de volgende perceelen te Helder: 1. Een HUIS en ERF, aan de Oranje straat No. 5. 2. Zes HUIZEN en ERVEN, aan de Schagenstraat Nos. 67, 69, 71, 73, 75 en 77. 3. Vijftien HUIZEN en ERVEN aan de Basstraat Nos. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 en 40. alsPannen - Steen - Kozijnen - Ramen - en Deuren benevens 10 M. gesmeed jjzer Traliehek met poorten en hardsteen voet stukken en een zwaar jjzer Vliegwiel. In voorraad bffist DAKPAPIER. K. LAAGLAND WINDER, AANNEMER - KONINCSPL'IN. geneest direct de hevigste KIESPIJN en kost 13 ct. Fr. p. post 20 ct., na toe zending v. 4 postzegels a 5 ct. A lleen verkrijgbaar bij B reewaterstraat II. CA LFORNIESTRA A T 4, ver kr ij g b aar Eiken Waschtobben, vanaf Eiken Stasnpkuipenj 2 gulden Reparatiën alle'soorten Kuipers- werk spoedig en billijk NIEUW! NIEUW! Ontvangen 14 cent per Kilo. VELDSTRAAT 32. De Stuifkalkfabriek van W. F. STOEL ZOON, te Alkmaar, levert tegen zeer concurreerenden prijs zeer fijne en witte STUIFKALK 16 cent per 5 kop, 8 cent per 2 kop. Groote maat. D DIJKSHOORN, KONINGDWARSSTRAAT 49. VAN DE Goedgekeurd bjj Koninklijk Besluit van 20 Mei 1902, No. 22. Trekking op de 375ste Staatsloterij, zijn Sigaren-Magazijn GEERTS, Kanaalweg 71 en bjj J. KONING, Stationstraat 25, waaronder meer prjjzen vorige keeren op No. 2729 en op No. 13288 telkens de 25,000 is gevallen. naast den heer MAATSTEED. GROOTE KEUZE IN: Ongeëvenaards elegante Coupe en fijne afwerking. Concurreerende prijzen. ad 0,577. p. flacon, bij: m n nnufin ..Z EEBO H" 5 a (O ct. per kistje f 1.70, bij 5 kistjes f 1.60. W. BUTER. WED. R1E8SELMANN. Ontvangen Nieuwe stukjes Appelen. Hoesappelen. - JPruimedanten. Abrikozen Zoete Appelen neet schil. Opruiming Appelen 12 en 14 cent. In de Rund- en Varkensslachterij steeds verkrijgbaar tegen concurreerende prjjzen VARKENSVLEESCH Carbonnade en Lappen 35 Reuzel 85 Doorregen Lappen 80 Vette Lappen 25 RUNDVLEESCH. Ossenlappen en Gehakt 80 Rollade en Klompstuk 85 Biefstuk en Haas 40 Alles per 5 ons. Alle Worstsoorten concurreerend. "A7"NFW^B® A 'n meer dan 100 dessins, van af de goedkoopste tot in de betere genres, zijn dit m I K la IH jaar in bijzondere prachtige dessins voorhanden De grootste keuze in bedrukt U.M K-V IS ËTELDOEK vanaf 12 ct. MADRAS met bijpassende franjes Afgepaste TULLE GORDIJNEN van af f 3 OO tot f O© per paar. ECRU GOHDIJNLINNEN, FRANJES, CORDFLIÈRES. Open gewerkte ROLGORDIJNEN met tulle volant. SPREIEN en TAFELKLEEDEN. Tegen zeer concurreerende prijzen in het Vraagt s. v. p. stalen.. W. BIERENBROODSPOT. —806—- Die nu nog wil profiteeren, ga naar de VEEHOUDERS, wien het slechts te doen is om hunne KALVEREN maar wat te geven en daarvoor liefst hebben een groote zak vol meel, voor zoo weinig mogeljjk geld, moeten geen A yre's HL alver m X voederen. Ayre'8 Kalvermesl is een eerste qualiteit voedsel, speciaal bereid voor de gezond heid en ontwikkeling der KALVEREN en is in de practjjk eendoor niets geëvenaard voeder en zonder twijfel het voordeeligste en beste. Aanbevelend, Van 27 Februari tot cn mat 4 Maart 1904 i LONDEN, EDINBÜRG, eiland WIGHT enz. Entroe 10 oent. - Programma's gratis. wegens stergeval duurt voort tot en met 15 MAART a.s. W ie nu nog profiteeren wil, spoede zich! Alle voorradige goederen worden tot de laagst mogelijke prijzen uitverkocht, als: Veeren- en Kapokken Bedden, Wollen, Gewatteerde en Molton Dekens, Matrassen, Penant- en Lin nenkasten, Stoelen in diverse soorten, Vloerzeil, Tafelzeil,Tapisterie, Velvet-, Axminster Vloerkleeden, Wollen en Koehaar Karpetten, Karpet Beige en Naturel Karpetten, ^ollen Gangloo- pers en Looperzeil, Manufacturen, gemaakte Goederen en wat verder te koop zal worden aangeboden. Nieuwatraat 3, Helder. la Ui LVJLfl tegen spotprijzen. Aanbevelend, Content. MOLENGRACHT HOEK BIERSTRAAT. Speciaal adres voor de nieuwste Hf Torm- Frack- jB S 4 Buik- üi F Z Hooge- V Lage- i (üezondheids- 4 ïuig- cn ■s Positie- X m. 4 Flets- 4 Ajour- Hfu der en andere 4 Bericht tevens de ontvangst van de nieuwe Stalen zwarte en gekleurde Japon sto ft en. Enorme fijne keuze in alle prijzen. zuiver plantaardig versterkingsmiddel, Vinum Sanguinosum, in vacuo Hebt gij bleeke gelaatstkleur, bleeke lippen, bleek tandvleesch Hebt gjj dikwjjla hooidpjjn vooral bjj het opstaan en het naar bed gaan Zyt gjj gedurig moede, zóódat u alles te vëdl is Ontbreekt u de eetlust Hebt gjj spoedig last van hartkloppingenbeklemde ademhaling zonder dat daar eene plaatselijke oorzaak voor aan te geven is Voelt gjj u soms misselijk en duizelig; suizen in het hoofd, suizen in deooren? Hebt gjj pijn in den rug, of lendepijn Voelt gjj u angstig, zonder dat gjj weet waarvoor Hebt gjj last dat gjj niet kunt inslapen Dat zjjn alles verschijnselen die op bloedarmoede wjjzen daar moet gjj wat aan doen niet wachten tot het erger wordtniet wachten tot het te laat is. Probeer het eens met de SANGUINOSE, het zuirer-plantaardige versterkings middel. Gjj zult er u wel bjj bevinden. In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (van 15 gram) voldoende. Dan dunrt een flacon tien dagen en kost de behandeling slechts 12of 15 ets. p. dag. Dat is goedkooper dan eenig ander dergelijk middel. Prijs per fl. f 1.50, 6 fi. f 8,-, 12 fl. f 15.-. Verkrijgbaar te den Helder bjj opruiming van een partij LEES TEN, welke tegen spot/wijzen zullen verkocht worden. Tevens voorradig prima zware GESNOEIDE ZOOLI.EE H H UT D EN a f O 90 per pond. Doet U w voorfleel Om plaats te maken voor de VOORJAARS ARTIKELEN zullen spotgoedkoop opgeruimd worden een In de Magazijnen KANAALWEG - SPOORSTRAAT - SP00RGRACHT. OUDKERK VAN PRAAG. Een alleszins ter goeder naam en faam bekend persoon, met uit gebreide relatiën ta Amsterdam an in de provincie, wenscht in betrekking te treden met H.H. Winkeliers te Helder en Omatreken, om tegen genot_van provisie, hunne goederen te Amsterdam an in de provinciën te verkoopen. Voor dit doel wordt slechts monster vereischt, waar de orders door H.H. Winkeliers zelve moeten worden uitgevoerd. Op wjjn en sigaren wordt door steller dezer geen acht geslagen. Adresfr. lett. Z. Z. aan het Bureau van dit Blad. vanaf 1 Maart IS04. bij J. TEE MA AT, Vleeschhou wer, Spoorgraclit 20 Helder. Door Heze vestig ik de aandach' op mijne groote sorteering ZWARTE STOFFEN, effen en gewerkte, a's Armures, Fri- seé's, Popeline, Satin de Laine etc. ZWART COSTUUM LAKEN vanaf t 1.00 tot f 2 75 per el In 150 e.M. breed. Vraagt s.v.p. de stalen COSTUUM ROK KEN, DORSETS, LINGERIES, etc tegen scherp concurreerende prijzen in het magazijn '„1NSULIN DE", SPOORSTRAAT 87. Ossenvleesch Biefstuk i Haas, gelardeerd Domeni of dikke lenden Rollade Boctif of Roastbocuf Ossenlapjes en Gehakt Boulie Soepvleesch en Poulet Versche Ossen- tongen, per stuk Ossenribben zonder been Ide-n met been Klapstuk of HuLspotsvleesch VERDER 0.60 0.60 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 1,50 0,50 0,45 0,45 Kalfsvleesch Kalfsbiefstuk Kalfsoesters Lapjes voor blinde vinken Kalfsfricandeau Schjjf of Rollade Kalfsnierstuk Kalfsnierstuk met been Cotcletten of Carbonade Kalfsgehakt, Kalfspoulet Kalfslappen Kalfstongen per stuk Zweze rikken, het paar f 0.65 0,65 0,65 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,25 Varkensvleesch. Varkensschjjf Varkensfilet Lapjes Carbonade Gehakt I 0,45 0,45 0,40 0,40 0,40 Saucjjsjea f0,40 Krabbetjes)0,80 Dikke Kluiven 0,25 Versche Worst 0,40 Alles per 5 ons. Pekelworst f 0.40 I Saucis de Bou- Pekelspek 0,351 logne, p. ons f 0,20 Rookworst. 0,45 Gerookte Muisjes Rook- Ossentongen 1.50 vleesch p. stukje 0,75 I Rolpens «0,80 Gerookte Ham 0,501 Hoofdkaas 0,50 VERDER ALLES PER 5 ONS. Uitsluitend eerste kwaliteit. Overtuigt U van de goede waar. ALLES PER 5 ONS. Onder aanbeveling, J. TEH7I.V4T, Nixiorgracht 20. VLUGGE EN NETTE BEDIENING. N.B. Maand- en Boekjesklanten wordt 2 percent korting toegestaan voor h. Dienstpersoneel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3