DE FIJNSTE BOUILLON IN DE „VOLKSDROGIST E.Br^ndsm^ - Amsterdam. BLANCO De vrouw van dei Spion. L LAAN, SPOORSTRAAT 32. Mej. A. C. LENER, VERFHANDEL, Spoorgracht 15, Helder. M. C. KOCH, Sigarenmagazijn, Spoorstraat 28 F FM ÜiC* FZI1DH F li»". Waarom lijden f StaaiFillen Salmiakpaslittes per flacon f 0.12. Eiwitstaai, met gegarandeerd Staalgehalte, D. W, 1904 Reclame! HU bereidt men slechts met kokend water, zonder verdere toevoeging, met MAGGI's Consommé Capsules. Een Capsule bevat 2 tubes Een tube voor een groote kop a 7« Liter kost 6 ets Maggi's Bouillon Cap8Ule8 worden uit het allerbeste Vleeschextract vervaardigd, waaraan fijne groen ten, en het noodige keukenzout is toegevoegd. Te verkrijgen bij kruideniers en comestibleshandelaars. Alleen verkrijgbaar in de Rund- en Varkensslagerij Bierateeg no. 2. Puik best, versch OSSENVET 25 ets. (bij 5 pond). Gesmolten OSSENVET, ver- pakt in tabletten en bussen 30 ets. per 5 ons. Prima gesmolten REUZEL 30 ets. (bij 5 pond). Ook steeds voorradig uitge sneden HAM, 13 ets. en gelardeerde LEVER 6 ets. per ons. Onder aanbeveling, Wed. 0. W. Broersma. Koningstraat 110, nabjj de Postbrug P. J. VAN DEN BOSCH. Barometers Thermometers, Vocbtwegers, Tooneel- en Verrekijkers, Passerdoozen en Teekeugereedschappen, Electrische Appa raten, Inductietoestellen, etc. Eene zeer fijne collectie Messen, Scharen met zonder Etui's. Ruime sorteering Bandage's en Rechthouders, systeem Wilhelm Teufel uit Stuttgart, etc. 99 Koppen's Verkoophuis, Hoofdgracht. Ontvangen n groote sorteering f Schuier- en Borstel werk, Zeemleder en Sponsen, Karpet-, k Meubel- en Stoelen- Borstels, Kloör-, Schoon-, Hoofd- en Nagelborstels, enz. Aanbevelend, G. KOPPEN. Jfederovn ontvangen. Dus wilt ge goedkoops Stokvisch en ZouteviSCh eten, dan moet ge LAAN niet vergeten. Gemarioneerde Haring met Sjalotten en Augurkjes uitere fijn. Dus komt allen naar mjjn. Groote Bokking en Makreel, bgzonder zwaar, Bg een ander goedkooper is nimmer waar. Uw. dw. dienaar, R.-K. KERKBOEKEN in alle soorten en banden, ook met groote letterdruk. Rozenkransen van af 10 ct. bij e. J. A. BOSCH, NIEUWSTRAAT 60. Fotografie. Herkfrracht 20. beveelt zich aan tot het Fotografeeren van Famillio- en Gozolachapsgro* pon, Gebouwen, Interieurs, Grafmonumenten, enz F o t o '8 van M arineschepen Fraaie Zee-en Stadsgezichten. Reproduceeren en vergrooten van oude Portretten in platina en onveranderlgken kooldruk. Sm verkrijgbaar alles tegen uiterst lage prijzen. Blwltstaal per heele en halve liter. StaalpUlen per ÏOO en per ÏOOO versch bereid. Teeroapsulea per JOO. Hnomatogon van Dr. Hommel KlnaUroppels van Dr. <3.© Vrij, in flesschen, ook in kleine fleschjes a 20 cent. Sangulnose. Trooon in pakjes. Boom s Maagpoeder. Boom s MaagpUlen Qulna Laroolie. Drulvon-Borstuonlg, Medicinale Loi/ortraari van Ton Doossoliato. Levertraan Emulsie. Alsook do van oud. bekando Slijm-, Maag-, Ui-banua- an Zwit.er.cha Pillan. ÜOZEilëTKAAT 33. F. BAIS. Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE in pakjes a kilo f 0 50. 7« f 0.25. STEEDS VERSCH GEBRAND, in het oode Victualiebuis DIJKSTRAAT 22, Die zich met 1 April op de „DiB TELEGRAAF" wenschen te abonneeren, ontvan gen de nog te verschenen nummers tot dien datum gratis. De Agent P. SPRUIT. Op verlangen van vele mijner begunstigers, ben ik be sloten om mijne xoo gunstig bekend zijnde GLANS- en GRONDVERVEN voortaan in hermetisch gesloten bussen te leveren tegen werkelijk lage pr\jxen. Aanbevelend, J. FEEEKE, Schilder. Gegarandeerd wordt dat de hardnekkigste BORST-, LONG- en KEELKWALEN, alsmede ASTHMA, onherroepelijk door „SAM0SA" geneest UT den strengste» hoest in één dag. "Sf Men volge precies de gebruiksaanwijzing I Deze GRIEKSCHE DRUIVENBORSTHONIG van den beroem den Dr. VEJATOS is verkrggbaar bg de Firma's H. DITO, West- straat No. 4 en 5 en M. DIJKER, Rozenstraat 24. Overheerlijke HHIJTW1T brandende 3 IMN SIGAAR Kenlg adres WNT ..BLANCO" is wettig gedeponeerd. Alleen in verzegelde pakjes, voorzien van naam, adres en bovenstaand gedepeneerd handelsmerk, verkrggbaar. In t bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de Sonchon-Thee i f 1.30 p. 5 ons. Heldersche Begrafenis-Vereeniging De Vereeniging maakt bekend, dat alhier is opgericht eene Vereeniging onder den naam Heldersche Begrafenis-Vereeniging ..EENSGEZINDHEID", ten doel hebbende begrafenissen net en solied tegen tarief aan te Demen. Bg de Vereeniging zgn 4 personen van verschillende religie als aan spreker. Inlichtingen te bekomen bg; Leden S. 0. G. DE MAN, Koningstaaat 42. H. v. d. MADE, Eanaalweg 157. G. WIJTSMA, Middenstraat 13. J. SMIT, Keizerstraat 76. K. HAGENAAR, Paardenstraat 10. J. v. d. BORG, Wilhelminastraat 4. P. GROOT, Loodsgracht 63. L. MOL, Spoorgracht 31. C. J. IEKE, Binnenhaven 3. R. GROOT, 1ste Molenstraat 44. J. ZON, 1ste Molenstraat 56. W. VERHAGE, Middenstraat 18. J. STUART, Goversstraat 32. B. VAN HOVE, Kerkgracht 48. G. BURKUNK, Koningstraat 69. R. M. BOUMA, 2e Vroonstraat 9. P. VISSER. Wilhelminastraat 19. A. R.» BOEDEMAKERS. President, Bassingracht 5. A. v. WAARDEN, Secretaris, Laan 28. P. v. TOL, Penningm., Vlootstraat 5. Commissarissen J. F. HEIJSELA AR, Keizerstraat 40. H. F B. DISSEN, Gravenstraat 83. E. VAN HOVÈ, Sluisdgkstraat 72a. W. G. BAKKER, Westgracht 85. duizende menschen aan hardlijvigheid, aan ambeiën (ook takken De door Dr. REIMANNS uitgevonden Stoelbevorderaar zal al deze onge makken doen verdwgnen. Het is een gemakkelgk, eenvoudig te behandelen toestel, hetgeen zegeviert in de hardnekkigste en vertwijfelendete gevallen. In minder dan 2 of 3 minuten bekomt men eenen gemakkelgken, wel- doenden stoelgang, zonder daarbg de schadelgke invloeden der medicamenten en pillen te gevoelen. Het toestel is onverslijtbaar en onbreekbaar en in alle landen der wereld wettig gepatenteerd. Het gebruik is zoo eenvoudig dat een ieder zich geheel allééD behelpen kan. Daarom wag met alle medicamenten en pillen, weg met pompen en lavementen I Alle aan stoelverstopping, hardlijvigheid of ambeiën Lijdende personen zgn verplicht zich dezen stoelbevorderaar aan te schaffen. Men vrage uitvoerige brochure met gebruiksaanwijzing aan Dr. M. REIMANNS, te Maastricht No. 128. f 1.26 per liter, f 0.70 per halve liter. Kinadroppels van Dr. DE VRIJ, in flacons a 60 Cents. Scott's Emulsion, a 60 Cent per flacon (zonder flacon). Verkrijgbaar contant, in do Apotheek van Wed. %'EMNTER, Binnenhaven. G. DE VEI. Spoorstraat. A- €- ROEM. Hanaalwejr. •g Door te groote voorraad afslag van ZOUTEVISCH van 25 S nu voor 12 cent per pond. STOK- S VISCH 40 en 30 ct. Verder ZALM, m ANSJOVIS, PALING, SARDIEN, c KREEFT, nieuwe gerookte ZALM, Busgroenten. Spinazie .12 Snjjboonen 14 Andijvie 14 Spercieboonen 16 Zoutegroenten. Zuurkool 4 Prachtige gele Andijvie 6 Snijboonen 12 15 Spercieboonen 12 61. OjjlsM 20. COSTUUM VAN PRACHTIGE CHEVIOT voor den spotprijs van f 12.00 naar het lichaam aangemeten, zijn alleen te ver krijgen bij firma Lenghaüs, V0SSTRAAT 3 b/d KEIZERSTRAAT, DEN HELDER. IW N.B. Deze ttof is ooi zeer goed te gebruiken voor AANNEEM COSTVUMS. 20 ct. 30 ct. AFSLAG le soort Zoutevisch Stokvisch Heerlijk gedroogde Appelen, de 5 ons 20 ct. bij J YAN DER STEEN, SCHAGENSTRAAT hoek GR AVEN DïV ARS STRAAT. Ten kantore van Kanaalweg 67-68, naast de Israël. Kerk, zgn voor de 375ste Staatsloterij, zoolang de voorraad strekt, heele en gedeelten van loten te bekomen. Trekking iste klasse 14 Maart. WINKELIERS, CAFÉHOUDERS en allen, die SIGAREN verkoopen, probeert eens de SIGAREN uit de Sigarenfabriek „HET HELDERSCHE WAPEN". Monsters en prijscourant op aanvraag gratis Aanbevelend, G J. H. Verstegen, Co Keizerstr. 88. Agentuur bij Mej. i. MULDER, Magazijn „De Witte ROOS", Zuidstraat 71, den Helder. Ë'K ëj' L L KT O 91 41.) EINDE. Deze zorg was thans opgeheven, zoude hg der dochter de opening in zjjn huis niet weigeren. Met diepen weemoed hoorde haar oom haar aan. Gaarne zou hg haar gevraagd hebben om bjj hem to bljjvcn, de laatste dagen te verlichton, die God hem nog beschoren had, doch hg wist het, dit verzoek zoude vruchte loos geweest zgn. Met het oog op zjjne vrouw was do vervulling van dien wensch ook bjjna onmogelijk geweest, *jj moppertic toch al genoeg over do aanwezigheid der nicht, en uitto zulks, zoo vaak zg er maar den moed toe vond. Zg verafschuwde alles wat aan treurigheid, ziukto of dood herinnerde, niet wgl het haar bedroefde, maar eenvoudig omdat het haar behoefte naar gezelligheid storend in den weg trad. Do tegenwoordigheid dor jonge weduwe in haar sombere rouwkleederen met hot marmerbleeke gezicht, waaruil de diepste zielesmart sprak, was haar als een voortdurend Memento mori, een ondraaglijke last, en zg herademde dan ook, toon do andere het huis verliet. .God zegeno u, oom voor alles, wat ge voor mjj geweest zjjt», had Felicia onder hoctc tranen den grijsaard bg het afscheid toegefluisterd, en hg was snikkend naar zjjne kamer teruggekeerd, die hjj sinds dut oogen- blik nog zeldzamer dan vroeger verliet, torwg'1 gravin Florentino met vordabbeldeu ijver hare op zulk eene onaangename wjjzo onder broken genoegens ging najagen. In het huis haars vaders wachtte Felicia moeieljjke uren. De professor, gebroken naar lichaam en geest en thans nog slechts een schaduw van den werkzamen man, die hjj vroeger was, en alleen nog in zjjn ambt ge laten ter erkenning van zjjno vele diensten, leidde een droevig vogetocrend bestaau. Met een aandoenljjken trouw en toewjjding ver pleegde zjjne vrouw hem. Zg kon echter niet vergeten, dat door Felicia het kruis over hem gokomen was en good en vriendelijk jegens een iegeljjk kon zjj tegen de dochter zich soms tot hardheid laten verleiden, ja hei was vaak, alsof zjj deze ieder woord, iedcren blik dos vaders nusgtflde. Jinka alleen was zich zelve gebleven, ten allen ijjde lief en zorgzaam, met de grootste inspanning hare opgeruimdheid bewarende. Al dreigde het haar ook soms recht wee om het hart te worden, toch vervulde zjj onver droten al bare werkzaamheden in het kleine huishouden, voor een ieder had zij een goed woord, een vriendeljjken glimlach, al schert sende verzoende zjj, vrooljjktc op en troostte, betoonde zich een ware vredestichtster. Hot had lang geduurd, eer Adalbort het weder gewaagd had het huis te betreden. .Jo redster" had de tanto tegen hem gezegd en daarbg op Jinka gewezen. Hjj had in hare bruine kijkers geblikt, die vol deelneming en oprechtheid naar hem opzagen, had haar in warme woorden zjjn dank betuigd en was toen weder heengegaan, zonder eene poging te doen om Felicia te zien. Toen hjj echter weer kwam, was zjj ook verschenen, had hem als een geliefde broeder begroet en sinds dien dag was hjj onbevangen het hnis in en uitgegaan, zoovaak zjjne beroepsbezigheden hem veroorloofden om daarin terug te keeren. En zoo ging do eene week na de andere, do eene maand na de andere voorbjj, een paar jaren waren verstreken, en nog immer ging het eentonige leven zjjn geregelden gang. Van lieverlede, als Adalbert het huis weder bezocht, kwam de gedachte bij hem op, of hjj, die eenmaal bezworen had, dat Felicia in iedere levensomstandigheid op hem kon rekenen, hot niet beproeven zoude, om haar, zooul geen geluk, dan toch een stil tevreden leven aan zjjn zjjde aan to bieden. Hjj zag haar vreugdeloos bestaan tusschen den gees telijk meer en meer afnemende» vader en de moeder, wier hart zich voor de dochter had gesloten, en een diep raedeljjdon maakte zich van hem meester. Hjj moest met Felicia spreken, was het dan zóó, als hjj dacht, ver langde zjj om uit deze zoo somber geworden woning te komen, dan wilde hg haar hoeden en verzorgen en trachten alles te vergeten, wat er tusschen het lieden en het toenmaals stonden ook thans weder in die kleine kamer en wederom was hjj op het punt om na een kort bezoek af to reizen. .Felicia», zeide hjj tegen haar. .Felicia, het is nu bjjkatis vier jaren geleden, dat wjj ook hier to zamen gestaan hebben. Herinnert ge u dat nog wel?' Een zwak rood vertoonde zich op hare wangen, zjj zag hem aan met de oogen, wier blik zooveel dieper eu schooner was geworden, sinds zjj de tranen hadden leeren kennen en antwoordde kalm.Zeker herinner ik injj dat nog, Adalbert-. ,En wanneer ik thans nu eens dezelfde vraag tot u richten zon, die ik destijds heb gedaan .Dan zou ik u hetzelfde antwoord moeten geven als toen. zjj het ook al om andere redenen. Maar ge zult bet niet doen, niet waar, Adalbert En waarom zou ik niet?' vroeg hjj ge prikkeld door haren tegenstand. .Onmogcljjk kan toch de schim van dien man Zjj onderbrak hem. .O, laat de dooden rusten, Adalbert. Zeg zelf, hoe zou ik aan een huweljjk en liefde kunnen denken, ik, die den dood van dien dien ongelukkig» to verantwoorden heb*. Hjj staarde haar aan: .Gjj Felicia?» .Ja ik', antwoordde zg, en legde do hand boven do oogen. ,In toorn en haat heb ik hem van mjj laten gaan. Ik haatte hem wegens zjjne handelingen, maar evenzeer wegens de schande, die hjj over mij gebracht had. Mjjn hoogmoed gaf mjj niets dan bittere, onver zoenlijke woorden tegen hem, die hem ten laatste in vertwijfeling gebracht hebben. Zonder berouw, zonder boete, zonder afscheid, is hjj deze wereld uitgegaan. Zjjn schim is het, die mjj van iedere aardsche liefde, van ieder aardsch geluk scheidt.' .Dat zjjn ziekeljjko ideeën, zelffolterende gedachten, waaraan ge u niet moest over geven», troostte haar de diep ontroerde man. «Eene vreedzame huiselijkheid zoude die booze nevelen van lieverlede kunnen ver drijven, zjj zoude u uwe zielsrust weder geven. Zjj schudde het hoofd. «Eene gelukkige huiselijkheid kan er voor mjj niet meer bestaan*. .Donk toch aan uw vader», bleef hjj aan dringen. «Gjj hebt hein zoo lief, herinner u, hoe vaak hjj gezegd heeft, te hopen om vóór zjjn dood zjjn innigzten wensch nog eens vervuld te zien». .Die arme vader», zeide zjj medelijdend en hare lippen beefden, toen zjj dacht aan de kinderljjke woorden van den beklageqs- waardigen man. .Ook zjjn trcurigen toestand, zjjn vroegtjjdig uiteinde heb ik op mjjno verantwoording. Tracht niet, om mjj dit uit het hoofd te praten, Adalbert», antwoordde zjj op eene afwerende beweging, die hjj maakte, .ik weet, dat het zoo is. Ik zie het in den blik van moeder, ik hoor liet nit ieder harer woorden. Geloof mjj, wie zulk een last draagt, als de mjjne, die mag op aardsch geluk niet hopen-. .Maar gelukkig maken, Felicia?» Zjj poogde te glimlachen. .Arme Adalbert», zeide zjj. .Goed en onbaatzuchtig als altjjd, meen je in staat te zjjn je doode liefde to galvaniseercn, om der gebogen vrouw een tehuis te geven, don weldoener een laatste genoegen te kunnen bereiden. Het mag echter niet zjjn. Zeide ik .ja», dan zonde ik den geliefden vriend en broeder verliezen, on dat ware ons beider ongeluk. Ge hebt de volle liefde noodig van een jeugdig schepsel, een zonnigen glimlach, die je ontvangt, als ge vermoeid thuis komt, een vrooljjk woord, dat u aanmoedigt, wanneer ge u aan uw dage lij kschen arbeid begeeft*. Hjj kampte met de aandoening, die hem dreigde te overmeesteren. Al moest hjj ook alles, wat zjj zeide, als waar erkennen, al gevoelde hjj ook in zjjn hart dat, alhoewel hjj haar bewonderde geljjk nooit in vroegere dagen, zjj toch voor hem niet meer datgeen kon »ii". wat hjj destijds had gedroomd, zoo maakte toch een onbeschrijfelijk leed zich van hem meester, wanneer hij bedacht, hoe wel het leven van deze eenzame vrouw zjjn zoude. Met eene verstikte stem zeide bg .Maar gy dan, Felicia?» «O ik* antwoordde zjj en haar glimlach bekwam plotseling iots stralends. .Voor mjj is rjjkeljjk gezorgd, ik heb de hemelschc liefde, die alles vergeeft. Is de arme vader eenmaal de eeuwige ruste ingegaan, dan is het oogenblik daar, waarop ik den zoo vurig begeerden vrede kan opzoeken*. .En uw moeder, Felicia?» vroeg hjj en gevoelde berouw over het woord, zoodra hjj het had uitgesproken, want een kleine rimpel van misnoegen, die bewees dat de oude Felicia nog in haar leefde, vertoonde zich op liet voorhoofd zjj nor nicht. .Mjjne moeder en ik hebben hot nooit goed met elkander kunnen vinden, dat wee', ge», gaf zjj na een poos bedaard ten antwoord, zonder dat er eenige bitterheid uit den toon harer stem klonk. «Had zjj mjjn verpleging en zorg noodig, dan zou ik natuurljjk bij haar bljjven, moeder is echter nog een krasse vrouw, een geboren alleenheerschereszeide zjj glimlachend. .Het kleine vermogen, dat oom Staaislaus mij in zijne goedheid heeft vermaakt, bekomt zjj, het vrijwaart haar voor alle zorgen, en overigens begrjjpt hare vroomheid mijn besluit en keurt het goed'. .Zjj staat immers ook niet eenzaam op de wereld', merkte Adalbort op. .Jinka toch bljjft bij haar •Ja Jinka blijft bjj haar,' herhaalde Felicia langzaam, tot tijd en wijle een bruidegom haar komt halen.» .Een bruidegom? Wie?" vroeg hij zicht baar verlegen, en keek haar verwonderd aan. Zonderling, maar deze gedachto was nog nooit bjj hom opgekomen, en klaarblykeljjk deed zjj hein niet aangenaam aan. Hij kon zich hot huishouden van zijn oom volstrekt niet denken, zonder de tegenwoordigheid van dit vriendelijke schepseltje, dat zich nooit op den voorgrond drong 011 toch overal haar weldadigcn invloed wist te doen gelden. .Of het degeen zal wezen, dien ik wensch, dat weet ik niet, gaf Felicia ten antwoord. Adalbert", ging zij na een poos nadenkendens voort. .Ziet ge dan niet, dat hier onder dit dak do vrouw is, die go behoeft, een wezen, onbaatzuchtig en goed, in staat oin bjj smart te glimlachen en andoren tot troost te kunnen zjjn, daarenboven bereid om u al do schatten van haar vroom, rein hart mot vreugde aan to brengen». Mij stamelde hij bedremmeld. .Ge kunt alleen Jinka bedocleu, dat is duidelijk. Hoe zou dat echter denkbaar zijn, daar ik haar steeds onverschillig behandeld heb'. «Het geluk komt nu en dan ongeroepen, men moet 't slechts weten vast te honden'. Een schaduw vloog er over haar gezicht, hoe weinig had zjj het hare weten te grijpen. .Houd het uwe vast, Adslbert, ga het niet voorbjj», waarschuwde zjj. .En thans nu ik u de oogen heb geopend, kortzichtige die ge zjjt, laat ons nu als goede vrienden scheiden, als broer en zuster, die elkaodei slechts het beste toeweuschen. En komt ge dan weder hierheen, zoo laat het dan wezen, om u uw geluk nit het oude huis to halen." Zjj stak hem beide handen toe, waarover hjj zich in diepe aandoening heenboog. Toen hij, zich oprichtende, haar in het gezicht zag, ontmoette hjj dezelfden stralende» glimlach ~an zooeven, die hem duidcljjker dan alle morden zeide, dat de onde Felicia hem ont rukt was. Nog een langen blik wierp hij op ar en ging toen met langzame schreden do mer uit. Om zgn kalmte to herkrjjgen bleef hg diep bewogen eenige minuten daar buiten op de gang staan. Afscheid van oom en tante had hjj vóór zjjn gesprek met Felicia reeds genomen. Jinka, die hem in den laatsten tjjd op eene in 't oog loopendc wjjze ont week, had hjj echter nog niet gezien. Terwijl hjj daar zoo in gedachten verzonken stond, ging er eene deur open en daaruit trad zjj, een presenteerblad met wjjn en brood in de hund, dat zjj aan oom wilde gaan brengen. IJlings trachtte zjj nog in de openstaande deur terug te gaan, toen zij Adalbert ontwaarde. •Jinka", riep hjj haar vriondeljjk toe, moet ik dan heden zonder groet, zonder een woord van afscheid van je, dit huis ver laten Zg zette het blad neer en reikte hem de hand. .God behoeden, Adalbert», antwoordde zjj met den licfclgken lach, die een van hare grootste bekoorlijkheden uitmaakte, hare stem beefde echter een weinig. Kunt ge me met dit korte antwoord laten gaan, Jinka?* vroeg Adalbert. .Hebt ge dan geen enkelen wensch, geen enkel goed woord voor mjj Waarom hjj nu toch zoo wreed was en haar zoo kwelde, dacht zij. Geen twijfel of hjj had zich thans met Felicia verloofd en verwachtte nu haren gelukwcnsch. «Dat God 11 behoede, zulks slnit alles in zich», antwoordde zij en deed daarbjj al haar best om er recht vergenoegd uit te zien. «En bovendien, we zien elkander binnen kort toch wel weer niet waar?' i'ii begreep de angstvolle vraag, die er ondanks al hare zelfbcheersching in hare oogen lag. Neen», gat hjj ten antwoord. .Mot de be doeling, die gjj denkt, kom ik niet meer terug. Maar toch zullen wjj elkander zeer spoedig wederzien". Hij nam hare hand, hield haar met een langen druk vost en bracht haar aan zjjne lippen, iets, wat hjj bjj Let afscheid tot dus ver nooit gedaan had. Zjj keek naar hem op, vragend, twijfelend, vol zalige vermoedens doortrild, waaraan zjj zich ternauwernood waagde over te geven. En toen zjj in zjjne oogen keek, toen ontmoette zij daarin eene uitdrukking, die zjj daarin nog nooit gevonden had, thans wist zjj, dat haar droom van ge luk nog eenmaal vervuld zoude worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4