KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anne Paulowna. TWEEDE BLAD. Indische Penkrassen. Nieuwsty dingen. De equipage van Hr. Ms. „Friesland". RUBRIEK VOOR KINDEREN No. 3240. Zaterdag 5 Maart 1904 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telefoonn0. 59. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 50. In den trein zaten een zestigtal militai ren, Europeanen en Amboineezen, die terug kwamen van Djambi en nu naar Tjimahi, bet gezonde koude Tjimahi, gingen. Er waren toevallig geen oude bekenden van me bij- Ik vond dat wel zoo geschikt, want nu kon ik veel gemakkelijker ongedwongen en kame raadschappelijk met die braven meêboomen. De kerels zagen er maar bleekjes en afge werkt uitMen kon 't ze zoo aandien, dat er heel wat van hun krachten was gevergd geworden en toen ik een betrekkelijk jongen Europeaan vroeg: .Wol makker, blij, dat je weer op Java zit?!* kwam er een hartgron dig »Nou, of ik!* over 's mans lippen. „Of 't er dan niet goed en prettig dienen was net als op Atjeh indertijd," waagde ik te vragen. Hoe 'top Atjeh is,weet ik niet,* antwoordde de fuselier .daar ben ik nog niet heen ge weest, maar Djambi is 'n echt peatland, waar ik nooit meer hoop te komme. Kjjk meneer, dat we vechte motte, dat wete we vooruit, daar hé je voor geteekend, niet? maar dat eeuwige heen en weer getippel, dagen lang, zonder iets van die sloebers te zien of dat gehang in de bivaks, dat maakt een mensch sjagreinig. Met de expeditie tegen Korintji heb ik nog 't buitenkansje gehad om een aar dig vorrekie meê te pikken. We zijn toen met nog geen veertig bajonctte onder de luitenants Gusdorf en Hajenius dwars door het land getrokke, elf dagen lang dat motje niet uitvlakkeDie kleine Amboincesche korpraal, daar in de hoek, was er ook bij, een brani hoorWe zijn toon van 27 Juni tot 9 Augustus op ons eige houtje uit geweest en hebben sterke bentings bij Limpoer, Poe- sako en Lolo genomen en 9 Augustus waren we by de inname van Poeloo Tengah, samen met 't 9de en 16de Bataljon. Dat waren me kerels, die Korintiörs 1 kerels met lef in d'r en ook de wy ven deden mee, daar het een soldaat respect voor, maar die misselyke Djambiörs doen niks als verstoppertje spele en late een mensch z'n tong uit z'n lijf loopen!* ,En als je dan nog maar je cente kreeg,' merkte een ander fuselier op, doch 't gebeurt soms wel, dat je er drie maanden en langer naar lluite kan. Ik heb wel 'sin de kranten geleze, dat 't zoo in Turkye ook toegaat, maar 't is en blyft beroerd, want je het te velde juist je geld zoo verd. hard noodig.r „Ja meneer" zei een korporaal, ,de burgers hebben daar zoo geen verstand van, neem me niet kwalik, als dat ik 't zóó maar zeg, doch vind uwes 't ook geen schande, dat daar, waar de offleiere toch te velde ook meer traktement hebben, dat daar onderoffi- ciere en mindere, behalve d'r stroozakkengeld niks geen •toelage* kryge?!' •Je stroozakkengeld» bromde de jonge fuselier weer. „Eén cent per nacht, omdat 't Gouvernement je geen stroozak hoeft te geve, en je gemodereerd op de planke of 't gras slaapt. Eén cent per nacht, daar wint 't nog op 1 Hoe was de voeding vroeg ik. Nou, daar hadde we geen klage over,' antwoordde een der fuseliers ,Je kunt 't te velde natuurlik niet altyd zóó kryge als in 't garnizoen, dat spreekt, maar de officieren dede wat ze konde! Ja de officieren konden er al niet veel aan doen, mynheer,4 beweerde een jeugdig sergeant, die tot nog toe maar toegeluisterd had. .De officieren hadden al net zuo hard 't land als de rest. Oók zy moesten niks van Djambi hebben en ik heb wel eens hooren beweren, dat ze steeds overhoop lagen met de ambtenaren vun het civióle bestuur. Twee kapiteins op één boot, dat gaat ook niet en de boel op Djambi loopt leelyk in de war." Het gesprek boozemde my steeds meer en meer belang in, daar het dan toch maar waar bleek, wat ik reeds had hooren duisteren, n.1. dat de geest onder de militairen in Djambi tegenwoordig veel te wenschen overliet. •Daar hé je nou bevoorbeeld de kleeding- kwestie* begon weer een ander. »We hebbe soms weke lang zonder schoene geloope en zage er op 't laatst uit als schooiers want de lappe hinge er by. Als er dan een preces-verbaal gemaakt werd door de officiere voor nieuw goed, dan duurde 't maande voor 't af kwam van Bata via en als 't goed er dan eindelijk was, dan was je zelf weer den marsch in, ergens anders heen, zonder schoene aan je poote „Ja," zeide de sergeant .waarom heeft toch elk permanent bivak geen eigen kleeding- magezyntje in verantwoording?» .Vroeger op Atjeh krogc we twee borrels per dag, dat komt een soldaat in den oorlog toe," meende een oude infanterist lstc klasse. Hoe dikwyls zit je niet tot je nek in de kali of zak je in de rawah weg. Je wordt dan koud en beroerd en van een borrel kikker je op, doch jawel hoor, op Djambi krege wo maar eentje, dat was zoo verordineerd door de hooge meneeren in Holland, .zei de luitenant,* doch die pakke er stikum op hun soos ook wel eens eentje meer, als 't motrogent, wat zegt U Ik zei niets, doch dacht aan de woorden iudertyd door Minister ('remer op het Bin nenhof gesproken, toen Zyne Excellentie my de eer aandeed een en ander uit myne Mili taire Penkrassen in het N. v. N. over dit onderwerp aan te halen. li Wy krygen heelemaal geen oorlam," zei een Amboineesje in hot Maloisch. Hy hud ons Hollandsch blijkbaar kunnen volgen. „Wy niet en do Javanen niet. Of wy 't al koud hebben, 't komt er niets op aan, we kunnen kaliwater drinken om warm te worden.* Algemeen gelach onder de Amboineesche soldaten. „Maar van avond, hé oom, op Tjimahi, dan gaan wo pret maken besloot onze zoon der Molukken. •Jullie zitte daar nou te kankere over allerlei kleinighede» meende oen oude korpo raal »cn ilaar doe ik niet aan mee. Wat ik echter wel schandalig vind is, dat ze nog steeds niet die machines met de x-strale late komme. Krijg je een kogel in je bast soedab, daar ben je voor, unuir dat ze dan in het Hospitaal aan 't kerve en snyo gaan om 'm te zooko, terwyl ze tegenswoordig er machi nes op na houwo om je van binnen te be- kyke, dat vind ik erg treurig." En ik vond 't met hem, lezers Daar hé je nou by voorbeeld de onderlui tenant Bolle, die ligt nou al tien maande in 't Hospitaal met een kogel in de hartstreek en nog is ie niet gevonde. Die machines koste maar een paar honderd gulden en die moste in alle hospitalen present zijn, daar waar het gouvernement toch heel goed weet, wat het aan z'n militaire heeft te dauke.' „Ik wou dat onze Koningin het maar eens wist" riepen een paar anderen, 'die zou er wel gauw een eind aan raakc .Laat het in de krant zetteT' raadde een ander, .dan leest de Koningin het van zelf!" Hy wist niet dat zyn verzoek zoo spoedig zou worden verhoord, dat over eenige weken een groot deel der natie het lezen kan, dat er hier niet gezorgd wordt, door toepassing van de reeds zoo lang bekende Röntgenstralen, zoo mogelyk kostbare menschenlevcns van den dood te redden. „Weet je wat ze ook in de krant motte zette, a'lsdat 't te velde, waar alles toch zoo duur is, hard is voor 'n soldaat om postzegels te motte koope voor een brief naar huis. Brieve van 'n expeditie moeste gratis worde bezorgd, dan zouwe we veel meer schryven aan onze ouwe menschen in Holland!' En zoo kankerden ze voort en ik vergeleek alles met wat ik reeds van officieren over die Djambiexpeditie gohoord bad en besloot zoo getrouw mogelijk, alles neêr te schryven, zoodra we 't station Soekaboemi weer bereikt hadden. Ziezoo die Penkras of liever .potloodkras* zit al weer in elkaar. Nu eens even lekker gaan rysttafelen in het Victoriahotel en dan met den middagtrein verder. Zoo ineens van Depok naar Tjiandoer was ecu te groote rek, zelfs met die babbelende militairen, bovendien krijgen we nu een nieuw gedeelte van den weg, wat we nog niet zagen en dus was een pauze op 't warmste van den dag zeker wel aan te raden. Station Soekaboemi. Lt. Clockknek Brousson b. d. De hieronder volgende Ijjst bevat de namen van alle opvarenden, die zich op de Friesland", liggende voor Sabang, be vinden en daarmee zullen thuisvaren. Op het oogenblik van de afzending van deze opgave, was de bemanning vol goeden moed, dat de reeds herhaaldelijk uitgestelde thuisreis eindelijk zou kunnen worden aan vaard Door het uitbreken van den oorlog in het Oosten is, zooals men weet, daarvan voorioopig geen sprake en is het schip nog altyd te Sabang gestationneerd. Kapitein ter zee A. W. F. C. van Woerden. Luit. ter zee le kl. W. C. J. Smit, le officier, C. H. de Lussanet de la Sablonière en L. F. H. Tuckermann. Luit. t. zee 2e kl. F. J. van der Escli, F. J. Witteveen, J. A. Jager, F. F. v. d. Ven, J. F. Osten, J. E. van Gogh en R. H. Haantjens. Officier v. gezondh. le kl. Dr. B. Snellen. 2e J. de Hoop. Oflf. van adm. 2e kl. C. P. Soutendam en T. Meycr. Officier-machinist 2e kl. J. J. Jobsis. Schipper J. B. Carlec. Bootslieden M. G. Jansen, S. W. Dauma, J. W. Davidse, A. Kersbergen, P. J. Kroes. M. T. v. Bommel en J. F. Franchimont. Kwartiermeesters M. Ridderijof, J. Slot en A. Gerrits. Opper-konstabel W. van Oosten. Sergeants-konstabel W. C. Valkenburg en F. Schellenberg. Korps.-konstabel J.- Gottmer, A. A. de Wyn, G. W. Kila, C. Akkerman en M. Visser. Timmorman-majoor M. G. Schuiteraaker. Korporaal-timmerman L. J. H. Mesker. Sergeant-bottelier W. T. Wienhoven. Korps.-bottelier J. Jongbloed en A. Ruijgrok. Bottelier G. Reyngoud. Sergeant-ziekenverpleger C. Winter. Korporaal-ziekenvefpleger K. Hendriks. Schryver-majoor E. G. W. Schmitt, Sergeant-schryver J. P. Giltay. Schrijvers J. do Jong en D. Paats. Sergeants-hofmeester H. F. Keuskamp en A. G. Vermeer. Korporaals-hofmeester P. v. d. Braak en H. den Broeder. Hofmeesters J. v. Toledo en W. J. Kolvers. Sergeants-kok C. Schol en D. Labruijere. Korps.-kok H. J. Lindenborn en C. Hagenbeek. Koks P. B. Hallebeek en L. Ettema. Smid-majoor P. H. J. Bognetteau. Korporaal-kleermaker P. Krijnen. Schoenmakers P. F. J. Staal en R. H. Simons. Scheerder J. Groenewoud. Matrozen le kl P. Exalto, S. Zwierstra, G. P. van Melzen, J. Rcinalda, B. Fon- teijne, C. J. Post, J. C. Brauns, J. de Jeu, P. L. Kroep, A. G. Persoon, J. Meijer, A. Ryueveldshoek, M. Monteny, M. An- driesse, G. v. d. Hulst, W. F. H. Vatter, J. C. de Wit, S. Pais, A. Nijveld, H. do Vries, A. Verhangen, P. van Heems, P. J. de Wilde, A. Visser, J. C. Schaap, J. G, de Wildt, A. van Leeuwen, A. Bonneke, A. Blom, A. J. Cys, De Swaagcr, W. A. Keizer, P. J. Assenberg, M. Ferwerda, J. de Ryke, A. J. J. Deyman, J. D. A. v. d. Valk, K. Schaap, L. Cronenborg, A. J. v. d. Vet en P. Geertse. Matrozen 2e kl. J. Lichtendaal, H. F. Greve- ling, K. W. v. d. Burg, C. M. Stap, J. Burcksen, L. J. F. Wagenhuur, J. Wale- boer, G. Jansen, II. R. Groenewoud, P. J. Hutchison, J. H. G. Blijdenstijn, J. de Vries, C. J. v. d. Pas, A. Roskam, .J. G. N. Smelik, V. A. Dclgorge, P. Nierop, G. J. van Es, J. Leijs, S. Kemmink, H. I. D. Odijk, J. M. G. Boode, L. Noordyk, J. W. Dieterich, H. L. van Oojjen, G. Bannink, P. Wielemaker, D. v. d. Plas, H. Stekhof, J. C. W. Bootsma, G. v. d. Mculen Kunee, J. v. d. Oord, H. A. Will, H. Welp, F. J. D. Haentjes, A. J. Bode- meijer. B. Chef d' Hotel, R. O. Schuur- mans, W. F. Smit, A. C. Dumeniet en J. A. Bodaau. Matrozen 3e kl. G. J. de Vries, H. J. van Norden, G. J. Snudo, II. Vermeulen, A. Wielemaker, J. G. Reinders, B. A. Vie- veen, J. P. Meerman, L. Haentjens, G. Bosschaart, Q. Bakker, J. G. Wentel, J. v. Amcrongen, H. Kragting, E. J. Huis man, II. H. Caspiers, W. Botvliet, G. T. Bregonje, L. P. Schwarz, P. Richard, H. L. Lever, J. D. v. d. Plaat, M. Pronk, T. C. D. Schlos8er, N. J. van Viiet, H. J. de Haart, M. Langendam en H. Looij. Lichtmatrozen A. v. d. Kade, J. G. v. d. Werd, P. C. Blomme en J. Randwyk. Jongen W. J. v. Schouten. Torpedomaker-majoor W. Hendrikse. Sergeant-torpedomaker J. W. Martens. Korporaals-torpedomaker J. L. Peeman en P. Limpers. Sergeant der mariniers J. C. Flotat. Korporaals der mariniers A. Muller, R. Gips, J. J. Snor en A. Woudstra. Tamboer 2e klasse A. Jaspers* 3e A. Snoock. Pyper le klasse G. vau Geloven. Mariniers le kl. Z. Gnade, J. Wiringa, Z. i Smit, J. A. Geerlings, C. vun Blanken- steijn, J. W. Zalm, L. M. Hessing, E. J. van Voorat, T. de Vries, F. T. J. Kersting, L. Siertsema, L. M. II. BaviuB, W. A. Molenveld, J. P. Smits, G. A. Grundeken, J. C. vau Hoof, B. J. van de Put, F. B. de Pree, J. P. C. Tiessen, W. Plomp, J. H. van Leeuwen, A. Capaan, J. W. A. Quakaas, B. Rowel en A. J. van Vught. Mariniers 2e kl. G. Lusthuis, J. Kalden- i bock, A. de Bruin, J. Bossong, G. H. Haverbusch, E. Loojenga, P. Nesselaar, D. van Nieuwenhoven, A. Leusink, W. N. de Lang, F. J. de Leest, G. G. den Butter, L. M. Middelaar en J. Huijsmau. Mariniers 3e kl. J.Broersma en J. A. Hulscher. MACHINEKAMER-PERSONEEL. Hoofd-Machinisten 2e kl. D. J. Menke en D. Bedeaux. Machinisten le kl. U. G. M. de Vries, G. C. van Wachem, J. v. Eek en A. C. van der Haagen. Machinisten 2e kl. F. H. Heukelraan, M. Ouwehand, W. C. Ouwehand, en P. D. Whitlau. Adspiranten-machiDist K. ,Tjebbes, C. A. Verharen en J. H. Klingen. Stoker-majoor F. van Herk. Sergeants-Stoker J. R. Kappetijn, J. W. Klapmeycr en J. J. de Visser. Korporaals-stoker H. J. Hablaus, J. Nyssen, H. B. Deelder, E. D. Meyer, H. S. v. d. Blom, D. Bonting, J. Staartjes, P. Rietdyk, J. Appel, J. de Boer en P. G. Kramer. Stokers le kl. II. Sallem, J. Hoebe, H. Buurmans, J. Ory, J. Dyk, II. Bannink, A. W. Bnis, J. B. Adains, A. Ruiterbeek, A. C. Korst, F. vun Dam, H. J. Warffe- mius, R. v. d. Pyl, J. H. Gruue, H. J. de liaan, M. Meijll, C. van Schaick, H. Langkemper, W. J. de Ruit, H. Kort, R. Haringa, M. II. Sarton, R. D. Louber, V. Slagwater, G. v. Veen, J. II. Seijl- houwer, W. J. G. Sligte, J. A. v. d. Weijde, E. Kok, A. Gijzenij, J. B. Pureveen, M. Roos, W. C. Kraaij. J. H. Flick, J. W. Tieipoldt, J. Recourt, W. H. J. Straates, W. Kraal, J. C. Schutte, J, A. Cohrs, D. Groeneveld, J. Marchand, J. Oerlemans, J. Krabbendam, W. Lugt, J. ,11. Heister kamp, P. J. Hurvy, J. Kapitein, M. Beets, J. H. van Wunnik, H. Nieuwland, C. Bakker, A. Kaats, J. Stevens, P. v. d. Wolk, J. P. Drooger, W. C. Mulder en D. Lieverts. Stokers 2e kl. H. B. ter Horst, A. Lindhout, L. Arends, M. W. Schwitters, F. S. Wisse- kerke, J. Dissel, F. Lander, A. H. Philips, H. M. v. d. Wolde, C. Jansen. M. Bnrg- graafl', L. Schaap, II. Hagcmeijer, J. Hac- quebard, T. v, d. Veonbrink, J. W. Stapper, A. J. Scheller, J. Dolleman, H. B. van Brussel, B. R. Kerkhoff, II. C. Sondorp, L. S. Groen, C. Kraft, J. M. Stolk, P. Cornelisee en G. Jansen. Stokers 3e kl. G. Elderhuis, P. C. van Keekuin, W. Kuipers, A. G. Kouw, D. Luhrs, A. v. Assen, J. v. d. Berg, J. Schreuder, J. Schram, S. Bosma, J. van Vliet, II. J. Beijnders, C. J. Neervoort, W. v. Meer, S. Zylemakor, A. van Dongen en A. van Iterson. De »Noord-Brabant" vertrok 16 Jan. van Tandjong Priok en kwam in den na middag van 20 Jan. te Sabaug aan, waar de Friesland" werd aangetroffen, die aldaar den 18en Jan. reeds was gearriveerd. Ge meerd aan de handelssteigers der Sabang- Maatschappij, werden de beide schepen voor zooveel noodig leeggehaald, en had den 23en Jan. de verwisseling der opva renden plaats. Met kracht werd begonnen aan het nazien en in orde brengen van machines en ketels van de >Friesland", waaraan, tengevolge van de spoedreis uit Nederland, nogal heel wat te doen was. De Noord-Brabant" bleef tot 1 Febr. te Sabang en keerde op dien dag met zyn nieuwe bemanning via Oleh-leh naar Batavia terug. Den 7en Febr. werden machine* en ketels van de Friesland" beproefd en in orde bevonden, zoodat het schip, na kolen geladen te hebben, voor de thuisvaart gereed lag. Een groots stedenbrand heeft andermaal, zooals een telegram heeft gemeld, de Vereenigde Staten geteisterd. Het is nu de stad Roohester in den staat New York, welke aan het verwoostend eleonent is overgeleverd geweest. Evenals te Baltimore heeft men beproefd door het vernielen met dynamiet van gebouwen, welke het vuur in zyn snellen en alles- verteerenden loop telkens nieuw voedsel verschaffen, den brand te stuiten; naar 't schynt met eenig meer succes, tenminste nog denzelfdem dsg is het bericht van het uitbreken van den. brand gevolgd door een telegram, da t m>en het vuur meester was. De schade wordt reeds op 5,000,000 dallars geraamd, maar men weet, wat die schattingen in den regel waiird zyn. De brand ont itond 's morgeus vroeg in bet gebouw vem de Rocher Dry Goods Companyde o orzaak is bekend een ge brek in de g el sidingen van de electrische motor, waarmee de lift werd bewogen. De vlammen sloegen door den liftkoker spoedig door het geheele gebouw en zetten dit overal in lichte laaie. Een groote hinderpaal by het blusschings- werk was, dat de waterleidingsbuizen be vroren waren. Dat de brand van Rocheter niet den omvaug van dien te Baltimore heeft gekregen is dan ook hoofdzakelijk te danken aan de byna volslagen afwezigheid van wind. Hoewel verscheiden personen ternauwarnood ontkomen zyn aan verplet tering door vallende muren, schynt het aantal persoonlijke ongelukken ditmaal nihil of althans uiterst gering. Jeugdige schepelingen der Kon. Ned. Marine gevonnist. Wy lezen in de Java-Bode van 21 Januari: Op reis van Nederland naar Indië had den 21en December 1903, aan boord van het stoomschip Koningin Wilhelmina der Maat schappij Nederland, des avonds een tooneel- voorstelling plaats der le klasse passagiers. Jeugdige schepelingen der Kon. Ned. Marine, die behoorden tot een transport voor Indië bestemd en die gedurende de reis een voor stelling van denzelfden aard hadden gege ven, waarbjj de overige passagiers tegen woordig warenmeenden dat zy weder- keerig wel mochten meeprofiteeren van den genoeglijken avond. Hun verzoek daartoe werd echter door den commandant der Wilhelmina van de hand gewezen, wat voor enkele hunner aanleiding was, de hoofden bjjeen te steken, te mopperen en boosaar dige wraakplannen te smeden. Een vijftal ging van woorden tot daden over en wierp een legger van de gymaastiekbrug, toebe- hoorende aan het ryk, benevens een water slang van het schip over boord, welke voorwerpen natuurljjk verloren gingen. Een onderzoek naar het gebeurde bracht de na men der vermoedelijke daders aan het licht bekentenis volgde en ten laatste had het vyftal zich te verantwoordon voor den zeekrjjgsraad der Java-divisie. Verzachtende omstandigheden waren voor het baldadig optreden niet aan te voeren, integendeel bleek het »in vereeniging optreden" wettelyk slechts bezwarender en het vroeger en huidig gedrag kon slechts een hoogst ongunstige meening omtrent de beklaagden vestigen, terwyl toch drie van hen ten tweedenmale thans terecht stonden. Met volle gestrengheid werd de wet dan ook toegepast en alle vyf werden veroordeeld, wegens het >in vereeniging, opzettelijk eu wederrechtelijk wegmaken van eenig goed, dat geheel aan een ander toebehoort" en wel: een lichtmatroos, oud 17 jaar, de aanzetter tot het feit, tot gevangenisstraf voor den tjjd van 1 jaar en 6 maanden een lichtmatroos, oud 16 jaar, tot een gevangenisstraf van 9 maanden een licht matroos, oud 18 jaar, tot een gevange nisstraf van 9 maandeneen lichtmatroos, oud 17 jaar recidivist en ongeveer een half jaar geleden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden, wegens het overboord werpen van een geweer, thans tot een gevangenisstraf van 2 jarenen ten slotte een lichtmatroos, oud 18 jaar, voor dit feit tot 9 maanden en wegens de dienstweigering, waaraan hy zich schuldig maakte den I4en December 1903 en waarvoor hy zich voor denzelfdeu krijgsraad te verantwoorden had, tot een militaire gevangenisstraf voor den tyd van 1 jaar. Tevens werd aan allen het recht ontzegd om by de gewapende macht of als militair geëmployeerde te dienen voor den tyd van 5 jaar. Een gestreng vonnis voorwaar De straf wordt oudergaan in Nederland, waarheen de veroordeelden met de Wil helmina heden vertrekken, nadat het von nis Woensdag, 20 Januari, aan boord der Gelderland geëxecuteerd is. De marsch over Baikal-meer. t kan zich by benadering een voorstel ling vormen van de ellende dio dc Russische troepen, in dit jaargetyde, in Siberië hebben te verduren, als men leest, hoe groot de moeie- lykhedcn alleen zyn op een enkel pont van gebied dat zjj door mouten trekken, by den overtocht over het Baikal-moer. Op gozng van hooggeplaatste Russische ambtenaren doet de Peterburgsche correspondent van dc Kóln Ztg. de volgende mededeelingen over. Bij het Baikal-mucr woeden sneeuwstormen van wier geweld men in Europa geen denk beeld heeft en die eenvoudig den opmarsch de troepen- en sledcnafdeclingcn voor korter of langer onmogelijk maken, liet vriest daar sedert eenige dagen tusecben de 35 en 42 graden Celsius, zoodat niet te verwonde ren is dat niet alleen ledematen van vele soldaten bevriezen, maar sommigen zelfs dood- vriczou. Het getal manschappen dat dienten gevolge reeds nu voorgoed buiten gevecht ge stcld is, wordt afwisselend opgegeven als 600 of 1000. De troepeu krygen, voor de marsch begint, op hot station Baikal 's ochtends thee cn droog brood, halverwege op het meer in een oottont een warme spys, meestal dikke kip- petjesgrutten die eenvoudig in zout water zouder vet zyn gekookt, en 's avonds aan het eind van den marsch op het sta ion Tan- koi weer alleen thee en droog brood, niet tegenstaande zy 47 K.M. te voet in een dag- inarsch by weer en wind moeten afleggen! Het is te bogrypen dat, ouder zulke ongun stige omstandigheden, nu reeds tal van soldaten, ook wegens ziekte, zyn uitgevallen. Minder begrijpelijk is echter dat de manschappen de hun verschafte walenki, dikke, hooge en war me laarzen, dikwyls onderweg, reeds voor zy de eettent bereiken, tegen een fieschje wodki inruilen, tengevolge waarvan niet zelden hnn voeten bevriezen. Gevallen van dronkenschap ouder de arme drommels moeten niet zeldzaam zyn. Natuurlyk heeft men geen tyd, zich al te lang met zulke deurniswsuirdigen bezig te houden en men laat hen maar liggen en dood vriezen, als tenminste geen medelydonde kameraden hen in de bagage-sleden opnemen. Nu de spoorweg klaar is, bestaat het plan de soldaten in de kleine loge wagens van den Petersburger lokaal spoor (strandspoor) over bet meer te vervoeren, welke eenige weken geleden met do daarby behoorende locomotieven derwaarts gezonden zyn. Voor eerst worden die kleine wagens door paarden getrokken. Dat schynt uit voorzichtigheid te ge beuren, want de ondervinding die men met een proeftreïn heeft opgedaan is niet bovredigend uitgevallen. Naar het Nowoje Wreraja kort geleden meldde, is een hoele trein met goede ren, daar de locomotief niet bijtijds tot staan kon worden gebracht, in een van de zoo ge vaarlijke ijssp'.eten die zich plotseling vor men, verdwenen. Vandaag (1 Maart; ontving hetzelfde blad bericht uit Irkoetak dat giste ren een locomotief dio dicht by don oever manoeuvreerde, ook plotseling in het meer verzonken was. Deze op het onverwachtst ontstaande scheu ren in het ijsveld, dikwyls van 100 en meer meters lengte en 2 tot 10 M. breedte, blijven een groot go /aar opleveren voor hot troepen vervoer. Waar 's ochtends nog veilig voorby is gekomen, bevindt zich dikwyls 's middags of s avonds een wyde, niet te overbruggen kloof, die spoorstaven, dwarsliggers en zoo meer verzwolgen heeft. Zyn zulke scheuren of spleten niet al te breed lang, dan beproeft men ze te sluiten door er zware ijsblokken in te zetten en vast te laten vriezen. Thans nu het Russische legerbestuur rekening moet houden met eiken dag dieu do troepen vroeger het Baikal-moer over zyn, kunnun zulke on voorziene natuur verschijnselen zeer bedenke lijke gevolgen hebben. Na het Baikal-meer moet do spoorverbin ding goed werken, wat van Moskou tot Ir- koetsk, op enkclo opstoppingen van militaire treinen na, ook het geval moet zyn. In elk goval verdient, zooals de correspondent van de Kölnische opmerkt, een leger dat zulke tuoeiclykhedon moet overwinnen en toch met ijzeren wilskracht voortrakt. de grootsto aoh- ting en bewondering. In de zomermaanden zullen do Russische troepen echter vermoedelijk met nog veel ge vaarlijker vyanden hebben te kampen, waar tegen geen heldenmoed holptdo cholera en den typhus. Misschien zal men dan weer met ambtelijke dementia werken, zooals nu ook gebeurt, om te logenstrallen dat er manschap pen geheel of gedeeltelijk bevriezen. Maar in de kringen van ingewijden wordt men wel beter voor alle lezers vdn >'t Vliegend Blaadje". f/gr* Inzending van Raadsels, Anecdoten enz. vóór Maandagavond 5 uur. Correspondentie. Engeltje Bremer en andere raadsel- kinderen. Zeker moogt ge meêdoen aan hot oplossen der raadsels en wat vorder tot de kinderrnbriek behoortwanneer ge daar, zoo als go schryft, zoovéél pleizicr in hebt. Hoe meer kinderen er meê doen hoe liever het my is. Oi ik het erg druk heb, ja boste meid, maar wanneer myn raadsolkinderen wil len, kunnen zy myn werk véél verlichten ik zul u eens vertellen hoe ik dat bedoel. Alle kinderen mogen raadsels en anecdoten inzenden, daarvan zoek ik dc beste uit en die worden om beurten geplaatst. Daar er nu zoovéél kinderen meêdoen, gebeurt heLdat ik drie, vier, ja ze'fs meêrmalon dezelfde raadsels ontvang, doch die worden dan door ray naar den snippermand verwezen, doch nu is er iets anders en daaraan kunnen mijn vriendjes en vriendinnetjes my best helpen ge moet er n.1. by het inzenden van raadsels op letten, of ge my geen raadsels zendt, die reeds in de courant gestaao hebbenwant het is voor my véél te tijdroovend iedere week al de couranten te gaan nazien, welke raadsels er al of niet gestaan hebben. Ik twyfel niet of gy allen zult aan myn verzoek willen voldoen. Zal Engeltje voortaan met inkt schryven? Elisabeth Duinkor. Zoo meisje, wilt ge zoo gaarne weten waar ik woon Nu dat zal U niet meevallen, het is een héél eindje uit uw buurt, ge moet maar eens raden ik zal u een beetje holpoD. Ik woon in een tamelyk groote stad, die men van uit de residentie in twintig minuten met een sneltrein bereiken kan. Raadt go het al Wat dc ansichtkaarten betreft, die kant ge gemakkelyk by uw oplossingen zenden, dan ontvang ik ze zeker. Arie Fennik. Uw raadsel en anocdote in dank ontvangen. Cornelis van dor Pol. Ib het nu beter myn vriendja dat komt van onduide lyk schryven. Zooals ge ziet is aan uw aller verlangen voldaan en zijn de raadsels weer present. Martinus Kerkhof. Dank voor uwe anecdoten ik zal gaarne aan uw verlangen voldoen. Ge moet voortaan, ieder blaadje papier met uw naam onderteokeneu. DominicuB Wolbergen, Het is niet mogelijk dat ik alle my toegezonden anec dolen in een volgend nummer plaatsdaar alle kinderen die inzenden, er even na aan toe zyn, krygt ieder een beurtalléén dege nen, wier werk er slordig uitziet, laat ik wel een» langer wachten dan hen dio er de noo dige zorg aan bosteden om zoo netjes mogelyk te schryven. Kindoren moeten jong lecren, alles zoo goed mogelyk te doen. Geertje Smits. Dank voor je keurig net geschreven briefje waaruit ik met genoe gen vernam dat go de rubriek zoo byzonder prettig vindt. Marlha Fluiter. Zoo kindlief, steeg je vreugde ten top toen je bemerkte dat het lot je guustig was geweestnu hel is ook een aardige verrassing. Neeltjo v. Leeuwen. Zeker moogt ge ook meê doen maar uw briefjes met inkt schrijven, beste meid en netjes hoor MARIE VAN AMSTEL. Raadsels. (Wie onder deze rubriek de meeste raadsels oplost, kan daartnedo een prijsje verdienen. Elke week zal de naam van den pryswinner worden vermeld. (Ingèz. door Antonnette de Munck.) I. Waarom dragen de Nederlandsche soldaten een blanwe uniform II. Hoe is het te begrypen, dat een haan eerder eeu schepel haver opeet dan een paard. (Ingez. door Jan Edens.) IH. Zoek een geliefde lekkorny in onder- staanden zin Komt daar oom II., o, ren hem te gemoet. IV. In Frankryk is het een stad en in Holland is het een vrouwonnaam. (Ingez. door een abonné.) V. •Somber dryf ik boven do aard Langzaam of in woeste vaart; Voor den wind ben ik bevreesd, Voor geen mensch ooit bang geweest. Water verslind ik, Wouden verslind ik, En soms onheuglykon tyd Leef ik mot de zon in stryd Anecdoten. (Ingez. door An^jo Dros, alhier;. Slechte uitvlucht. HeerDezen namiddag wil ik absuluut niet gestoord worden Janieder zegt gy, dat ik ziek ben, begrepen KnechtJawel Mynhcor. (Na vyf minuten). HeerWat drommels, waarom komt gy my nu rccdB storen KnechtDaar is uw vriend, de dokter i hy gehoord heeft, dat u ziek was, is hy in het geheel niet af te wyzeu (Ingez. door Aaltje Dros, alhierj. Do goedkoope hazar. Kleine Hans komt met een boterham in de hand bij den spcelgoodkoopman en vraagt om een trommel. Maar kan je ook betalen kleine man Nu, hier hebt ge myn boterham. En wat moet ik daarmee doen? Wol, dat is voor den trommel. Papa heeft toch gezegd, dat men by u een trommel voor een boterham kan krygen. (Ingez. door Dina Brakke te Vlissingen). BedelaarEen kleinigheidje alsjeblieft mynheer HoerPak jo wog smerige kerel. BedelaarMaar Mynheer ik kan toch als ik bedelen ga myn nieuwe Zondagschc jas niet aantrekken? (Ingez. door Willemse). Op school. cn schoolopziener vroeg aan een jongen Waarvoor dient de hpid der koe? Geen antwoord. Ik weet het, mynheer, zei een ander, mag ik het zeggen Zeker. Om den biefstuk or in te bewaren. Ontgoocheling. Zanger (gevleid)Zóó verrukt is het publiek over myn zingen, dat ze telkens weer een nieuw lied vragen Directeur (van het concertgebouw) Kun je bogrypen, het regent zóó hard, dat er niet uit kunnen. Waarom Tommie groeide. Wel Tommie, wat word jo groot! Ja Taute, ik donk, dat zo me te veel begieten. Ik moet 's morgens en 's avonds in het bad. (Ingez. door Aaltje Janzen, ulhier). De lieve onschuld. Ma, verbiedt u Karei toch eens". Wat heeft hy dan godaan, Mina?" „Hij wil niet eens hebben ma, dat ik hem aan z'n haren trek." (Ingez. door Cornelia Korving, alhier). IJver voor de school. Oom vraagt aan kleinen Piet die pas op school is: Zeg Piet wat doet ge op school Piet: Ik blyf maar wachten tot de school uit is. Jongensldeaal. Zeg Frits, wat moet jy worden Politieagent. Waarom politieagent? Omdat ik dan andere menschen kan weg jagen wanneer er iets te zien is. Meester. Waaraan herkent men de onregelmatige werkwoorden in het Fransch Jongen Dat ze in ons^schrift altyd krioe len van fouten. Verhaaltje. Grootmoeder s Muts, ingez. door Tryntjo Lafober. Het was midden in don zomer, Emma' en Suze zouden op reis gaan. Zy gingen lo- geeren by hun grootmoeder. Fine, dc meid, zou hen wegbrengen, daar hun ouders ook op reis gingen. De dag van vertrek was spoedig aan gebroken. Moe bracht hen weg tot hot sta tion. Eindelijk waren zy gozeteu. De bel luidde voor de derde maal ou de trein zette zich in beweging. Na drie uur rydens kwamen de kinderen op de plaats van bestemming. Grootmoe stond op het perron. Zy verwelkomde de kinderen hartelyk eu geleidde hen naar het rytuig. Den volgenden dag kwam Toon, een neefje van de muisjes, ook over. Hy kon het met Emma best vinden; zy speelden dan ook heerlyk. Op eens herin nerde Emma zich, dat grootmoe den 1-fden Augustus jarig was, en liet was nu al den 12dcn. Wat kon ze maken? Voor oen kleedje had ze te weinig tyd. Na een tyd nagedacht te hebben, kreeg ze een aardig idée. Groot moe droeg eeu muisje van zydo en kant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1