KLEINE COURANT Vliegend Blaadje weer Heider, Texel, WlerSngen en Anna PauÊowna, Ons Zondagsblad. Oe Oorlog in het Oosten. Haat en Smart. No. 3241. Woensdag 9 Maart 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Teiefooon0. 59. BureauSpoorstraat. Telefoonn1. 69. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr.p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 d t Zondagsblad 37s> 45 >0.75 'g Modeblad 55 80 0.90 Muzik. Bloemlezing >»>60>»>»85» 0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgever»BKBKHOUT Co., to Helder. Buracui SpoopstPMnt. Ad.vertentlön vmn 1 tot 5 regels ««25 Cent. Elke regel meer5» 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bevrgs-exemplaar 21/, Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. No. 13 van het eerste kwartaal van 't ZONDAGSBLAD zal op 12 dezer aan de geabonneerden worden toegezonden. De kwitantie groot 37Vs cent ter vol doening van de nummers 1—13, zal 14 Maart worden aangeboden. 20 Maart be gint 't 2e kwartaal met no. 14. DE UITGEVERS. Abonneert U op het van >'t VLIEGEND BLAADJE'. Het Geïllustreerd Zondagsblad kost slechts 377a cent per 3 maanden, fr. p. p. 45 ct. Het Geïllustreerd Zondagsblad versclignt wekelgks. Het Geïllustreerd Zondagsblad bevat weke lgks 8 a 10 Pagania's groot formaat. Het Geïllustreerd Zondagsblad geeft weke lgks de voornaamste bgzonderheden die in Nederland en daarbuiten plaats grepen in beeld en schrift weer. Het Geïllustreerd Zondagsblad neemt por tretten op van personen van naam en talent. Het Geïllustreerd Zondagsblad geeft boeien de en leerzame verhalen met fraaie gravures. Het Geïllustreerd Zondagsblad geeft de mooiste gravures te zien, aangaande den oorlog tusschen Rusland en Japan. DE UITGEVERS. Nieuwstijdingen. HELDER, 8 Maart 1904. Werklieden-Vereeniging. De Ned. Nat. Werklicden-vcreeniging on der de zinspreuk .Door Orde en Spaarzaam heid tot Welvaart' hield j.1. Vrijdagavond in Casino' een vergadering ter behandeling van 't jaarverslag over 1903 en de rekening en de verantwoording van don penningmeester. Nadat de President, de heer P. H. Bos, de vergadering had geopend en de notulen eener vorige vergadering waren gelezen en goedgekeurd, las de Secretaris, de heer J. Klik, het jaarverslag over 1903, waaraan het volgende ontleend is Het ledental, hetwelk op 1 Jan. 1903 836 bedroeg, verminderde in den loop van het jaar met 46 en werden er 30 nieuwe leden in geschreven, zoodat het lodental op 1 Jan. 1904 820 bedroeg. Het Bestuur, dat na vast stelling der nieuwe statuten zjjn mandaat ter beschikking der leden had gesteld, werd met groote meerderheid herkozen en tot 13 leden aangevuld. Het bestond uit P. H. Bos, Pres., J. D. Filarski, Vice-Pres., J. Klik, le Secre- tóris, J. Kromhout van der Meer, 2e Secre taris, J. C. de Kok, le Penningm., W. Willemse, 2e Penningm., B. T. Honing, A. C. vau Malsen, G. Fuldner, C. F. Teerink, P. A. Biersteker, J. Klerk en J. A. v. d. Heuvel. Als leden der bouwcommissie werden be noemd C. F. Teerink, W. Willemse en J. Klerk, als leden der iuventaris-commissie J. A. v. d. Heuvel en J. G. de Kok. Do commissie van Toezicht bestond uit P. Bos, Pres., C. Koning, Sccr., J. F. Ekkers, G. Leen, S. Mes, G. J. Putters, A. Rietveld, P. Geus en P. Goudswaard. De bestuursvergaderingen (hadden ook dit jaar weder geregeld plaats. De boeken en bescheiden van den penningmeester werden geregeld door do Commissie van Toezicht elk kwartaal nagezien. Op de vergaderingen zjjn de belangen der Vereeniging en die dei leden behandeld on plannen beraamd tot verbe tering van bestaande toestanden. Ook dit Jjaar werd ten genocgc dor leden een feestvierende vergadering georgani seerd, ter herdenking vnn het 31-jarig bestaan, die uitstekend heelt voldaan. De handels- commissie, bestaande uit A. C. Van Malsen, K. F. E. Van Breda en J. C. de Kok, heeft tot genoegen van 't bestuur do verschillende handszaken naar eisch behartigd. De bakkerjj verkeerde in |bcvrodigenden toestand en er kon een tameljjk dividend uitgekeerd worden de winkelzaak kon zich verhengen in een geregelde afname en in het maken van een bevredigende winst de kolcnhaudel bleef kwijnende de uitkeeringen, wegens vertrek, ziekte, overlyden, 60- en 70-jarigen leeftyd konden gcreheld plaats heqben. De algemeene toestand geeft dus nog geen reden tot bezorgd heid. De afdeeling Dragorsfonds heeft dit jaar gunstig gewerkthet aantal leden bedraagt 141. Do ontvangsten bedroegen f 8a,86 cn de uitgaven f 72,35,-zoodat er een saldo is van f 13.51, waarvan f 13.396 aan de loden uit gekeerd werd. Deze afdeeling werd belang loos beheeid door C. L. Saunders en L. Langhorst. De aldeeling Begrafenisfonds ver keert in bloeienden toestand De ontvangsten bedroegen f" 16390,24 en de uitgaven f11399,89, alzoo was er eon saldo van f 4990,35, zoo dat aan de deelnemers 47 pCt. van de ge storte contributiön terugbetaald werd. De re servekas bedroeg op 1 Jan 1904 f 9458,595. Er waren op 1 Jan. 1904 ingeschreven 3706 leden boven 15 jaar, 855 van 8 tot 15 jaar, 198 contribureerenden beneden 8 jaar, te te zamen 4759 contribueerende leden. Het aantal ingeschrevene kinderen beneden 8 jaar bedroeg 533. Gedurende het afgeloopen jaar kwamen 53 sterfgevallen voor en wel 44 boven 15 jaar on 9 beneden 8 jaar. De com missie van beheer bestaat uit C. L. Saunders, Pres., G.jMarinus, Secr., en L. Langhorst, Penn. Do afdeeling Spaar en Voorschot- kas, heeft dit jaar weer hulp en steun ver- leaud en sloot in ontvangst en uitgaaf met een bedrag van f3065.566- Het beheer dezer afdeeling was opgedragen aan C. Vink en J. Helder. Het Kraamvrouwonfonds, beheerd door mej. Bont, had een ontvangst van f 165.38 en een uitgaaf van f 107.70. liet aantal leden en begunstigers bedroeg re»p. 17 en 13. De Bibliotheek bezit op heden 600 boeken. Van do gelegenheid tot lezen werd een vrjj goed gebruik gemaakt. In den winter 1903 1904 is echter de bibliotheek gesloten moeten blijven, omdat het noodzakelijk bleek sommige boeken als onbruikbaar van den cata logus af to voeren, andere in een nieuw kleed te steken. De commissie voor deze afdeeling bestaat uit L. Langhorst en J. Klork. Na het uitbrengen van dit verslag ver kreeg de Penningmeester, do heer J. C.de Kok, het woord tot liet uitbrengen van het finan- tieel verslag, waarvan wij alleen de eindcijfers mededeelen. Uit het kasboek der voreeniging bleek, dat de totale ontvangst (waaronder een saldo des vorigen jaars van i 8650.21) bedroeg f 13551.76 en do totale uitgaaf van f 4315.786, alzoo was er een saldo van f9285.971, waar van f88.48 werd overgebracht naar de »On- derhoudskas". De reservekas steeg van f 1338.36 tot f1738 026. De rekening van den winkel sloot met een totale ontvangst van f 20277,78s en een totale uitgaaf van f 21146,90 en wees dus een tekort aan van f 869,12. Aangezieu liet werkelijke tekort 1 1644.41 bedraagt, is er een winst gemaakt van f 775,29. De rekening van de bakkerij bedroeg in ontvangst f 24685,9'26 en in uitgaat f 22863,006, en wees dus een winst aan van f 1822,92. De rekening van den brandstoffenhandcl was f 3909,61 aan omvangst en f 4822,55 aan uitgaaf on wees dus een verlies aan van f 912,94. Dc omzet in den winkel was f 14901 met een winst van f 775 29. De omzet in de bakkerjj was f 20964,16 met een winst van f 1822,92. De omzet bjj schoenrn. Duinkor was f3933,15 met een winst van f 235,98. De omzet bjj schoenm. Coek was f2015. met een winst van 1 122,70. De gcheelo omzet alzoo f 41843,31 met totale winst van 1 2956,89. Vervolgens deelde de Voorzitter mede don Staat van Ontvangt cn Uitgaaf over 1903 tot en met 5 December 1903, betrekking hebbende op do tegoedschry ving. Hieruit bleek, dat de ontvangst f 4901,55 en de uitgaaf f 2119,67 was, alzoo een saldo van f 2781,f Van dit saldo werd f 139,09 in do reserve kas f 88,48 in de onderhoudskas gestort en f 2533,80 te goed geschreven, zynde 6*'/]00 cent per lid cn per week. Op 1 Jan. 1903 was in 't geheel te goed geschreven f 29910,315, waarvan gedurendo het jaar uitgekeerd werd f 1955,21 on op 't einde bygeschrcven kon worden f 2520,49°, zynde totaal f 30475,57. De bezittingen der ver eeniging bestonden op 5 December 1.1. aan gebouwen en inventaris f 23503,31, aan be- dryfs-kapitaal f7379,596, aan kasgeld f1356,38, totaal f 32236,786. Alsnu bracht do Commissie van Toezicht rapport uit over hare bevindingen. Dit ge schiedde by monde van haar Secretaris, den heer C. Koning. Dezo verklaarde, dat het verslag der Comin. in allo opzichten gunstig luidde eu bracht buide aan de accurate admi nistratie, in 't byzonder aan die van den Penningmeester Kok. Hjj hoopte, dat deze nog jaren lang de financiën der vereeniging mocht beheeren. Hierna werd den leden gelegenheid gege ven de uitgebrachte rapporten nader te be spreken. Onderscheidene personen maakten hiervan gebruik. Er werden over sommige posten op de rekening voorkomende inlich tingen gevraagd en opmerkingen gemaakt, die door het Bestuur beantwoord of nader verklaard worden, doch niet altjjd ton genoege •Ier interpellanten meermalen werd het door hen begeerde licht niet ontstoken. Vooral maakte het vroeger in jaren ontstane tekort van ruim 11800 een punt van discussie uit, en dat in do rekening als een bekend tekort was gespecificeerd. Ten slotte merkte de heer Hey'ting op, dat deze onaangename zaak telkens aanleiding geeft tot tweedracht, de vereeniging een slechten naam bezorgt en het daarom wenschelyk zou zjjn, indien het te kort op de eene of andere wjjze gedekt werd, lietzjj door de reservekas, hetzjj door op do boekjes der leden een kleiner bedrag voor tegoed te schryvcn. De beer Wouters vereenigde zich met dit denkbeeld en deed 't voorstel het te kort uit de reservekas to bestrijden. Aangezien volgens de Statuten over dit voorstel op deze vergadering geen beslissing kan genomen worden, wordt het ingediend by den Raad van Ver tegen woor digers, om het in een latere vergadering to behandelen. Hiermede was het jaarverslag afgehandeld en ging men over tot het volgende punt der asenda, maar hierover makon wij ge<-n mel ding. omdat het in een besloten vergadering geschiedde. Texel, 6 Maart. Bg Kon. Besl. is benoemd in de provincie Noord-Hollandtot djjkgraaf van het waterschap de dertig gemeen schappelijke polders op Texel, J. S. Dgt, te Texel. - De garnalenvangst heeft in het laatst der afgeloopen week betere vangsten ge- geien. 't Is te hopen, dat ook de prjjzen wat beter ziju geworden, want die waren ia het begin der week veel lager dan eenige dagen daarvoor. De gymnastiek vereeniging >Sparta" heeft Zaterdag hare eerste uitvoering ge geven tot genoegen van leden, donateurs en verdere aanwezigen. - Kerk en pastorie der R.-K. gemeente te Oudeschild zullen gedeeltelijk verbouwd worden. De aanbesteding zal plaats hebben op Dinsdag 22 Maart a. s. Inlichtingen worden verstrekt door den Architect C. Robbers, te Haarlem. Uitslag der verkooping te ANNA PAULOWNA, op 2 Maart gehouden, ten overstaan van den notaris Backx te Wïe- ringerwaard. Boerenwoning met boeten, tuin, erf en weiland aan de Middenvliet te Anna Paulowna, groot 2 41.17 H.A, Kooper C. Smit Cz. aldaar voor f 2780.— Omstreeks midden November werd op een stille kade van Amsterdam door particuliere nachtwakers een vergrijp tegen de zeden waargenomen. Zjj maakten er melding van waar het behoort, en wezen als den mannelgken dader aan een ambtenaar van de Amsterdamsche politie. Er werd aangedrongen op het opmaken van proces-verbaal, maar dit scheen op moeilijk heden en bezwaren af te stuiten. Toen kwam er tegpn de ontdekkers een aanklacht wegens emaad. In de instructie hielden zg krachtig vol, dat zij naar waar heid hadden gerapporteerd. De officier van justitie woonde deze instructie bg. Daarna werd geverbaliseerd tegen den politie ambtenaar. Maar de rechtsingang werd in appèl door het Ams'erdamsche hof gewei gerd. Zjo luiden onte inlichtingen Een der nachtwakers acht zich door de bedreiging met een aanklacht wegens smaad in zijn eer gekrenkt, en is met dezen afloop der zaak niet tevreden. Hg heeft deu minister van justitie medege deeld wat hem overkomen is. De minister zou de stukken opvragen. De pe~soon Van Bilsen, die Vrgdag van de vorige week op zulk een afschuwe lijke wjjze verwond is, terwgl hg assisten tie verleende, om aan de geweldenarijen van zekeren v. d. A. te Berl'cum een einde ts maken, is gistermorgen in het gasthuis te 's-Hertogenbosch overleden. De justitie uit den Bosch vertrok giste- teren naar Berlicum. Men schrjjft uit Bercbem Vrgdagmiddag tegen ongeveer 3 uur zagen eenige bewoners van 't Durerind, tot hunne niet geringe verbazing natuur lijk, een luchtballon, met 3 luchtreizigers, suel dalende in Westelgke richting komen aandrijven. De touwen waren uitgeworpen en de reizigers blijkbaar in grooten angst Voor de woning van den herbergier A. den Brok haakte d« mand in een lind<- boom. De ballon sloeg over en kwam op het huis terecht, deu schoorsteen stuk slaande en verscheidene pannen verbrij zelen 'e. Zich daarna weer oprichtende rukte j de mand los en dreef een klein eindje verder, sloeg daarna tegen den seinpaal bg 't station, waarbg drie telegraafdraden in de nabijheid werden doorgeslagen, welke verward geraakten in de touwen bg de mand en over een aanzienlgken afstand werden medegesleept, telkens de telegraaf palen ontwrichtende. En zich ervan los rukkende. Ten laatste bleef de mand aan een overweg achter een paal haken en sloeg de ballon tegen den grond. Een der luchtreizigers werd uit de mand geslingerd, doch bekwam gelukkig geen letsel. De twee overigen stegen nu, met behulp eener ladder, door de inmiddels talrjjk toege stroomde menigte aangebracht, uit. De luchtreizigers bleken Duitschers te zjjn, welke 's morgens om 10. uur te Essen waren opgestegen en te Utrecht ongeveer hoopten neer te komen. Door 't water van de Beersche Maas waren zg de kluts kwjjt geraakt en zochten toen zg weder land onder zich zagen, te dalen- Do spoor - 'jjn, kon juist voor de komst van den trein, welke hier ruim 4 uur passeeren moet, worden vrijgemaakt. De ballon, welke overigens onbeschadigd wa", werd, nadat men het gas had laten ontsnappen, op een kar geladen en naar 't station Óach vervoerd, zooals van zelf spreekt onder geleide van vele nieuwsgierigen. Men meldt uit Arnhem: Zooals bekend is, bestaat te Apeldoorn sedert het vorige jaar het vegetarisch pen sion Sanitas. Dit pension heeft dit jair een belangrijke uitbreiding ondergaan door 't exploitatie nemen van een groot bosch- heideterrein (31.000 M8), ten einde dit te do> n diepen als eene inrichting, waar niet alleen gelegenheid zal zjjn tot het nemen van zonne- lucht- en waterbaden, maar ook tot het verrichten van allerlei lichami Ijjktn arbeid, als grondweik, grint delven, heide-ontginning, houtzagen, gymnastiek, spelen enz. Hierdoor komt ook ons laud, al is 't dan ook op bescheiden schaal, in 't bezit van eene inrichting zooals er in Duitsch land reeds zoovele bestaan. Uit het Buitenland. De stryd over do marineaangelegenheden, in do Fransche Kamer gestuit door het niet toelaten eener interpellatie, wordt in de bladen voortgozet. Do «Figaro* vooral is liet, die minister Pelletun scherp aanvalt. Daarin worden stukken gepubliceerd van den achout-by-nacht Ravot, die klaagt over het groote tekort aan manschappen. Toon op 19 Februari twee groote schepen voor vertrek moesten worden gereed gemaakt was admiraal Ravet, wjjl hij er geen volk voor had, ge dwongen de bemanning te nemen uit het personeel van het actieve eskader. Dat dit groote tekort aan volk by ceno mogeljjke mobilisatie tot ernstige gevolgen zou kunnen leiden is tc bcgrjjpon. Onverantwoordelijk noemt het blud de wjjze, waarop l'ellctan met de marine omspringt. Eene begroolingscommissie onderzoekt in- tusschen de verschillende posten der bceroo- tiug. De minister vraagt niouwe kredieten tot een bedrag van ruim 3 milioeu, doch stolt tevens voor ruim 7 millioon to schrappen, hoofdzakelijk gelden uitgetrokken voor het bouwen van nieuwe schepen. Met heel wat minder gewicht dan vroeger gemaakt werd, wordt thans in Frankrijk weer liet Droyfus-procos behandeld. De behandeling van het verzoek om revisie van het indertijd uitgesproken vonnis door kapi tein Druyfus ingediend ia reeds Zaterdag afgeloopen. Na ruim een uur beraadslaagd te liebben keerde het Hof terug. Zjjne uitspraak luidde dat hel verzoek om revisie ontvanke lijk werd verklaard. Een aanvallend onderzoek werd gelast, welk ondcrz.ck door dc kamer van strafzaken zelvo zal worden ingesteld. Het Fransche ministerio van landbouw wil den oorlog verklaren edoch aan de ratten. Daartoe wordt een ersdiot van 350 duizend francs aaugovruagd. Men wil de kleine vernielers vernietigen door ze te laten eten van rondgestrooide dobbelsteentjes brood, die gedrenkt zjjn in ocno cultuur van microben. Proeven daarmee hadden een Hink resultaat. Na de ongunstige rapporten over den toe stand van het leger cn do noodzakeljjk ge bleken verbetering on uitbreiding der vloot, kan het niet anders of Engeland zal daaraan enorme sommen moeten besteden. Voor de marine alleen bedraagt de begrooting reeds f 12 per hoofd voor eiken bewoner van 't Vereenigd Koninkrijk. <ln Nederland ruim f 8 voor leger en vloot samen.) Van eene afschaffing der buitengewone belasting, inder tijd geheven om den Zuid-Afrikaanschen oorlog te kunnen voeren, kan dan ook nog volstrekt geen sprake zjjn. Do minister vau financiën, Chamberlain zoon van Joe, verklaarde aan een deputatie, die hem kwam vragen enkele belastingen tc verminderen, dat de schatkist dit niet toeliet. Teneinde het evenwicht op de bcgrooting te kunnen herstellen zal hy zelfs do inkomstenbelasting moeten verhoogen. Laat de Engelsehmun nu r niet klagen. Hy hoeft gewild dat zjjn land grootcr werd tenkoste van milliocnen pond sterling hy bezit nu Transiaal en den Vrystaat Zaterdagavond is graaf Waldersco, chef der China-expoditie, te Hannover overleden. Met het oog op de in 1905 te verwachten voorstellen tot verhooging der legersterkte heeft de Centrumsafgevaardigde Muller een waarschuwend woord laten hooren. Hy sprak by de behandeling der oorlogsbegrooting de meening uit, dat voor zoodanige vorhooging in den Rijksdag geeno meerderheid zju te vinden zjjn. Dat kan de rcgecring zich voor gezegd houden By do voortgezette behande ling van do bogrooting besprak de socialistische afgevaardigde Bebel, de soldatonmishanduling en keurde hy af dat een kabinetsorder de vryheid van schrijven der officieren aan banden legde. iStukkcu uls .Jona order Sedan - geven de waarheid. De keizcr-manoeuvres noemde hy drilvertooningen Do minister van oorlog beantwoordde hom zeer scherp. Do sociaal democratie, zcide hy, versoherpt de tweedracht in het volk en dus ook in 't leger; zjj draagt zeker niet by tot verbetering van de toestanden in het leger. Het recht van critiek van officieren wordt niet beperkt, zoo inaar geen onzinnige en ongegronde geschiedenissen worden opge- dischl. Bebel keeft gezegd, dat het leger, liet laatste bolwerk van den Staat wankelt. Hjj ontkende dit beslist. Het leger is daarenboven niet het laatste bolwerk van den Slaat. Dat zyn de godsvrucht, de vaderlandsliefde, de trouw aan den vorst, die zoowel bjj de arbeiders als bij de burgers en den adel nog krachtig zjjn. In de Hongaarsche kamer deed graaf Tisza een laatste poging om de minderheid te bo egen tot liet uizion van bare obstructie, jjl daardoor do lieole Staatsmachine verlamd wordt. Wil de oppositie nu niet hooren, dan zal de Rcgecring krachtig en beslist optreden en neerwerpen wat het herstel van den ge- vordordon toestand in den weg staat. Dat belooft watl Reuter bericht uit New-York dat volgens duar ontvang n berichten in Peru eene ge- weldadigo aardbeving plaats had zooals in dertig jaar niet was voorgekomen. De anngo- richto schade is aanzionljjk. .Wanneer zal do Ruesiach-Japansche oorlog geëindigd zyn" werd aan een Russisch staats man gevraagd, liet antwoord drnkt zoo juist tan toestand uit. «Vraag niet-, zoo ceide hjj, naar het eind van een oorlog die nog be ginnen moet. Zoo zul het eskader van do Middellandsclio zee daar krnisen tot het Oostzee eskader zal zjjn aangekomen wat waarschynlyk in Juni zyn zal. Tal van berichten van landing van Japan ners, van vooruitrukken der Russen, van het gezien zyn van Japannseho schepen aan den horizon, bereiken ons achtereenvolgens. Men zal wel doen dezo mot eenig voorbehoud te lezen, want gewoonlijk worden se na korten tyd weersproken. Van oen treffen tusschen groote troepen- massa's is nog niets bericht alleen vau kleine schermutselingen aan de oevers van de Yaloe, de rivier op do Noordwestgrens van Korea. 'ind Uit Port Arthur werd Vrgdag ge- Admiraal Makarof wordt hier morgen verwacht. Het weer is zacht en belooft een vroege lente. Drie-en-dertig nieuw benoemde ingenieur* en machinisten zjjn hier aangekomen, en de herstelling van de Retwisan, Tsesart- witsj en Pallada wordenjgverig voortgezet. Sedert 25 Februari is het Japansche smaldeel niet meer gezien. Beschieting van Wladiwostok. PETERSBURG, 6 Maart Het Tele- graafagentschap ontving hedenavond 6u. 39 een telegram uit Wladiwostok van des middags een uur, meldende dat vjjf oor logsschepen de stöd gedurende 55 minuten hadden gebombardeerd. PETERSBURG, 0 Maart. Het Russische Telegraafagentschap meldt nader over het bombardement van Wladiwostok: Des na middags te 1 uur 25 naderden vjjf vijan delijke pantserachepen en twee kruisers uit de riohting van het eiland. Askold de kust van de Usuribaai tegenover Patroklos en de Sobolbocht. De schepen gingen in FEIIlLIiKTOI. 2.) Rainer verlangde den heer von Hollen fels te spreken en zyn stem klonk zoo gobicdend, dat men hem wel moest aanzien voor iemand, die een gewichtige tijding kwam brengen hy werd dan ook onmiddellijk aangediend. Nu stonden zjj voor elkaar de twee doods vijanden. «Hildegard sterft en haar laatste gedachte geldt u. Kom mee!' By dezen, op ruwon toon gesproken woor den, verbleekte het trotache gelaat van den vry heer. Ofschoon het gerucht, dat de jonge vrouw den dood nabjj was, ook tot hem was doorgedrongen, had hy toch niet geloofd, dat het einde zoo nubjj was. Thans maakte do mededceling een diepen pijnlijken indruk op hem. Als een lief sprookje uit lang vervlogen dagen trok do herinnering aan zyn eerste ontmoeting met het engelachtige wezen weer voorby zyn geest en een knagende pjju deed zjjn hart samenkriinpei'. Hoe zou ulles unders geweest zyn, wanneer bij den moed had ge had, te brekcu met de uangeboren vooroor- deelen. Nu was het te laat nu kon by niet meer doen als den laatsten roep der geliefde te volgen, cn dal moest ook onmid dellijk geschieden. Hy liet zich zyn paard brengen, beval zyn rjjknecht te blijven en de beide mannen galoppeerden het bo-cli in. Do weg werd spoedig smaller. Gisbert reed vooraan. W ilde, govaarlyke gedachten jaagden Rainer door het hoofd. Nu was hij alleen met den gehaten persoon alleen in het donkere woud. Zyn slapen begon non te hame ren. Dc slanke ruiter daar voor hem, had tusschen hem en zyn geluk gestaan en thans moest hjj hem nog brengen naar zjju harts tochtelijk bcmindo vrouw, on toestaan dat hij haar laatsten blik, haar laatste adem tocht opving. Hy scheurde zich den hoed van het hoofd en liet do wind langs zijn voor hoofd strjjken, doch zijn bloed scheen in een stroom vuur veranderd het wilde niet rustig worden. Een opgejaagde roofvogel vloog kry- schend weg. Het geschreeuw klonk bjjna als het hoongelach van een satan. De hartstoch telijk opgewonden man sloeg zich mot do vuist voor het voorho >fd. Zou zelfs de hel hem niet moeten bespotten over zyn jammer lijke goedheid Er was eens een tyd, toen hy had gezworenliever de »Edelhof< te zullen verbranden, dan den vry heer loo te staan dieu grond te betreden en nu had hy hem zelf gehaald omdat Hildegard anders niet iu vrede zou kunnen sterven en tegelyk had hij daarmede den trotschen, ingebeeldou aristocraat bekend gemaakt met de ellende vun al die zes jaren. Byua hoor baar knarsten zijne tanden op elkaar. Hjj weet te veel 1 Hjj weet to veel! fluisterden zijn klcurlooze lippen. Het was hem, alsof dezo meer gedachte dan uitgosproken woorden werden woerkaurtst door dc rotsen, als hoordo hy ze in 't goruisch der deuren. Hjj weet te veelHij weet, dal do schoone, zoo innig begeerde vrouw steeds slechts gevoelloos marmer voor mjj is geweest, dat ik, die haar de mjjne noemde, huar in injjn armen sloot, toch ellendig bleef zoo ellcudig, als iemand die bezeten is door den demon der gierigheid en verhongert naast zjjn schatten. Dat alles weet hjj en misschien vertelt by het eenmaal onder het klinken der glazen aan zjjn overmoedige vrienden en lachen zjj over llildegard, die met haar liefdesdroom i verwelkte, on over den eenvoudigen man, 1 den onnoozolon gek, die zjjn medeminnaar zelf door het zwygende, oenzame bosch ge- leidde on bracht naar de verwachtend uit ziende vrouw. O, deze gedachten dreigden hem zjjn be zinning te doen verliezen IIoo al de harts tochten zjjner ziel opbruischten Do weg was nu weer wat breeder ge worden. Rainer drong zjjn paard dicht tegen dat van den vrij heer, zender toch naast hem op te rjjden. Zjjn oogon fonkelden met een onheilspelienden glans en zjjn hand omklemde krampachtig een scherp geslopen dolkmes, dat hjj steeds by zich droeg, wanneer hy laat door het veld moest. Het lemmet blik semde in 't blocke maanlicht een krachtige, zekere stoot on de gehate zou nooit den drempel van «Edolhof* overschrijden. Wanneer do heer von Hoheniels had om gekeken, zou hjj onmiddellijk hebben bemerkt, dat de dood achter hem loerde, doch hjj deed het niet. Was hot trots, was het onverschil ligheid of vertrouwde hjj op do eer van zjjn geleider Een enkele maal zag hjj naar dezen om en dit juist verlamde den reeds opgeheven urm van Rainer, zoodat hjj niet toestooten kon. De half krankzinnige man kreeg zyn bezinning torug. NeenDit j was niet bot juiste oogenblik om den blinden haat te volgen. Hildegard zou nooit vergeefs I wachten op een laatsten siraal des geluks, dat was toch zoo weinig voor een ganscli, I vreugdeloos, mislukt loven. Vooruit, of I het wordt te laat 1 Ook Gisbert spoorde zijn paard nog meer aan. De dieren vlogen door I het bosch. I Eindelijk kwamen de linden vau don «Edel hof« in 't zichtnog twee minuten en hjj was bereikt. Een knecht stond wachtend aan du poort on nam de paarden bjj don teugel. Zwijgend traden do beide mannen het huis binnen. Op een wenk van Rainer verwjjderdo zijn mooder, die don vrjj lieer verbaasd aan keek, zich uit de ziekenkamer en voor 't eerst sedert jaren bevond Gisbert von Ho- henfels zich weer alleen rnct de beminde vrouw. Een gevoel van eindeloos wee doortintelde zjjn lichaam, toen hjj de legerstede naderde. Al het loven, dat nog in liet zwakke lichaam aanwezig was, schoen in de groote, blauwe oogen gevlucht, die met een stralendcn glans hem aanzagen. Het zachte, wasblccke handje strekte zich naar hem uit, dochhet viel weer machteloos op het dek. Hildegrand, waarom moest gij mjj ontnomen worden? Waarom had ik zelf niet de kracht u vast te houden?' riep hjj in con uitbarsting zjjner smart. #Stil! Niets over het verleden!» smeekte zjj. Ilaar stem klonk onhoorbaar als eon adem tocht, maar toch verstond hjj ieder woord Lijden cn hoop, alles licht reeds ver achter mjj. Ik ben met mjjn lot verzoend, een zorg kwelt mjj nog, drukt mjj zwaar,- verv..lgdn zjj na een lang stilzwjjgen, dat ook de vrijheer niet durfde breken; ,hot is de vjjand*chap tusschen IIan9 en u. Zjj bestaat reeds zoo lang en ik vrees «lat zjj zal eindigen in iets slechts. Begraaf die vjjandschap met mjj, en laat dan een jonge gemalin met u in afkomst gcljjk, Hohcnfcta binnentreden.' »Sprc<-k daarvan thans nietviel hjj haar bjjna heftig in de rede. ,Toch welDe dood heeft mjj het zegel van de lippen genomen. Ik mag het nu zeggen, dat het mjj dikwjjls zoo pjjn deed, wanneer ik zag dut gjj, alleen om to vergeten, een weg gingt bewandelen, waarop gjj nooit bevrediging zoudt kunnen vinden. Leef' nu voor do toekomst voor eon nog onbe kend geluk De laatste woorden gingen in een nauwe- lyks hoorbaar gefluister over en de lange wimpers bedekten de schoone oogen. Gedurende al dien tjjd stond Hans in den tuin uan het met rozen versierde venster en keek, door het groen verborgen, met een go- laat dat door haat en vertwijfeling was ver trokken, de kamer in. ilot was hem alsof bij naar binnen moest stormen, den gehaten persoon wegslingeren van het bleek beeld des engels en toch hield een onweerstaanbare macht hem op de plaats, van waar hjj alles kon zien. Het gloeide, bet kookte achter zjjn voor hoofd, alsof zjjn hersenen in brand stonden. Hy kneep en schnddo do twijgen vun do struik, zoodat de bloemen ontbladerden, of met geknakten stengel tusschen het groen bleven hangen. Een wilde begeerte oio plot seling in de kamer te springen cn don ge- hato met eigen banden te wurgen, greep Rainer met vreeseljjk geweld aan, Zjjn polsen vlogen, de gunsche wereld scheen to draaien, als door een blocdrooden sluier zag bjj bet schoone gelaat van Gisbert. Reeds zette hjj den voet tegen den muur onder het venster doch oen plotseling opkomend, innig rncde- ljjderi met Hildegard maakte con einde aan zjjn aan razcrajj gloeiendo woede. Neen, neen Haar vrede mag niet worden gestoord 1 Maar dan dan wanneer alles voorby is dan valt er oen vreescljjke rekening te vereffenen Een angst, die hem zjjn adem dreigde te ontrooven, i«gd. zich als een ijzeren band steeds vaster om zjjn hart, Wat was dat? Alles bleef zoo benauwend, zoo vreeseljjk rustig daar binnon. Hij verlangde er bjjna naar, het gefluister weer to hooren, dat zoo pas hem zoo zinneloos woedend had gemaakt. Zou dat vreescljjke zwjjgon dan nooit ein digen Neen, geen woord brak de heilige stilte. De wondoren des tweeden levens bcgonnoii zich reeds te onthullen uan den stervenden blik. Zij zag niet meer op de arme wereld vol teleurgestelde hoop en onvervulde wen- achcn. Hohenfels knielde bjj do stervende neder, on trachtte to bidden, terwijl hem de tranen langs de wangen stroomden. Hildegard» oogon bleven gesloten, haur a-Jemhaling werd moei- ljjkcr. Een zucht en de beklagenswaardige echtgenoote was verlo-t uit haar ljjden. Wat in het gemoed van Gisbert von Hohenfels omging, laat zich onmogeljjk bcscbrjjven. Een schreeuw, die uit geen raeusclieljjke borst scheen to komen, klonk aan het venster on deed hem opspringen. Nauweljjks een Seconde zag hjj het doodsblecko, vreeseljjk verwrongou gelaat van Rainer, die met beido handen do twijgen had stuk gescheurd en naar do bowegiDglooze gestalte staarde. In het volgende oogenblik was de verscbjjning verdwenen, als een vroesoljjk visioen. Ah een dollo stormde Hans weg. Zoo lang Hildegard nog sliep onder dit dak, wilde by zjjn vijand niet ontmoeten. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1