Karpetten. us MAGGI8 SOEPENROLLEN c. HOS, KLEERMAKER. MUZIEKPLATEN M. C. KOCH, Sigarenmagazijn, Spoorstraat 28. TOMPOUZE Gebrs. HOOGE1BOSCH, in tabletten a 10 cents, voor 2 borden voortreffelijke Soep 1904 Reclame! MOKKA-KOFFIE l A. Lofodinsche Levertraan, h. mum A. LAAN, SPOORSTRAAT 32. 3TUIFKALK De Uitverkoop Kloosterbalsem STAATSLOTERIJ. S Magazijn „DE MAGNEET", J- - - m S S w 21, K JAN IN 'T VELTSTRAAT I le kwaliteit WITTE SUIKER, Waarom lijden X IIAAREIS. Prijscourant van eerste kwaliteit Ossen, Kalfs en Varkensvleesch, bij J.TERMAAT,VleeschLouwei',Spoorgraclit20 Helder. 2 CBXTS NIKAAB. NW „BLANCO" is wettig gedeponeerd. 3 CENT PER STUK. C. KWAKT AJ\ II. H. Schoenmaken!! ZUIDSTRAAT 68. VERFHANDEL, Spoorgracht 15, Helder. J. FREEKE, Schilder. zjjn voor het gebruik gereed en slechts met bijvoe ging van water in korten tjjd bereid. Meer dan 25 sooiten bieden rjjkeljjke afwisseling. Te verkrijgen bij kruideniers en comestibleshandelaars. Westgracht 45, Koningstraat 110, nabjj de Postbrug P. J VHM OEN BOSCH. Barometers Thermometers, Vochtwegers, Tooneel- en Verrek jjkers, Passerdoozen en Teekengereedschappen, Electrischo Appa raten, Inductietoestellen, etc. Kene zeer fijne collectie Messen, Scharen met en zonder Etui's. ituiine sorteering Bandage's en Rechthouders, systeem Wilhelm Teufel uit Stuttgart, etc. De bekende degelijke kwaliteit. Grootste sorteering. - Beslist laagste prijzen, Vergelijk prijzen en kwaliteit. 33. ZUIDSTRAAT 33. J. VAN WILLIGEN. Agentuur bij Mej. J. MULDER, Magazijn „De Witte ROOS", Zuidstraat 71, den Heider. WINKELIERS, CAFÉHOUDERS en allen, die SIGAREN verkoopen, pr obeert eens de SI6ARN uit de Sigarenfabriek „HET HELDERSCHE WAPEN". Monsters en prijscourant op aanvraag gratis Aanbevelend, G. J. H. Verstegen, Co. Keizerstr. 88. COSTUUM VAN PRACHTI6E CHEVIOT voor den spotprijs van f 12,00 naar het lichaam aangemeten, zijn alleen te ver krijgen bij firma Lenghaüs, VOSSTHAAT 3 b d KEIZERSTRAAT, DEN HELDER. N.B. Dexe ttof is ook ster goed te gebruiken voor AANNEEM COSTUUMtS. Gebruikt steeds in pakjes a kilo f 0 50. f 0.25. STEEDS VERSCH GEBRAND, in het oude Ylctualiehnis DIJKSTRAAT 22, Ten kantore van Kanaalweg 07-68, naast de Israël. Kerk, tyn voor de 375ste Staatsloterij, zoolang de voorraad strekt, beele en gedeelten van loten te bekomen. Trekking iste klasse 14 Maart. AFSLA G. Ie soort Zoutevisch 20 ct. Stokvisch 30 ct. Heerlijk gedroogde Appelen, de 5 ons 20 ct. bij J. VAN DER STEEN, SCRAOEXSTRAAT hosk U RAI EX DWARSSTRAAT. Prima Medicinale ad f 0,17'h p- flacon, bijt Wederomontvangen. Dus wilt ge goedkoope Stokvisch en Zoutevisch eten, dan moet ge LAAN niet vergeten. Gemarioneerde Haring met Sjalotten en Augurkjes uiters fijn. Dus komt allen naar injjn. Groote Bokking en Makreel, bijzonder zwaar, Bjj een ander goedkooper is nimmer waar. Uw. dw. dienaar, STAATSLOTERIJ. Bij B, DE VOGEL, Spoorstraat 128, zijn weder voor de 375ste Staats-Loterjj lieele en gedeelten van Loten te bekomen. Eerste trekking op Maandag 14 Maart. a.e. De Stuifkalkfabriek van W. F. STOEL ZOON, te Alkmaar, levert tegen zeer concurreerenden prijs zeer fijne en witte wegens stergeval duurt voort tot en inet 15 MAART a.s. Wie nu nog profiteer en teil, spoede zich! Alle voorradige goederen worden tot de laagst mogelijke prijzen uitverkocht, als: Veeren- en Kapokken Bedden, Wollen, Gewatteerde en Molton Dekens, Matrassen, Penant- en Lin nenkasten, Stoelen in diverse soorten, Vloerzeil, Tafelzeil, Tapisterie, Velvet-, Axminster Vloerkleeden, Wollen en Koebaar Karpetten, Karpet Beige en Naturel Karpetten, Wollen Gangloo- pers en Looperzeil, Manufacturen, gemaakte Goederen en wat verder te koop zal worden aangeboden. A. BREET, Nisuwstraat 3, Hold.r „Koning der Balsems". Recept Klooster Sancta Panlo. Door geen enkel Geneesmiddel over troffen. Verricht wonderen van ge nezingen. Zekere en radicale genezing van Rheumatiek, Jicht, Kneuzingen, Verstuikingen, Stramheid in de Lede maten, Lendepljn en Spierverrekkln- gen, Brand. Snij-, oude en nieuwe Wonden. Winterhanden en Winter voeten. Prjjsper pot 85 c. 75 c. 1.20 en 2.50. Generaal-Agent L. I. AKKER, Van Alkmemadestraat 11, Rotterdam. Let op 1 Alleen de echte Klooster balsem geneest, deze is kenbaar, door dat iedere pot voorzien is van een rooden band, waarop de handteekening L. I. AKKER voorkomt, alle andere is namaak. Verkrijgbaar te Don Helder bijJ. BAARENS, Spoorstraat 68 engroa en detail mej. QUANT—SWENNEN, ,Do Gaper", Spoorgraohtte Anna Paulownapolder bij Wed. P. NEUVEL; te Ewyksluls bij K. DE GRAAFFte Wleringen bij J. P. WIGBOUT te Westland bij JOHAN TAKES Klzn.te Texel bij Wed. WESTRA BON- GAARTSte Oosterend op Texel, bij Wed. J. BROUWER en te Schagen bij J. ROTGANS Ten kantore van de Collectrice R, J. VAN AMERONGEN, Hoofdgracht. zyn voor de 3758te Loterij te bekomen, heele en gedeelten van Loten. TREKKING le KLASSE, 14 Maart a. s voor ollo soorten Spooldoo- zon of Automaten zonder prijsverhooging en van de nieuwste uitgave, verkrijgbaar bij W. H TIELROOIJ, Weststr. 58. Uitverkoop van ju mo v ohohls. Niet van éS voor f 30. tar van 30 voor f 30. Rollen voor MIGNON ORGELS. Nieuwste uitgave. Weststraat 98. MOLENGRACHT HOEK BIERSTRAAT. V Npi ciuul adres voor de nieuwste Reform- Frack- Bulk- llooftc- Lage- Ue/.oiidheids- Zulfc- Posiiïe- Fie<— AJnur- Hindcr- en andere Ilericht tevens de ontvangst van de nieuive Stalen zwarte en gekleurde Japonstoflen. Enorms fijne kauza in alls prijzen. Steeds het nieuwste. A 2 "Z v 1 s O m 3 B 114 HO. 7 TOK recht over de GASSTHAAT. LBVKMT a cent per 5 ons. Men wordt er echter attent opgemaakt, dat eulker afzonderlijk alleen geleverd wordt a 23 cent per 6 ont. Dit tnnbod Ie alleen voor hen, die een even groote hoeveelheid KOFFIE of THEE betrekt. De prijzen S van mijn prima KOFFIE zijn 36, 40, 46, 50 en 60 cent per 5 one. duizende menscben aan hardlijvigheid, aan ambaiën (ook takken genaamd) De door Dr. REIMANNS uitgevonden Stoel bevorderaar zal al deze onge makken doen verdwjjnen. Het is een gemakkeljjk, eenvoudig te behandelen toestel, hetgeen zegeviert in de hardnekkigste en vertarijfelendete gevallen. In minder dan 2 of 3 minuten bekomt men eenen gemakkeljjken, wel- doenden stoelgang, zonder daarby de schadel jjke invloeden der medicamenten en pillen te gevoelen. Het toestel is onverslijtbaar en onbreekbaar en in alle landen der wereld wettig gepatenteerd. Het gebruik is zoo eenvoudig dat een ieder zich geheel alléén behelpen kan. Daarom vrag mat alia madicamantan en pillen, weg met pompen en lavementen 11 Alle aan stoelverstopping, hardlijvigheid of ambeiën lijdende personen zyn verplicht zich dezen stoelbevorderaar aan te schaffen. Men vrage uitvoerige brochure met gebruiksaanwijzing aan Dr. M. REIMANNS, te Maastricht No. 128. SANGUINOSB. zuiver plantaardig versterkingsmiddel, Vinum Sanguinosum in vacuo. Hobt g\j spoedig last van hartkloppingenbeklemde ademhaling zonder dut daar eene plaatselijke oorzaak voor aun te geven is Voolt gy u soms misselyk en duizelig; suizen in het hoofd, suizen in de ooren? Hebt gy pijn in den rug, of lcndepjjn Voelt gij u angstig, zonder dat gy weet waarvoor Hebt gy last dat gy niet kunt inslapen Dat zyn alles verschijnselen die op bloedarmoede wyzen daar moet gy wat aan doen niet wachten tot het erger wordtniet wachten tot het te laat is. Probeer het eens mot de 8ANGUIN0SE, het zuiver-plantaardige versterkings middel. Gy zult er u wel by bevinden. Hebt gy bleeke gclaatstklenr, bleeke lippen, bleek tandvleesch Hebt gy dikwijls hooidpjjn vooral by het opstaan en het naar bed gaan Zyt gy gedurig moede, zöédat u alles te véél is O' threekt u de eetlust In de moeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (van 15 gram) voldoende. Dan duurt oen flacon tien dagen on kost de behandeling slechts 121/, of 15 ets. p. dag. Dat is goedkooper dan eenig ander dergelijk middel. Prijs per fl f L50. 6 fl. f 8,-, 12 II. f 15.-. Verkrijgbaar te den Helder bjj vanaf 1 Tiaar! 13(14. Ossenvleesch Biefstuk f Haas, gelardeerd Domeni of dikke lenden Rollade Boeuf of Roastboeuf Ossenlapjes en Gehakt Boulie i Soepvleesch en Poulet Versche Ossen- tongen, per stuk it Ossenribben zonder been g Idc n met been g Klapstuk of Hutspotsvleesch VERDER 0,50 Kalfsvleesch. Kalfsbiefstuk f 0,65 Kalfsoesters g 0,65 Lapjes voor blinde vinken 0,65 Kalfsfricandeau 0,f Schijf of Rollade 0,60 Kalfsnierstuk 0,60 Kalfsniorstuk met been 0,50 Coteletten of Carbonade 0,50 Kalfsgehakt, Kalfspoulet 0,50 Kalfslappon 0,50 Kalfstongen per paar 1,00 Zwezerikken. het stuk i 1,25 0,45 ALLES PER 5 ONS. Varkensvloesch. Varkensschjjf f 0,45 Varkensfilet .0,45 Lapjes0,40 Carbonade 0,40 Gehakt 0,40 Saucijsjes f0,40 Krabbetjes'0,30 Dikke Kluiven 0,25 Versehe Worst 0,40 Alles per 5 ons. Pekelworst f 0.40 I Saucis do Bou- Pekelspck 0,35 I logne, p. ons f 0,20 Rookworst. 0,45 Gerookte Muisjes Rook- j Osscntongcn 1.50 vleesch p. stukje 0,75 I Rolpens .0,80 Gerookte Ham g 0,501 Hoofdkaas 0,50 VERDER ALLES PER 5 ONS. Uitsluitend eerste kwaliteit. Overtuigt U van de goede waar. Onder aanbeveling, J. TKKÜiAT, Kpoorgraclit 20. VLUGGE EN NETTE BEDIENING. N.B. Maand- on Boekjcsklanten wordt 2 percent korting toegestaan voor b. Dienstpersoneel. Overheerlijke HHIJTW1T Itrandende Eenlfr adres PIEK Fl J V COSFIREIIR. 29 WEEXEXSTBA.4T 29. Opruiming van een partij LEESTEN, welke tegen spotprijzen zullen verkocht worden. Tevens voorradig prima zware OESNOEIDE ZOOLLEER HUID EN a f 0 90 per pond. I Doet Uw voordeel Vraagt Uwen Apotheker, Drogist of Winkelier de wettig gedeponeerde Opgericht 1698. 0PRECHTE HAÏJ„RLEMMER0LIE Opgericht 1698. G.br. WXKNING TILLY, Doelstraat. Haarlem. Het fabricage geheim van dit sedert 1698 in de gansche wereld bekende, waarachtige geneesmiddel, waarvan bet gebruik door tal van Professoren, Doctoren, Gastbuisdirectiën en adelijke familiën nit alle werelddeelen ten zeerste wordt aanbevolen en van wie de dankbetui gingen in originali voor iederen belanghebbende ton onzen bureele ter inzage liggen, is meer dan twee eeuwen in onzen familie WAANING TILLY van geslacht op geslacht overgegaan. Genoemde OPRECHTE HAARLEMMEROLIE is alzoo slechts bjj baar alleen verkrijgbaar en zjjn alle andere fabrikaten, vooral dio waarvan do fleschjes van roodo handteekening* zyn voorzien, waardelooze en bedriegclijke namaaksels. Men verlange derhalve alléén fleschjes als nevensgaande authon- tieke afdeeling met de wettig gedeponeerde zwarte handteekening met de naam van Gebrs. WAANING TILLY. Door bet gebruik van onze olie zjjn en worden jaarljjka honderd duizenden van zieken, zelfs de meest hopelooze, radicaal genezen cn behoort ons Medicament in ieder gezin, bjj plotselinge ziektegevallen, steeds bjj de hand te zijn. Onze firma beeft, over do gehecle wereld verspreid, circa 18500 verkoophuizen waar ons heilmiddel echter nog niet verkrjjgbaar is, wende men zich direct tot de firma Gebr. WAANING TILLY, Doelstraat Haarlem. Engros firma BIERSTEKER, Spoorstraat Helder. Die roode namaak kooptdien treffe zwaar een straf, Want die dat bocht gebruiktdaalt plots'ling in het graf. Op verlangen van vele nsijner begunstigersben ik be sloten osn mijne zoo gunstig bekend zijnde GLANS- en GROND!'ER EEN voortaan in hermetisch gesloten bussen te leveren tegen werkelijk lage pr(fzen. Aanbevelend, Heldersche Begrafenis-Vereeniging IJLAMK I:ZIA 11811:1 II8 De Vereeuiging maakt bekend, dat alhier is opgericht eene Vereeniging onder den naam Heldersche Begrafenis-Vereeniging „EENSGEZINDHEID", ten doel hebbende begrafenissen net en sol led tegen tarief aan te nemen. By de Vereeniging zyn 4 personen van verschillende religie als aan spreker. Inlichtingen te bekomen by Leden S. C. G. DE MAN, KoniDgslaaat 42. H. v. d. MADE, Kanaalweg 157. G. WIJTSMA, Middenstraat 13. J. SMIT, Keizerstraat 76. K. HAGENAAR, Paardenstraat 10. J. v. d. BORG, Wilhelminastraat 4. P. GROOT, Loodsgracht 63. L. MOL, Spoorgracht 31. C. J. IEKE, Binnenhaven 3. R. GROOT, 1ste Molenstraat 44. J. ZON, lste Molenstraat 5C. W. VERHAGE, Middenstraat 18. J. STUART, Go versstraat 32. B. VAN HOVE, Kerkgracht 48. G. BURKUNK, Koningstraat 69. R. M. BOUMA, 2e Vroonstraat 9. P. VISSER, Wilhelminastraat 19. R. HOEDEMAKERS, President, Bassingracht 5. A. v. WAARDEN, Secretaris, Laan 28. P. v. TOL, Penningm., Vlootstraat 5. Commissarissen J. F. HEIJSELAAR, Keizerstraat 40. H. F. B. DISSEN, Gravenstraat 83. E. VAN HOVE, Sluisdykstraat 72a. W. G. BAKKER, Westgracht 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4