KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna EERSTE BLAD. Haat en Smart. No. 3246. Zaterdag 26 Maart 1904. 32ste Jaargang. BureauSpoorstraat. Telephoonn0. 59. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn*. 59. Abonnement Vliegend Blaadje p.3ra. 50 ct.,fr.p.post 75 ct, BuitenL f 1.25 d i Zondagsblad 37*45 >0.75 Modeblad 55 80 0.90 Muzik. Bloemlezing» >>60> 85 >0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT ft Co., te Helder. Imnih i Spoorstraat. Advertentlön van 1 tot 5 regeta25 Gent. Elke regel meer5 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewgs-exemplaar 21/, Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zjjn. Aan onze abonté's buiten de gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zondagsblad le kwar taal 1904, te willen overmaken per Post wissel af in postzegels vóór 5 April, zullende anders daarover met 5 cents ver- hooging per post worden beschikt, Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/, Ct. beplakt te worden. Kon. Instituut voor (h Marine. 1854-1904. Reünie OUD-ADELBORSTEN. Iu October van dit jaar zal het een halve eouw geleden zjjn, dat do eerste adelborsten der 3de klasse geplaatst werden aan boord van het wachtschip te Willemsoord, toen maals Instituut voor de Marine, om daar hun opleiding te ontvangen. Het ligt ia den aard der zaak, dat zulk een jubileum niet ongemerkt voorbij zal gaan. Reeds in 1879 vereenigden zich 98 oud- adolborstcn te Nieuwediep aan een gemeen- ■chappelijken maaltijd, om het 25-jarig jubi leum feestelyk te herdenken, en in 1894 kwamen er 154 réunisten te 't-Gravenhage bijeen, om op dezelfde wjjze het 40-jarig bestaan van het Instituut in Nieuwediep te vieren. In de toenmaals rondgezonden circulaire kan men lezen dat: «Eene bepaalde feestviering meergeëigend word geoordeeld bjj 't 50jarig jubileum, en zulk een feest dan te geven te Willemsoord.' Om dat doel nu te verwezenlijken, heeft zich een Commissie gevormd van oud-officieren en actief dienenden, welke Commissie de hoop koestert, dat vele |in Nederland zjjnde oud adelborsten zich in September van dit jaar, op zullen maken naar Hollands Noordpunt, om het halve eeuwfeest, door ruime opkomst een geslaagd feest te doen zijn en tevens, dat de hieronder volgende plannen tot feest viering met ingenomenheid zullen worden begroet. Het denkbeeld waar do Commissie by net opmaken dezer plannen van uitging, is, om de réunisten, die al eenigen tjjd de Marino vaarwel gezegd hebben en die onder geheel andere omstandigheden gekend hebben, nog eens een blik te doen slaan in het leven aan boord, terwjjl een gemeenschappelijke maaltijd niet mag ontbreken, omdat men daardoor de oud-adelborsten nog eens allen zooveel moge ljjk te samen vereenigt. Dat de Commissie de maand September bestemde voor den tyd van de feestviering houdt verband met de te verwachten weers gesteldheid, terwyl een [vroeger tydstip be zwaarlijk gaat, met het oog op werkzaamheden aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Plannen der feeeten. Do feesten zullen twee dagen duren en be ginnen Woensdag 14 September a.3. ten Sveer ll8/* uur ^eB voormiddags, wanneer réunisten met den sneltrein te don HeH"- zullen aankomen. Zjj worden van het station, waar het corps adelborsten met de marine-muzick is opgesteld, afgehaald en begeven zich in optocht naai hot Instituut, waar de welkomstrede zal ge houden worden. Déjeuner op liet Instituut na afloop daarvan gelegenheid het Instituut, de schepen, de werf enz. te bezichtigen, waarbij tevens ook liet logies, waarvoor in daartoe gereed gemaakte hutten aan boord van in reserve zyndo schepen (voor het geval men daarvan gebruik wenscht te maken) zal ge zorgd worden, iu oogenscliouw kan genomen worden. 4o.80 Inwyding van do nieuwe Marine- Club en daar verder verblijven tot liet réunie- diner te 6 uur in de amusementzaal van het Koninklijk Instituut voor de Marine, opge luisterd door do muziek der marine-kapel. In de pauze zal de muziekvereeniging dor adel borsten een uitvoering gevon. Uitgeleide doen aan hen, die ^bij voldoende deelneming) met een extra trein len ongeveer 10u.30 stadstyd naar den Haag, Amsterdam en tuS8chenliggende stations vertrekken. Hier- bjj zyn do gewone plaats-(rctour-)kaarten geldig. Tweede Dag. 7u.80 v.m. Groote reveille (marine-kapel, tamboers, pijpers, klokkengelui), begint voor het wachtschip, vervolgens naar de logement schepen en door de stad. 8u.80 Ontbyt aan boord dier schepen. 9u.80 Embarkctneit op pantsurschcpcn, for- pedobootou en kanonneerbooten, voor het maken van een tochtje. (Pc duur van de tochtjes op de pantserschepen is ongeveer 4 uur, en aan boord der kleinere vaartuigen wat korter). I2u. Déjeuner op de schepen of in de Marine-Club. 2u.30 Uiterlijk terug in de haven matinée in het park achter het paleis. 4u.80 Vertrek van een deel der réunisten. 7u.l5 Taptoe met fakkellicht door de ge meente, daarna bljjft de muziek nog eenigen tijd doorspelen op het Stationsplein. 89u. Illuminatie der schepen en vuurwerk. 9u. Spectacle varié, zoo mogeljjk met mede werking der réunisten. De commissie bestaat uit de heereu Gep. Sch.-by-nacht D. G. BRAND. f kapt.-luit. t/z C. J. DE JONG IIzn. kapitein t/z J. J. DE BRUIJNE. Oud-luitenant t/z L. P. D OP TEN NOORT. t/z J. D. Bar. v.WASSENAER VAN ROSANDE. t/z Jhr. H. M. SPEELMAN. Gep. luitenant t/z F. M. A. MATHON. t/z W. VOORMOLEN. Oud-luitenant t/z J.A.L.VAN DEN BOSCH. t/z W. RAUWENHOFF. Het uitvoerend comité uit de heereu Kapitein t/z J. D. HEINING, President. Luit. t/z d. le kl. J. A. M. BRON. t/z J. W. VAN AALST. Kapt. der mar. L. DE JONGE OUDRAAT, Penningm. Luit. t/z d. le kL J. B. M. TEN BOSCH, t/z .2e P. C. COOPS, Secretaris, t/z f A. M. KAN. Uiou-vr oty dixiQ ©xx. HELDER, 25 Maart 1904. De afdeeling Helder der Holl. Mij. van Landbouw alhier zal dit jaar, na 15 April weder een dekhengst stationeeren te Koegras bg den hr. J. Ku:per, n.1. de dit jaar goedgekeurde, scboone, zwarte, hard- dravei »Chriitiaan", Stamboek no. 773 (Ned. Paardenstamboek), afkomstig van den heer N. D. Kaan, te Wieringerwaard. „Nederland en Oranje". De anti-revolutionaire kiosvereeniging van dien naam hier ter plaatse, hield Dinsdag 1.1. in .Casino* een openbare vergadering, om te protestceren tegen het besluitvan het Provin- ciaal Comité van Noord-Holland, waarbij N. O. buiten do anti-revolutionaire partij werd gezet. Do opkomst van het publiek was zeer groot. De Voorzitter, de heer L. vau dor Berg, opende de vergadering met gebed en deelde mede, dat de hoeren Bjjlevcld, Van Oversteeg en Ds. Oosten schriftelijk tot debat waren uitgenoodigd. Uuarna voerden de heeren Van Munster en Do Broeder van Amsterdam achtereenvolgens het woord over het onderwerp «Antiekeen moderne inquisitie". De heer Van Munster begon zyu onder werp in te leiden met te wijzen op de ge- schiodenis in ons land van 1566, om daarna over te gaan tot de regeering van do liberalen en beweerde, dat het liberalisme steeds altjjd een groep burgers onderdrukt en alle rechten onthouden had. De staatsschool, de 6chool van 't Darwinisme, doortrokken van den geest van Roueseau en Voltaire, werd in 't leven geroepen en deed die christelijke groep ont waken. Zy verzette zich daartegen en wilde den staat in chri.tleljjke democratische richting bestuurd zien. Na nog gewezen te hebben op de ministeries Van Houten en Borgesius, op de tot standkoming van de leerplichtwet, de ongevallenwet en op de indiening van het ontwerp-armenwet, waardoor het huisgezin en de kerk aan banden werden gelegd, ging hjj na hoe in 1901 bij de stembus de par tijen van ongeloof en revolutie het onderspit moesten delven en de christelijke partijen de overwinning behaalden en hoe het coalitie kabinet Kuyper tot stand kwam, dat als pro gram vaa actie aangaf, de school moet vry gemaakt en den ouden arbeider pensioen uit gekeerd worden. Met verlangen wachtte men naar do indiening dier wetten, eindelijk kwamen do Hooger onderwijswot en de vaccine- wet, doch het program van urgentie werd niet uitgevoerd. De actie door de heeren Du Vries en Staalman iu het leven geroepen, was dan ook gerechtvaardigd, hoewel velen waaronder spreker, in den beginne dit niet goedkeurden langzamerhand echter wijzigde zich by de christen-democraten die ziens wijze. Niet aldus oordeelde het Provinciaal Comité van Noord-Holland. Staalman word veroordeeld, voornamelijk op aandringen van Jac. van Oversteeg, omdat hy do van Gods gegeven leider der a.-r. belasterde. Doch de veroordeelde werd niet gehoord, ziedaar «le moderne inquisitie. Spreker zette verder de kwestie over de oprichting van de kiesvor- eeniging «Vaderland en Oranje* uiteen, de achteruitzetting vau «Nederland en Oranje' en teekende protest aan tegen de handelwyze van het Provinciaal Comité, hetwelk hy een schandoljjk onrecht noemde, om te eindigen met de leden van N. O. aan te sporen getrouw te bljjven aan hun organisatie en steeds in democratische richting voort te gaan. De tweede spreker, de heer De Broeder, wees op de vervolging der Afgescheidenen, op den schoolstryd, op den vaccinedwang, om daaruit de conclusie te trekken, dat wanneer het recht vertreden vrordt en men zich daar tegen verzet, men een strjjd voort voor de heiligste zaken. Dit doet de anti-rev. party, overeenkomstig de traditiën van ons volk. Overgaande tot do zaak, waarvoor de vergadering belegd was, constateerde hy, dat het Provinciaal Comité gehandeld had in stryd met de anti-rev. organisatie. Hij noemde de handelwyze dan ook onreglementair, on juridisch cn on-christelyk. Ten slotte be weerde hy, dat de christen-democratie zich plaatst aan de zjjde der verdrukten, en wekte de hoorders op de Calvinistische bo-. Hierna werd oen kwartier gepauseerd on tuen gelegenheid gegeven tot debat. Hiervan maakten gebruik de heereu Verstegen en Kappetein. De heer Verstegen wilde zich niet mengen in de kwestie tusschen de beide groepen der anti-rev., doch weerlegde eenige gezegden der sprekers. Door beiden was gewezen op de tirannie der liberalen, maar is de tirannie der cbristelijken niet evon groot Men denke aan de ingediende arbeidswet en aan de dwangwetten. Ook de vrijheid willen de anti- rev. handhaven toch zyn dezer dagen op schandeljjke wjjze soc. dera, te Rietveld mis handeld zonder dat de christelijke pers een afkeurend woord liet hooren. De vaccine- en de leerplichtwet worden bestreden, omdat de Staat het recht niet heeft in te grypen, in hot huisgezin, op denzelfden grond moest men ook de militiewet afkeuren. Om de soc. dom. te bekampen moet men hot conservatisme be- stryden, dat is toch geen eorljjke reden. Nog betwist hij, dat de christen demoeraten aan de zyde der verdrukten staan, dit blykt uit geen enkel voorbeeld. Is dit zoo, dan vraagt hy toestemming voor een collecte der uil- gesloten diamantbewerkers. De lieer Kappetein brengt in herinnering, dat iemand omstreeks 10 jaar geleden tol een inaand gevangenisstraf werd veroordeeld en over zijn misdaad geen berouw toonde. De meerderheid der kiezers koos hem tot lid van den gemeenteraad en tot lid der 2e Kamer. Diezelfde persoon stond als raadslid vooraan om een ander, die zoo 't heette mili tairen opgeruid had, en ook gevangenisstraf onderging en ook geen berouw toonde, uit zyn betrekking te ontslaan. Als kamerlid zegde hy den minister van Marine ten alle tjjdi zijn steun toe, indien marine-matrozen uit den zeedienst worden ontslagen. Um deze reden ontzegt hy den leden dezer vereeniging het recht te protesteeron tegen het hun aangedaau onrecht. De lieer Ivreutzer van Amsterdam verklaart, hoewel hy het met de actie van do heeren Staalman en De Vries niet geheel eens is, toch zyn sympathie aan N. O. en geeft zijn afkeuring te kennen over hot besluit van 't Prov. Comité. De heeren De Broeder en Van Munster dienen do beide eerste debaters uitvoerig van repliek, waarbjj zij menig hard woord aan het adres dor soc. dom. richten cn meermalen geïnterrumpeerd worden. Ook govcn ze hun leedwezon te kennen, dat geen der leden van V. O. zich voor 't debat heeft aan gegeven. De heer Staalman spreekt nog een slot woord en eindigt inet dankzegging de ver gadering. Het verzoek van den heer Verstegen om by den ingang voorde Amstcrdainschc diamant werkers een collecte te houden, word niet toegestaan, omdat nog niet beslecht is aan welken kant het recht is. - J.l. Zondag 20 Maart gaf de Re derijkerskamer \nna en Maria Tessel- scbade" haar laatste uitvoering in dit sei zoen, in de zaal van den heer Marees te Koegras. Opgevoerd werd >De Koopman vah Antwerpen", tooneelspel in zes bedrijven. Alhoewel er gezegd was, dat deze Kamer bovengenoemd stuk niet naar behooren kon opvoeren, hebben diegenen zich deerlgk vergist. Integendeel, werd er prachtig ge speeld, zoodat deze avond een genotvolle avond was èn voor de spelers zelve, èn voor het publiek, dat zeer stil en met aan dacht het scboone spel volgde. Tot slot werd, na de pauze, opgevoerd De Wonderphonograaf' Tooneelspel ïd één bedrjjf, waardoor menigmaal de lachspieren in beweging werden gebracht. Wij kunoen dan ook niet nalaten den leden dank te zeggen voor hunne moeite en opoffering in dit seizoen, en roepen hen een tot weerziens toe voor 't volgende jaar. Natuurlgk, bal na. Ex. stuurlieden ter koopvaardij. verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen, zal, aanvangende 12 April, te 9VS uur, zitting houden te Amsterdam, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aldaar. Nadere bijzonderheden bevat de »St.-Ct." Nr. 69. Bescherming van jonge meisjes Naar men meldt is minister Kuyper voornemens zjjn medewerking te verleenen te voorkomen, dat jonge meisjes en jonge vrouwen, die zich van het platteland naar groote steden in dienstbetrekking willen bQgeven, door geplaatste adverten- tiën of door speciale agenten worden misleid. Daartoe zal de minister op zoo ruim mogelijke wijze, door de zorg der burge meesters, waarschuwingen doen plaatseD, dat bedoelde meisjes of vrouwen niet in gaan op onbekend} dienstaanbiedingen, doch dat zy eerst inlichtingen by den be trokken burgemeester moeten inwinnen of anders dat zjj kunnen worden ingelicht door vereenigingen, die daarvoor speciaal zjja opgericht en die in alle opzichten door den burgemeester en door de politie zullen worden gesteund. Voorts zal worden bevorderd, dat, door tusschenkomst van den minister van justitie, de verdachte verhuurkantoren en de zoo genaamde besteedsters in h°t Algemeen Politieblad worden gesignaleerd. Kostbare brandstof. Dinsdagochtend is in 's Ryks geschut gieterij voor ettelgke millioenen door het vuur vernield. Men stelle zich echter ge rust het ware ingetrokken muntbiljetten van f 10 en f 50, schatkistproramessen, de- claratiën, schuldbekentenissen ten laste van d*n Staat, welke, vanwpge de Rekenkamer, inde ovens der gietery aan 't vuur werden prijsgegeven. Brand met ernstige wonden. Woensdagnacht, omstreeks twee uur, brak brard uit iu het huis van den heer IJ Nydam, bierhuishouder, Spaanidammer- dyk 112 Amsterdam. De heer Nydam en zyn geziu lagen ter ruste. By werd door de buren guwuarschuwd en vluchtte met vrouw en kindereu op het dak Door raid del van een touw trachtte hy zjjne beide meisjes, van 8 en 10 jaar, omlaag te laten. De gevel stortte echter in, terwyl hy daar mede bezig was. De heer Ngman viel met zjjne kinderen op straat en werd onder de steenen bedolven. Zwaar gewond werd hjj opgenomen en vervoerd naar het Binnengasthuis. De beide meisjes werden door het personeel van de brandweer verbonden en door buren opge nomen Dr. Jongkind uit Sloterdgk was spoedig aanwezig en achtte de verwondingen der meisjes niet g°vaarlgk. 1.500.000 Gulden goschonken 1 Naar men uit goede bron verneemt, is door wjjlen mejonkvr. H. Walkart te Zeist, aan verschillende philantropische instellin gen de vorsteljjke som van een en een half millioen gulden vermaakt. Hoewel er nog niets officieel bekend is gemaakt, neemt men toch te mogen aan nemen, dat de H«rv. diaconie aldaar, en de zending der Evang. broedergemeente, eveneens aldaar ruim bedacht zjjn. Aan de diaconie der Herv. Gemeente zjjn gele gateerd alle onroerende goederen in de gemeente Zeist, uitgezonderd den tuin (boscb) gelegen aan de Donkerelaan en de le Dorpstraat, welke aan de gemeente Zeist zyn vermaakt, om voor wandelpark te worden ingericht. Aan het zendingsge- VO0f°%feü'wirtnn^srfife8t i bv.uOu getegatteerü. Uit Apeldoorn meldt men Maandagmiddag reed een heer op den Deventerweg op een motorfietshjj had het ongeluk bg een draai vau den weg in volle vaart tegen een boom te rgd°n. Ernstig gekwetst en bewusteloos is hg naar zjjn woning op het landgoed Hohen- heim vervoerd. Twee doktoren verleenden ten spoedigste hulp. Uit het Buitenland. In de Fransche Kamer leed de regeering weer eene nederlaag. Zoo men weet zal het verbod tot het geven van onderwjjs door do congregraties niet uitgestrekt worden tot do koloniën. Waar zullen de congregatie* echter de voor hot onderwjjs in de koloniën noodigo onderwijskrachten moeten vormeu Combes wildo hiervoor geen uitzondering in zjjuo wet maken. De oud-minister Leygues, uit het kabinet Waldeck-Rousseati, dus een der vaders der congrcgntiowettcn, meendodat hot huidigo ministerie veel verder gaat als ooit in de bedoeling van hen lag, en 6telde als amen dement voor, dat aan de congregaties zou worden toegestaan scholen te houden tot het vormen vun onderwijzers voor hare onder wijsinrichtingen in vreemdewerelddeelon. On- dunks de bestrijding door de regecring werd het amendement met 9 stommen meerderheid an genomen. Minister Pelletan is ook nog niet af van tjj<lcns yjjn bewind nooit den hoogen marine- raad bijeengeroepen beeft en dat do generale «tuf der marine eenvoudig niets te beteekenen heeft. Do zetel der regeering schudt vun tijd tot tyd eens, zoo men /.iet. Do eenstemmigheid in het «bloc is verbroken on sedert een deel daarvan minister Combes verweet, dat hy wel anti clericale politiek roerde, doch niets de«l aan hoog noodige sociale wetgeving, zijn do kansen der oppositie om het ministerie ten val te brengen uanmerkelijk gestegen. Zoowel iu het Iloogcr- als Lagerhuis te Londen is do kwestie van invoer van Chi- neescbe werklieden in Transvaal ter sprake gebracht. De regecring heelt, zjj het dan ook met kleine meerderheid, hare staatkunde zien goedkeuren, doch de oppositie heeft harde klappen uitgedeeld. Invoer van Chincoschc werklieden is mogelyk in het belang der mijneigenaren, zcide do leider der oppositie, maar niet in hot belang der bevolking van do Kolonie. Deze Chineezcn zullen niot wer ken voor het welzyn dor gemeenschap maar uitsluitend voor een rjjke industrie en voor speculanten in my'naandeelen. .Gjj wilt de slavernjj weer invoeren in Engelsch gebied', riep de leider; «want deze Chineezea wordon door u zelve bniten de wet geplaatst.' Wel heeft de oppositie haar doel niet bereikt, doch de indruk, dat de positie van het kabinet met den dag wankeler wordt, bevestigt zich meer en meer. De toenadering tusschon Frankrjjk on Engeland wordt in Rusland met instemming en voldoening begroot. Do nauwere betrekking tusschen beide eerstgenoemde landen zal er zeker toe bjjdragcn om het behoud van den yredo in Europa le verzekeren, en dat wordt in Rusland gaarne gezien. Aarzelen, beloven, uitstellen do lezer begrjjpt nit deze woorden reeds dat er iets komt over do Forto. Allerlei bedenkingon voert zjj aan tegen de voorstellen vun gouo- raal Goorgeis. De mogendheden nomen echter thans met liaur weigeringen geen genoegen. Zij zal gedwongen worden zich naar hun wcnschen te schikken. Intusschcn speelt zjj met Bnlgaryc hetzelfde spelletje. De overeen komst met dat land is opgesteld doch de goedkeuring door den Sultan laat zich maar wachten. Allerlei voorwendsels voor gtVn>.£ vuKifcuouneiu verwent. De Armeniërs zjjn door de zondcilingo politiek der Turkschc autoriteiten zoo ver bitterd, dat zij openljjk tot vor/et zjja ge komen. Pogingen om de opstandelingen to bewegen dc wapens neer te leggen, zyn mislukt en nu trekken de Turken hjj Sassoen groote troepenmachten bijeen, niet om de getergde Armeniërs aan te vallen, loei, wie denkt zoo iets, doch om zo to beschermen togen mogeljjko aanvallen van Kurdon on andere Turksclic volksstammen Nu in do liongaarscho kamer do obstructie is geëindigd, gaat liet daar van eon leien dakje bjj de behandeling der regeeringszaken. Na 2 dagen bespreking is reeds do Kccraton- wet aaDgonoinen. Thans is de begrooting aau de orde gesteld en tevens de indemniteitswet, waarby zullen worden goedgekeurd de maat regelen, door dc regecring genomen gedurende het tjjdperk, dat de parlementaire arbeid stilstond. In den Oostenrjjksche Rijksraad ziet het er nog niet naar uif, dat daar binnen korten tyd ook maar een deel van den wetgevendon arbeid zal kunnen worden afgedaan. Van liet oorlogster rein in hot verre oosten is weinig nieuws. Van een slag aan do Yaloe, welk bericht wjj in 't vorig overzicht reeds onbetrouw- ba»r noemden, is niets officieel vernomen wat zeggen wil, dat het bericht uit de lucht ge grepen was. Hot troepenvervoer over het Baikal meer is thans geheel geregeld. Het grootste deel van het rollend innteriaal jis reeds overge bracht. Rusland koopt in onderscheidene zjjne begrootingcommissie. In de vergadering havens transportschepen aan. Ook zal bet dezer commissio wordon door den al'gevaar- I pantsertrcineii bouwen waarrace zal geopereerd digdc Chaumet nieuwe beschuldigingen inge- worlen als dat door de Engelschen geschiedde bracht tegen den minister van marine. Hjj j in den Zuid-Afrikaanschcn oorlog. In ieder ge legde een schrjjvcn over van een oud admi- j val zjjn deze betrouwbaarder dan muilezels, raai waarin meegedeeld wordt, dat do minister CEl'ULKTOV 7.) ,Dat kan ik niet zeggen. Zjj deed veel voor mjjofschoon zjj zeil' geen schatten be zat, trachtte zjj toch zooveel mogeljjk iederen wensch van mjj te voldoen. Gjj weet, dat vrjj niet vermogend zjjn dikwjjls moest zjj dus haar eigen kas aanspreken en toch stond zjj er op, dat ik altjjd naar do nieuwBto mode gekleed moest zjjn. Ik kreeg onderwjjs van do beste loermeeaters en ik weet, dat de in komsten mjjner moeder niet voldoende waren om deze kosten te dekken. Tante Alexandra is troUch op mjj. Zjj wil, dat men mjj schoon vindt en dat men mjjn kennis bewondert. Aan haar heb ik het dan ook te danken, dat ik een beetje schilder en vrjj goed zing. Ook mjjn hartstocht voor de 6port ging zjj niet tegen en ik durf mjj een moedig rijdster noemen'. En niettegenstaande zjj u, althans m deze richting, zeer genegen bleek te zjjn, is zjj altjjd kort cn onvriendeljjk tegen u i' «Niet altjjd. Soms wykt baar gewone koelheid voor een oogenblik van zuehtheid. Maar w%t gaat mjj dat aan? Daardoor wordt de kloef, die zjj heeft doen ontslaan tusschen mjj en mjjno moeder cn die zjj steeds tracht te verbreeden, niet godempt. Voor zulk een zelfzuchtige, tiranieke liefde zeg ik haar geen dank. Liever heb ik, dat zjj hard en vyandig tegen mjj isdan kan ik tenminste mjjn trots tegenover de haren zetten'. Aldus sprekende, was Constanco opgestaan. Nog eenmaal zweelde kaar blik door de too- vcrachtige ruimte. .Ik zal hier dikwjjls, heel dikwijls komen', herhaalde zjj, terwyl zjj door het park wandelde. Zwjjgend liepen zij naast elkander voort. Wat hjj zooeven had gehoord, had den vrjjheer getrotfen. Hy hield er van alles zoo helder mogeljjk to doorzien en hier bestond bljjkbaar een zeldzaam moci- ljjk te ontcjjferen geheim. «Zoo pas noomdet gjj u eon moedig rjjdster. Wilt ge mjj soms ook vergezellen op mjjn morgenrit?' vroeg bjj cindelyk. .U, zeker! Door de heerljjkc bosschcn te galoppeeren, in plaats van op de vervelende, stoffige straat te blijven dat stel ik mjj voor als iets verrukkelijks'. «Dan zal ik u een paard bezorgen, zooals het een dame past'. «Dut wil zeggen: een paard, dat zoo zacht geduldig loopt als een lam Daar wil ik niets van weten I Ik haat alles, wat tam en slaperig is'. Ik moet mjj als meesteres voelen Den tegenstand breken van een Irotscb, vurig wezen, het dwingen tot gehoorzaamheid, ter- wjjl het toornig schuimbekt onder de hand, die de teugels heeft dat is eerst ware lust! Wanneer ik u mag begeleiden, moot gij mjj toestaan, dat ik een van uw eigen paarden berjjd'. ,Zjj zjjn nog al tameljjk wild*. «Des te beter! Zoo wil ik bet juist 1 Ik stel mjj nu al de trillende neusgaten, de vliegende maneu, het ongeduldige sUmpen der boeven voor, en dan eindoljjk dat pijlsnel wegvliegen over den met mos bedekten grond, tusschen hoogo bergen cn sljjle, hoekige rots wanden. Prisc* moet mjjn rijkleed klaar leggen. U vindt het toch goed?. Ouder voorwaarde dat uw moodor zich niet ongerust maakt. .O, noen. Zij laat immers alles, wat mjj betreft, over aan tante Alexandra, en deze beperkt mjjn vrjjheid niet. Zooals ik u reeds heb gezegd, houdt zij maar in dat ccne punt hardnekkig aau baar wil vast.* Do vrjjheer had zijn nicht naar huis geleid. In de kleinste der twee eetzalen werd het avondeten opgediend, waarbjj tegen alle ver wachting ook mevrouw von Arnheim verscheen. Evenals vroeger, was zjj o"k thans zeer stil, en al de pogingen van Gisbert om haar in het gesprok te betrekken, waren tameljjk vruchteloos, liet scheen, alsof zjj misnoegd was of door het een of ander onaangenaam getroffen dat kon men ook opmaken uit de eigenaardig strakke, bevangen, bjjna angstige uitdrukking van huar gelaat. Zjj sprak ullcen dan, wanneer zjj daartoe genoodzaakt was, en dan nog slechts langzaam en zacht. Het is z«K!r vriendeljjk van u, om t-r wille van Constanco «likwjjls gasten op llohenfels te willen uoodigen", antwoordde zjj op een gezegde vun den vrjjheer, «muur ik heb zoo lang in strikte afzondering geleefd, dat ik niet kan besluiten mjj weer in de wereld te begeven. Al deze gesprekken vind ik hol en nietig; die zucht om te schitteren, dat eeuwig jagen naar verstrooiing en niutr genot, vind ik beklagenswaardig ik vind het zondig- Het slaat mjj togen. Het zou mij onmogeljjk zjjn, op to treden als vrouw des huizes.' «Dut is ook uiet noodig, lieve Olga,* merkte mejuffrouw von Dombrowsky droog op. Waarom windt gjj u toch op? Ben ik er niet, om je te vervangen Laat bet kind het genot der jeugd genieten. Gjj zult daardoor niet in uw onontbeerlijke rust worden ge stoord*. «Ik wensch, dat gij leeft volgens uw eigen gewoonten*, haastte de vrjjheer zich te ver- zekeren. De logeerkamers, welke liggen boven do door u bewoonde vertrekken, behoeven niet gebruikt te wordenwjj hebben nog ruimte vinden. Op het gevaar af mjj belachelijk te genoeg. Wilt gij bjj ons zjjn, dan zal uw maken in uw oogen, kan ik u met verheelen, verschjjnen met vreugde worden begroetdal ik in dit opzicht zeer streng denk^* geeft gij er de voorkeur aan om alleen to j .Verre is het van my een godloochenaar iliiven, dan zult gij voor elke last beschermd te zjjn maar boe bet mogeljjk is dal de vorm worden. In bet boachrjjke gedeelte van het j van dit pavillioen, dat toch maar dient ter park vindt gij menig eenzaam plekje, waar versiering van het park en om mjjn yersa- tooneelen uit de fabelleer voorstellen.' J blanke vingors gljjden zjj mompelde eenige mjjn kamers zult gjj zoo iets niet onverstaanbare woorden en wierp een vragen- »jj ook op 't heetst vun den dag de verkwik kende frischhoid kunt genieten en niet min der zjjn bet pavillioen en do oranjerie heer- ljjke plaatsjes.' «Ja, daar is hot betooverend riep Con- stance. .Stel u het schoonste voor, dut de kunst kan geven en gjj zjjt nog ver van dc waarheid. Mevrouw von Arnheim wendde het hoofd i en keek naar het minaret. .Het schijnt gebouwd te zijn naar het voorbeeld van do een of andere moskee,* zei zjj op sleependen toon. Zeer juist,* antwoordde de vrjjheer. »Ik heb zelf' de teekcuing ontworpen, stelde mjj in verbinding met de beroemdste architecten en had het genoegen er uitstekende, getrouwe navolging terug le vinden van het origineel, dat ik in Constantinopel had gezien. .Mis haagt u mjjn ideo?* «Ik betreur het alleen, dat dc kunst juist moest dienen om hier het symbool des ongo- loofs op te ricblon. Die halve maan op den koepel pust slecht bjj het vrome klokken gelui, dut van het dorp naar hier klinkt.» .Maar, beste Olga, gjj ontwikkelt daar beschouwingen, die geheel en al nieuw voor mjj zjjn!* riep Gisbert uit, onaangenaam verrast. «Volgens uw standpunt moet het dus melingen te herbergen, uw godsdienstig ge voel kan kwetsen, dat begrjjp ik niet.* .Ik zie, dat wjj elkuar op dit punt niet bcgrjjpen,* sprak mevrouw von Arnbciin, terwjjl op haar wang<-n zich weer de kleine, roode vlekjes vertoonden, welke echter onmid dellijk verdwenen om plaats te maken voor huur gewone bleekheid. De trekken van haar gelaat schenen nu vervallen. «Laat ons liever niet spreken over dit verschil van meening,' merkte mejuffrouw von Dombrowsky op. .Dat zjjn mccningcn, waarover niet valt to twisten. Ieder kan in dat opzicht handelen volgens zjjn eigen ge voelen zonder daardoor dat van anderen te willen kwetsen. Het is overigens reeds laat geworden, en wanneer gjj er niets tegen hebt, stel ik voor naar onze kamers te gaan. Ik heb met Prisca alle koffers uitgepakt en ben moede. Zjj stond op en de anderen volgden haar voorbeeld. Men kon uan huur vastberaden gelaat zien, dat zjj gewoon was to worden gehoorzaamd. .Goeden nacht, oomWanneer dc danw nog schittert op do grashalmen, zal ik reed* klaar zjjn voor onzen morgenrit 1' riep Gons tan Ce. .Vertrouwt gjj mjj uw dochter eenige uren ook .1. ieuT rkeerd wirden b«<-ho<iwil I loo vroeg do vrijheer .(jn niel.t. .„„„r men era beid v.n Voorn benl ol Zoorrwocbug li.1 «ij de kolung, den den, onzekeren blik naar Alexandra, Deze knikte en nu eerst gaf mevrouw von Arn heim baar toestemming. Zjj scheen inderdaad in menig opzicht onzelfstandig te zjjn en haar beslissing ai hankeljjk te maken van den wil van Dombrowsky. HOOFDSTUK IV. Het was nog vroeg, toen Consfance reeds in haar blauw r jjklecd voor den spiegel stond en den hoed met «le lange witte voeren op het donkere haar drukte. Jenny, het kamer meisje, dat Gisbert uit G.had laten komen, reikte haar dc sicrljjkc karwats over, terwjjl Prisca, op een laag stoeltje gezeten, met be wonderende blikken naar haar jongo meeste res opzag. Steeds was zjj aanwezig, wanneer deze lioar toilet maakte dut was een gewoonte, waarvan zjj niet kon afzien. Een bediende kwam vrugen, of de juffrouw gereed was en Constanco jjlde nu, terwjjl zjj «len langen sleep over den arm wierp, den vrijheer tegemoet. Haar kleine, zilveren sporen kletterden welluidend, toen zjj over den ge- pleisterden vloer van den stal stapte, waar de beide prachligo dieren op en neer geleid werden. Zjj was inderdaad een uitstekende rjjdercs, wier schoonheid thans nog meer verblindend scheen dan anders. Levenslust schitterde uit dc donkere oogenhartstocht ademde uit gansch huar wezen. (Wordt vervolgd.) mwr uicu wu ireviu -- - Mlbb ?.mcrt met «cbilduryco, welkehet gouden kruu hing. door hnnr «leuke,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1