GROOTEN UITVERKOOP S. MANHEIM, Langestr. VOORTREFFELIJK PAASCHBROOO AYREs KALVERMEEL. k DAMES-, KINDER- en STOFMANTELS. Voortzetting van den TOMPOUZE C. KWANT AÏS. Ayre's Kalvermeel. Verlaagde prijzen 0.RIESSELMAE Spoorstr. 132. De helft vlugger „Toko Baroe", Specialiteit in KOFFIE, De fleldersche Drogistwinkel, Koffiebranderij Manufacturen - Magazijnen een fijne collectie in de nieuwste modellen MODES! DAMES- en KINDERHOEDER. Vraagt 1. J. 3EEBQLDT, Banket-Bakkerij. M. S. BREMER. Een ieder GQUDSCHE MAS, vindt De Rookende Amerikaan, Hypotheekbank Q. KONING, Melkinrichting „DB CORCÜRftEflT" Spoorgracht 2, bij °zetl 3 cent per stuk. PIEK FIJMü! Couflseur. 2» Weezenstraat 29 wordt gedurende de feestdagen en ook gedurende den dag düèrvoor verkrijgbaar gesteld aan de filialen der Broodfabriek „De Volharding", Kuiperstraat 1 en Langestiaat 7ö. Gerekend naar de EXTRA kwaliteit van ditPAASCH- KRENTENBROOD zijn de vaste prijzen van 30, 45, 60 en 75 ct. per stuk uiterst laag te noemen. Vaste eliëntèle worden beleefd verzocht eenige dagen vooruit, reeds bestellingen te willen doen, opdat TIJDIG en aan ALLE VRAAG zal kunnen voldaan worden. Aanbevelend, De Directie der „Volharding", Voedert Uwe Kalveren terstond na de geboorte met Dit meel is een speciaal fabrikaat voor Kalveren van AYRE BROTHERS TE HULL. H«t moei moet alleen aangemaakt worden met water Deze pap kost den veehouder nog géén oent. De pi-U* van dit MËËL Is f 5*5 de 25 K.CJ. Uit 25 K.G. meel maakt men 678 liter pap. Geef het kalf dagelijks 12 a 13 liter pap en de fabrikant garandeert U dat het kalf beter zal groeien dan de kalveren met de gewone moedermelk gefokt, Iedere zak is voorzien van een maat en gebruiksaanwijzing AYRK RHOTHDRM, llull. YertegenwoordigerD. KLIJN, Binnenhalen 62, den Helder. Agenten P. JONKER, 'tZand (Zjjpe). A. KOSSEN. Barsingerhorn. M. NOOT, Koegras Adressen van personen die het meel gebraiken op aanvrage verkrijgbaar. van Wijnen, Likeuren, buitenlandsch gedistilleerd en vruchten Limonade's. Groenten in bussen, merk HOOGSTRAATEN, Sardines, Engelsche Sausen, Zalm en Tong in blikken. Jams in potten, flacons Kandy- Stroop, merk baarsjes, flacons zuivere Maggi om te kruiden en meer van deze artikelen zijn verkrijgbaar bij FIJNSTE DELFTSCHE ROOMBOTER per 7, K.G. f 0.677, KAMPER BOTER 7, f0.60. Bij Firma WALRAVEN (opgericht 1860) gaat de groote schoonmaak, als men daarbij gebruik maakt van de Zeepoeder mat het Anker. Volkomen onschadelijk, goedkooper dan andere zeepsoorten. Vraagt Uwen winkelier. Men denke aan de premiën 10 zeeppoederstrookjes gelden voor 1 toiletzeepstrookje. Gebrs. DOBBELMANN - Zeepfabrikanten - Nijmegen. Dames en Heeren. CURSUS. Handteokenen en Perspectief. Opleiding voor de acte Lager Onderwijs. CURSUS. Teekenen en ont werpen van orna ment toepasselijk op Kunstnijverheid. Zg, die een of beide bovengenoemde cursussen wenschen te volgen, kunnen inlichtingen bekomen en zich aanmelden tot en met 9 April, bjj J. B. MULDERS Cz. Lecraar Handtekenen en Perspectief Midd. Onderwijs. Einddiploma Rijksschool c. Kunst nijverheid. Kanaalweg 4a. ct p 6 ons. Jams alle soorten 26 ct Jan in 't Veltstr, tegenover de Gasslr., Deze zaak wordt een ieder, die goede kwaliteit wenscht tegen zeer lage prijzen, ten zeerste aanbevolen. Monsters worden gaarne verstrekt. Probeert merk >Santoe", a f0.40 per 5 Ons. SP00RSTAAT 68. Het beste adres voor: Drogerijen en _pecerij«n_ Sneciale inricht" pleglngs lage pr Specerijen. Speciale inrichting voor Ver- ileglngs- en verbandartikelen, welke teg«n ige prijzen verkrggbaar zijn, zooals Breukbanden in elke maat (ook voor pas geboren kinderen). Irigatoren (brons, nikkel en glazen), Windkussens, Ondersteken, Bedonderlegstof (dubbelgummi), Borstglazen, Spuiten, enz., enz. Ook zgn aan 't bovenstaande adres verkrggbaar Kinadruppels dr. De Vrij per fl. f 0.75 Staalpillen per 1000 f 1.40per 100 f 0.30 Scott's Emulsion halve f If 1,25 heele fl. f150. Levertraan Emulsie per f 060. Eiwit8taal per Liter f 1,30 fl. enz. enz. enz. Mooie blanke HAVERDOPPEN. Westdracht 77, K BREGMAN. Bestellingen worden aan huis bezorgd. nieuwste systeem, Onnavolgbaar is mijne geurige 40-cts. koffie. Menadokoffie f 0 60. Java-PreaDger 0.50. Prima koffie0 35. Bg de 5 pond 21/, cent rabat. - FIRMA WALRAVEN ÜJ3 2(DSL Kanaalweg naast het Postkantoor. - Keizerstraat by de Keizersbrug, OYTYA Yf.lvY IY I ITGKBHEIIH: KEUZE Aanbevelend, X. O- Xê TTM" "W" -A_Ij3D. DE CALVARIEBERG, NIEUWSTRAAT 60. Ruime voorraad Religieuse artikelen, in prachtige en groote keuze, als Beelden met of zonder stolp, Kruisen en Wjjwater- bakjes, Godslampjes, Rozenkransen en Doppen, Scapulieren, Medailles en Prentjes. Kerk- en Devotieboeken, in fraaie banden en mooien letterdruk. Ook in eenvoudige banden, van af 10 cent. GERARD J. A. BOSCH, Nieuwstraat 60. Hiermede bericht ik de ontvangst van een ruime kenze gegarneerde en ongegarneerde Onder beleefde aanbeveling. Hoogachtend, Wed. B0ERSMA-N OOIJ. Nette LEERLINGEN geraagd. de buitengewoon fraaie Stalen- collectie8 van Voorjaar- eu Zomerstoffen voor Costuums, Demi-Saisons en Pantalons. Aanbevelend, Weezenstraat 49, MEDOCper flesch f 0.55 MUSCAATWIJN MADERA PORT COGNAC ADVOCAAT. bg Firma WALRAVEN. f 0.65 f 0.70 f 1 00 f 1.00 f 1.10 POLDEHWEO 3. HOEK WIUIIEUMIYASTRAAT. FRAMBOZEN-, RUM-, CHOCOLADE TOMPOUZE 3 ct per stuk. In bovengenoemde bakkerij wordt beslist met prima grondstoffen gewerkt. O. J. PUTTERS, Confiseur. MELKINRICHTING KEIZERSTRAAT 84. Gestereliseerde Bacterieënvrijen MELK a 8 ct. per flesch, Schaker Kopboter (10 ct. per kop. Zeer fijne Boter van 50,40, 35, 30 en 25 cent per pond Pas ontvangen een partij Edammer Kaas van 577«, (177,, 75, 80 en hooger, versche Polder Eieren 4 ct. per stuk. Vernuisd vu 2e VROONSTRA UT 67 naar de KANAALWEG 17, GOVERS, Stoffeerder, in Tapjjten, Vloerzeilen, Gordijnen, Bedden, Matrassen, etc. Beveelt zich opnieuw aan tot de levering van bovengenoemde en tevens tot het vernieuwen en rppareeren van alle werk zaamheden betreffende het vak. WAARSCHUWING. Ik raad een ieder in zgn eigen belang aan vooral geen Behangselpapier te koopen voor en aleer de patronen en prijzen bg D. MAKELAAR, le Molenstr. gezien te hebben. KOFFIE. Neemt eens proef met de bests u HfJtSHOV DKOFPËB van 38 csnt per pond. Q uj Gegarandeerd zuiver van smaak; «j r bg elk l/9 pond een bon waarop H een niet te versmade prgs kan 0 vallen. Aanbevelend, A Y. WAARDEN, Laan 28. 1 aia^o-H t Hoesten, Heeschheid,1 Kinkhoest, .t. Longaandoening en Borstbenauwdheid worden spoedig en volkomen genezen door do R000E HOESTSIROOP (Sirop Rboeal). Deze Roode Hoest-Siroop is het beste geuec-middel tegen alle borstkwalen en is op de Hygiënische Tentoonstelling te Brussel 1901 met het Gouden E^rekruis bekroond Wordt door verschillende Zangers ten zeerste ambevolen. De smaak is zeer aangenaam. Prgs per groote flacon 1.—. Overal verkrggbaar in de Drogistwinkels. Ts Den Helder bij J BAARENS, Spoorstraat. DE GOEDKOOPS HANDENÏ1NKEL, Keizerstraat 65. ODtvangen de nieuwste modellen kpokthahhky, In alle kleuren en prijzen. H. VAN MEURS. Zoolang de voorraad strekt verkrggbaar fijne kwaliteit a 25 ct. per 5 ons, bij K. BAKKER Dz Keizerstraat 56. Met de schoonmaak OPMJiniKG van onderstaande wasch- artikelen: Zeeppoeder merk Anker p. pakje 4' Ct Snippertjes Zeep idem 6 Zeep-eitract ter vervanging tan olie en loog per pakje 7' Stuivers Zeep per stuk 4 Sodei per pakje 3 Zeeppoeder le kwal p. 6 ons 6 2e per pakje 2 Gele Zeep le 6 ons 8 Tciletieepen spotgoedkoop. Belangrijke lage prijzen van Colman'8 Stijf nel, Max dubbel Stijfsel. Hofman's Glans brokken wit, rose, blauw en Crème Stijfsel, verkrijgbaar bij H. KIE^ELMAJNN, Spoorstraat 132. die zgne kleine dagelgkeche artikelen als, TABVK, SIGAREN. SCHRIJFBE HOEFTEN, B0R8TF.LWERK, ZEEM LEER, GAHNTERIËN en KINDER SPEELGOED a contant koopt, het beste adres waar de afnemers in de winst deelen door middel van Coupons die bg eiken inkoop worden afgegeven in het Magazjjn KPUORNTHA AT 37. „Café de Valk", Loodsgracht 1 over de Postborg, te HELDER. Het netste en gezelligste zitje in 't centrum der stad. Koninklijk Bior, en gewone consumptie 6 cent per glas. Aanbevelend, P. GERRITSEN. J. KUIPER in HARZER KANARIEVOGEL BINNENHAVEN III HELOSR. De 't Bravenhaagtche verstrekt Geelden tor leen, tegen MATIGE RENTEN en AANNE MELIJKE VOORWAARDEN, op Hulzen en Landarjan Inlichtingen te bekomen te Helder bg den Heer A. J. DE JONGH. Hst vanouds zier gunstig bekend ad ree voor de levering van zuivere WIJKEN. LIKEUREN en GE DISTILLEERD, etc. is W. JAGER GERLINGS Firma J. H. ENSCHEDE Hof lovorasaoioi*. Voor bruiloften en party en gemakkelijke conditiën. Wijnhandelaren. kantobkn HAARLEM, Spaaras. HELDER, Hoofdgracht 30. Hoofd-Agent Depothouder Hoofdgracht 30. Nleuwodlop. Prijscouranten worden op aanvraag gaarne gezonden. nabij da Kaizar.brug Groote afslag van versche Roomboter O'4'l, ct.perS ons, Schager Kopboter nu 60 ct. per kop, de alom bekende 60 cents Boter kan op de fijnste tafels gepresenteerd teorden, jonge en oude Edammer Kaasjes f 1. IS per stuk, ook halve verkrijgbaar, 3 maal in de week versche Polder Eieren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3