.v X Nationaal VITRAGES DE ATLAS." Echte Tyroler Glacé-Handschoenen, ^Koloniale Werving. X X Magazijn „INSULINDE", Spoorstraat 87. Verzekert uw gezondheid!!! DER KLEINE COHN. KIESPIJN. Belangrijk. Magazijn „DE TIJO", Ververij rhem.Wasscberüy Gr, Houtstr. 90. De Korenbeurs. - Magazijn van Luxe Artikelen - D. KOPPEN - Zuidstraat. MAGAZIJN ZUIDSTRAAT 73 Zuidstraat 73. p- koppen. Zuidstraat 73. Heldersclie Beg-rafenis-Vereenig-ing- 9.Eeiisgezio«llieid". J* ff Afdeeling HELDER. geeft een enorme besparing!! ft Ons merk »Nationaal" in pakken van 1 pond en VilPon<^ vervangt de dure natuurboter. De prgs is 48 cents per pond met 1 Bon cadeau. Voor die Bons kan inen iederen dag de courantete en mooiste huishou delijke artikelen uit onzen voorraad uitzoeken. Hoe meer bons men bespaart hoe grooter en kostbaarder artikel men kan kiezen. Deze verpakte kwaliteit, wordt door duizenden huishoudingen en jjroote inrichtingen in ons land gebruikt en wordt algemeen erkend te zgn de beste van alle verpakte 800rten. Gebruikt „NATIONAAL" en gij BESPAART GELD. Prijs 48 cents per pak van 1 ]«ond, 24 cents per pak van '/i pond. Verkrijgbaar te HelderMOLENPLEIN 165, taaaiaaaaaai INNNNNNNNNa Handschoenen-Magazijn „De Magneet", Molengracht, hoek nierstraat, Bericht de ontvangst van eene enorme groote voorraad in de volgende prijzen i I ct. per paar met Vteoleme, h 3 knoopen. Meta, h 96 ct. p. p., met 2 druk- knoopen, zeer mooi en zacht. Succes, a f 1.10 met 3 knoopen of drukkn., zeer bekende en solide qualiteit. Greta, k f 1.40 met 3 drukknoopen, zeer fijn leêr en prachtige kleuren. Zwarte Glacé Dames-Handschoenen f 1.10 en I 60 en ook in „ECHT CHEVREAU GARANTIE", genaamd TOSCA a f 2 60. Heeren-Hanrisohoenen in gekl. en zw. af 150. Beslist het beste, goedkoopste en meest bekende adres voor SOLIDE HAXDSCDOEXEX, Aanbevelend, Hi SPRUIT. wwww% wwwwwww* NdlOOtH tAHTIJ» Alle soorten Borstelwerk, Sponsen. Zeemleer, Kwasten, enz. Spiegels, Schilderijen, Wandborden, hoek en wand Étagères, Theetafels, Etagere-Tafels, Parapluiestandaards, Porte-manteau, Beelden, 6ro8pen, Vazen, Glas-, Kristal-, Porselein- en Aardewerk, Lampen en alle losse Lampendeelen en nog duizenden artikelen worden dit jaar lager daa ooit bij mij verkocht. Doet U voordeel, de prijzen zijn spotgoedkoop. Keizerstraat 66 tot 72. P. VAN GKUNNINGEN. Opruiming van RIETEN STOELEN. Men lette vooral op naam der Firma. ■\V ,CV Ooi verkrijg baar gesteld bij A. KOR FF, Kanaalxoeg NONNEKES, Weezevstr., Jb. KALE VELD, Wieringen, JOH. TAKES, Wieringen, P. BOON Mz., Texel, D. C. KAAN, lJtnuiden. 1IAIID»ELD f 200. bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Zes jaren, en voor ingelgfden bij de Nationale Militie met onbepaald verlof of In werkelijken dienst, bg het aangaan van eene verbintenis, om Twee Jaren gedetacheerd te worden naar OOST-INDIE. Aanbrenggdd i Twintig Gulden, Men melde zich aanVrijwilligere en Militiepllchtigen met onbepaald verlof bg den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwgk, ot bg een der plaatselijke of Garnizoens-Commandanten; Militiepllchtigen onder de Wapenen, bg hun omniddellgken Chef. S-A-I^O-TJIPtfOSES. Zuiver plantaardig, afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte WAAItOM wordt met zooveel vrijmoedigheid U aangeraden Sanguinose te g°- bruiken in gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte OMDAT wy dagelijks verblijd worden met dankbetuigingen van personen dio ons kostelijk middel niet genoeg kunnen roemen. BLOEDARMOEDE. Na ccnc opératie was ik totaal uitgeput, en door blocdverlios zoo verzwakt, dat het leven my een ware laat was. Dikwijls wonschtc ik maar liever eens goed ziek te z|jn, dan altyd zoo zwak en lusteloos. Do dokter gaf my staalpillcn, maar het hielp my niet. Nu, na het gebruik van een achttal flesschen Sanguinose ben ik geheel hersteld en ik govoel my beter dan ik in zestien jaar geweest ben. Ik kan myn huishouden weer besturen en geef U uit dankbaarheid gaarne verlof om dit gocdo resultaat van Uwe Sanguinose in de courant te zotten. Den Haag, Jan. 1904. Mcj. CENIN. In de meeste gevallen is tweemaal per dag een oetlcpcl (vau 15 gram) voldoende Dan duurt ecu llacon tien dagen en kost de behandeling slechts 121/, of 15 ets. p. dag Dat u goedkooper dan tenig ander dergelijk middel. Prijs per fl. f L50.6 fi. f 8,-, 12 fl. f 15.-. Verkrijgbaar te den Helder bp J BAABENS. in meer dan 100 dessins, van af de goedkoopste tot in de betere genres, zijn dit jaar in bijzondere prachtige dessins voorhanden De grootste keuze in bedrukt NETELDOEK van af 12 ct. MADRAS met bijpassende franjes. Afgepaste TULLE GORDIJNEN van af f»00 tot flOO per paar. ECRU GORDIJN LINNEN, FRANJES, CORDELIÈRE^. Open gewerkte. ROLGORDIJNEN met tulle volant. SPREIEN en TAFELKLEEDEN. Tegen «eer concurreerende prijzen in het Vraaat s. v. P. stalen. W. BIERENBROODSPOT. Wanneer gij zwaar verkouden zyt. Wanneer gjj zwak van borst zgt.. Wanneer gjj hoest of kucht. Wanneer gjj prikkelingen hebt in keel of luchtpijpen. Wanneer gjj heesch zgt. Wanneer gjj opgeeft. Wanneer gjj bloed spuwt of reeds bloed gespogen hebt! Wanneer gjj benauwd zgt. Wanneer uw borst piept. Wanneer gg gemakkelijk zweet. Wanneer uwe fluimen paarlgrjjs of geelachtig zjjn. Wanneer gjj slapelooze nachten doorbrengt. Wanneer alle middelen gefaald hebben, die gg ter genezing gebruikt hebt, KEERT DAN de ABDIJSIROOP, recept klooster Sancta Paulo, de koning des* geneesmiddelen, waardoor de genezing verzekerd ip. Duizenden om u heen ondervonden re« ds de weldadige geneeskracht, zoowel voor jongen als ouden, kinderen als grijsaards, zwakken als herstellenden. 1. Luchtpijpontsteking. 2. Chronisch bronchitis, hoest. 3. Longvliesontsteking. 4. Astma, benauwdheden. 5. Hevige bronchitis, zwaar benauwd. 0. Tering. 7. Longontsteking. 8. Hartziekte 9. Veronachtzaamde verkoudheid. Het gebruik der Abdijsiroop waar borgt een lang en gezond leven. Prgs fl. f2.en f 3.50 per flacon. Centraal-DepótL. L AKKER, Van Alkemadestraat IJ, Rotterdam. ABDIJPILLEN. Bloed versterkend middel legen Gal, Maagaan doeningen, Bleekzucht, Bloedarmoede, Storingen van het Zenuwstelsel, Hoofdpjjn, Slapeloosheid en algemeene verzwakkingen. Prgs per flacon f 1.50, bij 6 flac. f 7.50. Verkrijgbaar te den He!der bgJ. BAARENS, Spoorstraat 68 engros en detail. J. ROTGANS, Schagen, J. VOS, Wlerlngerwaard. Wed. J. P. WIGBOUT, Hippolytu8hoef, Wieringen. Lyders aan Asthma. Het poeder tegen Asthma, geeft bg in ademing dadelijk verlichting tegen de benauwdheid, zelfs D,j den bevigaten aan val. Overal verkrijgbaar in de Drogist winkels a 65 ct. p »r doos. Te den Helder bg: J. BAARENS. Jpoorstraat. De Stuifkalkfabriek van W. F. STOEL ZOON, te Alkmaar, levert tegen zeer concurreerenden prijs zeer fijne en witte STUIFKALK. ROOKT HET MERK DE BESTE 27. CENT SIGAAR, (KRIJTWIT BRANOEND). UITSLUITEND VFRKRIJGBAAR BIJ H. KREUGER, SIGARENHANOEL MOLENGRACHT OVER >CASIN0". WINKELIERS FABRIEKSPRIJZEN. WW I UURWERKEN. Reparatiën billijk en correct Plaatsen van een Horlogeveer 60 ct. Glazen 10 tot 26 ct Wijzers 25 tot 60 ct per stel. - hij J. LABf:ë, - HASNIIUHAniT 2». - Afdoend Middel. De Kiespijnwatjes van de firma B. BOOM Almelo, helpcu reeds na enkele oogenblik- ken. Tn busjes van 10 stuks f 0.30, fr. p. p. 35'/j cent. Verkrijgbaar te Den Helder bg: J. BAARENS. Het is algemeen bekend, dat niet alleen in 't Binnen-, maar ook in 't Buitenland door Ds. GRASS aan de Ijjdende mensch- heid hulp en genezing gebracht is, zelfs daar, waar verklaard werd, dat herstel of genezing onmogeljjk was. net is tevens bekend hoe genoemde Heer door vervolging eu herhaalde von nissen in dit zjjn hulp en genezing aan brengen belet wordt. Niettegenstaande dat, vermenigvuldigt van heinde en ver de roep: „Helpt ons I'' Aan dat roepen om hnlp niet langer weerstand kunnende bieden, heeft Db. GRASS, ook op aanraden van hooggeplaatste personeD, voorloopig drie soorten ZALVEN in den handel gebracht, welke bewezen hebben daar genezing te brengen, waar alle andere middelen faa'den. BALSEM No. 1 geneest: Brandwonden, Fjjt, zwerende Borsten, Klieren en verder alle soorten zweren. No. 2 herstelt: Baardschurft, Zeerhoof- den, Dauwworm en alle mogeljjke Huid ziekten. No. 3 verdrijft binnen den kortst moge- ljjken tjjd alle pijnen, zooalsRheumatiek, Jicht, Kneuzingeu, Spierverrekkingen, pjjnen door gevatte koude veroorzaakt enz. BALSEM No. 3 is die Zalf, die tot heden als geheimmiddel met bjjna onfeilbaar succeB aangewend werd bg ASTHMA, SLIJM- en KINKHOEST, en daar dezelve, reeds na een of tweemaal borst en rugje van bet kind gesmeerd te hebben, bg Kinkhoest dadelgk alle benauwdheid weg neemt, alom bekend is onder den naam van »WONDERZ*LF VAN Ds. GRASS". Bg elk potje is eene gebruiksaanwijzing, die duidelijk aangeeft, hoe elke Zalf bg de onderscheidene kwalen moet aangewend worden. Prgs per potje f 0.35 Chemische fabriek „ISALA" Kampen. Verkrijgbaar te den Helder bgJ. RAARENS, en gros en detail en bg QUANT—Swkxnen, »De Gaper" Spoorgr. Keizerstraat 68, hoek Graiendwarsstr. Ontvangen De nieuwe collectie Stalen van zwarte en gekleurde Japonstoffen, van de goedkoopste tot de fijnste kwaliteiten Ruime sorteering Corsetten, Handschoenen, Fantasie- Huis houd- en Keukenschorten, Damesnacht hemden, Pantalons, Rokken, Kousen, Lijfjes, enz. enz. Aanbevelend, G. SMITS. A.LAAN, Spoorstraat 32. Daar ik het gelok heb om melk in koop ta hebben van den Heer GO UWEN BERG en tweemaal per dag de melk warm ontvang, ben ik in staat gesteld om de waar onver- valscht te verkoopen en de prjjzen zjjn vastgesteldonvervalschte melk 8 cent, getapte melk 5 cent per liter, en U kunt er van verzekerd zgn, dat nign waar on- vervalacht zal worden verkocht. Ook iederen dag heerlijke Karnemelk. Aanbevelend, Tolaph. f Accurate afwerking igge aflevering. CONCURREERENDE PRIJZEN.' Sluisdijkstraat 75, J. EDENS. NPOEI). NPOIi». Gele Boonen puik in de kook p k. 10 cent Groene Erwten 13 Grauwe 17 Capucijners >>>17> Split Erwten per pond 14 Havermout 10 Inlandsch Tarwebloem per pond 7 Alle overige artikelen concureerende prijzen. Stemmen, repareeren en besnaren van PIANO'S. Z THERS, ORGELS, HARMONJCA'S enz. T. HOO.1, Zuldstr. no. 52. Laatste Nouveauté's in Luxe- en Huis houdelijke Artikelen. Een bezoek aan dit Mag-azijn zal U overtuigen van de laatste Nouveauté's en U zult consta- teeren, dat het STEEDS 1IET NIEUWSTE in verband brengt met het BESTE en tlEEST W t AHI>IGE op het gebied van moderne- luxe- en huishoudelijke artikelen. Bestuur en Leden der Heldersche begrafenis-Vereeniging, voor kort geleden hier ter plaatse opgericht, mogen reeds de voldoening smaken haar ledental in meer derheid te zien toenemen. Daar het geachte publiek de netheid en de indruk die dezelve teweegbrengen hoog roemt, neemt het bestuur in deze ook de vrijheid dezelve bijzonder aan te bevelen, de verzekering gevende zulks ten allen tijden met de meeste eerbied voor de overledenen. T A R I E F. Eerste klasse A. met inbegrip van Rouwkoets, 3 Volgrgtuigen (landauers), Eikenbouten Kist, gewatteerd, Grafrechten, 200 Circulairesf 240. B. id. id. id. Grenenhouten id. id. :J Tweede A. id. i( B. id. ic Derde A. id. ic id. (berliner) Grenenhouten id. id. id. id. id. id. id. id. id. Voor lijken van kinderen van 8 tot 12 jaar. Eerste klasse met inbegrip van Rouwkoets, 2 Volgrgtuigen (landauers), Eikenhouten Kist, gawatteerd, Grafrechten, 100 Circulaires id. id. id. id. id. id. 100 id. 50 id. 175.- 110. 70. 57.50 f 95 - 60— 40— 100 Circulairesf id. id. f Tweede id. 2 id. Grenenhouten id. id. id. id. Derde id. 1 id. id. id. 50 Voor lijken van kinderen van 4 tot 8 jaar. Eerste klasse met inbogrip vau Rouwkoets, 2 Volgrgtuigen (landauers), Eikenhouten Kist, gewatteerd, Grafrechten, Tweede id. id. Grenenhouten id. id. Derde id. 1 Volgrjjtuig id. Voor lijken van kinderen van 1 tot 4 jaar. Eerste klasse met inbegrip van Rouwkoets, 2 Volgrgtuigen (landauers), Eikenhouten Kist, gewatteerd, Grafrechten, 100 Circulaires Tweede id. id. Grenenhouten id. id. id. id. Derde id. 1 id. id. id. id. id. Voor lijken van kinderen beneden 1 jaar. Eerste klasse met inbeg ip van Rouwkoets, 2 Volgrgtuigen (landauers), Eikenhouten Kist, gewatteerd, Grafrechten, 100 Circulaires Tweede id. id. Grenenhouten id. id. id. id. Derde id. 1 id. id. id. 50 Bovenstaande tarieven kunnen naar omstandigheden gewijzigd worden. Naar verkiezing kan men ook uitsluitend van Aanspreker en Dragers gebruik maken. Het Bestuur A. R. HOEDEM AKERS, President, Bassingracht 5 A. VAN WA ARDEN, Secretaris, Laan 28; P. v. TOL, le Penningm., Vlootstraat 5 J. F. HEIJSELAAR, 2e Penningmeester, Keizerstr. 40; H. F. B. DISSEN, Commissaris, Gravenstr. 83; E. v. HOVE, Commissaris, Sluisdgkstr. 72a W. G. BAKKER, Commissaris, Westgr. 82. Leden: G. BURKUNK, Koningstraat 69; R. BOUMA, 2e Vroonstraat 9; P, VISSER, Wilhelminastr. 19; J. ZON, Spoorstr. 136; W. VERH AGE, Midlenstr. 18; 80— 55— 35— 65— 35— 20— 35— 20— 10— C. J. 1CKE, Binnenhaven 3L. MOL, Spoorgracht 31 WIJTSMA, Middenstraat 13; J. SMIT, Keizerstraat 76; 8TUART, Goverstraat 32B. v. HOVE, Kerkgracht 48Ch. ZEWALD, Gasstraat 17a. 31; P. GROOT, Loodsgracht 63; S. C. G. DE MAN, Koningstraat 42; H. v. d. MADE, Kanaalweg 157; G. WIJTSMA, Middenstraat 13; J. SMIT, Keizerstraat 76; K. HAGENAAR, Paardenstraat 10; J. v. d. BORG, Wilhelminastraat 4; R. GROOT, Molenstraat 44; J,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4