KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Tandarts AnJngli, SUNLIGHT ZEEP voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna. mm Oe Oorlog in het Oosten. Gemeenteraad tan Anna Paolovna, looi wofienLoodsgraclit. Westgracht 77, K BREGMAN. „NECTAR". Huizen en Bouwterrein P. J. Puinbroek, Speciaal adres voor Zaal-, Kamer- en Tafeldecoratie en alle voorkomende Bloemwerken. v DER KLEINE COHN. Heeren- en Kinderkleeding-Magazijn Keizerstraat 27-29. Heeren- en Kinder-Confectie STOFFEN en STALEN voor kieeding naar maat. Manufacturen, Bedden, Dekens, enz, enz. J TISSING. Gegalvaniseerde ijzeren Pankrammen, J. J, KUIJPER, Fabrikant, Teiel No. 3248. Zaterdag 2 April 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. Bureau: Spoorstraat Telefoonn0. 59. TWEEDE BLAD. HET NIEUWE KWARTAAL van het van ,,'t Vliegend Blaadje", is begonnen, welke slechts 37l/t Ct8. per 3 maanden of franco p. p. 45 Ct8. kost. Deze uitnemende ILLUSTRATIE be staat wekelijks in 8 a iO pagina's met fraaie gravures en onderhoudenden tekst zoodat mén na 3 maandenvoor slechts 37Y, Ct., fr. p. p. 45 ct. een boekdeel heeft van niet minder dan 40a 430 groot folio bladzijden van blijvende waarde. AAN DEN OORLOB tusschen Rusland en iapan, wordt in dit blad bijzondere aandacht gewijd, zoo door een keur van illustratiën als door talrijke bijschriften. Wie nog niet is geabonneerd, melde 'zich spoedig aan bjj de Uitgevers. BUREAUSPOORSTRAAT No. 99. NIEUWSTIJDINGEN. Texel, 31 Maart. Voor de wed. J. StarkWielinga, te De Cocksdorp, is door de commissie in gezameld een bedrag van f 579,29®. De zang- en reciteervereeniging Har monie" van den Helder, directeur de heer C. J. Schwantje, zal hier op den avond van den tweeden Paaschdag eene uitvoe ring geven. De operette »Klokketonen", woorden van den heer W. Mets Tz., muziek van den heer S. Vlessing Phz., waarmede Harmonie* te Helder zooveel succes had, zal ook hier den hoofdschotel vormen De entree is gesteld op 50 cents. Zaterdag a. s. zal alhier publiek Terkocht worden een belangrijke partij houtwaren en jjzer, afkomstig van het bjj Koog ge strande en aldaar gesloopte schip »Percy". Diefstal met geweldpleging. Op het kantoor van het Whitechapel-st&tion van den Oost-Londen-spoorweg had de goede renklerk William Mackintosh nachtdienst en was naar hjj meende alleen op het kantoor. Omstreeks middernacht evenwel, toen hjj zich bukte om de kachel op te poken, kreeg hjj eensklaps twee hevige slagen op het hoofd, zoodat hjj bewusteloos neerviel. Toen hjj bijkwam lag hjj aan handen en voeten gebonden op den vloer en zag hjj een man die zjjn lessenaar geopend had en zich het daar aanwezige geld toeeigende, een pond sterling en elf shillings. Hij wilde schreeuwen, maar de man dreigde hem met een revolver, nam vervolgens den handdoek van het wasch- fonteintje en duwde hem dien als een prop in den mond. Daar de dief niets meer van zjjn gading vond, ging hjj heen en sloot de deur van het kantoor af. Zoodra Mackintosh alleen was, deed hjj moeite om zich van zjjn banden te bevrjjden, Den prop had hjj spoedig uit zijn mond en ook slaagde hjj er in zjjn voeten los te rukken, maar zijn handen waren te stevig op zjjn rug gebonden. Er was nog een tweede sleutel van de kantoordeur, die aan een spjjker hing. Dezen kon Mackintosch met zjjn mond bereiken en na zeer voel moei e gelukte het hem, den Bleutcl in het slot te krjjgen en dezen met zjjn gebonden handen om te draaien, zoodat hjj naar buiten kon gaan. Daar ont moette hij een politieagent, die zjjn handen losmaakte en wien hij het gebeurde meedeelde, waarbjj hjj een nauwkeurig signalement van den dief opgaf. Iljj had twee wonden aan het hoofd, die in het hospitaal verbonden werden. Nog denzelfden nacht werd de dief gepakt en door Mackintosh herkend. Het iB een opge schoten jongen, John Payne genaamd, zoon van een besteller aan het station. Vrjjdag zjjn te Londen twee mannen voor den rechter verschenen, in wie de politie waarschijnljjk twee gevaarljjke valsche mun ters te pakken heeft. Men had in hun werk plaats al de noodige toestellen voor hun bcdrjjf gevonden. Zjj maakten er hun werk van, aan gouden sovereigns een deel van het goud te onttrekken, niet meer dan voor een shilling ongeveer. Zilveren munten maakten zjj zelf van koper met een laagje zilver. Zjj deden hun handwerk zoo goed, dat de ver- valsching moeiljjk te ontdekken was, en men denkt, dat zjj reeds groote sommen gelds met hun munten verdiend hebben. Koken zonder vuur. Een merkwaardige uitvinding is in En geland gedaan. Tot dusverre was het den sportman of den soldaat onmogeljjk in bet openveld warm eten te bebben, teozg hg gelegenheid had een vuur aan te leggen welke gelegenheid menigmaal ontbreekt, maar deze uitvinding nu bedoelt het mo- geljjk te maken soep, geconserveerde groen ten of andere spijzen te warmen, zonder dat men daar onder welken vorm ook, vuur bg noodig heeft. De Calorit-maatechappjj heeft verschillende soorten v»n voedsel in blikken in den handel gebracht, waar bij de bus een dubbelen bodem heeft welke met een chemisch mengsel is gevuld. Men heeft nu slechts een opening in dien bo dem te maken, de bus in koud water te zetten en binnen tien minuten ia het voed sel tot gebruik gereed en zoo warm of het pas uit de keuken kwam. Het zondenregleter van vleesch. Dc Engelsche schrijver Ralph Waldo Trine laat zich als volgt uit over het overvloedig vleeschgebruik een zaak, zegt hjj, die van veel meer gewicht is dan algemeen wordt veron dersteld i Nadat ik goed in deze zaak ben doorge drongen en ondervinding op dit gebied heb verkregen door het sinds eenige jarea niet te eten, kan ik zonder aarzeling verklaren, hoe wel het tegen do algemeene opinie is, dat het dierlijk vleesch niet noodig is als voedings artikel voor het menscheljjk lichaam. Slechts weinigen doet het gebruik van vlcescli goed, terwjjl het voor verreweg de meesten slecht is, vooral als het in zoo'n groote mate ge bruikt wordt als tegenwoordig overal het ge val is. Wjj kunnen, na grondig onderzoek, genoeg voedingsmiddelen aanwjjzen, die meer dan do dubbele voedingswaarde van vleesch hebben. De geneigdheid tot een onjniBt oordeel hier omtrent ligt in het feit, dat vleeschvoedsel in de maag vlugger het verbrandingsproces ondergaat dan het meeste andere voedsel, en dit kortstondige, opwekkende gevoel, dat min of meer geljjkt op de prikkelende uitwerking van alcohol, wordt ten onrechte gehouden voor een voedende en het lichaam onderhondende kracht. Vleeschvoedsel wekt de hartstochten op en daar het bovendien als een lichaamsprikkel werkt, doet het trek ontstaan naar andere prikkelende voedingsstoffen om de aldus op gewekte neigingen te verzadigen. Eenige van de knapste doctoren, die er een ernstige studie van gemaakt hebben, verklaren dat het over matige drinken van bier en sterke drank met zjjn gevolgen dronkenschap en misdaad, nooit zal ophouden te bestaan of nooit in beteekendc mate zal verminderen, zoolang het aanzienljjke vleeschverbruik voortduurt. Nog verscheidene andere dingen zjjn een ernstige overweging waard, zooals de prikkel baarheid, die dit voedsel veroorzaakt bjj velen, die het gebruikenhet bjjna onmerkbare ver stompen van de fijnere zintuigen; en ook de gevaren, die aan het gebruik verbonden zjjn, door den zieken of vergiftigen toestand, waar in het vleesch vaak verkeert. Als de ruimte het toeliet zou ik heel wat gevallen kunnen opnoemen betreffende den verkoop van vleesch van zieke dieren, ontleend aan de berichten, die verschillende commissies van onderzoek hebben uitgebracht. Niemand kan weten of hjj niet zelf ten een of anderen tyd van zulk vleesch zal eten. Als wjj ons even herinne ren, welk een groot aantal dieren, slachtvee voornameljjk, dikwjjls tot wanhoop en zelfs tot dolheid toe getergd worden, en wjj denken daarbij aan het eigenaardige vergif, dat in alle doelen van het lichaam wordt gebracht nneer de hersenen aldus worden verstoord, dat in dien toestand een groot aantal dieren gedood worden, dan moet ieder gemakkelijk inzien, hoe belangrjjk deze beschouwing van de zaak is". PETERSBURG, 29 Maart. Generaal Mitjstjenko meldde den 28en dezer om 10 uur 's avondsDrie dagen achtereen hebbon kleine patroeljes de Japansche ruiterjj tot een gevecht met ons trachten te krjjgen, maar hun patroeljes maakten rechtsomkeert, wanneer zjj op ons stieten, en keerden naar gene zjjde van Tsjoeng-dzjoe terug. Nadat ik vernomen had, dat vijf eskadrons van den vjjand zich op 5 werst aan gene zjjde van Tsjoeng-dzjoe bevonden, trokken we den 27en naar Kasan, en kwamen den 28en om half tien 's ochtends met vier compagnieën bjj Tsjoen-dzjoe aan. Zoodra onze voorposten de stad naderden, openden de vjjanden onder bedekking der muren het vuur. Twee eskadrons stegen da delijk af en bezetten een hoogte bjj de stad, vanwaar zjj op een afstand vhu 600 tree het gevecht begonnen. In de stad lagen ongeveer een compagnie voetvolk en een eskadorn ruiterjj in hinder- laag. De onzen, die met nog drie compagoiën verstrekt waren, openden oen kruisvuur op do Japanners. Óndanks deze omstandigheid en de stelling die wjj ingenomen hadden, erdedigden do Japanners zich dapper en hiel den zjj eerst na een half uur van verwoeden kamp met schieten op en trokken zich in de huizen terug. Op twee plaatsen werd de Roode-Kruisvlag gehescheD. Spoedig daarop kwamen van den weg van Kasan twee eskadrons Japanners in vliegende vaart aan en slaagden er in, in de stad te komen. Een derde trok zich onder de salvo's van onze monschen in wanorde terug. Men zag menschon en paarden storten. Nog een uur lang schoten onze troepen op de Japanners in de stad en beletten hnn de huizen te verlaten om opnieuw op ons te schieten. Anderhalf uur na het begin van het gevecht verschenen op den weg naar Kasan vier compagnieën die tot den aanval spoedden. Ik gaf bevel op te stjjgen en alle compagnieën trokken, onder bedekking van eene compagnie, in volledige orde en in den pas voorbjj, en stelden zich in veldcolonne achter den berg op. De gewonden hadden zjj in de voorhoede bjj zich. De in wanorde gebrachte eskadrons konden bljjkbaar de pas door ons verlaten hoogte niet snel bezetten en de infanterio was nog achter. De achterhoede van de afdeeling, die den aftocht dekte, kwam kalm in Koeaksan aan, en hield daar twee uren halt om de ge wonden te verbinden. Oin negen uur bereikte zjj Noossan. Vermoedeljjk hebben de Japan ners groote verliezen geleden aan manschappen en paarden. Aan onze zjjde zjjn helaas drie officieren zwaar en een licht gewond. Van de Kozak ken zjjn er drie gesneuveld en twaalf gewond, vjjf zwaar. Generaal Misjtsjenko prjjst het uitmuntende gedrag van de bevelhebbers, officieren en Kozakken vooral onderscheidde zich de 3e compagnie van het Argoensche regiment onder aanvoering van Krasnostanof. Tokio, 29 Maart. Het rapport van miraal Togo geeft eerst een overzicht van de wjjze waarop vier stoomschepen op 27 Maart afgezonden om de haven Port Arthur af te sluiten den ingang dier haven nader den en tot zinken werd gebracht of vrjj- willig naar den grond gingen. De admi raal meldt dan verder: Het is evenwel te betreuren dat tenge volge van een groote ruimte tusschen de beide stoomschepen >Jahikomaroe' Jonejamaroe" de blokkade niet volledig is; de schepelingen die aan deze operatie deel namen zjjn dezelfde welke de eerste poging tot sluiting der haven ondernamen. Aan Japansche zjjde sneuvelden com mandant Hilose en drie onderofficieren. Één luitenant werd doodeljjk gekwetst, één machinist, zes onderofficieren en matrozen licht gewond. Alle manschappen, tot de bemanning der stoombooten behoorende, ;jjn door onze torpedobootjagers opgenomen. Commandant Hirose en Btuurman Sngino, die den dood vonden gaven bljjk van be- wonderingswaardigen moed. Sugino was op weg naar de kruitkamer om d« stoomboot Foekoeimaroe" in brand te steken, toen het schip getroffen werd door een vjjan- deljjke torpedo. - Als men een bericht uit Berljjn ge- looven mag, heeft de Russische regeering, in strjjd met de loopende geruchten ver klaard dat de op 8/9 Februari getorpedeerde oorlogsschepen Retwisan (slagschip)en Pal- i (kruiser) door de ingenieurs uit Kroon stad geheel hersteld zjjn en sedert 20 Maart weer op de buitenreede dienst doen. Over het pantserschip Tsesaréwitsj zwjjgt het bericht. (De Petersburgsche correspondent van de Mat in meldt daarentegen dat de Retwisan en de Tsesaréwitsj nog op de helling Btaan en pas na twee maanden slagvaardig kunnen zjjn.) De Russische marine-autoriteiten houden staande dat de schade die het Japansche pantserschip Mikasa op 12 Februari heeft jekregen, pas in enkele maanden hersteld i zjjn. De Echo de Paris verneemt uit Petersburg De Russische admiraliteit heeft acht torpedo-booten van 350 ton besteld, waarvan de eene helft aan de werven te Riga, de andere aan de Newski-werven te Petersburg zal gebouwd worden. Ik kan er bg voegen dat het model van de nieuwste Japansche torpedo-booten vkeurig zal nagemaakt worden voor de Russische vloot, daar de firma Yarrow Co. er in toegestemd heeft, de teekenin- van de Japansche torpedo-booten die zjj het laatst heeft afgeleverd, aan Rus land af staan. In Port-Arthur. In het telegram, dat de Daily Mail uit Kobe heeft ontvangen, komen nog de vol gende bjjzonderheden voor over de laatste >oging tot blokkeeren van de haven van 'ort-Arthur. Den 27en Maart, te half vier in den voormiddag, richtten zich 4 stoom booten, die voor dien tijd reeds met stee nen en ontplofbare stoffen geladen waren, en door torpedojagers werden beschermd, met volle stoom naar den ingang van de haven, terwjjl ze intussechen trachtten, bui ten den lichtkegel van de electrische zoek- lantaarns te bljjven. Toen de schepen zich op 3 knoopen afstand van den ingang be vonden, openden de forten en de torpedoja gers een hevig vuur. Intusschen vervolgden de schepen en de beschermende booten hun weg. Het eerste schip de „Tsjijo Maroe", liet het anker vallen en sprong op ongeveer 3 knoopen afstand van den Gouden Heuvel in de lucht. De „Foekoej Maroe" ging ver der en was op het punt het anker te laten vallen, toen zjj door een torpedo getroffen 1 en zonk. De „Yahiko Maroe" liet links van het eerste schip het anker vallen en zonk op haar beurt. De „Yomyama Maroe" ging nog verder en stoomde zelfs tusschen ,Tsjjjo Maroa" en de „Foekoe Maroe", totdat zjj in het midden van den ingang een torpedo in den romp kreeg en even eens zonk. Deze poging geschiedde met groote dap perheid, onder een regen van kogels en granaten. Dertien officiereu en soldaten werden ge dood, waar onder begrepen commandant Hirose sergeant Sugino. Luitenant Uatsuzo werd ernstig gewond, eveneens luitenant Masaki, de ingenieur Awada en zes andere personen. Aanbesteding in Noord-Holland. 14 April 1904. Haarlem 11 ure. Het Min. van W., H. en N. aan het gebouw van het Prov. best. het doen van leveringen en werkzaamheden ten behoeve van de Helder- sohe zeewering, behoorende tot de Rjjks zee- werken in Noord-Holland, begr. f'25000; bestek no. 60 ligt na 31 Maart ter lezing uan gen. Min., aan de lokalen der Prov. best. en is te bekomen bjj de firrna Gebr. van Cleef, Spui no. 28a. te s'-Gravenhagcnadere in lichtingen te bekomen bjj den opzichter Koore man te den Helder. ljjk 't postkantoor nabjj 't station te plaatsen* Na uitvoerige discussie wordt hot voorstel van B. W. aangenomen met 9 tegen 2 stemmen. Tegen de hoeren van Mullem en i Mazure. B. W. stellen voor f 5000 beschikbaar te stellen voor do tram Schagen-Ewycksluis, de helft renteloos voorschot, do helft aan deden kapitaal. Na bespreking wordt dit voorstel aangenomen met 7 tegen 4 stommen. Tegen do heeren de Graaf, van Mullem, Volder en do Mazure. Tot leden van 't stem bureau voor de verkiezing van een lid voor Provinciale Staten worden gekozen voor de le stemming de heeren Rezelman en Bakker, 2de stemming de heeren Stammes en de Graaf, 3de stemming de heeren Metselaar en Geerligs. Bjj de rondvraag niemand meer het woord verlangende, sluit de Voorzitter onder dankbetuiging de vergadering. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-lndlë. I Datum der ter I laat. bual. puit-bezorg a/h PoitE zeepoit fin Amiterdam 8 en 28 Apr i 7.- p. Franiche mail viaMaraeille p. Engeltche mail viaBrindiai (naar Palembang, Rlouw, l!ankft, Billiton cn Z. W. Afd. van Borneo) Naar Atjek en de Ooitknat van Siunatra p. Dmtache mail via Napel**) U- (via Genna) 5 en 19 Apr. eiken Vrjjdag (via Genna) 5 en 19 Apr. 12 en 20 8.30 'i 7.— Alleen naar Atjeh, Snmatra'i Ooitknat, Palembang, Rionw, Bauka, Billiton en Z.-W. Afd. van Borneo. Het overige gedeelte van Ned. Ooat-Indie wordt alleen ndera via Nnpeli verzonden. (Suriname) ieepost via Amiterdam .1 5 en 19 Apr.|7-'»av. mail over Engeland 11 en 25 7.— 'lav. mail via St. Nazaire 7 Apr.| 7.— ar. Naar Curafao, Bonaira en Aruba 5 en 19 Apr. eiken Dinidag Vrijdag :n 26 Apr. 7.— 8.80 'ini 7.— p. zeepoit via Amiterdam p. mail via Southampton p. mail via Hamburg (alleen op ysrlangen der afrenden). Naar St. Martin, St. Eustatius en Saba per mail over Engeland .lil en 25 Apr. I 7.'i av. p. zeepoit via Amiterdam. 6 en 19 Apr. 7.av. Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonic en Transvaal: eiken Vrjjdag 3.30 u, 'snam. Brieven, enz. voor Hr. Ms. „F r i e s- land" naar Pa dan g. ADVERTENTIËN. Te huur: Twee Woonhuizen in de achter- Brouwerstraat, groote Kanier met afdak, h f 1.per week. Ken Woonhuis in het Hofje bg de Manneclub, a f 1.— per week. 2 gehoei(gerestaureerde Woonhui zen in de N;euwstraat No. 43 en 47, k f 11.per maand. Tw;»e Heerenhulzon met G Kamers en Keuken, Hoofdgracht 62 en 63a, f 300.— per jaar. Een Heerenhuifi, Hoofdgracht 69, met 10 Kamers, groote Keuken, Kelder en Badkamer, f 700. per jaar. Adres GEBRs. VAN OS, Aannemers Nieuwstraat 27, Helder, alwaar tevens BOUWTERREINEN te koop zijn aan de J. In 't Veitst aat op gunstige voorwaarden. Te Huur Heerenhuis met Tuin, - Ankerpark 21. Huur f 400. - Heerenhuis met Tuin, - Zuidstraat 13. Huur f '250. Ruim vrij Bovenhuis, DIJkatraat 32, Huur f 250. Gebouwtje voor Werkplaats Dijkweg no. 5. Alles dageljjks t<* zien. Te bevragen SPOORSTRAAT 93. Een HUIS te huur in de Verlengde De Ruyteretraat. Adres: ZUIDSTR. 20, gehouden op Dinsdag 20 Maart 1904. Tegenwoordig alle leden. Na opening der vergadering, lezing en goedkeuring dor notulon, deelt do 1 Voorzitter mede, dat door B. W. het kohier der hondenbelasting is opgemaakt tot een bedrag van f 310. Met algemeene stemmen goedgekeurd. Het kohier van den hoofdcljjken omslag zal behandeld worden in geheime zitting. B. W. stellen voor aan de Hervormde kerk een jaarljjkscho subsidie te verleenen van f 25, voor onderhond van 't torenuurwerk. De heer van Mullem zag liever i 50 toegekend en de heer de Mazure stelt voor f 40 te ver leenen. Het voorstel de Mazuro wordt ver worpen, dat van B. W. aangenomen. Do besteller Broeders verzoekt verhooging van toelage en het bouwen van een bestolhuis. Hierop wordt afwjjzond beschikt. B. W. stellen voor aan den rijksveldwach ter f 75 toe te kennen voor buitengewone diensten en voor 1904 eveneens f 75 toe te kennen. Met algemeene stemmen aangenomen. Het verslag van de commissie van school toezicht wordt voor kennisgeving aangenomen. B. W. stellen voor 't postkantoor aan de Kleine Sluis te bouwen, mits de kosten f 14000 niet te boven gaan. Hot rjjk zal jaarljjks f 830 bjjdragen en van mej. de wed. van Wjjk is 500 Ma grond beschikbaar h f 1 de M3. De heer van Mullem acht 't weuschc- Stuk BOUWGROND, f 1400 vrij op naam. Brieven, onder motto Bouwgrond, bureau vau dit blad. HOOFDGRACHT 28. Dames en Heeren. CURSUS. Hand teek enen en Perspectief. Opleiding voor de acte Lager Onderwjjs. CURSUS Teekenen en ont werpen van orna ment toepasselijk op Kunstnijverheid. Zjj, die een of beide bovengenoemde cursussen wenschen te volgen, kunnen inlichtingen bekomen en zich aanmelden tot en met 9 April, bjj J. B. MULDERS Cz. Leeraar Handt tekenen en Perspectief MiJd, Onderwijs. Einddiploma Rijksschool r. Kunst- nijverhei Kanaalweg 4a. Rtieumstisk 'schiss. Citropirin Pastilles zjjn het beste en nieuwste geneesmiddel tegen Rheumatiek en Ischias. Door de Citropirin Pastille" zjjn personen genezen, welke jaren aan de Rheumatiek geleden hadden. Prjjs per flacon fl.Verkrijgbaar te den Helder bjj J. BAARENS, Spoorstraat. „ORION". Solied adres, voor Reparatiën van Spring veéren matrassen» en op nieuw maken van VEEREN- en andere BEDDEN. KANAALWEG 118. Mooie blanke HAVERD0PPEN. Bestellingen worden aan huis bezorgd. MOND- EN TAND WATER- Onschadelijk voor de Tanden en Slijmvliezen. Volkomen antiseptische werking. Aangenaam van reuk en fri88che smaak. - Prijs f 1. - per flacon. Koppen's Verkoophuis, Hoofdgracht 84. Stemmen, repareeren en besnaren van PIANO'S, ZiTHERS, ORGELS, HARMONICA'S enz. T. HOOV Zuidstr. ii». 52. TE KOOP. Ad ren B. WIJKER. Uc t|jd van M'hoonniftak staat voor de deurwilt gjj uw bedden verfrieschen, koop dan uw Haverdoppen bij A. LAAN. Ze worden aan huis bezorgd. Hlocmist - Molen vacht. Voorhanden een groote collectie bloeiende Plantenals Azalea's, Ueuthsia's graciUts Clivia's» Primula's abconicaSpirea'senz. Bij verzendingen naar buiten wordt voor goede overkomst ingestaan. Tevens beveel ik mij beleefd aan voor het aanleggen en onderhouden van Tuinen en alle daarbij behoorende benoodigd'heden. Aanbevelend. 7Je dc Etalage ROOKT HET MERK DE BESTE 27. CENT SIGAAR, (KRIJTWIT BRANDEND). UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ H. KREUGER, SIGARENHANOEL MOLENGRACHT OVER iCASINO". WINKELIERS FABRIEKSPRIJZEN. M tttiitfwi wwwM Daar kan een ieder van profiteeren, groote keuze in ZEEll LAGE PRIJZEN. Aanbevelend, Voor H. H. Huizenbouwers 100 a 50 csnt. Per duizend f 4.50 bil MELK TE KOOP bg hoeveelheden van 10 tot 50 Liter. Levering 2 maai daags versch,'s morgens half zeven, en 's middags vier nur. Adres: Bureau dezer Courant. |/nAn 2000 Pannen, 16 KUUp.4 Kozijnen met Ramen en Luiken, een Deurkozijn met Deur en nog 800 Palen van 4 tot 6 voet bjj Jb. VAN ZOONEN, Gravenstr. no. 56, Bjj een nette Juffrouw kunnen 2 Kost gangers geplaatst worden. Adres; 2e MOLENSTRAAT 106. VERHUISD eun de 4e Vroonstraat 25 naar de I' S IHItK.XfiTli l ÊT S2. Wed. KONING, die zich verder beleefd aanbeveelt als BAKER. WANT DOOR TE WASSCHEN MET HEEFT U VEEL MINDER VERSTELWERK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1