F Nationaal BEHANSELPAPIER en RANDEN. J. LAK, Stoorgraclt 31. bi. Mrarkt. ZOMERMANTELS, IRMA GEBRS. NAS. DE ATLAS IN DEN VERFMOLEN De Theeën van Otto Roelofs Zoonen Eiwitstaai, met gegarandeerd Staalgehalte, 1 f 1.50 per liter, f 070 per halve liter. Kinadroppels van Dr, !DE VRIJ, in flacons60 Cents. Scott's Einiilsion, a 60 Cent per flacon (zonder flacon). NEEMT PROEF Belangrijk. Chemische fabriek „ISALA" Kampen. J. P. DROS Pzde Cocksdorp (Texel).1 KINA K00RTS0R0PPELS Groote afslag Verkrijgbaar bij DIRK MAKELAAR, Keizerstraat 66 tot 72. P. VAN GRUNNINGEN. TRIUMPF en REFORM D. KOPPEN, Zuidstraat. Ontvangen en uiteeitald do nieuwe alsmede de grootste keuze in Vitrage zwarte en gekleurde Japonstoffen en fantasie Katoenen. Heldcrsche Be^rafenis-Vereeni^iug1 ,.l£en»g>cziiidliri«l FOTO toestellen en benoodigdheden. geïllustreerde prijscourant gratis. 99 99 Afdeeling HELDER. 99 99 geeft een enorme besparing Ons merk »Nationaal" in pakken van 1 pond en '/jfpond vervangt de dure natuurboter. De prjjs is 48 cents per pond met 1 Bon cadeau. Voor die Bons kan men iederen dag de courantste en mooiste huishou delijke artikelen uit onzen voorraad uitzoeken. Hoe meer bons men bespaart hoe grooter en kostbaarder artikel men kan kiezen. Deze verpakte kwaliteit, wordt door duizenden huishoudingen en groote inrichtingen in ons land gebruikt en wordt algemeen erkend te zgn de beste van alle verpakte soorten. Gebruikt „NATIONAAL" en gij BESPAART GELD. Prjjs 48 cents per pak van 1 pond, 24 cents per pak van pond. Verkrijgbaar te HelderMOLENPLEIN 165. Hofleveranciers Amsterdam, zijn voor den Helder verkrijgbaar gesteld: bij den heer G. FEIJEN, Zuidstraat. T. C. BAKKER, Keizerstraat. firma WALRAVEN, Bassingracht OTTO ROELOFS i 99 99 Speciaal adres voor GLANS- en GRONDVERF, in Hermetisch gesloten Bussen, in verschillende kleuren. Concurreerende prijzen. Achtend, N.B. Men lette vooral op den naam DE VERFMOLEN. Éê&WmwmmÊfdJmb verach bereid, per ÏOO f O. MO. Alllllf|llfvrlv MOOO t M.50. Haluiiakpaali Ue* per flacon f 0.12. Verkrijgbaar i contant, in da Apotheek van Wed. VE1NTEH. Binnenhaven. BIC VEV Spoorstraat. A. O. HOE.n. Hanaalwer. t Hoesten, Heeschheid, Kinkhoest, Longaandoening en Borstbenauwdheid J worden spoedig en volkomen genezen door de ROOOE HOESTSIROOP (Sirop Rhoeal) Deze Roode Hoest-Siroop is het beste geneesmiddel tegen alle borstkwalen en is op de Hygiënische Tentoonstelling te Brussel 1904 met het Gouden Eerekruis bekroond Wordt door verschillende Zangers ten zeerste aanbevolen. De smaak is zeer aangenaam. Prjjs per groote flacon 1.Overal verkrijgbaar in de Drogistwinkels. Te Den Helder bij J BAARENS, Spoorstraat. Gegarandeerd wordt dat de hardnekkigste BORST-, LONG- en KEELKWALEN, alsmede ASTHMA, onherroepelijk door „SAMOSA" geneest HF den strengsten hoest in één dag. "TN| Men volge precies de gebruiksaanwijzing I ^£r Deze GRIEKSCHE DRUIVENBORSTHONIG van den beroem- (Êfr den Dr. VEJATOS is verkrijgbaar bg de Firma's H. DITO, We8t- straat No. 4 en 5 en M. DIJKER, Rozenstraat 24. Onze SIGAREN munten uit door smaak en kwaliteit. ViUaat tAttnuahreff V«. 15*5, vertegenwoordigd door J. TER HALL. Groote bestellingen en blikverpakkingen voor export worden in ons Filiaal aargenomen en direct door ons van de fabriek verzonden. GEBRS. DE WAARD, SIGARENFABRIKANTEN, Amsterdam. MOTORVAARTUIGEN. Plaatsen van Motoren in bestaande Vaartuigen. W. F. STOEL en ZOON, Alkmaar. Het is algemeen bekend, dat niet alleen in 't Binnen-, maar ook in 't Buitenland door Ds. GRASS aan de ijjdende mensch- keid hulp en geriezing gebracht is, zelfs daar, waar verklaard werd, dat herstel of genezing onmogelijk was. Het is tevens bekend hoe genoemde Heer door vervolging en herhaalde von nissen in dit zjjo hulp en genezing aan brengen belet wordt. Niettegenstaande dat, vermenigvuldigt van heinde en ver de roep: „Helpt ons I"' Aan dat roepen om hulp niet langer weerstand kunnende bieden, heeft Db GRASS, ook op aanraden van hooggeplaatste personen, voorloopig drie soorten ZALVEN in den handel gebracht, welke bewezen hebben daar genezing te brengen, waar alle andere middelen faalden. BALSEM No. 1 geneest: Brandwonden, Fijt, zwerende Borsten, Klieren en verder alle soorten zweren. No. 2 herstelt: Baardschurft, Zeer hoof den, Dauwworm en alle mogelijke Huid ziekten. No. 3 verdrjjft binnen den kortst moge lijken tjjd alle pijnen, zooalsRheumatiek, Jicht, Kneuzingen, Spierverrekkingen, pijnen door gevatte koude veroorzaakt enz. BALSEM No. 3 is die Zalf, die tot beden als geheimmiddel met bijna onfeilbaar succes aangewend werd bjj ASTHM4, SLIJM- en KINKHOEST, en daar dezelve, reeds na een of tweemaal horst en rugje van het kind gesmeerd te hebben, bg Kinkhoest dadelijk alle benauwdheid weg neemt, alom bekend is onder den naam van «WONDERZALF VAN Ds. GRASS". Bp elk potje is eene gebruiksaanwijzing, die duidelijk aangeeft, hoe elke Zalf bp de onderscheidene kwalen moet aangewend worden. Prjjs per potje 1 0.35. Verkrijgbaar te den Helder bgJ. BAARENS, en gros en detail en bjj QUANT—Swennen, »De Gaper" Spoorgr. Verkrijgbaar: TUINPADSCHELPEN, 30 en 40 cent per H L.franco Helder. tegen Binnenkoorts, Koude Koorts, Moeras koorts en gevatte Koude. Overal ver krijgbaar in de Drogistwinkels a 60 ct. per flacon. Te den Helder bg J. BAARENS, Spoorstraat. van Rund- en Varkensvleesch. in de Tweede Vroonstraat no. 55, puik dik vet RundvleeschLappen 35, Rollade en Klompstuk 40 en Biefstuk 45 ct.Varkensvleesch Lappen en Car- bonade 35 ct., verecb Spek bjj de 5 pond 22'/, ct. Reuzel bg de 5 pond 30 ct. Bloedworst 20, Leverworst 15 ct. p. 5 ons. De Stuifkalkfabriek van W. F. STOEL ZOON, te Alkmaar, levert tegen zeer concurreerenden prijs zeer fijne en witte STUIFKALK. KCHOOVYI Y YHTIJI» Alle soorten Borstelwerk, Sponsen, Zeemleer, Kwasten, enz. Spiegels, Schilderijen, Wandborden, hoek en wand Étagères, Theetafels, Etagere-Tafels, Parapluiestandaards, Porte-manteau, Beelden, Groepen, Vazen, Glas-, Kristal-, Porselein- en Aardewerk, Lampen en alle losse Lampendeelen en nog duizenden artikelen worden dit jaar lager dan ooit bij mij verkocht. Doet U voordeel, de prijzen zijn spotgoedkoop. Opruiming van RIETEN8TOELEN. prima Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch. RUNDVLEESCH: Lappen, Gehakt en Soepvleesch 35 cent. Rollade, Klompstuk en Boeuf 40 Biefstuk en Haas50 Karbonade VARKENSVLEESCH: Lappen, Karbonade en Gehakt 35 cent. Schgf en Filet40 Versch Spek25 KALFSVLEESCH: 15 cent. Gehakt en Lappen 25 cent. Prima vet SCHAPENVLEESCH 20 cent. Alles per 5 ons. Beleefd aanbevelend. zijn de enige KARPETTEN die niet teover- '/ÏÏRv treffen zijn Het eenige fraaie en folide KAR PET voor de Huiskamer. ------ GROOTE KEUZE. Stalen worden op aanvrage ter bezichtiging gezonden. Aanbevelen,,, ff. .f. 99 Bestuur en Leden der Heldersche begrafenis-Vereeniging, voor kort geleden hier ter plaatse opgericht, mogen reeds de voldoening smaken haar ledental in meer derheid te zien toenemen. Daar het geachte publiek de netheid en de indruk die dezelve teweegbrengen hoog roemt, neemt het bestuur in deze ook de vrijheid dezelve bijzonder aan te bevelen, de verzekering gevende zulks ten allen tijden met de meeste eerbied voor de overledenen. T A R I E F. Eerste klasse A. met inbegrip van Rouwkoets, 3 Volgrgtuigen (landauers), Eikenhouten Kist, gewatteerd, Grafrechten, 200 Circulairesf 240.— B. id. id. id. Grenenhouten id. id. id. id. 175. Tweede A. id. id. (berliner) id. id. id. 100 110.— B. id. id. id. id. id. id. 90.— Derde A. id. id. id. id. id. 50 70.— B. id. 2 id. id. id. id. id. 57.50 Voor lijken van kinderen van 8 tot 12 jaar. Eerste klasse met inbegrip van Rouwkoets, 2 Volgrgtuigen (landauers), Eikenbouten Kist, gawatteerd, Grafrechten, 100 Circulairesf 95. Tweede id. 2 id. Grenenhouten id. id. id. id. 60. Derde id. 1 id. id. id. 50 40.— Voor lijken van kinderen van 4 tot 8 jaar. Eerste klasse met inbegrip van Rouwkoets, 2 Volgrgtuigen (landauers), Eikenhouten Kist, gewatteerd, Grafrechten, 100 Circulairesf 80. Tweede id. id. Grenenhouten id. id. id. 55. Derde id. 1 Volgrjjtuig id. id. 35.— Voor lijken van kinderen van 1 tot 4 jaar. Eerste klasse met inbegrip van Rouwkoets, 2 Volgrgtuigen (landauers), Eikenhouten Kist, gewatteerd, Grafrechten, 100 Circulairef 65.— Tweede id. id. Grenenhouten id. id. id. id. 35. Derde id. 1 id. id. id. id. id. 20.— Voor lijken van kinderen beneden 1 jaar. Eerste klasse met inbegrip van Rouwkoets, 2 Volgrgtuigen (landauers), Eikenhouten Kist, gewatteerd, Grafrechten, 100 Circulairesf 35. Tweede id. id. Grenenhouten id. id. id. id. 20. Derde id. 1 id. id. id. 50 10.— Bovenstaande tarieven kunnen naar omstandigheden gewijzigd worden. Naar verkiezing kan men ook uitsluitend van Aanspreker en Dragers gebruik maken. Het BestuurA. B. HOEDEMAKERS, President, Bassingracht 5A. VAN WAARDEN, Secretaris, Laan 28; P. v. TOL, le Penningm., Vlootstraat 5 J. F. HEIJSELAAR, 2e Penningmeester, Keizerstr. 40; H. F. B. DISSEN, Commissaris, Gravenstr. 83; E. v. HOVE, Commissaris, Sluisdjjkstr. 72a W. G. BAKKER, Commissaris, Westgr. 82. Leden: G. BURKUNK, Koningstraat 69; R. BOUMA, 2e Vroonstraat 9; P, VISSER, WUhelminastr. 19; J. ZON, Spoorstr. 136; W. VERHAGE.Middenstr. 18; C. J. ICKE, Binnenhaven 3; L. MOL, Spoorgracht 31; P. GROOT, Loodsgracht 63; S. C. G. DE MAN, Koningstraat 42; H. v. d. MADE, Kanaalweg 157; G. WDTSMA, Middenstraat 13; J. SMIT, Keizerstraat 76; K. HAGENAAR, Paardenstraat 10; J. v. d. BORG, Wilhelminastraat 4; R. GROOT, Molenstraat 44; J. STUART, Goverstraat 32B. v. HOVE, Kerkgracht 48Ch. ZEWALD, Gasstraat 17a. CHEMISCHE WASSCHERIJ STOOMVERVERIJ. KONINGSTRAAT J. A. MEIJER, TAILLEUR, - - HOOFDGRACHT 25, - - leverancier van Marine-uniformen en Uitrustingen. -:- Bericht de ontvangst van een mooie sorteering nieuwe Stoffen, alsmede nieuwe dessins v. Fantasievesten. Voorhanden prima qualiteit Regen jassen. P. SPRUIT. - 161 KANAALWEG 161. Bekend adres voori Prima waar Billijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2