KLEINE COURANT 'i Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wlerlngen en Anna Paulowna De Oorlog in het Oosten. Haat en Smart. No. 3249. Woensdag 6 April 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telephoonn0. 59. BuresuSpoorstraat Telefoonn». 59. AToomiemoiit Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct.,fr.p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 a i Zondagsblad 37* 45 0.75 i Modeblad 55 80 >0.90 Mnzik. Bloemlezing» s 60 >85» >0.90 Voor 't Buitenland, bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BK3KH0UT ft Co., te Helder. Bhpmmi Spoorstraat. Ad.v©rtontlön van 1 tot 5 regels 35 Cent. Elke regel xneor5 4 maal geplaatst, 1 maal gratie. Bewys-exemplaar 2'/s Ct. Vignetten en grooie letters worden naar plaatsruimte berekend. Vdvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOKGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn HET NIEUWE KWARTAAL van het van ,,'t Vliegend Blaadje", is begonnen, welke slechts 37*/s Ct8. per 3 maanden of franco p. p. 45 ets. kost. Deze uitnemende ILLUSTRATIE be staat wekelijks in 8 ct 10 pagina's met fraaie gravures en onderhoudenden tekst zoodat men na 3 maandenvoor slechts 37Ct. fr. p. p. 45 Ct. een boekdeel lieejt van niet minder dan 104 ct 430 groot folio bladzijden van blijvende waarde. AAN DEN OORLOG tusschen Rusland en Japan, wordt in dit blad bijzondere aandacht gewijd, zoo door een keur van illusfratiën als door talrijke bijschriften. Wie nog niet is geabonneerd, melde zich Bpoedig aan by de Uitgevers. BUREAU SPOORSTRAAT No. 99. Indische Fenkrassen. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 54. Nu begint de z.g. rakaat, d. w. z. het vaste formnlier, dat we in elk gebed der Muzelmannen twee, drie of vier maal zien herhalen. Zoo'n rakaat bestaat uit het min of meer hardop neuriën van Arabische Qoraan- verzen, afgewisseld door de noodige lichaams bewegingen. 't Zou mo werkeljjk niets ver wonderen als de .Profeet van Arabiö» die rompbuigingen en knievallen had voorge schreven om den indolentcn Oosterling ten minste vyf maal daags tot wat heilzame kamergymnastiek te dwingenMohammed was 'n practisch man. Voor den Westerling is het intusschen :en vreemd gezicht, al dio mannen en knapen daar in dc rivier bezig mot hun «vryo en ordeoefeningen* bedoeld als lof en hulde aan den Vader aller menschenrasson. De rakaiit vangt aan met 't u reeds be kende: Bisraièllka Hierrachmitn Nierro'hhim" (zie Penkras 53). Daarop volgen de zeven eerste verzon van den Qoröan. Ze worden aldus uitgesproken of liever zachtjes en op 'n eentonige melodie gezongen Alhkmdoe lièlaahie röbbiel Mamion. «Arrachmhn nierro'hhim 1 ,Maitliekio jaomièddïn. r/ïjhka nit boeddoe wa yhka nhstaïn. .Ichedienassiertóttol mocstakièm. Sierröttolladièna an-amta Allaïhim. Graïrilmagrdoèbi Allaïhim Walladdöllin- Amièn Wat in goed Hollandsch overgezet zon luiden "Lof aan God, den Meester des Heelals, Den Lankmoedige, den Barmhartige 1 •Rechter op don Dag van hot Laatste Oordeel. .U bidden wij aan, Uwe hulp roepen w(j in. «Voer ons langs don rechten weg. «Langs den weg dorgonen, die zich in Gods weldaden mogen verheugen. •Niet langs den weg dergenen, die Gods toorn hebben opgewekt Amen Na het slepend uitgesproken .Amièn!» uitgesproken ongeveer op do U bekende w'yze onzer Heilsoldaton, bukt de vrome zich voor over, steunt met do handen op de knieën en roept: Allah hoeakbar (zio Ponkras 53), dadelyk gevolgd door 't drio maal snel op zeggen van de woordentSoebahhn Allah wa bihhmdiehie» (Gods heilige naam zy go- prezen 1) Met een ruk als 't ware verheft zich daarna weder 't lichaam, do handen worden op de U reeds bekende wyze opgeheven ter hoogte en dicht by de ooren (zie Penkras 53), en zachtjes heel zachtjes klinkt nu het Samie Allah hoeliman hammièda («God luistert naar hen, dio Hem loven»). Is dit gezegd, dan werpt do moslim zich op de knieën, raakt met 't voorhoofd den grond aan. herhaalt zyn: .Allah hoeakbar!» en prevelt ook nn weder tot drie maal toe, snel achter elkaar: Soebahan Allah wa bihhmdiehie»' Even verrijst nu 't bovenlijf om dadelyk daarna nog eens weer deze be weging van eerbied en ootmoed uit te voeren, nog eens Allah te huldigen in de taal van den Nabi, de Arabische. Ik werd steeds getroffen door de harts tochtelijke wyze waarop de anders zoo fleg matieke Inlander dit deel van 't gebed uit spreekt. Hy weet al zyn geloofsijver te leggen in de kracht, waarmede hy voorhoofd en neus, als 't ware tracht in te planten. Ik kan er hensch geen beter woord voor vinden. Onder 't nogmaals met vuur uitroepen van Allah hoeakbar 1staat onze grijsaard op en de eerste rakaat is volbracht. Het Scmbahjang magrib, waarvan we thans hier getuige zyn, heeft drie van die ver plichte rakaats of gebedsbewegingen, het Sembahjang soeboeh slechts twee, doch de drie overige gebeden elk vier I Onze oude man zal dus tweemaal nog het bovenom- schrevene herhalen. Na elke twee rakaats, zoo luidt het voor schrift, moet de moslim een oogenblik ge knield blijven en daarby de volgende woor den opzeggen (niet neuriën dus), die de z.g. Tasjah'hoed vormen. Atahyhtoèl moebarokatoes tsalawhtoet toji- batoe liollahiAssalaaamoe alaïka, ajoehiin- nabijoe warrochmatoellahi wabarökatoe. Assa laaamoe alaïna waiilla ibadiellahi tsolihien». (.Offeren wy U o God, in dank voor Uw zegen, genade en goedheid I Heil ook U Profeet, moge de genade en gelukzaligheid Gods U deelachtig worden. Zegen ons en allen, die rechtvaardigheid betrachten'). Dit wordt gevolgd door de Sjahadat of geloofs belijdenis van den Islam, luidende Aajhadoe Anlaha Illaha illallah wa asjhhdoe anna Moehammadoer Rassoel 1'Oellah (•Ik geloof, dat er maar één God is en Mahomed is Zyn Gezant"). De Sjahadat uitgesproken zynde, moet de z. g. Tsalawat (Aanroeping tot God) worden opgezegd «Allahoèma salè alla Sajied, dièna Moehamad dien wa' allaaaalichie wassalim*. (.0 God 't is to hopen, dat de gelukzaligheid on genade aan onzen Heer Mohammad en zyn geslacht geschonken wordt.») Hierna staat de geloovige op onder 't uit roepen alweer van «Allah hoeakbar!» en begint hy de derde rakaat. Het gebed wordt steeds besloten met 't nogmaals geknield uitspreken van deTasjah' hoed (zie boven) met de Sjahadat, gevolgd door de Tsalawat, terwyl ten slotte de tien malaïkat'8 of engelen, welke over ieder men- schenkind waken, worden gegroet door oerst naar rechts en dan naar links te prevelen Assalamoe alaikoem» (tHeil U!') Het gebed is hiermede geëindigd. Ik sprak daar zooeven van engelen. Volgens de Inlanders toch wordt ieder mensch door twintig speciaal daartoe gecom mandeerde onstoffelijke wezens begeleid. Tien zouden overdag en tien 's nachts met de be waking zyn belast. In den Qorakn zelf heb ik er niets van kunnen vinden, van de sterkte en de aflossing dier wacht bedoel ik. Wel lees ik in het 6de Hoofdstuk (51ste Vers, dat God ieder mensch beschermengelen zendt, die by den dood zyn adem en ziel ontvangen, wezens, dio we ook aantreffen in de boeken der Europcesche spiritisten en spiritualisten en dan geleigeesten genoemd worden. Doch om op 't gebed terug te komen, gy zult moeten toegeven, dat 'tal zeer tydroo- vend, lastig en ingewikkeld is en 't is zeker daaraan toe te schry ven, dat de verpletterende meerderheid onzer Inlanders er maar weinig of niets aan doet. Ze rekenen zich daarom echter niet tot de Kafir's of ongeloovigen, o, neen, verre van dien! Ze zyn trotsch op den naam van islam, doch vinden 't te veel soesah om zich aan de voorochriften van hun gods dienst te houden. Het gros onzer «Mohammedaansche" broe ders hier op Java snapt bovendien de betee- kenis der Arabische woorden niet Ze dreunen de klanken maar op zonder er by na te denken, ze weten niet wat ze zeggen en hebben in hun jeugd den geheelen Qorahn by een hadji doorgelezen, zonder er ook maar een syllabe van te begrypen! Dit is bepaald erg jammer, want als de inlanders eens juist leefden, zooals de Profeet 't gelast heeft, zon 'ter hier heel wat beter nitzien. Deze opmer king is trouwens ook op onze Christelijke maatschappij van toepassing en de volgelingen van Boeddha zyn, voor roover ik ze hier heb loeren kennen, al geen haar beter dan de rest van het menschdom 1 Ik zei hierboven, dat het gros der Javanen niets van Mohammad's leer af weet. Denk nu niet, dat dit alleen 't geval is by bot lagere volk, ook onder de boogere standen trof ik reeds zeer velen aan, die er zoo goed als geen besef van hebben. Hier op Tjiandjoer is de bevolking nog al fanatiek uitgevallen, men struikelt er b.v. over de hadji's en toch heb ik in de weinige dagen, die ik hier bon reeds duidclyk gomerkt, dat 't schy*n en niets dan schyn is. Er wordt hier wel meer dan elders gebeden en do groote fraaie missigitis Vrydags stamp vol, doch het wemelt hier b. v. onder de vromen" van ryke woekeraars, die zonder genade hnn gelooisgenooten trachten te beroo- vcn van sawah, huis en erf. De stommelingen denken met hun bidden en vasten den hemel te beërven en weten □atuurlyk niet, dat er in den Qora&n staat «Zy, die van woeker leven, zullen eens weder opstaan als bezetenen, die door Iblis (den Duivel) zyn aangeraakt on wel omdat zy zeggon«Koophandel staat gelyk met woeker.» We zullen 't later nog wel eens meer over den Islam en den woeker hebben. Nu hebben we er geen tyd voor, want straks ga ik op bezoek by den ouden Regent en morgen vertrekken we naar Sindanglaja, waar 't al byna net zoo koud moet wezen als by U in Holland op een niet te warmen Meidag 1 Ik leen ook een overjas van myn gastheer den Djaksa. Tjiandjoer. Lt. Clockener Brousson, b.d. Nieuwstijdingen. HELDER, 5 April 1904. Uit zeer vertrouwbare bron verneemt De Tel., dat, met het oog op den steeds afnemenden toeloop van jongelieden, die by marine of leger beroepsofficier willen worden, by de toelatingsexamens voor Willemsoord, Alkmaar en Breda voortaan minder gestrenge eischen zullen worden gesteld. Een groote vereenvoudiging ook by de opleiding, door het aantal studiejaren te verminderen, en de hoogere wetenschap pelijke opleiding tot enkelen te bepalen (die dan aan hoogere krijgsschool, binnen- en buitenlandsche hoogescholen en univer siteiten moet geschieden), schynt ook wel overwogen te worden, doch af te stuiten op verzet in toongevende militaire kringen. Men deelt aan de Haarl. Ct. mede dat een gewezen vuurwerker van de cen trale werkplaats der H.IJ.S.M,, die verle den jaar met de staking ontslagen werd, Dinsdag 5 April a.s. weder als vuurwerker aau genoemde werkplaats wordt aange- Er is sprake, dat nog andere stakerB binnenkort teruggenomen zullen worden. De Limb. Koer. schryfb: Er schynt hier in Maastricht zoo onge veer niets meer veilig te zyn. Het zal een goed jaar geleden zyn dat men er zelfs met een lading beerstoifen van door trok en wy dachten toen al op een zeer gevor derd stadium van diefstal gekomen te zyn. Nu echter hebben ze het iets welriekender, doch tevens brutaler aangelegd. Een vyftal sjouwers hebben n. 1. een voerman met diens paard gehuurd en hebben door dien man een paar maal groote collectie straat keien laten vervoeren, die bedoelde sjouwers ten nadeele der gemeente Maastricht dan h 2 cent per stuk verkochten. Zoover de politie na kan gaan zyn er reeds een duizendtal dier keien van de gemeente aldus aan den man gebraoht. 't Begint bepaald Amerikaansch te wordendiefstal van gemeentekeien met paard en wagen. Ze durven Uit Transvaal. Generaal Botha heefc Woensdag voor de Boeren te Krngersdorp, waatvan een Reuter-telegram reeds gewag maakte, een redevoering gehouden, waarin hy o. m. ook nog zeide. dat hy den tyd voor zich gekomen achtte om weder het politiek tooneel te betreden en de Boeren te orga- niseeren Hy wekte alle Boeren op om de Engel- sche regeering te steunen, en zeide dat het een plicht is der Hollanders om de algemeene verzoening te verhaasten ten gevolge waarvan het land weldra weder tot zelfbestuur zou kunnen geraken. Een eenig geval. Uit de Zuid-Preanger (Java) wordt van it Bat. Nieuwsblad het volgende bericht: Achter myn woning ligt, zooals gy weet, dc stal, waariu do twee paarden van de onder neming hun vryon tyd dooden met bespiege lingen omtrent het remonte-vraagstuk. Nu heb ik acht toekans nit de Kota voor het zagen van hout, benoodigd voor de nieuwe loodsen en die menschcn heb ik te werk ge steld, vlak achter de pendopo en dus ook vlak by den stal. Ik beb dus altyd hot oog op hen, als ik thuis ben. Die menschen, aan een beschaafde om geving gewoon, vinden het hier op deze onderneming in wording, van alle zyden door ongerept oerbosch omgeven, alles bohalve prettig en ze werken zoo hard ze kannen om zoo spoedig mogelyk terug te kunnen gaan naar de Kota, naar de beschaving, naar vrouw en kind. Ze werken 's avonds zoo lang het licht is. «Gisteravond hadden de toekans tot kwart voor zeven, het was maanlicht, doorgezaagd aan een dikken stam en, daar zo er niet ge heel mede klaar waren gekomen, hadden ze aan het eind van het doorgezaagde gedeelte een wig geslagen en zoo het werk verlaten. Van och tend trad ik tegen uur uit mijn kamer in de pendopo, na een zeer onrustigen nacht, want die vervloekte paarden haddon den ganschen □acht staan slaan alsof ze de oplossing van het remonte-vraagstuk eindelijk gevonden had- den en verlangend waren er het legerbestuur mededeeling van te doen. Het eerst keek ik naar do paarden die nog erg onrnstig waren en daarop naar den dikken stam, die ongeveer zes voet van den grond op schragen ligt. En wat zie ik Op den stam zat op zyn dooie gemak een reus achtige aap, een gorilla, een chimpanzée, weet ik het, een aapsoort die hier heelemaal niet thuis hoort, een monster van grootheid. «Op zyn dooie gemak, meheer, en of ik al riepPigi, loe monjet, pigi, by bleef kalm zitten. Toon nam ik myn buks dio altyd ge laden is voor een groot wild en trad naar buiten op den stam cn op den aap toe. Nn ben ik aan allerlei verrassingen gewoon geraakt, het leven heeft er my zooveel ge geven, soms erg plotseling, waarop ik nimmer gerekend had, dat ik me nooit meer over iets verbaas. Maar toen ik, den stam genaderd, zag dat de aap een tyger was die met een pynlyk gezicht te blazen zat als een kat, toen sloeg ik toch een gat in do lucht dat wil ik wel bekennen. Ik moet op het oogen blik toen heb ik den tyger op tien pas afstand tweemaal door zyn raap geschoten. Hy hangt nn schuin op den stam, nog al tyd aan den beklemden staart. Ik zal hom zoo nog drie dagen laten hangen. Stuur da delyk een verslaggever, of beter nog, kom zelf en breng een fotograaf mee. Het is een eenig geval'. Werkstaking te Brussel. RIJSSEL, 31 Maart. In een vergadering van 2000 textielarbeiders werd besloten op 1 April, de algemeene werkstaking te proclameeren2500 werklui, behoorende tot een tiental werkplaatsen, staakten he denavond den arbeid. V00RJAARSH0PE. Tusschen ruwe voorjaarsvlagen, Glanst een enkle maal de zon. O, dat zy 't verhaasten kon, Dat hot lente mocht behagen En zy dra haar plaats herwon. Toch zingt boven blanke duinen Reeds do leouwrik, bly van zin. Hy spelt ons reeds het begin, En al luidend in de tninen, Stemt het sneeuwklokje er mcc in. Al te Bnel is vaak ontvloden, Wat in 't leven zoo verbljjdt. O, dat toch na korten stryd, Door do vriendelyke boden 't Lentefeest worde ingewyd W. M. Tz. dio ontdekking een rauw, akelig gillend geluid hebben uitgestooten, want zelfs in de loods van de boedjangs kwam eenig leven. En do aap ik meen de tyger, bleef maar kalm zitten, heel kalm zitten, zonder zich te bewegen, zonder boe of ba te zeggen. Hy zat, je raadt het nooit, met zyn staart beklemd in het doorgezaagde gedeelte van den stam waaruit hy, uit apcclschheid waarschijn lijk, in zyn overmoed de wig had weggeslagen. •Ik heb met het volk on de acht toekangs uit de kota op een grootcn afstand achter me dit schouwspel een kwartier lang genoten en De Daily Express verneemt uit Nagasaki De Japansche regeering is vast besloten, de haven van Port Arthur toch te ver sperren. Tot dat doel zyn niet minder dan 28 oude en waardelonze stoomschepen gere- quireerd. Zjj worden ontdaau van alles behalve van de machines die noodig zyn om ze te laten vuren, en gereed gehouden voor admiraal Togo. Het Russische Middellandschs zee-eskader. Onze correspondent te Algiers sckrytt dd. 28 Maart De Russische oorlogsschepen die lang omgezworven hebben in de Roode Zee, het kanaal van Suez en de Middellandsche Zee gaan thans terug naar de Oostzoe, dus naar het vaderland. Vrijdagochtend liep alhier d« haven binnen de >Osljabja«, met den admiraal Wirennius aan boord, benevens drie torpe dobooten van ongeveer 350 ton. De offici eels bezoeken die de admiraal aflegde, zyn door den gouverneur in persoon be antwoord, en op het bal van den gouver neur (Zaterdagavond) was de admiraal met zyn staf aanwezig. In den nacht van Zaterdag op Zondag stoomde de \urora«, vergezeld van twee torpedobooten, de haven van Algiers voorby en zond er een, de Boeini naar het admi raalschip in de haven. Na een unr verblijf verliet de Boeini* weder de haven en had het ongeluk tegen het in de haven liggende eiland Al-Djafna te loopen, met het gevolg dat zy zwaar be schadigd werd. Gedurende het verblyf van de Russische oorlogsschepen is de bemanning niet aan den wal gekomen, maar enkel de officieren. Ik ben in de gelegenheid geweest te ver nemen, dat de >Dmitri Donskoj* te Bizerta is binnengeloopen, en dat alle, na steen kool ingenomen te hebben, naar Kroonstad gaan. In den loop van Mei of Juni zal van daar naar het Verre Oosten vertrekken een twaalftal groote oorlogsschepen waaronder het thans terugkeerende eskader met een zestiental torpedobooten. De Russen bleken vol vertrouwon te zyn over den uitslag van den oorlog, zoowel te land als ter zee, maar vóór de zomermaanden is geen krachtige actie van de zyde van Rusland te verdachten, een en auder vol gens het gevoelen van enkele officieren die ik gelegenheid had te spreken. De schepen zyn haast onkenbaar nu zy, inplaats van wit gelyk voorheen, geheel zwart zyn geverfd het waren meest be kenden die reeds meermalen de haven van Algiers hadden aangedaan. (N. R.-CL) Oorlogstoebereidselen. Aan een particulier schry ven van het eiland Sabang ter noordkust van Suraatra ontleent Uit Volk": Nu er oorlog tusschen Japan en Rus land is, is het zeer druk op Sabang. Vreea bestaat dat Rusland of Engeland het in den kop zal krygen dit kolenstation in te palmen. Men is dan ook druk bezig den boel hier te versterken zoowel te land als ter zee. Er liggen nu hier vier oorlogs schepen waarvan er een gepantserd is, alsmede drie torpedobooten en eenige kleine kruisers. Al deze schepen liggen geheel vecht- klaaralle booten zyn van dek genomen, zelfs de tentenook staan overal aan dek toppen met strooizand, voor bet geval dat het dek glibberig mocht zyn geworden van bet geetor'e vaderlandsche bloed Een van de kleine kruisers vaart heen en weer buiten de baai en bericht direct of er een vijandelijk schip aankomt. Behalve deze schepen zyn er ongeveer een 2000 man soldat°n met het noodige geschut hier aangekomen. Je kunt dus begrypen dat het op dit kleine eiland een drukte van belang is. Op elke plaats die er maar eenigszins geschikt voor is worden loop graven gemaakt, het meest aan de bovenste helling van den berg waarop onze stad Sabang ligt. De hellingen beneden zyn reeds versperd met prikkeldraad. Te Port-Arthur. Waarschijnlijk is tengevolge van de po ging der Japanners van den 27en Maart om ae naven van Port-Arthur te »kurken«, de doorgang onmogelijk voor Russische schepen van groote tonnenmaat, scbrjjft de >Times«. Zeker is het in ieder geval, dat de Japan ners hunne pogingen zullen doorzetten, tot zy met succes bekroond zyn. Volgens maritieme autoriteiten te Peters burg is de laatste aanval op Port-Arthur de ernstigste geweest van alle. Hy kon alleen afgeslagen worden door een kanon- nade van de artillerie. Zeer merkbaar was het gemis van het drjjvonde fort, de >R«t- visau«, die in reparatie is. Alleen aan het krachtig optreden van de Russische tor pedo >Siluy< ia de poging mislukt. Een Russischs nederlaag. PARIJS 1 April. Een telegram van de >Figaro" uit Petersburg meldtNaar men met beslistheid verzekert zouden de Rus sische troepen een kleine nederlaag hebben rlen ten zuiden van Tchong-tcheoul. Japansche troepen, die veel talrjjker waren, zouden de voorhoede overvallen en materiaal voor luchtscheepvaart in beslag genomen hebben. PETERSBURG, l April. Het Russische teiegraafagentschap verneemt uit Liao-jang dd. 81 MaartDo botsing met de Japan ners te Tsjung-dzjoe, welke met een zege praal voor de Russische wapeDB eindigde, j is de Japanners op tien maal grootere ver- i liezen te staan gekomen dan de Russen, j Volgens Koreaansche berichten, hebben de j Japanners ongeveer 50 dooden begraven, 120 gewonden zyn met behulp van 500 zy vro pyc ÜÜk VGUILIiETOV 10.) Dombrowsky zag or weer even streng on ongenaakbaar uit, als Constanco haar had geschilderd. Twee diepe rimpels logden zich strak ora den vastgesloten mond. Toen de lange corridor was bereikt, wilde zy met een zwygouden groet torugkeeren naar de vertrekken, welke zy zoo pas had verlaten, doch Gisbert opende do deur der middenzaal cn verzocht haar een oogenblik binnen te treden. Aarzelend en met blykbarcn tegenzin voldeed zij aan de uitnoodiging. •Ik maak my ernstig bezorgd over den gezondheidstoestand myner nicht', begon hy. ,Zy is zenuwachtig, zooals zooveel vrou wen", antwoordde de oude juffrouw kort. Dat zenuwlyden schynt my toch zeor be denkelijk toe en niets gemeen te hebben met datgene, wat men gewoonlijk ondor zenuw lyden verstaat», merkto hy op. »Ik acht het mijn plicht c>cn dokter te raadplegen». Daarmee zou u mevrouw von Arnheim verplichten om van nw gastvryhoid geen ge bruik meer te maken, zei zy met Ijzige kalmte. .Olga heeft een zeer eigenaardig karakter. Zy houdt er niet vun, dat men zich meer om lrnar bekommert dan noodig is. Overigens is zy ook niet ziek, maar heeft zy slechts behoefte aan rust. V an haar vroegBto jeugd af leed zy aan hevige hoofd pijn. Daarom moest zy bespaard bleven voor opgewondenheid en daarvoor zorg ik zooveel als in myn vermogen is. Mijn zuster staat op haar gewoonten. Haar dokter heeft haar eenvoudige middelen aan de hand gedaan en zy zon er nooit toe over te halen zyn om een anderen dokter to raadplegen, al bracht u ook de grootste specialiteit. Ik raad u aan, zoo iets niet te doen, wanneer gy ons al thans niet van >Hohenfels' wilt verdry von". Maar deze kloosterachtige teruggetrokken heid, waarin zy leeftDe zonderlinge ideeën, welke zy verkondigt?' ,01ga is een zeer vrome vrouw'. Dat is geen vroomheid meerdat iB fa natisme". .Noem het, zooals gy wilt. Haar ziel heeft zich van al het aardsche losgerukt. Zjj vindt haar geluk in het gebed, gelyk andoren in de geneugten der wereld. Wie wordt erdoor geschaad, wanneer zy in eenzaamheid leeft en zich met hart en ziel overgeeft ,aan godsdienstige overpeinzingen, die haar troost en vrede schenken Zij belet niemand het leven op zyn wyze te genieten en vraagt □iets meer dan de vryheid die zy anderen gunt». •En deze zal zij in myn hnis genieten. Doch oordeelt gy niet, dat het opwekkend op haar zou werken, wanneer Constanco wat meer by haar was? Zy moet toch behagen scheppen in dat meisje". .Zeker! Waarom zon zy niet?" «Waarom staat zy dan als een vreemde tegenover haar dochter?» Als een vreemde Voor zoover ik weet, niet Laten wy elkaar goed begrypenver volgde dc vryheer eoDigszins ongeduldig. »Tot myn verbazing heb ik gehoord, dat Con- stanoe slechte zelden by haar moeder is. Waarom ,My dunkt, dat daarvoor geen nadere uit legging noodig is,» antwoordde mejuffrouw von Dombrowsky. Het hartstochtelijk, levens lustige meisje zou de ziekelyke, wereld moede Olga slechts opwinden. Wat het onervaren, in do droomen der toekomst zwelgende kiud begeerlyk toeschynt, heeft do ernstig denkende vrouw reeds sedert lang afgezworen. En wat het hoogste goed schynt, in do oogon der zwaar beproefde vrouw, daarvan heeft de schitterende vlinder Constanco nog niet het minste begrip. Overi gens heb ik de opvoeding van het meisje ge leid, en steeds voor haar gezorgd, alsof zij myn eigen dochter was. Daarom is zy my vertrouwen en gehoori&amheid schuldig. Even goed weet ik, hoe mevrouw von Arnheim, dio veel treurigs heelt ondervonden en niet altyd door kinderlyk gebabbel gestoord wenschto to worden, moet worden behandeld. Ik ben my bewust, dat ik slechte het beste wil, en zal geen stap afwyken van den weg, disn ik myzelf heb afgebakend". Zy boog kool hot hoofd en Gisbert trachtte niet haar te houden. Zich haar vroegere op treden herinnerde, moest hy tot zich zelf zeggen, dat een innige vorhouding tusschen moeder en dochter niet te verkrygen was. Wat zou ook het vroolyko levenslustige kind doen by de melancholische vrome vrouw HOOFDSTUK V. Ten genoego van zyn nicht had de Freiherr oude vriendschapsbanden weder aangeknoopt en verschillende nitnoodigingen gezonden. In het slot, dat zoo lang eenzaam was geweest, heerschto nu een bedryvig leven. De logeer kamers waren niet meer ongebruikt, en het dientporsoneel ontwaakte nit do zoete ruzt, waaraan het reeds gewoon was geraakt. Mevrouw von Arnheim bleef voor de gasten onzichtbaar. Zij trok zich in haar vertrekken terng en slechte des morgens en dos avonds deed zy een wandeling door do eenzaamste gedeelten van hot park. Moa wist, dat zij lijdende was, cn men zorgde dus, haar niet u»tig te vallen. In haar plaats nam Frenlo von Dombrowsky de plichten als meesteres des huizes waar, en vervulde deze dan ook werkelijk als een opmerkzame, voorkomende gastvrouw. Onder de aanwezigen bevond zich de eerste luitenant Waltern von Scholten- Do baron was deze jonkman zoor genegen en bemerkte, dat Constancc's zeldzame schoonheid hom met onbeschrijfelijke bewondering vervulde. Scholten's open, uiterst eerzuchtig karakter, gevoegd by zijn werkolyke bijzondere denk beelden, waren hem borg vo ir het geluk van do vrouw, welke hy zich had verkoren. Dit was ook Gisbert's oordeel en toch kon hjj een zekere huivering niet weerhouden, als hy er aan dacht, dat de harten van deze beide jongelieden liefde voor elkander zonden kun nen koestoren. Constanco verstond de kunst meestcrlyk, zich tot oen middenpunt van het gezelschap te maken. Geestigheid en lief talligheid, misschien zonder dat ze het zelve wist, gebruikend als wapens van do fijnste coquctterio, aldus behaalde ze, toen zo de wereld voor de eerste maal intrad, een schit terend debuut. Ze verdoofde feitolyk door haar triomphen, en, gelyk de kunstenaar, door de golven der toejuiching godragen, een geest drift in zich voelt ontwaken, die hem mede- voert en zyn scheppingen een zekere boeiende tooverkracht verleent, aldus liet ook zy haar aantrekkelykhoden in verblindend licht fon kelen, terwyl alle aanwezigen, onverbiddolijk in de betoovering van haar zeldzame be koorlijkheid, wegzonken. Op het late uur scheidde men eerst en Constanco zocht, haar wangen glooiend van trots en vreugde, haar vertrek op. Jenny maakto hot wouderlyk gitzwarte gekapte haar los. Het knetterde werkelijk in dc duisternis moest hot vonken spatten, meende.zy,terwyl zy twee trotechc vlechten vlocht. Frisca sloop te voorschyn en nam hiuir bescheiden plaatsje aan de voeten harer jonge meesteres in. Deze zond nu het kamermeisje weg, trad voor den spiegel en beschouwde haar beeld met fon kelenden blik. Z\j wist, dat zy schoon was en schepte er behagen in. Haar hals was rosé gekleurd marmer gelyk cn scheen in schoonheid te wedyveren met schouders en armen, die uit een nachtgewaad, dat haar als een wolk omzweefde, te voorschyn kwa men. De roode lippen glimlachten zinbetoo- verendals in een zoete rust welfden de wenkbrauwen zich over de donkere oogen en toch scheen het, als werden van uit dat oogenpaar vuurvlammen geschoten. De ge zwollen boezem golfde stormachtig. Plotseling werd het haar nogmaals ontvlochten, zoodat de volle pracht van een heerlijke haardos haar omzweefde. Ben ik Bchoon?» Zacht, als onbewust, vlooide dio vraag tusschen haar lippen. .Schoon als een fee uit de fabelwereld 1* autwoordde haar bediende. Neem de rozen uit dien bloemenmand, vlecht ze in myn baar, bevestig ze aan myn borst, strooi ze aan myn voeten en over myn bed 1* beval het meisje en Prisca snelde heen om de bevelen harer meesteres te ver vullen. Zy voegde zich zonder tegenspraak Daar alle haar luimen. Had zy der zon haar I gouden stralen, de tnaun haar mat zilver I licht, den sterren hun diamantglans kunnen ontstelen, om haar bekoorlijke mcosteresso al reeds lang', antwoordde de n nieuws aan den lof daarmede in luister te verhoogen, zy zou bet gedaan hebben. C'onstanoe ademde mot welbehagen den zoeten geur in, ontbladerde do zachte, zwellende rozen, boog do arraon met een graciouso beweging en liet do rozenblaadjes nederdwarrclon, zoodat ze op haar lokken vielon en op de witblankc schouders matton, als had de storm ze er heen gedreven. Te midden van dit spel echter hiold ze plotseling op en vroeg naar haar moeder. .Zy slaapt al bediende en begon van van do jonge schoonheid to prijzen. Deze toonde zich er nu echter niet ontvankelijk meer voor. ,Z\j slaapt niet!' zeide zy op een gebie denden toon, nadat zy op hot balcon was getreden en oen blik naar de vensters van Frau von Arnheim had geworpen. «Uit haar vertrekken schijnt het licht nog flauw. Ik wil haar opzoeken on haar dezen avond schilderen. «Neen, noen, dat gaat niet 1 Zy was go- durendo den geheelen dag ziekelyke, ant woordde Prisca. Go zult mij niet verhinderen tot haar te gaan, Hoe durf je het wagen my tegen te spreken?' aldns was het trotsch bescheid. «Zy is ziek juist nu moet zy rust hebben», antwoordde het moisjo met steeds klimmenden angst. Ik zeg je, dat ik baar wil bozoeken Maak mij don weg vry 1' herhaalde Con stanco, terwyl het blood haar wangen ontvlood (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1