KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Pauiowna Haat en Smart. No. 3251. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. Bureau: Spoorstraat Telefoonn0. 59. atoomiomont Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 et., fr.p. post 75.ct., Buitenl. f 1.25 i i Zondagsblad 37'45 >0.75 j Modeblad 55 80 0.90 I Muzik. Bloemlezing »>>60>>>>85» 0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: 8ESEH0UT Co., te Helder. Bhniu i 8poei*sfti»aaft. Adverten tlön »an 1 tot 4 regels 25 Cent Klke regel meer 6 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewps-exemplaar 21/, Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte Uereketd. Advertentiën moeten uiterlijk des en V R J D A S 0 K O K j>; vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. Nieuwstijdingen. HELDER, 12 April 1904. Fröbel. In de jon^stgohoudon algemeeno vergadering der vereening f Fröbel", alhier, werd het jaar verslag uitgebracht, waaraan we het volgende ontleenen De omstandigheden, waaronder do tegen woordige Commissie van Beheer haar taak aanvaardde, waren zeer ongunstig. Voor zoo ver toch kon worden nagegaan, bedroeg de schuldenlast der Vereeniging, behalve een hy potheek van f1000.nog een som van i 462.aan onbetaalde rekeningen en achter stallige salarissen over de jaren 1901 en 1902. Het Hoofdbestuur van den Bond van N. O. bewerkte, dat de heer Janssen gemelde schuld vereffende en voorts toezegging deed van de volgende subsidies: voor het jaar 1903 f 400. voor het jaar 1904 f 250.voor het jaar 1905 f100.— Telde de Vereeniging op 1 Januari 60 leden, 7 begunstigers en 1 donatrice, na de opwekking tot het lidmaatschap ol verhooging der contributie, waren op 1 Juni bjj de Ver eeniging aangesloten 155 leden, 8 begunsti gers en 1 donatrice. In den loop van het jaar is het ledental, door vertrek uit de gemeente, met 16 ver minderd. Door de wijziging van het Reglement, waar door met ingang van 1 April 1903 het school geld belangrijk werd verminderd, werd be oogd, het onderwijs ook deelachtig to doon worden aan die kinderen, waarvoor de beta ling volgens het oude tarief bezwaarlyk was. Hiermede is zeer veel succes behaald. Wanneer men toch de ongunstige maanden met elkander vergeljjkt, ziet men in Januari een gemiddeld aantal kinderen van 64 tegen 145 in December. Het grootste aantal bedroeg 165, het kleinste 56 en 't gemiddelde 132. Onder deze getallen zijn niet de kinderen begrepen, waarover de Commissie van Beheer besliste, dat zjj het onderwjjs gratis konden volgen. De handwerkschool gaf ook alle reden tot tevredenheid. Eeret had de Commissie zich voorgenomen die avondschool op te heffen, omdat de uitgaven slechts eenigermate door de inkomsten werden gedekt. By nadere over weging zou men toch trachten, deze affaire meer winstgevend te maken, 't Middel daar toe was alweer verlaging van schoolgeld. Had dit eerst bedragen per week: f 0.15 voor 1 kind en f 0.25 voor 2 kinderen uit één gezin, thanB werd het geBteld op f0.10 per kind, zonder reductie voor meer kinderen uit één gezin. De toeloop van nieuwe leerlingen was hier door zóó groot hot aantal was reeds in December tot by de 70 gestegen dat de aanstelling van een onderwijzeres met acte nuttige handwerken en een assistente nood zakelijk was geworden. Het college van regentessen bestaat uit de dames: Boon, van Driesten, Lips, van Kem pen en Verfaillo. Hulde wordt gebracht aan de nagedachte nis van den heer P. W. Janssen, den stichter der Vereeniging .Fröbel*. De gemeente Hel dor mag hom dankbaar zijn voor het achoone gebouw en het edele doel, dat hy zich daar mede heeft voorgesteld. De Commissie is hem nog dank verschuldigd voor de onbekrompen wyze, waarop hy de Vereeniging uit haar netelige positie heeft verlost. Aan mej. C. Kooger, alhier, onder wijzeres bjj het lager onderwjjs, is een pen sioen verleend van f 170.'sjuars. Blijkens de vastgestelde kiezerslijst voor 1904—1905 bedraagt het aantal kie zers in deze gemeente voor de Tweede kamer 3434, voor de Provinciale Staten 3318 en voor den Gemeenteraad 3259. Deze kiezers zjjn over de 3 districten aln volgt verdeeld Eerste District: Kamer 1117, Staten 1079, Gemeenteraad 1048. Tweede District: Kamer 1045, Staten 1014, Gemeenteraad 1001. Derde District: Kamer 1272, Staten 1225, Gemeenteraad 1210. De Italiaansche 3 m. schoener >Elisa Vetromile", kapitein Parascondolo, met phosphaat van Aruba naar Hamburg, is Zondag in de Zuidergronden gestrand, over de gronden heengeslagen en oogenschynlijk zonder schade hier binnengekomen. De zangvereeuiging Helders Gemengd Koor", onder directie van den heer P. Pieters, gaf Zaterdagavond 1.1. voor leden en genoodigden in Casino" een soiree. De zaal was flink bezet. Het geheele koor kweet zich vrij goed van zjjn taak. Het zong zeer go°d >Des Herders Zondagslied" van C. Kreutzer, Heimwee" van J. Heim, Hymne" van C. Stolpe, en >Nederigheid" van J. J. Verhulst De afdeeling Mannenkoor droeg een 5-tal stukkeu voor, die met uit zondering van het >Roeierslied" van C. C. A. de Vliegh, ons minder goed bevielen. De zuiverheid van toon en het ensemble lieten wel iets te wenschen over. Eenige meerdere oefening is daarom het mannen koor aan te bevelen. De heer F. M. Werner, die zijn wel willende medewerding verleende, gaf eenige solo's op de violoncelle ten beste en werd daarbjj geaccompagneerd door den heer L. A. Schouten. Het spreekt van zelve, dat het spel van deze beide arfisten niets te wenschen overliet en de hoorders met volle teugen genoten. Tot afwisseling werden nog een paar komische voordrachten gehouden en twee bljjspelen opgevoerd, die zeer veel stof tot lachen gaven. Een gezellig bal besloot de soiree. By de Directie der Marine werd j.1. Zaterdag aanbesteed Bestek no. 2. Het verrichten van onder houdswerken aan gebouwen, enz. van het maritieme etablissement te Willemsoord, ge durende het jaar 1904. Ingekomen 20 biljetten van de heerenJ. J. Schoeffelenberger, f 9417J. Duinker, f 9000J. F. Philips, f 8970C. Quak, f8940; J.Glotze, f8930; S. Meijers, f 8890 K. Laagland Winder, f 8844T. Dry ver, f 8814; Th. v. d. Sterr, f 8796 W. de Jong, f 8790 E. v. d. Plas, f 8720J. Steeman, f 8625 H. Riemers, f 8594A. Krjjnen, f 8523Gebr. v. Pelt, f 8448P. Korff, f 8417; L. Klein, f8400; A. v. Pelt f8290; J. Spruit, f 8166H. Wjjker, f 8144aan de laatsten gegund. Bestek no. 3. Het verrichten van schilder en bohangwerk aan en in gebouwen van het maritieme etablissement to Willemsoord. Ingekomen 20 biljetten van de heeren J. Bakker Az., f 1410; J. de Vries, f 1406; M. Kalevold, f 1400; J. Bakker Pz., f1891; J. Bethlehem, f 1390,'; A. Heyblok, f 1370; C. Kramer, f 1360J. Tiolrooy, f 1358H. Zegel, f 1844; J. Hubbeling, f 1340 F. Boon Jr., f 1310; J. Lak, f 1310 Gebr. de Boer, f 1302; J. Kraak, f 1290; H.J.Vermeulen, f 1285 J. C. v. Brederode, f 1199 H. de Wit, f 1198; Gebr. Hoogerduyn, f 1178S. Schel- linger, f1164; J. Freeke, f 1159; aan den laatste gegund. Het programma van het concert op Dinsdag 19 April in .Casino* te geven door Helders Mannenkoor*, waarbij zich mej. Ruygb Krons van Alkmaar zal doen hooren, luidt als volgt: 1. a .Avondlied", b. .Lentelied", voor koor, J. J. H. Verhuist. 2. »Arabischer Tnnr", voor piano, Edv. Grieg 3. a. .Gebet nm Rnh'", Heinr. Hofmann, en b. oCaro mio ben", T. Giordanie voor sopraan, violoncel cn Piano. 4. gSaül's Lierzang", voor koor, F. A. Gevaert. 6. „Concertstück* Qber das Lied: .Gut' Nacht dn tnein hercige* Kind" von F. A. Abt, voor fluit en piano, G. Popp. (I. .Landcrkennung", voor koor en baryton-solo met pianobegeleiding, Edv. Grieg. 7 a. .Frülins-Andacht*, C. Kreutzer, en b. .Gondellied", Nocturne, H. Cartol, voor koor, 8. «Der Engel Lied', voor sopraan, violon cel en piano, G. Braga. 9. «Sterrenwacht", voor kwar tet, M. A. Storch. 10. .Een Stem aan het Strand", voor koor, sopraan- cn bariton-solo met pianobegeleiding, H. F. R. Brandt» Buijs, Texel, 11 April. De Visschery-vereeniging «Betracht het Goede" te Oosterend, heeft tot lid van haar Bestuur benoemd de heer B. v. d. Vis in plaats van den heer P. Plaatsman, die naar den Helder is vertrokken. Uit het verslag van don heer J. P. Burger, die op audiëntie is geweest bij den Minister van Binnenlandsche Zaken, bleek, dat voor de Ongevallenwot con ontwerp aangaande de Noord- en Zuiderzeovisschorij in behandeling zal komen. Men heeft hoop, dat do kleine visschers hierbij slechts gering belast zullen zyn. Besloten werd tot dc oprichting van een fonds voor weduwen en weezen, zoowel van land- als van zeelieden. Personen tusschen 20 en 60 jaren kunnen lid wordon en de con tributie is slechts laag gesteld, omdat de draagkracht over hot algemeen niot groot is. Men hoopt evenwel, dat vele donateurs, die f 2.50 per jaar betalen, znll en toetredeu, ter wijl by plotselinge ongevallen van grooteren omvang een beroep op de publieke liefdadig heid niet zal kunnen uitblijven. De WelEerw. heer Ds. J. J. Heep, pre dikant by de Doopsgezinde Gemeente te den Hoorn, heeft beroep ontvangen naar Stads kanaal. Anna Pauiowna. Zaterdagavond, 9 April, had in 't lokaal van den heer van der Gocs do jaarvergadering plaats van de Afd. Anna Pauiowna, van den Bond voor Staatsponsion- neering. Tegenw. 17 leden. Na opening der vergadering door de Voorzitter, den heer K. L. van Gorkom, lezing er goedkeuring der notulen, las de secretaris 't jaarverslag, waar uit o. m. bleek, dat de Afd. 180 loden telt. Aan de orde was vervolgens. I. Rekening er verantwoording door den penningmeester. De ontvangsten bedroegen f 127,92, de uitgaven f 118,84, batig saldo f 9.08. De rekening, nagezien door do heeren B. Schreurs, Jn. Dekker en A. de Smit werd in orde bevonden, waarna zy werd goedge keurd. II. Verkiezingen. Tot bestuurslid werd herkozen de heer A. de Boer, tot afgevaar digde voor do algem. vergadering do hoer van Gorkom, die de benoemingen aannamen. Tot plaatsvervangend afgevaardigde word gekozen do heer D. A. van Krcvelor, die bedankte, daarna de heer A. de Boer, die de benoeming III. Bespreking beschrijvingsbrief. Deze werd uitvoerig besproken. Den afgevaardig de werd vry mandaat gegeven. Op voorstel van 't bestuur werd vervolgens bosloton voortaan per advertentie do vergade ringen bekend to maken. Nadat do Voorzitter nog eenige mededeelingcn deed omtrent de rekening en verantwoording van de algemeene penningmeestere8se, werd de vergadering on der dankbetuiging aan de aanwezigen gesloten. Vergadering van de afd. Anna Pauiowna van 't .Witte Kruis* op Zaterdag 9 April in Veerburg. Tegenwoordig 20 leden. De Voorzitter, de heer A. C. Rezclman opende de vergadering, waarna de notulen wérden gelezen en goodgekourd. Besproken werd Begrooting, bestek en teekening voor het te bouwen magazyu. Do Voorzitter doelde mede, dat grond gekocht kan worden naast de kerk. 't Bestuur stelde voor een houten gebouw te maken, met een gemetselde kolder voor do jjskist. Naar aanleiding van dit voorstel ont wikkelde zich een uitvoerige discussie. Som migen zagen 't magazyu liever op een ander terrein gebouwd. Ten slotte werd 't voorstel van 't Bestuur aangenomen met 12 tegen 6 stemmen, 2 blanco. Voor do aankoop van grond verkreeg 't Bestuur vry mandaat. Bo- stek en teekening werden by acclamatie goed gekeurd. Naar aanloiding van besprekingen omtrent de zwemplaats werd besloten iemand aan te stellen, die by het baden toezicht houd. Hierna sloot de Voorzitter onder dank betuiging de vergadoring. Stokvisch en militaire tucht. Men schrjjft uit Deventer aan de Zutph. Ct.: De tradioreele stokvisch van Goeden Vrijdag wil er bjj de jongere militaire maar niet in. 't Is dau ook wat, om des morgens de »pan soep" te moeten missen en hiervoor het minder geliefde ration >boter en kaas" te ontvangen. Sch., een der oudere huzaren, des mid dags van zjjn niet alledaagsch marktbezoek thui3 komende, had het te kwaad met de stokvisch" en wierp hot bord door de ruiten. net kwam op het glazen veranda dak terecht en verbrijzelde daar de ruiten. Doch dit muisje had een staartje. De onwillige stokrischeter moest worden op geborgen, waartoo eenige huzareiitniliciens werden gecommandeerd, die evenwel aan de lastgeving niet voldeden. Tegen 5 hunner, nl. de huzaren P„ M., H., T. en C. is <en klacht wogeus dienstweigering inge diend en heden zijn zjj naar het huis van bewaring in de Walstraat overgebracht om binnenkort zich voor den rechter te Leeu warden to verantwoorden. Omstreeks 6 uren Zaterdagmiddag liep de stoker M. B., wonende in de Almondestraat, op het Couwenburgbseiland te Rotterdam, en zag dat een wandelaar door een fietsrijder werd aangereden. Hjj nam de party op voor dien wandelaar, maar een ander persoon, uit tegenoverge stelde richting komende, deed dit voor den fietsrijder, waarvan het gevolg was dat de beide personen twi-t kregen en elkander te ljjf wilden. Juist meende de stoker zijn tegenstander een klap te gevpn, toen deze zijn parapluie vooruitstak, die ongelukkiger wijs in den geopenden mond van den Btoker terechtkwam, waarin zij met zooveel kracht gedreven werd, dat zjj er in bleef steken, terwijl zij bovendien nog afbrak, toen do stoker er een slag op gaf. De eigenaar van de parapluie, het bloed van den stoker M B. ziende stroomen, verdween in de menigte en bleef onbekend, maar ar.deren hielpen den gewonde en trokken hem het stuk parapluie, dat in den hals tot onder het oor was doorgedrongen en daar te voorschjjn dreigde te komen, uit den mond, waarna de gekwetste door de politie per draagbaar naar het Ziekenhuis is overgebracht. Een reiziger voor Zwolle stapte Vrij dag te Leeuwarden in den sneltrein en girg iu de rotirade. De deur viel in het slot, de man kon er niet weer uit. Te Eleerenveen werd h*t treiu- en stations- personeel gewaarschuwd, men poogde de •leur te openen. Geen sprake vanTen slotte gat de chef last de ruit stuk to slaan, een ladder werd daarvoor geplaatst en aldus kon de gevangene uitstijgen. De aanval op het controleurskantoor te Seroeway. Wjj hebben reeds in De Sumatra Post van 10 Maart meegedeeld, dat in den avond van den 9den dpor Atjehers een aanval heeft plaats gehad op hot kantoor van den controleurs te Seroeway. De toedracht, der zaak is dvolgende In de buurt van Seroeway had een moord plaats gehad by een vechtparty, een soort van duel, tusschr-n twee inlanders, had de een den ander gedood. De u88h.teiit'-reBideot Loriaux, die juist by den controleur Wittenrood in Seroeway was, gelastte dat het Ijjk van den versla- gene naar het coutroleurskantoor zou wor den gebracht om geschouwd te worden, maar de inlanders weigerden aan dit bevel te voldoen. Meermalen werd de lastgeving herhaald, en meermalen ook werd gewei gerd haar op te volgen. Ten slotte werd door den assistent-resident een kampong hoofd aansprakelijk gesteld voor de niet- uitlevering van het ljjk en werd er gedreigd dat van voortgezette weigering moeilijk heden het gevolg zouden zyn. Toen eerst werd oind-dyk het ljjk ge bracht en dan ook door den dokter ge schouwd, waarhij ook natuurlek sectie plaats had Het. volk was over dezen daad zoo verbitterd, dat het lijk van het erf van den controleur rampaste. Met het lyk in hun kampong gekomen, verbitterde he gezicht daarvan de bewoners zoodanig, dat zy aanstonds aan wraak dachten en 14 gewapenden nog dienzelfden avond om 9 uur naar Seroeway kwamen, met de be doeling den assistent-resident en don con troleur te vermoorden. Deze heide heeren echter waren gelukkig juist dien middag om 4 uur met den administrateur van de onderneming Sekrah naar Kwala Simpang vertrokken, zoodat de Atjehers hun voor nemen niet ten uitvoer konden leggen. Zy stuitten echter op de oppïtfsers, die het binnendringen op het controleurs-erf wilden beletten, waarbjj, zooals men weet, drie der oppassers het levon lieten. Aanstonds werden de geweren en andere wapens van de oppassers door de Atjehers buitgemaakt, en met diezelfde geweren hebben zy daar na. veronderstellende dat de beide bestuurs ambtenaren zich toch nog hier of daar konden hebben verborgeD, links cn rechts door het huis geschoten. Na deze daad zyn de kerels weer afge trokken zooals wjj reeds meldden, zyn hun militairen achterna gezonden. Hevige brand. Te Mount Vernon, een voorstad van New-York, heeft een hevige brand gewoed in het groote gebouw >Columbia ITall.* Op de bovenverdiepingen woonden een vyftiental huisgezinnen, terwyl zich gelijk vloers een schouwburgzaal, een pianofabriek en een rjjtuig remise bovonden. De bewoners vluchtten over de daken de meesten werden gered. Toch hebben velen ernstige brandwonden opgeloopen, terwyl eene geheele familie, Frey genaamd, bestaande uit man, vrouw en kinderen, iu de vlammen is omgekomen. Edelsteenen in Zuid-Afrika. Aan de Daily Ohroniclec wordt uit de Kaap gemeld, dat men in een diamant veld, hetwelk toebehoort aan het Ficksburg Syndicaat, zeer vele kostbare steenen heeft gevonden. Er moeten zich daar robynen, saphiren, topazen, amethysten en kleine diamanten bevinden. Al die steenen zouden van >het zuiverste water* zijn en men schat de waarde van dat veld dan ook op vele millioenen. De directeur en twee administrateurs van de >Banque centrale de crédit mobi- lier et industriële te Parjjs, welke instelling gevestigd is in de Rue de la Victoire 65 zjjn gevangen genomen. Men spreekt van een tekort van f 150.000 h f 250.000 gul den, doch vennoedelyk zal het bedrag veel hooger bljjken te zyn. Echtelijk drama. In een hotel te Nuremburg he^ft een Belg, baron De Wapper, zijn vrouw en d «arna zyn kind, een zuigeling, verworgd. Na zyn afschuwelijke misdaad gepleegd te hebben, trachtte de moordenaar zichzelf recht te doen, door een revolver op zjjn hoofd af te schieten, maar de kogel beeft hem slechts licht verwond, zoodat hy ge vangen genomen is. De „Neue Freie Presse" maakt mel ding van een hevige aardbeving in Mace donië, welke 1500 huizen iu puin deed vallen; 25 menscheu werden gedood, 40 gewond. De grootste Bchade is aangericht in de vilajets Kossovo en Balonika. Uit het Buitenland. Spanje'8 jonge koning, Alfonsus XIII, geeft bljjk nogal moed te bezitten. Niettegenstaande bezadigde raadgevers in zyne omgeving hem ernstig ontraadden een bozook to brengen aan Barcelona, do woeligste stad misschien van Spanje on het hoofdkwartier van repu blikeinen, socialisten en anarchisten, is hy toch gegaau. Al dadeljjk kwam bericht van een aanslag die zou gepleegd zijn. Ofiiciëel is dit tegengesproken maar het bericht omtrent een aanslag, al of niet verzonnen, deed toch de ronde door do stad. Toon do koning dos avonds in den schouwburg verscheen, werd hem eone hartelijke ovatie gebracht on werd zyno komst luide toegejuicht. Op zyn tocht door do stad hoorde men hier en daar vjjandigo kreten, doch die golden meer don minister president Maura, en ze werden luide over stemd door do toejuichingen dor groote me nigte. De tocht van den jongen koning, mot vreezo to gomoet gezien, door zeer bozadigdon, wordt oen triomftocht I Reuter seint omtrent den aanslag nog dat do koning, antwoordende op oon tolografischen gelukwensch van den president der republiek Mexico, verklaarde, dat do borichten omtrent een aanslag ongegrond zyn. Na iots omtrent Europa's jongsten koning, iets over Europa's oudsten koning. De ver jaardag van koning Christiaan van Dene marken is in Kopenhagen mot groote opgewekt heid gevierd. Aan don feestmaaltijd zaten aan behalve koning Christiaan eu nl dc leden der koninkljjkc fumilie, het Engelscho koningspaar en de Duitscho kroonprins. Dezo bracht een dronk uit op den koning, waarin hy zyne vreugde uitdrukte, dat hy by dit feest mocht tegenwoordig zyn. Tusschen Frankrijk on Nederland is een arbitrage-verdrag gesloten, dat om van kracht te zijn, alleen nog de goedkeuring onzer Staten-Generaal behoeft. Wjj juichen dit verdrag toe om meer dan eene reden. Want, al mogo de arbitrage nog niet in allo gevallen wordon ingoroepen, al kan zy nog niet eiken oorlog voorkomen wij denken hierbjj aan den Russisch-Ja- panschc en den Transvaalschon oorlog toch wint de idéé van schoidsrcchtelyke be slissing meer en meer veld. Ton anderen is het verdrag voor Nederland van veel ge wicht vooral met hot oog op onze uitgebrcido ovcrzcosctie bezittingen «die", zooals wy ergens teekenachtig gezegd vonden, .liggen op den weg naar onze (Fransche) Indo-Chineosche be zittingen.* Do grooto mogendheid Frankrijk is voor het arbitrage-hof goljjke party met den kleinen staat Nederland. Ook tusschen Frankryk en Engeland is eene arbitrage-overeenkomst gesloten, die Vrydag in Londen werd gctcekend. Hierby werden belangryke punten geregeld. Frankryk doet afstand van zyn viaschery-monopolie in Now-Foundland en krjjgt daarvoor in ruil concessies in zyne koloniën. De wedoreydscho belangen der beide landen op de Nieuwe Hebriden en in Siam worden nauwkeurig omschrevon, zoodat ook daar vorwikkelingen zullen uitblijven. Omtrent Marokko wordt bepaald, dat dit land onder Frankryks invloed blyft, zonder dat Frankryk aan de noordkust versterkingen zal mogen aanleggen. Engeland krygt gedurende dertig jaar volkomen handels vrijheid in Marokko. De kwestie omtrent do Egyptische schuld wordt iu hot verdrag ins gelijks geregeld. Zooals men ziet zyn thans alle kwestieuze punten tusschen beide lauden nauwkeurig geregeld, wat den Europeescken vrede op hechter grondslag doet rusten. Do stoking onder do wevers te Rjjsel is geëindigd. Maandag zal het werk hervat zyn. De werklieden krjjgen eene loonsvorhooging van drie procent. Te Amiëns is de rust nog niot hersteld. Daar is tusschen stakers en troepen gevoch ten. Do politiecommissaris werd ernstig mis handeld. De Zwitsersohu Standen-Raad hoeft met algemeeno stemmen goedgekeurd het wets ontwerp, dat do verheerlijking van misdrijven, voortgekomen uit anarchistische propoganda, met gevangenisstraf bedreigt. In Tibet ontmoet de Engelscho expeditie nog meer tegenstand. Een afdeeling infanterie werd beschoten door 200 Tibctancn, die een dorp bezet hadden. Voor do Tibetanen komt versterking opdagen om den Engelsohen op- marscli te verhinderen. Men verwacht dat het dezo week tot eeue erustige ontmoeting zal komen. In het Kaapsche parlement is eene kieswet ingediend die de ongerustheid der Afrikuan- der-partjj gaande maakt on niet zonder reden. reiiiLi.KTos 12.) ,Ik ga model* riep Coustance, in wie een avontuurlijke geest bovenkwam, uit. Het is, als gingen wij naar oen boschfee, om haar om dit of dat raad te vragen I" Hildogard had haar aanvankelijk schuch terheid ovorwonnon. Steeds vroolykor bubbe lend wandelde zy naast Fraulein von Arnheim voort en vond het streelend, een zoo voorname en lieftallige vriendin te hebben. Vader was nog altijd terughoudend, grootmoeder had veol te veel te doen cn .de Edelhoff* was stil on eenzaam als een klooster*. Nu kwam zo eerst tot liet bewustzijn, hoe opgeruimd zij kon zijn. Over een kever, die haar brommend voorbijvloog, over een eekhorentjo, dat over een takje huppelde, kon zij luidkeels lachen. Ieder rotsblokje, iedere boom die zjj voorbij kwamen, waren haar oude bekenden, en noch tans was hot, als volgde zjj dien weg voor do eerste maalnu bemerkte ze dit, dan dat, vroeger door haar in 't geheel niet opgemerkt, on waarop ze do aandacht liarer nieuwe vriendin vestigen wildo. O, het was toch zoo heerlijk, zoo mot zjjn beiden te wandelen! Hoe kon men die juffrouw toch trotsch noemenZij sprak zoo vriendelijk en had zulke allerliefste, schelmachtige invallen. O, ware de weg dubbel zoo lang geweest! Constance raadde ongeveer do gedachten yiui het meisjeze waren dan ook duideljjk in die blauwe oogen te lezen. Zjj wilde hot onschuldig hart voor zich winnen en dit ge- I lukto haar volkomenhaar vreugde echter geleek wel wat op die van een kat, die een muisje heeft gevangen. Zoo, wjj zjjn er al!« zeide IIildegard ein delijk mot een zucht, waaruit een leedwezen sprak. «O, hoe jammer, dat ik mjjn schetabook niet by mjj heb riep Fraulein von Arnheim. Het tooneel, dat zich aan haar blikken voordeed, ware dan ook werkelijk waardig geweest, door een bekwame hand op het papier to worden gebracht. Hot bouwvallige hutje van Kruidonliso stond aan eon bo- tooverond schoone plaats. Dicht tegen de rotswanden geplaatst, lennde het als hot ware tegen dien steenen kolossus. Aan de voorzyde lag eene door boute bloemen be zaaide weide eu rechts sprong, tusschen be moste steenen, een heldere bron te voor schijn. Een boom, waarschijnlijk door den storm ontworteld, lag, door slingerplanten omwonden, links van het hutje. Op dien boomstam zat een oude vrouw, die door eon vuurrooden doek, dien zo om haar hoold had gewikkeld, een Zigeunerin geleek verbaasd keek ze de beide meisjes aantoen zjj echter naderbjj kwamen, stond zj) op en strompelde haar, op haar stok leunende, te gemoct. Het beenachtig, door de zon gebruind gelaat had iets mummie achtigshet loshangend grjjze haar kwam van onder deu doek te voorschjjn en viel over het voorhoofddie zwarte oogen blikten echter nog immer zeer levendig, ja, zelfs scheen het een vuurstralenpaar uit te schieten en Constance meende te bemerken, dat het oudje den stenn van den ruwen stok niot behoefde en in werkelijkheid niet zoo door de gebreken des ouderdoms was go- pbu^d, dan men zoo oppervlakkig wel zou denken. Lise moest het al reeds terstond hebben bemerkt, dat zjj voornaam bezoek ontving, zjj boog zich tenminste diep ter aarde en noodigde op een verleidenden toon de dames uit wat uit te rusten. Zjj -zou terstond een bank uit het hutje halen. „Toch niot, moedertjeDe omgevallen boom is een uitstekende rustplaatsant woordde Fraulein von Arnheim. ,Ik ben wat verhit geworden. Daar ontspringt tus schen die steenen genoeg ijskoud water als u mjj daarvan eon glas zoudt willen geven, zou ik u daarvoor hoogst dankbaar zjjn*. .Zij heeft con geit, een prachtigo, sneeuw witte geit!* aldus jubelde Hildegard, terwijl zjj haar mandje uitpakte. .Lise, ik hob hier wat vleesch, koek on geld medegebracht, daarvoor in plaats krjjgen we melk en rog gebrood van je. Het is van morgen een heel feest Constance lachte zooals zij dit meer derd ietwat spotachtighaar vriendin echter was te gelukkig, om dit te kunnen opmerken. Het ondjo haastte zich, het bevel op te volgen, en spoedig stond een aarden kruik, met schuimende, versche melk, voor de beide meisjes. Zjj toefden nog geruimon tyd en toen eindcljjk do terugweg werd aange nomen, stopte Fraulein von Arnheim de gryzo oude een geschenk in geld in de hand. Met een zekore schuchterheid word het aan genomen zjj kuste de vrygevige hand, die echter terstond werd weggetrokken, toen zjj die met haar verdroogde lippen aanraakte zjj overlaadde haar nu met dankbetuigingen en verzekeringen van de meeste onderdanig heid, steeds weêr opnieuw herhalend «Me juffrouw heeft slechts te bevolen, en Kruiden- lise zal immer tot uw dienst bereid rijn". T0911 zy zich echter verdor alleen bevond, mompelde de oude eenige toornige woorden en sloeg met haar stok op den grond Dat verachtelijk wegtrekken van haar hand, kon zjj de jougo dame niet vergeven. .Trotsch volk, dat zich zelf aardig wat verbeeldt Inderdaad zyn zjj allen onvryen, en doon, alsof wjj aan deze of gene besmettelijke ziekte ljjdon bromde zij, terwyl zjj don kruik cn 't brood weder in hot hutje bracht. Sloch s schoorvoetend verlieten de meisjes dit liefelyk, door bosschen begrensde plokju en vonden onderweg nog iminor gelegenheid, om zich nu hier, dan daar even op te houden. Constance had haar hood afgezet, en Hilde gard vlocht haar een tak vuurroode bessen in hot ha'ir. Zjj plukte bloemen en schikte die tot een ruiker voor haar nieuwe vriendin, terwyl zjj steeds op haar nalve, goedmoedige wyzc voortbabbelde. Go moet eens op het kasteel komen. Ik heb tnyn eigen kamer en do tuin is zeld zaam schoon*, zeide Fraulein von Arnheim. Eon purperen blos vloog over de wangen van liet jonge meisje «Ik zou gaarne komen, maar vader zal het my niet toestaan*, ant woordde zy schuchter. Constance s reeds gefronste wenkbrauwen trokken zich nu dreigend samen. Die trotóchc, minach'ende trek om den mond werd weer duidelyk merkbaar en verleende haar gelaat een gehool andere uitdrukking. .Op de moge lijkheid van een dergelyk verbod was ik niet voorbereid», antwoordde rij op een koelen toon. .Mynlieer Rainer schijnt dus de Froi- herr-familie op één lyn te stellen met Krui- denlize Hildegard «weeg angstig en verlegen. Wat ook te antwoorden Neen, maar zelve oor deelde zjj nu 's vaders wrevel onrechtvaardig. De opgeruimdheid week uit haar hart. Het was alsof een dichte nevel de schoonheid van een heerlijken zomermorgen kwam verstoren. Die bloemen rioktcn zoo zoet niet meerdo beek ritselde zoo weinig melodieus, zelfs het heldere blauw van het uitspansol scheen ver- ninderd in heerlijkheid en dat al, wjjl de lit het binnenste der ziele stralende, alles verhelderende opgeruimdheid ontbrak. Nu en dan wierp zjj een schuwen blik op liaar vrien din en zou gaarne eenige goedmakende woor dekens hebben gezegd, doch zjj waagde dit niet. De van moedor overgenomen schuchter heid deed zich gelden. .Zjjn wij toch eigenljjk niet dwaas, ons genoegen to laten vergallen, riep Constance eindelijk lachend. Wat scheelt ons do strjjd van deze koppige mannen en waarom zouden wij niet eon klein, onschuldig geheim hebben Hot bosch ligt hier voor iedereen wanneer wjj zoo nu en dan elkander hier ontmoeten wie zal dat ons beletten, en wien berok kenen wij er schade incdc Misschien konden wjj nog wel eens een verzoening bewerkon .O, daarvoor zou ik den hemel van gan- schor harte danken ontwoorddo Hillcgard. .Als ik verder aanzie, en bemerk, dat hij mot don dag meer teruggetrokken en stiller wordt, dan zou ik hein zoo gaarne van zjjn ellende verlossen. Do baat moet toch een vrcesolykc kwaal zjjn voor hen, die er aan ljjden». Het is al reeds laat gewordenmerkte Fraulein von Arnheim op. .Wy moeten ons haasten'. .Als wij den straatweg verlaten en dwars door dat bosch gaan, bekorten wy den weg zoo en komen wij juist by don molen uit». .Dat vind ik goed». De gocdo verstandhouding tusschen do meisjes was bewerkt. De takken wegbuigend, zochten zjj zich oen weg te banen door het boschjo. Plotseling liet Hildegard een schreeuw uit en klemde zich vast aan den arm van haar gezellin. Van achter con hazelnoten- boschjo was een gestalte te voorschijn ge komen, die vermoedeljjk onder den blootcn hamel had overnacht. De schuw rondziende kerel, in een lompen jas gehuld scheen even zeer verschrikt en koerde zich eerst tot do vlucht, toen hy echter zag, dat de dames alleen waren, koorde hij terug en eischto een aalmoes. Constance wierp hom een geld stuk toe, doch zeide op vastberaden toon .Ga nu echter jo eigen weg en donk er om ons niet verder lastig te vallen. Onze bege leiders zjjn in de nabjjhcid en één schreeuw is voldoende om hen hier ter plaatse te doen zijn*. De kerel sproog tusschen de struiken en verdween tusschen het juist op die plaats zeer dichte houtgewas. «Mjjn hemel hoe klopt mjj het hart!" stamelde Hildegard, altyd nog bleek van Bchrik. «Angstig woudvogoltje spotte freule von Arnheim. ,Ik had bepaald schik in dit avon tuurtje. Men moet niet altjjd terstond zjjn tegenwoordigheid van geest verliezen. Ik zie het juist gaarne, dat alles niet even gemak kelijk cn ruatig afloopt.» By den molen aangekomen, namen do meisjes afacheid, onder do lielofte dat zjj elkaar spoedig op dezelfde plaats zouden (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1