7 Tandarts Feenders Tandarts Ansingh, ra f*. BB O O V, DIENSTBODE Te hum- een PAKHUIS, 2 RIJWIELEN, Notaris STAMMES Notaris C. STAMMES, Openbare Verkooping SPORTBESCHUIT Geen nieuwe verdeeling van districten wordt voorgesteld, doch alleen zullen meer zetels beschikbaar komen voor do steden. Do Afrikaandcrparty, die hare aanhangers buiten de steden vindt, zal haren invloed in hot parlement nog meer zien verminderen. Zeker is het, dat zij, wordt dit ontwerp wet, nog meer zal verbitterd worden. 'tZal wel later bikken dat Engeland en de Engelschgezinden tot pacificeering van het land steeds van verkeerde maatregelen gebruik maken. Marine cn Leger. Naar wy vernemen heeft hot pantserdok- schip fFriesland< telegraphisch order ge kregen, uit Oost-lndie (Padang) naar Neder land terug te koeren. In de vlagofficiersrangen van de Konink lijke Zeemacht wordt tegen Mei een bevor dering verwacht, Stoomvaartberichten. Hot stoomschip Timor*, v. Amsterdam n. Batavia, arriv. 8 April te Padang. Het stoomschip .Koningin Regentes", v. Amst. n. Batavia, vertr. 7 April van Genua. Het stoomschip tKoning Willem H', van Batavia n. ^Amst. pass. 8 April Point de Galle. Het stoomschip .Koningin Wilhelmina*, van Amstr. n. Batavia,.pass. 11 April Point de Galle. Hot stoomschip Koning Willom.IlI* v. Am sterdam n. Batavia, arriv. 10 April te Sout- hampton. Hut stoomschip .Oranje*, v. Batavia naar Amst. arriv. 10 April te Genua en zette do reis voort. Het stoomschip .Timor* arriv. 10 April v. Amst. to Batavia. Marktberichten. Alkmaar, 9 April. Aangevoerd 8 paarden f 80 h 400, 45 koeien en ossen f 140 280, 210 nuchtore kalveren f 8.4 28. 0 v. kalvoren f 4 188 magere schapen f 10.4 26.96 magere varkens f 14.— 4 16.— 144 biggen f 7.— a 10.— 9 bokken f 2.4 6.1 kleine bokjes 25 4 0, boter ^hoogst betaalde prys 55 ct., gemiddelde prys 62l ct., laagBt betaalde prys 50 ct. aangevoerd 5404 P., kipeieren f 2.50 en 8.por 100. 0 lammeren f a Visscherijberichten. Nisuwediep, 8 April. Aangebracht 100 tal haring per UI f Z.85 a f 8,16. 9 April. 816 tal haring per Ul t 1,80 a f 2,76 a f 8,16. 20 korders met 10 tet 20 atuka groota itnk 76 a 86 «nt. 10 Ut 80 aiddelin. tong 46 60 ccut, 20 tot 60 kleine tong p. at. cent, 2 tot 6 mand kleine achol p. m. f 1,76 a f 2,26, 1 tot 2 mand «char p d. f 1,25 a f 1,60, 1 tarbot voor f 8. i vletten 80 atuka rog p. at. 66 n 70 cent. April. 12 April, Tijdstippen van verzending i Brievenmalen. Naar Ooat-lndlë. Veraend inga weg. p. ceepoat via Amsterdam p. xeepoat via Kotterdam p. Holl. mail via Genua p. lloll. mad via Maraeille p. Franeche mail via Maneiilc p. Ëngelache mail viallrindiai (naar Palembeng, RIouw Afd. ren Borneo) Naar Atjeh en de Ou.tkaal 1 1 p. Duitacha mail via Na|>ols*) tol»»!*; *f laat. bual, poat-beaorg. 22 Apr n 29 Apr- 19 Apr 26 16 en 29 Apr. 22 (via Gen na) 19 Apr. eiken Vrijdag (via Genna) 19 Apr. i/h Poatk. 7 nv 7.av. 7.'a av 8.80'anam. 7— 'a av. 8.80 Wor. 7.'a av. 7— Alleen naar Atjeh, gnmatra'a Ooatkuat, Pa lembaug, lüonw. Banka, Billiton en Z.-W. Afd. van Borneo. e van Ned. Ooat-lndie wordt alleen via Napel» varaonden. I (Suriname) p. aeepoat via AraaUrdam .1 IS Apr.l 7.— 'aav. p. mail over Engeland 25 7.—'aav p. mail via 81. Naiaire 7 Ma..| 7.— aav. Nssr Curafao, Bonairs en Aruba p. zeepost vla Amsterdam 19 Aj p. mail via Soutkamptoi p. mail via Hamburg (alleen op verlangen t afxanden). Naar SL Martin, St Euatatiua en Saba 26 Apr. I 7.— av eiken Dinadag en Vrijdag 14 en 26 Apr. 8.80 'anam. 7.— 'a av. per mail over Engeland p. xeepoat via Amsterdam. 1® Apr. 7.— av Naar Kaapland, Natal, Oranje- Kiviorkolonio on Transvaal: elkon Vrydag 8.80 u. 'snam. Burgerlijke stand gem. Helder. Van 8 tot 11 April. BEVALLEN G. van Poortvliet geb. de Jong, d. T. Mulder geb. Marcliand, r. M. B. Wakker geb. Scheer, d. M. J. Brayo geb. Beider», d. S. Marton» geb. de Graaf, x- C. Bakker geb. Ban, i. H. A. Rap- rl geb. van Bappanl. W. Luykenoar geb. de Vo», W. A. Schellinger geb. Uillcniua, x. A. Poppe geb. OVEBLKUEN: M. C. do LoolT, 11 m. J.C.Goofjea. 8|m. C.gKoeman, 51 j. M. Rijker», 70 j. Burgerlijke stand gem. Texel. Vau 2 April tot den 8sten April 1904. GEBORENKassen, z. v. Frans Zegel on Willemina Jannetta Hillenius (Oudoscbild.) ONDERTROUWD: Maarten Dogger en Jantje Bas (Oudeschild,) Willem do Portoon Diouwortjo Zym (P. II. Polder.) GETROUWD: Gocno. OVERLEDENGorrit Brouwer, oud 85 j., geb. met Antje Brouwer (Oost.) Burgerlijke stand gem Anna-Paulowna, over de maand Maart 1904. GEBORENPaulus, z. v. P. Leendcrs en W. L. Claassen. Roelof, v. G. Vrieling en T. Vonoma. Simon, z. v. A. van Mullem en N. Biersteker. Aaltje Tryntje, d. v S. Koegel- berg on N. Brouwer. Jan, z. v. F. A. vun Kooten en M. Rietvink. Arie, x. v. Corn. Meeldyk en M. Zeeman. Arie, v. K. Slikker en P. Blaauboer. Maria, Antbonia, Brigitta, d. t. H. de Vries en B. Buy. Tryuye, d. v. W. van Eysden cn M. van Twuiver. ONDERTROUWD: Pietcr Kranenburg en Geertjo Wit. Johannes Franciscus Nys en Aagje Boots. GETROUWD: Cornelis Muien Catbarina Joh&nna Rob, weduwo van Juriaan Mul. OVERLEDENDirk Jacobus Waker oud 8 jaren, zoon van Pieter Waker en van Aafjo Marytjc Baas. Pieter RezelmaD, oud 68 jaren weduwnaar van Guurtje Batter. Vervolg der berichten. Voor den Hoogen Raad werd giste ren conclusie genomen in de zaak van B. en W. van de gemeente Helder, door de rechtbank te Alkmaar veroordeeld tot f 10 boete subsidair 2 dageu hechtenis wegens het als hoofden of bestuurders der gemeente gasfabriek niet gezorgd te hebben dat in die gasfabriek voor de stokers voldoende wasch- gelegenheid aanwezig was. Behoudens de toepassing van art. 19b inplaats van art. 19c der Veiligheidswet concludeerde adv.-generaal tot veroordee ling van de rpquirarten ter zake van de gepleegde overtreding tot dezelfde straf als door de Rechtbank npgelegd. Uitspraak 9 Mei. Op den Sonaten-avond te geven op Donderdag 21 April door de heeren A. J. Leewens en N. J. Vischer zullen worden uitgevoerd Sonate F-dur van Edvard Grieg, Sonate Sol-mineur van Giusseppe Tartini en de Sonate A-dur, de z. g. Kreutzer-sonate van Ludwig van Beethoven. Enkele zangnummers zullen worden voorgedragen door mej. Job. van Linden van den Heuvell, sopraan, van 's-Gravenbage. De tooneelvereeniging, alhier onlangs opgericht onder de naam van >T. A. V. E. N. U." zal haar eerste uitvoering geven op den 23en April a. s. in Casino. Wy wenschen de jonge vereeniging het beste succes. Voetbal-Volksweerbaarheid. De voetbal-vereenigingen, welke j.1. Zon dag tegen elkander gespeeld zoudon hebben, waren wegens het min gunstige weer Diet alle opgekomen. Toch werd een vriendschappe lijk samenspel gespeeld tusschen wHard-gaat- ie* cn Leonidas Om kwart voor elven stelden boide elftallen zich op onder den scheisrechter H. J. Dryver. Leonidas" speelt eerst voor den wind en weet daarvan goed gebruik te maken. Zy is telkenraalo voor het doel van »H. G. I'., maar door slecht schieten, maakt >L." voor rust slechts 1 punt. Na rust komt H. G. I met den wind in don rug, dadelyk het doel van „L.* bestoken cn maakt spoedig een punt, gevolgd door een tweede en een derde. De voorhoede van »L.' dringt tegen wind nog eenige malen op, doch zonder resultaat, zoodat toon tyd gefloten werd de stand 81 was in het voordeel van Hard-gaat-ie." By „L." was bet middenspel in slechten staat, cn de linkervleugel voerde niet veel uit, ter- wyl door de voorhoede van »H. G. I* flink geschoten werd. De scheidsrechter kweet zich vry goed van zyn taak. De Commies der Postergen en Tele- graphie K. E. A. Vries, wordt belast met het beheer van het bgpostkantoor te Ble- rick by Venlo. De sZaanstreek" meldt, dat tot baas aan de gasfabriek te Helder is benoemd de heer K. Nieuwstad, van Wormerveer. Beroepen bg de Evangelische Lu thersche kerk te Maastricht C. btadermann. te De Rjjp. IJmuiden, Maandag 11 Maart. Zaterdagmiddag reeds woei de stormbal aan de seinpaal naby do temaphorc, wat ge woonlijk niet veel goeds voorspelt; de wind nam dan ook steeds in kracht toe cn was 's nachts tot een volslagen storm aangegroeid. De loodskotters, dio niet voor een beetje vervaard zyn, waren den geheelcn nacht op hun loodspoBt gebleven, doch moesten 's mor gens de kamp opgeven. Circa 11 uur haal den zy do loodsvlag neer en atovenden de haven binnen, waarna de loodsstoomboot Jan Spanjaard" het ruime sop koos om binnenkomende schepen in veilige haven tc loodsen. Tal van zeilbcugers zochten hier Zondag een veilige schuilplaats in de vis- scherahaven. Voor do Noordzeevisschera is het thans do komkommertijd, do vangsten worden gaandeweg slechter. De Uslundvaarders maken hot goed, doch do prijzen der zouteviBch zyn weder aanmer kelijk gedaald. Heden arriveerde de stoom trawler „Bernard" van IJsland mot 270 kantji zoutevisch, wat een mooie vangst kan genoen worden. Als men nagaat, dat elk kantje onge veer 60 stuks kabeljanw bevat, dan beloopt do totale vangst het respectabel cyfer van 16200 stuks. Zondagavond arriveerde bier van Japan het grootste stoomschip, dat ooit hier is binnengekomen, nl. de fSeydlitz" van de Norddeutscher Lloyd to Bremon, do af metingen van dit schip zyn- lang -150 voet, broed 55,4 voet, terwyl de inhoud 22498 M8 bruto bod raagt. Uit het Bloembollenland. De Paaschdagen waren dit jaar vroeg en de hyacinten, tengevolge van het koude en schrale voorjaar, laat. Het koude wéér is de bloemen echter ten goede gekomen, zoodat zoowel de vroegere als latere soor ten dit jaar gelgktjjdig in bloei zullen zjjn. De beide volgende weken zal alles zich ontplooid hebben. Komt er geen tegen spoed door te strenge nachtvorsten of hagelbuien, dan beloven de bloemen dit jaar veel schooner te zgn, dan zulks de laatste tien jaar bet geval was. Algemeen staan de bollen tengevolge der langzame ontwikkeling bgzonder sterk. Was bet vorige jaar veel door te vroege en strenge vorst verloren gegaan, dit jaar is de winter bg uitstek gunstig geweest. Voor de liefhebbers zal het omstreeks midden April het schoonste zgn, om eens een kgkje te nemen. Door de tram gedood. Toen Zondagavond de laatste tram Zutphen—Emmerik van uit laatstgenoemde plaats zou vertrekken en zich reeds in be weging had gezet, kwam iemand, die nog mede wilde, aanrennen. Hg liep den wisselwachter J. van Zadelhof! onderst boven en deze viel tusschen de rgtuigen waardoor hem het laatste over de borst ging. De man was terstond een lgk. Hg was ongehuwd, doch kostwinner zjjner moeder. Vrgdog heeft de politie proces-ver- baal opgemaakt tegen een winkelier te Dordrecht, ter zake van het onbevoegd afleveren van homoeopatische geneesmid delen volgens een recept door een genees heer afgegeven. Naar Het Volk verneemt is de bak kerij der afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond, na een bestaan van ongeveer twee jaar, Dins dag gesloten en dus opgeheven. De Engelsche onderzeesche boot <A. 1», die tengevolge van een aanvaring door de «Berwick Castles zonk, is thans opgehaald, na een on vermoeiden arbeid van drie weken. Van belang is het dat na de aanvaring ge..-: ontploffing heeft plaats gehad. Ge bleken iB dat de <A 1> alleen gezonken is tengevolge van het instroomende water. Advertentiën gelieve men des 's mor gens vóór 10 uur in te zenden. Den 17den April a.s. hopen onze geliefde Broeder en Zuster CORNELIS BAKKER en C0RNELIA RENSMAAG, hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Helder, 12 April 1904. Uit naam hunner Ouders, Broeders, Zusters en verdere Familie. Den 17den April a.s. hopen ze geliefde Oom en Taute ra CORNELIS BAKKER C0RNELIA RENSMAAG, hunne 25-jarige Echtvereeniging ra te herdenken. ra Helder, 12 April 1904. Namens hunne liefhebbende ra Oom- en Tantezeggers, ra JAN BAKKER. JACOB BAKKER. *3 .li&fflaBMBrwwrriWYeYriYrial Den 1 Gen A pril hopen wy onze 127°-jarigen Echtveree niging te herdenken. W. H. DONKERSLOOT en H. F0RMER. Rotterdam, 12 April 1904. Prins Uendrikkade O.Z no. 61. onze *3? ra Zondag, 17 April, hopen geliefde Ouders JACOBUS JOHANNES VENNIK ra en ra THERESA PISCAER, jë hun 25-jarige Echtvereeniging ra te herdenken. ra Namens 5* Ondertrouwd NICOLAAS PETRUS KRUL en ALIDA 11ANKES. Receptie 17 April 1904, van 2 4 uur, Smidstraat no. 26, Helder. Helder, 9 April 1904. Getrouwd N. GRAAFF en P. BOT, die, mede namens wederzgdsehe Familie, hunnen hartelijken dank betuigen, voor vele blijken van belangstelling bg hunne huwelijksvoltrekking ondervonden. Getrouwd J. M. BRUIN en C. A. LEISTIKOW, die, mede namens weder zjjdsche Familie, dank betuigen voor de ondervonden be langstelling. Den Haag, 8 April 1904. De Heer en Mevrouw RAPPARD-VAN RAPPARD, geven kennis van de geboorte van eeu Zoon. Binnenhaven 85. Hel'er, 10 April 1904. GeborenJohannes Oaniel en Bernard Gerard Anthon. Zonen van H. J. MaHIEU en L. M. MAHIEUWeeeknbeck. Helder, 11 April 1904. Geboren: SIJBRAND, Zoon van J. F. SCHELLINGER en W. A. SCHELLINGER— Hillknius. Helder, 10 April 1904. Eenige kennisgeving. DAlHHETIlGIVil Ondergeteekenden betuigen lange dezen weg hunnen hartelijken dank voor de vele bljjken van belangstelling bg gelegenheid van hunne 40-jarige Echtvereeniging on dervonden. Helder, 11 April 1904. J. DIENAAR en Echtgenoot». Heden overleed plotseling onze geliefde Echtgenoot en Vader, de Heer C. KOEMAN, Administrateur der Marine-bakkerg, in den ouderdom van bgna 52 jaren- Helder, 10 April 1904. Wed. C. KoemanRoem. Maetha C. A. Koeman. Heden overleed na een langdurig lyden, onze geliefde Zuster, Behuwd zuster en Tante, MARIA RIJKERS, in den ouderdom van 76 jaren Uit aller naam: P. J. RIJKERS. Helder, 9 April 1904. Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht. Heden overleed onze aanvalligo lieveling JANETTE CHRISTINA, in den leeftjjd van bgna 9 maanden. C. GOOTJES. L. GOOTJES—EELMAN. Helder, 10 April 1904. Heden overleed plotseling onze ge liefde Echtgenoot. Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JAN DE ZEEUW, in leven gep. Zcelouda, in den ouderdom vau 82 jaar. Namens Ecbtgenoote, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Eenige en algemeene kennisgeving. Helder, 11 April 1904. Heden ontving ik het treurige bericht van het overigden van mgnen geliefden Echtgenoot en Vader CORNELIS BINKE, in leven Marinier le klasse, a/b Hr. Hr. Ms. >Gelderland" in Ned. Indië, in den ouderdom van 81 jaar en 5 maanden, mg nalatende 2 kinderen, te jong om het smartelgk verlies te kunnen beseffen. Helder, 9 April 1904. Wed. C. BINKE-Beuijn en Kinderen. Officier van Gezondheid der le kl. L. A. C. VAN WELY. verzoekt rekeningen vóór 20 APRIL. is ff oensdaff In npt aken nld Kananluseg is DOPDERDAG niet te consulteeren. HOOFDGRACHT 28. Directeur C. W. RUSTING. t o t II i op DINSDAG 19 APRIL, '8 avonds 8 uur, in de Concertzaal »Casino" te Helder, met medewerking van Mej. A. VOS. alhier, (Piano). Mej. Ph RUIJGH-KRENS, Alkmaar. Den Heer F. M. WERNER, alhier, (Vio loncel en Fluit.) BAL. A. VAN PELT, President, Weezenstraat 73. J. J. WIJSMAN, Secretaris, Verlengde Spoorstraat 16. SAP- Voor introducties wende men zich tot het Bestuur en de Ledeu. „OEFENING KWEEKT KENNIS", Het Bestuur van bovengenoemde ver eeniging geeft by dezen kennis, dat voor belangstellenden de gelegenheid is open gesteld om op Vrijdag a. 8. van 12 uur *8 middags tot 10 uur 's avonds en Zater dag van 6 10 unr 's avonds de uitge voerde werkzaamheden te komen bezich tigen in het lokaal in de Dokstraat. HET BESTUUR. VERLOREN een zilveren DAMESHORLOGE. tegen belooning terng te bezorgen, bg KOPPEN, Zuidstraat. 73. Een gezin, b< staande uit 2 volwassenen en 4 kinderen van 815 jaar, vraagt tegen het laatst van Juli PENSION, liefst bg particulieren, op Texel, Vlieland of Terschelling. Hoogstens drie weken. Brieven met volledige inlichtingen om trent ligging, ruimte, prys. liefst per dag, enz., onder letter Zbg den Boekhandel A. J. MAAS te Helder. Mevrouw HARINCK, Zuidstraat 67, vraagt een zindelijk KINDERMEISJE. E«n net DAGMEISJE gevraagd, 16 a 17 jaar oud. Adres: KONINGSTRAAT 73b. Wordt gevraagd een nette zindelijke DIENSTBODE (DACMF.ID). Zich aan te melden tusschsn 8 en 9 '8 avonds. Adres: Bureau van dit Blad. Banoodigd een net MEISJE, voor halve dagen, boven 14 jaar. Adres: Boekh. P. SPRUIT. Gevraagd een net DAGMEISJE. H. FREEKE, Timmerman, Spoorgr. 17. Gevraagd een flinke DIENSTBODE, die met de wasch kan omgaan. Mej. GOVERS, Spoorgracht. Gevraagd een nette DIENSTBODE, wasch buitens huis. Adres SPOORSTRAAT 140. Gevraagd een BOERENMEID die goed kan melken, loon f3,00 per week. AdresJOH. C. MATERS te Koegras. Mevrouw VAN RIJN VAN ALKEMADE, Hoofdgracht 33, vraagt tgdeljjk een DAG- ME1SJE, niet jonger dan 16 jaar. Wordt gevraagd een net fatsoenlijk DAGMEISJE, Adrea DIJKSTRA AT 33. Gevraagd een flinke zindelijke DIENSTBODE, liefst van buiten. Adrea: P. TOL, Vischandel, Achter-Hoofd gracht 57. DIENSTBODE gevraagd al" meid alleen, om dadelyk in dienst te trpden. Zich aan te melden 's avonds tnsschen 7 en 8 uur. Adres: BINNENHAVEN 35b. Een DAGMEI0 gevraagd, kunnende koken. Zich te vervoegen DIJKSTRA AT 35. Woensdagavond tusschen 71/, en 81/, uur. Mevrouw FRANC EN, Kanaalweg 31, vraagt oen net DAGMEISJE. A an te melden tusschen 8 en 9 unr 's avonds. Mevrouw BRAKKE vraagt eene nette zindelijke DIENSTBODE. Goed kunnende koken en werken. Kleine wasch aan huis. Zich te vervoegen 's avonds na 77, uur, bg mevr. v. ROOSENDAAL, Ruitenhaven 23. Gevraagd een flink Adres: Bureau van dit blad. GEVRAAGD: een Kleermakersknecht of Halfwas, die zich grondig in het vak wenscht te bekwamen, loon naar bekwaamheid. Bg L. PRINS, Dgkstraat 20. Gevraagd een bekwame en Beschuit-bakkersknecht. G. VEENSTRA, Middenstraat 72. Er wordt ten spoedigste gevraagd een Brood- en Beschuitbakkersknecht Geen nachtarbeid. Adres J. V- KOORN, Oever te Wieringen. Iemand zoekt KOST en INWONING bg knappe eenvoudige menfchen P. G, zonder kinderen. Franco brieven lett. K. aan den Boekh. A. J. MAAS, Dgkstraat. TE HÏÏUR een BURGERWOONHUIS met waterleiding, 2de Schagerdwarsstraat No. 6, a f 1,75 p. w. Adres: VLAMINGSTRAAT 42. Te huur een net ingericht BURGER WOONHUIS. Adres: LAAN 19. TE HUUR twee flinke BENEDENWONINGEN voorzien van waterleiding en doorloopend privaat, in de Middenstraat. Adres: LAAN No. 36. Te huur: Een Woonhuis ach ter-Brouwerstraat, en een Idem in het Hofje bg de Mari neclub, a f 1.per week. Twee ge heel gerestaureerde Woonhuizen ie Nieuwstraat No. 43 en 47, af 11. per maand. Een Heerenhuis met 10 Kamers, Keuken, Kelder, enz, Hoofdgracht 69, a f700.per jaar. Allen onmiddeligk te aanvaarden. Met 1 Augustus a.s. het Heerenhuis No. 64 Hoofdgracht, met 6 Kamers en Keuken a f 300.per jaar. Adres GEBRs. VAN OS, Aannemers, Helder, Nieuwstraat 27, alwaar tevens op gunstige voorwaarden BOUWTER REINEN te koop zijn aan de J. In 't Veltstraat bg de R.-K. Kerk. TE HUUR: het WINKELHUIS no. 21, aan de Jan in 't Veldstraat. AdresGebrs W. D. en H. VAN PELT, Weststraat 110, Vosstraat 12. Een nette KAMER te huur in de Gasstraat. Huurprgs f 0.90 per week. Adres: SPUISTRAAT 11. tusschen de Brouwer- en Vijzelstraat, met vrij afgeschut erf. Brieven letter B. Bureau van dit Blad. Te huur een Winkelhuis met Bergplaats, uitstekend geschikt voorSlagery, Melkzaak of Kruideniersaffaire. Huurprijs f2.50 per week. Te bevragen by A. KRIJNEN, Aanne mer Polde»weg 13. Hooi le koop. Vijf zes duizend pond best gewonnen Hooi te koop. ook per duizend pond. AdresBureau dezer Courant. Te koop een BAMBOE-SPORTWAGEN, voor twee kinderen, Adres: KRUGERSTRAAT No, 5. Te koop gevraagd een BOEKENKASTJE met GLAZEN DEUREN. Br. lett. K. Boekh. P. SPRUIT. f25. Te koop f25. een platte Piano zuiver van toon. AdresBureau van dit Blad. Eene Dame, in het bezit wen wenscht er één zeer billijk te verkoopen. Te bevragen: DIJKSTEAAT 33. DAMESFIETS Ie koop, voor 35 gulden. Te bevragen aan bet bureau vau dit blad. Te koop een VLET met geepzegen en toebehooren Te bevragen bg den Boekh. A. J. MAAS. Dgkstraat. TE KOOP: een in goede staat zjjnde KINDERWAGEN, met 2 duwers en een solied PULENH0K en LOOP. Te bevragen: DIACONIESTRAAT 16. Tegen spotprgs te koop in nieuw modelsC0MMUNIPAKJE. Adres: Bureau van dit Blad. Te koop gevraaagd een honten BOET of LOODSJE, geschikt voor werkplaats. Brieven met prijsopgaaf onder letter A. Z. Bureau van dit Blad. Bg de ondergeteekenden zgn te bekomen een partij nieuwe esschen Fuikenstokken, per 100 stuks f 8 00. Wed. JAN WIGBOUT eoZOON,Wee- terklief Wieringen. zal op Woensdag 13 April 1904, 's avonds 77, uur in Casino publiek verkoopen de volgende perceelen te Helder: 1. Het gunstig ter nering staande WOON- en WINKELHUIS met PAKHUIS cn ERF aan de Loodsgracht hoek, Ooststccg no. 63, groot 1 are 25 centiaren. 2. Het goed onderhouden en flink inge richte WOON- en WINKELHUIS met LO KAAL daarnaast, ingericht tot SLIJTERIJ en VERGADERZAAL mot TOONEEL, af- zondcrlyko ingang hebbende aan de straat, en ERF aan de Spoorstraat no. 130 en 132, groot 2 aren 20 centiaren. Dit perceel staat op een der beste standen en is geschikt voor alle affaires, 3. Het HUIS en ERF aan de le Vroon- straat no. 82, groot 1 are 3 centiaren. 4. Het HUIS en ERF daarnaast no. 34, groot 1 are 3 centiaren. Combinatie 3 en 4. 5. Het HUIS en ERF aan de Vlaming straat no. 62, groot 94 centiaren, 6. Het WOON- en WINKELHUIS met PAKHUIS en ERF, aan do I.angestraat no. 51, hoek Kooisteeg, groot 90 centiaren. 7. Vier WONINGEN en ERF, aan de Wachtstraat nos. 14, 16, 16a, 16b, 16c en 17, samen groot 2 aren 17 centiaren. 8. Het perceel GROND op Onrust, lig gende naast en ten Oosten van het huis ge merkt no. 9, groot 5 aren 35 centiaren. 9. Het HUIS en ERF naby do Vischstraat no. 15e, groot 69 centiaren. 10. Het HUIS en ERF daarnaast, no. 15f, groot 68 centiaren. 11. Het HUIS en ERF daarnaast, no. 15g, groot 67 centiaren. 12. Het HUIS en ERF daarnaast, no. 15h, groot 40 centiaren. Combinatie 912. 13. Het goed onderhouden en logeabel in gericht HEERENHUIS met overdekte GANG en ERF, aan de Spoorstraat no. 65, groot 1 are 56 centiaren. 14. Het HUIS en ERF aan de Achter straat no. 65g, groot 49 centiaren. 15. Het HUIS en ERF, aan den Dykweg no. 80, groot 1 are 84 centiaren. (Betaling en aanvaarding van dit perceel op 1 September 1904). 16. Het HUIS en ERF aan de Gasstraat No. 6, groot 77 centiaren. 17. Het logeabel HEERENHUIS en ERF, aan de Binnenhaven, no. 54, uitkomende aan de Achter-Binnenhaven, groot 3 aren 22 cen tiaren. Te bezichtigen twee dagen vóór ón op deir verkoopdag, perceelen 1, 2 en 13 van 2—5 uur en de overige perceelen van 10—4 uur. Verdere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris. BOËLHUS te Koegras, gemeente Helder, ten sterf huize van Mejuffrouw de Weduwe H. J. NOOT op Doggersplaats, ten over staan van den op DINSDAG 26 APRIL 1904, 's morgens 9 uur van 33 stuks best Hoornvee, waaronder 19 koeien en 4 vaarzen, die gekalfd hebben of op kalven staan, 8 hokkelingen, 1 zware tweejarigs stier, 1 éénjarige stier, eenige kalveren, 4 Paarden, als: 1 drachtig zwart merriepaard oud 10 jaar, 1 zwart merriepaard oud 9 jaar, 1 zwart merriepaard oud 4 jaar, 1 zwart merriepaard oud 2 jaar voorts 2 Boerenwagens, 2 driewieler Karren, één met bgbehoorende Ierbak, Rakwagen, Tilbury, Melkkar, Kruiwagen, Hooihark, Hooischudder, Zaadwaaier, Zaadzeven, Ploegen, Eggen, Molbord, Kettingeg, Houfenhort, Voerkisten, Voerbakken. Zout- kist, Kaastobbe, Kaaskoppen, Karns, Room- vat, Melkbussen, Melkschotels, Melkvaten, E"<tnerB,Kuipeu, Wagen- en Ploegtuigen, etnig Touwwerk, en verdere boeren- en bouwgereedschappen, een partg Hekpalen, Planken, IJzerdraad, eenig Huisraad, waar- or.dereen Kabinet, 20 Kippen met Haan, 4 Kalkoenen met Haan, en hetgeen meer zal worden aangeboden. Inlichtingen geeft genoemde Notaris te Helder. OP Maanflac 18 eo Diosflaj 19 April 1901 telkens des namiddags 1 uur in het verkoop lokaal aan de LOODSGRACHT 13 van: Meubilaire- en Inboedelgoederen, als Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderyeu, Kleeden, Karpetten, Vloerzeil, Kachels, Keuken ben ood i gd bedenManu factoren gemaakte Kleederen, Wollen- en Gewat teerde Dekens, Bedden. Voorts: Goud en Zilver, en al hetgeen meer zal worden aangeboden. Een en ander behoorende tot een huis van verkoop en koop met het recht van wederinkoop Te bezichtigen des morgens vóór de verkooping van 9 12 uur. Deurwattrder W. Biersteker De Coöperatieve Broodbakkerij „VOORUITGANG" stelt naast haar gewone bakkerg-artikeleu verkrijgbaar de bekende (van de Kolonie Internationale Broeder schap te Blaricum). Prijs per stuk per 25 stuks Men vrage proef aan Goversdwarsstraat 15, bg of bg de loopers, of wel aan het »DE TOEKOMST*, Jonkstraat 12. voedzaam en vallen in 'tge- _ieeGeheel verschillend van gewone beschuit 1 Men neme prosf voor 27, cent 1 weg, of bg de Depót »DE TOI Zgn zeer voe bruik zeer mee 27, cent 1 55 csnt. de Bakkerjj den Parallel-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2