KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wlerlngen en Anne Peulowne in Haat en Smart. u-> No. 3253. Woensdag 20 April 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. AlDonnemont Vliegend Blaadje p. 8 m. 50 ct., fr.p. post 75 ctM Buitenl. f 1.25 o i Zondagsblad 37* 45 >0.75 11 Modeblad 55 80 0.90 Muzik. Bloemlezing »>60» >85> >0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. UitgevenBKBKHOUT Co., te Helder. Buraan i Spoorstraat. Aavertontlë» van 1 tot 4 regels 25 Cent. Elke regel meer6 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewys-exemplaar 21/, Ct Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. Nieuwstijdingen. HELDER, 19 April 1904. De beer J. H. Corporaal, onderwgzer albier, komt voor als No. 1 op de voor dracht van hoofd eener openbare school te Heer-Hugowaard. Bond van Marine-matrozen. Zondagmiddag 1 uur werd in het Marine gebouw aan het Havenplein alhier een bui tengewone algemeone vergadering gehouden door den Bond van Marine-matrozen. Tegen woordig waren 6 afgevaardigden van Helder, 4- van Hellevoetsluis en 2 van Amsterdam, benevens een groot aantal leden. Nadat de vergadering was geopend, deelde de Voorzitter mede, dat Zaterdag 9 April 1.1. de hoofdbestuursleden van den Bond moesten verschijnen voor oen commissie bestaande uit een kolonel, twee luitenants ter zee le klasse en een officier van administratie der 2e klasse, als secretaris. Door die commissie werd hun een missive van den Minister van Marine voorgelezen, waarvan een afschrift verzocht, maar geweigerd werd. Dit schrijven bevatte een aikeuring over den toon in «Het Anker" voorkomende cn die sinds verleden jaar niets is veranderd, want nog steeds komen in dit blad stukken voor, waarin op dezelfde wjjze de handelingen van superieuren worden ge publiceerd. Verder werd er op gewezen, dat een gesalarieerd beambte van den Bond redacteur van «Het Anker" is en bevolen, dat hot Hoofdbestuur moest zorgen, dat alle relatiën met dien beambte worden afgebroken, daar zy andera zelf over een maand uit den dienst zouden worden ontslagen. Dientengevolge doet het Hoofdbestuur het voorstel den administrateur Me er uit zjjne betrokking te ontslaan. Naar aanleiding daarvan ontspint zich een discussie, waarin duidelijk blijkt, dat allen de werkzaamheid door Meijer aan den dag gelegd waardeeren, doch oenigen achten het ontslag noodzakelijk in het belang dor orga nisatie anderen bestrjjden het voorstel, omdat, wanneer Mejjer ontslagen wordt en ,Het Anker" niet behouden blyft het hoofdbestuur en de afdeelingsbesturen machteloos zjjn en men geen middel meer heeft zyn grieven kenbaar te maken. De heer Mejjer zelf het woord bekomende, loont aan, dat het bestaan van een organisatie niet van óón persoon afhankolyk is en acht het wenschelyk, dat het maken van nieuwe slachtoffers voor komen wordt. Hjj zal in een andere betrek king zyn weg wel vinden en geeft de ver zekering, dat .Het Anker" toch zal blyven bestaan en al kan het Hoofdbestuur hem als redacteur geen inlichtingen meer geven, hy heeft relatiën genoeg om het weekblad staande te houden. Tot stemming overgaande (waaraan alleen de afgevaardigden deelnemen) verklaren zich 7 stemmen vóór en 5 tegen het ontslag, zoodat Meyer na overgave der administratie aan een opvolger, hetgeen uiterlijk 1 Mei moet geschied zyn, als administrateur is ontslagen. Ter voorziening in de opengevallen functie worden alsnu een vijftal namen genoemd, waaruit het hoofdbestuur een keuze kan doen. Daarna komt een tweede bestuursvoorstel ter tafel. Dit luidtDe Bond besluite geen officeele berichten aan „Het Anker* te verstrekken. Met algemeene stemmen wordt dit voorstel aan genomen. De heer Meyer zegt, nu hy geen voeling met het Hoofdbestuur meer heeft, in een ecnigszins lastige positie te komen hy ver trouwt evenwel op veler medewerking, die hem als particuliere personen eerljjk en trouw inlichtingen zullen verstrekken. Hy beweert verder, dat de Minister onbillyk en ontaktisch tegen don Bond optreedt, dat de beweging der matrozen niet hot werk is van eenige opruiers, maar zyn oorzaak vindt in minder gewenschte toestanden bjj de Marine. Wanneer de Minister gematigder optrad, zou de toon ook wel milder zyn en nu wordt zelfs de weg belemmerd, om uiting aan zyn gevoelen te geven. Nadat nog eenige personen hun leedwezen over het vertrek van Meyer hebben te kennen gegeven, hnn dank hebben gebracht voor al hetgeen hy voor den Bond heeft gedaan en hem verder veel geluk hebben gewen»cht wordt de vergadering gesloten. De zaak betreffende de rechtsper soonlijkheid van den Matrozenbond dient naar Het Volk mededeelt den 18en dezer voor het gerechtshof te Amsterdam. De dienstweigeraar. De krijgsraad te Haarlem, sprak Vrgdag uit het door het Hoog Militair Gerechtshof geapprobeerd vonnis tegen den milicien A. Ris, van het 7e regiment infanterie, te Amsterdam, die geweigerd heeft te voldoen aan eenige militaire verplichting. In het vonnis werd overwogen dat Ris op 2 April had goweigerd zgn bewapening in ontvangst te nemen, omdat zyn over tuiging hem verbood soldaat te zjjn en in het leger te dienen en hg het recht ont zegde aan een ipder om hem te gelasten iets te doen dat tegen zgn overtuiging streed, waardoor hg dus uitdrukkelijk had geweigerd en opzettelgk nagelaten te vol doen aan een hem door een bevoegden meerdere gegeven last, welk feit Btrafbaar is gesteld bg artikel 95 C. W. en art. 185 Rechtspleging bg de landmacht. Deswege luidde het vonnis 6 maanden militaire gevangenisstraf, ingaande op 5 April. De 4den Mei a. s. zullen H. M. de Koningin en Prins Hendrik hun jaarlgksch bezoek aan Amsterdam brengen. Wg vernemen dat J. H.H., de voort vluchtige secretaris-penningmeester van twee polders onder Voorburg, zich vrijwil lig bg den burgemeester van Voorburg heeft aangemeld, om zich ter beschikking der justitie te stellen. Men meldt uit Velsen De officeele proef met de pout zal heden Dinsdag plaats hebben. Op de Belgisch-Zeeuwsche grens, niet ver van de gemeente IJzendjjke, is Vrjjdag een man doodgeschoten, die koeien uit ons laad naar België bracht. Hg laat eene vrouw met zes kinderen na. De dou anen hebben de koeien niet kunnen be machtigen. Naar wg vernemen, moet de voor naamste aanleiding tot den val van het Leeuwarder kassiershuis Gratama gezocht worden in den val voor eenige maanden van den grooten Amsterdamschen effecten handelaar De Goeyen, den leider van het Internationaal Landsyndicaatz. Zaterdag is te Zutphen gevankelijk binnengebracht als verdacht van meineed, de rijksveldwachter K. uit Hengelo (G.) Dikke boomen. Blgkens een bericht van dr. Giersberg, die uit alle streken van het Dnitsche rjjk gegevens omtrent oude boomen verzameld heeft, is de dikste boom van Duitschland de reuzenlinde bg Staffelstein, in Beieren (Op. Frankenland), aan den spoorweg van Lichtenfels naar Bamberg. Op l Maart 1900 had deze boom beneden aan den grond, waar wortelgezwellen zitten, een omvang van 24 M.boven de wortelge zwellen een omvang van 17.10 M., dus hier een middelljjn van 5.45 M. Aan de noordwestelijke zjjde is de boom afgestor ven en vermolmd; de zuidoostelijk** helft bloeit nog elk jaar heel mooivanbinnen is de boom hol. Van de dikte dezer linde zal men zich eenigszins een voorstelling kunnen maken, als men weet, dat de Fransche maarschalk Berthier reeds in het jaar 1814 te paard in de holte van den boom reed en daar kon omzwaaien. De ouderdom van deze linde wordt ge schat op 11 of 12 eeuwen. Welke is de beste leghen? Een beste leghen kan men voornamelijk kennen aan kam on lellen. Deze moeten donkerrood zgn. Een verder kouteeken vor men de veeren rondom de aarsopening zgn deze glad en liggen ze plat tegen het lichaam, dan is dit een slecht teeken. Het best is, een kip gedurende de eerste leg- periode na te gaan, Legt zy 't eerste jaar 80 tot 100 eieren, dan kan men tevreden zgn, het tweede en derde jaar zgn toch het meest productief. Bedraagt het aantal eieren minder, dan hoort de kip in de soep thuis. De beste leghen is verder die, welke 's morgens het eerst er bjj is en 's avonds 't laatst op stok gaat. Vooral om te broe den neme men de eieren van hoenders, die 't drukst er op uitgaan om voeder te zoe- ken, die groot van stuk, lang van rug zjjn, hoog op de pooten staan, de staart flink naar achteren dragen en een vurig, rood gezicht hebben. Vrouwenkalender. Lente. Begin der lente 16 jaar, einde 24 jaar. In het 17e jaar is het in 't meiajeshart April wisselvallig weer, nu eens koud dan warm, nog niet de echte groei. 18 jaar, dan is het Mei, de meikevers zweven rond. het hart klopt, het weer is veranderlgk. 19 jaar begint het te rjjpeu aan houdende hitte. Met 20 jaar. De warmte duurt voort, men wenscht een goede party te doen. 21, 22, 23 jaar, stijgende hitte, zwoel, om het voorhoofd vertoonen zich wolken. Zomer. Begin van den zomer 25, einde 40 jaar. De zon treedt uit het teeken der Maagd"' in dat van de Weegschaal. Het eerste kwartier van de schoonheid komt in de schemering. De liefhebbers treden in het teeken der Kreeft. De vrjjers verdwynen aan den horizon en zgn met ongewapend oog niet meer zichtbaar. De tijdrekening wordt altgd onaangenamer. Herfst. Begin van den herfst 40, einde 46 jaar. Bg de mannen daalt de zon aan de evennachtslijn, dag en nacht zyn hier gelijk. Het laatste kwartier treedt in In dezen tjjd komt St. Michaël en begint de nazo mer er zgn koude, onaangename, nevel achtige dagen. Winter. Begin van den winter 47 jaar, einde bg het laatste sluiten der oogen. De vrouw komt ia het teekea van den Schorpioen en wordt giftig, De Oude Vrouwenzomer breekt aan. Sneeuw valt op den schedel. Honden eu katten worden aangenomen. De Tweelingen krabben, en klappen treden in het teeken der Oude Jonkvrouwen. Gasontploffing in een hotel. In het Noorderhotel te Petersburg beeft Donderdag een ontploffing, gevolgd door brand, plaats gehad. Het is gebleken, dat de brand veroor zaakt werd door een zware ontploffing. De vlammen sloegen uit de rameu van de 2e en 3e verdieping. Stukken venster glas, gebroken meubels werden op het Stationsplein geworpen. In de kamer, waar de brand ontstaan was, vond men het ljjk van een anarchist, die juist bezig geweekt was vier dynamiettoestellen iu orde te brengen, toen deze ontploften met zulk een kracht, dat armen eu beenen den on gelukkige van het lichaam gescheurd wer den en zgn gelaat onherkenbaar verminkt werd. Hg was het eenige slachtoffer. Een dame, die het vertrek daarboven bewoonde werd dis door een wonder gered. De muren, de zoldering en de vloer van dit vertrek waren geheel vernietigd. Het gereclitclyk onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat de anarchist een zekere Kazanof was, 33 jaar oud en zoon van een sraatsraad, dat hg te Jitomir geboren werd en zonder beroep was. Zgn metgezel is spoorloos verdwenen. De politie heeft documeuten eu brieven opgespoord welke aanwgzen, wie de dader van den aanslag is. Uit New-York wordt gemeld, dat iemand, die lange jaren onder den naam John Tweed als kapitein heeft gevaren op eeu koopvaardijschip, een vrouw bljjkt ge weest te zgn. Het kwam aan het licht, toen zjj in een tehuis voor oude zeelieden, men weet niet waarom, zelfmoord gepleegd had. Uit het Buitenland. Het naspel van het gebeurde in de Fransche Kamer bij gelegenheid der behandeling van de marinebegrooting toen minister Polletan hot zoo hard te verantwoorden had, wordt thans afgespeeld. De admiraals Bienaimó en Kavel worden door den minister beschuldigd vertrouwelyke documenten aan de pers te hebben verschaft. Hy verzoekt den president de admiraals van hun ambt te ontzetten. Nog een ander geval is in den ministerraad be handeld. Kolonel Marchand heeft in de r Patrie" een stuk geschreven waarin hy zjjne politieke meeningen uit. Wjjl de kolonel tot het actieve leger behoort beschouwt de minis terraad dit als eeu inbrenk op de militaire tucht. Men wil den kolonel een arrest van 30 dagen opleggen en daarna zyn ontslag aanvrage behandelen. Een der Parysche gemeenteraadsleden stelt zyn mandaat ter beschikking van den kolonel. Zijn verkiezing zal zeker zyn en men gelooft zelfs dat de Parysche gemeenteraad hem da- deljjk tot voorzitter zal kiezen. Te Nimes in Frankrjjk wordt thans een congres van vredebonden en vcreenigingen voor scheidsrechtórlyke oplossingen van ge schillen gehouden. Met genoegen werd daar geconstateerd hoe de vredes- en arbitrage- bowoging in Europa in den laatsten tjjd is vooruitgegaan. Minister Combes had een telegrafischon welkomstgroet gezonden, waarin hij zei dat het doel der Fransche politiek isde alge meene verzoening. In de heele Fransche pers wordt het Engelscli-Fransch arbitrage-verdrag warm toegejuicht, en de groote beteekenia, die het hebben kan uiteengezet. De stakingen in het weversbedrijf in Noord- Frankryk duren voort. De patroons te Amiens hebben de bemiddelingsvoorstellen van den kantonrechter afgewezen. In staking zyn daar 1100 schilders, 780 wevers en 1800 metse laars cn opperlieden. Ook te Hedon cn B&ren- tin wordt nog gestaakt. De werklieden ver langen hier voor don 10-urigen arbeidsdag hetzelfde loon dat zy vroeger voor den lO'/j- urigen kregen, wat door de patroons besliBt wordt geweigerd. Omtrent de Engelscho expeditie in Tibet wordt thans nader bericht dat zy stuitte op 2000 Tibetanen, die weerstand boden doch met verlies van 190 dooden werden terugge dreven. De Eugelschen die 3 gewonden had den bezetten het fort. De versterking zal ontmanteld worden. Omtrent de Dnitsche expeditie uitgezonden ter tuchtiging der Herrero's seint gouverneur Leutwein, commandant der troepen in Znid- West-Afrika, dat do vjjand achtervolgd werd en 850 stuks vee achterliet. Men vond 80 dooden die de Herrero's hadden achtergelaten en vele pas gedolven graven. Ook in Pordenone by Milaan iB eene staking onder de wevers uitgebroken. De stakers 5000 in getal maken zich aan geweld dadigheden schuldig. Alle fabrieken cn werk plaatsen zyn gesloten. Eindelyk dan heeft de verhevene Porte een besluit genomen omtrent de Turk-Bul- gaarsche overeenkomst en deze goedgekeurd. Onmiddollyk ontvingen de autoriteiten telo- grafisch bericht dat zy onverwyld maatregelen moesten nemen tot uitvoering der bepalingen. Amnestie wordt verleend, de uitgewekenen kunuen terugkecren,de douanenrechten worden onmiddellijk verminderd, 't Is te begrijpen dat dit snelle besluit en in zoo gunstigen zin een goeden indruk maakt onder do Macedoniérs. Een tjjdperk van rust voor het land ligt in't verschiet. Het smeulend vuur der ontevredenheid zal minder brandstof vinden en wel zullen de ontevredenen blyven aan sturen op Macedonie's onafhankankelykhcid, doch de groote menigte zal daarvoor niet warm te krygen zyn. Boris Sarafof zal van taktiek moeten veranderen. Omtrent don oorlog in het Oosten valt te melden dat vooral de Japansche vloot in don laatsten tyd zich zeer bedrjjvig toont. Het Japansche eskader heeft voor den zoo- veolste maal weer Port Arthur beschoten. Naar van Russische zjjde bericht wordt is cr niet veel schade aangericht en hebben de Russen twee Japansche schopen getroffen. Het Russisch Telegraafagontschap spreekt ten Btctligste nog tegen dat na 11 April nog Russische schepen in den grond zouden zyn geboord of ernstig beschadigd. Uit Tokio seint Reuter van Zaterdagavond dat daar van admir. Togo bericht is ontvangen, dat hjj op 11 April Port Arthur aanviel. Te middernacht legde hy eenige mjjnen en trok zich toen mot 't eskader terug. De ,Petrapaw- lowsk* verliet de haveu en stootte op eene myn en vloog in de lucht. Het. paleis vau den keizer van Korea te Seoul is geheel door brand vernield. De Japansche brandweer, die hulp wilde verleonen, werd niet toegelaten De Petersburgsche correspondent van de New York Herald seint dat Petersburg nog nooit zoo'n rouwdag aanschouwd heeft als Donderdag. In de Admiraliteitskerk en de Isaiic- en Kazan-kathedralen werden plechtige zielmissen gecelebreerd. Alle kranten verschenen met zwart omrande necrologieën van Makarof. Men bleef hun- kereu naar uitvoerige bizonderhedeu, maar er was niets dan de korte, droge tele grammen van den vorigen dag. De Birzjewija achtte het onmogeijjk dat er nog meer schepen beschadigd waren dan bekend was gemaakt. De Wjedomosti schreefHet is zeer hard voor ons de vreugde te voelen die onze tegenstanders moet vervullen.c Men seint uit Petersburg aan de Echo de Paris Men deelt mg de namen mede van de officieren die op de >Petropavlofsk< om gekomen zyn, te weten Staf. Admiraal Makarof, opper bevelhebber admiraal Molas, generale chef van den staf der vloot; kolonel Aglaëf, gedelegeerde van het ministerie van oorlog 3 kapiteins en 8 mindere officieren totaal 14. Staf van het schip. De tweede gezagvoeder luiteuant Ladigin en 11 min dere officierentotaal 12. De totale bemanning bedroeg 628 kop pen, waarvan er 32 werden gered, min of meer ernstig gewond. Totaal dooden: 596. Men bad gemeld dat, met admiraal Makarof en zjja staf, al de operatie-plan nen en officieele stukken waren verloren gegaan wat een onherstelbare ramp zou geweest zgn. Volgens de Débats, ver klaart nu de generale staf te St. Peters burg, dat een dubbel van al de stukken aan boord der Askold was, die nu io handen zgn van schout-bg-nacht Grigo- rowitsj. Een telegram uit Nioetsjwang meldt, dat men binnenkort de verovering van Port Arthur verwachten kan en dat ad miraal Togo gereed staat troepen te ont schepen om de stad te belegeren. Een dergelgk bericht zal zyn ontstaan wel te danken hebben aan do ontsteltenis, door de laatste gebeurtenissen veroorzaakt. De beschieting van Port Arthur. PETERSBURG, 15 April Een telegram van admiraal Alexejef aan den Tsaar dd. 14 April meldt: Ik heb de eer Uwer Ma jesteit te berichten dat de Japansche vloot, 14 slagschepen sterk, in 2 deelen gesplitst, van 's morgens 9l/4 uur tot 's namiddags met tusschenpoozen van Liaotsjau uit de vesting en de stad Port Arthur beschoot. De vgaud loste 185 schoten. De kustbatterjjen en ons eskader, waar onder het pantserschip >Probieda" beant woordden de beschieting; de schepen van de plaats, waar zg voor anker lagen. Van het garnizoen werden 5 man ge wond. De schepen haddon geen verliezen en werden evenmin beschadigd. Van de Chineezen die zich aan de kust bevonden werden 7 gewond en 3 gedood. De Petit Parisien verneemt uit Peters burg dat thans ambteljjk bekend wordt gemaakt dat het juiste aantal slachtoffers dat aan boord van de Petropawlowsk ver dronken is40 officieren en 750 matrozen. Admiraal Skridlof. de nieuwe bevelheb ber over de vloot in het verre Oosten, heeft bg de Russen den bjjnaam van den >bul- hond van de Russische vloot". Zjjne be noeming beduidt: vechten. Hg is onver vaard en, ofschoon een ruw man, juist van het slag mannen onder wie matrozen graag vechten. BIJ Port Arthur. Admiraal Togo heeft thans, blgkens een kort telegram uit Tokio, bevfstigd dat aan het zeegerecht van den 13den dezer voor af was gegaan een nachtelijke operatie van de Japansche torpedo-flotielje, welke ten doel had ter sluiks mjjnen te leggen op de buitenreede van Port Arthur, en dat de Petropawlowsk vergaan is op een Japan sche myn. De Tsjifoesche correspondent van de Daily Express beweert dat het gezonken slagschip den ingang van de haven ver spert, daar het bjj de Tsjijo Maroe, een van de gezonken Japansche koopvaarders, ligt. Tegen deze bewering is aan te voe ren dat het Russische smaldeel, bljjkbaar zonder veel moeite, na de ondergang van de Petropawlowsk het toegangskanaal is ingevaren, om zich naar de binnenhaven te begeven. Mogelgk blyft natuurlijk het wrak van Petropawlowsk door zgn ligging gevpur oplevert voor de Russische schepen bg het in- en uitvaren Maar van een ver sperring van den toegang is niets gebleken. >0e Petropavloftk". Reuter seint uit Petersburg nog het volgende, dat een authentiek verslag heet van de ramp met de" Petropavlofsk." Het Russische eskader trok voor de sterkere Japansche vloot terug, eu naderde den ingang van de haven. Het was even over achten (ambtelgk is de tjjd der ont ploffing als 10 uar opgegeven.) De admiraal en het grootste deel van officieren en be manning zaten aan het ontbjjt. Grootvorst Lyrillus stond op de brag. Twee officieren van de wacht hielden den nauwen toegang tot de haven in 't oog en maakten zich gereed, het Bchip binnen te brengen, toen er een verschrikke lijke ketelontploffing plaats had, weinige seconden daarna gevolgd door de ontplof fing van de goedgevulde munitiemagazijnen. Er werden groote gaten gescheurd iu de huid van het schip, en het zwaartepunt werd zoo sterk verplaatst, (lat het schip op zjjde sloeg en zonk. FGIIlLLGTOl Hy gaf gevolg aan den raad en zyn moeder bracht, niet zonder moeite, den ladder weer op zyn plaats en hing er wasebgoed over. De deur van haar hut liet zy open staan, ging op oen boom zitten en begon met een lap eenige tinnen borden te poetsen. Zy zag in 't geheel niet van haar werk op, toen zij een half uur later haastige schreden hoorde naderen. Eerst toen zy werd aange sproken, hief zy het hoofd op en beantwoordde de vraag, of zy misschien ook een verdacht persoon had gezien, met een onverschillig .Neen!» .Hedennacht is de tuinman Lorenz over vallen en beroofd. Weet gjj daar niets van vroeg de gendarme, terwyl hy haar scherp aanzag. ,0 ja, Anton uit #de Kruik' heeft het mjj reeds verteld', antwoordde zy, terwyl zy den tinnen schotel in den zon hield. .Maar wat gaat my dat aan Lorenz heeft mjj niets goeds gedaan, opdat, ik zou huilen en er zyn wel landloopere genoeg op de wereld, maar bjj mjj zal er geen verdwalen ,Ik zal toch eens onderzoeken daarbinnen, want men kau je niot altjjd vertrouwen, gjj zjjt een listige, oude heks!» .Wie niet oud wil worden, moet zich laten ophangen, wanneer hjj jong ia', bromde zjj hem achterna. „Overigens mag hjj mjjnentwego naar binnen gaan en alles onderst boven keeren. Het is wel eens goed, wanneer de boel wordt opgeruimd.» De man deed een nauwkeurig onderzoek, doch kon niets ontdekken en verliet de hut met de overtuiging, dat de bewoonster do waarheid had gesproken. Hjj droeg haar op, dadeljjk aangifte te doen bjj den schout, wanneer zjj iets verdachts zag, en vervolgde toen zjjn weg. Toen hjj uit het gezicht was verdwenen, klom zjj weer op den hooizolder opende het venster en riep zacht den naam van haar zoon. Tobiaa kwam te voorschjjn. Ditmaal had hjj den ladder oiet noodig, doch klauterde mot groote vlugheid op het dak en keerde terug in het binnenste van het huisje. .Voor dezen keer ia alles goed gegaan, en wanneer ik je dezen nacht nog verberg, kan je er aan golooven dat ge gered zjjt. Ik zal in den namiddag naar den schout van het dorp gaan on hem zeggen, dat ik bjj het verzamelen van kraiden een vreemdeliag heb gezien, misschien brong ik hem op een valsch spoor, dan moet gjj echter weg, en hoe ver der, hoe beter ,Hoe kan ik dat zonder geld?. .Zjj haalde te voorschjjn hetgeen zjj van Constance en Hildegard gekregen had en gaf het hem. .Pak aan, het ia alles wat ik heb'. Hjj telde het geld. „Daar houd ik 't □iet lang mee uit.» .Welnu, dan kan ik je niet helpen. Zie maar, hoe gjj er doorslaat.» Hjj antwoordde niet, doch staarde somber over zich. De oude Lize was als altjjd in de keuken en stal bezig en zag herhaaldeljjk scherp uit, om den zoon tijdig te kunnen waarschuwen. Doch de politie was uiet seer talrjjk. De gendarme had den burgemeester bericht ge bracht en zwierf nu met zjjn collega door een ander deel van het bosch. Dea namiddags ging de oude vrouw wer- keljjk naar het dorp, begaf zich naar den rechter en vertelde, dat zjj aan den Maria- bron een vreemden hoer met rood, stoppelig haar had gezien, die zeer veel haast scheen te hebben en den weg naar G. insloeg. Nog verscheiden andere personen, die in de treurige gebeurtenis betrokken waren, waren tegenwoordig en onder hen ook Hans Rainer. Het is mogeljjk, dat do dader naar G. ontkomen is, maar ik geloof het niet', zei hjj met een argwanenden blik op Lize. „Volgens myn inzian houdt hjj zich hier ergens verborgen. Daar de politiemacht bjj ons tegenwoordig nog zeer beperkt is, is het ons aller plicht naar don misdadiger te zoeken, die eene flinke familie in het ongeluk heeft gestort. Wie hem onderdak geeft of helpt, zon streng gestraft moeten worden. Ik moet, helaas! wegens bezigheden afwezig zjjn en zal zeer zeker eerst overmorgen terug kunnen zjjn, doch een gedeelte der knechten van den .Edelhof' stel ik ter uwer beschikking, mjjnheer de rechter. De lieden kunnen op verschillende plaatsen op post worden ge zet en zoo een mogeljjke ontvluchting be letten. .Ik neem uw aanbod dankbaar nan. D< heer von Hohenfcls heeft overigens reeds een bode naar G. gezonden en politie ter hulp gevraagd'. Rainer verwijderde zich. Hjj. wilde niet gaarne aan den vrjjbeer herinnerd worden. Toen hjj op zjjn gewone haastigo manier het vertrek verliet, duwde (hjj Lize, die aan do deur stond, zacht terzjjde, meer toevallig dan met opzet. Zjj wierp hem echter een giftigen blik ua en bleef nu ook niet langer. Zoodra zjj thuis was gekomen, bevrjjdde zjj Tobias uit zjjn schuilplaats, waar by zich voor allo veiligheid weer had verborgen en vroeg, of hjj een verdacht persoon had gezien. ,Ja, een inan in een groene jas, vermoede- ljjk do boschwachter. Ze hebben herhaaldeljjk aan de deur gerammeld, toen moeten zjj zeker door het openstaande venster naar binnen zjjn gegaan en hot huis hebben door zocht. Zien kon ik het nietmaar toen de een weer te voorschjjn kwam, hoorde ik hem zeggen tot zjjn kameraadW jj behoeven ons hier niet langer op te houden. Hier is hjj niet». Do oude knikte tevredeu. „Nu zullen zjj wel niet meer terugkomen. Ga thans slapen op den hooizolder. Wanneer het dag wordt, verbergt gjj u daarboven weer en zoodra morgen de duisternis aanbreekt, gaat ge op weg". ,Wist ik maar waarheen! En aan geld ontbreekt het mjj ook». Ik heb brood en spek gekocht, neem dat mee. Met de acht daalders houdt ge t ook nog wel een poos uit. Meer kan ik niet doen. Je hebt het zoo lang zonder mjj ge daan, dus zorg nu maar hoe het gaat. [.et goed op, zoodra gjj vjjfüg pas hebt gedaan, klauter je dwars door do deunen den berg op lot aan den weg, dien je nog wel kent van vroeger. Je moet echter rechts houden, want links is, zooals je weet, de sterke helling. Duar boven komt bjjna niemand wegens do rotsen, doch het is do kortste weg naar het naaste dorp. Ik raad je intusschen je niet in het dorp beneden te laten zien. Het is beter, dat ge den weg neemt door het bosch, tot je een Hink eind achter je hebt. Op do straat zóu het gevaarljjk zjjngo zoudt Rainer kunnen ontmoeten, want hjj is 't land in. Hjj zal weliswaar overmorgen eerst terug komen doch je weet nooit wat de duivel dikwjjls bij elkaar haalt. Slaap nu maar uit! Ik pas op.» Des nachts kwam er een zwaar onweer kletterend viel de regen, als moest de gansche omgeving worden overstroomd. Als in eeu vaal geel licht gehuld, lag daar de hut van de oude Lize. Tobias sliep nietsteunende koerde hy zich om op hot hooi en mompelde „Ik wou dat do wereld vergingEllendig loven to slecht voor oen hond .Ieder krjjgt wat hjj waard is,» zei de oude barsch. Dat jammeren kun je sparen het helpt niet meer.» Tobias balde de vuist, Hjj wist zelf niet, wien hjj bedreigde doch in het gevoel zjjner ellende greep eeu blinde woede tegen het gansche menschengeslacht hem aan. Hjj haatte en verwensebte degenen, die thans rustig en onbezorgd sluimerden, die een thuis hadden en het daglicht niet behoefden te schuwen. Op don «Edelhof» klopte ook een diep bedroefd hart. Hildegard bvg op de knieën en bad innig voor den afwezigen vader. Het was tiaar zoo bang te moede en zjj kwam zich zelf voor als beladen met schuld, omdat zjj hein haar bezoek met Constance aan de oude Lize had verzwegen en haar ontmoeting met den vreemden man. Dat was immers bjjna zooveel aU een leugen. Wanneer hjj nu maar terng was, opdat zjj hem mot dubbele zorgvuldigheid kon omgevenDe nacht duurde ook zoo einrleloos lang en de storm raasde rondom het huis, dat hot dik wjjls geleek op eeu toornig, dreigend gehuil. Toen de morgen aanbrak, bedekten donkere, door het luchtruim vliegende wolken den hemel, doch dc regen was geëindigd en de dorstige bodem had het water bijna opgezogen. De anders zoo heldere molenbeek was hoog gezwollen, troebel en geelachtig en haar golven ruisebten, dat men het op verren afstand kon hooren. Het gansche landBch&p zag er onvriendeljjk, bjjna melancholisch nit. Tegen den avond begon het op te vroo- ljjken en met het aanbreken van den nacht verscheen de maan tuBSchen de gescheurde wolken. De wind streek nog door do twjjgen en schudde dikke droppels naar beneden. Lize stond voor haar zoon, met een klein, flikkerend olielampje in de hand, dat slechts een zwak licht in de kamer wierp, en zei met vaste stem: .Neem thans je bundeltje op en ga!» Met verbeten woede gohoorzaamde hij. Dat hjj hier niet kon bljjven, was zeker. Hjj nam afscheid van zjjne moeder en bedankte haar, en zjj vergenoegd zich eveneens met te zeggen .dus vjjftig pas rechtuit en dan schuin dea berg op.» Gjj kunt immers klau teren." Zonder hert hoofd nog eenmaal om te wen den, volgde bjj deze raad op. Het klimmen ging niet zonder moeite. Tobias gleed voort durend uit op den vochtijgen. met dennen naalden bedekten bodem. Hjj moest zich aan de stekelachtige takkon vasthouden en het zweet stond in dikke droprpels op zjjn voor hoofd toen hjj de aangeduiden weg eindeljjk had bereikt. Zoo vlug hjj gaan kon schreed de eenzame sombere wandelaar verder in het nachteljjk duister, njjdig de natte Ukken wegschuivende, die hem in het gelaat sloegen, wanneer de storm bliee. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1