MAGGI3 SOEPENROLLEN J.ï. ■w Traast Éi AFSLAG. R Kuiper, Mr. Broodbakker. Door mij zelf Gebruik: Florijn's Eiwitstaai Florijn s Quine la Roche opwekkend, Florijn's Salmiak-Pastilles J. BAAS Azn., Hoofdgracht. waarschuwing. Groote Afslag. Aardappelen, de kwaliteit BLANCO l cent HOLLAND 27a cent m. c. koch, voor lO cent. Groote Afslag Bus Spinazie, LofoÈsche Levertraan, m n Rnnrj Fotografie. Mej. A. C. LEIJl'R, Gebruik 'S avonds en 's morgens Barnangens VADEMECUM SUNLIGHT ZEEP E.Br^ndsm^ Amsterdam. in tabletten a 10 cents, voor 2 barden voortreffelijke Soep zgu voor het gebruik gereed en slechts met bijvoe ging van water in korten tgd bereid. Meer dan 25 soorten bieden rgkelgke afwisseling. Te verkrijgen bij kruideniers en comestibleshandelaars. Hoofdprijs JJj|]jj j|> ||J| Do prijzen zijn ev. i door den Staat 600.000 Mk. ËölllkQ6D3DQ. gegarandaerd. Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen, van de door don Staat Hamburg gowaarborgde grooto Geldloterij, waarin zeker •J gewonnen moeten worden. De hoofdprijzen van dezo voordcolitre loterij zÜn do volgende, namelijk De allerhoogste prijs is in hot gelukkigato goval 600.000 Mk. 1 Premie van 300.000 Mark 1 200.000 1 50.000 1 45 000 2 Premiën 40.000 1 Premie 35.000 1 30.000 1 Prgs 100.000 1 60.000 1 50.000 1 40.000 4 Prgzen 30.000 4 20000 3 15000 16 10.000 31 5.000 100» 3.000 128 2 000 515» 1.000 680 300 164» 200 In 't goheol bevat dezo loterij, dio uit 7 klas sen bestaat, 96.000 loten ra»t 46530 prijzen en 8 premlen, zoodat bijna op do helft van allo loten oon prijs valt. Bijzondere attentie vordient do aanmerkelijke verbetering van hot plan dor lotory, waardoor do apoler in ataat is gesteld eone premie, niet els tot nog toe alleen in do laatsto klasse maar reeds In elke blasso to winnen. De allerhoogste prijs der 1ste klasse bedraagt in het gelukkigste geval 50.000 Mark, stijgt in do 2o kl. tot 55.000 M., j in do 8o tot 60.000 M.. in de 4o tot 70.000 M., in do 5e tot 75.000 M., in de 6e tot 80.000 M., in de 7e en laatete klasse tot 600.000 Mark. Voor do eerste prijstrokking, die ofüciool is vastgeBtold, kost een geheel origineel lot slechts (1 3.50 •en half origineel lot slechts fl. 1.75 een kwart origineel lot slechts fl. 0.90 De inleggelden voor do volgende klassen zoowel als de juiste lijst dor prijzen worden aangegeven in het officioele trek kingsplan voorzien van het Wapen van den Staat, welk plan ik op aanvrage gratis verzond. Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na do plaats gehad bobbende trokking do offloloelotrokkingslijst. De uitbetaling en verzending van prijzen geschiedt door mij direot on prompt aan do winners en onder de strengste geheim houding. flV Iedere bestelling kan man eenvoudig per postwissel opgeven, ook tegen rembours. 0C Mon wende zlohdus met de aenvroag om toozendlng van loton voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 5 Mei. met vertrouwen tot Samuel Heckscher senr. Bankier en Wisselkantoor in Hamburg, Dnite^hland. gekarnde heerlijke Roomboter, 55 centen per kop of per pond, bg de 5 pond 2'/i ct. per pond minder. Ook iederen dag heerlgke karnemelk en getapte melk, die van velen wordt geprezen. N.B. Dus voor dezen prgs behoeft men geen kunstboter te eten. A. LAAN, Spoorstraat 32. tegen algemeene zwakte. Origineele halve Literflesch f 0.80. Origineels heele Literflesch f 150. als koortswerend, versterkend middel. Origineele halve Literflesch f 1.00, Origineele heele Literflesch f 1.90. tegen hoest en ver koudheid. Origineele Q Flacons f 0.15. Te Helder verkrijgbaar by: Bg behoefte aan Grond- en Glansverf voor Huishoudelijk- en Industrieel gebruik in klein en groot fast, betrekke men de Verf uit eene Fabriek, welke sinds jaren bekend staat door haren voortrefielgke zuivere fabrikaten De Machinale Verlfabriok „DEN HELDER". H. DB WIT geveatlKd 1B76. levert uiUIuitend Cham. Zuiv.ra Verwaren lot de laagst» prjinoteeriro, geeft de meeste waarborg voor soliditeit. Gelieve vooral op naam en firmanaam te letten, welke op elke bos gedrukt staat. Komt zulks niet voor dan kan door ondergeteekende niet worden ingestaan. Alhier verkrgabaar engros en detail: Machinale Verffabriek >DEN HELDER" Binnenhaven 74, Wed. NONNEKES, Weezenstraat, A. KORFF, Kanaalweg. Verzendingen naar alle plaatsen. De Machinale Verffabriek „DEN HELDER". DE WtT. gevestigd lS7)i. i>UH! PUIK! JAMMEN 20 cent de 2 kop. BLAUWEN 18 2 DUITSCHE ROODEN 14 2 Groote maat. P, l d. PLAAT, Gebr. BOELSUMS, Veldstraat. Kuiperstraat. mij, maar den rookers naai EEII« ADRES Sigarenmagazijn - Spoorstr. 28. Bij mij ondergeteekende is vanaf Maandag 28 Maart het goede bekende ROG GE BROOD verkrijgbaar Wilhelminastraat, den Helder. van 8 centen de 5 on,. S. VAN AMESFOORT, BIERSTRAAT. Prima Medicinale ad f 0,67*1, p. flacon, bij: *t er kir radii 20. beveelt zich aan tot bet Fotografeeren van FamillKa- en Gazelachapegroa- pen, Gebouwen, Interieurs, Grafmonumenten, enz. Foto's van Marineschepen. Fraaie Zee-en Stadsgezichten. Reproduceeren en vergrooten van oude Portretten in platina en onveranderlgken kooldruk. I beste en goedkoopste Mondwater der wereld. Prijs 11,50 per Imm. Eenig Agent; voor DEN HELDER i Gr. HLOPPEIN, Hooldgraoüt 84. WANT DOOR TE WASSCHEN MET HEEFT U VEEL MINDER VERSTELWERK NCH001M4 4HTIJD Alle soorten Borstelwerk, Sponsen, Zeemleer, Kwasten, enz. Spiegels, Schilderijen, Wandborden, hoek en wand Étagères, Theetafels, Etagere-Tafels, Parapluiestandaards, Porte-manteau, Beelden, Groepen, Vazen, Glas-, Krlsta'-, Porselein- en Aardewerk, Lampen en alle losse Lampendeelen en nog duizenden artikelen wordon dit jaar lager dan ooit bij mij verkocht. Doet U voordeel, de prijzen zijn spotgoedkoop. Keizerstraat 66 tot 72. P. VAN GRUNNINGEN. Opruiming van RIETEN8TOELEN. Gegarandeerd wordt dat de bardn.klrig.te BORST., LOMB- en KEELKWALEM, alsmede J&STHR0A, onherroepelijk door ,,SAM0SA" geneest HF" den strengsten hoest in één dag. ~Vf Men volge precies de gebruiksaanwijzing 1 Deze GRIEKSCHE DRUIVENBORSTHONIG van den beroem den Dr. VEJATOS is verkrijgbaar bg de Firma's H. DITO, We8t- straat No. 4 en 5 en M. DIJKER, Rozenstraat 24. Alleen in verzegelde pakjes, voorzien van naam, adres en bovenstaand gedeponeerd handelsmerk, verkrijgbaar. In t bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de Sonchon-Thee 4 f 1.30 p. ons. RUBRIEK VOOR «8 KINDEREN voor alle lezers van >'t Vliegend Blaadje". Inzending van Raadsels, Anecdoten enz. vóór Donderdagavond 5 uur. Correspondentie. Cornelia on Lena Boom. Wol meis jes, hoeft de hoor uitgever u zoo goed bo- dacht Een mooi boek en bovendien gebonden ik moot zeggen dat bet royaal is en hoop dat het voor u een aanmoediging cal zyn om steeds trouw to bly ven medewerken aan onze kinderrubriek. Ik kan me voorstellen, dut jelui erg verraat waart, en daar het juist in de Paaschvacantio viel, was hot een mooi tydvordryf daar hut in die dagen zulk ongun stig weder was. Willem H. van Menrs. Mot genoe gen verneem ik uit uw briefje, dat go be sloten hebt, voortaan moe te doen. Go hebt de raadsels voor den eersten keur al goed op gelost en uw briefje zag er netjes uit. Gjj raoogt ook zelf nieuwe raadsels, anecdoten enz. inzenden, doch alles op aparte velletjes papier, wnt slechts aan ddno zijde beschreven mag zyn en duidolyk onderteckend moet worden. Do mini cu s W e 1 b e r g e n. Hoste vriend, daarmede hebt go nog al den tyd, de datnm waarin go belangstelt, is 7 Januari. Ik wed dat go het tegen dien tyd wel vergeten zult zyn. M. en C. Hoydonryk. De reden dat uw raadsels en aneodoten niet werden ge plaatst, is, dat ze voor de kinderrubriek niet geschikt waren. Klaas en DitHorsman. Zeker kinde ren go inoogt het gerust eens probeeren ik zou niet weten waarom niet, alle kinderen zyn my even naik kon u allen door uw brief jes en niemand porsoonljjk, maar wie ik het boste meen te kennen, dat zyn zy, wier werk altyd netjes en met zorg geschreven uitziet. Van slordige kinderen houd ik niet, zorg er dus voor, dat wat go my zendt or netjes uitziet. Alida van der P 1 a a. Ja meisjelief, gy moogt ook, lees bovenstaande correspon dentie maar oons na, ze is ook voor u bestemd. Myn dank voor het lievo plaatjo. Pietje, J. en N. Kramer. Uw raadsel en anecdoten komen my minder geschikt voor. J. M. Kristel. Uw anecdoto in dank ontvangen. DiouwertjeonGr i e t j e d e Graaff. Gy beiden moogt meé doen en raadels, anec doten enz. inzenden, maar ge moet niet van my verlangen, dat ik telkens zeg, of de in- gezondon raadsels al of niet geschikt zyn, dut moet go eenvoudig afwachten, daar de correspondentie anders vddl te eentonig zou worden. Wat goed is wordt door my goplaatst, wat niet goed is afgekeurd. Hondriks v. D i e s t. Ja, ge kunt ten allen tydo inzenden. Cornelia van Herpen. Ja, laat zusje maar meé doen dan onderteekont ge de briefjes met uw beider namen. K 1 a s i n a en Jan W e s s e 1. Qartelyk gefeliciteerd met uw llden verjaardag, dat komt nu wol wat laat zult ge zeggen, maar geloof mo beste kind, hot is even goed bedoeld. Dirk en A n n i v. d. H a age n. Neen beate vriend, dat kan ik onmogelyk raden maar wanneer ge meent hot te kannen, schryf het me dan maar eens en ik zal n zeggen of bet juist was. n j S m i t. Uw mooi briefje kwam in myn bezit en go moogt van alles inzon den maar denk or aan duidolyk en netjes te scbryven. Netje L. v. d. Boogaardte Enkhuizen. Hoor eens boste kind, dat is niot aardig van je om maar oens nu en dan mee te doen bovendien moet ik je zeggen dat alleen zy, dio geregeld inzenden aan de verloting der pryzen meé doen. Dat is dunkt mo eerlyk. Geertruida de Beurs. Neen meisje, als het zoo gesteld is ben ik niet boos, dat ge wat slordiger achryft dan gewoonlyk, maar stel bot op prys, dat je trots al je werkzaamhoden, toch je raadselvriendin niot hebt vergoten. Ik zou je wel eens bozig wil len zien, klein huishoudstertje. Wonsch moe een spoedig horstel van mydag lieve ver pleegster MAR1E VAN AMSTEL. Oplossingen der Raadsels. I. De letter O. II. RegenNeger. III. Klok. IV. Golf, wolf, kolf, Dolf. V. Assendolft. VI. EmmerLemmer. Goede oplossingen kwamen in van K Hnbbeling P, J. Meani C Dninker C. Vcrberne M Dceldtr L. den Hertog A. H. de Munek B Kanken» S. Hackenit* G. Snaphaan H. Sieger» A Borger. D. Jong- kind E. de Haan H.. t. 4 T. Stemman W. Haleniu» P. v. d. Hont M. Smit D. v d Graaf J Kri.tel NP. J. Kramer A. Reijohont V. 4 T. Blom M. Treffer» G. 4 3 Verbergt A. 4 A. Dro» H. Raedireld G. Abbo L. Jamen G. Smit* S. 4 P. Slort G. Smit* A. Smit* - N. i o t. Leeuwen 1 Iafèber T. 4 S. Laflber J. t. d. Leek G 4 G. Smit* A. t. d. Pl«* D. t. d. PU* j Dniakar S. Smit. M. 4 i. Jinu» K. 4 D. Horman - O t.d. Graaff - A A H. Joagkeat - K Meijer F. Braet W. Adriaante T. Adriaans# C. 4 A. Rijken M. Boy. 1. li t. Gnost N W. Dijkihoorn M. 4 C. Heydenryk A W. Freeke M. Goog-er J. Welbergen D. Welbergen W. t. Me-ora W. Pommerel H. Denker L. 4 C. Boom M. v. Dam M. Groen H. Blom J. 4 H. Pot T. Kuiper W. 4 E. Pool F. Monnik X. Munnik G. do Boer G, Gij.bert» C. 4 H. Meger D. de Boor N. de Boer O. Eden. H. Gg.berta F. 4 J. Kok M. 4 M. Langhorst. J. Bakker C. 4 A. Kramer N. Makelaar J. T. d Weerd A. Minneboo H. 4 T. r. Die.t J. Steegere N- v. Wol/eren D. Schenkel* C. 4 T. de Cock C. ren Herpen A. de Jong— X. 4 A. D. Vogt— A. Schenkels J. Schenkel» A. Fennik M. Leijdecker» M. 4 L. Ekamp T. Vink C. 4 A. Bot K. 4 J. Wa»a»l A. Heerome J. Pronk E. Koopman C. en A. Wernecke N. r. Iieeuwen E. Breroer L. 4 L. Dea A. Schelliuger P. 4 J. Agema J. Koopaaan A Boot J. Bug* 8. Koning D. r. d. Haagen A. r. d. Haagen W. Griek G. Maaaeoa M. 4 G. Zit» A. Kniper G. an P. Kmpar S. Bakker T. Drijrer A. J. Charme» Piet Roggereen Gnurtie Roggereen. Allee la Den Haldar. ft Welbergen te lloitdnintn. H. Langeveld te Borg. L. Daalder te Ooaterend. T. 8mit to Koegrat. 8. 4 G. Kok t* Wieringerwaard. L. d. Bogaard ta Enkhnisen. O. de Benr» A. t. d. Made G. Hubboling. Allen to IJmnidan. De prys viel by loting ten deel aan t E. J. KOOPMAN, Den Helder. Raadsels. (Inges. door A. r. d. Made.) Myn eerste deel heeft ieder mensch, Myn tweede deel is itiot naar wenBch, Het dorde toont u een zangnoot aan, Het vierde is nimmer* voor gegaan Het geheel wilt gy mg goed verstaan, Noemt u een lieve vrouwennaam. (Ingez. door A. M. Kochtik.) Iï. Mya eerste ia een kinderspeelgoed, myn tweede is een kruipeetd dier, en m^in geheel is ook een kruipend d'tjer. (Ingez. door C. en A. Klaasun.) III. Ik ben in het water en niet in den wyn, Ik ben in het paard on niet in bot zwyn, Ik ben in den rand en niet in don hoed, Ik ben in do ader en niot in het bloed, Ik ben niet in den lepel, maar wel in de bry. Kom zeg er eens, vriendjes, hoe noemt men my. (Ingez. door M. en H. Cupido.) IV. Myn lichaam is hard, Myn voedsel is zwart. Is do zomer in 't land. Dan zot men my aan kant. Is do winter wat vlug, Dan baalt men my terug. (Ingez. door A. en A. Dros.) V. Myu eerste is een verscheurend dier, mijn tweede is oen ding dat men in den winter wel eens gebruikt en mya dorde is een boom. Myn geheel is de naam eener stad in Friesland. (Ingez. door A. Boot). VI. Myn geheel bestaat uit 8 letters en noemt u cono stad in Limburg. 6, 7, 8, 8, 1 is niet boven. Een 4, 6, 3, 1 is aan een schip onmisbaar. Een 5, 2, 7, 8 bezit elk mensch. Geen rozen zonder 8, 2, 6, 1, 7, 8. 7. Een brave 5, 2, 3, 8, 3, 4 is veel waard. (Ingez. door J. Duinker.) VII. Mank uit onderstaande letters oen dorp in Zuid-HoUand. G. E. E. E. N. N. N. I. C. 8. H. V. Anecdoten. (Ingez. door Sophie Hackenitz, Helder.) Gehoorzaam. Het vacantiewerk van Hendrik is heel slecht uitgevallen, 's Middags aan tafel vraagt zyn tante«Hoeveel fouten waren wel in je vacantiewerk?' Na zich een oogonblik to hebben bedacht, antwoordt Hendrik: >Pa beeft ons vorbodon aan tufel te spreken. (Ingez. door C. But.) In de kermisweak. MovrouwZeg eens Kaatje, wat zet je vandaag een bedrukt gezicht; wat scheelt er aan KaatjeO niets Mevrouw, my scheelt nie mendal als u maar niet denkt, dat bet is, omdat ik nog geen kermisfooi gehad heb. (Ingez. door Gretha Londen, Helder.) Duidelijk. Reiziger: «Wanneer komt de eerstvolgende trein uit Arnhrm Jongen,Eveu nadat ie gefloten heeft, mynheer.' (Ingez. door A. de Jong.) Daarom. Mieke zat in de school met een hand op haar oor. Waarom doet ge dat? vroeg do juffrouw. Myn moeder zegt, dèt by my alles 't eono oor in- on 't ander uitgaat. Nu wil ik dat tegenhouden. Die weet zich te rsddsn. Een twaalfjarige knaap komt op zynen rerjaardag koffiedrinken by zyn peetoom, die een prachtigo taart ter zyner eere op tafel heeft staan, en verlangt dat de knaap hem zelf zal aansnydon. Waar zal ik zo aansoyden oom Waar jo maar wilt myn jongon. Dan zal ik ze maar moe naar buis nemen, en ze daar aansnydon. (Ingez. door M. J. Gooyer.) Veilig bewaard. Marietje: ,Kan u goed byten, grootma?' Grootma.Neen liefje, ik heb geen tanden.* Marietje: ,Wil u deze noten danvoor m^j bewaren.»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4