KLEINE COURANT t Vliegend Blaadje weer Texel, WIeHngen en Anna Paulowna Groot BAL. Voorjaars-Xosmarkt. Haat en Smart. looi wonenLoodspÉ. «0. «I. il U T, No. 3254. Zaterdag 23 April 1904. 32ste Jaargang. BureauSpoorstraat. 3 Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. EERSTE BLAD. Nieuwstijdingen. HELDER, 22 April 1904. Op Woensdag 13 dezer gehouden verga dering van de schaak verceuiging Morphy' werden de prezen, behaald in haren eersten onderlingon wedstrjjd, uitgereikt. De uitslag was als volgt lsto klasse. lste prijs de heer A. J. Mans met 8 punten en 2de - w E. Blokzijl .8 «na kampstrijd. 3de prjjs de heer F. Fokkens met 7 punten. 4do prys de lieer K. Geus(1) met 7 punten. 5de prys do heer K. H. A. Heeroma met 7 punten na kampstryd. De heer Geus gaf aan allo deelnemers met wit paard bl en met zwart pion f7 voor. 2do klasse. lste prys do heer A. II. de Carpentier met 9 punten. 2de prys de hoer A. M. van Gèssel met 8 punten. 3de prys de heer J. Hockstein met 7 punten. 4do prys de he«>r W. "Verhoeve Bruinvis met 6 punten. 5de prys de heer S. Jellema met 6 punten na kampstrijd. De speciaalprijs, uitgeloofd voor de mooiste matcombinatie, viel ten deel aan don heer J. P. Berkhout voor zjjn gewonnen party tegen den heer K. Geus. Morphy» kan haren eersten wedstryd als goed geslaagd beschouwen. Over het geheel werd er zeer goed gespeeld. De vereeniging begint ook buiten onze ge meente bekend te worden, 2 harer leden ver wierven pryzen in den met Paschen te Am sterdam gehouden schaakwedstrijd, de heer E. Blokzijl behaalde in de 8de klasse den lsten prys en de heer J. P. Berkhout ver wierf een prys in den daarby gehouden massakamp. Het onlangs verspreid bericht dat de kolonel der artillerie Van Löben Seis tot directeur der Rijksverzekeringsbank zal worden benoemd, is naar van goed ingelichte tgde verzekerd wordt, zonder eenigen grond. Er wordt bggevoegd, dat voor dat directeur schap een specialiteit op het gebied van het verzekeringswezen in aanmerking wordt gebracht. Mej R. W van Breda, leerlinge der Rijksnormaallessen alhier, behaalde Dinsdag te Haarlem de acte voor onderwijzeres. Hetconeertvan .Helders Mannen koor', onder directie van den heer C. W. Rusting, dat jX Dinsdagavond in .Casino' gegeven werd, heeft den talryken bezoekers in hooge mate voldaan. Het was een hoogst aangename avond. Men werd vergast op een uitgezocht en varieërend programma. De dames Ph. RuyghKrens van Alkmaar en A. Vos van hier en de heer F. M. Werner, solist der Marine-kapel, verleenden hunne medewerking. Moj. Ruftl. Krene, die wederom (voordo hoeveelste maal?) haar talenten ter beschik king van Helders Mannenkoor stelde, song op een wyze, zooals wy dat van haar gewoon waren, dat wil zeggen, met liove toonvorming, duidelijke uitspraak en zoo zuiver als glas tGebet um Ruh' van H. Hofmann, ,Caro mio ben» van T. Giordani en .Der Engel Lied' van G. Braga. Het daverend applaus, dat zjj verwicf, deed haar besluiten een extra nummer to geven en wel .Het Breistertje» van Hutsehenruyter. Bjj deze solo s werd xjj op verdienstelijke wyze geaccompagneerd door mty. Vos op de piano en den beer Werner op de violoncel. Bovendien gaf mej. Vos op bet klavier een fraai solo-nummer n.1. .Arabischer Tanz» van Edv. Grieg, dat seer in den smaak vielmaar nog grootor succes had do heer Werner met zyn duit- Solo. Dezo was meesterlijk, werd onder adem- iooze stilte aangehoord en na afloop oorvor- doovend toegejuicht. Het Mannenkoor kweet zich ook flink van zjjn taak en gaf eenigo fraaie stukken ton beste, die in alle opzichten bljjkcn droegen van ijverige studie. De koren werden zuiver vfcn toon, goed in de maat en vooral met gevoel gezongen. Melodieus klonken «Avond lied» van Verhulst, bet slotgedeelte van Saul's Lierzang' van Gevacrt, liofelyk bet «Gondellied» van H. Cartol. Buitengewoon mooi was het kwartet .Sterrennacht» van Storch, dat dan ook gebisseerd werd. «Een •tem aan het strand* van Brandt* Bujjs, waarin mej. Ruygh de sopraan- en do heer Simons do b»ryton-solo zong, vormde een waardig slot aan dit wolgeslaagd concert. Als bewjjs van waardeering voor hunno op prijs gestelde medewerking werd den dames solisten elk een fraaie bouqnet aangeboden. Ds. J. Hoep, doopsgez. predikant te Hoorn op Texel, heeft het beroep naar Stadskanaal aangenomen. Examen stuurlieden. Amsterdam, 20 April. Geëlimineerd 7 candidaten. Geslaagd groote stoomvaart A, eerste-sluurmau G. de Boer, L. Euyer, A. W. A. Last, J. Spaanderman. Rijksmiddelen. Het gaat dit jaar bij do opbrengst der rijks middelen om en otn. Do Januari maand had minder dan in het vorige jaar in de schatkist gebracht, in Februari was het omgekeerde in ruimer mate het geval en nu staat Maart weer bij haar naamgenoot van 1903 ten achter. Het verschil bedraagt f 425.000 cn daar door iB de in de eerste twee maanden behaalde voorsprong tot 34 ton gedaald. Het zyn vooral de accynzen en de indirecte belastingen, die lage cjjlers in Maart aan wijzen, de eerste f 192.000, de laatste f 145.000 minder; ook de domeinen wierpen f201.000 minder af on de directe belastingon f7.400. De vooruitgang by de overige middelen was slechts gering, by de invoerrechten f 6 '\000, dc belasting op goud en zilverwerken f4500 inaar verhouding een groot bedrag), de poste ryen f 18.000, do rykstelcgrufen f 4000, de loodsgelden f19.000. By de accijnzen is het verschil by suiker alleen bjjna f 150.000 geweest, maar in de opgaaf van 1903 waren de (sedert afgeschafte) premiën niet afgtrokken. Het gedistilleerd bleef f 68.000. By directe belastingen gaven de successierechten f120.000, de zegelrechten f 57.000 minder, de regestratierechten echter f34.000 meer. Dezo soort van heffingen heeft over de eerste drie maanden te zamen 64 ton minder gegeven, waarvan do successierechten alleen f 519.000 terwjjl ook do zegelrechten f 170.000 en hypotheekrechten f12.000 achter bleven. De regCBtratie echter bracht f' 53.000 meer in. Verder vindt men nadeelige verschillen by de domeinen f200.000 en de rijkstelegrafen f14.000. De overige middelen toonen echter vooruit gang, vooral de accynzen met f 848.000, Hier toe heeft vooral do suiker bijgedragen, met f 1.156.000, voorts zout f 17.000, bieren en uzjjuen f 10.000. Daarentegen gaf het gedis tilleerd ruim 3 tou, wjju f26.000 en het ge slacht f 4300 minder. De verschillen b j de overige middelen zyn niet groot, by de directe belastingen en de posteryen elk nog geen f90.000 meer; bjj de invoerrechten f 110.000, by de loodsgelden f 54000. Uit Zuid-Amerika. JOHANNESBURG, 16 April. De politie van het district Lgdenbtfg achtervolgde en arresteerde gisteren 7 bereden ex-burgers, die vervolgens voor den rechter werden gebracht en beschuldigd van hoogverraad. De behandeling van de zaak werd uitge steld. Men meldt uit Velsen aan de N. Rott. Ct. De officieele proeftocht met de pont Kennemerland heeft Dinsdagochtend te 1 i Va uur platte gehad. Behalve een staf van ingenieurs, waren van den raad van toezicht tegenwoordig de heeren Reiperman en Stieltjens. Ook de burgemeester van Velsen woonde de proeven bg. Men had voor deze gelegenheid een 10- tal met stroo beladen wagens besteld uit Spaarndam, en nu is het maar te hopen dat de heeren zooveel verstand hebben van het laden van stroo, dat het hun aandacht heeft getrokken dat die wagens dau al zeer abnormaal geladen waren. Er zat niet meer op dan 1200 pond en aan beide zgden waren zg zoo afgekant, als men hier onder gewone omstandigheden nooit ziet. Men had de voorzichtigheid die wagens op de pont te laten rjjden vóór dat de tram er op kwam en na het overvaren eerst de tram van de pont te lateu rjjden vóór de wagens er af gingeo. Het omge keerde zou ondoenlijk zyn gebleken. Want, niettegenstaande de gelegenheidalading, was het precies pas en zou afrgden langs de tram niet mogelgk zgn geweest. Wat het opvaren betreft, er waren rit ten die 10 minuten dunrden met op- en afrgden; anderen van 8 minuten, anderen weer langer. Maar van recht overkomen nooit sprake. Steeds bleven de rails der pont naast die van de losbruggen en dan liet publiek een pleizier van belang, doch de ingenieurs niet. Tot vijf-, zesmaal toe werden de prooven herhaald, de laatste muien niet met de stroowagons er op. Toen ging het vlugger en duurde oprjjden, overvaren en afrgden 6 minuten. De paar den gleden telkens uit op de jjzeren platen. Goed maar, dat het doodmakke beestjes waren. Als het rapport over deze proef gunstig luidt, waar zoowat twintig man noodig waren om de zaak in orde te brengen, is alles mog-lgk. In do cantine der officieren van de genie in de legerplaats te Zeist is onlangs inbraak gepleegd. Volgens het U. D. is bij onderzoek geblekeu, dat ontvreemd zjjn eenige flesschen wjjn, een groot aantal vorkens en lepels, messen, een blok ge wichten enz bovendien dat voor 5 a 600 gulden aan meubelen moedwillig vernield zgn, o.a. niet minder dau 100 lampen. Diie soldaten, die verdacht worden de plegers hiervan te zgn, bevinden zich reeds in arrest; de instructie tegeu ben voor den krjjgsraad is in vollen gang. Door da politie te Zeist is het meerendeel der ont vreemde voorwerpen opgespoord en in be slag genomen. Men meldt uit Haarlem Dinsdagochtend werd door den rechter commissaris van de rechtbank, in de straf gevangenis geïnstrueerd, de zaak van ze keren Feifer, die kans zag de vorige week den juwelier Driessen voor een gouden dameshorloge op te lichten Dit zou niets merkwaardigs zjjn, als die zelfde F. zich niet had schuldig gemaakt aan andere zaken, die nu ook gebleken zgn. Hg logeerde onder den naam van dr. Schöder dagen lang in het vegetari'Tsho- tel, zonder iets by zich. Geen kleederen, zelfs geen kam, doordat zgn vrouw, een Indische, die, zooals de directrice wel zon weten, nog al laks zgn, bg hem zou komen en zg de koffers bg zich had. Intnsschen nam de dokter het er goed van, sprak met groote ingenomenheid over het vegetarisme, vertelde hoe dat ook in Indië, waar bij geneesheer was, veel aan hangers vond, ja hield zelfs voor het be stuur van het hotel een lezing over de toestanden en do voeding in Indië. Het viel wel op dat dokter nooit 's avonds zgn schoenen buiten de deur zette nu blgkt, dat hg dit niet deed omdat de zolen gaten vertoonde als een vuist zoo groot en ook dat zgo linnen er ontoonbaar ging uitzien, doch die Indische vrouw en dan, dokter keerde altjjd per rjjtuig huis waarts en op een dag liet hg zich zelfs per rgtuig van het hotel halen, zoodat de directrice er geen kwaad in zag hem f22 te geven toen zg hem geen briefje kon wisselen van f 200, dat hjj wel uit zgn zak wilde halen, doch daar in wgselgk liet zitten. Juist dien dag werd dokter voor de op lichting aan het station aangehouden en ontpopte hjj zich bg de politie als den boi kbinder Feifer, die liever hier bljjft dan naar Duitschland terug te gaan. Lekkere gepasteuriseerde melk. Voor het tweede Kantongerecht te Rot terdam had zich te verantwoorden J J. Maat, te Hillegersberg, ter zake het ten verkoop in voorraad hebben van gepasteu riseerde melk in fles'chen, welke bg schei kundig onderzoek bleek te bevatten koe mest, haren, resten vau veevoeder en bacteriën. De scheikundige, dr. Lam, noemde die melk schadeljjk voor de gezondheid, en noemde dat geval zeer ernstig, omdat bg voorkeur die melk gekocht wordt voor kindervoedsel. 11-1 O. M. eischte de veroordeeling van bekl. tot f 25 boete subs. 5 dagen. Als een staaltje van verregaande brutaliteit meldt men uit De Krim (Or.) aan de Zw. Ct. Bjj een boer in deze gemeente komt iemand binnen, die zich voorstelt als de rijksveldwachter Ter 8. uit De Krim in politiek. Hg heeft bericht ontvangen, dat zekere U., die door de politie wordt ge zocht, zich hier in de buurt ophoudt. Maar hg heeft honger en vraagt om eten. De boerin haast zich en zet koffie, brood en eieren op, waaraan de pseudo rijksveld wachter zich flink te goed doet. Daar gaat iemand voorbij. Ha," roept de gast, »daar gaat hg Hg springt op en zegt tot den boer: >Kotn morgen maar even bg mij aan huis, dau zal ik je betalen je weet wel waar ik woon I" Meteen verwgdert hg zich. Toen de boer zich den anderen dag bjj den rijksveldwachter Ter 8. vervoegde om zjjn geld, ontdekte hg dat hg bedrogen was. Men meldt uit Tiel: Gisteren waren hier rechercheurs en mariniers uit Nieuwediep, om inet de politie alhier onderzoek te doen naar verduisterd koper. In don laatsteu tjjd was aan 's Rjjks marinewerf te Den Helder diefstal van koper voorgekomen, dat, na streng onder zoek bleek aan een firma te Amsterdam te zgn opgezonden. Geheel te goeder trouw betrok ook de firma G. en G., alhier, een vat met koper van de bedoelde Amster- damsche groothandelaars. En na is geble ken, dat zoowel ouder het nieuwe als ouds koper stukken waren, afkomstig van 's rijks werf. Deze stukken zgn in beslag genomen, om te dienen bg een nader in te Btelien onderzoek. Men meldt uit den Bosch Toen de vermoedelijke moordenaar van v. d. Leest, te Gemonde, zekere YVaynn- berg aldaar, werd gearresteerd, lag hg te bed, en stak het 11 centimeter lange lem met van een mes, dat aan den vermoorde heeft tosbehoord, di»p in zgn neus. Tever geefs had hg getracht het daaruit te ver wijderen het zat in den schedel vastge- stooten en werd daaruit later door middel van een tang door de geneesheeren ver wijderd. Een pot met ongeveer e»>n liter bloed weid tour de bedstede gevonden. W„ in voorloopige hechtenis gesteld, loopt zeer veel gevaur vau binuenkoit eveneens te zullen sterven, en men ver moedt, dat ook daarmede deze zaak nog niet zal afloopen. Getemperde veelwijverij. De Emir van Afghanistan, die verleden jaar al bepaalde, dat geeu man in zgn land meer dan vier vrouwen mocht hebben, heeft nu nogmaals een proclamatie daaromtrent uitgevaardigd en gelast, dat alle vrouwen boven het geoorloofde viertal gescheiden en aan anderen ten huweljjk gegeven zullen worden. De emir zelf heeft het voorbeeld ge geven en de grooten des lands moesten toen wel volgen. Sandar Abdal Kndus Kban moest acht vrouwen wegzenden en Mir Ala UUah Kban dertig. De gescheiden vrouwen van de Sardars wier gezamelgk aantal honderden bedraagt, zjjn genoopt geweest met maunen van zeer bescheiden positie te trouwen. Uit het Buitenland. De minister van oorlog heeft in het Engcl- sche Lagerhuis de mededeeling gedaan dat de campagne tegen den Mullah in Somnliland geëindigd is. Is de Mullah dan in handen der Engelschen gevallen O, neen, maar de minister verklaarde dat zjjne benden verstrooid zyn en dat het hem onbekend was waar het opperhoofd zich tegouwoordig ophield. Dat do expeditie geëindigd is zullen de Engelschen waarschijnlijk gaarne hooren met het oog op hunne belastingpenningen, doch 't is wel een beetje hard, dat men den Mullah zelfs niet heelt kunnen achterhalen. Hjj kun 't avond of morgen wel eens weer het hoofd opsteken. De minister van financiën, Chamberlain- zoon, heeft zyne begrooting by het Lagerhuis ingediend. Zeker om hem een hart onder den riem te steken, wajjt de cjjfers en roededee- lingen waren lang niet gunstig kwam I Chamberlain-vader, de oude Joe dus, weer voor het eerst na langen tyd de zitting by- wonun. Hartclyk werd hij door do rechter zijde ontvangen, 't Werd ook tyd dat hij terugkwam want de papieren van 't ministerie zyn in don laatsten tijd erg gedaald. Of het den ouden C&mberlain gelukken zal het ge schokte vertrouwen van een groot aantal kiezers in dit ministerie to herwinnen voor de huidige regeeringapartij cn haar protecti onistisch beginsel is nog zeer de vraag. Wy noemden de cjjfers en beschouwingen van den minister ongunstig. En dat moet wel want hy bogou met de mededeeling dat er een tekort was van vjjf millioen. De in komsten bleven byna drie millioen bene den de beraamde opbrengst. Voor het nieuwe dienstjaar, dat dit tekort dekken moet, zal belastingverhooging noodig zyn. De in komstenbelasting wordt mot 5% verhoogd, en er zullen verhoogde belastingen gelegd w rdon op sigaren, sigaretten, tabak en thee. De thocbelusting is door hot huis met 265 tegen 193 stemmen aangenomen. Verhoogde belas ting is voor een regeeringspartij wel een slechte aanbeveling by eeno verkiezing dat zal het tegenwoordig ministerie by de uunstaande verkiezing waarschijnlijk wel on dervindon. De civiele rechtbank te Brussel hooft uit spraak gedaan in het proces over de erfenis van de overleden koningin van België. Zoo men weet hadden de schuldeischers van de prinsessen Louise cn Stcphanie een eisch tot vernietiging van het testament der koningin ingesteld. Deze eisch is afgewezen op grond dat het huweljjk der vorsten gesloten wordt in den vorm van diplomatieke tractaten. De nalatenschap der koningin komt alzoo aan den koning. De advocaten, die voor hem op traden, hebben op alle punten gclyk gekregen. Een groep Belgische officieren heeft een ontwerp legerreorganisiitie in België opge maakt. Volgens het ontwerp zouden uit ieder gezin hoogstens twee zoons moeten dienen. Gezinnen zonder kinderen of waarvan de zoons, om welke reden ook, niet diouon, zouden eon militaire belasting moeten betalen. Do loting zou worden afgeschaft cu de dienstplichtige zyn diensttijd kunnen bepalen tusschon do 18 en 23 jaar. Deze zou duren 15 maanden voor do onbereden cn twee jaar voor de be reden wapens. Hoe de regeering over deze plannen denkt is nog niet bekend. Door «Ie Hongaarsche regeering is een ont werp ingediend tot verhoogiog van de salarissen van de beambten der Staatsspoorwegen. Dit ontwerp heelt echter de beambten niet bevre digd en zjj belegden daarom een groote ver gadering waar o.a. ook over een plotselingo werkstaking zou wordeu gesproken. De spoor wegdirectie verbood die vergadering doch verschillende telegrafisten weigerden dat ver bod over te seinen. Een particulier telegram van de Frft. Ztng. meldt daaromtrent nog dat de beweging van de beambten een kritisch karakter heeft aangc nomen. Uit het heele land zijn honderden beambten naar Buda Pest gereisd om de (verboden) vergadering by te wonen. Men vreesde dat de staking op de meeste lyneo zou uitbreken. Dinsdugavond werd het werk gestaakt aan het Westerspoorwegstation en alle lichten op de ljjn gebluscht Geen trein kon meer afgaan of binnenkomen. De Russische gezant heeft aan den Ameri- kaanschen staatsecretaris eeno nou overhan digd waarin verklaard wordt dat: .Ingeval neutrale schepen correspondenten aan boord hebben, die in staat zijn door middel van verbeterde toestellen, die niet in de tegen woordige overeenkomst genoemd zyn, berich ten aan den vjjand over to zenden, zullen dezo correspondenten beschouwd worden als spionnen*. Dit ziet rechutreeks op den corres pondent van 't Ergelachc blad de «Times", dio met ceu eigen stoomboot, natuurljjk van verre, do beweging der oorlogsschepen gadeslaat, hot oorlogsterrein doorkruist en zyne berich ten per luchtlelcgraai naar een internalion.al telegraafbureau over seint, om ze te spoediger in zjjn blad te krjjgen. De Times-corrcspon- dent protesteert tegen den voorgenomen maat regel. Hjj meent het recht te hebben uit do neutrale wateren naar neutrale plaatsen te seinen, hoe en wat hjj wil. Hjj wjjst er op, dat noch do Russische, noch de Japansche toestellen, in staat kunnen gesteld worden een zijner berichten op te vangen. Reuter seint uit Louden dat volgens du .Staudard* bjj Tsifoe lievig vuren gehoord werd. Aangeko men stoomschepen rapporteordon een groot aantal Japansche oorlog»- en transportschepen te hebben waargenomen komende van do Miao- t&o-eilanden. ADVERTENTIËN TE HUUR: en ruim BOVENHUIS Achter- hoofdgracht. AdresKERKGR4CHT no. 26. TE HUUR twee flinke BENEDENWONINGEN voorzien van waterleiding en doorloopend privaat in de Middenstraat. Adres: LAAN No. 86. Uit de hand le koop, een Burgerwoonhuis. AdresLANGESTRAAT 49. Stuk BOUWGROND, f 1400 vrij op naam. Brieven, ouder motto Bouwgrond, bureau vau dit blad. NIÉUW IN AANBOUW W1ERINGER-VISCHAAK en een N 0 0 R D Z E E VIS C H 8 C H U IT met tuigage. To koop aan de Schefps-timmerwerf van IJ. J. ALKEM4, Makkum. AASNPIIEKESK SLUISDIJKSTRAAT No. 18. Café „De Vriendschap". Zondagavond as. zgn weder voorhanden in de Steenkooperg van W F. STOEL ZOON, Alkmaar. Burgemeester en Wethouders der ge meente Helder brengen ter kennis van be langhebbenden, dat alhier op Woensdag 27 April a.s. zal gehouden worden een Voorjaars-Koemarkt. Deze markt zal aanvangen des morgens ten acht uur en gehouden worden in de Molenstraat, van de Biersteeg tot de Oostslootatraat. Het veo moet worden aangevoerd uit sluitend door de Kuiperdwarsstraat en de Landsteeg en wordt mot vóór 's morgens 7 uur toegelaten. Er zullen geen marktgelden geheven worden. Op deze markt zal door de afdeeling Helder der Uollar.dnche Maatschappij van Landbouw eene STIERENKEURING worden gehondeD, waarvoor worden uitgeloot l 3 aanhoudings- premiën, ad f 15. i 10.— en f 5,—, voor de beste éénjarige stieren. De premiën, het vorig jaar behaald, zullen alsdan door de Keuringa-Commissie, op vertoon der dieren, aau de rechthebbeudeu worden uitgereikt. Helder, 6 April 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN STEIJN, Burgemeester. UURBANUS, Secretaris. FEUILLËTUÜ'. IS.) Langzamerhand kwam er een zekere stilte in de natuur. De wind ging liggen, de on weerswolken verdwenen en vormden in het oosten een xwarten, scherp begrensden muur, terwjjl do maan hot smalle, hellend pad helder verlichtte. Tobias rustto even uit op een steen, knoopte zjjn bundeltje los en sneed zich een groot •tuk brood. Terwjjl hij at. zag hij bjj de kromming, die de weg maakte, eon man to komen, die echter nog tameljjk V*r verwjjderd was. Do vluchteling was zoo gaan zittea, dat het licht hem niet trof en kroop nu weg tusachcn de denueboomen, welke hier juist zeer dicht stonden. Dc met vasten tred naderende persoon vermoedde niet, dat twee oogen, fonkelend als die van een jakhals, op hem waren gericht en elk zjjner bewegingen gadesloegen. Hoe doideljjker Tobias de vormen der krachtige gestalte en de scherp geteekende trekken van het strenge, harde gelaat kon onderscheiden, dea te hjjgcnder ging zjjn adem, des to woe dender trekken kreeg zjjn gelaat. Dat was Hans Rainer slechts weinig veranderd, niettegenstaande de grijze haren en nog even trotach als vroeger. NatuurljjkWat liep hem ook tegen? Hjj had altjjd geluk gehad cn thans was hjj een rjjk man gewor den on kon den heer uithangen. Ja, ja, jaren geleden trok hjj ook het land in en bracht veel geld mee, wat echter niet belette dal hjj den knecht, die zich intusschen aan een puar daalders had vergrepen, van het erf joeg eu j allen in de omgeving voor den dief waar- schuwde. Vermoedeljjk waren zjjn zakken nu ook weer goed gevuld. Maar wacht wachtIk heb het je al lang toegewcnscht. Hier staat iemand, die niets meer heeft to verliezen on dien de duivel je op je weg zendt Steeds naderde Rainer. Hy was naar het naaste dorp geweest om daar een verkoop van graan af te sluiten en onderhandelingen aan to knoopen over een volgenden oogst. Do zaken waren spoediger afgcloopen dan hjj gedacht had, doch op het puut om weer zijn rjjtuig te bestjjgen, moest hjj tot de on- aangenamo ontdekking komen, dat zyn paard kreupel was. Hjj zette het daarom op een boerderjj op stal en keerde to voet naar huis. Gewend aan groote wandelingen, cn oen grooten knoestigen atok bjj zich dragende die hem tot steun en tot wapen tegeljjk diende want hjj behoefde slechts op een knop te drukken om een scherp geslepen dolk te voorschjjn to halen ducht hjj niet aan de mogeljjkheid van een dreigend gevaar. Als een wild dier, gereed tot den sprong, lag Tobias to loeren, terwjjl hjj langzaam tot dicht uan den kant van den weg kroop. Daar brak een dorre tak onder zjjn voet en de niets kwaads vermocdcude wandelaar bleef plotseling staan, tuurde scherp in het geboomte en maakte een beweging als wilde hjj de takken van elkaar schuiven. Nu was hot to laat otn aan vluchten to donken. Het gold een strjjd op leven en dood. Met een woesten schreeuw sprong Tobias tusschon dc hoornen to voorschjjn, wierp zich op zjjn vjjand en omklemde diens hals met beide handen. Rai ner wilde den aanval afweren, gleed echter onder den geweldigen stoot uit op den voch- tigen, onclfen bodem cn viel op de knieën. Dc stok ontviel aan zjjne hunden en werd, nog vóór hjj hem weer kon grjjpeD, door een schop van den landlooper in de diepte g - slingcrd. Do inan, dio zoo plotseling was aangevallen, hoorde zjjn wapen van rots tegon rots slaan steeds doffer en verder verwij derd. Thans moest hjj alleen vertrouwen op zjjn reuzenkrachten. Doch als yzeren schroe ven omklemden de vingers van zjjn tegen stander zjjn keel cu drukten steeds vaster en vaster, zoodat hjj slechts met moeite en rochelend adem kon halen. Vonken draaiden als vurige radereu voor zjjn oogonhet klonk hom als het dotïc gerommel van een waterval in do ooren. Hjj voelde, dat hjj op het piint stond 'l bewustzyn te verliezon. Daar groep hjj met de kracht der vertwjjfeliug don afm van den moordenaar en draaide dien zoo heftig om in het gewricht, dat Tobias, onder het uilstootcn van een doffen schreeuw van pjjn losliet, doch tevens het mes uit den gordel trok. In hetzelfde oogen blik sprong Rainer op en trachtto hem het gevaarljjko wapen to ontwringen. Na langen togenweer en nadat hjj aan den schouder gewond was, gulukto het hem ook doch de aanvaller gaf zich niot overwonnen met een breckyzer dat hjj hjj zich droeg, sloeg hjj woedend rondom zich, waarvan oen slag het mes trof, dat bij het hecht afbrak. Steeds wilder on verbitterder werd het ge vecht borst tegen borst worstelden de tegen stander». Een wolk trok voorbjj de inaan on in de thans heerschende duisternis klonk het starapen en steunen, afgebroken door oen schreeuw van woede en vertwjjfeling nog vreeaeljjker door het woud. Naar do hol mot je 1 Naar de helknarste Tobias. Ellendige, nietswaardige knaap, heb ik het niet gedacht dat gjj het waart eu niemand umlers, die Lorenz hebt doorstoken*, hjjgde lluiner, en schreeuwde dan, zoodat het ver in het bosch wco'klonk: ,Hclp: Help! Moordenaars 1« Doch niemand hoordo hetslechts do echo herhaalde spottend: (Help! Help! Moorde naars 1 Steeds werd de vrecsoljjko strjjd voortge zet. Met bjjna bovenmenscheljjko kracht had Rainer thans zjjn tegenstander omklemd en belette hem op dio wjjzo het hreckjjzcr to gebruiken. De duisternis week nu voor een vale schemering. Stoencn raakten los onder do gljjdonde voeten en rolden in do diepte. AU een onafscheidbare massa waren do beide mannon letterlijk om elkaar gestrengeld. Plot seling weerklonk een kraken cn knetteren van brekend hout en een afgrjjseljjke schreeuw volgde. De vechtenden waren gevallen tegen een omheining, die den afgrond omgaf en de omheining zelf viel naar heneden. In dit oogenblik van go vaar had Rainer onwille keurig zjjn vjjand losgelaten en met buide armen een paal omklemd, die was bljjvcn staan. Mot het boveusto gedeelte van het lichaam op den weg liggende had hjj zich wol weer naar boven kunnen werken, doch TobiaA was dieper uitgegleden en hield hem krampachtig omklemd, terwijl hjj met de voeten tegen een punt van den rotswand steunde. De ellendeling wist, dat hjj verloren was, wanneer hjj den tegenstander, thans zijn eenige steun, los liet Als een ontzetten de, van minuut tot minnut zwaarder wordende last hing hjj aan Rainer, zich met de tanden vast klemmende aan diens kleeren cn met bloed doorloopen oogen naar boven kjjkende. De maan was thans weer te voorschjjn ge komen cn belichtte heldor dit angstwekkundo tooncel. Rainer voelde hoe zjjn krachten hem j begaven, hoe zjjn tot hot uiterste ingespannen spieren verlamden nog enkele seconden eu hjj moest reddeloos in don afgrond storten. I Er bestond immers geen mogeljjkheid om zjjn last van zich af te schudden. Daar breidde zich plotseling een zeldzame strakheid uit over het door doodsangst vertrokken ge- laat van Tobias, het hoofd zonk machteloos achterover, de armen lieten het lichaam los en de moordenaar stortte in de diepte Met moeite, en als aan zjjn ledematen verlamd, klauterde Rainer zich vaathoudendo aan de paal, weer omhoog. Hy was gered. Diep ademde hjj do koele nachtlucht in en droogde zich het voorhoofd. Nog lag een uitdrukking van ontzetting op zijn gclaut dezo verdween echter spoedig om plaats to maken voor de gewono sombere vastberaden hcid. Do man, dio zoo pas aan een vrceseljjk gevaar was ontkomen, wandelde nu inet rasschc schreden op het dorp toe oin, nog voor hjj don «Edclhof* betrad, aangifte to doen van het gebeurde. Do ontvangen wond was onbeduidend. Hjj lette er bjjna niet op. HOOFDSTUK VIL De morgen schemerde reeds, toon Rainer in het dorp aankwam en den nog slapenden burgemeester liet wekken. Hjj schilderde naar waarheid hetgeen er was voorgevallen cn Ix-schreef nauwkeurig de plaats van waar Tobias naar bonedon was gestort. Hjj voegde er aan toe: «Do nietswaardige knaap heeft niets beters verdiend, maar op die Lize zal men ook eea scherp oog moeten houden. On- gctwjjfeld heeft ze hem verborgen gehouden en toen zorg gedragen dat hjj weg kwam. In den grond mag men haar daarvan goen ver wijt maken, omdat hjj haar zoon was. Doch daarvan afgezien, zou haar nog veel to laste kunnen wor len gelegd wat niot in don haak is. VA5r alles speculeert zjj op de liclitgo- loovighcid der boeren cn haalt hnn het geld uit den zak. in dit opzicht zou oon gestrenge bewaking noodig zjjn'. Er werd politie gezonden naar do plaats des onheils. Het grootste gedeelte der dorps bewoners sloot zich aan on men bracht nu het ljjk van Tobias naar het kerkhof. Lize nam het bericht van den dood haars zoons onverschillig op. Voor don rechter go- r epen, erkende zjj dut zjj den Vluchteling een onderdak had verleend. Zjjn moedor moest toch iets voor hem doen, zei zjj schouder ophalend toon zij echter een vermaning kreeg omtrent haar andere ongerechtigheden en vcrnain, aan wion zij dat te danken had, werd zjj boos cn riep: •Itaincr moot zich maar met zich zelf bemoeien. Dik wjjls spreekt hjj woorden, dio iemand de schrik om 't hart doen slaan. Wanneer Tobias slecht was, is hjj dit hoofdzakelijk geworden u t nood en ellendedoch op den Kdelhof* gaal ook niet alles too zooals liet behoort cn wanneer don heer von Ilohenfols op een goeden dag iets slecht* gebeurt, kan men gemakkeljjk roden, wie daarvan do schuld draagt Tot stilto vermaand, verwjjdorde zjj zich zwjjgend, maar van dat oogenblik af tolde Rainer een verbitterde vjjandin meer, die jjverig in de weer was de ongunstige meeuing, welke men roods omtrent hem bezat, nog to verin ccrdcron. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1