ADVERTENTIÉN i Aan de LedeQ der Ned. ïïery. Kerk. Oud Gereformeerde Gemeente SOIREE, Tandarts ün*ingti, Onderofficieren Oproeping en Waarschuwing. Texel-Nieuwediep. Heldersch Tolhuis, M, ZIJM Heldersch Tolhuis. „WeesiDrichling flÉdÈen". Openbare Verkooping In het volgende staatje vindt men een gespecificeerde opgave van do netto- opbrengst der feesten, in Febr. en Maart 1.1. gehouden, ten behoeve van het huldeblijk aan H. M. de Koningin-Moeder, waaruit bljjkt, dat de belangrijke som van f 1267.53* kan worden afgedragen. Namen der Vereenigiogen. Werklieden-Vereeniging Stafmuziekkorps K. N. M Onderoffic. Ver. O. V. en Vaderl. en Oranje Koorverceniging Israël. Verccniging Nut en Vermaak Loodsen-Verceniging 3e District Gecombineerde Tnrnvereenigingen Vereeniging H. W. N. Corps Adelborsten Kon. Inst. v. d. Marine Crescendo, Afd. Helder Mjj. Toonkunst Feestprogramma's Onkosten verkoop feestprogramma's Porto's, Advertentiekosten enz Afgedragen aan liet Hoold- coraitó. f 82.76* 152,05 161.80 152.98 10.— 50.— 172.02* 357.— 223.62 104.10 172.70 Drukloon, Zaalhniiren verdere onkosten. f - 14.70 40.— 85.90 27. 166. Den Flelder, 20 April 1904. Marine en Leger. Naar men meldt zul Hr. Ms. «Friesland" op Maandag 25 April van Indië naar Neder land vertrekken. Benoemd K. F. Koning, werktuigkundig-, scheepsbouwkundig- en civiel-ingenieur, thans chef van het bureau Stoomwezen by hei departement van Marine, met ingang van 1 Mei tot lid van het bestuur der Rijksver zekeringsbank te Amsterdam. Het panlserschip ,De Ruyter* is gisteren naar de Noordzee vertrokken onder bovel van den kapitein tor zee A. C. van der Sande 1 jacoatc. De bootsman S. U. Douma is 20 dezer overgeplaatst van het wachtschip te Hellevoet- sluis naar het wachtschip alhier. De bootsman J. Joosso wordt 1 Mei a.s. gedetacheerd bjj de Kon. Marino Jachtclub. De sergeant schrjjvers W. J. Sparenburg van Hr. Ms. .liuifcl* en P. Nicboer van het wachtschip alhier, worden met 3 Mui a.s. ge plaatst respectievelijk op Hr. Ms. «Hertog Hendrik* en «De Kuyter*. 10 Mei a.s. wordt Hr. Ms. «Urania* in dienst gesteld en worden aan boord van dien bodem geplaatst de opperschipper F. Felkers, bootsman II. Kraa en sergeant-zeilmaker D. de Koning. Mot dienzelfden datum wordt de schipper J. Slijkcrman gedetacheerd by het Kon. Insti tuut voor de Marine. 1 Mei a.s. worden de konstabel-majoor F. Boersmn, «lo sergt.-konstabel J. v. Schooneveld en Fsergt-bottelier H. (4. Bastioans uit den zeedienst ontslagen. Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Koning Willem III», van AmsU n. Batavia arriv. 19 April to Genua Het stoomschip «Koningin Wilhelmina' arriv. 18 April v. Amst. te Batavia. Het stoomschip (Koning Willem II*, van Batavia n. Amst. vertr. 19 April van Port Said. Het stoomschip «Koning Willem I, v. Ba tavia n. Amst., vertr. 18 April van Sabang. Het stoomschip «Soembawa*, van Batavia naar Amsterdam, pass. 2U April Perim. Het stoomschip «Bali* arriv. 21 April van Amsterdam to Batavia. Marktberichten. Schagen, 21 April. Aangevoerd 6 paarden f 70 a f 150, 10 stieren 1 80 a f 180, 300 geldekoeien i 120 a 230, 88 vette koeien f 160a (250, 130 kalfkoeicn f 140 af 270, 0 veulens f a 0,87 nuchtere kalveren 1 8 a f 23,—, 0 vette schapen f— magere id. fa lamm. f a 20 magere varkens f 10.a 14.29 vette varkens 34 a 38 ct. p. K.G., 80 biggen, 6.— a 10.50,1200 kop boter 47* a 52» ct., 10000 kipeieren f 2.40 a 2.80, 2000 eenden dito f 3, a 3.25, 70 pinken f 40 a f 120,0 gras kalveren f 0 a I 0 ossen f0a f 0 800 overhouders id. f 18.a 25. Visscheri;berichten. Nirawedicp, 19 April. Asngcbrstht d I tot 16 ttnki croote tosg per itnk 60 a 66 10 lot 70 middtlm. toog per «tak 10 a *5 raoi tot HO kleine tong per «lok 7 a 10 rant, 3 tot C mand kleine echol per mand t 1.85 a f 1,76, 1 tot 8 mand ichnr per mand 60 cent 80 tal hariug per tal f 0,86 a f 1.30. 80 April, 80 korden met 6 tot 80 «tnka groote tong per itak 60 a 65 tent, !0 lot 80 middelm. tong per tink 80 a v5 cent 0 tot 110 ttuka kleina tong par atuk 7 10 cent, 2 tot 10 mand kleine tehol p. mand f 1.36 a f 2, 1 tot 9 n and schar per mand 60 a 80 cent. 480 tal haring per tal 45 a 85 cent. 31 April. 86 korden met 6 tot 80 stuk» groote tong per tink 66 a 06 cent, 10 tot 100 middelm. tong per stuk 20 a 26 eent, 20 tot 100 kleine tong per stuk 8 a 10 cent, 2 tot 10 mand kleine schol per mand f 1.85 a I 1,76, 1 tot 3 mand schar per mand 40 a 60 rent, 20 stoks rog p. st. 76 cent, 1 tal geep vour f 12,60, 860 tel bering per tel 48 e 06 cent. f MjAprO, r.m. 8 uur. Niet* binnen. Burgerlijke stand gem. Helder. Ven 1» tot 21 ApriL ONDERTROUWD D. t. d Berg en J F. Jansen C Zelentain en J. Koojj H Lokerse en J. de Oreef. P. ven Schoten cn P. Pltyliur. A. Boekei en N. Viering. GETROUWDi N. P. Krol en A. Htnkes. A. Krjj- nen rn II. Roog. K. d Woldt cn E. J Donker. BEVALLEN A. Bidder gcb. Bruin. d. A C Snoer- wang gcb Swaager, d. 1L A. Lokman geb. Streefkerk. OVERLEDEN D. de Klerk. 88 j. Vervolg der berichten. VERGADERING van den Raad der Gemeente Helder, op Woensdag, don 27 April 1904 des avonds ten 7\ uur. Onderwerpen ter behandeling: 1. Ingekomen stukken en medodeelingen. 2. Kohieren Schoolgeldhefflng en Hoolael. Omslag. 3. Regeling Burgel. stand. 4. Overdracht grond Huis van Bewaring. 5. Benoemingen. 6. Reclames. AFLOOP DER PUBLIEKE VER- KOOPING, gisteravond in café .Central" alhier gehouden, ten overstaan van don notaris Backx van Wieringerwaardeen woonhuis met erf en steeg Langestraat No. 87 kooper de heer H. Wyker qq. voor f1875. Door den Minister van Marine wordt de etichtiDg van een boekenfonds overwo gen, ter verstrekking van ontspanningslec tuur aan schepen ook buitenlandsch en in Oost-Iüdiü), aan kazernen en andere in richtingen der zeemacht aan wal. Dit boekeufonds zou dan gevestigd wor den te Amsterdam onder beheer van eene hoofdcommissie, met sub-commissie te Wil lemsoord en Hellevoetsluis. Binnenkomende visschers brachten bier gistermorgen do droeve tjjding, dat de Saldo. Voordoelig. Nadeclig. f 32.76* 187.35 121.39 117.08 10.- 50.— 125.82* 357.— 223.62 76.60 6.20 12.48 3.31* f 1614.18 \f 346.59* f 1283.83 f 15.79* 1267.53* Kl. F. OORTGIJ8EN, Penningmeester. T«xelsche bluzerschuit T.X. 178, bevaren door schipper C. Vlas, gistermorgen in de vroegte op het voor de schietoefeningen ter reede verankerde vlotje was geloopen, lek geworden en gezonken, bjj welk on geluk de schipper helaas verdronk. De an dere opvarende kon door visschers worden gered en werd naar Texel gebracht. De reeks voetbalwedstrijden gaat a.s. Zondag door als volgt 's Morgeus 10 uur >H. G. I.< tegen >U. D. I.« 's Middags 2 uur >11. B. S. I« tegen »Leonidas I«. Als scheidsrechter zul weder een der leden van de adi-lborstenvoetbal- club optreden. Door don architect Th. Moorman werd gistermiddag in Café «Central* oor rekening van den heer C. N. van Koningsb-uggo open baar aanbesteed het bouwen van oen pak huis mot kantoor en bovenwoning, met kenken, bergplaats, enz., op het perceel aan du Loods- graebt No. 42, het sloopen dor bestaande aan legsteiger en opnieuw plaatsen voor boven genoemd perceel. Ingekomen waren 24 inschrijvingen, van de hoeren J. F. Philips, ad f 10.878S. Mejjers l 8990A. Krjjnen f 8886; J. Duiuker f 8743L. Klein f8710 Gebrs. van Os f 8665 H. Wijker f 8660 K. Laagland Winder f8444 J. Glotze f 8862 tlrbrs. Steeman f 8296T. Drijver f 8196 Klaassen f 7991; Gebrs. van Pelt f7948 P. do Waard f 7895 Th. v. d. Sterr f7878 II. A. Adriaanse f 7760 II. Riemers f 7692 W. de Jong f 7678A. van Pelt f 7600 C. Junk f 7530K. Zeeman f 7463 P. Korfl f 7460; J. J. Schot-Helen berger f 7345 en J. Spruit f 7.322, wien het werk is gegund. Het aangekondigde concert van do hoeren A. J. Lecwcns en N. J. Vischer had gister avond in «Casino" plaats. De opkomst van belangstellenden in dezen Sonaten-avond was vrjj talrjjk. Het programma bevatteSo nate F-dur van E. H. Grieg, Sonate sol- mineur van Tartini en Sonate A-dnr (Op. 47) van Von Beethoven. Zonder do uitvoering van elk ntuk afzonderlijk te beoordeelen, kunnen we zeker wel volstaan met de verklaring, dat de heer Vischer zich opniouw deed kennen, als een eminent violist en de heer Lecwer.s, als een bekwaam klavierspeler. Het samen spel dier beide ariistcn liet dan ook weinig te wenschen over, de interpretatie was hoogst bevredigend, zoodat ware muziekkenners mot vollo teugen van het fraaie cn meer dan allcdaagsche spel genoten. Een aangename afwisseling was het op treden van inej. Joh. van Linden van den Heuvell uit 's-Gravenhage. Deze dame, die over een superieur sopraungeluid en een om- vangrjjke, heldere stem beschikt, zong cenige solo's. Voor do pauze gaf zy een zestal Weihnachtsliederen" van P. Cornelisson en na do pauze .Lied" van Wagenaar, «Myn lieveken, zeg, herinnert go 't u" van Cath. v. Hennes en .Der Fruhling" van Manna Wolff. Deze zangstukkon droegen do goed- kouring weg van alle aanwezigen, hetgeen uit het hartelyk en langdurig applaus ten duidelijkste bleek. We maken onze lezers opmerkzaam op de tooneelnitvocring, die door het Haarlcmsch Tooncol aanstaanden Dinsdag in .Casino" wordt gegeven. Opgevoerd wordt het zooveel besproken en gunstig beoordeelde militaire tuoneelspel .Taptoe", waarin de hoofdrollen vervuld worden door Louis en Frits Bouw meester en Louis do Vries. Dat het publiek door een goode opkomst toone de pogingen van don directeur van «Casino" om hier iets goeds te geven, op prjjs te stellen. Op het door de Koorvereeniging te geven Concert op Vrijdag 29 April b. p. •/uilen als solisten optreden: Mej. Joh. Cambier van Nootm, Sopraan, te Amster dam en de heer Jos. Messias, Violoncellist bjj het Concertgebouw-Orkest, te Amster dam. Weesinrichti'fl Huisduinen. Do voor velen verbljjdende tijding kan medegedeeld worden, dst het 2e paviljoen van de Wccsinrichting Huisduinen ongeveer halt Mei in gebruik zal worden genomen. Aan dc talryke aanvragen om opname, waar op langen tyd steeds afwyzcnd moest worden beschikt, kan dus nu voldaan worden. Z. K. II. de Prins der Nederlanden schonk wederom eene bydrage, terwyl, nevens klei nere giften, deze week door tusscbenkomst van den heer A. K. te Helder, van N. N. eene som van f 400 werd ontvangen. Wieringon. Dinsdag 19 April j. L is ten huize van den heer C. C. Koorn een vergadering gehouden ter bespreking eener bloemen- vereeuiging Fioraliac. Tegenwoordig waren 1 dame en 9 beeran. Nadat alle aanwezigen zich voor oprich ting van zulk een vereeniging hadden verklaard, werd een voorzitter gekozrn. De heer De. ilaurs verkreeg daartoe de meeste stemmen, en verklaarde z-ch de benoeming te laten welgevallen. Hierna werd voorgelezen een ontwerp reglement hetwelk, behoudens een paar wijzigingen, werd vastgesteld. O.m. wordt daarin bepaald, dat het doel van de ver eeniging is bevordering van de liefde voor het kweeken en planten van bloemen; dat leden van de vereeniging kunnen zjjn personen boven 16 jaar te Wieringen woonachtig. Ook kinderen van 10—16 jaar kunnen Clanten ter verzorging en kweeking be- omen. voor vermijdeden prjjs (vermoede lijk f 0-25 per 4 potjes.) De uitgegeven planten zullen in het najaar op eene tentoonstelling moeten worden gebracht, en zullen voor de best verzorgde planten prjjzen worden uitgeloofd. Daarna werden verkozen leden van het bestuur, welke onderling een secretaris en penningmeester moeten kiezen. De heeren P. Asjes Lz., P. Kaan, H. Bax en P. Asjes I'z. werden als zoodanig gekozen. De heer Bax wenschte de benoeming echter niet aa i te nemen daardoor werd in diens plaats gekozen de heer W. Hruul. De heeren Ds. Uaars en P. Kaan hadden reeds bjj bloemkweekers nuar planten en prjjz«n geïnformeerd. Van de ingekomen opgaven was die van de firma Haakman te Alkmaar het laagst, zoodat besloten werd aldaar te bestellen. Dit jaar zullen worden uitgegeven 1. Colleus goudrand (bladplant). 2. Knolbegonia. 3. Pelargo- nium (Geranium). 4. Fuchsia. (Minver mogende personen kunnen deze planten eveneens voorverminderden prjjs bekomen Aan kinderen van 10—16 jaar, die zich daarvoor opgeven, zullen zaden worden verstrekt van convolvolus couipacta, bal- souiine en godesia. Aon schoolgaande me'sjes van 10 12 jaar zal door Ds. Ilaars worden verstrekt een plantje van een aster of een perila. (A. s. Maandag te 4 uur kunnen deze plantjes door de kinderen worden afgehaald.) Daar op ons eiland vele persoi.en ware liefhebbers van bloemen en planten zjjn is het wenscheijjk dat allen, die zich tot die personen rekenen, zich aanmelden als lid van die vereeniging (voor 30 April a. s. bjj een der bestuursledenWanneer dit geschiedt is, is op ons eiland een nuttige vereeniging gesticht, welke in den toe komst zeker in bloei zal toenemen. Den Gen Mei a. s. zal door het heem raadschap Wieringen wordenaanbesteed de levering van 300 Ms. grind. Te Urk was Woensdag de aanvoer van Zuiderzee-hariDg bjjzonder grootbjjna 2 000.000 stuks. Ze gold f 0 25 a f0.30 per tal (200 stuks). Op Vrijdag, 29 April 8.8., hopen onze geliefde Oaders, Behuwd- en Grootouders, KLAAS TER BURG J0HANNA MARGARETHA VAN DER LINDEN, *jS hunne 40jarige Echtvereniging |<jj »vi t« herdenken. XJ Dat G<>d hen nog vele jaren Xj moge sparen, is de wensch van hunne geliefde Kinderen, J&J Behuwd- eu Kleinkinderen. r53 Amersfoort: H. TER BURG. Ög J. M. TER BURG- ffil VAN BROEKHOVEN, jjgj Nieuw-Hellevoet: P. J. TER WURG, SS T. TER BURG- gg Jg DE LACOURT. g* Amsterdam: PE W. GORDON, G. GORDON-TERBURG. Nt-d. Indië: 3$ gg S. ZWIERSTRA. Helder g* E. IJ. F. ZWIERSTRA— TER BURG. 3* Sï C. MOERMAN, SS A.C. MOERMAN- TER BURG. gg J. EELMAN, gg gg C. E. EELMAN- «gj TER BURG. 33 gg A. R. TER BURG, 9g en Kleinkinderen. W r® Den 28en April a.s. hopen vtV onze g liefde Oudere SI? P JAN BRUUL K en ;-d TRIJNTJE TEN B0KKEL, Sn a hunne 40-jarlfle Echtvereeni- g>ng te herdenken. Mogen zy nog lang voor ons M gespaard bljjven, steeds genietend AK «en goede gezondheid en alzoo me in rufitigen ouderdom bljjven, K omring 1 door hunne dankbare g Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Wieringen, April 1904. ««MM»»»»»»»!»*» Den 27,len April a.s. hopen fwjj d«n dag te herdenken van de 60-jarige Echtvereenlging van onze waarde Ouders IPIETER VAN ES Sr. en ALIDA MARIA PETR0NELLA JANZEN. Wegens ziekte worden er geen Ja visite's afgewacht. (y Helder, 22 April 1904. Binnenhaven 58. f Namens de Familie, P. v. ES Jr. Ondertrouwd JAN VAN SCHOTEN, en PKTRONELLA PLUIJL AAR. ËZ;. 21 ,904' Djjkstraat 46. Huwelijksvoltrekking 6 Mei a. s. Ondertrouwd D. VAN DEN BERG, Rijksveldwachter J. F. JANSEN. Helder', 2April 1904. Huwelijksvoltrekking 5 Mei 4904. Geen reoeplie- Hiermede vervul ik den treurigen plicht u kennis te geven van het plotseling overigden van injjnen lieven Echtgenoot eu zorgzamen Vader, den Heer D. DE KLERK. in leven Stoker-Majoor K. N. M., in den lecftjjd van ruim 38 jaar. Mjj nalatende 4 nog jeugdig» Kinderen te jong om voor ons dit zware verlies te kunnen beseffen. Helder, 19 April 1904. Wed. D. DE KLERK- va x hkb Ham. Heden overleed plotseling onze eenigste Broeder en Behuwdbroeder de Heer 0 DE KLERK. iu leveu Stoker Majoor K. N M in den oudenlom van ruim 38 jaar. Een ieder, die den overledene van nabg gekend heeft, zal kunnen be seffen hoe smarteljjk zjjn heengaan ons treft. Helder, 19 April 1901. Namens Broeders en Zusters A. TREL— dk Klkrk. P. TREL. A. RUST—de Klerk. C. RUST. C. M. DE KLERK. C. DE KLERK. C. DE KLERK. Op 19 April j.1. werden wij getroffen door het plotseling overlijden van onzen geaebten vriend en collega DIRK DE KLERK, ia levea Stoker-Majoor K. N. M. in den ouderdom van ruim 38 jaar. Helder, 19 April 1904. Namens zjjn Vriend en Vriendin n. W. VAN HERPEN C. J. VAN HERPEN-van Reen en Kinderen. Heden overleed onze geliefde Zoon JAN DANIËL FILARSKI, in den ouderdom van ruim 21 jaren. Amsterdam, 20 April 1904. F. W. FILARSKI. J. M. FILARSKI- v. d. wolt. Ie Oosterparkstraat 210. Voor de vele bewgzen van deelceming, ons betoond bjj het overljjden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JiN PASSCHIER QUANT, be tuigen wjj onzen hartelljken dank. Helder, 22 April 1904. Wed. J. P. QUANT-WIJKER, en Kinderen. Hartelljken dank voor de attentie bg ons 12'Zjjarig Huwelijksfeest ondervonden. W. H. DONKERSLOOT Rotterdam. en Echtgenoote. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. Zondao 24 April, voorm. 10 uur: Ds. J, J. v. ItOOKIT, Predikant te Amsterdam. De H. Doop zal D. V. op 8 Mei ge houden worden. HOOGSTRAAT. ZONDAG 24 APRIL, voormiddag 10 uur eu 's avonds half 6 uur de Heer W HENDRIKSEN, van Utrecht. Gymnastiek- en Exercitievereeniging „PRO PATRIA". op 30 AJPR.IL a.s De Secretaris, F. J. BOON, Breewateratraat 6. Vergadering* op Dinsdag 26 April 1904, des avonds (let wel 1) om 8 uur, in het gewone lokaal bg den Heer POLAK. HET BESTUUR. HOOFDGRACHT 28. die wenschen deel te nemen aan den cursus ter opleiding van KOMMIES 4e klasse, worden verzocht zich aan te melden voor 27 April ek., bg J. YAN HOEK Gz., Hoofdonderwijzer, Bontsmanstraat 2. Zjj, die deel willen nemen aan de >Neder- landsche Effecten-Loterg", Hooidprijs f 50.000 Guldeu werkeljjke waarde, trekking overeenkomstig de a.s. 376e Nederlandsche Staatsloterij, worden in ver band met de zeer vele aau vragen om loten, aangeraden hiervan vóór 1 Mol a.S. ken nis te geven aan het kautoor DE VRAAG BAAK", Molenplein, (Waagstraat 4.) Beleefd aanbevelend, UEd. dw. dn.. J. R. MEIJER, Collecteur voor Helder en Omstreken, Stoombootdconst ZotnertiieiiMlrcyeiiiifj Aanvangende 1 Mei tot 1 Octo' er 1904. D A G E L IJ K S Van TEXEL. (Ainitcrilimiche tijd 's Morgens 4.15 6.45 11.15 's Namiddags 3. 's Avonds 6. Van N1EUWEDIEP (Amsterdomiche tijd) 5.15 9.30 12.05 4.15 7.30 DE DIRECTIE. 's Morgens 's Namiddags (Voorheen De Tuintjes.) Het geheel nieuwe goreatareeerd Heldersch Tolhuis, is vanaf heden geopend met ge heel nieuwe speeltuigen enzverlaagd tarief; uitstekend gelegen voor bruiloften, partjjen, kiuderfeesten enz. op billjjke con ditiën. Steeds de nieuwste Muziek en an dere Automaten. Kinderen toegang tot den tuin a 3 cent. Zondag a s. gelegenheid tot dansen 's namiddags 2 uur. Uitstekende consumptie. Zie tarief. Vlugge en nette bedienig. Minzaam aanbevelend. Directeur. (V00RHEF.N DE TUINTJES.) Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor de levering van versche Eieren, tegen concurreerende prijzen, franco aan huis bezorgd, H. DE JONGH, Kippenhouder, Breezand, Anna Paulowna. Briefkaarten worden vergoed. Aan bovengenoemde Inrichting wordt tegen half Mei gevraagd eene beschaafde Vrouw van middelbaren leeftijd om als Moeder op te treden. Aanbiedingen worden ingewacht bjj de Directie. Mevrouw VAN GELEUKEN, vraagt een net KINDERMEISJE, van negen tot halfzes nur. Aan te melden tusschen 7 en 8 nar 's avondsDjjkstraat 48. DIENSTBODE. Met 1 Mei een nette D a g m e i d gevr. Met de wasch bekend. Loon f 2.00 p. AdresSPOORSTRAAT 120. Wordt gevraag! oen nette zindelijke DIENSTBODE (DAGMEID). Weezenstr. 71. Mevrouw ROEM Kanaalweg 57, vraagt tersfond wegens ziekte der tegenwoordige, een nette DIENSTBODE. Gevraagd ir. een klein gezin e«n nette zin delijke DIENSTBODE of DAGMEID, wasch buitenshuis, loon f22,50 per 3 maanden. Adres: KANAALWEG 67—68, naast de Israëlietische kerk. Gevraagd een flink, net DAGMEISJE. Adres: Hoofdgracht 22a. Er biedt zich aan een alleszins bekwaam Veretelnaaister, of in dienst te treden als Huishoudster, of Noodhulp. Adresletter P bureau van dit blad. Gevraagd eene DIENSTBODE, van goede getuigen voorzienloon f 90 en f 26 waschgeld. Adres: Burean van dit Blad. DIENSTBODE. Een flioke DIENSTBODE gevraagd. Adres Kanaalweg 66. Een flink MEISJE gevraagd, die goed kan werken. Aan hetzelfde adres een Hand- en Trapnaaimachine te koop zoo goed als nieuw. Te bevragen Bureau van dit Blad. Gevraagd met 1 Mui a. s. o*»ne nette DIENSTBODE. Zich aan te melden WESTSTRAAT 7 alhier. Mevrouw BRAKKE vraagt eene nette zindelijke DIENSTBODE. Goed kunnende koken en werken Kleine wasch aan huis. Zich te vervoegen 's avonds na 77« uur, bg mevr. v. ROOSENDAAL, Buitenhaven 23. Er wordt gevraagd met Mei a.s. of eerder, een knappe HUI8HOUDSTER van middelbaren leeftjjd, te Texel in e«n klein gezin. Adres: Bureau van dit Blad. VERSTEL! AAISTER gevraagd, 1 dag per week. DIJKSTRA AT 6. Aankomende NAAISTERS gevraagd, WESTSTRAAT 50. Aanbieding na acht uur 's avonds. Correspondent gevraagd. Voor den Helder wordt een actief Cor respondent gevraagd, genegen ook gemeen- teraads-verslagen te leveren voor een pro vinciaal blad. Br. fr. letter N. L. H., Algemeene Ad vertentie Bureau NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. Wordt direct gevraagd een SCHOEN MAKERSJONGEN die f2.50 k 13.-per week kan verdienen. Adres: H. KAAN, Znidstraat Gevraagd een KLEERMAKERSJONGEN, die 6 a 8 ct. per uur kan verdienen. Bg J. KENNINCK, Weezenstraat 69. Gevraagd direct een vergevorderd SCHILDERSLEERLING of KNECHT, met koet en inwoning. Overeenkomst op nader te bepalen conditiën. G. Schct, Huis- en Rijtuigschilder, Glazenmaker, Kamerbehanger en Meubelschilder. Koegras gem. Helder. Gevraagd een flinke LOOPJONGEN. Adres: GO VERS, 2e Vroor straat. Een flinke WASCHVR0UW gevraagd. Adres: KLXASDUITSTRAAT No. 5. Mar denmakerjj. Keizerstraat 65, kan ter opleiding eene flinke JONGEN geplautst worden. In een gezin zonder; kinderen wordt een netto Commensaal govraagd niet gebruik van vrjjo kamer aan de straat. Adres: Wk TsTRaat 20. Een bekwame Schildersknecht gevraagd, voor geru'uim tjjd werk. Adres: J. FUEEKE, schilder Spoorgr. 15- Gevraagd een nette Flagorsleerlint». AdresM. WOLS,Slager, Weststraat 92. Te huur tegen 1 Mei aen zeer net BUKüERWGONHUIS met gns en ga» kronen, tl ree waterstraat. Adres: KANAALWEG 45. Te hnur of te koop-: het WINKELHUIS Spoorstraat hoek Koning straat 41. Te bevragen: SPOORSTRAAT 102. Te huur een Winkelhuis met Water leiding voor f 1.75 per week. Twee Huizen aan den Dijkweg f 1.00 par week. Adres: Lanobsteaat no. 6. TE HUUR: het WINKELHUIS no. 21, aan de Jan io 't Veltstraat. Adres Gobr W. D en H. VAN PELT Westetraat 110, Vosslraat 12 Te Huur: Heerenhuis met Tuin, - Ankerpark 21. Huur f 400. - WOONHUIS met TUIN, Kanaal weg 115. Ruim vrij Bovenhui», Dijkatraat 32, Huur f 250. Gebouwtje voor Werkplaats. Dijkweg 51. Alles dageljjks to zien. Te bevragen SPOORSTRAAT 93. Een HUIS te huur, Middenstraat 65 met groot Erf en Moestuin. Adres: MIDDENSTRAAT 67. Te koop een in goeden staat zjjnd RIJWIEL. - - Voor den spotprgs van 171/» gulden. AdresBureau van dit Blad. Uit de baud te koopIO mooi* Woonhuizen, de helft of 9/s kan daarop als hypotheek gevestigd blgven. Br. lett. A. E. M., bureau v/d. blad. Te koop een beste melkgevende Geit, 2 jaar oud. - Adres: K. KLEIN, Licbt- wachter, Huisduinen. Te koop35 JON G E KIPPEN, allen aan den leg, ook bg partgen. Adres: A. Bon-klaar, Oude Kerkstr. 25. TE KOOP: een mooie SIGARENWINKEL, koopsom bil- lgk, buur gering. Te bevr. HOOFDGRACHT 81, Helder. PAKHUIS. Te koop een groot PAKHUIS 10 meter breed en 18 meter lang in de Molenstraat. Adres: KONINGDWARSSTR. 33. TE KOOP CARB0LINEUM en bruine TEER per fust en per liter, een WINKELPUI hoog 3.10, breed 4.25. Adres: A. van PELT, Weezenstraat 73. Werkplaats Go verdwarsstraat 12. TE KOOP een zoo goed als nieuw HUIS in de Basstr. Adres: BREE WATERSTRA AT 46. Tevens te koop een KIPPENHOK en TOONBANK. TER OVERNAME AANGEBODEN een WINKELTJE in brandstoffen. heel geschikt. Te bevragenBureau van dit Blad. Te koop een KINDERWAGEN en een Amerikaansche KINDERSTOEL. AdresBureau van dit Blad. WOENSDAG 27 APRIL 1904, 'snamidd>g8 1 uur, In het lokaal >'t CENTRUM", te Helder, VAN w. o. Tafels, Stoelen, Kasten, Spiegels, Schilderijen, Regulateurs, Vloerkleeden en Karpetten, Bedden, Dekens, een fiets. Keukenbenoodigdheden. Voortseen party Manufacturen, Vitrages en al hetgeen meer zal worden aangeboden. Te bezichtigen vóór de verkooping van 9—12 uur. Deurw. W. Biersteker. wegens faillissement en vertrek. Deurw. ff. BIERSTEKER, te Beider, zal op Donderdag 5 Mtei 1904, 'a morg«ns 10 uur, in het lokaal >CASIN0" te Helder, wegens faillissement van J. CRANEE en wegens vertrek publiek verkcopsn i als Salon-, Ronde-, Orale- en Sohuittttfels, Rekleede en Rietgaats>toelen, Gemakstoelen, Crepeaux, Canapé, mahonie en notenbouten Kasten, Spiegels, Schilderijen, Lamp, Gang lantaarn, Purte-manteau, Velvetstafeikleed, Vloerkleeden, Axminster en Koeharen Karpetten, Vloerzeil, Gordijnen, Vitrages, Waschmachine, Nickelwaren en Keuken benoodigdheden Voortshouten en jjzeren Ledikanten, Waschtafuls, Nachtkastjes, Matrassen*, vee- ren- en kapokken Bedden, Dekens en al het geen meer zal worden aangeboden. Te bezichtigen daags te voren van 10—4 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2