M ute anüi TAPTOE. HU G. DE BARBANSDN, Stroohoeden, bij TROOST, Spoorstraat. Allemansgading!! Tan ERWTEN bd BOONEN. OPENING van den nieuwen Winkel, Rozenstraat 46. Openbare Verkooping eenige rollen VLOERZEIL met rooden rug, van SNIJBOONEN, BOELHUIS DE ALLEMANSGADING. Casino-Gebouw - Den Helder. Manufacturen-Magazijnen c 00 DE THEEBOOM, HUILEN THEEl falieMIS Dinsdag April IIIIM, DEZE WEEK OPGERUIMD. Tan m partijtje AARDAPPELEN Ontvangen eene prachtige collectie DE ROOKENDE AMERIKAAN Groote afslag MERCURIUS", ZATERDAti *3 APRIL Voer prijzen. Bloemen. Afslag Schoenmaker Uit de hand te koop V oorrailig* NATUURBOTER te Koegras, gemeente Helder, ten sterfhuize van Mejuffrouw de Weduwe H. J. NOOT op DoooBaspi.iATd, ten over staan van den Notaris C. STAMMES, op DINSDAG 26 APRIL 1904, 's morgens 9 uur van 33 stuks best Hoornvee, waaronder 19 koeien en 4 vaarzen, die gekalfd hebben of op kalven staan 8 hokkelingen, 1 zware tweejarige stier, 1 éénjarige stier, eenige kalveren, 4 Paarden, als: 1 drachtig zwart merriepaard oud 10 jaar, 1 zwart morriepaard oud 9 jaar, 1 zwart merriopaard oud 4 jaar, 1 zwart merriepaard oud 2 jaar voorts 2 Boerenwagens, 2 driewieler Karren, één met bjjbehoorende Ierbak, Bakwagen, Tilbury, Melkkar, Kruiwagen, Hooihark, Hooischudder, Zaadwaaier, Zaadzeven, Ploegen, Eggen, Molbord, Kettingeg, Houtenhort, Voerkisten, Voerbakken, Zout- kist, Kaastobbe, Kaaskoppen, Karns, Room- ▼at, Melkbussen, Melkschotels, Melkvaten, Emmers,Kuipea, Wagen- en Ploegtuigen, eenig Touwwerk, en verdere boeren- en bouwgereedschappen, epn partij Hekpalen, Planken, IJzerdraad, eenig Huisraad, waar ondereen Kabinet, 20 Kippen met Haan, 4 Kalkoenen met Haan, en hetgeen meer zal worden aangeboden. Inlichtingen geeft genoemde Notaris te Helder. te IJmuiden. De Makelaars Bakker Dijkeen te IJmuiden zullen op WOENSDAG 4 MEI a. des avonds 7 uur precies in het hotel >Nommer Eén «aldaar ten overstaan van den Notaris M. DONKER te Beverwijk, publiek verknopen Een voor weinige jaren hecht, sterk en met drie flinke kantoorlokalen, rnime pak- zelders, groot waterreservoir benevens twee ijskelders met een berging voor 800.000 K. G., zeer gunstig gelegen aan de Bik- tn Arneldkade C 15 en 16 te IJmuiden, kadastraal bekend in Sectie 1, no. 705, groot 1 Are 91 Centiaren. Aanvaarding en betaling 15 September 1904. Het perceel is thans in gebruik bij de Firma Wed. S. I. GROEN en is geschikt zoowel voor visscherjj en vischhandel als voor andere doeleinden. Te bezichtigen eiken werkdag van 's morgens 10 tot 's middags 4 uur, mits vooraf aanvragen. Nadere informatiën bij voornoemde Make laars en Notaris. W1JI Raden een elk aan Om aardappelen van 12 ct. de groote maat, Te halen bjj LAAN. Zij zjjn een reclame waard, WaDt hg geeft een groote maat. Wij nemen ook anderen mede. En over zijn waar zult Ge zjjn tevreden. Hebt ons dus goed verstaan Het adres is in den winkel van LAAN. BRESWilTERNTHAAT 1». - ZllllliTIIAAT Mi. iMeii overtuige zich van den grooten voorraad van Vloerzeilen, Karpetten, Kleedjes, Behangsel, Meubelen, enz. Mirakeleus zijn de prijzen! Lees Lees L.OO» leder moet zich overtuigen! Vloerzeilen, allen met rooden rug. breed, per el57 Cent. 7/4 46 */4 87 26 */4 15 alle soorten Looperzeil, spotgoedkoop. Gebloemde jutte Karpetten 90 Cent. 9-el8 gestreepte Karpetten van f2.25, 13.10, f3 90. 12-els f3.-,f4.25 f5.25. 16-els f4.85,15.60,f7.—. prachtige patronen. Tafelzeilen per el 30—8540 Cent. Prachtige afgepaste Tafelzeilen 65 Cent. Jutte Loopers 10 ('ent. Wollen Loopers 35 en 40 Cent. Prima Sajet, extra koopje, 62 Cent. Afgepaste gebloemde Karpetten, van af f4.f6.—f8. Prachtige 12-els Axminster Karpet f 9.80. Tapistry gebloemd van 60 voor 49 Cent. Rollen matten in alle prjjzen. Zware Cocosmatten 33 Cent. Japan Matjes 18 en 23 Cent. Cocosmatjes 15 Cent. Corridormatten 55 Cent. Zeer mooie Kleedjes 21 Cent. Prima Velvet Kleedjes 75 Cent. late soort Velvet 95 Cent. Axminster Kleedjes 65 Cent. Groote Tapistry Kleedjes 45 Cent. Groote voorraad Kinderwagens. Velvet Canapé Kleedjes fl.50. Matjes 6, 10 en 15 Cent. Behangsel vanaf 4, 7, 8, 10 en 15 Cent. Randen vanaf 1 Cent. Witte Stroomatstoelen, zeer mooie, 6 stuks, f7.-, f7.50, f8.-, f9.-. Prachtige Salontafels voor f8.—. Rieten gaatjes Stoelen, per G stuks f9. liooge Linnenkasten f8. Prachtige Penantkastjes f 5.50. Geschilderde Tafels in verschillende soorten. Buitengewone voorraad in lste soort ge schilderde Kasten, Tafels, Tafelkastjes. Kinderstoelen f3.25, 3.75, f5. Schoorsteenrand, prachtige patronen, per el 10 Cent. Groot 1 vlams Petroleumstel f 1.10. Geëmaill. Emmers 55 Cent. Ketels en Pannen in soorten. Gegoten en geëmailleerde Fornuizen. Kastpapier met randen 12 vel 4 Cent. Gordjjnknoppen per paar 16 Cent. Blikken Bakken 8 Cent. Vierkante Theebladen met oor 75 Cent. Gordjjnlatten en rollen. Porcelein en Glaswerk. 6 witte Porceleinen Koppen en Schotels 42 Cent. Spiegels en Schildergen. Schilderjjkoord per el 1 Cent. Stoffers, BezemsZeemleer alles voor de hulshouding, het goedkoopste adres: dawers (10. Kinderwagens met DE ALLEMANSGADING. Hreewalertlraat 19. - Zuidstraal SS. P" Alles wordt voor Texel, Wieri.ngen, Anna Paulowna enz. aan de boot of den schipper bezorgd- a c o O 9 c O "O ■O 9 00 Kanaalweg naast het Postkantoor. Keizerstraat bjj de Keizersbrug. Uitgebreide sorteering in de nieuwste Japonstoffen, Mantels, gekleurde Katoenen, Mode-artikelen, Four nituren, Vitrages, Fraqjes, Gordynen, Karpetten, enz. tmroote voorraad. - Lage prijzen. - Solide quaUleilen. - - Zie do mtataUlnsen. - - lUWV VLI» o CL Q. O 3 O o O 3 cd Aaobsvelend, Zuidstraat 21. Monopol- en RajahThee, Thes Brandsma sn Souchon-Thee; Java- en Preangerkoffia, lste soort 50 Cts, per 5 oos. Stokjes Bourbon-Vanille, van af 5 Cts. 3 uur. IMF Laatste Voorstelling in dit seizoen. 1 KOOPJE! KOOPJE! aan een kant eenigszins beschadigd, zware kwaliteit, worden deze week VOOH EEY HOOPJE Vrieslander. mmwwwmmmmwwmmmwwwmwwmmwwwmmmww Militair Tooneelspel in 4 bedrijven van F. A. BEIERLEIN. Vertaling van C. F. VAN DER HORST. Regie: A. SAALBORN. SW Nieuwe eoitumes van de firma HELMHOUT 4" Co., te Berlijn vervaardigd, volgen» oJfictSeU gegeven». Schitterend gemonteerd. Dit stuk werd aan het LESSING THEATER" te BERLIJN meer dan SW 200 maltn opgevoerd. Repertoii e-8tuk van ALLE theaters in Duitschland. De Hoofdrollen zullen vervuld worden door de Heeren LOUIS BOUWMEESTER, FRITS BOUWMEESTER, LOUIS DE VRIES, Mevr. W. ERFMAN—Sasbach, enz. Prijzen der Plaatsenlste Rang 1.50, 2e Raag f 1-, 3e Rang 050. S Abonnementskaarten lste Rang f ÏO, 2e Rang f O. Plaatsbespreking op den Speeldag van 10—2 nur. Bureau 7 uur. Aanvang 8 uur. FIJNSTE DELFTSCHE ROOMBOTERper V, Ko. f 0 62' GELDERSCHE 7i t 0.55. Bjj Firma WALRAVEN, Bassingracht 7. Groote AFSLAG zonder zieken, 10 cent de groote maat, f 1.30 per zak. M. SMITS, Kroonstraat 5. Helders che Begrafenis-Vereeniging „EENSGEZINDHEID". Het Bestuur geeft bjj deze kennis, dat door bovengenoemde Vereeniging begrafenissen worden aangenomen. Door wijziging van tarief zgn de tarieven zeer laag gesteld. Inlichtingen zgn te bekomen bjj onderstaande personen: W. VERHAGE, Middenstraat 18. A. R. HOEDENMAKERS, Bassingracht 5. J. Tn. HEIJ8ELAAR, Keizerstr. 40. G. WIJTSMA, Middenstr. 13. J. ZON, Spoorstraat 186. W. G. BAKKER, Westgracht 85. L. MOL, Spoorgracht 31. C. J. ICKE, Binnenhaven 3. P. GROOT, Loodsgracht 63. H. v. d. MADE, Kanaalweg 157. S. C. G. DE MAN, Koningstraat 42. J. VAN DER BORG, Wilhelminastr.4. J. STUART, Goverstraat 32. J. SMIT, Keizerstraat 76. Groote AFSLAG per pond 8 cent. ZUURKOOL per pond 4 cent, Versche SPINAZIE. M SMITS, Kroonstraat 5 Voor slijters is SPOORSTRAAT 37 ■T het beste adres. van Smid- en Varkensvleesch. Verkrijgbaar bij DIRK MAKELAAR, in ds Tweede Vroonstraat no. 55, pnik dik vet RundvleeschLappen 35, Rollade en Klompstuk 40 en Biefstuk 45 ct.Varkensvleesch Lappen en Car- bonade 35 cL, versch Spek bjj de 5 pond 22'/i ct. Reuzel bjj de 5 pond 30 ct. Bloedworst 20, Lsverworst 15 ct. p. 5 ons. ff Ondergeteekende big ft zich steeds aan bevelen voor het maken en leveren van alle soorten kleedingstukksn. Wtrk- broeken naar maat van af f 2.25. N. G. WEIJLAND, Breewaterstraat 59. JJ1 n\U\£AJ\ ZUIDSTRAAT 72. BORSTEL WE RU, ZEEMLEER. SPONSEN WITBOENDERS. BEZEMS. DWEILEN. KASTPAPIER, RANDEN, ENZ ZIE DE UITSTALLING. PRIJSVERMINDERING Groene Erwten 10, 12, 17 cent per kop. Gran we Erwten 18, 23, 28 Bruine Boonen 14, 17 Alles zeer fijn in de kook. Probeert onze KOFFIE k 40 cent per 5 ons. Aanbevelend, Pt, BAKKES Dz, KEIZERSTRAAT 56. Handel in fijn en grof Porselein, Glas- en Aardewerk, Huishoudelijke- eu Schoonmaakartikelen. Goedkoopste adres voor alle soorten van Klompen. Aanb.nl.nd, Wed. J. A. KONINGSTEIN. Platte mais Odessa Voergerst, 65 Kg. Buitl. Chev. gerst Inl. Tarwe voermeel Lgnkoeken B L f4.75, gemalen f5,05. -4.70, -5.—. -3.75, -4.05. f 5.25 4 70 Kg. -5.75 70 -6.75 100 -11.50» 104 Haver- 3.75 50 Alles gezond en aan het gewicht. Aanbevelend, A ZW AAL, pakhuis Westgracht 71. Zeer schoone bloemen voor Aannemelin- gen en Kamerplanten zooals Resida's, Gra* niuma en meer soorten, alles in vollen bloei en ook mooie Violen en Madeliefjes voor den tuin. Kroonstraat over den Paardenslager. AFSLAG. Gesmolten REUZEL25 cent. Verscbgeelacbt OSSENVET 25 Vet ROOKSPEK24 Alles bjj de vjjf pond. ïed. J KUIPER, Yleescbonwerü, OOSTSLOOTSTRAAT 18. Een speciaal en goedkoop adres VOOR VERPLEGfNGS-ARTIKELEN EN VERBAN DSTOFFEN IS Breewaterstraat Y'o. 14. Een groote frissche mand Alkmaarder Spinazie 5 cent. De fijn»te roode Aardappelen, zonder zieken en niet afkoken, 12 en 14 cent p. kop. Onverbeterljjke puike blauwe 18 ct. per kop. 35 coat per 5 kop. Nieuwe Malta 13 cent per kilo. bij P. BREGHAM, Smidstraat Ondergeteekende maakt zgn geachten plaatsgenooten bekend, dat hg zieh als gevestigd heeft. Hopeude door soliedwerk en billjjken prjjs de gnnst te verwerven. A. NOTTELMAN. Gravendwarsstraat No. 3. op den besten sland der gemeente! Het goed onderhonden en flink ingerichte W00H-en WINKELHUIS met ruimen KELDER, annex een lokaal ingericht tot Vergaderzaal met Tooneel. afzonderlijke ingang hebbende aan de straat, gelegen aan de Spoorstraat 130 en 132, groot S aren 20 oantiaran. Op bovengenoemde perceelen kan 2/3 der koop som als hypotheek tegen 4'/, procent gevestigd bl\jven. Informatiën bij P. HOOGENBOSCH Jz. iaai eene groote en voordeelige keuze in zwarte en gekleurde JAPONSTOFFEN, zoowel in goed- koope als ook in fijne kwaliteiten, in de nieuwste des-ins en kleuren. Waschechte Calicots, Dril» en fijne Blousenstoffen. Zeer groote sorteering in VITRAGE en afge paste GORDIJNEN, GORDIJNKATOEN, KWASTEN, FRANJE, etc. STALEN WORDEN GAARNE OP ZICHT GEZONDEN- Bslesfd aanbevelend, MEIJER HABEBMANN, Kanaalweg 97. Een groote keuze in Vitrages, afgepaste Gordijnen, Franjes, Gordijnkwasten, Vloerzeil, Tafelzeil Alle breedten en in diverse kwaliteiten GORDIJNKATOENEN, MEUBELCHITSEN, CRET0NNES, BED0EB0NTEN, LOOSTIJKEN, MATRASLINNENS, TIJKSTREPEN, Friesch- en Kettingbonten, Chelassen, Gewaste Bed-, Peluw- en Kussentijken. Blauw gedrukte Drilt, Calicota en Fantasiekatoenen, groote aorteerlng en waachochto kleuren. - - - ZWARTE en GEKLEURDE JAPONSTOFFEN. Bloutea, Costumee en Bovenrokken. Ruïne aorteerlng ia dlverte witte Goederen. Specialiteit In Corsetten, Boezelaars, Handschoenen, Kouten, iongent Blouses en Tricot Ondergoederen. Groote collectie io zwarte en gekleurde Heeren-Datten, Cols en Strikken, Fronts, Manchetten. Gegarandeerd znivere a 65 cent per 5 ons. Verkrijgbaar b||T. C. B.tkkSH.kBIZERNTRAAT IN, GOYKHKHTHAAT 30, WENTUHACHT 83,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3