BULLETIN SU N L TG- 3T ZEEP Hypotheekbank Door mij zelf J Merat. De grootste keuze in zwarte en gekieurde iaponstoffen, Fantasie-Katoenen, Vitrage's, afgepaste Gordijnen en courante Manufacturen, r$ in het kleinste J. BAARENS, Spoorstraat 68, POTTEN p. PANNEN! Oe Theeën van Qtta Roelofs Zoonen Wat zal de toekomst mij brengen? WELVAART RUST IJzeren en Slalen Scleepsbonjr. Het gemakkelijkste Kitttot! „BS VBAA&BAAK VJ. HARJER,^ WANT DOOR TE WASSCHEN MET De 't Gravenhaagsche verstrekt Gelden ter leen, tagen MATIGE RENTEN en AANNE MELIJKE VOORWAARDEN, op Huiztn en Landapjtn. Inlichtingen te bekomen te Flelder bij den Heer J. DE JONGH. gekarnde heerlijke Roomboter, 55 centen per kop ol per pond, bjj de 5 pond 2'/» ct. per pond minder. Ook iederen dag heerlijke karnemelk en getapte melk, die vuu velen wordt geprezen. N.B. Du» voor dezen prijs behoeft men geen kunstboter te eten. A. L VAN, Spoorstraat 32. Het ie een ieder bekend dat stof zeer uudeelig is voor de gezondheid. i Dank 7.ti de uitvinding der stofwe- s i rende olie SERAL genaamd, dit werkeljjk op eenvoudige en afdoende 1 wijze Btofvo'mir g voorkomt, d.w.z. I door vloeren 3 a 4 maal per jaar ruet SERAL te behandelen, dat er j geen stofwolken bij bet vegen op- s i stuiven, maar de stof in een gebon- dene massa kan opgeveegd worden. Bestuurders van groote localen I op aanvrage een bus gratis. Prospectns verkrijgbaar. j Prijs per bus f110. Agent voor den Helder: vindt men steeds ln liot Magazijn Voor elk reu HHII, «r LOHU1K1'. G. HAAS As, IHJ/CHtr. UITSLAG- dor Veertlendangsobe GRATIS VERLOTING om GELDPRIJZEN, van Borlo D, gehouden op den Ë5en April IftOt, onder toezicht van den deurwaarder bij de Ar rondissements-Rechtbank te Alkmaar den heer ff. J Ai AAS R ROEK, aangeboden door de Maatschap p{j tol Exploitatie der €Joenoe-ng*Thee te Alkmaar aan hare afnemers r0F~ Serie D 8400 le prijs f 25.00 0842 16e prijs 635 2e - 10.00 14850 17e 10232 3e - 5.00 7612 18a Z' 2339 4e - 4.00 13037 19a Ja 7287 öe - 3 00 1528 20e I 2652 6e - 2 50 2143 2le 7128 7e - 2.00 3923 22e J 10239 8e - 150 4723 23e 3 5016 9a 8199 24e i 0 5845 10e j 10392 25e C 2444 11e 1001 26e I a 2206 12e 14249 27e 1 J* 3425 13e 3505 28e 8511 14b a 3038 29e 1206 15e 3 208 30a Tegsn inlevering van het nummer geschiedt de toezending v?n het gewonnen bedrag onmiddelijk per postwissel. GOENOENG THEE in prijzen 10, 12, 14, 16, 20, 25 cents per ons is te verkrjjuen bjjli. WEIJENS Middei-straat 19, II. v. WILLIGEN Binnenhaven 8, J. KUIPER Binnenhaven 111, Til M1NNEBUO Vischstraat 35. JOH. WILKERS Vjj/.eistraat 28, .1. M. I>E COUK Hoogst':rit 19, J. HELDER Oostslootstraat. 21, Wed. C. v. VLIET 2e Vroonstraat 101, 1'. GROOT Lood^gracht 63. Mej. J. SPITS Molenstraat 68, J. HENDRIKS Cornelis Ditostraat, K. KLOOSTER Wilhelminastraat 76, Wed. P. B MANNI Kananlweg 81, J. ROODERS Laan 3, O. DOEF Lanpe- straat 40, Wed. IJ. 0. v. d. HOOP Brcwet-rstraat 43, Wed. R. HELDER Zuid- straat 38, Mej. C. GROEN Wagenstraat 7. Wed. P. C. K00GER Ga"«traat 11, Wed. J. v. d. MEULEN Westgracht 84, A. G0VERS Klaas Duitstraat 21, J. J. WESTERS SchageDstraat 58, M. KEPPEL Gravenstraat 22. Te SCHAGEN bjjWed. S. KRUIER, C. KOSSEN, hoek Noord. Oroote afslag van de puik beste' Malta -Aardappelen, M a 12 cent per Kilo, ■5 en gezouten Groenten, g Snjjboonen12 cent Andijvie5 cent' Zuurkool4 cent o O por 5 ons, en 3 pond a 10 cent. Zuidstraat 61. Dljketraat 20 D. W. LAGERVELD HU1NMOI2IM2HN Het Jachtwater van M. H. RUIJGH i/d. Breewuterstr. 14, is voor schoolgaande kinderen bealiat on- vorbetorljjk en het goedkoopste en on schadelijkste Reinigingsmiddel. En gros en detail. 1 te slist laagste prijzen Aanbevelend, g|j. ,g. j$. HAg, Ontvangen de nieuwste Zomermantels. Hoofdprij» j ev. i 600.000 Mk. I De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd. Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen, van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij, waarin zeker gewonnen moeten worden. Do hoofd prjjzon van doxo voordoeligo loterij zijn do volgondo, nnmolijk Do allerhoogste pry's is in hot golukkigste geval 600.000 Mk. 1 Premie van 300.000 Mark 1 200.000 1 50.000 1 45000 2 Premien 40.000 1 Premie 35.000 1 30.000 1 Prijs 100 000 1 60000 1 50000 1 40000 4 Pipzen 80 000 4 20000 3 15 000 16 10 000 81 5000 100» 3.000 128 2 000 515» 1000 686 300 164» 200 In 'l geheel beat He*e loterij, die uit 7 klas sen bestaat, 96.000 loten met 46530 prijzen en 8 premien, zoodat bynu op do helft van alle loten oon prys valt. Bijzondere attentie verdient do aanmcrkolijko vorbetering van hot plan der loterij, waardoor do speler in staat is gestold oone premie, niet als tot nog toe alleen in do laatste klasse maar reeds in elke klasso te winnen. Do allerhoogste prjjs dor lste klasse bedraagt in het gelukkigste geval 50.000 Mark, stijgt in do 2o kl. tot 55.000 M.. in de 8a tot 60.000 M.. in de le tot 70.000 M., in de 5o tot 75.000 M., in do Go tot 80.000 M., in do 7e en laatste klasse tot 600.000 Mark. Voor de eerste prijstrekking, die officieel ifl vast gesteld, kost een geheel origineel lot slechts ft 3.50 een half origineel lot slechts fl. 1.75 een kwart origineel lot slechts fl. 0.90 De i n 1 o g g 1 d o ii vrcr de volgende klassen zoowel als dr juiste lijst <Ur prijzen worden sargogevon in h- t mfWp*!» tn-k- Vinpppkii voorzirn v«n bet Wapen van den Staat, welk plan ik op aanvrage gratis verzend. Iedere dreint mor in do lotory ontvangt ODL'i-vn agd onmiddellijk nu do pLat» gehad hebbende trekking dcofflolcole r- tikirp-lyst. De uitbetaling en verzending van prijzen ges-biedt door mü direct en prompt aan do winners en onder de strengste geheim houding. B&~ Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven, ook tegen rembours. Men wende zioh dus met do aanvraag om toezending van loten voor de apoedlg plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 5 Mei. met vertrouwen tot Samuel Heckscher senr. Bankier on Wisselkantoor in Hamburg, Daita'-hlitRd. f NA Aft' 4a 4* A' Het best bekende middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte. KWIJMENDE KINDEREN. Door (usschenkomt't van onzen verkooper, den Heer Weber te Schevenin- üen, deelt do Heer A. Hoogendyk, Stuurmansstraat 39, aldaar, ons uit dank baarheid zjjne bevinding met de Sanguinose in-de: »Mjjn dochtertje wrs van de gebooite af altgd kwgnendealtijd order dokters handen. Het at nietgroeide niettierde niet het was zenuwachtig en fcbrikiichtig en hoogst vatbaar voor kouvatten. Mjjne vrouw zeide: ik ga toch ook eens die Saut'iiinoie probeeren, w-.ar ik zeovr-el van hoor en kjjk nn eer.s, ineneer ons kind is sints dien Ijjd gaan groeien als kool, zelfs de buren zjj i er over uft. Zy ziet er wcr gezond uit eet flink en is tegen alles gthaid. Wjj zjjn nu voor een andere dochter ook met du Sanguinose begonneu Iu de meeste gevallen is tweemaal pir dag een eetlepel (15 gram) vol doende. Dan duurt de flacou 10 dagen en kost U de behandeling slechts 121/, of 15 cis. per dag. Dat is goedkoojter dan eenig a><dcr dergelijk middel. Prijs per fl. f 1.50, 6 fl. i 8.-, 12 fl. f 15.-. Te DEM HELDER bg VAN DAM Co., fabrikanten den Haag. A zijn dadelijk schoon met k KOPPEN's VERKOOPHUIS, Hoofdgracht 84. Ontvangen de nieuwe modellen 1 VV Kinderwagens en Sportkarren zeer groote keuze, nieuwste kleuren. g||gjfe2ft Kinderwagens op riemen vanaf f il. LAAGSTE PRIJZEN. Soliede afwerking 2/\W7 Reparatie spoedig en netjes. Aanbevbi.end, Hoofdgracht 84. G. KOPPEN. Hofleveranciers Amsterdam, zijn voor den Helder verkrijgbaar gesteld: bij den heer G. FEIJEN, Zuidstraat T. C. BAKKER. Keizerstraat. firma WALRAVEN, Bassingracht, De Calvarieberg. Eerste H, Communie. Groote en fraaie sorteering KERK BOEKJES voor fn ter herinnering aan den grooten dag in schildpad, ivoor en imitatieivoor, in fgn leder en in gewone nette bandjes. VoortsBeelden, Kruisen, Kandelaars Wijwaterbakjes, Godslampjes, Rozen- kransen enz. enz. Si rlgke berinneringscliilderijtj-sen fanta sie-uittrek ])lantj>'3. Devotie- kruisweg- en novem-ubnekjew. waa-ondor gi-titeld >l)a Schoonste dag des Levnia", prjjs 75 cent. 6ERARD J A. BOSCH, NlfUWSTRAAT 60. dat Prachtige, onveranderlqke GOUD-, ZILVER- en KOPER BRONS, merk Standaard a 16 cent per doos, met Tinctuur, Penseel en Potje. - Aanbevelend, EEN DAMESLAKEN JAPON CADEAT) Een zeer groote party prachtige, zachte, witte FLANEL, breed 70 cAI., welke slechte ccn weinig aan den Zelfkant beschadigd is, in 't gebrnik or echter erongoed om, wordt thans tegen den uiterst lageu prijs van slechts f 5.40 der stukje van 80 El direct aan particulieren tegen fabrieksprijzen verkochtprima quallteit f 6.90. Levering rembours met recht v. inzage. Stalen op aanvraag franco. By elk stukjo ontvangt men oadeau 9 El keurig DAMESLAKEN voor etn Japon, breed 70 Centim., in de kleurenrood, donkerbruin, middengrljs, Bordeaux, groen en beige. Bjj bestelling per postw. er alleen maar op ettcn .voor Flanel-» met de kleur van het Dameslaken, dat men verlangt. Weer dan 100 getuigschriften over de uitstekende qualiteit dezer Flanel staan ten dienste. J. H 12. V VV OKU SEEH. llengcloo (O Breewatprslraat 14. Herslelplaats van Stoom- en andere Werktuigen, IJzeren YLETTEN te huur. W. F. STOEL ZOON - ALKMAAR. Keizerstraat 68, hoek Gravendwarsstr. Karpetten, Vitrages, Franjes, Corde- lières, Gordijnkatoenen enz. enz. Gswasto Bed-, Peluw en Kussentijken, loostijk Beddebont, Matrasfinnen enz. DOPPERS nitgeicogefi, 16 cent per pond. Spinazie S cent per pond De ondergeteekende brengt ter kennis van het geacht publiek, dat bjj zich be last met het opmaken van alle onderhandtche acten, zooalsKoopacten (tegen 8%) Huurcontracten, Inventarissen, Scheidingen, Successiememoriën, Vennootschappen, Dadingen etc., tevens met het regelen van Boelhuizen, van benoeming van Voogden en toeziende Voogden. Wonlng-Adminestratie op zeer gemakkelijke voorwaarden. Verstrekt gelden op le Hypotheek legen 4. 474, 4V'S of 4s/*% oaar omstandig heden, benevens aan soliede aanvragers 2e Hypotheek en Obligatie mek en zonder borgen. Beveelt zich beleefd aan voor het boopeu en verkoopen van roerende en onroe rende Goederf n, aLmede tot het waardeeren d er Goederen bjj overigden als anderszins. Hoofd-Agentschap van le kl. Maat ach appjjëu op het gebied vau Brand-, Levens-, Inbraak-, Glas-, Zee-, Ongevallen-, WerkkrachtTransport-, Nering-, eu Bedrijfs- verzekering, enz. Correspondent v. d. le kL Hypotheek-, Voorschot-, Crediet- en Scheepshypotheekbanken. Alle inlichtingen omtrent de verschillende wetten enz. kunnen worden verstrekt en gegeven betreflende de in behandeling zjjnde Faillissementen enz. in Nederland steeds ter inzage. Dagelijks ten zijnen kantore Molenplein (Waalstraat 4) te spreken. Behefd aanbevelende, Uw. dw. dienaar J. R. MKIJJE3R, Commlsionair en Assuradeur SPOORSTRAAT 49. Grootste Borteering Tapis-Belge en Javakarpetten. Geheel nieuw. Vinding 1904. Prachtvolle patronen. Kwaliteit onverbetcrljjk. J. HARIER. t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4