KLEINE COURANT w\ 't Vliegend Blaadje BAL voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna DROGIST-WINKEL MEY'S STOFFWASCHE lot P. Th. YPMA, TWEEDE BLAD. Oe Oorlog in het Oosten. UURWERKEN (»gj .1 Huizen en Bouwterrein r J PHEIFFER Mej. OP J1 LAND, SP0RT8ESCHUIT ALKMAAR. LANGESTRAAT A PIANOHANDEL. Bloemisterij „ROZENLUST". f„. KOCiËi Vehltiraat OO. No. 3254. Zaterdag 23 April 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc -Telef. 50. Indische Penkrassen. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 57. Op dun! Ten strijde tegen de leugen! Multatoli. De op verzoek eervol ontslagen Assistent- Kesident E. Douwes Uekker had weinig kyk op de Inlandsche vlees öoeudaneeschc; maat schappij en heelt bovendien, misbruik maken- du van de onkunde zijner lezers, leugens verteld, leugens, zóó doorzichtig, dat het zwijgen der vele deskundigen my al zeer vreemd voorkomt. Waren ze soms bang voor de kernachtige scheldwoorden en verdacht makingen van den stylist?! Ik moetdithaast wel aaunemen. Ik noem het een leugen, dat de bewoners van Lcbak 's avonds by den Assistent-liesi- dent kwamen om te klagen over hun Rugent. Al dadelyk moet ik u medcdeelun, dut die menschen geen Maleisch verstonden en dat de heer Douwes Dekker oumogelyk in die éëne maand voldoende Soendaneesch kan hebben geleerd, om'zouder tolk met hen te converseereu. liij maakte ons wel wys, dat Öaïdjali zijn lied van de badjing (eekhoorn) op z'n Maleisch, dat .Italiaansch van het Oosten*, zong, doch ook dat is onwaar, zoo als ik in m'n vorige Penkrus reeds heb op gemerkt. Uit deze bewering van Multutuli, ik bedoel over 't Maleiache lied van Saïdjah, zou ik haast moeten besluiten, dat de Assistent Resident Douwes Dekker, gedurende zyn verblyf te Lebak, met geen enkel persoon uit de volksklasse in aanraking kwam. De Hoofden spraken natuurlyk bijna allen min of meer gebrekkig Maleisch, waarsebyulyk het z- g- Bataviaansch, een leelyk brabbel taaltje, zeker niet geschikt tot dichten, be staande uit 't ongrammaticaal samenkoppelen van een 300 a 40ó Maleischo woorden, die ook elk Europeaan binnen een paar maanden kent. Doch er is meer! Volgens de hecrschende begrippen van de bevolking, maakt een Regent volstrekt geen misbruik van gezag ,door het onwettig be schikken over den arbeidzyner onderhoorigen*, (die zich tusschen twee haakjes als zyn on derdanen beschouwen) knevelt hy het volk in geeuen deele «door het vorderen van op brengsten in natura zonder oi tegen wille keurig vastgestelde onvoldoende betalingen Men moet dat betreuren, doch het is een feit Soendaneezen en Javanen zyn nu eenmaal geen Nederlanders en huu rechtsgevoel is nog wel vijf eeuwen bij het onze ten achter, ja misschien nog meer, want de Batavieren waren reeds bekend om hun vrijheidsliefde. Ik spreek hier natuurlyk van de domme, doch overweldigend grooto meerderheid der bevol king. De kleine man ziet in zyn Vorsten, en dat zyn feitelyk de Regenten door hun af komst, halve godheden. Hij weet van .wettig» of" „onwettig* net zooveel, als een afgejakkerd dos h dos paard van de dierenbescherming Al zou duB alles waar wezen, wat de heer Douwes Dekker ons van dien Regent verteld heeft, dan nog blyft het walgclyk opgesneden, dat do bevolking, de bevolking van een halve eeuw geledenby hem, den nieuw aange komen Hollandschen ambtenaar zou zyn gaan klagen, stilletjes gaan klagen by hem, den vertegenwoordiger van het, nu ja veel recht vaardiger doch niettegenstaande dit, vooral by de fanatieke Bantammere, veel meer ge hate kafir ras, gaan klagen bij een blanda, by een «ongeloovige* over zyn ,god* over den Regent, het devote Hoofd van den Islam in LebakNeen, dat zouden die Inlanders hier nu nog niet doen, zelfs niet de oud leerlingen der scholen, laat staan in dien doukeren tyd, reeds zoo lang achter ons! Ieder ambtenaar B. B. zou U kunnen ver tellen, hoe buitengewoon moeilijk het is, om in gevallen van afpersing, zelfs door lagere hoofden, door .loerah's* (dorpsburgemeesters) of .assistent-wedanaV b.v. achter de zuivere waarheid te komen. Dat de Djaksa, een vriend van den djoeroe toelis (schryver), stilletjes 's avonds by hem kwam on hom allerlei praatjes over don Regent bracht, zal wel waar zyn. Primo was die man een smoezer ik denk weer aan den dubbelen haarwervel van den kleinen Max en secundo had hy gaarne de dochter gehuwd van den Regent, terwijl deze nu een maal als schoonzoou den in het boek zoo uitgemaakten Demang van Parang Kocdjang verkoos. Die bijzonderheid, nu nog op Tjiand- joer by ouden van dagen bekend, was ook al den sclierpzinnigen Assistent - Resident Douwes Dekker ontgaan! Onder de Inlandsche ambtenaren komen dergelijke intrigues vaak voor 't is dan meestalcherchez la femmeen Controleurs, zoowel als Assistent-Residenten moeten altyd erg voorzichtig zyn, wanneer op eens Wedana A, zooveel kwaad weet te vertellen van Djaksa B. Ik sprak daar zoo net van een Djoeroe toelis of schrijver. We vinden dien in den gchcelen Max Havelaar niet genoemd, doch de Wedana kotta van Serang ik bedoel die welke die functie bekleedde, toen de r Assisten ngan sakeudeung*op Lebak zetelde heeft daarvan iets merkwaardigs verteld. Die schryver dan moet do vriend geweest zyn van den Djaksa en zou door Douwes Dekker een maaud op tournee gezonden zyn, om bowysmatcrieel te verzamelen tegen den Regent, zoowel als tegen don Demang. Als hij slaagde, zoo was hem door den Assistent- Resident beloofd, dan zou hij bevorderd wor den tot manterie politie, Inspecteur van politie!8) Zouden we aau dien djoeroe toelis soms ook do lyst van de .gestolen» buffels in de Minnebrieven danken De namen van de .bestolenen' zyn tenminste echt Soendaasch, te Soendaasch haast voor iemand, die een Suïdjah schiep Ik schreef .gestolen" tusschen aanhalings- tcekens en met opzet, want 't was in dien tyd een gebruik, dat eenigszins gegoede landbouwers hun heerendienstplicht, d. w. z. hnn plicht om 'n zeker aantal dagen voor den Regent te werken (zonder betaling) kon den afkoopen. Zy offerden daarvoor dau jaarlyks b.v. een karbouw, een paard, honderd kippen of iets dergelijks 1 De lezers moeten vooral goed in 'Poog houden, dat de Hooiden toenmaals geen trak- temont genoten, 't Was nl. nog voor de rege ling van 1867. Alleen de Djaksa (25 gulden per maand), djoeroe toelis Assistent-Resident, schryver van den Assistent-Resident, (16 gnlden per maand), en do djoeroo toelis Controleur, schryver van den Controleur, (121/* gulden per maand), kregen een kleinigheid, doch de overige Hoofden waren geen bezoldigde Ambtenaren on maakten natuurlyk ge bruik van hun overoude rechten op den grond en op de bevolking. Men moest een ziekelyk gemoed als Douwes Dekker hebben om zich te ergeren aan toestanden, die als van zelf 'spraken in een Land, waar de adel nog oppermachtig hcerschte, toestanden die nu zelfs, in 1904! nog bestaan in Solo Djocja en op de z. g. Particuliere Landen, waar we 't reeds vroeger over hadden. 't Is te begrijpen, dat er veel misbruik van deze rechten word en wordt gemaakt, doch do vermenigvuldigingstheorie, toegepast op de L IJ S T der in de maand Februari 1856 aan de bevolking van écn district. AFGENOMEN BUFFELS enz. enz. enz. lykl ons klinkklaren onzin en bombast Een kerel ranselde zijn hond af en 't stomme slaafsche dier kroop aan z'n voeten, ja likte nog zijn schoeisel. Een verontwaardigd voorbijganger komt aangesneld, pakt den beul bij zijn kraag en wordt door den trouwen hond in zyn strot gebeten. (Ook een parabel of 'n idee.) Wilt ge weten, lezers, wat er in die dagen gebeurd zou zyn, als de voorstellen van den Assistent-Resident Douwes Dekker waren aangenomen Het domme fanatieke volk van Bantam, ja misschien van heel West-Java, zou te wapen geloopcu zyn en had de wei nige Europeanen, natuurlyk in de eerste plaats Max met Tinc en het zoontje, op wreedaardige wijze gemold. Troepen van Batavia, Meester-Cornelis en Buitenzorg waren dan gecommandeerd, om met den meesten spoed naar het terrein van den opstand te vertrekken. Er was daarna, vooral in 't gebergte, hard nekkig gevochten, want de Soedanees is niet bang, is een veel flinker kerel in den strijd dan b.v. de Javaan of Maleicr. By honderd tallen waren dan de slachtoffers, tevens wre kers van den slechten Regent, neergeschoten gehangen, ook onschuldige officieron en soldaten waren, alhoewel zegevierend, ver minkt en gesneuveld en dat alles om dat een excentriek Assistent-Reident in zijn domme domheid Inlanders voor Neder landers had versleten. Zou dat soms humaan, politiek en mensch- kuudig geweest zyn Ter verontschuldiging van den heer E. Douwes Dekker kan dienen, dat hij lang op do Buitenbezittingen in functio was, dat hy op Sumatra, Menado en Amboina gediend had, waar de Inlanders net zooveel van Javanen en Socndaneezen hebben, als de Nederlanders b.v. van Russische boeren Elk ras, elk volk, ja elk individu eindelyk wordt behandeld naar zyn aard. Denkt ge b.v. dat onze Hollandsche jongens zich zouden laten trappen als Duitsche rekruten?! Zoo zijn ook do Maleiors* geheel anders aangelegd als do bewoners van Java. (Jp Sumatra's Westkust zou een Toeankoe Laras niet het tiende deel moeten doen, van wat de Regent van Lebak misdeed of er waren reeds tal van requesten naar den Gouverneur te Padang of den Toean' Besar (Groote Heer) op Buitenzorg gezonden, re questen, waarin met gepaste vrijmoedigheid een streng onderzoek zou worden aan gedrongen 1. Astislèo ngan eekeudeung» »de euiitent-reiideDt n 'n oogenblik maar', ihó noemden de Soeudaneexen den heer Donwea Dekker. 2) Ik kan myn zegsman aan belangstellenden noemen. Hij wil echter niet in de krant Lt. Clockknek Brocsson, b. d. Sindanglaja. Admiraals Togos verslag. Wij laten hier volgen het verslag van den Japanschen admiraal Togo, over het ge vecht by Port Artliur, waarbij de Russische vloot zulk een gevoelig verlies heeft getroffen. Op den llden begon onze gecombineerde vloot, gelyk van to voren beruumd was. den achtsten aanval op Port Arthur. De vierde en vyfde flotielje torpedo-jagers, de veertiende torpedo-boot-flotielje en de Korjo Maroe (een hulpkruiser) bereikten den mond 'van Port Arthur te middernacht van den I2den en slaagden erin op verschillende punten buiten de haven mijnen te leggen, in weerwil van do zoeklichten van den vyand. Met het aanbreken van den dag van den 13dcn, ontdekte do tweede flotielje torpedo jagers een Russischen torpedo-jager die trachtte binnen te komen en bracht hem, na een aanval, die tien minuten duurde, tot zinken. Een andere Russische torpedo jager werd ontdekt, terwyl hy uit de richting van Liao- ti-sjan aankwam. Wy violen hom aan, maar hy slaagde erin de haven in te komen. Er waren geen verliezen aan onzen kant, behalve twee matrozen op do Akoetsoesji, dio licht gewond werden. Er was geen tyd om de verdrinkende bemunning van den vyand to redden daar de Bajan naderde. «Het derde smaldeel bereikte de buiten- reede van Port Arthur om acht nar 's ochtends, toen de Bajan naar buiten kwam en het vuur opende. Dadelyk daarop kwamen de Nowik, Askold, Diana, Petropavlofsk, Pobjeda en Poltawa (vermoedelijk was dit niet de Pol- tawa, dio reeds met vroeger opgeloopen avory in de binnenhaven lag, maar haar zusterschip Sewastopol.) en deden een aanval op ons. ,Ons derde smaldeel lokte, door slap to antwoorden en gaandeweg weg te stoornen, den vyand 24 KM. ton zuidoosten van do haven, toen ons eerste smaldeel, dat door draadlooze telegrafie door het derde ver wittigd werd, plotseling voor den vyand verscheen en hem bestookte. Terwyl de vyand moeite deed, om in de haven terug te komen, stootte een schip van het type der Petropavlofsk (het was do Po- tropavlofsk zelf) op de door ons den vorigen avond gelegde mynen en zonk. Om 10 uur 82 zag men hoe een tweede schip haar manoeuvreerend vermogen verloren had, maar de verwarring die onder 'a vyands schepen hoerschte, verhindert ons, uit to maken welk het was. (Het was de Pobjeda.) De vyand slaagde er echter ten slotte in, de haven te bereiken. „Ons derde smaldeel kreeg geen schade. De schado van den vyand was, behalve de bovenvermelde, vermoedelijk ook gering. Ons eerste smaldeel naderde niet tot op kanon schotsafstand. Onze vloten gingen om 1 uur 's middags terng en maakten zich gereed tot een nieuwen aanval. Op den 14den dezer stoomde onze vloot opnieuw naar Port Arthur met de tweede, vierde on vyfde torpedo flotielje. De negende torpedo-flotielje sloot zich om 3 uur 's mid dags by hen aan en het derde smaldeel 7 uur ochtends. Men zag goon schip van den vyand buiten de haven. Ons eerste smaldeel kwam daar om uur 's ochtends aan en vernielde, toen het ontdekte dat de vijand drie mynen gelegd had, deze alle drie. De Kasoega en Nisjin werden uitgezon den ten W. van Liao-ti-sjan werden ten slotte tot zwygen gebracht. Onze strydmacht ging om half twee 's middags heen.* Do laatste zinsnede van het verslag van den admiraal luidt: .Dat onze schepen zioli vryelyk bewegen om die van den vyand hoon, zonder schade te beloopen, moet te danken zyn aan do hulp des hemels.» Het verslag van den correspondent van de Times, aau boord van het stoomschip Haimun, vult het bovenstaande nog op eenigo punten aan. „Gedurende den nacht van den 12den dezer zoo meldt deze correspondent kwamen twee divisies torpedo jagers en een flotielje torpedo booten, welke de Koijo Maroe, een myncnschip, begeleidden voor Port Arthur aan. De flotieljes torpedo-jagers beschermden beiden flanken en de Korjo stoomde stout moedig op. De manier waarop dit schip te werk ging, was kenschetsend voor den roekeloozen durf de Japanners. Ofschoon de geconcen treerde stralen van vier zoeklichten elk rond hout en elke reeling van do Korjo zichtbaar maakten en ofschoon een meedoogenloos vuur haar bestookte, verrichte zy haar taak en kwam ongedeerd terug, zonder dat de Russen bemerkt hadden wat zij had uitgevoerd „De dag brak aan met den gewonen mist over het land, ofschoon het op zee vry helder was. Ten zuiden van Port Arthur was het heel holder, maar hei was dik vau mist in richting vau Ta-liën-wau. Du Russen waren op hun hoede wegens liet vuren 's nachts. Toen admiraal Makorof 8 uur 's ochtends slechts een smaldeel haven bedreigde, kooB hy zee Toen de Japansche kruisers zagen dat de Russen de mynenversperring voorby waren, stoomden zy zee in, met de Russen met vollen sloom achter hen aan. De laatstee openden een snel vuur op langen afstand, dat de Japanners by tnsschenpoozeu bean - woorddon. Zoodra admirual Togo het draadlooze .be richt ontving dat de Russen nadordeu, ging hy met vollen stoom vooruit. Tengevolge van een ongelukkig toeval, stak de wind op dit oogenblik op en ver dreef den nevelde Russische admiraul zag den rook, raadde de list en ging met volle kracht naar Port Arthur terug, waarby alle Japansche schepen hem zoo hard mogelyk nazetteden. .Het was een prachtig schouwspel, maar de Russen waren niet ver genoeg weggelokt, en zy waren onder dekking van de forten gekomen, voor admiraal Togo op voldoenden schootsafstand was. Toen gebeurde er een buitengewone we derwaardigheid. Het Russische schip dat voor aan stoomde, naar men meende, du Petropa vlofsk, omdat het vol met seinvlaggen hing, ging zwaar naar een kant over en zonk in ongelooflyk korten tyd. .Admiraal Togo's plan slaagde. Zy was op een van de mynen van de Korjo geloopen. In een oogenblik kwam de geheele Rus sische linie door deze vreeselijke ramp in verwarring, en men kon zien hoe de schepen in het wilde in bet water vlak voor hen vuurde teneinde de andere vreeselijke mynen te vernielen. Het was toen precies half elf 's ochtends. De overige Russische schepen stoomden, nu den weg vry gemaakt te hebben de haven in, godokt door de forten op den Gouden Berg. Zy werden door den mist begunstigd, dio nog by den haveningang hing, en allo liepen zy tegen den middag binnen.* Den geheeleD middag werd gisteren door eenige veenarbeiders te Scböningsdorf braaf eenige flesschen aangesproken. Een van het gezelschap, de 16-jarige Peters van Erica, een ouderlooze jongen, wilde by het drinken niet meedoen met de anderen. Over deze lafheid" in woede ontstoken, trok Kluun (Klöne) het mes en bracht hiermede Peters eenige wonden toe, o.a. enne snede van 7 cM. in den bovenarm Peters vluchtte, doch werd door Kluun achtervolgd. Onder het loopen trok ook Peters het mes en stak hiermee, toen Kluun h«ui had inge haald, achteruit. Het nies trof den achter volger en drong door tot in diens hart. Kluun stortte met uitgestrekte armen achter over ter aarde en was terstond een lyk De dader vluchtte over de grenzen, kwam te Erica aan en begaf zich dadelyk van daar naar Emmen om zich by de politie aan te melden. Natuurlyk werd hg in ar rest gehouden. Hjj is naar Assen getrans porteerd en daar in h«t hui9 van bewuring opgenomen. Naar men zegt moet de verslag»ne geen al te beste reputatie genieten en moet hy dienz-lHen middag reeds een ander den duim afgesneden hebueu. Maandagavond heeft men te Ports- mouth de gezonken onderz-esche boot in het dok gebracht. Dadelyk toen hot dok droog stond, werd de boot geopend en de lyken werden er uitgehaald. Het waren er volgens de Engelschen, inderdaad shchts tien. Een ontbrak er dus. Het verbaal van de Daily News scbyot das waar geweest te zyn. De heer Andrew Carnegie heeft een som van f 12,000,000 geschonken aan de Vereeuigde Staten en Canada voor het oprichten van een ondersteuningsfonds, be stemd voor personen, die gewond worden by hnn poging om anderen het leven te rt dden, of zoo zy daarby den dood vonden, voor hun famili**. Halsbrekende liefhebberij. In het vorige jaar zyu by bergtochten in de A'pen 100 ongelukken opgeteekei d, waarby 63 personen omkwamen. Boven dien kostte hit zoeken r.aar Edelweiss 24 mensche ilevens. Spoorwegstaking in Hongarije. BUD »PEST, 20 April. De spoorwegsta king is over het geheeh land uitgebroken geen enkele spoortrein rydt. Van Budapest vertrekken slechts de treinen van particu liere mautschappyen. De stakers vragen vermeerdering van salarissen en amnestie voor alle stakers. Men heeft nog 500 spoorwegbeambten, die uit Fiume kwamen gearresteerd. Het telegraphitch verkeer is op vtrschiliende punten verbroken, daar de stakers de seiu- toestellen uit elkaar genomen hebben. Het stoomschip >Kaiser Wilhelm II" van den Noordduitschen Lloyd is den 12en dezer uit New-York vertrokken en Maan- dagmidddag te Piymouth aangekomen. Een bijzondere trein voerde de passagiers naar Londen. De gehtele reis van ïNew-York naar Londen duurde op deze wyze 5 dagen 23 uur en 29 minuten, waarmee het record voor de winterreis geslagen is. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. NIEUWSTIJDINGEN. Men leest in het Handelsblad Van drama's op zee weet ook de beman ning vau de Londensche stoomboot „Ro man" te verbalen, welk sch:p Zaterdag te New-Castle aankwam. Varende van Londen naar Valencia, werd de „Roman" door een hevigen storm overvallen, waarby de lucht kokers van het tweede ruim werden wegge slagen. Trachtende deze schade te herstel len viel de scheepstimmerman in het ruim en stikte daar door de bedorven lucht. De eerste stuurman, die hem te hnlp kwam, werd eveneens bewusteloos. Zoo ook de hof meester, wien het echter nog gelukt was een touw om het lyf van den timmerman te bin den. De tweede stuurman bood z'ch nu aan om iu het vergiftige hol af te dalen en hy slaagde er in de lichamen van den eersten stuurman en den hofmeester te doen opha len de stuurman echter was ook overleden. Intusschen was de storm in hevigheid toe genomen en een stoker werd overboord ge slagen, zonder dat aan zyu redding te den ken viel. De golven doofden de vuren en toen men trachtte voor anker te gaan, bra ken alle trossen. Eindelyk bracht een sleep boot het ongelukkige schip te Guerosey in veiligheid. Men schrijft uit Erica, d.d. 17 April aan de P. D. C. Nsar Oost-lndlè. p. teepoet rU Amtterdam p. zc-cpuit ris Rotterdam p Hall muil via Genua p. llull. mail via Maraeillei p. Kransohe mail vinMarteille p. EngeUehe mail risBrindiei (naar Pslemhsng, Klouw Bankt, Btlliton en Z. fd van Borneo) aar Atjeh en de Ooitk van Sumatraj p. Duitacha mail via Napels*)' Alleen naar Atjeh. Snmatra'a Ooatkaat, Palembang, Rionw. Banka, Billiton cu Z.-W. Afd. van Borneo Het oTerige gedeelte van Ned. Oott-Indi# wordt alleen op verlangen der afzenders via Napela verzonden. Naar Guyana (Suriname) I'I om uer icr p»it-ke»<.rn ut. buil. fh P.itk. VtApr 7.— AV «9 Apr 7— er. 8 Mei. 7.- e ev 20 Apr 3.80 'mum. 29 7 ev 22 8.30 'tmor. (ril Geno») 8 Mei 7.— 'e er. elkeu Vrijden 8 80 «mor. (vis Geen.) 3 Mei. 7.— er. 20 Apr 11.80 'emo. 8 Mei.|7.'e« 85 Apr.l 7 7 Mei 7.'e eiken Dinedsg en Vrydeg 5 en 29 Apr. 7.i ipoat via Amiterdam p. mail over Engeland p. mail via St. Nazaire Naar Cura^ao, Bonaire en Aruba p. zeepoat via Amiterdam p. mail via Sonthampton mail via Hamburg (alleen op verlangen der afkenders). Naar SL Martin, St. Eustatlus en Saba per mail over Engeland p. zeepoat via Amiterdam Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonie en Transvaal: el kon Vrydag 3.30 u. 'mam. Brieven, euz. voor Hr. Ms. Friesland" naar Port-Said 22 en 29 April 8.30 's mor. Reparatiën billijk en correct Plaatsen van een Horlogeveer 60 ct. Glazen 10 tot 20 ct Wijzers 25 tot 50 ct. per stel W tfiMUUHU H r -2W. - TE KOOP. \dr.. H. WT.IKEH. maakt bekend dat hg zyne 8,-heerzaak heeft verplaatst van Vlamingstraat 18, naar WESTSTRAAT 21. Hopende s.v.p. op zgne bpgiinat:g-T« te mogen blyven rekenen. UEd. dw. dnr., j. op Zondag 24 April 1904, bij J. BIJVOET, Koegras, Callantsoog PLANEETLEZERES, is te spreken van 's morgens 10 tot '8 avonds 10 uur. Adres: VLAMINGDWARSSTRAAT No 6. Dames en Heeren! Zoekt U D.enstpt rsoneel. Plaatst dan Uw 'Advertenticn in de Noord-Hollandsche „Betrekkinggids" en Abonneert U op dit Advertentieblad. De kosten, zoowel vdn Adverteutiën als Abonnement zyn zeer gering. AdresZWAAN ZOON, Ged. Nieu- wesloot, Alkmaar. Bij T. M00K, Sluisdijkstraat uo. 42, ia alle^dagen verkrijgbaar: DIK, VET RUNDVLEESCH, LAPPEN, ROLADE en GEHAKT, 35 ot., BIEFSTUK en HAAS. 45 ct., VARKENSVLEESCHLAPPEN, KARBONADEN en GEHAKT, 35 ot., VETTE LAPPEN, 30 ct., SPEK, 25 ot. ALLES PER 5 ONS. In do Rand- on Varkensslachtory van P. Lengers, Smidstraat 31 Helder, stooda verkrijgbaar togen concurreerende pryzon VARKENSVLEESCH RUNDVLEESCH. Üssenlappon on Gehakt 30 Rollade on Klompstuk 35 Biefstuk en Haaa 40 Carbonnado on Lappen 35 Reuzel 85 Doorregen Lappen 30 Vette Lappen 25 Allee per 5 ons. Alle Worstsoorten concurreerend. Voor H. H. Huizenbouwers. Gegalvaniseerde ijzeren Paakrammen, 100 a 50 cent. Per duizend f 4.50 bij J. J. KUIJPER, Fabrikant, Teiel. Groote Schoonmaak. Geen beter eu solieder adrea voor aUe schoonmaak-artikelen als in do Heldersche Spoorstraat 68. De bekende qualiteiten bronzen zooals Goud-. Zilver-, Koper- en Natuurbrons. Prys pei» doos f 0.25 pn van de Natnnrbrona f 0.80 Stemmen, repareeren en besnaren van PIANO'S, ZiTHERS, ORGELS, HARMONICA'S enz. T. HOOV Zuldttlr. uo. 52. De Coöperatieve Broodbakkerij „VOORUITGANG" stelt naast haar gewone bakkery-ariikelen verkrygbaar de bekende (van de Kolonie Internationale Broeder schap te Blaricum). Prijs per siuk 2cenf) per 25 stuks 55 csnt Men vrag-* proef aan de Bakkerij Goversdwarsstraat 15, by den Parallel weg, of by de loopers, of wel aan het Depót »DE TOEKOMST*, Jonkerstraat 12. Zyn zeer voedzaam pn vallen in 't ge bruik zeer mee Geheel verschillend van gewone beschuit 1 Men neme proaf voor 2:/, cent uit één stuk vervaardigd, van echt Linnen niet te onderscheiden en G0EDK00PER dan het waschloon voor Linnengoed. Verkrygbaar te Hci.dkh byW. BIERENBROODSPOT, Spoorstraat No 87 er. J. J. NI. SMIT, Kanaalweg 137-138. r BORDE xUXWIJNEN S. ONVERSNEDEN BRANDEWIJN (by 5 Liter) M COGNAC en PORTWIJNEN MADERX oud en pittig vanaf f 0.95. C f 0.95.1 f 1.00. |- f 0.70. 1 By Fiima WALRAVEN, Baasingracht 7. ADVERTENTIE N. Uitstekende gelegenheid tot logeeren in de logementen der Nat. Cbr. Geh. Onth.- Vereeniging Zeemansbois, Spoorgracbt 43 eo Volkskofflebuis „De Hoop", Kanaalweg 16. Zeer nette logeerkamers van af 35 Ct. Consumptie uiterst billyk. HET BESTUUR. 35. Ruim twintig jaren bestaande vertrouwde gerenommeerde Ruime keuze in fijne en goedkoope solide Piano's. STEMMEN - VERHUREN - RUILEN - REPAREEREN. Xecr MliUkc C»n*tl(lën. N. B Wekelijks bezoek aan den Helder voor het stemmen tan Pianinos. Boodschappen voor Planos'ommen worden! aangenomen door Mejuffrouw A. VOS, Klavier onderwijzeres, Kanaalweg 4*2 en den Heer H. DITO, Weststraat 4 en 5 mowwm* Npi'i-iaiil Adre« voor Bloemwerken hel plantten run S'ertlerintien en hel «iin- leugen en onilerhourien van tuinen. Arnnbtvtlmnd. 1 Bestellingen worden ook aangenomen SPOORSTRAAT 28.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1