VITRAG va worden op min rrriffp direct bezorgd GEEN BEHANGSELPAPIER en RANDEN. DEONNOOZELESCHAAPJES J LAK, Spoorgraclt 34. IJ. feta® ORION, Kanaalweg 118. Een Wondervolle DE KORENBEURS. Magazijn „INSULINDE". Spoorstraat 87. geïllustreerde prijscourant gratis. IN DEN VERFMOLEN CHEMISCHE WASSCHERIJ STOOMVERVERIJ. FILIAAL HELDER, KONINGSTRAAT 26. P COVERS, Spuorgracht 28-29 NEEMT PROEF 1 GEBRS. DE WAARD, SEIZOEN 1904- bericht de ontvangst der nieuwe Voorjaarsgoederen. Beddeu, Dekens, enz, Vraag ons Hercules Corset met onbreekbare baleinen f 149. HandschoenPD, Corsetten, Rokken, Eigengemaakte Goedereo. Ook voor Indië Eigengemaakte Damesblouses, ook op maat, zonder prijsverhooging, naar keuze gemaakt. ZIE DE UITSTALLINGEN. ZIE DE PRIJZEN. N. A. HA.\lEWAëNER. „NECTAR". Machinale Verffabriek D.Marees. Koegras. Groote Afslag Bus Npiuazir, m. L. BËEU, BEHANGSELPAPIER en RANDEN. M. L. BEEK, Koloniale Werving. G. KONING, Het Beddenmagazijn levert prima VEEREN BEDDEN, MATRASSEN enz. J. W. KAMPER Sr. Meubelmaker en Stoffeerder. Repareeren, Politoeren en Rekleeden van alle soorten Meubelen, Stoelenvleohten enz. D. C. FRANKFORT, Hoogstraat 38. lste Vroonstraat 81, Werkplaats. Gedurende de Zomerdagen steeds voorgadig versolt ONNE1VKT 25 cent b«j de 5 pond. Verkrjjgbaar bjj Wed. 0. W, Broersma, Eierstr. Kanarie- Zangzaad. J. KUIPER, Binnenhaven UI en C. NOOT, Kerkgracht 43. genezing wordt alléén verkregen door de wereldberoemde balsem* Ds. GRASS. |j|BALSEM No. 1 geneest: Brandwonden, Fjjt, zwerende Borsten, Klieren en verder alle soorten zweren. No. 2 herstelt: Baardschurft, Zeerhoof- den, Dauwworm en alle mogeljjke Huid ziekten. No. 3 verdrijft binnen den kortst moge- lijken tijd alle pjjnen, zooal*Uheumatiek, Jicht, Kneuzingen Spierverrekkingen, pijnen door gevatte koude veroorzaakt enz. No. 3 neemt bij Asthma, Slijm- en Kinkhoest dadelijk alle benauwdheid weg. Prijs per potje met gebruiksaanwijzing t 0.85 Vele attesten ter inzage. Chemische fabriek „ISALA" Kampen. Verkrijgbaar te den Helder bjj J. BAARENS, en gros en detail en bjj QUANTSwknnkn, »De Gaper" Spoorgr. J, HARJER, Spoorstraat 49, is evenals de voorgaande jaren ruim voorzien van Matten, Kleeden en Tapijten, Vloerzeilen enz. Bizonder wordt u attent gemaakt op mijn mooie helder gestreepte en effen Karpetten, welke van de eerste Hollandsche fabrieken worden betrokken en waarvan alzoo de kwaliteit prima puik is. Aanbevelend, J. HARJER. KLOFFIES. Neemt eens proef met de beste ff UtSHO I DKOFFIE van 38 cent per pond. Gegarandeerd zuiver van smaak; bjj elk '/t pond een bon waarop een niet te versmaden prjjs kan vallen Aanbevelend. A WAARDEN, Laan 28. „Café de Valk", Loodsgracht 1 over de Postbrug, te HELDER. Het netste en gezelligste zitje in 't centrum der stad. Koninklijk Bier, en gewone consumptie 6 cent per glas. Aanbevelend, P. GERRITSEN. Thr Gold Mtar Porlwlnc 1 KA Geimpo*teerd d>or de Société Anonyme Utrecht Vraagt rrijscourant en neemt proef met onze prima Sberry- en Madeira Wijnen. Verkrijgbaar bjj n KVF1,* IV Hoofdgracht 76, Helder. Sluisdijkstraat 75, J. EDEN8. lste kwaliteit Gezondsheids-Roggemeel per pak 12 cent. Blanke Rozjjnen z. pitten p. pond 14 Ct. Prima Krenten12 Ct. lste kw. zuivere Bakolie p. liter 28 Ct. Gesmolten Ossenvet pond 28 Ct. Ie kwaliteit POLAK s GRENADINE per '/i 8" flesch. Alle overige Kruideniers- en Grutterswaren concurreerende prjjzen. Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE pakjes a 7« kilo f O 50. '/4 f O 25. STEEDS VERSCH GEBRAND, in het onde Victnaliehnis DIJKSTRAAT 22. •T BESLIST is bet goedkoopste en soliedste adres voor SCHOENWERK in de KONINGDWARSSTR. 52, tevens het beste adres voor IJzersterke School laarzen. Beleefd Aanbevelend, P. v. SCHIJNDEL. Men lette vooral op den naam der Firma. Ooi verkrijg baar gesteld bij A. KORFF Kanaaluteg d. NONKEK ES, Weezentr, Jb. KALE VELD, Wieringen JOH. TAKES, Wieringen, P. BOON Mt., Texel, D. C. KAAN, lJtnuiden. in meer <Jan 100 dessins, van af de goedkoopste tot in de betere genres, zijn dit jaar in bijzondere prachtige dessins voorhanden De grootste keuze in bedrukt NETELDOKK van af 12 ct. MADRAS met. bijpassende franjes Afgepaste TUI.LR GORDIJN EN van af f 3 OO tot f JOO per paar. ECRU GORDIJNLINNEN, FRANJE* CORDELIÈRE*. Open gewerkte ROLGORDIJNEN met tulle volant. SPREIEN en TAFELKLEEDEN. Tegen zeer concurreerende prijzen in het Vraagt s v. TP. stalen. W BIER EN BROODSPOT. P. SPRUIT. - 161 KANAALWEB 161. FOTOtoestellen en benoodigdheden. Prima waar Billijk. Speciaal adres voor GLANS- en GRONDVERF, in Hermetisch gesloten Bussen, in verschillende kleuren. Concurreerende prijzen. N.B. Men lette vooral op den naam DE VERFMOLEN. Achtend, O i KONINGSTRAAT Ontvangen 5 nieuwe Schertsartikelen, fraaie Guirlandes voor versiering vanaf 6 cent, Trekvingecs. Tiffi, Tooverslangen, Confettibommen enz Bruiloftsliederen vanaf 8 Cent per- dozijn. Enorme keuze in Voordrachten. Aanbevelend, jOH, p DE GRMMUW Tapijt- en Meubelmagazijn van Onlvaiisren «lp iiteuw*te Brussels, Tapistry, Linoleums en Vloerzeilen, Tapis-Belge, Axminster en Eoehaar Karpetten en Loopers, afgepaste Vitrages en Tule Gordijnen. Prima kwaliteiten, prachtige patronen en lage prijzen. ÜD/e BIC&REN munten uit door smank en kwaliteit JFiliaai Kanaahneff Vö. I.»5, verte»entvoordigd door TER HALL. Groote bestellingen en blikverpakkingen voor export worden in ons Filiaal aangenomen en direct door ons van de fabriek verzonden. SIGARENFABRIKANTEN, Amsterdam. Kanaalweg 148-149 Langestraat 64. mr Stoffen en Katoentjes. Een prachtige sorteering Effen-, zwarte- en gekleurde STOFFEN. vanaf He goedkoopste tot de fijnste qualiteiten. Groote keuze Fantasie-Katoentjes vanaf 77»c. Zepbirs Satinet, enz. Voor naaisters 1 is dit het a^res. Voor garneerlngs, Knoopen, Kanten, Stola's, Kragen, Voe- ringe, Garen, enz enz. Uitgebreide sorteering. Laagste prjjzen. Vitrages, Kleeden en Zeilen, vindt men nergens in zoo'n uitgebreide keuze en zoo goedkoop. Vitrage vanaf 4 ct. Afgepaste Gordijnen in alle maten Gebloemde Karpetten f 1.15. de bekende solide qualiteiteu, beneden elke concurrentie. r 2*0. Aanbevelend, MOND- EN TAND- - WATER Onschadelijk voor de Tanden en Slijmvliezen. Volkomen antiseptische werking Aangenaam van reuk en frissche smaak. - Prijs f 1. per flacon. Koppen's Verkoophuis, Hoofdgracht 84. Depót der van H. DE WIT, Helder. Aanbevelend van 8 centen de 5 <.n«. S. VAN AMESF00RT, BIERSTRAAT. De gordkoope Ma n d en tri tl kei en Manden makerij KEIZERSTRAAT 65 Ontvangen da nieuwste modellen: Sportkarren, Theetafels, Tuintafels, Bloenstafels, Bloem- standaarde, Pwaplulest andnards, Fogelkooien m.standaards, Porte Manteau Tuinstoelen Groote sorteering Rietstoelen. Solide goederen. Reparatiën aan Rietstoelen. Laagste prgsnoteering. H. VAÜ ÜIEUIIK. icocdknoper adres voor alle soorten Kasten. Ntoelen. Tafels. Nplesels. NehllderUen. Har- pellen. %'loerkleeden. Vloerzeilen. Matten, Loopers. Tafelkleden. Bedden. Beken*. M»(ra**en, Ledikanten. Waechtafcls, en verder alle Bni*houdelUke Artikelen, dan bU KAIVAAI.WKU l«9. tegenover de B. H. B. SCHOOL Koningstraat 3. Concurreerende prijzen. Ruime keuze Nieuwste patronen Aanbevelend, J. Bakker Azn. De grootste sorteering en de laagste prijzen KINDERWAGENS en Sportwagens, vindt men bij Kanaalweg 169, tegenover de R.H B.School. Gegarandeerd wordt dat de hardnekkigste BORST-, LONG- en KEELKWALEN, alsmede ASTHMA, onherroepelijk door „SAM0SA" geneest PK" den strengsten koest in één dag. ~Vfl Men volge precies de gebruiksaanwijzing I Deze GRIEKSCHE DRUIVKNBORSTBONIG van den beroem den Dr. VEJATOS is verkrijgbaar bjj de Firma's H. DITO, West- straat No. 4 en 5 en M. DIJKER, Rozenstraat 24. HASHUELU r 200. bjj bet aangaan van eene vrjj willige verbintenis voor Zes jaren, en voor ingeljjfden bjj de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dienst, bjj het aangaan van eene verbintenis, om Twee jaren gedetacheerd te worden naar OOST-IND1E. Aanbrenggeld i Twintig Gulden, Men melde zich aanVrijwilligers en Militieplichtigen met onbepaald verlof den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwjjk, of bjj een der plaafseljjke of Garnizoens-CommandantenMilitieplichtigen onder de Wapenen, bjj hun onmiddellgken Chef. Alle soorten Borstelwerk, Sponsen, Zeemleer, Kwasten, enz. Spiegels, Schilderijen, Wandborden, hoek en wand Étagères, Theetafels, Etagere-Tafels, Parapluiestandaards, Porte manteau, Beelden, Groepen, Vazen, Glas-, Kristal-, Porselein- en Aardewerk, Lampen en alle losse Lampendeelen en nog duizenden artikelen worden dit jaar lager dan ooit bij mij verkocht. Doet Uw voordeel, de prijzen zijn spotgoedkoop. Keizerstraat 66 tot 72. P. VAN GKUNNINGEN. Opruiming van RIETEN8TOELEN. IAAI UB Hat vanouds zeer gunstig bekend adres voor de levering van zuivere WIJNEN, LIKEUREN eo GE DISTILLEERD, Sto. is W. JAGER GERLINGS Firma J. H. ENSCHEDE. Wijnhandslarsn. Kantoren HAARLEM, Spaarne. HELDER, Hoofdgracht 30. Hoofd-Agent Depothouder Voor bruiloften en partijen gemakkelijke conditiën. Hoofdgracht 30. Nleuwediep. Prijscouranten worden op aanvraag gaarne gezonden. wmwwwwwwwww* »Wlf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2