KLEINE COURANT ;t Vliegend Blaadje voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulowna De Oorlog in het Oosten. Haat en Smart. No. 3255 Woensdag 27 April 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Atoonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct.,fr.p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 g i Zondagsblad 87' 45 0.75 i Modeblad 55 80 0.90 Mozik. Bloemlezing >»>60>>>>85> 0.90 Voor 't Buitenland bg Tooraitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. UitgeversBXRKHOUT Co., te Helder. ■■Naai Spoorstraat. AavertenUön van 1 tot 4 regels Elke regel meer 4 maal geplaatst. 1 maal gratis. Bewga-exemplaar 21/» Ct. ^ignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend 25 Cent. 6 Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOKGENS vóór 10 uur min het Bureau bezorgd zijn. Nieuwstijdingen. HELDER, 20 April 1904. J.l. Zaterdagavond waron we in de gelegen heid kennis to maken met de onlangs opge richte Heldersche Tooneelverceniging T. A. V. E. N. U., die alstoen in Casinohare eerste feestelijke bijeenkomst hield en door tal van genoodigden was bezocht. Deze kennismaking was een hoogst aangename en gaf ons do overtuiging dat do jonge vereeni- ging aan jongelui ruimsclnota gelegenheid kan bieden tot een gepaste ontspanning na de dageljjkschc bezigheden. De vergadering werd door den President, den heer W. 1'. M. Rossier, met een flinke toespraak geopend. Na allen welkom te hebben geheetcn, zette h\j het doel der vereeniging uiteen, hetwelk bestaat in het bestudcc cd van grootere cn kleinere tooncelstukkcn, waardoor aangename cn gezolligc uurtjes go- sloten en liefde voor het schoone opgewekt kan worden Cm de club een bljjvend be staan te verzekeren verzocht hij do toetred ng der aanwezigen als kunstlievende leden tegen een jaarljjksche contributie van f 8.— Verder brucltt spreker een woord van dank aan den heer Puinbrock voor do frauie vcr- siering der zaal, den regisseur voor zjjn velo bemoeiingen en den adviseur, den heer H. Mei.jers, voor zijn gewaardeerde raad gevingen en riep ten slotte een welwillende booordceling in over hetgeen de jonge en ongeschoolde krachten ten tooneele zouden voeren. Nfdeze openingsrede werd door 6 dames leden, zeer aardig eenige coupletten gezongen, behelzende de beste wenschen voor T. A. V. E. N. U. en daarna had do opvoering plaats van 2 blijspelen, n.1. .Een slaaf der Eubiotiek* en man is vrijmetselaar.* De opvoering liep bciat van stapel, men kon merken, dat de stukken met toewijding ingestudeerd waren en men zou niet gezegd hebben, dat de spelers voor het eerst op do planken kwamen. Luide werden zjj dan ook toegejuicht, vooral het eerste stuk viel bgzonder in den geest. Na afloop vermaakten de jongelui zich nog eenige uren met dansen. Wieringerwaard, 22 April. Nadat door het polderbestuur vau Auna Paulowna besloten was slechta f 20 000 aan het tram-comité Wieringerwaard Schagen toe te zeggen in plaats van de gevraagde 1 35.000, hebben eenige landeigenaars van i uit het oosteljjk deel van genoemden die daar bezittingen hebben, in i vergadering de ontbrekende f 15.000 ruimschoots aangezuiverd. Ook anderen buitenwonenden eigenaars zal eene bgdrage gevraagd worden, opdat dezestreek binnen betrekkelijk korten tijd uit haar reeds te lang bestaand isolement moge geraken. Te Ilpendam werd op eene stoom baggermachine in den polder De Nes een der werklieden in korten tgd blind, zoo dat zgne makkers bem uit bet werktuig moesten dragen. AIb oorzaak wordt ge noemd zwaveldamp, die nit de loskomende veenlaag opstggt. Een Reddingshuis voor gevallen vrouwen is Donderdagmiddag door bet Leger des Heils in de Linaeusstraat te Amsterdam geopend. 't Is een villa, even over de spoorweg- baan gelegen, die geheel gerestaureerd en ingericht is voor een vijftigtal vrouwen, die door het Leger des Heils worden op genomen. Op de benedenverdieping heeft men links, van den corridor, de eet- en ontvangkamer voor bet Leger des Lieils opgenomen. Op de eerste verdieping liggen een drie tal kamers voor de opgenomen vrouwen. Voorts is er een kamer voor een drietal vrouwelijke officieren, benevens de kamer voor de bevelvoerende officier mevr. com mandante Estill. Op den zolder is nog een slaapvertrek met een twaalftal bedden, benevens een tweetal slaapkamers voor vrouwelijke officieren. De keuken is in het souterrain gelegen, en daarnaast, aan de linkerzijde van de gang een kamer voor han, die de opge nomen vrouwen komen bezoeken. Dit ver trek zal tevens dienst doen als recreatie zaal voor de officieren. Nog heeft men hier een tweetal provisie-kamers en twee badkamers. Achter het huis ligt e»a groote tuin, met rustieke tentjes en een watertje met een landelijk bruggetje er overheen. Boven dien stait in den tuiu nog een flink ge bouw, dat als wa«chhuis met strijkkamer en dro)g<o'der ingericht is. En achterin ligt een moestuintje. Dit nieuwe t»huis is in de plaats ge komen van het Reddingshuis in bet Li- naeuspark. Men meldt uit Haarlem Omdat de schooljeugd uit de omstreken wel eens wat rumoerig was en het daar door andere piswgiera lastig maakte, heeft de H. IJ. spoor het besluit genomen dat alle jongens bg elkaar moeten, in een af zonderlijk rjjtuig. Daardoor is men van den wal in de sloot geraakt en vandaag zjju er niet minder dan drie klachten bg de maat schappij inged.end. Het is dan ook meer dan ergerlijk zoo als de jeugd uit IJmuiden, Beverwjjk en Alkmaar beeft huisgehouden. In den trein van IJmuiden was een schot van een coupé totaal moedwillig uitgetrapt en van een ander had men de velgen stukgesneden. Uit een trein van Velaen werd meteen stuk hout gegooid op een passeerden trein te Bloemendaul, zoodat een ruit werd ver brijzeld, en een der IJmuidensche jongens is door z£n kornuiten zoo gemolesteerd d.»t de vader daarover «en klacht heeft ingediend. Reeds vroeger werd schandalig gedaan, doch dan bleef het bg stuk«ngden der riemen van de raampjes en uitrukken van de armstenners, waarvau tenminste geen gevaar was te duchten. Nu echter zal de maatschappij krachtig optreden. Tot nu toe weigeren de jongens te zpg- gen wie de daders zjjn van het stuk werpen van de ruit, doch de justitie zal dit er wel uit krijgen. De brutaliteit gaat zoo ver, dat van middag, bg aankomst van den trein uit Haarlem te Velsen, de jongens den con ducteur toeriepen zou je niet eens gaan kqken of er niks iB vernield Uit de Lemmer meldt men Vrijdagmiddag had alhier een droevig ongeval plaats. De heer S., hoofd der o. I. sihool, die, na afloop der school, een fi-ts- tochtje langs den straatweg ging maken, kwam, niet ver van hier, met de fiets te vallen en bleef bewusteloos liggen. Dade lijk in eene naburige boerderg binnenge dragen, bleken de levensgeesten van den heer S. reeds geweken te zyn. Olie op vloeren. In den laatsten tgd is herhaaldelijk gewezen op het nut vau het oliën der schoollokalen enz. als beter mildel tegen stof dan bezems en stoffer*, welke Pasteur eo s 1000 maal gevaarlijker beeft genoemd dan bommen en granaten. Ia een Duitsch blid voor gezondheidsleer wordt hierom trent door twee stadsartseu te Dortmund een zeer gunstig rapport uitgebracht na onderzoekingen in het gemeentelijk bacte riologisch laboratorium. Zjj verklaren >De gewone wjjze van schoonmaken der lokalen beantwoordt niet aan de eischen der gezondheidsleer. Een belangrgke ver mindering van het stofgehalte in de klas- senlokalen en e«n gemakkelijker schoon maak dan volgens de tot dusver toegepaste oppervlakkige wjjze, is te verkrijgen door de vloeren te besmeren met stofbindende olie, geljjk uit onze onderzoekingen buiten allen twgfel is gesteld. Het oliën gaat het bederveu vau de lucht in de school tegen en behoort daarom ten zeerste te worden aanbevolen. Het is niet alleen in het be lang van de gezondheid der onderwjjzers en der leeriogen, maar maakt ook de taak der schoonmaaksters lichter. Kon. Mij. „De Schelde De Vrjjdag te Vlissingen g<-houIen ver gadering van aandeelhouders der Konink lijke Maatschappij »de Schelde". Scheep bouw- en Werktuigenfabriek te Vlissingen, heeft de balans en de winst- en verlies rekening over 1903 goedgekeurd en bet dividend voor 1903 vastgesteld op 6 pet. Aan het verslag over bet met uit. De cember 1903 geein-ligde boekjaar wordt h-t volgende ontleend De malaise op scheepvaartgebied, voor zoover die zich iu een lage vrachtenmarkt afspiegelt, bleef ook in het afgeloopen jaar voortduren en was oorzaak, dat de aidee- ling scheepsbouw slechts met weinig orders werd bedeeld en een groot aantal werklie den tot die afdeelicg behoorende wegens werkgebiek moest worden ufgedankt. Ia de afdeeling machinebouw en ketel- makerjj daarentpgen wa9 er overvloedig werk en werd dit jaar zelfs bet record geslagen met het aantal afgeleverde stoom ketels. Het aantal stoomketels in 1903 ge leverd bsdroeg 43, met gezamtnlgk 76,043 vierk. voet verwarmingsoppervlak. Aaa stoommachines werden ruim 16,000 IPK. afgeleverd. Mede werden verschillende be langrijke reparatiën uitgevoerd. Thans geeft ook de afdeeling scheeps bouw, alle stof tot tevredenheid. In be werking zgn 2 stalen mail-stoomschepen voor de Rotterdamsche Lloyi2 torpedo booten, type Opbir, en een onderzeesche torpedoboot voor de Nederlandsche ma rine2 hopperzandzuigers-Frühling's pa tent voor Engelsche rekening; en eeir stoorabrand'puii vaartuig Voort8 zgn in bewerking een groot aan tal stoommaohiues en 56 stoomketels. Bo vendien zgn aangenomen eenige belangrgke reparatiën zoowel voor het departement van marine als voor particuliere reederjjen. Tengevolge van slapte in de afdeeling scheepsbouw was het aantal werklieden op 31 December slechts 931 man, terwjjl thans echter dat aantal weder geklommen is tot 1256 man. Dennenlucht in huis In een kom giet men een liter kokend water en doet hierbjj zoowat een theeiep»l terpentijnolie. Infecties worden door dit dagelijks twee, driemaal ververscht mengsel onschadelijk gemaakt Bjj teringlijders ia de uitwerking vaak verrassend. Uit Kopenhagen wordt bericht, dat er te Aalesund in verband met de verdee ling van bet ingekomen geld voor de slachtoffers van den grooten brand, die dezen winter vrjjwel dit gebeele Noorsche stadje in de asch legde, ernstige Bchanda- len zgn voorgekomen. Er heerscht zoo groote oneenighnd, dat de staat zich ge noodzaakt heeft gezi>n tmschenbeide te komen. Sommigen zeggen ronduit, dat het door liefdadige taenschen bijeengebrachte geld de bevolking van Aalesun 1 meer heeft geschaad dm gebaat, omdat velen meenen, dat zq nu niet meer behoeven te werken. Zij vertellen elkaar, dat er geld genoeg is ingekomen om allen, die bg den brand have en goed hebben verloren, in staat te stellen, voortaan van hun renten te leven, maar dat de >grooten" de arme lieden weer bjjna niemendal gunnen. Zg eischen, dat al het geld dadeljjk verdeeld zal wor den, en zjj protesteeren er tegen, dat een belangrgke som, ruim een half millioen kronen, zou worden uitgekeerd aan de ge meente Aalesund voor het optrekken van nieuwe gemeente-gebouwen en als schade loosstelling voor niet invorderbare belas tingen. Gemeenteraad van Wieringen, Vergadering van 22 April 1904. Voorzitter de Burgemeester. Afwezig de heer P. Tjjsen. De Voorzitter opent de Vergadering, de notulen worden voorgelezen en vastgesteld. Van den Rijksbetaalmeester is bericht in gekomen eener storting van f1132 in de ge meentekas, en van den heer Berghuis dat hjj xjjne benooming tot onderwijzer to Hippoly- tushouf aanneemt- Do maandstaat van hot zeegras over Febru ari en Maart wordt aangeboden. Op oen reclame van den beer A. Kooiman, wordt besloten zjjn aanslag in den Hoofde- Ijjken omslag met f2.— te verminderen. Aan L. do Wit wordt op zjjn verzoek af^chrjjving verleend van do helft van zjjn aanslag in de hondenbelasting, wegens het afschaffen van zijne honden. Aan don heer A. Ktisielman wordt op ver zoek, eervol ontslug verleend als Armvoogd en in dions plaats benoemd de heer Albert Duijnker, terwjjl de heeren P. Kaan cn S. Koorn als aftredende leden weder worden benoemd. De rekening en verantwoording van heeren Armvoogden over het afgeloopcn jaar, wordt voor den Raad ter inzage gelegd ter Secre tarie. Tot leden van hot Stembureau voor de verkiezing van Provinciale Staten worden benoemd de lu-cren P. Koorn oii A. Peere boom en tot plaatsvervangers de overige leden cn bjj verhindering van den Voorzitter, den heerObrecn. Wegens het overljjdcn van den heer Chris Grootes te Westzaan, die met den verkoop van het gemaaido zeegras in het Binncnlaud was belast, wordt besloten om eeno oproeping to doen van personen, die genegen mochten zjjn, om met 1 Augustus aanstaande als ver- kooper voor hot Binnonland op to treden. Bjj do rondvraag wordt de plaatsing van de nieuwe school op Oosterland besproken en besloten haar te bouwen tusschen de begraaf plaats en het tegenwoordige schoolgebouw, met de ramen aan de zuidzjjde. Daarna sluit de Voorzitter de Vergadering. Uit het Buitenland. De President der Fransche republiek Ernilo Loubet brengt een officieel bezoek aan den koning van Italië to Rome. En de stad der zeven heuvelen maakt zicii op om den gast, die in zjjn land den koning zoo harteljjk ont ving, met grooten luister te ontvangen. De ontvangst kan hartelijk zjjn, want de verstandhouding tusschen Italië en Fraokrjjk is op dit oogenblik beter dan zo ooit geweest is, sedert bet bestaan van bet Drievoudig Verbond en den Tweebond. Hot tjjdstip is gunstig, nu in Italië een zoo goede stemming heerscht over het arbitrage-verdrag met de zusternatie gesloten. De nauwere aaneensluiting en het verbetc ren der goede verstandhouding tusschen dc volkeren van Europa sjju toe te juichen om dat ze den algemeenen vredeband hechter en sterker maken en de algemoene vredesbeweging onder de volkeren versterkt. President Loubet zal geen bezoek brengen aan Paus Pius X De paus volgt dezelfde gedragslijn als zjjn voorgangers en ontvangt geen katholieke vorsten of daarmee geljjk gestclden, die een bezoek gebracht hebben aan het Quirinaal. Wat aan koning Frans Jozef cn koning Carloa geweigerd werd, wordt ook geweigerd of zou ook geweigerd worden aan president Loubet. De «Temps* deelt van welingelichte z|jde hieromtrent mee, dat de Paus verklaard heeft, dat het hem werkeljjk leed doet den president niet te kunnen ontvangen, doch dat hjj niet afwjjken wil van den steeds gevolg den weg. Dio weigering heeft volstrekt geen vijandige of minder aangenamo bedoeling noch voor Frankrjjk, noch voor zjjn president. Pius X heeft intusschen maatregelen be volen om het verblijf van den president te Rome, zoo weinig mogelijk Ij storen. Hjj zal in dien ijjd geen audiënties verleenon. Deze mcdedeelingen van de .Temps. sullen zeker do gemoedsbezwaren van de Fransche clcricalen tegen de reis voor een groot deel wegnemen, want overigons begroeten ook zjj met vreugde de toenadering tusschen de beide stamverwante naties. De spoorwegstaking in Hongarjje duurt nog voort. De onderhandelingen tusschen de suikers en den oud-minister Vörüs hebben geen resultaat gehad. De regecring is bereid met de voornaamste wenschen der stakers reke ning te houden, maar heeft teven» pertinent verklaard, dat zij niet bukken zal voor be dreigingen of bevelen. Het spoorwegregiment is gemobiliseerd en de reserves zjjn opgeroepen om dienst te doen bjj do staatsspoorwegen. Daar tot deze reserve een groot aantal stokers en machinisten bo- hooren zullen deze dus als militairen worden opgeroepen om dienst te doen. De personendiensl kan dan worden hervat en de internationale treinen allen loo|>en. Dat de staking in de verschillende doelen des rijks groot ongerief veroorzaakt is licht to begrijpen. Do levensmiddelen stjjgon in enkele roods aanzienlijk in prjjs. De keizer heeft voorloopig van zjjue reis naar Honga rjje afgozion. Wjjl ook hot telegraafpersoneel heeft gestaakt, weet men van verscheidene treinen niet waar zjj gebleven zijn. Het schjjnt dat do maatregelen der regee- ring gewerkt hebben. Reuter seint althans dut het stakings-comité roods verklaardo dat de ambtenaren gereed zjjn hot werk op de door de regecring gestelde eischen te hervatten. Het Kaapsche Parlement heeft in tweede lesing het kieswet ontwerp met 42 tegen 34 stemmen aangenomen. Jameson cn zjjn aan hang hebben in het Parlement harde woorden moeten hooren. Do afgevaardigde Burton, zelf Engelachman van geboorte, Tcrweel hem dat zjj stelselmatig de Afrikaanders onder drukken en van hunne rechten berooven. Hjj waarschuwde dat het geduld der Afrikaanders wel eens kon uitgoput raken. Een aantal Boeren zjjn gevangen genomen, beschuldigd van hot smeden van een complot met het doel een algemeenen Boerenopstand te ver oorzaken en de beide kolonies te overrompe len. 't Schjjnt echter dat in deze heele zaak ontzagtjjk overdreven wordt, zeker om stem ming temaken. Over het bestuur in Transvaal komen allerlei klachten in. Ook de Kaffers zjjn lang niet tevreden over de behandeling, die zjj van de Engelscho bestuurders onder vinden. Van bet oorlogsterrein in het verro Oosten is weinig belangrjjk nieuws. Het meeste is ontleend aan Engelscho bladen. De Russische kruiser «Pobieda* is in het dok onderzocht en volkomen onbruikbaar gebleken. Uit Seoul verneemt een der bladen dat het beleg van Port-Arthur veertien dagen gestaakt is omdat de schepen van alle kanten gevaar loopea tegen Russische en Japansche mijnen, die in grooten getale schjjnen rond te drjjvcn, to stooten. Reuter seint dat 't eerste Japansche legerkorps den Yaloe ongehiuderd is overgetrokken. De Rassen schjjnen terug te trekken, doch hnnne voorposten blijven voeling houden met do Japansche aideelingen. Een ernstig gevecht wordt vermeden doch hier en daar vielen enkele schermutselingen voor. Stadhouder Alexijef heeft aan den czaar thans het uitvoerige officiëcle rapport omtrent het gebeurde met de .Potrapawlowsk" gezon den. Daaruit blijkt dat bchalvo dit groote p ook do bovengenoemde «Pobieda* door mjjn was getroffen. Van het slagschip alleen 7 officieren en 73 man gered. Er loopen gcnichten over interventieplan nen van Engeland. Van Russische zjjde wordt verklaard dat Rusland niet daarop gesteld is. A a ii b e t e tl i n K e n in Noord Holland. 2 Mei 1904 W i e r i n g c r w a a r d 3 ure. Djjkgraaf cn heemraden van den polder Wieringerwaard in het polderhuisd e leve ring van pl.m. 750 M3, fijn gewasachen on- dorhoudsgr., to lev. vóór 1 Octobor 1904, franco voor den wal aan het Zand, gem. Zjjpe. 3 Mei 1904 Anna Paulowna.-— Het gemeentebestuur h e t bouwen van een post kantoor met directeurswoning aan de Kleine Sluis aldaarbestek cn teek. ad. f 1.75 ver- krjjgbaar ter secretarieinl. te bekomen bjj den gcm.-opzichter R. Dekker. 5 Mei 1904. Haarlem 11 ure. Hc4 miniiL van waterstaat, handel en njjverheid, het gebouw van bet prov. best h e t opnieuw maken van een wegens aanvaring opgeruimden rumstoel in het buitentoeleidings- kanaal naar de groote schutsluis le IJmuiden, begr. f 7900; bestek no. 79 ligt ter lozing aan het gebouw van genoemd minisU, aan do lokalen der prov. best. en is te bekomen bjj de firma Gcbr. van Gleef, Spui no. 28a te 's-Gravenhage. 6 Mei 1904. Wieringen 2 ure. Djjkgraaf en heemraden van het heemraad schap Wieringen, in het lokaal van C. C. Koorn d o levering van plm. 300 M*. onder- houdsgrint franco op aan to wjjzen losplaatsen voor den wal inl. te bekomen bjj don djjk graaf V. Hcjjblok en don secretaris C. M. Koorn. Lijst van onbekende Brieven. Postk. Helder, lo helft maand April. M. G. Korte, Utrecht. P. Dekker, Am sterdam. D. Wcrx, id. J. Phaff, id. Wed. C. de Brujjoe, 's f lage. J. Smit, id. U. Ilottema, Groningen. Mevr. Zwiefoulie, Lochem. Briefkaarten, Wed. Bloomink, Amsterdam. G. C. Tesch- mar, id. llit 't Buitenland terug ontvangen. N. Nannings, Las Palrnas. H. Keulen, Somorung. Eon Russisch verliet. PETHBSBÜRG, 22 April. Een heden door admiraal Alexejef aan den Tsaar ver zonden telegram luidt: »Bg het leggen van e*n mgnrersperring door stoomsloepen kwamen tengevolge van een ontjjdige ont- {iloffing op het achterste deel van een sloep nitenant Peter Peil en 20 man om. Generaal Koeropatkin vermeldt in een ambtelgk telegram de inhechtenisneming van de twee Japansche spionnen, de offi cieren Tsjewo Joekoka en Teisko Oki, bg het station Toer-tsji-cha, in hun bezit vond men kaarten, werktuigen om den spoorweg op te breken, dyuamietpatronen, enz. Zg waren in Mongoolsche kleeding vermom 1. De krggsraad veroordeelde hen tot d»n dood door den strop. Het strekt Koeropatkin tot eer, dat hjj de officieren een krjjg.nnausdood ten deel liet vallen, en hen liet fusileeren. Het vonnis is den 2len voltrokken. Zeer npmerkeljjk is, dat het station waar deze sp:onnen gepakt werden, zoo ver binnenslands ligtnog voorbjj Tsitai- kai, ten noordwesten van Charbin. Vijftienhonderd werklieden van de scheeps werven aan de Zwarte Zee en 2000 van die aan de Oostzee zullen, naar de Daily Grapic verneemt, naar Port Arthur ge zonden worden, om de Russische oorlogs schepen te herstellen. Uit Kroonstad komt bericht van een poging tot vernieling van een Russisch oorlogsschip, waar men dynamiet aan boord heelt gevonden, dst niet voor militaire doeleinden was bestemd. Er is geen twjjfel of de springstof is aan boord gebracht met het doel het schip te vernielen. FEUILLETOI. 16.) Hildegard was haar vader tegemoet gejjld en had zijn handen met kussen en tranen bedekt. Zjj meende, hem niet genoeg bewjjztn van kinderljjke zachtheid te kunnen geven, en het drakte haar zwaar, dat zjj een geheim, al was het nog zoo onschuldig, voor hem had. Het onrecht, dat zjj hem had gedaan, wilde zjj daarvoor weer goed maken, dat zjj aanhoudend kleine opmerkzaam lieden verzon en er op stond hem zoo goed mogcljjk te verplegen want hoe onbeduideud de wonde ook was, hield zjj hem toch een paar dagen in huia. In het slot had men de gebeurtenis even eens druk besproken, doch er eigenljjk weinig gewicht aan gehecht. Wal ter von Scholten bleef langer, dan aanvankeljjk zjjn plan was. De bewondering, welke hjj voor Constanco gevoelde, groeide aan van uur tot uur ea veranderde cindeljjk In vurige liefde. Hjj was geen harlslocbtcljjke, exeotrieke natuur, die vlug in vuur geraakte- en vlug weer afkoelde. Wat hjj va-l had, hield hjj vost met bewondcDBwaardige kracht Wel is waar maakte zjjn gansche wezen den indruk alsof hjj zich nooit door den machtigen invloed van het oogenblik kon laten meealeepen en tot op zekere hoogte be oordeelde men hem in dit opzicht vrjj juist Hjj was geen dweeper en onthousiast, doch een monsch, dio scherp onderzooht en de wereld zag in haar werkeljjke gestalte, die zich niet liet verblinden, maar ook niet be driegen omtrent 't ontbreken van onvolkomen heden. .Schollen ontdekte zeer goed, dat freule von Arnheim eigenschappon had, dio haar aan den rand des verderfs konden brengen dat haar wildheid cn haar heerschzucht, haar hoogmoed van haar niet het ideaal van vrouwe- ljjke zachtheid maakten, maar juist haar energie en hartstochtelijkheid, in vereeniging met haar groote schoonheid ketenden hom. Dit driftig klop pende hart te veroveren, deze trots te ver anderen in zachtheid, de trotsche lippen woorden van zachtheid cn liefde te hooren fluisteren, dat was een prjjs, die waard was, dat men er met volharding om vocht. Tot nog toe mocht hot hem echter niet gelukken, Constunco gunstig voor hom te stemmen. Voor haar gloeiende tantasie zweefde een gansch ander beeld. Soms scheen het wel, alsof zjj iets voor hem gevoelde, doch reeds in het volgende oogenblik deed een spotachtig gezegde, een koele verbaasde blik dezen in druk weer verzwjjgea. Zjj verheugde zich iu de macht harer bekoorlijkheid en werd spoedig geprezen als de meest gevierde schoonheid van den omtrek. 'e Morgens verliet zjj dikwerf, misschien wel om Alexundra te tarten, het park. Zjj wandelde dan naar den molen, waar zjj soms Hildegard ontmoette, dio, terwjjl liainor nog sliep, het haar lief gewerden plekje bezocht. Eerst wilde het jonge meisje haar onlwjjkcn, maar langzamerhand kwam ook zjj eenigszina onder den indruk van de bekoring welke Constanco wist uil te oefenen. De herhaalde vragen naar den tor-stand van den gewonde trollen haar en liet duideljjk zien hoe on rechtvaardig de haat jegens de slotbewonors was. Zjj hield van freule von Arnheim, do:h vreesde haar ook een weinig, want deze wist haar to imponeeren. Steeds klonk er iets bevelends in do vriendeljjke woorden, en Hildegard was evenals haar overledene moe der, gewoon zich te schikken. Zjj wilde haar vader niet ongehoorzaam zjjn, maar evenmin Constanco beleedigon, die toch immers ook niets met den onzaligen twist had uit te staan. Bovendien wilde de grootmoeder niet, dut zjj steeds thuis zat. Zulk ecu jong ding moest, beweging hebben. .Wanneer gjj vader den tjjd wilt helpen vcrdrjjven, zorg dan dat, zoolang hij slaapt, gjj uw gewone wandeling naar den molen doet', zei zjj en duldde geen tegenspraak. Hildegard ging dan cn koerde telkens bedrukt terug, wanneer zjj freule von Arnheim niet had gezien. De morgen toen zjj naar de oude Lize waren gegaan, bleef bjj haar nog altjjd in aangename herinnering. Rainer herstelde spoedigde gedwongen rust begon hom te vervelen. Hjj gevoelde behoefte, met den ouden jjver weer werkzaam te zijn en het verzuimde in te balen, üp zekeren dag verliet hjj veel vroeger dan anders hel bed, met het plan de arbeiders op het veld te verrassen en soo geschiedde het dat hjj, de meisjes in een druk gesprek betrapte. Niet ver van den molen stond een eeuwenoude eik, welke stam door een houten bank was omgeven. Hier zat Constanco, het schoono hootd achterover geleund en het sierlijke voetje geplaatst op een met mos be groeiden steen. Haar houding had iets voor- naam-onverschilligs. Hildegard reikte haar juist eenige roten toe, die zjj zeker in den tuin had geplukttoon zjj echter haar vader bemerkte schrok zjj en een glooiendrood kleurde haar gezichtje. Hjj bemerkte dal en zjjn wrevel werd daardoor nog grooter. Zjj was sich dus bewust, dat zjj tegou zjjn wil han delde en toch deed zjj het en do andere zat daar als een vorstin, dio zich laat huldi gen en zag hem zoo onverschillig aan, alt wist zjj in hel geheel niet, hoe hjj over do bewoners van het slot dacht on toch was dat voor niemand een geheimzjj bekom morde er zich bljjkbaar niet overhet deed haar misschien genoegen hem to ergeren, Welnu, dan zou hjj haar toonon, dat zyn wil tenminste in dit opzicht oven voel macht had als do hare en dat haar voorname af komst en haar trots hem niet don minste eerbied inboezemden. Hjj groette hoffeljjk, maar koel en beval zjjn dochter hem te vol gen. Deze maakte zich dadeljjk daartoe ge reed toen Constanco den wensch uitsprak, dat Hildegard haar nog een eind zou verge zellen. Gewend, dat alles geschiedde, zonale zjj het verlangde, voelde zjjoen onweer staanbaar verlangen, den somberen, onvrien- deljjken man eveneens tot toegeven te dwin gen. Zjj wendde zich daarem met dit verzoek tot hem, doen sprak hel uit op zulk een bevelende wjjs, dat het veeleer een bevel grleek. Dmt prikkelde Rainer. Tameljjk ruw ant woordde hij, dal zjjn dochter geen gezelschap was voor het freule van het alot. Constanco wist zeer goed, hoe bjj dat meende, doch zjj wilde hem niet begrjjpcn De verzoeking hom iets vernederends to zeggen, deed haar inct zekeren trots toe voegen »Ik geef niemand het recht, mjjn handelingen te beoordcelen. Wanneer het mij behaagt le gaan met ecu meisje uit den bur gerstand, dan doe ik dat, al mag men mjj nog zoo berispen.* ,U vat mjjn woorden verkeerd op!' riep hjj toornig. .Ik zou niet weten waarom men sou meenen dat mjjn dochter een onverdiende gunst on eor ten deel viol, wanneer zjj naast u mag wandelen. Do «Edelhof* is door eer lijken arbeid gebracht tot hetgeen zjj nu is; het slot word geeeid van geslacht tot geslacht en heeft zjjn eerbiedwaardig aanzien verloren, sedert de rjjkdom moet dienen om pSantas- tische huizen to bevredigen. Hildegard Rainer slaat geen trede lager dan de freule von Arnheiin. I)at is mjjn meening, cn die ver heel ik u oven weinig als anderen, dio lust hebben haar aan te hooren.* Constanco verbleekte. Zjj stond op en vcr- wjjderde zich, zonder de haar toegestoken band van het jonge meisje aan te raken of het trotsche hoofd ook slechts le buigen tot een groet. Do rozen, welke zij van Hil degard had gekregen, gleden haar uit do vingers, vielen op het gras eo zjj vertrapte zo, zonder dat men kon' zeggen, dat hot met opzet of toeval gebeurde. Rainer geloofde het eerste en maakte er zjjn dochter opmerkzaam op. Deze trachtte do vortoornde vriendin te verdedigen, doch deed dit met een zekere schuchterheid, want zjj wilde haar vader nog niet moer ver toornen. «Hoogmoedig cn zonder hart, zoo zjjn zij allen, die daar, uit eo ingaan riep hjj, do hand uitstrekkende naar het slot. «Of zjj bloemen vertrappen of hut geluk van ecu monsch, het gaat hun niet aan. Welnu, wie weet hot? .Misschien hoeft het noodlot nog wel ecu duchtige les voor de hoogge borenen nietsdoeners, dio groote loegloopers. Misschien komt er ecas een einde aan al die hoerljjkheid, voor men er op bedacht is. Op den dag waarop dit sou geschieden, zou het er lustig toegaan op den .Kdelhof!* Terwjjl Hans Rainer sich hoe langer hoe meer opwond, dook aebu-r het kreupelhout naast hum du gestalte eener vrouw op. Het was de oude Lize, dio kruiden had verzameld en thans naar het dorp wilde gaan, om ze te verkoopen. Vriendeljjk groetend sloop zjj nader en bood het mcisjo eenige planten aan, terwjjl zjj zei .Die brengen geluk, wanneer u ze in het corsct innaait.* De slochtc stemming van den opgewonden man word hierdoor nog slechter. Mot oen hard woord wees hij de oude vrouw weg on verbood haar zulke dwaze, bjjgeloovigo praat jes te houden, die alleen maar geschikt wa ren om de jonge deerne hot hoofd op hol te brengen. Zacht voor zich heen mompelend, zooals zjj steeds gewoon wat, wanneer zjj boos was, ging Lize haren weg; Imuttchen had Constance .Hohenfcls' be reikt. Haar schoon gelaat, dat zooeven zoo block was, gloeide thansde kleine voetjes die anders scheenon to zweven, werden thans vast en krachtig neergezet en tusschen de donkere wenkbrauwen stond een rimpel. In de voorzaal ontmoette zjj den vrjj heer Hjj zag er ernstig, bijna misnoegd uit. Ik heb iets belangrjjks met u te sprekon', zei hjj. «Het is mjj alsof er vlammen in de lucht flikkeren*, antwoordde zjj, den bood afnemend cn het zwarte haar achterover werpende. In do oude zaal is het koel, wanneer gjj wilt, geleid ik u daarheen». Deze woorden klonken zonderling opgewekt. Zjj zag hem verbaasd aan, knikte en volgde hem. Gisbert en Constanoe liepen op en neer. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1