SigarenmagazUn Spoorstraat 54. GROOTEN UITVERKOOP BIJ S. MANHEIM - LANGESTRAAT. D. KOPPEN. ZUinSTRAAT 73. Opgelet Tandarts Ansingh, STANDAARD WRIJFWAS Overtuigt 0 en doet Uw voordeel J. TISSING, BLQBMEN. Attentie Openbare Verkooping Inboedel en Meubilaire Goederen, Openbare Verkooping Openbare Verkooping. otaris OBREEN. t Voor 22 centen!! Bloemen. Hiermede hebben tri/ het genoegen MJ de opening mede te deeient an het lk. J. VAX JEATKK, Directeur. Schoenmaker Profiteert nog van den van alle voorradige GOEDEREN, ver beneden fabrieksprijzen. S. JMAJVMMEMJM, Ê.ange%traat AFSLAG. voor 10 cent. Voor 16 centen KUNSTTANDEN L10N BLITZ, Tandarts, Texel-Nieuwediep. Bij T. MOOR, Sluisdykstraat no. 42, V oorradig- Melkinrichting „De Concurrent", Voor de Schoonmaak. A. BRUUT, minstens 10°<> dividend van het geleverde bedrag, Laat D niet weerhouden een proef te oemea Daar moet iedereen van profiteeren. WAARSCHUWING. De Machinale Verilabriek „DEN HELDER". Te huur: Ken Woonhuis achter-Brouwerstraat, en een Idem in het Hofje bg de Mari neclub, a f 1.— per week. Twee ge heel gerestaureerde Woonhuizen in de N'euwstraat No. 43 en 47, h f 11. per maand. Een Haerenhu's met 10 Kamers, Keuken, Kelder, f-nz Hoofdgracht 69, a f700.—per jaar. Allen onmiddellijk te aanvaarden. Met 1 Augustus a.s. het Heerenhuls No. 64 Hoofdgracht, mot 6 Kamers en Keuken a f 300.per jaar. Adres GEBRs. VAN OS, Aannemers. Helder, Nieuwstraat 27, alwaar tevens op gunstige voorwaarden BOUWTER REINEN te koop zijn aan de J. In 't Veltstrant bg de R.-K. Kerk. zal op U MEI I9Ö4, des namiddags 2 ure, ten verzoeke en ten huize van den Heer C. BAIS in de Elft aldaar, iu het openbaar, om contant geld, verkoopen Benig HUISRAAD en INBOEDEL, voorts1 Vlet. 1 Bak wagen, 9 Kippen met Hok, 100 Zakken, enz. Te huur een PAKHUIS, tus8chen de Brouwer- en Vijzelstraat, met vrij afgeschut erf. Brieven letter B. Bureau van dit Blad. TE HUUR: •en ruim BOVENHUIS Achter- hoofdgracht. Adres: KERKGRACHT no. 26. Geraniums, Fuchsia's, Reslda's, Hangers, Muurbloemen en meer soorten. Alles in vollen bloei. KR00NSTRAAT over den Paardenslager J, BOELSUMS. Gevestigd het depót der Uit de hand te koop, een Burgerwoonhuis. Adres: LANGESTRVAT49. TE KOOP CARB0LINEUM en bruine TEER per fust en per liter, •n WINKELPUI hoog 3.10, breed 4.25. Adres: A. van PELT, Weezenstraat 73. Werkplaats Goverdwarastraat 12. TER OVERNAME AANGEBODEN een WINKELTJE in brandstoffen. heel geschikt. Te bevragen Bureau van dit Blad. TE KOOP: een goed onderhonden KINDERWAGEN, NIEUW MODEL. Te bevragen: BINNENHAVEN 15. TE KOOP een Onderstel van een grooten wagen met veeren, en aan hetzelfde adres gevraagd een Onderstel voor een handkarretje. Adres: SPOORGRkCHT 18 Helder. TE KOOP: 6 jongen KIPPEN (beste legsters) met HAAN, bg S. KIKKERT Breestraat 56. Te Helder bg M. H. RUIJGH, DROGIST, BREEWATERSTRAAT 14. Vuil gedragen wit stroo Dames-, •eren- en Kinderhoeders wor den volgens een nieuw systeem geheel wit gemaakt a 15 cent. Dames worden er tevens op attent ge maakt, dat de hoeden tegen zeer geringen prijs gegarneerd kunnen worden. dresMej. PRINS, Dijkstraat 20, Te koop een zoo goed als nieuw flink ingericht BURGERWOONHUIS Adres: S LU 18 DIJKSTRA AT 104. Te koop een nieuwe VISCHAAK, circa 35 voet lang, 13 voet wgd, geschikt voor alle doeleinden der visfchergeen nieuw AAKJE van 26 voet lang en 10 voet wgd •n een beste ANSJOVIS VLET. Te bevragen aan do scheepstimmerwerf te Ewycksluis, C. NIJD AM. maakt ge Uw stoelen, enz. enz., weer nieuw, met 1 flacon titoelenverni* van M. H. RUIJGH in de Breewater8traat no. 14. VERHUIZEN Door plaatsgebrek te koop 9 Kippen iet Hok en Loop, voor billgken_prgs. AdresDE RÜIJ UIJTERSTRAAT 7. Door omstandigheden voor zeer billgken prgs te koop, een partij Palingfuiken, een Kaar, en Lichterkis" Te bevragen, SIEM Belt, te Wieriogen, enz. VAN SAVOI JEN, HOOFDGRACHT 28. WOENSDAG 27 APRIL 1904, 's namiddags 1 uur, In het lokaal >'t CENTRUM", te Helder, VAN waaronderMahoniehouten-, Linnen- en Penantkasten, bekleede en diverse Stoelen, ronde-, salon- en andere Tafels, Regulateur- klok, Spiegels, Schilderyen, Karpetten, veeren en kapokken Bedden met toebe- hooren, Dekens, een Fiets, Kinderwagen en Keukenbenoodigdheden. Voorts: een partg Manufacturen, meeren- deels Lappen, waaronder Japonstof, Flanel len, Vitrages en betgeen verder te verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen op den verkoopdag van 912 nur. Deurw. W. Biersteker wegens faillissement en vertrek. Dnrv. W. BIERSTEKER, te Helder, zal op Donderdag 3 Mei 190M, 's morgens 10 uur, in het lokaal >CASINO" te Helder, wegens faillissement van J. CRANER en wegens vertrek publiek verkoopen i als Salon-, Ronde-, Ovale- en Schuittafels, Bekleede en Rietgaatsstoelen, Gemakstoelen, Crepeaux, Canapé, mahonie en notenhouten Kasten, Spiegels, Schildergen, Lamp, Gang lantaarn, Porte-manteau, Velvetetafelkleed, Vloerkleeden, Axminster en Koeharen Karpetten, Vloerzeil, Gordynen, Vitrages, Waschmachine, Nickelwaren en Keuken benoodigdheden Voortshouten en gzeren Ledikanten, Waschtafels, Nachtkastjes, Matrassen, vee ren- en kapokken Bedden, Dekens eu al het geen meer zal worden aangeboden. Te bezichtigen daags te voren van 10 uur. KONINKLIJKE jfSï O O m VERVERIJ CHEmiSCHE WASSCHCRI J als Weder ontvangen een prachtige partg BLOEMEN, ook VIOLEN, MADELIEF JES en andere planten. Vandaag uitgestald en verder alle dagen. KROONSTRAAT over den Paardenslager J. BOELSUMS. Voor Löster8' t vjvji Leeuweriken Merels, Spreeuwen enz., geen beter Voeder dan UNIVERSEEL VOEDER voor bet opkweeken van jonge Leeuwerik ken, onovertrefbaar 1 In pakken van een pond h f0.20 per pak met gebruiks aanwijzing verkrggbaar bg G. KROON, Niemebrngsteeg 1. Helder, April 1904. iü. ilf. Namens de Maatschappij tot Exploitatie van Sigarenmagazijnen Meubelmaker en Stoffeerder. Repareeren. Politoeren en Bekleeden van alle soorten Meubelen, Stoelenvlechten enz. D. C. FRANKFORT, Hoogstraat 38. lste Vroonstraat 81, Werkplaats. Dames en Heeren! Zoekt U Dienstpersoneel. Plaatst dan Uw Advertentiën in de Noord-Hollandsche „Betrekkinggids" Abonneert U op dit Advertentieblad. De kosten, zoowei van Advertentiën als Abonnement zgn zeer gering. Adres: ZWAAN ZOON, Ged. Nieu- wesloot, Alkmaar. In de Rund- en Varkensslachterij tan P. Lengen, Smidstraat 31 Helder, steeds verkrggbaar tegen concurreerende prezen RUNDVLEESCH. Ossenlappen en Gehakt 30 Rollade en Klompstuk 35 Biefstuk en Haas 40 VARKENSVLEESCH C&rbonnade en Lappen 35 35 Lappen 30 ppen 25 Reuzel Doorregen 1 Vette Lapp Alles per 5 ons. Alle Worstsoorten concurreerend. WmJ. PHEIFFER maakt bekend dat hg zgne Scheerzaak heeft verplaatst van Vlamingstraat 18, naar WESTSTRAAT 21. Hopende s.v.p. op zgne begunstigers te mogen blgven rekenen. UEd. dw. dnr., J. PHEIFFER. Ondergeteekende maakt zgn geachten plaatsgenooten bekend, dat hg zich als gevestigd heeft. Hopende door soliedwerk en billgken prgs de gnnBt te verwerven. A. NOTTELMAN. Srivendwarsstraat No. 3. wegens verplaatsing der Magazijnen naar de Koningstraat (vroeger Husis Sacrnm), De goederen bestaan uit verschillende soorten Koeharen-, Wollen-, Tapistrv-, Axminster- en Tapis-Belge Karpetten, in verschillende maten Tapistry-, Velvet- en Axminster-Deur-en Gangkleedjes, rollen Tapijtgoederen, Tapistry-, Jutten-, Wollen- en Sajetten Loopers, Deur en Gangmatten, rollen Matten en een groote partij Vloer- en Tafelzeil en Linoleum. (Alles nieuwe patronen en trisch goed, daar zulks voor het Voorjaar reeds ingekocht was). Vérder alle voorradige Meubelen. Stroomat- en Rletmatetoelen. Rieten Vouw- en Kinderstoelen, Mahonie- en geschilderde Tafels en Kasten. Spiegels, Schilderijen. PortretlIJsten, Theebladen, penante FantasletaftsJtJes. een groote partij gegoten- fa geëmelleerde Fornuizen, Pannen, Ketels, 1-2-3 en 4 vlamt Petroleumstellen. Keukengereedschap, gegalvaniseerde Emmers en Tohhaa, gegoten Pannen en Potten, Vlechtdraed Gang- an Kamerlampen. Veevoederketeie, Waechmachinee en Waeehketele, éen- en twM- pertoont Ledikanten, Kinderledikanten en Wiegen, meer dan 60 verschillende modellen Kinderwagens en Sportkarren, alles ta veel om op te noemen. Profiteert van deze gelegenheid, daar alles weg moet, bij Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor de levering van versche Eieren tegen concurreerende prgzen, franco aan huis bezorgd, H. DE J0N6H, Kippenhouder, Breezand, Anna Paulowna. Briefkaarten worden vergoed. Bij mij ondergeteekende is vanaf Maandag 28 Maart het goede bekende ROG GEBROOD verkrijgbaar weer een nieuwe lamp of nieuwe lgst om den spiegel of schildergen of petroleum- toeatel, met 1 doos Goud-, Zilver- of Koperbrons, merk Standaard. Enorm succes 1 Aanbevelend, M. H. RUIJGH, Breewaterstraat 14. NIEUWENDIJK 241, bij dsn DAM, AMSTERDAM, is dagelijks te consulteeren voor het plaatsen van KUNSTTANDEN, GEBITTEN, enz. Operatiën pijnloos. Reiskosten naar Amsterdam zullen vergoed worden. Stoombootdienst Zomer dienxl regeling Aanvangende 1 Mei tot 1 October 1904. DAGELIJKS: Van TEXEL. (Amiterduaicbe tijd.) 's Morgens 4.15 6.45 11.15 's Namiddags 3. 's Avonds 6. Van NIEUWEDIEP. (Amsterdam scha tijd.) Morgens 5.15 9.SO 's Namiddags 12.05 4.15 Avonds 7.30 DE DIRECTIE. Ondergeteekende blgft zich steeds bevelen voor het maken en leveren tan alle soorten kleedingstukken. Werk broeken naar maat van af f 2.25. N. G. WKIJLAND, Breewaterstraat 59, is alle dagen verkrggbaar: DIK, VET RUNDVLEESCH, LAPPEN, ROLADE •a GEHAKT, 35 cL, BIEFSTUK wt HAAS. 43 et, VABKENSVLEESCHLAPPEN, KARBONADEN en GEHAKT, 35 cL, VETTE LAPPEN, 30 et, SPEK, 25 oL ALLES PER 5 ONS. Wilhelmioastraat, den Helder. eene groote en voordeelige keuze in zwarte en gekleurde JAPONSTOFFEN, zoowel in goed- koope als ook in fijne kwaliteiten, in de nieuwste des-ins en kleuren. Waschechte Calicots, Drils en fijne Blousenstoffen. Zeer groote sorteering in VITRAGE en afge paste GORDIJNEN, GORDIJNKATOEN, KWASTEN, FRANJE, etc. STALEN WORDEN GAARNE OP ZICHT GEZONDEN. Beleefd aanbevelend, MEIJER HABERMANN, Kanaalweg 97. mag in geen enkele huishouding - - - ONTBREKEN. - - - Prgs per flacon 121/. cent Slijters rabat SpMPgnelri 2, stabij da Kalzarsbrug. GBOOTE AFSLAG van versche Roomboter, nu S7"' cent per pond, Schager Kopboter SS cent per kop, de alom bekende SO cents Boter, Jonge en oude Edammer kaasjes, fl.lt per stuk, ook halve verkrijgbaar. Zoete en Zure Room, dagelijks versche Karnemelk 4 et. per kan. Versche Poldereieren 3 cent per stuk. GROOTE OMZET, KLEINE WINST. P. DU1IHER. Bespottelijk lage prgzen, wegens den grooten voorraad van Wollen-, Koeharen- en Naturel Karpetten, Karpet Beige, Gang- en Deurmatten, Kokosmatten, Japansche en Chineesche Matten, Tapistry, Vloerzeil en Looperzeil in alle afmetingen. Tafels, Stoelen in diverse soorten. Linnen- en Penantkasten, Vitrage, Amersfoort, Kepers en Gemaakte Goederen. Veeren- en Kapokken Bedden, Wollen-, Gewatteerde- en Molton Dekens, enz enz. en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. Let opAlles tegen spotprijzen. Aanbevelend, NIEUWSTRAAT 3. Aan hetzelfde adres een ELECTR1SBER MACHINE te koop. De Broodfabriek ,DE VOLHARDING" verwerkt steeds eerste kwaliteiten grondstoffen, de beste en dus ook de DUURSTE meelmerken. stelt haar brood onder voortdurende nauwgezette scheikundige controle van deskundigen, levert buitendien OOKIIHOQP brood door HALFJAARLIJKS aan hare vaste verbruikers f" Beid terug te geven wat per jaar vooral voor groote arbeidersgezinnen een aardig gespaard somnietje vertegenwoordigt. Aanbevelend, De Directie der „Volharding". HEDEN ONTVANGEN: een groote sorteering Heeren- en Klnder-Confectie enz. enz. Zie do prlj zen Aanbevelend, on do uitstalling KEIZERSTRAAT 27-29, Bg behoefte aan Grond- en Glantverf voor Huishoudelijk- en Industrieel gebruik in klein en groot fust, betrekke men de Verf uit eene Fabriek, welke sinds jaren bekend staat door haren voortreffelijke zuivere fabrikaten H. DJE WIT gevestlKd 1870. levert nitalnitend Chem. Zuivara Verwaren tot de laagsts prgsnoteering, geeft de meeste waarborg voor soliditeit. Gelieve vooral op naam en firmanaam te letten, welke op elke buB gedrukt staat. Komt zulki niet voor dan kan door ondergeteekende niet worden ingestaan. Alhier verkrijgbaar engros en detail: Machinale Verffabriek >DEN HELDER", Binnenhaven 74, Wed. N0NNEKE8, Weezenstraat, A. KORFF, Kanaalweg. Verzendingen naar alle plaateen. De Machinale Verffabriek „DEN HELDER". U. BE WIT, gecesflfd 1970.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3