MAGGI3 AROMA Behangselpapier. SUNLIGHT ZEEP om te krulden is «en «enig beproefd middel omgerecbteu, groenten, melALIIJP Eli GELDPRIJS TRIUMPF en REFORM Kantoor „BE VRAAGBAAK". E.Br^ndsm^ - Amsterdam. 93. WESTSTRAAT 93. GEBKS. DE BOEK. 9 Hillionn 385.660 Mark, MONKETBRAND TPPÏ SLIJPEN van MESSEN. Oe Blauwe Oruif. BÏÏSiRÖIITSI. A, POSTMA, Spoorstr. de kwaliteit BLANGO 2 cent. HOLLAND 27» cent. M. C. KOCH, MOKKA-KOFFIE GROOTE ZüïD-flOLLANDSGHE VERLOTING VAN LANDBOUW. De helft vlugger Gegarandeerd wordt Barnanjens VADEMECUM Bloemisterij „ROZENLUST". fv. tiovas, Vehl.nlraai OO. Polak's Grenadine, vleezen, soepen, sausen, ragouts, oogenblikkelijk een krachtigen aangenamen geur en smaak te geren. Weinig druppels zijn voldoende. Verkrijgbaar bij alle solide kruideniers en comestibleshandelaren. HAGGI's onderscheidingen4 groote Prijzen, 28 Gouden Medailles, 6 Eere-Diplomas, 5 Eere-Prijzen, zesmaal bniten mededinging, o.a. 1899 en 1900 Wereldtentoonstelling Parijs. VRAAGT ter vervanging van natuurboter HET h 22 y2 Cent per Carton van een kwart Kilojram OVERAL VERKRIJCBAAR. zijn de eenige KARPETTEN die niet te over treffen zijn. Het eenige fraaie en solide KAR PET voor de Huiskamer. GROOTE KEUZE. D. KOPPEIT, Zuidstraat. De ondergeteekende brengt ter kennis van het geacht publiek, dat bjj zich be last met het opmaken van alle onderhandfc'ie acten, zooals Koopacten (tegen 3%) Huurcontracten, inventarissen, Scheidingen. Successiememoriën, Vennootschappen, Dadingen etc., tevens met het regelen van Boelhuizen, van benoeming van Voogden «n toeziende Voogden. Wonlng-Adminestratie op zeer gemakkelijke voorwaarden. Verstrekt gelden op le Hypotheek tegen 4, 4l/4, 41/. of 4tsU°/0 naar omstandig heden, benevens aan soliede aanvragers 2e Hypotheek en Obligatie met en zonder borgen. Beveelt zich beleefd aan voor het koopen en verkoopen van roerende en onroe rende Goederen, alsmede tot het woardeeren dier Goederen bjj overigden als anderszins. Hoofd-Agentschap van le kl. Maatschappijen op het gebied van Brand-, Levens-, Inbraak-, Glas-, Zee-, Ongevallen-, Werkkracht-, Transport-, Nering-, en Bedrljfe- verzekerlng, enz. Correspondent v. d. le kl. Hypotheek-, Voorschot-, Crediet- en Scheepshypotheekbanken. Alle inlichtingen omtrent de verschillende wetten enz. kunnen worden verstrekt en gegeven betreffende de in behandeling zjjnde Faillissementen enz. in Nederland Steeds ter inzage. Dagelijks ten zijnen kantore Molenplein (ïaagstraat 4) te spreken. Beleefd aanbevelende, Uw. dw. dienaar O*. R, MEIJER, Commi3ionalr en Assuradeur Alleen in verzegelde pakjes, voorzien van naam, adres en bovenstaand gedeponeerd handelsmerk, verkrjjgbaar. In t bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de Souchon-Thee i 11.30 p 5 ons. Enorme keuze. - Fjjne dessin*. - Ongekend lage prijzen iM7 .-kd- Recht tegenover den grooten schoorsteen CSISII «Uil van d8 Marinewerf. Hoofdprij, i meo mefle net I ■"■'i"0 ,iin ev. I li i door den Staat 600.000 Mk. üBlDt QGDdDQ gegarandeerd. Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen, van da door den Staat Hamburg gewaarborgde groota Geldloterij, waarin zeker gewonnen moeten worden. De hoofdprjjton van dexo voord eo li ge loterij zjjn de volgende, namoljjk De allerhoogste prjjs is in hot gelukkigste geval OOO.OOO Mk. 1 Premie van 300.000 Mark 1 200.000 1 60.000 1 45 000 2 Premiën 40.000 1 Premie 35.000 1 30.000 1 Prjjs 100 000 1 60.000 1 50 000 1 40.000 4 Prjjzen 30.000 4 20 000 3 15 000 16 10000 31 5 000 100» 3000 128» 2 000 515» 1.000 086» 300 104» 200 In 't geheel bevat deze loterij, die nit 7 klas- son bestaat, 96.000 loten met 46530 prijzen en 8 premlen, xoodat bjjna op de helft van alle loten een prjjs valt. Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van bot plan der loterjj, waardoor do speler in staal is gestold eene premie, niet als tot nog toe ailoon in de laatste klasse maar reed» In elk* klaaae te winnon. Do allerhoogste prjjs dor lsto klasse bedraagt in het gelukkigste geval 50.000 Mark, stjjgt in de 2e kl. tot 55.000 M., in de 8e tot 60.000 M.. in de 4e tot 70.000 M., in de 5e tot 75.000 M., in de 6e tot SO.OOO M., in de 7e en laatste klasse tot 600.000 Mark. Voor de eerste prijstrakking, die officieel is vastgesteld, koit een geheel origineel lot slechts tl 3.50 een half origineel lot aleohts fl. 1.75 een kwart origineel lot sleohts fl. 0.90 Do inloggulden voor de volgende klassen zoowel als de juiste ljjst der prjjzen worden aangegeven in het olficioele trek- kingsplan voorzien van hot Wapen van den Staat, welk plan ik op aanvrage gratis verzend. Iedere deelnemer in de loterjj ontvangt ongevraagd onmiddelljjk na de plaats gehad hebbende trekking dcoffloleele trekkingsljjst. De uitbetaling en verzending van prijzen geschiedt door mjj direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheim houding. 0f* Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven, ook tegen rembours. OW Men wende zich dut met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 5 Mei. mot vertrouwen tot SamuelHeckscher senr. dat is Doering's Zeep met den Uil ouder de fijne toiletzeepen. Men moet ze beproefd hebben om ze naar volle waarde te kunnen schatten. Zjj is eenig in hare wjjze van werking om de huid te verfijnen en «chooner te me kenzjj geeft de teint die boeiende frischheid der levenslustige jeugdzjj ver hoogt dien liefeljjken blos op liet gelaat, die bjj eene bloeiende schoonheid behoort en veroorzaakt geen lastige prikkeling van de huid. Doering's Zeep met den Uil is eene Zeep par excellence. Prjjs 25 cent. I POTTEN in PANNEN I zijn dadelijk schoon met I DF.SCHUURZEEP v "00R WIRMER THOOItMkktt OOK VOOR HET OPRUIMING DOPPERS uitgewogen, 16 cent per pond. Spinazie 8 cent per pond. Agentuur bij Mej. J. MULDER, Magazijn „Da Witte ROOS", Zuidstraat 71, den Helder. mij, maar dan rookars i EEKIU .4I1HEN Sigarenmagazijn - Spoerstr. 28. Gebruikt steeds in pakjes h kilo f 0 50. f 0 25. STEEDS VERSCH GEBRAND, in bet oude Yictualiebuis DIJKSTRAAT 22. ürootc af%hstj van da puik beste c Malta-Aardappelen^ a 12 cent per Kilo, •gen gezouten Groenten.3 Snjjboonen12 cent* Andjjvie5 cent^j Zuurkool4 cent O per 5 ons, en 3 pord a 10 cent. N Zuldatraat 61. - Dljkitraat 20 D. W. LAGERVELD. WINKELIERS, CAFÉHOUDERS" en allen, die SIGAREN verkoopen, probeert eens de SIGAREN uit de Sigarenfabriek ,HET HELDERSCHE WAPEN". Monsters en prjjscourant op aanvraag gratii Aanbevelend, G. J. H. Verstegen, Go. Keiierstr. 88. L1.4TMTE WKEH. Trekking II Iflei a s. Koop nu LOTEN v. d. 7e Groote Zuid-Hollandsche Verloting Landbouw. Prjja per lot 50 cent. De verloting geschiedt in het openbaar in het Verkooplokaal Laan No. 11 te 's Hage, ten overstaan van een door de Wet daartoe bevoegd Ambtenaar, den Heer C. H van Batenburg, Deurwaarder bij de Arrond.-RerhtbanJe te 'b Hage, onder controle v. d. WelEdelGestr. Heer Mr. P. J. Snel, Advocaat en Procureur. HOOFDPRIJS 12000,2e prijs 1730,3e prijs f 500,4e prijs 1300 iu contanten. Voorta een aantal Veeprijzen Paarden, Koeien, Varkans en Schapen. Landbouwwerktuigen, Rijwielen, Meublementen, enz. enz. Totaal ruim ÏOOO prijzen. Aantal Loten ÏOOOOO. Zjjn overal weer verkrjjgbaar, te Helder bjjJ. KONING, Stationstraat 25, A. v. WAARDEN, Laan 28, G. FEIJEN, Zuidstr. 70, IJ. ZIJLSTRA, Kanaalweg 71, J. KLEIN, le Molenstr. 5, Wed. DUINKER Boekh., Spoorstr. 89, M. ZIJM, Molenstr. 156, H. v. d. MADE, Kanaalweg 157, Wed. MANNI, Kanaalweg 88, J. C. DUINKER, Spoorstr. 92, L. BAARS, Wachtotr. 80. Den Burg op Texel bjjLANGEVELD DE ROOIJ Boekh. Parkstr. Te Schagrn bij: ARIE v. TWUIJ VER, en worden toegez. door deDirectio, kantoor Franklinstr. 102, den Haag. LOTEN 50 cent p. stuk, fr. p. post 55, met trekkingslijst 66 cent. gaat de groote schoonmaak, als men daarbij gebruik maakt van de Zeepoeder met het Anker. Volkomen onschadelijk, goedkooper dan andere zeepsoorten. Vraagt Uwen winkelier. Men denke aan de premiën 10 zeeppoederstrookjes gelden voor 1 toiletzeepstrookje. Gebrs. DOBBELMANN - Zeepfabrikanten - Nijmegen. SCHOONMAAKTIJD Alle soorten Borstelwerk, Sponsen, Zeemleer, Kwasten, enz. Spiegels, Schilderijen, Wandborden, hoek en wand Étagères, Theetafels, Etagere-Tafels, Parapiuiestandaards, Porte-manteau, Beelden, 6roepen, Vazen, Glas-, Kristal-, Porselein- en Aardewerk, Lampen en alle losse Lampendeelen en nog duizenden artikelen worden dit Jaar lager dan ooit bij mij verkocht. Doet Uw voordeel, de prijzen zijn spotgoedkoop. Keizerstraat 66 tot 72. P. VAN GRUNNINGEN. Opruiming van RIETEN8TOELEN. dat de hardnekkigste BORST-, LONG- en KEELKWALEN, alsmede AST HM A, onberroepeljjk door „SAMOSA" geneest WW deu strengste» boest in één dag. Men volge precies de gebruiksaanwijzing I Deze GRIEKSCHE DRU1VENBORSTHONIG van den beroem den Dr. VEJATOS is verkrjjgbaar bjj de Firma's H. DITO, West- straat No. 4 en 5 en M. DIJKER, Rozenstraat 24. Gebruik 's avonds en 's morgens lests ea goedkoopste Mondwater der wereld. Prip 11.50 per I Eenig Agent: voor DEN HELDER i O. TtOFFEJIV, Hoofdsraont 84. Speciaal Adres voor Bloemwerken hel plaatsen van l'ersieringen en het aan- Ieggen en onderhouden van tuinen. Aaub* velend. Bestellingen worden ook aangenomen SPOORSTRAAT 28. 60 cent per 'T fl., 32 cent per 1/a fl. Voor de fl. wordt 10 ct. berekend en tegen dien prijs teruggenomen. RIETJES GRATIS. Bij iedere 3 'li fl wordt een glas cadeau gegeven. Aanbreiend, BUTEB,, Breewaterstr. 60. N.B. HH. Hotel- en Caféhouders vraagt prijs. MUI OilOGlêiT. Prima Glans- en Grondverven, Lakken en Vernissen, Zeemleer, Sponsen, Borstelwerk, en verdere SCH00NMAAK-ARTIKE1EN. „RIBA" vertoeterde B.unstUall£. Gelieve wel op kwaliteit te letten. Aanbevelend, J. DE HOU, Middenstraat. WANT DOOR TE WASSCHEN MET HEEFT U VEEL MINDER VERSTELWERK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4