KLEINE COURANT f ttiiegend Blaadje waor Yexoê, WioHngon om Anna Paulowna Nieuwsty dingen. De Omlag in hei Oosten. Mej. OP 'T LAND; Atteutie. RUNDVLEESCH, Bij S. MAKELAAR. Vischmarkt 10. Haat en Smart. No. 3258, Zaterdag 7 Mei 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. EERSTE BLAD. HELDER, G Mei 1904. De heer T. Kuiper, thans commies der telegrafie 2de kl., is benoemd tot direc teur van het post- en telegraaf kantoor te Huizen. Bij de Directio der Marine werd j. 1. Woensdag aanbesteed liet bouwen van een recreatiezaal tegen het Marine Hospitaal en het inrichten van het waachhuis nabjj het Hospitaal tot laboratorium voor bacteriolo- logische en pathologische onderzoekingen. Ingokomen waren 19 biljetten van de vol gende aannemersB. A. Adriaansc, f 5260 Z. Klaassen, f 5110W. de Jong, f 5100; A. van Pelt, f 5020J. J. Schoeffelenborger, f 5010S. Schellinger, f 4980 S. Mejjers, f 4900; J. Spruit, f 4842 J. Glotze, f 4830; K. Laagland Winder, f 1828L. Klein, I 4800 T. Drijver, f 4719 Th. v. d. Storr, f 4687; A. Riemers, f 4556 Gebr. v. üs, f4517; J. F. Philips, f 4540; P. Korff, f 4444 Gebr. v. 1'elt, f 4383A. Krjjnen, f 4277, wien het werk is gegund. Atjeh. De correspondent van het Handelsblad" te Batavia seint De colonne van Daal en heelt het zwaar versterkte karapongcomplex Tjantoe Kon- toecggol stormenderhand geaouisu. De vijand verloor 190 dooden. Onzeizjjds zjjn gewond de kapiteins J. J. Stolk, J. de Boor, H. R. T. A. de Graaf, de luitenants U. T. Aukes, M. T. Velsing en 38 minderen gesneuveld zgn zeven man. Aanvulling gezonden. Anna Paulowna. Dinsdagmorgen, 3 Mei, word door Burge meester en Wcthonders hot postkantoor aan besteed. De uitslag was als volgt Gebr. v. Os, f 18.700. L. Klein, f 12.800. H. Wijker, 12.780. J. Spruit, f 12.300. S. Mejjers, f 12.800, allen te Helder. C. Nenvel, Anna Paulowna, f 12,800. C. Quak, Helder, f 12.210. P. Korlf, Helder, f 12.100. J. de Graaf, Anna Paulowna, f 12.060. A. v. Pelt, Helder, f 11.890. M. Klok, Anna Paulowna, f 11.880. Wed. P. J. Wallin, Anna Paulowna, f 11.700. Firma Gebr. v. Pelt, Helder, f 11.635. K. Laagland Winder, f 11.589. W. Akkerman en Jae. Fongers, Haarlem, f 11.580. J. Duinker, f 11.530. J. J. Schoeffelenberger, f 11.498. W. de Jong, f 11.400. T. v. d. Sterr, f 11.897. H. Riemers, i 11.858. A. Krjjnen, f 11.337. G. Laagland Winder, f 10.600, allen te Helder. H. Jonker, Anna Paulowna, f 10.588. Apin den laagsten inschrijver is 't werk gegupd. Men meldt dat bij de Zuiderzee-vis- Bchers een adres circuleert, waarbij der Mgeering: wordt verzocht opnieuw het g^hraik (Jap den zg. wonder- of moord kuil" strafbaar te stellen. Zoools men zich zal herinneren, wordt dit vischwant door de Volendammer vloot gebruikt. 1*6 Snoek kwamen 3 Mei nog ter markt 23,000 kievitseieren en 3000 bonte, het grootste getal, dat daar ooit werd aangevoerd. Prjjs der kievitseiereu 10 en II ct., der bonte vau 4 tot 5 ct. In 't geheel werden hier gedurende vgf Dinsdagen verhandeld ruim 70,000 eieren, waarvan de p-jjzen varieerden tusschen 80 en 90 ct- nooit, hoorden we zeggeo, kwamen daar zooveel eieren ter markt. De spaatvereeniging, De Eendracht, door dr, F. van Eeden c. 8. opgericht, om de nog werkeloos gebleveu slachtoffers van de spoorwegstaking, een 300tal, aan brood te helpen, heeft in de Warmoesstraat te Amsterdam een ruim koopmanshuis gehuurd, waarin alles, wat in een gezin noodig is, zal worden opgeslagen, en vanwaar de deelnemers in de vereeniging voor 't door hen bespaarde verschillende benoodigd- heden kunnen laten komen. Dit is bet eerste „warenhuis" der maatschappij. Het plan nu zoo mogeljjk in de verschillende steden filialen op te richten. Een vermogend menschenvriend beeft de maatschappij in staat gesteld reeds nu het magazjju te Machinist in Suriname. tg den dienst der koloniale vaartuigen in Suriname is vacant h^t ambt van tijde- ljjk tweede-machinist, voor de vervulling waarvan in aaninerkiug kunnen komen -/ij die iu het bezit zgn van het diploma B, of hooger, als machinist ter koopvaardij, of van eene aanstelling als machinist d> r tweede klasse, of hooger, bjj de Konink lijke Nederlundache zeemacht. Verdere bijzonderheden geeft do St.-Ct. No. 105. - Er is Zondagmiddag een ontzettend ongeluk gebeurd vlak bij het station 0/.ouer-la-Ferrière, 42 kilometer van Parijs. De sneltrein yan Bazel is daar op een overweg tegen een automobiel geloopen, De wachter van den overweg fcai ver zuimd de hekken te sluiten. Een automobiel met zes personen kon den trein niet zien aankomr-n, doordat er huizen langs de spoorlijo staan. Juist op hot oogeublik dat de motorwagen midden op de spoorbaan wa«, kwam de locomotief cr tegen aan. Het voertuig ging geheel plat door den schok en de snikken vlogeo in 't rond. Alleen het geraamte van de automobiel erd medegevoerd voorop den sneltrein. De zes personen, die op het rijtuig zateu waren allen in een slag dood, behalve een, die eeu poos later overleden is. Een van de slachtoffers lag op 40 meter, een ander op 70 meter afstand van de trefplaate. Twee bleven er voor tegen deH locomo tief hangen. De trein ondervond geen be letsel door de automobiel. De machinist, die op den uitkyk stond naar de seinen aan den anderen kant van de locomotief dan vanwaar do motorwagen kwam aan rijden, beme-kte er eerst zelfs niets van, dat er iets bizonders gebeurde. De stoker zag het en riep stoppen Toen de trein inhiel 1 vielen do stukken automobiel van de locomotief, die in de vaart waren mee genomen. Bovendien begon de benzine te vlammen, die ontploft was bjj den schok. Men verwijderde de lichamen der beide menschen die zich voorop de locomotief bevonden, bjjtjjds om te voorkomen, dat zg mede in brand zouden vliegen. Een van de/e twee, een dame, mevrouw Laray, ademde nog maar dat daurde slechts kort. Het was eerst moeieljjk uit te vinden, wie de reizigers waren. Men vond het uit, doordat er een naam stond op den bals band van het hondje, dat mede bjj de ramp is omgekomen. Behalve den chauffeur bestond het ge zelschap uit twee hoeren, twee dames en een jongetje van vier jaar. De chefs van den wegwachter begrjjpen niet, hoe deze man zich aan zulk een grot verzuim schuldig heeft kunnen maken. Het is een man van 44 jaar, die uitstekend bekend staat en die juist op dezen ver antwoordelijke post gezet was in plaats van een wegwachter, waar men minder goed over tevreden was. De wegwachter had juist 24 uren vrg gehadaan ver moeidheid kon de fout dus ook niet wor den toegeschreven. Hij en zjjn vrouw zgn sedert het ongeluk geheel van streek. Volgens ooggetuigen had de wegwachter op het oogenblik dat de automobiel kwam aanrgden een beweging gemaakt van voor het rjjtuig springen en teekenen geven van ophouden, maar hg zelf kon onmogelijk zeggen hoe hg gedaan of niet gedaan heeft. Toen een der spoorwegingenieurs aan de vrouw zeide, dat zij haar man maar wat op streek moest helpen, gaf zjj ten antwoordWat kunnen wjj nog anders doen dan in de rivier springen. De chauffeur van den motorwagen whs iemand, dio uitstekend met het igiuig ver trouwd was. Maar wie kan er voor, dat er ongelukken gebeuren, als eeu open overweg niet veilig is De wegwachter Rouffy, door wiens schuld het ongeluk plaats htd, is in hechtenis genomen en naar Melun overgebracht. Hg is eindelijk zoover, dat bij zich de om standigheden van het geval weer goed kan voorstellen. Zgn verhaal luidt aldus ik zag geen rijtuig aankomen en zoo haastte ik mg niet di'n afsluitboom dicht te doen. Ik was aan het praten met mgn buurman. Wg hadden het over de ver kiezingen, en ik vroeg hem of hg ook bjj de opening van de stembns tegenwoordig zon zgn, toen ik, plotseling, een stofwolk zag en tuf-tnf hoordedaar kwam e*»n automobiel aanvliegen. Ik begreep, welk gevaar die menschen liepen, als zij op den weg kwamen, want juist was mg van het station Ozouer geseind, dat de sneltrein er nau kwam. Ik sprong voor de automo biel, op gevaar van mij te laten verplet teren en zwaaide met de put en riep ho ho Dadelijk remde de chauffeur, maar lig kon den wagen niet op tijd meester worden. Had ik ze huu weg maar laten ver volgen, huilde de rampzalige wegwachter, dan hadden ze misschien nog wel tgd gehad de spoorlyn over te komen. De automobiel is aau den achterkaut aange reden, één radomdraai meer, dan was het ougi-luk niet gebeurd. Uit het Buitenland. President Lonbet is van zjjno Ilaliaansche :is in Frankrijk toroggekcerd. Bjj zijn aan komst in Marseille zond hjj den kooing van Italië een telegram van dankbotuiging voor de buitengewoon hartelijke ontvangst. De Spaansche admiraal Santato te Marseille aanwezig, kwam den president begroeten en bracht hem do groeten van koning Alfonso over. Te Lyon en te Parijs is Lonbet door do bevolking en do aatoriteiton bijzonderlijk hartelijk ontvangen. Verleden Zondag bobben in Frankryk do verkiezingen voor den gemeenteraad plaats gehad. Het aantal horstemmingon, die moeten ,ts hebben is zeer talrijk, zoodat do uit- nog niet te vermelden is. Bjj liet lezen der berichten van hier en daar krijgt men don iudruk, dat cr nergens veel verandering in de partijsterkte is gekomen. Te Parys zyn gekozen 27 nalioDalixten en 27 ministriüelcn. Er moeten 26 herstemmingen plaats hebben. In bet ministerie van binnenlandsche zaken gelooft men vast dat do meerderheid om zal gaan en dat de republikeinen 4 of 5 zetels zullen winnen, 't Kan ook zyn dat het geloof hier staat voor do hoop. De wereld-tentoonstelling te St. Louis (in den staat Louisianu) is verleden week Zater dag geopend. Omtrent die opening brengen de bladen ons thans cenige bizonderheden. In hot geheel hebben 50 vreemde regeeringen medegewerkt. Opmerkelyk mag het genoemd worden, dat Rusland, wegens 't uitbreken van den oorlog, zjjne zendingen terugtrok, doch dat Japan zoor goed vertegenwoordigd is, vcol beter zelfs dan Frankryk en Duitsoh^ land. Aan de tentoonstelling is 60 millioon ten koste gelegd. De opening geschiedde door president Roosevelt. Deze behoefde daar voor echter Washington niet te verlaten. Hy drukte daar op een knop en alle machines zetten zich te St. Louis in beweging en alle vlaggen ontplooiden zich. De gezanten der vreemde mogendheden waren in het Witte Huis tegenwoordig. Eoue ontzaggelijke menigte wachtte op hot tontooustelliug-terroin hot oogonblik der opening af. Op den openingsdag is een extru- treiu met tentoonstollingbezoekers ontspoord, wat aan negen reizigers het leven ko3tte. Vele anderen zijn gewond. Het Meifeest is alom kalm gevierd. In Wcenon trok een stoet van 30.000 personen naar het Prater, onder wie 120 Russische studenten. In Belgie was hel overal kalm. In Berljjn was het mooi weer, doch tegen don avond werd de stad als overstroomd door den geweldigen regen, dio weldra do stralen schoon veegde. 't Gaat den Duitschers niet voorspoedig bij 't bedwingen van den opstand der Hore ro's. Zoo blykt o. a. dat zjj reeds een kanon in handen der vyanden moesten laten. De keizer ODtving den rijkskanselier op het paleis, bonevens don chef van den generaleti staf, den minister van oorlog en den directeur van koloniën, waarschijnlijk om mot hen over do te neinen maatregelen te overleggen. De „Lokulanzeigcr4 bericht, dat nieuwe ver sterkingen zullen worden gezonden en wel 500 bereden en 500 ouberoden manschappen, twee rydende veldbatterjjen tuet de noodigo man- schappen benevens 150 man voor bezetting van stations. Overste Leutwoin keert niet terug doch zal met het opperbevel belast worden. Toen de minister van spoorwegen von Buddo op 21 April van den Duitschcn keizer machtiging ontving om een ontwerp in te dienon, waarbij 3 inillioen mark wordt gevraagd, als storting in de ondersteningsfondscn der spoorwegarbeiders, en dit op dien datum aan liet Huis van afgevaardigden meedeelde, meenden verseheidenen, dat dit geschiedde als gevolg van de spoorwegstaking 19 en 20 April in Hongarye uitgebroken. In oeno redevoering is de minister tegen deze meening opgekomen inct datums bewees hij, dat er tusBChen die tweo zaken volstrekt geen verband bestond, want vóór dc stuking was het ontwerp reeds aan den keizer gezonden, dio toon in do Middellandsche Zoo was, en den 8den Maart had do minister cr reeds over gesproken in den Landdag. In zake het gebeurde te Srnyrna stelde do Tnrk8cho ministerraad voor, een gemengde commissie to vormen om de zaak te regelen. Daarmede kan Griekenland echter geen ge noegen nemen. Do Griokscho gezant deelde namens zyne regecring mee, dat zy het voor stel beslist afwijst. Reutor bericht uit Rio-Janeiro dat daar het gerncht loopt als zou Brazilië zijne troepen hebben gemobiliseerd en eene divisie hebben samengetrokken tegenover de grensplaatsen die door do Peruvianen bezet zijn. 't Wordt thans van Russische zyde offi cieel erkend dat de Russen aan de Yaloe klop gekregen hebben. De bevelhebber dor Russische troepen in Oost-Azië seinde aan den Czuur: »de Russen, dio voel geringer in aantal waren, hebben, ondanks oeno hard nekkige verdediging, hunne stelling aan de Yaloe onder grootc verliezen en mot achter- laling van vele kanonnen moeten opgeven." De Japanners zyn dus de Yaloe over, met dezo rivior in don rug zon eene nederlaag hen thans noodlottig kunnen worden, 't Is to begrijpen dut zy zoo spoedig mogelijk znllon voortrukken. Of do Russen dut zullen kunnen beletten? Men vermoedt dat de Japanners ernstigo pogingen uunwonden om oen tweede legercorps in Mandchoerije te brengen. Zy zijn weer voor Port Arthur geweest, zeer waarschynlyk om te trachten de haven te versperren of een verkenning naar dio kant uit te doen. In Japan heerschto alom by hot vernemen der overwinningen grooto geestdrift. In Tokio werden feesten gevierd en toonde do bevol- kidg hare vreugde op allerlei wijze. PETERSBURG, 3 Mei. Het Telegraaf- agentschap meldt uit Port ArthurOm een uur des nachts werdeu vjjf Japansch» torpedobooten opgemerkt. Onmiddellijk werd tegen deze door de kustbatterjjen en van de oorlogsschepen Giljitk»Grem- jabstsji* en >01wasjni« het vuur geopend. De torpedobooten werden gedwongen in volle zee terug te keeren. Daarop werden aan den horizon Japansche schepen opge merkt, die van het Zuiden kw.imen. Aan het hoofd stoomde een schip, bestemd om den haveningang te versperren. Dit werd in den grond geboord. Tegen twee uur naderden nog twee van zulke schepen, die eveneens ia den grond werden geboord, terwijl een half uur later weder vier sche- peu naderden. Hiervan kwamen drie op Russische mijnen terecht. Twee der schepen zonken onmiddellijk, het andere en het ongedeerd gebleven ochip werden daarop door het vuur der batterijen tot zinken gebracht. De lskold* nam aan het ge vecht deel, Te 2 uur 40 verschenen weder drie Japansche branders. Een van deze stiet op een mg i, een tweede zonk aan de kust, de derde ging door bat Russische vaur verloren. In het begin van den slrjjd begaf ad niiraal Alexej f zich met den chi-f van den staf en met een vlagofficier van dezen staf met een sloep van de >Sebastopol< aan boord van de >01wa&jni«. PETERSBURG, 3 Mei. In een telegram van stadhouder Alex-jef aan den Tsaar lieden uit Port-Arthur gezonden, wordt gezegdIu den nacht van 2 Mei werd een nieuwe aanval gedaan op Port-Arthur, maar deze werd met goed gevolg afge slagen. De aanval geschudde met het doel den ingaug van de haven te versperren. Tegen half drie des nachts werden bjj het schijnsel der zoeklichten ren aantal bran ders van het Oosten eu Zuidoosten komend, zichtbaar. Deze werden door het vuur der Russische kanonneer booten en kustbatto- rjjea tot don terugtocht gedwongen. Acht schepen werden door dit vuur of door mjjnen tot zinken gebracht, bovendien werden twee torpedobooteu vernield. Van de bemanning, die zich in sloepen trachtte to redden, werden 30 man door de Russen gevangen genomen. De Russen hadden geen verliezen. Verder telegraphcerde generaal Koero- patkine aan den Tsaar van 2 Mei bijzon derheden over de gebeurtenissen aan de Yaloe. Hg bevestigt, dat de Russen, die zwakker in aantal waren, ondanks een hardnekkige verdediging, hun stellingen onder grooto verliezen en met achterlating van vele kanonnen moesten opgeven. Een medewerker van de KölnischeZeitnng schrgft over den slag bjj de Jaloe: Uit de telegrammen die achtereenvolgens inkomen, bljjkt hoe langer hoe duidelijker, dat de Japanners er niet alleen ingedaagd zijn, do J tloe-Iinie te veroveren, maar dat zjj bovendien een succes te vilde behaald hebben welks moreele uitwerking niet ge ring geacht moet worden. Voor de eerste maal hebben de regimen ten van di-n Mikado zich in eeu ernstig ge vecht gemeten met een Europeesch leger, bloedige lauweren behaald. Het is maar e-n geringe trooit voor de Russen als zg zeggen dat zjj tegen een dnb el zoo sterke macht als zjj zelf telden, mesten vechten, want de oorlog ia geen duel m»'t zorgvul dig afgepaste regels voor den strgd man tegen man. De Japansche generale stal beeft de taak volbracht, alle beschikbare troepen op één plek te verzamelen, den tegenstander met een overmacht aan to vallen, en hem een zwaren nederlaag toe te brengen. Bjjna drie vierde van huu artillerie, acht machinegeweren en veel gevangenen hebben de Russen in handen van den vjjand moeten laten, bovendien verloren zjj meer dan 800 man. En de vraag dringt zich ophaddeu de Russische generaals den strg l wel moeten aanvaarden met den aan troepen en geschut vee! sterkeren tegenstander Naar den alge- meenen toestand op het oorlogsterrein te oordeelen zou men de vraag ontkennend moeten beantwoorden. Voor de Russen was 't van groot belang dat zjj. eerst dan den Btrgd aanvaardden, als.zjj konden rekenen op succes. Juist do eerste gevechten in een oorlog hebben een buitengewone mo reele beteekenis. Het is echter zaak, de strategische winst die de Japanners aan de Jaloe behaald hebben, niet te overschatten. Voorhands bestaat hun voornaamste voordeel in de verovering van 28 stukken snelvuurgeschut, d. w. z. de geheele vrjjwilligers-divisie, vermoedelijk de derde, en bovendien is de maxium-afdeeling van het 9e vrjjwilligers- regiment verloren gegaan, de ee.-.ige wa over bet 3e Siberische legercorps be/chikte. De reeds bestaande overmacht der Japan sche artillerie wordt aldus nog a'nzienljjk versterkt. LONDEN, 3 Mei. Een Reotcr-telo- gram uit Tokio, in hoofdzaak het telegram van het Japansche gezantschap van beden herhalende, meldt er bjj, dat de Russische artilleristen de sluitstukken van hun ka nonnen vernielden voor zg zich overgaven, en dat er van de dertig gevangen Russische officieren twintig gewond waren, en van de 300 minderen 100 gewond. Het voor- hjopige verslag van do hoofdofficieren van gezondheid van het Japansche leger stelt het aantal dooden eu gewonden der Japan ners op 798. - LONDEN, 2 Mei. Het Japansche gezantschap maakt het volgende verslag van generaal Koaroki, dat Zondagmiddag to Tokio werd ontvangen, openbaar De vijand bond nog aan ocze vervolging hardnekkig wederstand en bet rokkende ons daarbjj nog een verlies van 300 man. De vjjacd vocht dapper tot het einde. Ten slotte staken twee zijner batterijen, nadat zjj het met-rondeel hunner mauachappen en paarden verloren hadden, de witte vlag op en gaven zich over. De officieren onder de krijgsgevangenen verzekeren, dat gene raal Kasjtalinski en de bevelhebbers van het 11e en 12e regiment voetvolk en van de lichte artillerie gesneuveld, en er nog verscheiden andere hoofdofficieren dood of gewond zgn. Vele vluchtelingen kwamen later terug en gaven zich over. Het geheele aantal krijgsgevangenen bedraagt 30 offi cieren en 300 minderen. Ik stel een onder zoek in naar onze verliezen. De Russische opperbevelhebber heeft een uitvoerig verslag van de Zondag geleverde gevechten aan den Czaar geseind, waaruit bljjkt dat de Russen dien dag ruint 2000 man verloren, waaronder 40 officieren. Ongeveer 700 gekwetsten zgn door de Russen raedogovoerd. ADVERTENTIËN. Stuk B0UWGR0N0, f 1400 vrij op naam. Brieven, onder motto Bouwgrond, bureau van dit blad. Te Huur: Heerenhuis met Tuin, - Ankerpsrk 21. Huur f 400. - WOONHUIS met TUIN, Kanaal weg 115. Ruim vrij BovenhuU, Dijkstraat 32, Huur f 250. Gobouwtja voor Werkplaats Dijkweg 51. Alles dageljjks te zien. Te bevragen SPOORSTRAAT 93. Te koop een nieuwe V1SCHAAK, circa 35 voet lang, 13 voet wjjd, geschikt voor alle doeleinden der visschergeen nleaw AAKJE van 26 voet lang en 10 voet wjjd en een beste ANSJ0VISVLET. Te bevragen aan de scheepstimmerwerf te Ewycksluis, C. NI.1 DAM. Timmerlieden gevraagd door JOH NEUYEL, Mr. Timmerman te Anna Paulowna. Voor H. H. Huizenbouwers. Gegalvaniseerde ijzeren Pantrammen, 100 h 50 cent. Per duizend f 4.60 bl| J. J KÜIJPER, Fabrikant, Teiel. Vernulsd. ,an OOST3TEEG 4 nur JAN IN 'T VELTSTRAAT 21, C. DG BEURS, Mr. Kleermaker. merk PAARDENKOP, verkrijgbaar bij firma Gebrs VAN PET. a/d Timmermanswerkplaats De Zwaluw*, V0SSTRAAT. PLANEETLEZERES, Is te spreken van 's morgens 10 tot 8 avonds 10 uur. Adres: VLAMINGDWARSSTRAAT No 6. GROOT ft AFSLAG TAN met 10 cent pep Kilo. Ovortulgt U eene van de kwaliteit. FEIHLLETOW. 19.) Hot kokende, wilde bloed steeg u naar hoofd en hart, omdat de demon cener on zalige hartstocht u beheerschte en in plaaU van haar to bestryden, hebt gjj u door haar laten overwinnen. D«e demon was de liefde voor Camory. Die wierp u ter neer». Tante4, barstte Constante los, terwyleen purperen gloed over haar bleek gelaat vloog, ,u droomt, *eg ik u!« Alexandra hief afwerend de hand op. «Geef u geen moeite! Gy hebt ti telf verraden en ■ooals ik vreesde niet alleen tegenover den Uroor-u gevoelde als oen vluch- .Zwjjg I »Het is zoo! Zie mjj aan en loochenJiet», »En waarom waarom herinnert gy mjj daaraan?* klonk het bjjna eiBsend van dc lippen van liet meisje. .Hot geeft u vreugde mg 4e vcrootmotiliften. Ik wist het immers, dat gjj mjjn vijandin zyt' „Niet om ii te vernederen, maar om uw trots op te wekken, daarom zal ik onver biddelijk het beeld der waarheid voor u ont- hullen', antwoordde Dombrowsky. .Uw kin derachtig vooroordeel tracht ik niet meer te overwinnen. Denk en geloof wat gü wilt, maar aanhooren moet gjj mjj. Zie, er is niets jammerljjker op de wereld, dan een vrouw, die het koetbaarste wat zij bezit, haar liefde, neerlegt aan do voeten van een man, die I haar niet verlangt. Dat deedt gjjSpreek mjj tegen Gjj, do gevierde, dc veel bewon derde, liet hem vermoeden wat in u omgaat j en gjj hebt moeten beleven, dat hy zich on- verschillig van u afwendde. Wordt gjj niet woedend bij die gedachte Ik doe het en al moogt gij mjj ook altjjd voor valsch en boosaardig houden ik was trotsch op jo cu wil het ook in het vervolg kunnen zjjn. Gjj zelf hebt u een nederluag bereid en do herinnering daaraan moet uitgewischt worden, zoo spoedig mogeljjk. Hoort gjj Zoo spoedig mogeljjk !- .Gjj geeft mij raadsels i;Blijf t^h niet voortdurend bjj dat hard nekkig ontkennen vao een feit, dat maar al te goed bekend is4, zei Alexandra gestreng. „Ik sla je onophoudelijk gade, ik waarschuwde jo zelfs maar to vergeefs. Het oog eener moeder had zich misschien kunnen vergissen, maar het mjjno niet. Een moedor volgt slechts de natuurwetten, wanneer zjj haar kind lief heeft, maar ik ik heb jo lief, orndut maar wat baat het, om daarvan te spreken? Gjj gelooft mjj immers niet.' „Neen omtrent uw zachtheid tegenover mjj ben ik raoeiljjk te overtuigen», antwoord de Corstance koud. «Gjj bobt mjj een weinig bespioneerd om mjj bij gelegenheid diep en gevoelig in het hart te kunnen treffen en verheugt u nu over den goedgoluktcn streek. Maar triomfeer niet te vroeg! Wat ik bo- reiken wil bereik ikWaarom zal ik liet ontkennen? Ja, ik zoek Ilarald's liefde en li jj zal en moet do mjjne worden!* Dat zal by nooit Uw ongeluksprofetie laat mij on verschil- i lig. Ik verlang een moeiljjk te verkrjjgen bart en f ooals ik, zien de vrouwen er niet uit, I die versmaad worden*. Do overwinnende macht uwer schoonheid zal u ditmaal weinig baten. Camory bezit een tegengift». .Eu dat is .Zjjn liefde voor Hildegard Rainer*. Een plotseling gevoel van smart doorvloog Constance, doch zjj glimlachto minachtend. .Weet gjj ook reeds, dat wij do kleine bjj Lize s hut ontmoet hebben Gjj schijnt wer- keljjk goed onderricht. Hot zou toch te ver geefs zjjn een schorpen blik to bedriegen, daarom beken ik, dut dio ontmoeting mij dcstjjds zeer ongelegen kwam. Hjj noemde het meisje, dat do rol van engel der barm hartigheid speelde, verrukkeljjk en dat ver droot mjj. Ik behandelde hem koel en onvriendelijk. Dat is alles. Uw pjjl trof niet Geef het toch op om mjj op dat onboduidende persoontje ijverzuchtig te maken*. „Van deze ontmoeting wist ik niets*, ver volgde Alexandra met haar gewone kalmte. .Ik geef echter toe, dat ik om uwentwil werkelyk spion ben geworden, zy het dan ook uit andere reden als gy meent. Ik wilde weten, wat Camory er toe dreef om het slot byna geheel te myden. 1'risca, die my trouw is, moest het onderzoekon en zoo vernam ik, dal hy sleed» te vinden was op het spoor van dat meisje, dut hy lnuir tot in de kerk volgde en dikwijls voorby „den Edelhof* sloop om ten minste een blik van htuir op te vangen. Hy, bekend wezens zyn dolle streken, ging zelfs zoo ver zich aun Hans Rainci voor tc stellen, doch de ruwe man verklaar de onomwonden, dat hy hem niet in huis wilde hebben en hy verzocht hem dringend, Hildegard niet meer te naderen. Deze legon- staud moet echter de hartstocht van Camory, wiens koppigheid spreekwoordelijk is, nog meer hebben doen ontbranden en ook onze jonge buurvrouw moet zich het bevel van den vador zeer aantrekken. Het onervaren meisje kan dit niet als een vcrwyt treffen, wanneer haar warm, onschuldig hart geen weerstand kan bieden aan do zoete verlei ding, want de „Edelhof' moet een treurig verblyf z'jn maar u trof een beleediging, die gij weliswaar aan u zelf hebt te danken, doch daarom niet minder gevoelig is en ik vraag n; duldt gjj dat?» Een zonderlinge flikkering lag in Constan- ce's oogon. „De bloemen, die mjj dageljjks werden gebracht sedert ik begon te herstellen van wien zjjn zjj dan klonk hel met stokkende slem. „Ik vroeg cr nooit naar ik ducht 4 Doxe geurende groeten kwamen en koinen van den heer von Hohenfcls. Camory stelde zich mede tevreden te laten vragen naar uw toestand Krampachtig grepen de fijne handen van het meisje de leuning van den stoel, waar naast zjj stond. Zjj zag Dombrowsky aan met oogen, die fonkelden van haat. .Welk een voldoening voor u mjj dit alles to kun nen zeggen Is er nog iets meer bitters Hebt gy het scherpste gift nog gespaard ,Ik heb u verder niets mede tc dcclcn maar toch zou ik n voor dc laatste maal willen vragen wilt ge den man. die zich achteloos van u uf heeft gewend, in het geloof laten, dat gjj nog altjjd met verlangen m hem denkt, om er later misschien met Hilde gard om te lachen «Genoog!* riep Constance stampvoetend. Dj lijno neusgaten beefden, de zwarte oogen scheten bliksems. ,GcnoegI>e gedachte daaraan zou mjj tot een krankzinnige daad kunnen drijven! O. dat ik dc herinnering aan elk woord, aan iederen blik uil zjjn ziel zon kunnen scheuren Hoe veracht ik mjj zelf over mjjn ellendige zwakheid. Een onzalige ben ik een onzalige, die het verdient, dat men haar hoont 1* Zjj wierp het venster open, als vrecsdo zjj te stikken en liet dc kondu lucht langs haar voorhoofd strijken. Raas niet als een zinnelooze Wees ver standig beval Alexandra. Ben ik h«t dan niot? Gjj xiet toch, dat ik om mjj zelf lach. Lach toch mee!* Inderdaad barstte zij uit in een luid, snjj- duncl gelach, doch daarbjj rolden do tranen haar langs do wangen, de slanke vingers verscheurden de kant van den zakdoek en plotseling zonk zjjn neer op den divan, drukte het hoofd in dc kussens cn brak uit in een zenuwachtig snikken. ■Gjj zult alles te boven komen, zooals ik liet te boven gokomen ben, zei Dombrowsky, toen zjj rustiger word. .Gjj vroeg het meisje twjjfelend, en voegde er dan met bitteren spot aan toe: ,Ik geloof dat gjj altjjd evenveel hart hebt gehad als dc marmoren beelden in het park*. .Gjj dwaalt. Ook voor mjj zjjn er uren geweest van een vertwijfelde worsteling. Uren, waarin de hartstocht met de kracht van een Simnon mijn trots, mjjn waardigheid als vrouw dreigde to vernietigen. De naam ma", dien ik heb bemind gaat u niet aan Doch ik was ongelukkiger dan gjj, want gij zjjt schoon, u lacht het leven toe, voor u bestaan er nog genoegens ik echter bezat niet de geringste bekoor)jjkhcid, zelfs niet eens oen origineelo loelykbeid, die ook boeien kan. In mjj was al het stjjvo, ongracicuse, belichaamd. Deze bekentenis kon ik niet voor mij zelf verbergen en zij juist gaf mjj moed. Voor den spiegel critiseerde ik mjjn eigen beeld zoo i alsof het 't gelaat was van een gehate minnares. Gjj zjjt niet geschapen om gevoelens op tc wekken, zei ik tot rajj zélf met onverbiddelijke gestrengheid. Wilt gij u bovendien nog belachelijk maken? Nooit eu nimmerGa te gronde, als het zjjn moet, maar toon nooit iemand uw lijden 1 Aan dezo wet, dia ik mjj zelf voorschreef, gehoorzaam de ik, hoeveel strijd hot mjj ook kostte. Ik werd nog hatelijker, nog aljjver en stugger, mon begon mjj te vreezen,' men ontweek mjj men noemdo mij boosanrdig maar niemand kon do schouders ophalen en met spottend medelijden zeggen Dio arme !4 .Waarom vertelt go mjj dit allee?* vroeg Constanoo somber. Om u den weg U> wjj zen, dien gjj bowan- ;n moet Wilt gjj do wonde van uw hart Met hcelen, laat haar dan tenminste oaar binnen bloeden en bewaar het cenige, dal u overbljjft en waaruit gjj een tweeenjjdead wapen kont maken: Uw trots!* ,Uw raad komt te laat. Gjj wist uw geheim te bewaren ik heb hi-t mjjne prjjsgegovon. Er is nog een middel om deze onvoor zichtigheid goed te maken*. .Noem hot!4 •Gisbcrt von IlobcnfcU bemint u; niet als een dweepend jongeling, doch als een gerijpt man, dio, voor zjjn levenszon zinkt, nog een maal den beker des geluk» ledigen wil. Hjj zal n bewaren als een zeldzame schat, git zyn rjjkdom u een gouden tapijt weven, waar over uw voet schrijdt en bjj zal u alles bie den, wat gjj verlangt*. „Mjjn oom (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1