MARINE. Oe Oorlog in het Oosten. mmwmmmmmmm mwimimimimmm Aan de Ledeo der led. Her?. Kerk. Waarschuwing. LEVERING Levensmiddelen. Verkoop Beer. Openbare Verkooping Haringboot en Netwerk. groot Concert, Melkinrichtiu g Behangselpapier HIEUW! HIEUW! HIEUW! Geraspte Kaas, Marine en Leger. Hr. Ms. .Friesland" is den bden Mei j.1. te Aden aangekomen. Het instructieschip »Urania" zal den lOen Mei alkier in dienst worden gesteld, onder bevel van den luitenant ter zee lste kl. W. Houwing. Den lCen d. a. v. zal een deel der adelborsten van bet Kon. lnst. voor de Marine embarkeerun, tot liet maken van een oefenings- reis op de Zuiderzee. De konstabel-majoor C. Labree wordt met den 6den Mei a. s. en de bottelier-majoor G. N. Bout en sergt.-ziekenrerpleger J. W. den Buitelaar worden mot den 16n Mei a.s. uit II. M. Zeedienst ontslagen. I :Aan boord van bet stoomschip «Ardjoeno" der Rott. Lloyd is overleden do beer P. van den Broeke, in leven kapitein-luitenant t zee der Kon. Ned. Marine. (Telegr.) Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Prinses Sopbie», v. Bata via n. Ainst., vertr. 2 Mei van Sabang. Het stoomschip .Koning Willem I", van Batavia n. Amst., vertr. 3 Mei v. Port-Said. Het stoomschip .Madura", v. Amsterdam n. Batavia, arriv. 5 Mei te Port Said. Het stoomschip «Ainbon*, v. Amsterdam Batavia, pass. 3 Mei Dungeness. Marktberichten. Schagen, 5 Mei. Aangevoerd ft paarden f 80 a 300, 28 stieren I GO a 1 130, 200 rldekocicn 1 120 a 230, 30 vette koeien 160a f260, 200 kalfkoeien f 160 ai 270, 0 veulens f a 0,80 nuchtere kalveren 1 9 a f 26,vette schapen fa magere id. 1a 120 lamm. i 8 a 12, 25 magere varkens f 11.a 15.38 vette varkens 36 a 40 ct. p. K.G., 75 biggen, 7.a 12.1450 kop boter 47' a 52' ct., 12000 kipeioren f 2.50 a 3.1500 eenden dito f 8, a 8.25, 350 pinken f 50 a f 120, 0 gras kalveren f 0 a f 0 ossen f0— a i 0 250 overhouders id. f 18.a 28. Purmerend, 3 Mei. Aangevoerd 453 run deren, waaronder 142 vette, f 0.54 k 0.6F per K. G., prysb. stug, en 811 m. en g. koeien f 130 5 260, lager prys stug, 29 stie ren, 823 vette kalveren, 65 it 85 ct. p. K.G.. matig, 445 nucht. f 10 k 21, matig, 1938 schapen i 16 ii 26 en 875 lammeren f 6 a 15, beiden prijsh. matig, 287 vette varkens 39 it 44 ct per K.G., vlug, 121 magere id. f 10 5 16, vlug, 811 biggen f 6 k 10, stug. Kaas, kleine 119 stapels, f 28.60 de 50 K.G. 1402 K. G. boter fik 1.10, kipticreu f 2.80 h l 3.20, eendeieren f31 3.25, 2000 kiovitseieren 7 k 8 ct. Visscherilberichten. 4 Mei. 800 tsl haring per tal 55 95 cent, 10 tal geep per tal f 8,25 a f 8,76. 6 Mei, 2 korde:» te «amen met 20 atuka groole tong per atnk 00 cent, 80 middelm. tong per atuk 25 cent. 100 kleine tong per atnk 10 cent, >0 manü kinine achol per mand f l.iU n f 2,80, 700 Ul htrm, par tal f 0.52 n f 1,10, 10 tal geep per tal f 6.75 2C0O atuka nnajoeia per 10( 0 7,80. 6 Mei, v.a 8 nar. Niete binnen. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-Indii Veneodiagaweg. Datum der ter j poftt-bexorg. 6 en 20 Mei Tijd»t. der laat baal a/k Poetk. 7 'aar 7.— W 7.'aav. 8.80'anam 7.,»av p. aerpoat via A materdnm p. reepoat tin Rotterdam I 18 en 27 p. Iloli. mail via Genua .j 17 na 81 p. Holl mail via Maraeille d. Franache mail via Maraeille 18 en 27 Naar Palimbang, Riouw, Hauka Hillit-in ea Z. W AM van B' rneo, p Eagelacha mail via Brindiai p. Holl. mail via Geaua j 17 ai Naar Atjeh en da OoatkaatJ van Sneutra j p Engelaehe mail via Brindiai elkaa Vrijdag p Iloli. mail via Genua 17 en 81 Mai p Daiucbe mail via Napela*) 10 en 24 Alleen naar Atjoh, Snmatra'a Ooatkaat, Palembang Riouw, Banka, BiUiton en Z -W. Afd. van Boroeo. Hat overige gedeelte van Ned. Ooat-Indie wordt alleen op verlangen der afzenden via Napela verzonden. Naar Guyana (Suriname): p. teepoat via Amatardam 17an81 Mei 7.'aav. p. naad over Engeland 9 ea 88 I 7-'aav. p. mail via St. Naaaire 7 I 7.'aav. Naar Curofao, Bonaire en Aruba: p. teepoat via Amaterdam p. maü via Southampton "ü'vT"."8 880 nam. p. mail via Hamborg (alleen 'JiSft Naar St. Martin, St. Eustatius en Saba i p. teepoat via Amatardam 117 au 31 Mei 7.'aav. p. mail over Engeland 9 en 38 7'aav. 14aar Kaapland, Natal, Oranje- Hivierkolonie en Transvaal: eiken Vrydag, 3.30 's nam. Voor Hr. Ms. »F ri e s 1 a n d" naar A Igiers 12 en 17 Mei 3.30 'snam. Burgerlijke stand gem. Helder, Van 8 tot I Mai. ONDEBTROUWDi H. Groen en C. Goad.waardt- J. H. Schol ea M. A. da Henrt. K. Schol aa A. dc Baan. P. van Dalen ea D Berv. H. de Graaf C de Viaser. 1'. P. Hnig an A. Bijl. J. J. Jongman cn A. 8. Dor lijn P. Bui» aa N. Fokke. G. Koomeo cn C. Wiegel. A. H. Brouwer en A. Boom. GETROUWD: B. Lokerae en J. de Graat J. van Schoten en P. Plnjjlear. D. van den Berg en J. F. C. F. BEVALLEN: T. Koogar t. N Mannee geb Veder, d. K geb Tin o. Ma'lel, a. N Mannee geb taucr, van Brngta, d. J. M. Scholtaa geb OVERLEDEND. Moei wed. W. Butar, 76 j. C. Ooat. 9 j. J Martana, 8 w. J. kort, 14 m. W F. K. ara dar Zanden. 77 j. Burgerlijke stand gem. Wieringen. April 1904. GEBOREN: Alida, d.v. P. Glim cn S. Sprenkeling, Schelt, z.r. N. Schcltus en A. Muit, Dienwertje, d.v. P. Visser en M. Bakker, Cornelis, z. v. N. Annes en T. Tjften, Geertje, d.v. J. Jongkind en A. Vcrfaille, Willem z.v. 8. Mostert en A. Snooy, Neeltje, d.v. Jb. Lont •n M. Klein, Jan, s.v. Th. H. Boersen en M. Knnt. ONDERTROUWD: M. de Vries enC.E. Kok. K. Halfwoeg en G. Kooy. GETROUWD: N. Koster en M. Poel, N. Boys en G. Kroon, C. Kroon cn A. Feikes (Dirks), P. Metselaar en N. Kroon, P. Kra nenburg en G. de Wit, M. de Vries en C. E. Kok. OVERLEDEN: Maria Rotgans, 9 ra. d.v. E. Rotgans en J. Halfwceg, Adriaantje Rot gans, 7 w. d. v. 1'. Rotgans cn A. Glim, Pictcrjto Minnes 26j.,echtgenooto v. G. Bays, Jan Breet, 22 j„ z.v. W. Brcot en A. tor Keurst, Aaltje Lont 4. m., d.v. Jn. Lont en G. Koorn, Geertje Mulder, 28 j. echtgenoote van C. Tyaen, Elizabeth do Vries, 48 jaar echtgenoote van R. Blaauboer, Cornelis Lont, 17 m. «.v. D. Lont en M. do Jongh, Johan- na ten Bokkel, 2 j. d.v. Jn. ten Bokkel en 8. Everts. Vervolg der berichten. Voetballen. A.s. Zondag 10 uur: >Hard gaat is" tegen Uitspanning door Inspanning's midd. 2 uur: >Leonidas II" tegen >H. B. S. II". Wieringen. Op Donderdag 17 Mei as. zal door den liykswaterstaat worden aanbesteedHet vernieuwen van een gedeelte paalscherm langs den Marskedjjk alhier, raming f 10.000. Woensdag 11 Mei a.s. zal alhier de eerste lammerenmarkt worden gehouden. Voor het Nationaal huldeblijk aan H. M. de Koningin Moeder is in deze gemeente bijeengebracht een bedrag van f81.40 netto. Bjj de onderlinge vee- en paarden Ver zekering-Maatschappij Helpt Elkander" alhier waren in het halfjaar van 1 Nov. 1903 tot 1 Mei 1904 verzekerd 112 Paarden, tot een waarde van f 25430.Gestorven zjjn in dat tjjdvak 2 paarden, de premie is door het bestuur bepaald op f 1.30 per verzekerde f 100. J.1. Woensdag werden alhier door 7 visschers aangebracht 1230 stuks ansjovis Daar de gevangen visch klein van stuk is, hebben sommige visschers nog hoop dat de vangst beter zul worden, terwyl anderen beweren dat er dit jaar zoo goed als geen ansjovis zal worden gevangen. Het is echter te wenschen dat de hoop van eerstgenoemden wordt bewaarheid, dat het er op ons eiland en zeker ook in vele andere plaatspn langs de Zuiderzee, bjj mislukte ansjovisvangst, treurig uit zal zien. IJmuidon, 5 Mei. Als een nieuwigheid op het gebied van visschery, kan worden vermeld, dat 2 stoom trawlers «Holland VII en VIII» van de Mjj. IJmniden voor eene reis naur de kust van Marocco, (Afrika,) worden uitgerust, om al daar dc visch vangst uit te oefenen. Er schynen hier ryke visebgronden te zjjn, waar de Engel- schen reeds met Bucces gewerkt hebben. Of de vangsten van genoemde trawlers hier, dan wol in Engeland aangebracht zullen worden, is nog niot met zekerheid bekend. Do te vangen visch bestaat in hoofdzaak uit makreel en naar men zegt, moet er ook veel kreeft van grooto waarde gevangen worden. De pryzon van de Noordzee visch zyn de laatste week gelukkig aanmerkelijk gestegen. De «Zeehond» is hier vao Wilhelmshafen aangekomen, schipper Toon Zwaan zit echter nog in hechte nis. Tweede Kamer. De behandelingen van het wetsontwerp (Drankwet* is thans gevorderd tot de artikelen. Het gaat vooral om twee punten: lo. zal hot tappers- en slytersbedryf al dan niet ge splitst worden en 2 behoort in de wet eene omschryving te staan wat sterke dranken zyn en wat gegiste. Ten opzichte van 1 heelt de regeering aan de bezwaren tegen haar voorstel ecnige con- sessies gedaan. De splitsing zal alleen voor nieuwe vergunningen van kracht zyn en al leen geldon voor gomeenten boven do 5000 zielen. Verschillende sprekers hadden ook hiertegen nog bezwaren. Hot cyfer van 8 d.L. voor slyteryen is teruggebracht tot 2 d.L. Ook de oorspronkelijke door haar opgenomen omschrijving van gegiste cn sterke dranken heeft de regeering gewysigd. Het [debat loopt hierby voornamelijk over de vraag of de definitie gewonscht is, cn of zy in de practyk niet tot vele verwikkelingen zal aanleiding geven. Do heer van Idsinga heeft een amendement ingediend, waarin dc omschrijving voel korter en eenvoudiger is, doch de minister verklaarde het niet tc kunnen overnemen en wil zyn redactie handhaven. De beraadslagingen worden voortgezet. LONDEN, 5 Mei. Daily Chronicle en Daily Telegraph vernemen uit Tokio, dat de ingang der haven van Port-Arthur fei telijk afgesloten is door de Japansche zink- schepen. De aanval op Port-Arthur. PORT-ARTHUR, 4 Mei 's avonds. Het Russisch telegraafagentschap meldtDe vloot kruist aan den horizon. Een nieuwe aanval is mogelyk. Het is gebleken, dat bjj de jongste po gingen om de haven af te sluiten, 12 zink- schepen werden afgezonden. De plaats waar 8 dezer schepen gezonken zyn is precies bekend. Daarentegen is niet bekend, waar 2 andere schepen gezonken zyn. Twee schepen konden niet op tegen het moorddadig vuur der Russen en keerden terug. Ieder der zinkechepen had bljjkens ia- gewonnen inlichtingen een gemiddelden inhoud van meer dan 2000 ton. ADVERTENTIËN. Op den Hen Mei hopen onze geliefde Ouders PIETER BAKKER £5 ANTJE VAN DER BIJL, hun 121/,-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat Ood hen nog lang moge sparen is de wensch van hun liefhebbende Kinderen. SIMON. FLORA. JANNETJE en ARIE. Helder, G Mei 1904. Zondag, den Ssten Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders Jb. BAKKER en A. NAUTA, ss hunne 30jarige Echtvereeniging te herdenken. Helder, 0 Mei 1904. «S Namens 5? hunne dankbare Kinderen Ondertrouwd J. H. SCHOL en M. A. DE BEURS. Helder, 4 Mei 1904. Geen receptie. Plaatselijke kennisgeving, Ondertrouwd K. SCHOL en A. DE BEURS. Helder, 4 Mei 1904. Receptie, IJmuiden 15 Mei 1904, Keizer Wilhelmstraat 28, van 2—4 uur. Plaatselijke kennisgeving. Ondertrouwd ADOLF H BROUWER, Conducteur der Brievenmalen en ANTJE BOOM. Receptie 23 Mei, van 2—4 uur, Govers- straat 48, Helder. Huwelijksvoltrekking 26 Mei. I 6 Md mt' HEVVIKaGVlYO. Aan mjjne geachte begunstigers van voorheeu geef ik te kennen dat het Grand Café Restanrant „Central", KANAALWEG 84, den Helder, tydelyk zul zijn gesloten wegens de vele werkzaamheden en ver anderingen die het moet ondergaan. Bjj de heropening zal het geachte publiek de mnening zyn toegedaan, dat hier GEEN sluiting heeft plaats gehad uit moedwil, maar dal die sluiting noodig bleek te zyn geweest. Hoogachtend. Uw. Dw. Du. Z. PAN BAKKER. Kruisweg 15, Haarlem, Lunchroom. Getrouwd D. v. n. BERG eu J. F. JANSEN, die, mede namens wederzydsche Familie, hunnen harteljjken dank betuigen voor de vele blyken van belangstelling by hun huwelyk ondervonden. Helder, 5 Mei 1904. Getrouwd JAN VAN SCHOTEN en PETRONELLA PLUIJLAAR, die, mede namens wederzydsche Familie, hunnen harteljjken dank betuigen voor de vele blyken van belangstelling by hun huwelyk ondervonden. Helder, 5 Mei 1901. Geboren: JEAN JACQUE8, Zoon van J. C. NICOL4I en van C. F. NICOLAI-Mallet. Helder, 4 Mei 1904. Heden overleed te Arnhem onze Moeder CATHARINA CORNEUA SMITS, geb. MULDER VAN DE GRAAF, Helder, 1 Mei 1904. Dr. J. C. J. C. SMIÏS. PH. J. M. SMITS, geb. Delfos den Doren. Volstrekt eenige kennisgeving. Heden ontsliep, na een ongesteld heid van slechts één dag, ons ge liefd jongste Dochtertje en Zusje CATHARINA, in den jeugdigen leeftjjd van 9 jaren en 5 maanden. Koegras, gem. Helder, 3 Mei 1904. Haar diepbedroefde OuderB, Broeder en Zusters, J. OOST. T. OOST-MOOIJ. Den 2en Mei trof ons een gevoelige Ag door 't overlijden onzer jongste Lieveling JACOB, ia den ouderdom van 2 jaren. Heden werd dien slag nog verzwaard daar ons eenig Dochterje NEELTJE, van onze zjjde werd weggerukt, in den nog jeugdigen leeftjjd van ruim 11 jaren een langdurig doch gedul dig ljjden maakte een einde aan haar voor ons zoo dierbaar leven. Hun diepbedroefde Ouders JAN KOOL. TRIJNTJE K00L- Mulder. Wieringen, 4 Mei 1904. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 8 MEI voorm. 10 uur Dr. A. F. KRULL, Predikant te Alkmaar. N.m. 2 uur Bediening van den H. Doop in de Westerkerk. (Weetphin), door Dr. A. F. KRULL De geboortebewijzen en adressen der Ouders moeten voor Zondag ingeleverd worden bjj den Koster K. BRANDS, Langestraat 50. Gevr. een Kleermakersknecht; hoog loon en vast werk en een Leerling, die in het vak wenscht opgeleid te worden. Adres: J. MAH1EU, v. d. Hamstr. 27. ATTENTIE S. V. P. I Nette colporteurs gevraagd tegen hooge provisie. Gepensioneerden genieten de voorkeur. Adres H. IKE, Middenstr. 61 Helder. Wjj ouderg9teekenden Commissarissen der On derlinge Braudwaarborg- Maatschappy, directie DE JONG Co., gevestigd te Amsterdam, hebben het genoegen a«n alle daarby be langhebbenden te berichten, dat gisteren en heden aan ons is gedaan Rekening Verantwoording over de gehouden Admi- uistrari* over het jaar 1903, welke door ons in orde bevonden zjjnde, met onze goedkeuring is bekrachtigd. Wjj ontvingen daarby in tegenwoordig heid van eenige Heeren correspondenten en deelgenooten een nauwkeurig overzicht van den stand der Maatschappij en moch ten ons opnieuw van haren toenemenden bloei en welstand overtuigen. Amsterdam, den 29 April 1904. Jhr. Mr. C. IL Baczek. Mr. I. H. M. Baron Mollkrus ▼an Wkstkkrkb. Mr. M. W. Baron nu Tour van Bkllincuhave. Correspondent te Helder A. J. DE JONGH, Dijkstraat 40. Coöperatieve Broodbakkerij „Vooruitgang". In de bestaande vacature(n) als Broodbezorger(bakker) is voorzien» HET BESTUUR. Projectielen, scherven, banden, looden kogels, enz, welke gevonden worden op HET BALGZAND, op de Texelsche kust of uit zee worden opgevischt, zijn s Rijks eigendomhij die zich deze voorwerpen toe eigent is derhalve straf baar volgens de wet. Het oprapen en vervoeren van geladen niet gesprongen projectielen is levensgevaar lijk, ook voor de omgeving van hem, die zulka verricht De Kapitein, Commandeerende Officier^ van hel detachement Pantserfort- Artillerie, J. L. RANNEFT. van De Kolonel Garnizoens-Commandant zal op MAANDAG 16 MEI e.k., des middags ten twaalf ure, te zjjnen bureele, Wacht- straat, onder nadere goedkeuring van den Minister van Staat, Minister van Oorlog, in het openbaar aanbesteden t le. De levering van Rundvleesch en Rundvet, noodig voor de Soldaten-menages, gedurende het 2e halfjaar 1904 2e. De levering van Gerookt- en Pe- kelspsk, noodig voorde Soldaten- menages te Helder, gedurende het zelfde tydperk. Op deze levering zyn van |toepa8ping de Algemeene Voorwaarden voor de levering vau levensmiddelen, vastgesteld bjj de Be schikking van den Minister van Oorlog van 6 Februari 1903, Vle Afd. No. 140, zooals die zjju gewjjzigd bjj de Beschikkingen van 9 October 1903, Vle Afd. No. 194, en van 12 April 1904, Vle Afd. No. 137. De voorwaarden van levering Jzyn tegen den prys van 20 cent per exemplaar verkryg- baar bjj de Gebroeders VAN CLEEF, te 'i- Gravenhage. Voor de levering van spek kunnen alleen in aanmerking komen spekslagers te Helder gevestigd. Het te leveren spek moet zyn voorzien van hetstempelmerk vandenNederlandschen Slagershond, van dat van een der Gemeente- ljjke Abbattoirs hier te lande of van dat van de Gemeentelyke Keuring te Arnhem, terwyl de aflevering naar gelang van de behoefte rechtstreeks aan de korpsen moet geschieden. Inlichtingen betreflende de hoeveelheden, welke vermoedeljjk noodig zullen zyn, kun nen bjj den aanbesteder worden ingewonnen. De Kolonel voornoemd, KATTENBUSCH. HALT! Denkt er aanDinsdag is Hein jarig. Felicitatiën 's nachts van 12—2 uur aan de Club. Rijkskrankzinnigengesticlit Hedemblit Worden gevraagd WASCH MEISJES, tegen een loon van f 150 per jaar een NAAISTER, tegen een loon van f 120 per jaar een Dienstbode fin de afdeeeling), tegen een loon van f 150 per jaar voor allen met kost, inwoning, verpleging en dienstkleeding. Aanmelding in persoon ten kantore van den Geneesheer-Directeur. Direct gevraagd eens Juffrouw of We duwe voor noodhulp om een krank bur gerheer te verzorgen, liefst van G. Gods dienst. Br. fr. lett. U. Bureau van dit Blad. Mevrouw GROENEBOOM vraagt voor direct een Dienstbode of Noodhulp. Zich aanmelden 's avonds na 7 uur bjj mevr. VAN LEENT, Binnenhaven 39. Mejuffrouw SPRUIT, Kanaalweg 161 vraagt tegen 1 Juni eene flinke DIENST BODE, P.-G. LOOPJONGEN. Gevraagd een flinke LOOPJONGEN. Adres: OUDKERK VAN PRAAG, Kanaalweg 101 /101a. Men verzoekt heiceld Wasschen aan huis, ook wollen- en stoffen goe deren, dekens en spreienheel netjes tegen billjjken prjjs. Te bevr.bureau van dit blad. Mevrouw HUISMAN, Ankerpark 15, vraagt tegen Pinksteren een net DIENST MEISJE. Aanmelden liefst na 8 uur 'sar. Mevr. MOORREES, Hoofdgracht 65, vraagt met 15 Mei een nette Dienstbode. DAGMEISJE. Wordt gevraagd een net DAGMEISJE. Adres: DEKKER—SCHUIJT. Er wordt terstond gevraagdeen net Meisje om voor een dag of veertien op een jongetje van 2 jaar te passen. Zich te vervoegen bureau vau dit blad. Er biedt zich aan tegen Augustus of eerder een Huishoudster, *25 jaar oud, P. G., van g. g. voorzien. Brieven franco onder letter K. bureau van dit blad. H0NDENHALSBAN0 (nickd) met slootje vermist. Verzoeke tegen belooning terug te bezorgen a/h bureau van dit blad. VERLOREN een gouden Manchetknoop om trek Molen- ca Weslgracht. Tegen beloo ning terug te bezorgen Stationstraat 23. VERLOREN een gouden facet OORRING. I)e vinder zal beloond worden. Adres: KEIZERSTRAAT 25. VERHUISD: D PRANGER, Stoelenmatter, van Walvischstraat naar Breestraat 27a. In een net klein gezin, is gelegenheid voor 1 of twee nette Kostgangers met gebruik van vrjje kamer. Brieven onder letter J. bureau v/d blad. Wegens tydelyke plaatsing alhier tot 1 September, zoeken jonggehuwden één nette ongemeubileerde kamer, 't liefst bjj nette menschen. Brieven franco letter G. H. G. Spoor straat 94. Een heer vraagt in een klein gezin KOST en INWONING met vrije SLAAP KAMER, liefst omtrek Willemsoord. Fr. brieven onder lett. X, Bureau v/d Blad. Te huur een HUIS in de Vlamingstr. no. 18 a f 2.25 p. w. en een HUIS in de Middenstraat a f 1.90 per week. Adres: W. S. J. BEEK, Middenstraat. Een Winkelhuis te hunr. met volledige Aardappelen- en Groenteninventaris. AdresWESTSTRAAT 20 alhier. TE HUUR: en Café met Vergunning, Nieuwebrng- teeg no. 2. Te bevragenHOTEL TOELAST. Te huur het onlangs nieuw gebouwde Woonhuis bevattende 3 Kamers, halve Gang, Zolder en waterleiding, staande Walvischstraat hoek Breestraat. Adro: KANAALWEG 137/138. Door omstandigheden ter overname aan geboden een TABAK- en SIGARENZAAK, op een der beste standen van den Helder. Br. fr. onder lett. P. Z. aan het Bureau van dit Blad. Ter overname aangeboden de zaak Janzenstraat No. 1 AdresJ. VAN DER POLL. aldaar. Nieuw in aanbouw Wieringer-Vischaak en een N00RDZEE-VISCHSCHUIT met tuigage, voor billijken prijs. Te koop aan de Schceps-timmerwerl van IJ. J. ALKEMA, Makkum. B OTTER lang 40 voet, met Inventaris, te koop. Aanbevolen tot het werven van schepen ook voor het bepantseren. U. ZWOLSMAN Wz., Scheepsbouwer, Workum. TE KOOP een goed onderhouden RIJWIEL voor spotprijs- Adres: PARALLELWEG 6. TE KOOP AANGEBODEN een groot WINKELHUIS voor verschille de affaires geschikt. AdresBureau van dit Blad. Te koop aangeboden een goed ooderhou- den masief eiken houten CIFFONIERE. Adres 2e MOLENRTRAAT 119. Te koop een B I L L A R T met toebe- hooren voor 30 gulden. Adres: Langestraat 75. Gegadigden voor eene hoeveelheid BEER, gedurende het jaar 1904 te leveren, ge lieven huune aanbiedingen in te zenden aan den Burgemeester van Helder vóór of op Woensdag 18 Mei 1904, des nam. vóór 2 uur. Inlichtingen verstrekt de Oprichter der Gemeente-reiniging, bjj wieu de voor waarden ter lezing liggen. GEVRAAGD: ••n flinke JONGEN, goed loon. Adres W. LAMMERS. van Deurv. W. BIERSTEKER, te Helder, op ZATERDA6 7 MEI 1904, 's middags 12 uur, aan het HAVENPLEIN te HELDER, voor den Heer E. BAAS, PUBLIEK VERKOOPENi een Haringvlot met zeil en treil, Anejovls- en Harlngwant, Touwwerk en verdere VisscheriJ-artikelen. De Haringvlet zal in de haven, de overige goederen aan het Havenplein te bezichtigen zjjn 's morgens vóór de verkooping. Heldersch Tolhuis. I MEI, van 's avonds 6-8 nur, (bjj gunstig weder,) te g«*ven door Hel Iers Harmoni-»-Kapel. ENTREE VRIJ. De consumptie wordt met 5 cents verhoogd. Zondag 15 Mei geplaatst DE GROOTE CAR0USEL. Aanbevelend, U. 2IJM, Directeur. Openbare aanbesteding by de DIRECTIE DER MARINE te WILLEMSOORD, op WOENSDAG 25 MEI 1904, des voorin d iags ten 11 uor, van d« levering van: Perceel No. 1. Vlaggelyncn. >2. Witte cn geteerde Ijjnen. 3. Log-, makreel-en visschers- Ijjnen. >4. Lood-en stikljjnen, huizing en marljjn. 5. Schiemansgaren. >6. Wit-en geteerd Touwwerk. 7. Trossen. >8. Wit manilla Touwwerk, >9. Manilla Touwwerk. >10. Kokostouw. >11. Zeilgaren, enz. 12. Staaldraadtouw. 13. IJzerdraadtouw. 14. Vlaggendoek. 15. Brumdoek. 16. Katoen. >17. Linnen. >18. Geweven slang voor brand- spniten. >19. Asbfstdoek, enz. 20. Geëmailleerde goederen. >21. Commaliegoederen, enz. 22. Leder. 23. Borstelwerk en aanverwante artikelen. 24. Kurk. 25. Biodrotting. 26. Zeegras. 27. Stoelen en Tafelkleeden. 28. Aardewerk en Porcelein. 29. Idem. 30. Glaswerk, enz. >31. Laken. 32. Linoleum. 33. Saai voor Gordjjnen. 34. Tapjjt voor vloerkleeden. >35. India rubber Vloermatten. 36. Commaliegoederen, enz. >37. Tafellinnen. 38. Lampen, Glazen, enz. 39. Manufacturen, band, garen, koord, enz. 40. Amerikaansch leder, enz. 41. Stearine-kaarsen. 42. Kantoor-, schrjjf- en teeken behoeften. 43. Papier, enz. De bestekken liggen ter lezing by het Departement van Marine te s-Gravenhagt en bjj de Directiën der Marine te Willems oordAmsterdam en Hellevoetsluis, alsmede bjj de Provinciale Besturen en ter Secretariën ▼an de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt, zjjn de bestekken te verkrjjgen ter Griffie der Marine te Willemsoord ad f 0,20 per exemplaar. Verdere inlichtirgen kannen verkregen worden ten bureele van het Hoofd van het Vak van Uitrusting der Marine te Willemsoord. De inschrjjvingen op gezegeld^ biljetten, ingericht volgens artikel 4 der Algemeene Voorwaarden moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zijn in de bas, geplaatst in het Directiegebouw aldaar. Keizerstraat 34. Gestereliseerde Bacteriënvrjje Melk a 8 ct. per flesch Schager Kopboter 55 ct. per kop. Zeer fijne 50-cts Boter. Verder Boter van 40, 35, 30 en 25 ct. per pond, bjj de 5 pond 2'/t ct. minder per pond. Edammer Kaakjes van 571/» ct tot 115 ct per stuk. Goudsche-, Leidsche- en Friesche Beleefd aanbevelend, TUE. S. BREMBR. Gaan goadkooper an batap kwaliftait dan bij D. MAKELAAR, Ist Molenstr. 46, doordat het een losse handel is. Ambrosiue-Beschuit. Door dezen geef ik kennis aan myne geachte begunstigers dat bjj mjj verkrijg baar is, de zeldzaam heerljjke Ambrosine-Tafelbeschuit. De bjjzondere lekkere smaak welke deze BESCHUIT bezit zal na bet gebruik een ieder de overtuiging geven, dat verdere aanbeveling overbodig is. Mjj beleefd in ieders gunst aanbevelend, toeken ik met hoogachting, Uw dw. dn. O. BOS, Wastatnaat 4S. 5 Cent pev ons. by Kfl. HIENNELMAII. Zuiver gesmolten Ossen vet, 20 Ct. per 5 Ons, in pakken van 5 ons 25 Cent, in pakken van 2Ons 13 Cent, van het bekende merk H. 0. Waskaarsen, prima kwaliteit, 16 Ct. per pak; Puddingpoeder per dooe 20 en 22 Ct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2