KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, WIerIngen en Anne Peulowne Fnnnerender OYentegels. Woensdag 11 Mei 1904. 32ste Jaargang. De Oorlog in het Oosten. Waarschuwing. Ees vreemde boot ia de baten VIt'j. Üenfer, Haat en Smart. No. 3259. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59, Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Nieuwstijdingen HELDER, 10 Mei 1904. Schietproef van het fort Erfprins. Den Helder. 3de district. Volgens medede°ljng van den minister van oorlog zal op 10 dezer, en zoo noodig, op de volgpnde 4 dagen een schietproef plaats hebben uit een vuurmond, opgesteld op de evenwjjdige batterij van het fort Erfprins te den Helder. Schietoefeningen op de Harssens. Reede van Texel. 3de district. Volgens mededeeling van den minister van oorlog, zullen op 16 dezer, en zoo noodig op volgende dagen, schietoefeningen worden gehouden van het fort op de Ilarssens. Er zal gevuurd worden met kanonnen van groot kaliber (30 c.M bjj welk vuur de reede tot op een afstand van 9000 M. van het fort als onveilig moet worden be schouwd, en waarbjj geen vaartuigen ten behoeve van de veiligheid worden uitgelpgd. Op de dagen, dat gevuurd word-, zal van genoemd fort een roode vlag waaien van minstens één uur vóór den aanvang der schietproef, alsmede gekleurde vlaggen, aangevende de richting waaria gevuurd zal worden. Bovendien zulleu op die dagen groote waarschuwingsborden worden geplaatst aan den ingang der haven en op de batterjj Vischmarkt, vermeldende de plaats waar van en in welke richting dien dag gevuurd zal worden, terwjjl na bjj de haven en nabjj het torpedo-magazjjn borden zullen worden geplaatst, waarop is aangegeven de beteekenis der gekleurde vlaggen, als volgteen rood en witte vlag beteekent Noord zwarte vlag Oost. wit en roode vlag Zuid, witte vlag West. wit en zwaï te vlag NO., rood en zwarte vlag ZO., zwart en witte vlag ZW., zwart en roode vlag NW. Indien een stoomvaar tuig tot waarschu wen of sleepen aanwezig is en indien het vuren zulks toelaat, zal door dit vaartuig desgswenscht hulp worden verleend aan kleine zeilvaartuigen om uit den onveiligen sector te komen. Voor bedeelden goed genoeg I De Bakkers Ct. publiceert een scheikun dig en microscopisch onderzoek, door den heer Van Ledden Hulsebosch ingesteld, van een monster roggebrood, onlangs van wege een der grootste armbesturen te Amsterdam aan de bedeelden verstrekt. Daaruit bleek, >dat het uitgangspunt voor dit product zeer onzuivere rogge is ge weest. Behalve toch talrjjke andere bota nische elementen, welke aan den rogge- korrel geheel vreemd zjjn, trof ik schrjjft dr. v. L. H. meerdere fragmenten van zoogenaamd koffiedoppen, de hoornhuid der koffieboonen, er in aan, zoodat dit rogge brood geenszins beschouwd mag worden als een zuiver en met zorg bereid producU. Edammer kaas J. P., uit Amsterdam, 6chrgft in de Tel.: Uit het buitenland werd mg in het na jaar verzocht een lekker Edammer kaasje te zendenik ging er een koopen in een van de beste comestibles-winkels en nam er tevens een voor mezelf. Ik kreeg een bedankje voor de lekkere kaas, doch het exemplaar, dat ik had ge kocht, beviel mg hoegenaamd niet, het was een zoutelooze en smakelooze ciême- massa. Ik kocht er een in een anderen prima-winkel en aangezien ik over te groote zachtheid geklaagd had en gebrek aan zout kreeg ik een bolletje dat harder leek op het gevoel, doch later bleek het taai als leer met een onaangenamen smaak. Ik heb in nog twee andere prima-winkels in onze hoofdstraten Edammer kaasjes gekocht, zjj waren mirder slecht, doch •makelgk geenszinsik ben big dat het vierde exemplaar op is. Vroeger was het anders; toen was het een lust om aan een Edammer kaasje te beginnen, doch nu wordt er óf opzettelijk geknoeid öf men verstaat de kunst van kaasmaken niet meer. Gevraagd mag dus worden Is dat het resultaat van al het vergader en gepolemiseer onzer landbouwmaat- schappgen Uit Amsterdam meldt men Aan het Centraal, station is Zaterdag ochtend een treurig ongeluk gebeurd De 15-jarige J. N. Frank uit Zandvoort wilde uit den wagen springen voor nog de trein geheel tot stilstand was gekomen. Door het dichtslaan van het porti»r viel hg toen tusschen den wagon en het perron. M-n haalde hem hevig bloedend en met verscheurde kleuren uit zijn benarde posi tie, en vervoerde h-m naar het binnen gasthuis, waar zijn toestand hoogst ernstig werd bevonden. Zaterdagochtend is te Amsterdam de tramlijn 4, IJveerDamVgzelstraat— Ainsteldjjk, in electrische exploitatie ge komen, daarmee is tevens het laatste tram paard van den Dam verdwenen en het electrisch verkeer langs Rokin en Damrak compleet. Er gaan thans zeven Ijjnen laags het Damrak. (Hbld.) Brand te Scheveningen. Een ontzettende brand is Vrgdag in den vroegen morgen uitgebroken in de pakhuizen van d heeren J. en P. de Mos, gevuld met n< tt* u, zeilen, tonnen, enz., welke bestemd waren voor de eerstdaags uit te rusten haringschepen. Ineen korten tjjd sloegen de vlammen over op volgen de pakhuizen, meerendeels met brandbaar materieel gevuld, en woningen van de reeders Den Duik, Hoogen'a-.d, De Niet en Bonk. De brand besloeg een omvang van 20.000 vi<>rk. meter. Een aantal haring schepen zullen niet uitgerust kunnen worden voor de a s. teelt. Men meldt dat alles tegen brandschade was verzekerd. Uit Leer wordt gemeld, dat Anton Zwaan, de schipper van de stoomtrawler >Zeebond<, uit IJmuiden, die den 2tsten April door een Duitsche torpedo-boot, be last met de bescherming van de visscherg in de Noordzee, bjj Norderney binnen de grens van drie mjjl*n van de kust visschende werd aangetroffen, door de strafkamer te Aurich is veroordeeld tot 3 maanden ge vangenisstraf, met verbeurdverklaring van het vischtuig. Eenige maanden gileden werd op verzoek van de Dui'sche justitie te 's Hee- renberg aangehouden Hugo Walter als verdacht te Berljjn zijne vrouw te hebben vermoord door middel van vergif en daarna bet Igk aan een boom te hebben opge hangen, teneinde zoodoende de meering te doen ontstaan, dat zjj zich zelve had gr- dood. W. werd naar Arnhem overgebracht en na eenige maanden in hechtenis te hebben doorgebracht aan de Duitsche ju stitie uitgeleverd. Thans heeft zjjne zaak voor het Landgesticht te Berlgn gediend. Hoewel W. ten sterkste ontkende den moord te hebben gepleegd, zjjn zoover 1 dingen aan het licht gekomen, die zeer op zjjn schuld wjjzen, dat hg bjj vonnis van gemeld »Gericht" Dinsdag is ter dood veroordeeld. W. heeft dadeljjk hooger beroep aan- geteekend. (A. C.) Te Hamburg wordt met 1 Juni een instelling geopend, waaraan ook hier te lande behoefte zal bljjken, wanneer onver hoopt, het voorgestelde tarief van invoer rechten wet wordt. Aan het gebouw van de directie der invoerrechten wordt uamelgk een »Zoll Museum'' verbonden, waar de kooplieden monsters vinden van de ver schillende belaste artikelen, met aanwjjzing welk recht er van geheven wordt. Tevens wordt een laboratorium ingericht, voor onderzoekingen in twjjfelachtige gevallen* En ten slotte wordt een zaal beschikbaar gesteld, waar aankomende ambtenaren worden letterwjjs gemaakt in den doolhof van het tarief met zjjn talrjjke onder scheidingen en onderdeelen. Een >hooge- school voor invoerrechten" dus, zegt de >Frankf. Ztg."een echt beeld des tjjds TWEEDE KAMER. Drankwet. De beraadslagingen over artikel 1 zjjn nog niet ten einde knnnen gebracht worden. Ook dc voorgestelde scheiding tusschen tapperijen en slijterijen schjjnt een zeer moeilijk punt te zjjn om te regelen naar den zin der kamer leden. De minister zal art. 1 nog eens om werken waarna het Dinsdagmiddag opnieuw in bchundeling zal worden genomen. Ar.ikel 2 is goodgokeurd. I aarop zjjn do beraadslagingen aangevan gen over artikel 3. Dit artikel handelt over de vergunningen voor logementen en dio voor societeitslokalcn. Wat de laatste betreft stelt de regeering voor die vergunning te doen vcrleenen, niet door B. en W. zooals do andere, maar door Gedeputeerde Staten. Do socialistische kamerleden hebben een amendement ingediend om de societeitsvergun- ningen op dezelfde wjjze te laten verloonen als de andere vergunningen n.1. door B. en W. Do heer van der Zwaag heeft een bijDa ge lijkluidend amendement ingediend. De beer ter Laan licht het amendement toe, dat nog verdedigd wordt door den heer Troelstra. De heeren Ferf en Bolsius verklaren er zich voor, terwjjl de heer Lohman het bestrjjdt evenals de heer van Karnebeek. Do minister van Binnenlandsche Zaken behandelt in den breede de kwestie en zegt dut sociëteiten niet gcljjk to stellen zjjn met «vergunningen». Hjj meent dat do maatregelen oor de eerste bozwareuder mouten en mogen zy'n dan voor de laatste. Insezonaen. 1879-16 Mei-1904. Heerljjke gedachte, tijdperk van vjjf-en- twiutig jaren, liet geeft ons jubileum ter ge dachtenis. Hecrljjk moet het dan ook wel zjjn, wueneer iemand, na 25 jaren met ge noegdoening kan terugzien op don weg achter zich. lioe menig metgezel rust reeds in 't kille graf, hoe meniger plaats kent men niot meer. Toch staat gjj nog op dezen dag, onze kameraad, de kantoorknecht F. Visser ten Postkautore Helder. Ja vriend, is het iemand, die met genoegen terug ziet op den Zö-jarigen weg achterwaarts, dat moogt gjj dat wel zjjn. VN at eunmaal uw ideaal was, mocht go berei ken en toch was dat verre toon ge in 1879 uw vader opvolgdet als postbode, die toen den dienst met pensioen verliet. Er lag een groote schrcdo voorwaarts tusschen postbode en kantoorknecht en toch nu moogt ge er u sinds eenige jaren daarin verheugen. Niet ieder bereikt alzoo zjjn ideaal Te midden uwer kameraden bekleedt ge nog altjjd eeno goede plaats en al moge do tand des tjjds reeds een bril op je neus go- drukt hebben, toch straalt het dienstbloed je nog door do uderen, en kunt ge staan wuar dat behoort. O, wat een vooruitgang in zoo'n 25 jaren, wat een gunstige wjjzigingen in tractement, wat een dienst verbetering, ja vooruit, steeds voor waarts klinkt het, en zal het u in do ooren bljjvcn klinken, zoo lang ge dienst doet bjj de Posterjjen. Te midden van uw gezin staat ge nog met vaderljjken trots. Ge ziet de uwen nog vol tallig om u heen, gedenk wat een zogen dit is. Hoe menigeen heeft bitturdor gedachtenis op zulk een jubileum als gjj vreugde geniot. Zie ze staan de uwen met bljjde open ge zichten, U feliciteerende met de herdenking van dezen dag. Grootsch is 't voorwaar Nog hooger waarde heeft dit feest voor u, waarde vriend. Viert niet die moeder het feest mee van haar kind. Zjj toch zag je de betrekking aanvaarden. Zjj vierde ook eenmaal het zilveren feest van haar echtgenoot, je vader. Zjj wie eonigszins gevoel hebben voor moeder vreugde, zullen beseffen, dat uw zilveren feest dubbele waarde heeft. Geniet dan doez' dag met de uwen volop, dat niets de feestvreugde store. Moge 't Kjjk nog jaren protitecren van je krachten, mogen wjj je nog lang als kameraad begroeten. Moge de dag van 16 Mei niet onopgemerkt voor- bjjgaau, mogo integendeel do belangstelling groot zjjn, dit wenscht gaarne Uw Vriend, C. KONING. Uit het Buitenland. In de Belgische Kamer is de vorige week beraadslaagd over bet in overweging nemen van een voorstel tot grondwetsherziening in het bjj zonder wat aangaat het kiesrecht. De vereenigde linkerzjjde heeft reeds sedert lang gejjvcrd tegen hot meervoudig kiesrecht, dat in België bestaat, en wil daarvoor in de plaats het enkelvoudig algemeen stemrecht. Van regeeringswege verzette minister de Smet—de Naeyer zich tegen het voorstel, terwjjl ook de heer Woeste het bestreed. Het werd verdedigd door den radicaal Feron en de socialisten Mtysmans en van der Velde. Met 70 togen en 65 stemmen vóór werd besloten het voorstel niet in overweging te nemen. Vóór stomdon do linkerzjjde (liberalen en socialisten) en abbó Daens. Het geschil tusschon Turkjje en Grieken land, ontstaan door do onrechtmatige belas tingheffing door den vali van Srayrna en do gevangenneming van den Griekschen vico- consul, is als geëindigd te beschouwen. Het door Griekenland geëischte verontschuldiging# bezoek is niet gebracht door den vali zelf, maar door zjjn adsistent, en hiermee is ge noegen genomen. De belastingheffing zal nu wel worden ingetrokken. De oplossing dor Macedonische kwestie is weer een stup vooruitgegaan wc zjjn duar aan langzaamheid gewoon. Do Bulgaarscfie g<-zant te Konstantinopel heeft aan den Turk- scheo grootvizier op diens verzoek, zes grens plaatsen aangewezen, waarlangs de terugkeer der Macedonische vluchtelingen plaats zal hebben. Zoodra de Turksche grensautoritciten instructies zullen hebben ontvangen zal de repatriëering der Macedoniërs beginnen. In het vulkanische Zuid-Amerika dreigt de vrede weer verstoord to zullen worden al zal hot ook wel hjj dreigen bljjven. Er is een geschil gerezen tusschen Brazilië en Peru, over liet eigendomsrecht op eeno streek land in het Acre-gebied. De Braziliaansche re geering richtte eene nota tot dc PerUaansche, doch deze antwoordde niet eens. Mobilisoering van leger en vloot was het gevolg. Algemeen is men van meening dat de Vereenigde Staten het wol niot tot een gevecht zullen laten komen. Reuter seint uit New York dat pre sident Candamo van Peru Zaterdag over leden is. Het protest van den Paus bjj deFranscho regeering ingediend tegen de reis van presi dent Loubet naar Kotne is door de regeering beslist afgewezen én om den vorm èn om den inhoud. Do Fransche gezant bjj den Heiligen Stoel zal den paiiseljjkon staats secretaris daarvan bericht zendon en tegeljjkcr- tjjd verklaren dat Fraukrjjk het protest be schouwt als niet ontvangen. Omtrent de Engolscho expeditie in Tibet verneemt de «Daily Mail* dat achthonderd Tibelanen de missie aanvielen, doch met zware verliezen worden teruggeslagen. De Engehchen verloren twee man. Dc Kamerafgevaardigden voor Antwerpen hebbon eene samenkomst gehad met de afge vaardigden der werkgevers en diamantbe werkers daar tor stede, wat tot gevolg had, dat na langdurige bespreking bemiddelings voorstellen aan werkgevers en arbeiders zullen worden voorgelegd. En nu iets over do groote kwestie van deu dag, den Uusaisch Japanscben oorlog. Uil de ontvangen berichten bljjkt dat Admiraal Togo naa.' zjjn land seinde, dut de haven van Port Arlhur volkomen is afgesloten voor groote schepen. Alleen kleine booten kunnen nog uit- en invaren, 't Begint nu werkeljjk op den oorlog met zjjue vreeseljjke gevolgen te geljjken. De Japanners zjjn begonnen met hunne aanzienljjke troepenmachten thans to landeo op het schiereiland Liao-tong. Deze troepen zjjn bestemd om tegen Port Artbur op te rukken en om gemeenschappeljjk te opereeren met de troepenafdoelingen aan de Jaloe, die in Mandchoerjje zullen voortrukken. Na do eerste groote nederlaag der Bussen zullen deze het wel niet tot een bcsliisenden slag laten komen alvorens zjj verzekerd zjjn de Japanners met goede kans het hoofd te kunnen bieden of zo terug te kunnen werpen. Voor bjjzonderheden den oorlog betreffende, verwjjzen we naar con ander gedeelte van dit blad. Landing op Liao-tong. Korte telegram rneu van verschillende zgden hebben eindeljjk vasteren vorm ge geven aan de geruchten, sedert zoo lang reeds vernomen over plannen tot landing van de Japanners op bet schiereiland Liao- tong. Ook thans wist de Japansche over heid op onberispeljjke wjjze het geheim te bewaren: blgkbaar heeft zjj haar maat regelen tegenover de correspondenten zoo goed genomen dat dezen bg 't belangrijke nieuws achteraan komen. Toch is 't zeer waart chjjnljjk dat een Japansche transport vloot, terwjjl de nieuwe branderaanval de Kussen te l'ort Arthur bezighield, kaap Liau-ti-«jan is omgestevend om troepen te ontschepen hetzjj in de Kintsjoubaai of bg Port Adarasbeide aan de westkust van het schiereiland, op min of meer grooten afstand ten N.O. van Port Arthur. En bovendien is er een Ja pansche afdeeling geland te Pi-tse-wo, aan de oostkust van het schiereiland, tegenover de Elliot-eilanden. Het is ook niet onwaar schijnlijk dat de Japanners op een derde plaats soldaten ontschepenin den omtrek van Takoesjan, ten westen van dpn Jaloe- mond; zjj kunnen dat doen nu de Russen zich naar Feng-hwang-tsjeng hebben moe ten terugtrekken. Hoe 't zjj, de Amerikaansche gezant die over de waarschjjnljjkheid seint der in sluiting van Port Arthur aan de landzijde, zal 't wel bg 't rechte eind hebben. Reuter seint nader, dat bg dn botsing die Zondag tengevolge van een vergissing tusschen twee Russische afdeelingen bjj Teng-sjang-kong (Tang-sjan-tsjeng) plaats had, 110 Russen gedood en 70 gewond werden. De correspondent van de New-York Herald seint dat het Vrgdag te Petersburg een dag vol schokken en opzienbarende berichten was. 's Ochtends vroeg las de bevolking de officieele telegrammen van generaal Koeropatkin, waarin een verlies van 2000 man erkend werdmaar men was zwartgallig gestemd, vooral omdat gemeld was dat veel krijgsgevangenen in anden van de Japanners gevallen waren, en men hield 't voor zeker dat de waar heid nog verbloemd werd. Misschien nog meer opzien wekte een telegram uit Gcnsan, met ds aankondiging dut de Japansche en de Russische smal- det-len daar waarschijnlijk in gevecht waren. Een auder bericht sprak van het weder- verschjjnen der Japansche vloot voor Port Arthur. Minder pessimistisch dan de bevolking en de beurs is men, volgens dezen corres pondent, in militaire kringen. Hoezepr men de ongelukken van den laitsten Ijjd betreurt, men verzekert dat geen ernstig nadeel daarvan nog 't gevolg geweest is en dat de toestand nog volstrekt niet onrust barend is. Intusschen geeft men toe, dat de Japanners, gebruik makendo van de vlugheid waarmede zjj versterkingen naar de Jaloe kunnen zenden, een of twee we gen die voor hen op >n liggen, zullen ver meesteren om bg den spoorweg te komen, in vereeniging met de Landingstroepen Liao-jaug zal denkeljjk het doelwit zjjn van de Japansche bewegingen. Maar langs den spoorweg is het terrein haast overal heuvelachtig, zoodat de Russen wel in staat zullen zjjn, nog tien dagen lang de Japanners op te houden, en in dien tgd kan een sterke afdeeling Russische troepen te Moekden zjjn. Het Nowoje Wremja verneemt uitgoede bron, dat het door de New-York Herald verspreide gerncht. als zou een som van 12 millioen in baar geld met de Petro- pavlosfk op den bodem der zee liggen, onwaar is. In de kas van het pan'serscbip bevond zich niet meer dan 60.000 roebel. Volgens een vaag gerucht uit Petersburg zouden nog 10.000 Japanners op 25 werst van Port Arthur ontscheept zjjn, en een telegraafbureau verbrand hebben. PETERSBURG, 8 Mei. Van 5 dezer wordt van officieele zjjde uit Tasjitsjao aan het Russische Telegraafiigentschsp ge meld dat het bericht van de versperring van den haveningang van Port Arthur geheel ongegrond is. PARIJS, 8 Mei. Een telegram uit Pe tersburg aan de Echo de Paris meldt officieel de ontruiming van Feng-wang- tsjeng door de Russen. ADVERTENTIE N. Een flink PERSOON, eenige uren per dag disponibel hebbende, zoekt eenlg Werk aan huis of Loopwerk Br. onder no. 17 Adres bureau van dit blad. Timmerlieden gevraagd door JOH. NEUVEL, Mr. Timmerman te Anna Paulowna. Te huur Een Woonhuis achter-Brouwerstraat, en een Idem in het Hofje bjj de Mari neclub, a f 1.per week. Twee ge heel gerestaureerde Woonhuizen in de N'euwstraat No. 43en 47, hfll. per maand. Een Heerenhuls met 10 Kamers, Keuken, Kelder, enz. Hoofdgracht 09, a f 700.per jaar. Allen onmiddellijk te aanvaarden. Met 1 Augustus a.s. het Heeren huls No. 64 Hoofdgracht, met 6 Kamera en Keuken a f 300.per jaar. Adres GEBRs. VAN OS, Aannemers, Helder, Nieuwstraat 27, alwaar tevens op gunstige voorwaarden BOUWTER REINEN te koop zijn aan de J. In 't Veltstraat bg de R.-K. Kerk. TE KOOP AANGEBODEN een groot WINKELHUIS voor verechlIleR- de affaires geschikt. AdresBureau van dit Blad. Verliiilsa i van O O S T S T E E G 4 naar )AN IN T VELTSTRAAT 21, G. DB BEURS, Mr. Kleermaker. Projectielen, scherven, banden, looden kogels, enz. welke gevonden worden op HET BALGZAND, op de Texelsche kust of uit zee worden opgevischt, zijn 's Rijks eigendomhij die zich deze voorwerpen toe eigent is derhalve straf baar volgens de wet. Het oprapen en varvosrtn van geladen niet gesprongen projectielen ie levensgevaar lijk, ook voor de omgeving van hem, die zulke verricht. De KapiteinCommanderende Officier van het detachement Pantser fort- Artillerie^ J. L. RANNEFT. met een lading nienve Haverdoppen, voor A. LAAS. Dus vrouwtjes, wilt Gjj uw bedden verfrisschen, vervoegt U dan in de Spoorstraat, bij A. LAAN. Ze worden voor een kleine winst van de hand gedaan. PLANEETLEZERES, is wêer dagelijks te spreken van 's morgens ÏO tot 's avonds ÏO uur. AdresOOSTSL00T8TBA AT 68. merk PAARDENKOP, verkrijgbaar bij firma Gebrs. VAN PELT, a/d Timmermanswerkplaats De Zwaluw V0SSTRAAT. FEUILLETON. 10.) ,Dat is hg alleen maar bg naam. Gjj zjjt verre bloedverwanten». Heeft bg u tot tusschenpersoon gekozen «Neen; daartoo zou een hoogere graad van onverstand noodig zjjn geweest, daar gjj nw vooroordeel tegen mjj steeds duidelgk laat bemerken. Gisbert is niet meer jong, maar nog altjjd is hjj een schoon, indruk wekkend manzjjn naam kan onder de edelsten worden genoemd. De gemalin van den Vrjjheer von Hohenfcls sol men benjjden, doch niet om haar lachen. Ik toonde n het gevaar, waarin gjj zweeft en het middel, waardoor gjj het kunt ontkomen. Ga thans en overleg.» Zwjjgend staarde Constance voor zich heen. Bleek als een ljjk was haar gelaat, onheilspeUend gloeiden do donkere oogen plotseling schrikte zjj op uit haar gepeins, zag om zich als iemand die nit een diepen slaap ontwaakt en stormde de kamer uit. Naaweljjks acht dagen later vloog het be richt door de omgeving, dat de vrijheer zich had verloofd met freule von Arnbcim cn daar de gezondheidstoestand der moeder thans wat gnnstiger was, zou het huweljjk zoo spoedig moge ljjk voltrokken worden. Dagoljjks kwamen er bloemen en gelukwenschen en telegrammen. Gok de landlieden waren ver heugd, nu zjj toch eindeljjk een meesteres op het slot kregen. Slechts Hans Rainer schudde woest de vuist, toen hjj het nieuws hoorde. De gek een Trouw te kiezen, die zjjn dochter kon zjjn 1 Geduld maarHet onheil zal hem wel eenmaal trefTenIk roep cr reeds lang genoeg naar!» Als op vlougolen snelde de tjjd been en toen eindeljjk de zachte lente kwam, was op zekeren dag de kleine dorpskerk to klein voor de menigte, die van alle kanten kwam toestroomen. Du priester sprak den zegen nit over Gisbert von Hohcnfols en zjjn jonge gemalin. Menige blik hing be wonderend aan het paar, doch gleed dan schuw naar de in 't zwart gekleede dame, die naast Alexandra zat Mevrouw Olga von Arnheim had heden baar eenzaamheid ver laten om het huweljjk bjj te wonen. De plechtigheid wus afgcloopeu en Gisbert geleidde zjjn vrouw naar het rjjtuig. Van de opgewondenheid eener bruid viel bjj Constance niet veel waar te nomen marmer bleek, on genaakbaar trotsch rag zjj er uit, maar toch betooverend schoon in het witte kleed van atlas-zjjde. Fonkelende diamanten sierden hals en arm. Sierljjk gekleede landmeisjes bestrooiden den weg van de kerk naar bet slot, uitgaande voor do lange rjj wagons. Het feest dat nu volgde, woonde mevrouw von Arnheim niet bjj. Zjj voelde zich ver moeid en zocht op aaiiraden van Alexandra haar kamer op. Slechts weinige uren duurde het vroolijke samenzijntoen maakten de jonggehuwden zich reisvaardig om met den eerstvolgendon trein het vadurland te verlaten. Nadat beiden afscheid van de moeder had den genomen, hielp Gisbert zjjn jonge vrouw in het rjjtuig. Nog eenmaal stak zjj het hoofd naar buiten en zag naar het slot. Mevrouw von Arnheim leunde tegen een der hooge, geopende vensters. Plotseling greep de wind het witte gordjjn, dat hoog opvloog en zich dan om de beweginglooze gestalte sloeg. Mei een onwillekeurigen schreeuw van schrik ver borg Constance het gelaat in de handen. «Wat schoeit u vroeg de vrjjheer bezorgd. .Niets niets» stamelde Constance, muf moeite zich bedwingende. NVaarom moest zjj aan die vreeseljjke verschjjning herinnerd worden. O, dut vreeseljjke spook met de trekken van haar moeder en het lange, sleepende kleedWas het een slecht vour- teeken Rillend ging zjj in den hoek van het rjjtuig liggen. De man Daast haar, de ganscho omgeving, zelfs haar eigen ik kwam haar zoo vreemd voor. Waar waren die gouden beelden, dio eens haar voor den geest zweef den Voorbjj voorbjj Alles koud, nuchter en grjjs, gcljjk de dik bewolkte hemel HOOFDSTUK X. Gedurende den winter was bet op den Edelhof' nog stiller geworden. Hildegarde bad op het gebod baars vaders Camory ver meden en het huis niet moer zonder bege leiding verlaten, doch de teekenen van zwaar moedigheid, die op haar uiterljjk hun sporen hadden achtergelaten, waren oorzaak, dat haar geljjkenis rnet de overledene nog te grootcr werd. Wel gaf zjj zich zoo niet zon der eenigen tegenstand aan haar neerslach tigheid over; zjj streed een onvermoeiden strjjd met zieh sclven en vond in dien Strjjd een onwaardeerbare bondgenoote en een sUAkvn steun in do grootmoeder, verstandig, vriendefjjk en deelnemend als deze waszjj had het goedige, het trouwe hart. van de zoo vroeg ontslapene geërfd en op dit onont- wjjdo altaar was een heilige vlam ontbrand, die haar geheele wezuti met een leuterenden gloed doordrong. Evon sterk geloofde zjj aan de vastheid van het Woord Gods als aan de onwankelbaarheid van de liefde. Camory vertoefde niet meer bjj Graaf von der Lanen als gast. Hjj had zich naar de stad begeven, doch kwam van tjjd tot tjjd nog eens weder, want de schoonc bloem in dat dal, door borgen omringd, kon hjj niet vergeten. Reeds deu eersten keer waren zjjn ruwe, onvaste zinnen door haar geboeid. Wel verre, dat de afwgzing, die bjj van haar vader had ontvangen hem ontmoedigd had, in zjjn pogen, om lot hot voorwerp van zjjn liefde te geroken, had deze bejegening hem 'nog vuriger en hartstochtelijker gemaakt. Steeds vond hjj weder andere wogen en mid delen om baar te zien, was het dan ook slechts van verre. Hans Rainer onlstuk dan altjjd in woede en toorn, bewaakte Hildegard te jaloerscher en plaagde en kwelde haar evenals eens haar moeder. Daardoor werd zjj angstig cn vreesachtig en haar stille, schuwe afgetrokkenheid, de gevolgen van zjjn heftig heid, verbitterden hem te meer. Hjj beminde zjjn dochter boven nlles, en meende aldus hoor geluk te bevorderen. Ongeveer acht weken na du afreis van den Froiherr was Rainer des avonds buiten gewoon slecht geluimd. Hildegard was hem niet tegemoet gesneld, ofschoon dit toch altjjd haar gewoonte was, als hjj uit het veld terug keerde. Dit had hem diep gekrenkt en stelde hjj nu alles in het werk om het meisje te bespotten en te schelden. Daar kwam nog bjj, dat Rupcrt, die met den wagen naar G. was gezonden, om de noodige in koupen te doen, buitengewoon lang uitbleef. «Ga naar bed, je oogen vallen dicht van slaap», zeido groounooder eindeljjkHilde gard stond op en omarmde haar rader even als altjjd des avonds voor het naar bed gaan. Het deed haar leed, hem to hebben vertoornd en gaarne had zjj hein eens loeder toege sproken, doch zjjn toornige blik en de gestrenge, onvriendeljjke toon van zijn stom ontnamen haar allen moed. Ga ook ter ruste*, raadde de oude vrouw den in diep gepeins verzonken man. Hjj ant woordde niet. Zjj legde de band op zjjn schouder en herhaalde haar woorden. Ik weet, wat ik te doen heb,» antwoordde hjj norsch. .Slapen kan ik toch niet; ik heb veel te veel aan mjjn hoofd. Bovendien ver ontrust het mjj zeer, dal Rapcrl nog niet terug is. Hjj heeft voel geld bjj zich.* Hjj is toch eerljjk als goud. Kr kan con vertraging in den weg zjjn gekomen.' Och wat, do verzoeking cn do goede ge legenheid zjjn den sterkste, soms ate sterk, ledereen was eerljjk, vóórdat hjj oneerljjk word «Door je argwaan en je booze verdenking maak je jezelf en anderen ongelukkig.* Ik bon nu eenmaal zoo en heb geen reden er toe, om van iemand, wie dan ook, het beste te denken,* klonk het bmrsch. Juist van daag ben ik daar weder medo bezig geweestik zou de geheele wereld wel on derst boven willen keuren. Ik kan hot in een enge kamer niet uithouden.* Wil je dan nog uit?* .Even in den tuin. Ga naar Hildegard en laat mjj alleen. Je wee het beste is maar, dat men zich om mjj niet bekommert.* Met een diepe tucht gaf zjj hem de hand en zocht zjj haar kleindochter op. Deze sliep nog niet, ijj scheen te hebben geweend. De oude drukte haar een kus op het voorhoofd en zeide troostend «Je moet het vader niet zoo kwaljjk nemen. Je bent toch zjjn lieve ling, zjjn olies. Wie zooveel heeft geleden als hjj, kan niet altjjd even opgeruimd zjjn, en als hjj van je eischl, dat je je bartewen- schcn onderdrukken solt, breng hem dan dat offer, God zal er je voor zegenen.' .Ja, dat wil ik gaarne», antwoordde Hil degard. «Ik wil gaarne een gehoorzame doch ter zjjn. Wanneer bjj ochtcr zoo toornig en betrokken is als van daag, o, dan is hot mjj zoo bang. Het is mjj dun alsof er iets vree- seljjks zal gebeuren. O, zie maar, hoe ik beef I» Kom, kom, dat is maar gekheid!' sprak de oude. >Ge bent geen nuffige stadsjuffer, naar een gezond, frisch landmeisje. Praat mjj niet over zenuwen, ande*s verlies ik mjjn geduld. Zoo'n jong ding als jjj valt er maar zoo spoedig niet bjj neer, al stormt het ook al wat. Dan is liet maar de vraag, stevig op de been te bljjven, en het hoofd op to houden. Ieder heeft zjjn last te dragen, en och, die van mjjn kleindochter is nog dc zwaarste niet! Nu, w«l te rusten! En morgen wil ik een opgernimd gelaat zien, hoor 1 Men moet zichzelf niet voorstellen, ongelukkig te zjjn, vaak wordt ons dan juist een nog zwaarder last opgelegd.» »U heeft gcljjk. Ik wil niet meer zoo kin derachtig zHn. Morgen zal vader geen reden tot ontevredenheid hebben Zjj gingen ter rust. Er kondon eenige uren vorloopcn zjjn, toen de oude vrouw plotseling ontwaakte. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1