ADVERTENTIEN mmimimmmmmK' wt m m 8 m 8 8 mmiimmiimffltmi*} 1 mmmmmnumm Aan de Leden der Red. Herr. Kerk. Attentie Heldersch Tolhuis Voorloopig Bericht! Rii en yarUaÈeri inde Jan in 't Veltstraat 21 van J. DE BEURS. De slag aan de Yaloe. PETER3BUHG, 8 Mei. Volgens «en telegram van Koeropatkine aan den Tsaar bedroegen de Russische verliezen aan de Yaloe in de gevechten van 30 April en 1 Mei: aan dooden 6 stafofficieren, 20 opperofficieren, 504 man aan gewonden 2 stafofficieren, 36 opperofficieren, een feestelijke, een kapelmeester, 1081 man. ermist, onbekend of zjj gedood of ge wond zjjneen stafofficier, 5 opperoffi cieren, een otfficier van gezondheid, 079 man. Bet geheele verlies bedraagt dus: 70 staf- en opperofficieren, 2324 man. De artillerie verloor 221 paarden. Bjj de groote verliezen aan menschen en paarden was het den artillerie niet mogeljjk de kanonnen en maxims te bergen. De grootste verliezen hadden het 1 12e en 22e Hcherpschuttersregiment. Enkele compagnieën verloren meer dan de helft van haar sterkte. Op 30 April werd generaal-majoor Kashalinski door een steen aan het hoofd gewond. TOKIO, 8 Mei. De Japanners hebben Feng-wang-tsjeng Vrjjdagmiddag inge nomen. Elk nieuw rapport van generaal Koeroki stelt de Russische verliezen in het ge vecht van Zondag aan de Yaloe hooger. De Japanners hebben ongeveer 1400 Russen begraven en hebben 503 Russische gewonden in hun veldhospitalen. Men schat net totaal van de Russische verliezen op meer dan 2500. De laatste ontvangen telegrammen be vestigen ten volle wat reeds kort was ge meld omtrent de landing van de Japannert op Liaotong en geven bjjzonderheden waar uit valt aan te stippen dat bljjkens de laatste telling de Japanners 27,000 man hebben bijeengebracht op de linie Port AdamsPitsewo. Waarschgnljjk hebben de gelande afdeelingen zich reeds vereenigd. zoodat de afsluiting van Port Arthur aan de landzijde een onweerspreekbaar feit is. Volgens een telegram uit Liao-jang is er brand ontstaan in het kampement van het Russi-che Roode Kruis bjj Kioe- lien-tse. tjjdeus den slag aan de Jaloe. Dientengevolge moest de ambulance terug nadat 160 gewonden verbonden waren men eischte Chineesche karren op, maar de Chineezen liepen weg en lieten bagage aan haar lot over om die later te plunderen. Dat zou dan verklaren waarom de Rus sische gewonden er op zoo treurige wjjze afgekomen zjjn, na het eerste groote ge vecht te land. De ParjjBche Éclair, die niet dacht zal worden, opzettelijk voor de Russen ongunstige berichten te verspreiden, be vestigt nu het verlies van den pantser- dekkruiser Bojarin, vroeger gemeld, maar van ambteljjk Russische zijde altjjd tegen gesproken. Om het vertrouwen op de slagvaardig heid van de vloot niet al te zeer te schokken zoo vertelde een hooggeplaatst officier aan den correspondent van het Pargeche blad was besloten, het ongeluk met de Bojarin geheim te houden. Zelfs onder de best ingelichten heeft niemand een tjjd lang vermoed dat op denzelfden dag waarop de mgnenstrooier Jenisej in de baai van Ta-liëa-wan in de lucht sprong, ook de Bojarin op een Russische mgn geloopen is. Door de ontploffing werden de schroef en de stuurstoestel van de Bojarin zoo be schadigd, dat het schip niet meer naar roer luisterde. De commandant vreesde dat het door de sterke bries voor de tweede maal op een mgn gejaagd zou worden en de 380 leden der bemanning een nutte- loozen en roemloozen dood zouden vinden. Na kort overleg liet hg dus de booten uitzetten en met de gansche bemanning bereikte hg ongedeerd de kust. De Bojarin bleef nog drie dagen hul peloos ronddrjjven en stootte toen inderdaad nogmaals op een mgn. Het schip zonk, zonder dat iemand ermee ten gronde ging. Het stoomschip „Prinses Sophio', v. Batavia Amsterdam, pass. 6 Mei 1'oint de Galle. Hot stoomschip .Koning Willem I*, v. Java Amsterdam, vertr. 7 Mei vun Genua. Het stoomschip ,Ambon', v Amsterdam n. Batavia, pass. 6 Mei Ouessant. Het stoomschip «Oranje* vertr. 7 Mei van AmBlerdain naar Batavia. Het stoomschip .Oranje", v. Amst. n. Ba- avia, arriv. 8 Mei te Southampton. Het stoomschip T Koning Willem III v. Amst. n. Batavia, pass. 7 Mei Point dc Gulle. liet stoomschip .Socmbawa', .v. Batavia n. Ainst. passeerde 8 Mei Ouessant. Marine en leger. Hr. Ms. pantserschip .Friesland'', uit Ned. Indiö op weg naar Nederland, te Aden aan gekomen, zal op de terugreis Malta aandoen tot het innemen van steenkolen. Hr. Ms. .Friesland* is 9 dezer van Aden vertrokken. Voor hot admisaie-ex urnen voor adelborst 8e klasso bjj hot Koninklijk Instituut voor do Marino hebben zich aangemeld 8*2 adspiranton voor de 32 opengestelde plaatsen. Met 8 dezer zjjn overgeplaatst uit de rol Hr. Me. Wachtschip to Helievoeteluis, op Hr. Ms. Wachtschip alhier, de sergt-schryvcr J. P. Giltaij en op Hr. Ms. .Bellona* dosergt- konstabel F. Schellenberg. Met 12 Mei a. worden overgeplaatst: van de .Gier* op de .Bulgia* scrgt-konstabcl W. J. Kestoloo; van do nBulgiaa naar Hr. Ms. 'Bellona", sergt. konstabel 1'. Kojjzer on van de „Bellona- op Hr. Ms. .Gier", sergt.-konstabcl B. Boschma. Met beslisto zekerheid wordt medegedeeld dat van do verplaatsing van het opleidings schip voor jongens van Leiden naar Vlissin- gon fgeljjk do Middolb. Ct. vermeldde,) geen sprake is en nimmer is geweest cn dat het bezoek door den minister van Marino dezer dagen uan de Kweekschool te Leiden gebracht daarop in do verste verte geen betrekking had. Wel is, goljjk trouwens reeds kort geleden gemeld is, in beginsel besloten do opleiding die thans over verschillende marinestations is verdeeld, te vereenigen in ddn hand en wel aan boord van het wachtschip te Hellc- ▼oetsluis waarheen alsdan ook de aankomende matrozen van het wachtschip te Amsterdam zonden worden overgeplaatst met opheffing van de opleiding in laatstgemeldo plaats. Daar er echter mot hot oog op do behoefte aan woningen voor officieren enz. bjj do op leiding gedetacheerd, bezwaren tegen Helle- vootaluis als voor hot doel aangewezen plaats sjjn gerezen, heeft de minister van Marino aan een commissie van zee-officieren opge dragen een onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van andere plaatsen voor het atationeeron van het opleidingsschip en daar onder bchooren, daar wjj vernemen, Dordrecht •n Vlissingon. De opleiding to Leiden on het oploidings- vaartuig aldaar blijven evenwel gehandhaafd. Marktberichten. Alkmaar, 7 Mei. Aangevoerd 4 paarden 125 h 150, 55 koeien en ossen f 80 k 240, 76 nuchtere kalveren f8 k 22, 0 v. kalveren f k 449 magere schapen f' 16 k 27, 192 magere varkens f 15 k 18, 274 biggen f 7.50 it 10.50, '2t hokken f 3 i 6, 9 kleine bokjes f 0.40 k 1.06, boter hoogst betaalde prjjs 57*ct., gemiddelde prjjs 12* ct., laagst betaalde prjjs 50 ct., aange voerd 5768 KG., kipeieren f 2.50 en f 2.90 r 100, 1089 lammeren f 10 k 15. Hoorn, 6 Mei. Tarwe f 7.i 9.50, rogge f 0.— k 0.—, gerst f 4.50 k 4.75, haver f 3.50 k 8.75, witte erwten f .- groene id. f 12.k 14.grauwe id. f 28.k 25.—, vale id. I k f bruine booncu f 13.k 18.karwoizaad f 10.75 k mosterdzaad f 19.k 0 paarden i k —0, 76 koeien f 170 k 240, 450 schapen f 26.— k 30, 1846 lammeren t 10.k 16.51 kalveren f 10 k 18, 0 var kens f k 186 biggen f 6.— k 11—, kipeieren f 2.75 k 3.—, 2500 kop boter 52* k 55 ct. p. kop. Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Ixion" vertrok 4 Mei vun Batavia naar Amsterdam. Hot stoomschip .Madam», v. Amst. naar Batavia, vertrok 6 Mei van Suez. Hot stoomschip .Frins Hendrik", v. Amst p- Batavia, vertr. 6 Mei van Genua, Visscheniberichten. Nwuwsdiep. MoL Aangebracht 10C0U1 haring Ul 35 a 65 cent, 10 Ul geep [ter UI f 5,50 a f 0. 50 kordera met 10 tot 60 iiuka groote tong p -.6 a 66 cent. 20 tot 100 middel in. tong p. at. !5 cent. 20 tot 160 kleine tong p. at. 8 a 10 eeut, 2 Urbotje* p. at f 5 a f 6.60. 2 tot 8 mand kleine •cbol p. m. f 1 a f 8, 1 tot 2 mand tchar p. i 80 eent. 7 Mei. 400 tal haring per Ul 80 40 eent, 10 Ul geep per Ul f 7.60. Van Texelaar* cn vletUn 80 ituk* rog p. at. 00 et. 60 kordert met 10 tot 80 «tuk* groote tong p. it. 56 a 60 cent, 20 tol 80 middnlm. tong p at. 30 eent, 20 tot 100 kleine teng p. at. 8 a 10 ce -tak* tarbot p. *t. f 6 a f 7.60. 2 tot 8 mand kleine •chol p. m. f 0,80 a f 2, 1 tot 2 mand «char 60 a 80 eent. 9 Mei, 450 ul haring per tal 46 a 60 cent, 20 Ul geep per Ul f 7,«6 a f 9. Van Texelaar* en vletUn 160 ataka rog p. at. 10,90 10 Mei. r.m. 8 unr. Niet* binnen. Hedenmorgen is bjj bet overladen van den wal op een zolderschuit, do groote gasmeter, bestemd voor de nieuwe gas fabriek, in het Helderech Kanaal bjj de Postbrug alhier, te water geraakt. Men zal trachten met kaapstanden en lieren het gevaarte weder op den wal te brengen. Ongelukken zjjn gelukkig niet voorge vallen. Wier in gen. De uitslag van de op 6 Mei j. I. ge houden verkiezing van Hoofdingelanden voor bet Heemraadschap Wieringen was als volgtHerkozen de heereu N. J. Rot gans en D. J N. Mulder. In de vacature Jb. N. Keijzer (benoemd tot Heemraad) is gekozen de heer A. Klein ,5z. Jr., terwjjl in de plaats van den heer A. Russelman (welke had bedankt) is gekozen de heer H. Minnes. De levering van pl. m. 300 M8. grint aan het Heemraadschap Wieringen is aan genomen door den heer F. J. Lips te Njjmegen voor f 1.54* per M8. Door >Floralia« zijn Zaterdag j. 1. de planten uitgereikt aau de leden. Het ledental dezer jonge vereeniging bedraagt reeds 91. De vorige week viel de 82-jarige P. B. alhier van de trap, naar men zegt, slechts van een paar treden hoogte. J. 1. Zondag hg reeds aan de gevolgen van dezen val overleden. Men meldt van Hollum op Ameland, dd. 8 Mei: Hedenmorgen werd door kinderen op het strand een flesch gevonden met een briefje, waarop in bjjna onleesbaar pot loodschrift het volgende vermeld stond »üe Zeemeeuw. Wij vergaan. God onze toevlucht. Wjj zinken.* Vermoedeljjk heeft dat betrekking op den te Harlingen thuis behoorenden drie mastschoener »De Zeemeeuw* die vrjj zeker in 1902 met man en muis op de Noordzee vergaan is. Bedoeld schip was een houtsleeper, varende van Harlingen op Noorwegen, waaromtrent sedert dien tjjd taal nog teeken vernomen is. 375e Staatsloterij. Trekking van Maandag 9 Mei. No. 4225 f 1500. No. 2865 en 4396 ieder f 1000. No. 12818 en 20948 ieder f 400. No. 10431, 15984 en 20416 ieder f 200/No. 168, 1685, 9588, 10862, 12674, 14383, 14751, 16092, 20570, ieder f100. Burgerlijke stand gem. Helder, Ven 6 tot 9 Mei. ONDERTROUWDN. M. D*mming en J. J. G. A. Uuijcr. J P N Klein en C. W. de Jong. liEVALLEN T Lagrange gcb. Kraft, d. C. P. i Rookel geb van Tongerlo s. P. C, Nicboer geb. d< Koog, d. M. S, de Jong gcb. Roraijn, t. O. Schilder aeb. Bruin. x. A. M Jacoba geb. Vinken, i. IIJ. van 'lil geb Rjjkera, d. OVERLEDEN. M. de Boer geb. Smit, 39 j. E. Barbrecbt. 16 m. S. Botman, 12 m. Burgerlijke «tand gem. Texel van 30 April tot 6 Mei. GEBOREN: Geeno. ONDERTROUWD: Klaas de Porto en Maria Wegman; Bouwo Bakker en Cornclia Maria Bremcr. GETROUWDGerrit Bisschop en Adri- ana Maria Djjker, (Oosterend.) Auko Boon en Geertje Bakker tde Waal). Leendert Wet steen en Maarlje Peper, (Eierland.) Reinier Willoms (Helder) en Heintje Kooger (Ooste- rond.) OVERLEDEN: Immetje Kooyman, oud 66 jaren, geli. met Sjjbrand Keysor (den Burg). Burgerlijke stand gem Anna-Panlovna, over de maand April 1904. GEBOREN: Gerardus Johannes Willebror- dus, z.v. G. Gaardhnis on P. Philipsen. Anna Marie, d.v. W. van Manen en J. H. van Els. Lcna, d.v. P. Blankman cn H. J. Heiligen berg. Lambertus, z.v. J. de Boer en A. Blom. Holena Pieternella. d.v. P. van Djjk cn J. J. Heiligenborg. Rcinuw, d-v. G. Hoogvorst en M. Schryver. Martinus, z.v. D. Wiering or A. C. Kwantes. Fredorika, d.v. J. Kranen burg cn P. Drooger. Dirk, z.v. J. D. Keppel on L. Molenaar. GETROUWD: Jacobus Zasbnrg en Jan netje Spigt, Arie Blom weduwnaar van Lena Postma en Jansje de Vries. OVERLEDEN: Gerarda oud 1 jaar d. v. G. vun Rozelaar en M. A. van Dyk. Pieter, oud 6 jaren x. v. J. van Twuyvor o. v. A. Raven. Geertruida, oud 10 maanden d.v. G. do Vries cn A. Tromp, Florisjo de Graaf, oud 33 jaren echtgenooto van D. Kos. Gerrit, oud 21 jaren z.v. T. van Twuyvor en T. Broek- kujjzen. Jacob, ond 23 jaren z.v. L. de Ridder en I). Zaagman. Pieter, oud 3 jaren z. v. F. van Dyk cn E. Rienstra. Vervolg der berichten. By de commissie voor het Huldebljjk aan LI. M. de Kouingiu-Moeder alhier is alsnog ingekomen een bedrag van f 26.50, van de Onderoff.-vereen. Admiraal de Rugter*. MejuQr. Joh. W. Mauikus, leerlinge van de Normaalschool alhier, is Vrjjdag te Haarlem geslaagd voor het examen vau ondorwjjzeres. Door vletterliedeu zjjn op Onrust gevonden eu bjj de strandvonderij aange bracht 2 kistjes, inhoudende busjes met buskruit. De kistjes dragen de merken Pulver Gumpowder Buenos-Ayres I. O. 586 en 515. Voetbal Volksweerbaarheid. Zondagochtend zouden in den competitie- strjjd voor le klasse-clubs >Hard-gast-ie« en Uitspanning door Inspanning* tegen elkaar uitkomen. Daar >U. d. I.< niet aan wezig was, won >H. G. i.« met 50. Des middags had de wedstrjjd plaats tusschen de 2e klasse-clubs >Leouidus« II t?n »U. B. S.« II. Er werd van weers zijden ten aanschouwe van een talrgk publiek met vuur gespeeld. De uitslag was, dat de zilveren medaille uitgeloofd door den Voorzitter van de afd. Helder van Volksweerbaarheid, gewonnen werd door >H. B. S.« II met 2—1. By gunstig weder zal op Hemel vaartsdag op het Galgenveld te Huisduinen des morgens om 10 uur een voetbalwed strijd gehouden worden tusschen Concordia II (Adelborsten) en H. B. 8. I (Hoogere Burgerschool). Aanbestedingen in Noord Holland. 19 Mei 1904. Haarlem 11 ure. Hot ministerie van W., H. on N., aan hot ge bouw van het prov. best.het vernieuwen van een gedeelte paalscherm langs den Mars- kedijk op hot eiland Wieringen, behoorende tot de zeewerken in Noordholland, begr. f 10.000; bestek no. 89 ligt na 5 Mei ter lezing aan het gebouw van genoemd minist., aan de lokalen der prov. best. en is te be komen bjj de ftrtna Gebr. van Cleef, Spui no. 28a te 'b Gravenhage inl. te bekomen bjj don hoofding.-directeur Kempcr te Haar lem, don ingenieur jhr. van Panhuys te Haarlem on den opz. Dalebout te Wieringen de nota van inl. ligt op 13 en 14 Mei ter lezing bjj den opzichter voornoemd. 19 Mei 1904. Haarlem 11 ure. Het ministerie van W., H. en N., aan het ge bouw van het prov. best.het verbeteren van hoofden op het Noorderstrand van het eiland Vlieland, behoorende tot de zeewer ken in Noordholland; begr. f 50.000; bestek, no. 95 ligt na 5 Mei ter lezing aan het ge bouw van genoemd ministerie, aan de loka len der prov. host. en is te bekomen bjj de firma Gebr. van Cleef, Spui no. 28a to 's Gravenhage inl. te bekomen bjj den hoofd- ing.-dir. Kemper te Haarlem, den ing. jhr. van Panhuys to Haarlem en den opzichter Klippus te Vlielandde nota van inl. ligt op 13 en 14 Mei tor lezing bjj den opzichter voornoemd. Tijdstippen van verzending i Brievenmalen. Naar Oott-Indii Vemodingaweg. Datum der ter pot-t-brxorg. Tijdit -itr laat busl n/h Poatk. p. recpoat via Araaterdain 20 Mei p. recpoat via Rotterdum 18 en 27 7. p. Holl. mail vin Genua I 17 au 81 7.'a p. Holl mail via Mnraeille 10 eu 24 8.80'ai p. Vrauache mail via Maracille 18 en 27 Naar 1'alembaug, Wouw,} j Banks Billiton ea Z. W. Afd. van Bornco, p. Engelache mail via Brindiai 20 p. Holl. mail via Genua 1 17 en 81 Naar Atjch eu da Ooitkait 1 van Sumatrm p. Engclache mail vin Brindiai eiken Vrijdag! 8 30'amor p Holl. mail via Genua 17 en 81 Mei 7 'aav. p Duit'cbe mnil via Napola*) 24 ill.SO'ainor Alleen unar Atjcli, Snmatra'a Oostkust, Palombang, Riotiw. Hnnka, Billiton en Z-W. Afd. van Borneo. Hel overige gedeelte van Ned. Ooat-Indie wonlt alleen op verlangen der afrenden via Napela verzonden. Naar Guyana Suriname p. reepost via AmsUrdam 17 en 81 Mei! 7.|aar. p. mail over Engeland 28 I 7.'»i p. mail via St. Naxaire 7 Jnni 7.'si Naar CurafaoBonaire en Aruba 17 en 31 eiken 7.— 8.80 nai 7.—'sa via Amsterdam p. mail via Souihampton p. mail via Hamburg (alleen op verlangen der afzend tra). Naa" St. Martin, St. Ewtatius en Saba p. zeepost via Amsterdam .1 17 en 31 Mei I 7.'aar. p. mail over Engeland 28 7.'aar. Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonie en Trausvaul: eiken Vrjjdag, 3.80 's nam. Voor Hr. Ms. E' r i o s 1 a n d" naar Algiers 12 en 17 Mei 3.80 'a nam, Advertentlën gelieve men des 's mor gens vóór 10 uur in te zenden. w Den 15den Mei hopen onze geliefde Ouders JOHANNES LUMKEMAN Op den 21sten Mei 1904 bo ft pen onze geliefde Ouders 35 ARES K0X 3 J0HANNA JANSEN 1 hunne 35jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, H. VAN DER PAUW. G. VAN DER PAUW- VAN MKKGKNBÜRG. L. BOUWER. 8. BO"WER—Kox. A. KOK. EVA RIPPENS, hunne 26 jarige Echtvereeniging te herdenken. 'e-Gravenhage. H. C. LUMKEMAN. Texel. A. T. LUMKEMAN. Ned.-Indië. J. G. JANSSEN. C. J. M. JANSSEN- LUMKKMAN. Helder. C. H. LUMKEMAN. J. LUMKEMAN- ZOETKMKF. L. J. WOLS. J. E. WOLS- Lümkeman. B. J. BIEGSTRAATEN. J. M. BIEGSTRAATEN- LUMKEHAN J. LUMKEMAN. C. P. LUMKEMAN— Rietveldt. G. H. BRINKMAN. M. BRINKMAN— Luukeuan, en namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Helder, 10 Mei 1904. Zondag 15 Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders Meijert Kerkhof en Elizabeth Cornelia de Klerk hunne 25jarige Echtvereeniging te herdenken. Helder, 10 Mei 1904. Uit naam hunner dankbare Kinderen. Wegens omstandigheden geen Receptie. w Den 12den Mei hopen onze 3?* geliefde Oudera, Behuwd- en Sg Grootoudera TIJS OIRKSEN ZEWALD Ivl ELIZABETH'VAN VALEN, hunne40 jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat God hen nog lang moge ►ÏM spareD, is de wenach van hun liefhebbende Kinderen, Behuwd- gjg en Kleinkinderen G. ZEWALD. C. ZEWALD—DOR CHR. ZEWALD. H. ZEWALD. A. ZEWALDWHJOUW. M. MARTINUSSE. G. W. MARTINUSSE— Zewald. Helder, 10 Mei 1904. Gaastraat 17 a. P<i*terUen. tV Maandag 16 Mei hcopt onze Vader f® F VISSER, pjg Kantoorknecht der Posterijen tc Helder, gg den dag to herdenken, waarop i hg vóór 25 jaar in dienattrad der Poatergen. Zijn dankbare Kinderen, hh WlLHELMINA en Frbderika Vhber. J. P. N. KLEIN en C. W. DE JONG hebben de eer, kenuia te geven van hun voorgenomen huweljjk, waarvan de voltrek king zal plaats hebben op Zaterdag 21 Mei. Receptie Zondag 45 Mei, can 24 uur, Kanaalweg 78. Ondertrouwd FREDERIK TEENSMA ALIDA KERKMEER. Helder, 11 Mei 1904. Getrouwd DIRK BOON eu JULIA JOUSTRA. Pateraon N. J., 14 April 1904. Noord-Amerika. R. WILLEMS en H. KOOGER, die ook namena wedetzgdache familie, hun- neu hartslijken dank betuigen voor de be langstelling bjj hun huweljjk ondervonden. Texel, 6 Mei 1904. Geboren ADRIAAN FRANS. Zoon van C. W. RUSTING en J. C. W. RUSTING— Barkevklu. Helder, 9 Mei 1904. GeborenJ0HANNA, Dochter van T. VAN TIL en H. VAN TIL—Ruiers. Helder, 9 Mei 1904. Geboren: GERARDINA CORNELIA, Dochter van H. VAN NOORDEN en M. VAN NOORDEN-Kamei Helder, 10 Mei 1904. Heden overleed, na een langdurig d ch zeer geduldig lijden, mijne innig geliefde Echtgenoote en der kinderen liefdevolle Moed*r Maartje de Boer geb. Smit, in den ouderdom van ruim 39 jaren. Daar diepbedroefde Echtgenoot H. DE BOER en Kinderen. Helder, 6 Mei 1904. Nederl. Neringïerz -Maatsch. N. Niedorp. Bedrijfsverz. Maatsch. Amsterdam. Ter voorkoming van miaverstaod brengt ondergeteekende ter algemeene kennis, dat het agentschap van den Beer J. R. Meijer geheel vrjj staat van het zijne, doch dat mjjn agentschap (met goedvinden der Direc tie), tijdelijk geheel zal worden waarge nomen doorF. v. d PLOEG, Sluiedijkstr. 68 W. VAN HEIJST. Heden overleed, na een kortstondig doch smartelijk Ijjden, onze jongste lieveling ELIZABETH, in den aanvalligen leeftjjd van ruim 15 maanden. Helder, 6 Mei 1904. Hare bedroefde Oudera, C. W. HARBRECHT en Echtgenoote. Heden overleed na een kortstondig Ijjden van slechte twee Sagen onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader P. R. BAKKER, in den gezegenden ouderdom van ruim 82 jaren. Wed. P. R. BAKKER en Kinderen. Wieringen, 8 Mei 1904. By deze betuigen wij onzen innigen dank voor de vele bewijzen van deelne ming, ondervonden bjj de ziekte en 't overlijden van onze jongste dochter ALIDA JACOBA, zoowel van binnen als buiten de gemeente, en in het bgzonder aan hare vriendinnen. Helder, 10 Mei 1904. S. VAN BERKUM en Echtgenoote, Mede namens Broeders en Zusters. Met dezen betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen, die ons zooveel belangstelling hebben betoond by het overlijden van 01 geliefde Dochter en Zuster CATHARINA tevens aan hen, die ons zoo trouw hebben bijgestaan, aan onzen patroon P. Knip en Echtgenoote, zoomede aan onze buren W. Jimmink en Echtgenoote en hun Zoon en Dochter, aan C. Meereboer en Echtgenooto en hun Zoon, voor hun vrijwilligen en liefde rijken bijstand. Tevens betuigen wjj aan den Weled. Heer L. van der Ploeg, Hoofdonder wijzer te Koegras, waar ons geliefd Dochtertje 4 jaar het onderwys genoten heeft, onzen welgomeenden en h..rtelyken dank voor do troostrijke woorden, tot ons allen gesproken aan diens Echtgenoote en eenige Teerlingen voor do hulde en eer bewezen, door ons een fraaie krans en heerlyke bloemen aan te bieden ter eere van onze geliefde overledene. Namens haar Ouders, Broeder en Zusters J. OOST en Echtgenoote. Bg mgn vertrek naar Oost-Indie ro°p ik aan familie, vrienden en bekenden, een hartelijk vaartwel tot wederziens toe. Helder, 7 Mei 1904. P. MEIJER, Fuselier, a/b s.s. Oranje' Evangelisatie-lokaal In de Palmstraat. HEMELVAARTSDAG voorm. 10 nur: 1>§. B. J. NWA.41, Predikant te Haarlem. ZONDAG 15 MEI voorm. 10 uur: Br. O. \OKEL H/.n. Predikant te Wous, Friesland, J. VEICHT, woont POLDER WEG2, to HELDER. Door omstandigheden is de zaal Spoor straat 130, morgen, Woensdagavond, bezet. Voor de Zang- en Tooneelvereeni- ging is dezelve Donderdag of Vr jdagavond disponibel. DONDERDAG GELEGENHEID TOT DANSEN. M. ZIJM. 0verijsselsche Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij, opgericht in I80U, en gevestigd te ZWOLLE De Direclie van bovengenoemde Maatschappij heeft dn eer te berichten, dat zjj tot haren Agent te H"lder, in plaats van den Heer R. K ASTEL1JN, aan wien op verzoek eervol ontslag is verleend, heeft benoemd den heer D. OELCORGE Fz., Hoofdgracht No. 73 aldaar (boven den Heer Filbki.) bjj wien alle inlichting en omtrent de Maafschappjj en hare z e e lage tarieven verkrijgbaar zjjn en ver zekeringen worden aangenomen. Zwolle, 30 April 1904. J. M VAN VOORST TOT VOORST, Directeur. Vrijdag 13 Mei OPENING van de nieuwe Riikskrankzinnigengesticht Medemblik. Worden gevraagd WASCH MEISJES, tegen een loon van f 150 per jaar; e*n NAAISTER, tegen een loon van f 120 per jaar een Dienstbode (in de afdeeeling), tegen een loon van f 150 per jaar; voor allen met ko9t, inwoning, verpleging en dienstkleeding. Aanmelding in persoon ten kantore van den Geneesheer-Directeur. Een beschaafd MEISJE, biedt zich aan ter assistentie in de huishouding. Mits goede behandeling, salaris geen vereischte AdresBureau van dit Blad. Een nette Dienstbode gevraagd voor den dag of dag en nacht: wasch buitenshuis, bg J. A. ZOETELIEF, Ka naalweg. Gevraagd een flinke DAGMEID. AdresWESTSTRAAT 90. Gevraagd een net MEISJE, ongeveer 16 jaar, flink kunnende werkeD, in een bur gerhuishouding. Adres: KONINGDWARSSTRAAT 32. Winkeljuffrouw gevraagd, mat 't Galanterievak bekend, heeft de voorkeur. AdresP van Grunningen, Keizerstr. Gevraagd een flinke DIENSTBODE, goed knnnende koken en netjes werken in een klein gezin, van goede getuigen voorzien, loon f 120.en vrjje wasch. Brieven met opgaaf van leeftjjd en Godsdienst, adres Mevrouw GROBN SEQUEIRA, 55 Parklaan, Haarlem. Een net KINDERMEISJE gevraagd voor uren daags. AdresBureau van dit Blad. Gevraaod voor direoti een Noodhulp - Dienstbode. Adres: MARINE-ULUB. ntoneiD Gevraagd een flinke DAG MEID. Loon f2.— per week. Wasch buitenshuis. A an hetzelfde adres een flinke Werkster gevraagd. AdresSPOORSTRAAT 140. Een DAGMEISJE gevraagd. Adres: STATIONSWEG 16. DIENSTBODE. Een nette Dienstbode of Dagmeid gevraagd, die met de wasch kan omgaan. Adres Mej. VAN BREDA, Hoofdgracht 49. Gevraagd een Huishoudster, R.C. Godsdienst, in een Burger gezin. Brieven onder letter H. Bureau van dit^ Blad. Gevraagd een MEISJE voor halve dagen. Adres: Mevr. VAN DER WOUDB, Ankerpark 19. Een bekwame STRIJKSTER gevraagd. Zich aan te melden STOOMWASSCHERIJ, den Helder. Gevraagd bg een Naaister een Meisje die goed kan naai»n. Er kunnen ook nog een of twee Leerlingen geplaatst worden. AdresBureau van dit Blad. Een burgervrouw vraagt beleefd eenig waschgoed aan huis. Adres: SCHAGENSTRAAT 96. Gevraagdeen goede Naaister, voor 2 a 3 dagen per week. Adres Weststraat 66. Men verzoekt beleefd eenige Wasschen aan huis, ook wollen- en stoffen goe deren, dekens en spreienheel netjes tegen billijken prjjs. Te bevr.bureau van dit blad. Terstond een flinke Werkstur ge vraagd. Adres: 8POORSTRVAT 52. Er biedt zich aau een bekwaam BR00D- en B£SCHUITBAKKERSKNECHT. Brieven letter J. H. Ëoekh. A. J. MLASk Djjkstraat Helder. In een net klein gezin, is gelegenheid voor 1 of twee nutte Kostgangere met gebruik van vrjje kamer. Brieven onder letter J. bureau v/d blad. L0DPJ0NGEN gevraagd, Diet beneden 15 jaar Aanmelden na 8 uur. C. KWANT Azn., Weezenstraat. Een flinke Boekhandel P. SPRUIT. gewaagd. Een netto JONGEN niet beneden 14 jaar, kan geplaatst worden ter opleiding tot Kellner in Hotel »BelIevue". M. J. SCHOUTEN. Gevraagd een flinke JONGEN, a f 1.50 per week. Adres: Magazjjn »Nederland< SPOOR STRAAT. Een heer vraagt gemeubeleerde ZIT- en SLAAPKAMER tegen 15 Mei. Brieven met opgaaf van prjjs letter M. Roekh. A. J. MAAS Djjkstraat. JKen Winkelhuis te huur zeer geschikt voor Groentenzaak. Te bevragen bg den heer LU1JCKX, Bierhandelaar, Weststraat 61, alhier. Te huur eun Winkelhuis, nabg het Station te Anna Paulowna, waarin ruim 17 jaren de affaire in Koloniale- en Grut terswaren met succes is uitgeoefend, ge schikt voor elk bedrjjf, ook voor gepen- sionneerden. Te bevragen bg G. A. BROEDERSZ Jr., Westeinde, Anna Paulowna.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2