TAPIJTEN. TROOST, 33. Ziiidstraat 33. 33. Zuidstraat 33. j. VAN WILLIGEN. WAAROM SPOORSTRAAT 28 OMDAT J. TISSING. In is APOTHEEK tan 9. SBEETS, ffsststraat 59, S! BL Attentie. R u nd vleesch, Bij S. MAKELAAR. Viscbmarkt 10. GeldVeel Geld ZOMERDIENST. Firma Iel LI. J. HOKVEH, „Theeboom", Voor de Schoonmaak „Theeboom", KUNSTTANDEN LÏON BL1TZ, Tandarts, A. A. hes, Kanaalweg 107, Yersche Roomboter 60 ct. per V, Kilo. eoi tan ontvangen: Tl. WAAS, I POTTENn PANNEN I MONKEY BRAND c Manufacturen-Magazljnen I. GRUIWALR. - - SPOORSTRAAT levert solide artikelen en noteert de laagste prijzen. KARPETTEN. TAPIJTEN. VLOERZEIL. WASDOEK. TAFELKLEEDEN. ENZ. ENZ. Degelijke goederen. Goedkoope prijzen. een groote sorteering Heeren-en Kinderconfectie, {gapt NIEOW! UW! UW! WAARSCHUWING. 33. ZUIDSTRAAT 33. J. VAN WILLIGEN. Te huur twee Benedenhuizen a.d. AchterÜpkw-'g nabg d« School. Te bevragen: CORNELIS DITOSTR 11. Een HUIS te huur fl.50 per week, in de le Vroonstraat. Adres: P. THOMAS, Zuidstraat 25. Te koop een KINDERWAGEN met TWEE DUWERS. AdresZeemana Logement, Spoorgracht 43. Uit de hand te koop een mooi BURGER WOONHUIS op goeden stand. */s kan als hypotheek gevestigd blgven. Brieven onder letters J. M., bureau van dit blad. TER OVERV%TIE een beklante BAKKERIJ, welke een bestaan oplevert. Adres: BINNENHAVEN 115. Een KET te koop. Adres MIDDENSTRAAT 17. Te koop een goed loopend Rijwiel, met zoo goed als nieuwe binnen- en buiten banden, voor de spotprgs van 16 gulden. AdresBureau van dit Blad GROOTE AFSLAG VAN lste KWALITEIT 35 cent pee pond. Biefstuk 50 cent. Koevet.25 cent p. pond. Overtuigt U eens van de kwaliteit. geeft G. VISSER, Weststraat 24, voor Huisraad en Inboedel, alsmede voor Koper, Lood, Zink, en alles wat voorkomt. Laat zich aan huis ontbieden. Aan hetzelfde adres een Vlet te koop. DE LIJST vermeldende den dienst van Spoortreinen, Tram naar Huisduinen, Stoombooten en Veerschuiten, alsmede de Kantooruren van Rljks- en Gemeente-instellingen is verschenen.- ------- Prijs 5 Cent. Bi] alle Boekhandelaren verkrijgbaar en aan 't Bureau.Vliegend Blaadje", SPOORSTRAAT 99. ZUIDSTRAAT 79, koopt tegen de hoogste waarde oud GOUD, ZILVER, GALON, MEUBE LEN, KLEEDINGSTUKKEN en alle voorkomende ARTIKELEN. Heeft ook weder prachtige NAAI MACHINES en een SALONTAFEL te koop. Alle weken aanvoer van een groote party Planten en Bloemen, ta Teel soorten om op te noemen, al* Begonia's, Fuchsia's, Geraniums, Hangers en andere planten, vanaf 7V9 ct, 10 Ct. en hooger. Alles in den vollen bloei. Violen, Madeliefjes en Pluimende veeren, 3 planten voor 10 cent. Alle dagen uit gestald. Er wordt voor mg niet langs den weg gevent. J. BOELSUMS, Kroonstraat, over den Paardenslager. HEIZGHNTIIAAT IIM. Euim gesorteerd in: KAAPOLIE, PATENTOLIE. LIJNOLIE, SLAOLIE, MACHINE OLIE, PETROLEUM, tot zeer lage prijzen. de SIGAREN uit het MAGAZIJN den ROOEERS zoo uitstekend voldoen? dezelve door BEKWAME vaklui van PRIMA GROND STOFFEN worden vervaardigd, Neemt proefOvertuigt U Aan'jeyelend Q |(och. Eenlg adres voor DEN HELDER van de Sigaren van de Firma E. 8. VAN RAAP, te Amsterdam. SPOORSTRAAT 38. Zeep6, 8, 10 cent. Soda2 cent. 5 pond Soda 9 cent. Stgfsel10 cent. Fransche Brok Stijfsel 10 cent. Borax5 cent per ons Ctême Stgfsel. Kogel Blauw, fijne Blauw. Glans Stgfsel. Bleekpoeder. Petroleum6 cent. ZUIDSTRAAT 21. Speciaal in Koffie, Thee, Suikerwerken. Vanille bi zonder aanbevolen. SOUCHON THBE 20 ct per ons. PREANGER-KOFFIE 60 ct per 5 ons NIEUWENDIJK 241, bl] den DAM, AMSTERDAM is dagelijks te consulteeren voor het plaatsen van KUNSTTANDEN, GEBITTEN, enz. Operatiën pijnloos. Reiskosten naar Amsterdam zullen Centraal Kleeder- en Mantel-Magazijn van heeft in voorraad de grootste sorteering Mieerenongeheeren- en Hin der kleeding, Damesmantels en Costumes en Jaeger- Ondergoederen. Heerencostume8 voor den zeeman, blauw en zwart, één- en tweerij f 12 50 f 14,50 f 16 50 f 20,- f 22,50 f 24,- f 26,50. Heeren fantaisie-Colbertcostumes met rechte en talma zakken, in blauw, zwart, grijs en fantaisiestoffen f 10,50 f 12,75, f 15,— f 16,50 f 17,75 f 20,- f 23,75 f 25,-. Jongenscostumes met korte en lange pantalon, nieuwste modellen, van f 6 75 f 8,- f 10,50 f 11,50 tot f 17,50. Kinderpakjes in de gosdkoopste soorten zoowel als in de fijnste kwaliteiten. Natte afwerking. Goed paseend. Vraagt zichtzending. Voor goederen naar maat worden de stalen en ook de stukken stof op zicht gezonden. H. en N. MELKINRICHTING BINNENHAVEN 47. Ondergeteekende maakt zg- nen geachten plaatsgenooten bekend dat hg heeft geopend een zaal in DROGISTWAREN en alle mogelijke Schoonmaak-artikelen en Vernissen. Hopende door billijke prgzen in ieders geest te kunnen werken. A. DUINKER, Gep. Sergt. Ziekenverpleger Oostslootstraat 33. De beroemdste schoonheden der Dames wereld waaschen zich met Doering's Zeep met den Uil I Waarom Omdat zg de beste is voor de dagelgksche verzorging der huid: zg verlamt om zoo te zeggen verschillende nadeelige invloeden, die hitte, konde en scherpe winden, scherp waschwater, blanketsel enz. op de huid uitoefenen en haar zacht schuim veroor zaakt een verkwikkend gevoel van welbe hagen. De teint wordt helderder en de frissche vleeschkleur der jeugd wordt ver hoogd, resp. zoolang mogeljjk behouden. Vandaar dus de degelijke raadwascht u met Doering's Zeep met den Uil. Prgs 25 cent. Indien gij de hoogste prijs wilt hebben voor Uw Fietsbanden, Binnenbenden, Gutta-Percha, Overschoenen enz., informeert U dan bij S DE JONG ZOMEN, Waterlooplein 86. Pakhuis Lange Houtstr. 58. Amsterdam. Brieven bricfk&ar- I ten worden vergoed. t Nieuwe Winterharing om te marioneeren fl,75 per honderd stuks, nieuwe ingelegde Komkommers 10 ct per stuk. Gemario- neerde Haring 5 ct per stok. MPOOItGHACIIT. Gevestigd het depót der KONINKLIJKE Te Helder bg M. H. R.TJIJGH, DROGIST, BREEWATERSTRAAT 14. Door mg zelf gekarnde HOOMROTER, 55 centen per pond. lederen dag verscbe Karnemelk en ge tapte Melk, voor de middagpot aan te bevelen. LAAN, Spoorstraat 32. zijn dadelijk schoon met I DESCHUURZEEP O "O "O O GO Kanaalweg naast het Postkantoor. Keizerstraat bij de Keizersbrug. Uitgebreide sorteering in de nieuwste Japonstoffen, Mantels, gekleurde Katoenen, Mode-artikelen, Four nituren, Vitrages, Franjes, Gordijnen, Karpetten, enz, Groote voorraad. - Lage prijzen. - Solide qualiteUen. - - Zie do TJltataUlngen. - - 00 o O. Q. O O 3 O o 7T O 3 V Aanbevelend, mwwmwwwmmwmwwwwwmmwwmwwwmwwmww gW~ Het goedkoopste en soliedste adres is voor Heeren- en Klnderkleeding KEIZERSTRAAT 27-29. Heden ontvangen: Manufacturen, enz. enz. Aanbevelend, zijn a contant verkrijgbaar Btaalpllloïl per ÏOOO «tok, Gld. Confectie- Magazijn, Ksizsrstraat I en 3. Ontvangen een groots sorteering Heeren-, Jonqeheeren- en Kindercost "mes. Verder groote keuze in HOEOEN en PETTEN Zie onze Reclame-Stroohoeden, in 3 modellen, f 1.00 en onze groote collectie Kinder-Stroóhoeden, Vin 35 ct tot f 2.50. N. GRAAFF, Keizer str. 1-3. In de Rand- en Varkensslachterij Tas P. Lengers, Smidstraat 31 Helder, steeds verkrijgbaar tegen concurreerendeprjjsen RUNDVLEESCH, Osaenlappen en Gehakt 30 Rollade en Klompstnk 35 Biefstuk en Haas 40 VARKENSVLEESCH Carbonnade en Lappen 35 Reuzel 35 Doorregen Lappen 80 25 Vette Lappen Alles per 5 ons. Alle Worstsoorten ooncurreorond. 1000 500 100 1.25 0.70 0.25 De Staalpillen worden steeds versch bereid. van Dr. DE VRIJ, per flacon in roode doos met gebruiksaanwijzing, Gld. 0.65. per 100 stnks Gld. 0.50. verzilverd 0.70. Bg grootere boeveelheid goedkooper. Naar buiten geschiedt toezending per post met verhoogiDg van vracht. K.lnaaruppela Kininepillen Ambrosine-Beschuit Door dezen g°ef ik kennis aan mjjne geachte begunstigers dat bij mg verkrijg baar is, de zeldzaam heerlgke Ambrosine-Tafelbeschuit. De bijzondere lekkere smaak welke deze BESCHUIT bezit zal na het gebruik een ieder de overtuiging geven, dat verdere aanbeveling overbodig is. Mg beleefd in ieders gunst aanbevelend, teeken ik met hoogachting, Uw dw. dn. O. BOS, Weststraat 48. Bg behoefte aan Grond- en Gltnsvarf voor Huishoudelijk- en Industrieel gebruik in klein en groot fust, betrekke men de Verf uit eene Fabriek, welke sinds jaren bekend staat door haren voortreffelijke zuivere fabrikaten De Machinale Veriiabriek „DEN HELDER". II. 33E 'WIT gevestigd 1876. levert uitsluitend Cham. Zuivere Verwaren tot de laegste prgsnoteering geeft de meeste waarborg voor soliditeit. Gelieve vooral op naam en firmanaam te letten, welke op elke bus gedrukt staat. Komt zulks niet voor dan kan door ondergeteekende niet worden ingestaan. Alhier verkrijgbaar engros en detailMachinale Verffabriek »DEN HELDER", Binnenhaven 74, Wed. NONNEKES, Weezenstraat, A. KORFF, Kanaalweg. Verzendingen naar alle plaatsen. De Machinale Verffabriek „DEN HELDER". H. DE WET, gevestigd iêló. worden gratis genaaid en gelegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3