KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje PT voor Helder, Texel, WBerlngen en Anne Paulowna. 32ste Jaargang. EERSTE BLAD. wonen KINDERMEEL4 ADVERTENTIEN Haat en Smart. No. 3260. Zaterdag 14 Mei 1904. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Nieuwstijdingen. HELDER, 13 Mei 1904. Met ingang van 1 Mei zjjn bevor derd tot komunes 1ste kl. bjj de directe belastingen de heeren J. Groenier, J. Klots, F. Visser en H. de boer, thans kommies 2de kl., en tot kommies te water lstekl. de heeren B. W. van Buuren, C. W. Rensiug en Ph. Philipse, thans kommies te water 2de kl., allen alhier. Met ingang van 1 April zijn voorts al de kommiezen der 3de kl., benevens eeni- ge kommiezen der 4de kl., ingedeeld in de 2de kl.de overige kommiezen 4de kl. zjjn ingedeeld in de 3de klasse. Door de heeren ten Harmsen en Vermaes, zal alhier een Ijsfabriek worden gesticht aan de Bassingracht. Dat deze fabriek in een behoefte voorziet zal wel geen betoog behoeven vooral de visscherjj heeft veel ija nooiig. Naar men mededeelt zal het ijs ook bg kleine hoeveelheden te bekomen zijn. De Theo-fukkel is oen nieuw brand- bluschmiddcl. Wo woonden 1.1. Dinsdag de proeven bjj door den fabrikant, den heer D. Neelincjjer, van Apeldoorn, hier genomen. Op een grasveld nabij de Veldstraat, was een hout gebouwtje opgestuld, waarop de fabrikant de werking van het middel zou toonen. Vooraf werden proeven genomen met poetskatoen, gedrenkt met petroleum, vernislak of benzinedeze slaagden volkomen. Bjj elk dezer proevon was de brand hevig en waren de vlammen hoog. De fabrikant nam de fakkel ter hand, zwaaide deze zoo, dat een gedeelte van den iulioud op de vlammen stortte en ze terstond doofde. Ook een vloerkleed waarop petroleum gestort, en in brand ge stoken was, werd direot gedoofd. Het houten gebouwtje werd vooraf met teer bestreken en met petroleum ruw bevoch tigd, en hout en krullen aangebracht en daarna ontstoken het was terstond in lichte laaie, aangewakkerd door den wind, die de vlammen aanjoeg en dikko rookkolommen stegen hoog op, de omstanders gingen haastig terug door de hitte. Op dit moment trad de heer Neelruejjer voor, hjj hief de fakkel met Hinken zwaai naar den feilen brand, en deed deze terstond dooven. Het was een succe3, hetwelk dan ook een welverdiend applaus aan de aanwezigen ontlokte. Wo mogen de proeven als goed geslaagd heeten en het nut der vin ding hiermee pryzen. Van nu af dc Theo- lakkol in huis te nomen zal gerustheid geven en plotselyke ongelukken door petroleum- toestellen of lampen en audersins bijna on mogelijk maken. Het behoeft geen beloog dat voor groote gebouwen, waarin velen moeten verblyfhouden, het middel byzonder aanbe veling verdient. Vele belangstellenden woonden de proeven by, waaronder officieren van hot leger, voorts eenigc notabelen, enkele leden van den ge meenteraad, waaronder de wethouder de heer P. Kramer, alsook do opperbrandmeester, de heer P. Verhey. LONDEN, 10 Mei. De beroemde ont dekkingsreiziger Stanley is overleden. Men meldt uit Zandvoort van Maandag Alhier is aangespoeld en onder beheer der strandvonderij gesteld een blikken trom mel, waarin 6 bussen, elk inhoudend 500 gram buskruit, 24 bussen elk inhoudend 250 gram buskruit, en 28 bussan ieder inhoudend 125 gram buskruit. De bussen z|jn gemerkt F. F. F. Men schrijft uit Friesland: De kievitseierenhaudel in Friesland welke voor velen in de provincie in het voorjaar een bestaan oplevert is j.1. Vrjjdag voor dit jaar geëindigd, dewgl, in gevolge art. 22 van de Jachtwet, na 5 Mei het verkoopeu, te koop uitstalleu of vervoeren van die eieren verboden is. Het getal kieviten en dat der gevonden eieren in de provincie, was dit jaar be langrijk grooter dan de vorige jaren, een gevolg van het gunstige weder gedurende den broeitjjd en den lageren waterstand. Het getal eieren, dat in het afgeloopen seizoen is gevonden, wordt geschat op 180.000 a 200.000, wat, tegen een ge middelden prjjs, van 14 cent per stuk, een bedrag maakt van 25 a 28 duizend gulden aan zuiver arbeidsloon, ongerekend nog het groot getal eieren van griet, tjirk, snip, kemphaan enz., welke niet zoo be paald gezocht, doch in het voorbijgaan medegenomen worden. Niet meer dan een derde van den voor raad eieren bleef in Holland, de overigen werden naar het buitenland verzanden en ter markt gebracht, voornamelijk naar Engeland, Frankrijk en België; ook had den, op bestelling, verzendingen plaats naar Weenen, St Petersburg en Konstantinopel, zelfs naar Algiers en Egypte. De hoogste prgs d°r kievitseieren was in het begin van het seizoen in het laatst van Maart n.1. f2 per stuk. In dien tjjd zgn geen eieren naar het buiten land verzonden, omdat men daar dien hoogen prijs er niet voor over heeft. De laagste prgs was 11 cent, Donderdag j. 1. Maandagavond heeft te Deventer in een huis, waarvan alleen de bovenwoning bewoond was, door het zoeken naar een lek een hevige gasontploffing plaats gehad, die vrjj ernstige verwoestingen heeft aan gericht. Alle ruiten, zoowel boven als be ueden, zjjn stukgeslagen, terwjjl het pla fond, waartusschen het lek schgnt geweest te zgn, en de vloeren geheel vernield zgn, en verschillende huishoudelijke artikelen gebroken of beschadigd werden De ont ploffing veroorzaakte geen brand, noch persoonlijke ongelukken. Te Groningen maakt men zich on gerust over de bemanning van den nieuwen stalen gaffelschoener Drie Gebroeders, ka pitein Suk, thuisbehoorende te Groningen, welke in het begin van Maart van Scho1.- land naar Noorwegen met steenkool ver trok en van wier aankomst in eenige haven niets vernomen is. De bemanning bestaat uit den kapitein, vier kinderen en drie knechts. Te Groningen is een schoolgaand meisje van acht jaar achtergelaten. Uit Egmond aan Zee meldt men Dezen morgen zjjn hier aan het strand gevonden 7 kisten met buskruit, gemerkt Pulver, Buenos- Ayres". Iedere kist weegt 12 a 13 K.G. Ook werd door de politie in een woninkje nog opgespoord een soort van bom, een cilindervormige ijzeren bus, waaruit twee geïsoleerde pxddraden steken. Deze bom bevond zicb reeds in de kast van een huisgezin met tal van kleine kin deren. Het gevaarlijk goed is tot nader order nder bewaking van de politie gesteld In pijnlijke verlegenheid moeten de officieren en de manschappen van het door vorst Albert van Monaco dezer dagen ontbonden legertje van het kleine vorstendom zich bevinden. Met de hem kenmerkende grootmoedigheid had vorst Albert bg de ontbinding van zgn leger, dat uit ongeveer 100 minderen en 10 officieren bestond, Franschen en Itali anen, iederen officier 1000 francs, iederen ouderofficier 500 en iederen soldaat 200 francs laten uitbetalen. Den leden van het leger was tot dusver de toegang tot de speelzalen verboden geweest. Bg de uitbetaling der gratificatie werd den be langhebbenden meegedeeld, dat zjj nu op een hoogere trap van beschaving waren aangeland en dat zjj dientengevolge natuur lijk ook recht kregen op opneming in het voorname gezelschap in de speelzalen. De zachte wenk bleef niet onbegrepen. Van de 110 koppen van het eenmaal roemruchte leger van Monaco ontbrak er 's namiddags aan de speelbank niet één. En binnen nauwelijks drie uren was het bereiktde zakken der dappere krijgslieden waren leeg. De zoo vorstelijk bedachten wisten niet, waar zjj het geld vandaan moesten halen om naar hun vaderland terug te keeren. Het volk echter bracht nog denzelfden avond geestdriftige ovaties aan den gelief den vorst, die er zoo landsvaderlgk voor zorgt, dat het geld in het land blgft. 10 Mei hebbende Berlgnschebakkersge zellen besloten tot de algemeene werkstaking. Zij verlangen afschaffing van het stelsel van kost en inwoning bjj de patroons en uitbetaling van hun volle loon in baar geld. Tot nog toe is het met den arbeids toestand in het bakkers bedrjjf hier vrjj droevig gesteld. Groote broodfabrieken, zooals zjj in het buitenland bestaan, zgn hier bjjna geheel onbekend. De bakkerij wordt gewoonljjk als een klein bedrijf uitgeoefend, dikwjjls in ongeschikte kelder ruimten en ellendig bekrompen achterka mers, onder omstandigheden die voor de gezondheid zeer schadelijk zjjn. In Japan op reis. Een belangwekkende beschrjving van een spoorwegreia in Japa i leest- men in het Pall Mali Magazine. In Japan reist j men goedkooper dan in eenig ander land ter wereld. De afstand tusschen Nagasaki en Jokohama bedraagt 1130 K. M. en toch kost een biljet le klasse slechts iets meer dan f 24, terwjjl men in de 3e j klasse de reis voor f 6 kan maken. Bg zulke lage prjjzen kunnen de reizigers l geen aanspraak maken op al te groote - snelheid, de Japansche treinen leggen dan ook gewoonljjk slechts 25 K. M per uur af. Het komt niet dikwjjls, maar toch nu en dan voor, dat aan deze slakkentreinen restauratiewagens aangehaakt worden, die aan het geheel een eenigszins Europee «ch j aanzien geven. Toch kan een Europeaan zich in deze wagens niet op zgn gemak gevoelen, daar tafels en stoelen zóó zgn, alsof ze tot een poppenmeuhilair behoor- den; alles is slechts berekend op Japansche i figuren. En toch willen de Japanners van deze wagens niets weten, ze koopeu zich liever j op de tusschenstations wat voedsel, gekook te rgst en halfrauwe visch en daarmee doen ze het dan gedurende de tweedaagsche reis. Een jo"ge dame uit de beste kringen stapt in den wagen. Zjj trekt dadeljjk haar schoenen uit, klautert op de bank en zet zich, met gekruiste beenen neer als een kleermaker. Dan steekt ze een sigaret op of een van die bespottelijk kleinen pgpjes, waaruit eeu echt rooker nauwelijks twee halen zou kunnen doen De man, in een blauwe uniform die daar deu wagen binnen komt, is de conducteur. Hg neemt zgn pet af en maakt twee diepe buigingen. Dau 1 gaat hg voor iedereu passagier staan, maakt weer twee buigiugen en vraagt met de uitgszochtste Japansche hoffelgk- beid, of de heer of de dame uiet vergeten heeft een kaartje te kojp-n. Het verdient j opmerking, dat de reizigers in alle klassi-n op dezelfde beleefde manier behandeld j worden, trouwens de eerste klasse is bjjua altij d leeg, daar men het reizen in die klasse als een buitensporige luxe besohouwt Hos Korea aan zijn keizer kwam. De Koreanen vertellen van den oorsprong der dynastie hunner keizers de volgende legende De favorite van den koning van een provincie in het uoorden van China ging aan den oever van een rivier wandelen. Daar bemerkte zjj plotseling een dikken nevel, die weldra den vorm van een ei aannam en uit dat ei zag zjj een kind komen, dat zjj aan den koning, haar heer, bracht. De woedende koning echter liet het kind den varkens ais voedsel toewer pen. De dieren verzorgden het kind liefde rijk en gaven het te eten, ia plaats van het te verslinden. Toen de koning dit zag, was hg ten hoogste verbaasd, liet het kind in het paleis brengen en noemde het Licht van het Oosten''. De knaap groeide op en werd een ge ducht schutter, m.tar zgn wispelturige beschermer werd spoedig naijverig op hem eu joeg hem weg. De vluchteling kwam aan de Jaloe-rivier. Nadat hg e>u bjjl in het water geworpen had, doken de visscheu dadeljjk bg duizendtallen op en vormden met hun lichamen een brug, waarover hjj kon loopen, zoodat hg den anderen oever bereikte. Daar vond het Licht van het Oosten" ren beminnelgk volk, dat hem tot koning koos. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oo»t-Indië Venendingiweg. po»t-bezorg, j t/h Portk 90 Mei 7.— ,»»r. 7.— .sr. 8.30'iosm 7.- ist. 8.80'ii p. zeepoit ti» Amiterdam 80 p. zeepoit via Rotterdam 13 en 27 p. Holl. mail Tia Genaa 1 17 en 81 p. Holl mail ria Maraeille 24 p. Franaehe mail Tia Maraeille 18 en 87 Naar Palembang, Eiouw,) Bank» fiillitoo en Z. W. Afd. ran Borneo, p. Engeliche mail via Brindiai 20 p. Holl. mail via Genaa ..17 «n 81 i i.ist. Naar Atjeh en de Ooatkaat Tan Snmatra p Engeliche mail via Brindiai eiken Vrijdag 8.80'amor p Holl. mail via Genua 17en31 Mei 7.'»»v. p Dnitache mail via Napel»*) 24 j 11.80'tmor Alleen naar Atjeh, Somatra'a Ooatknat, Palombang, Riouw, Bmilca, Billiton en Z -\V. Afd. vun Borneo. Het overige gedeelte van Ned. Ooit-Iodl# wordt alleen op verlangen der afzenders via Napels vertonden. Naar Guyana (Suriname) p zeepoit via A ma ter dam 17 en 81 Mei 1 7.'aev. p. mail oTer Engeland 28 7.'aev. p. mail via St. Nazairc 7 Joni 7.'»av. Naar CurafaoBonaire en Aruba: p. zeepoit via Ainaterdam 17 en 81 Mei; 7. p. mail vla Southamptun eiken Uinslag! Vrydag a z6 Mei 8.30 m 7.— 'a p. mail via Hambnrg (alleen op verlangen der afzenden). Naa<- St. MartinSt. Eustatiu» en Saba p. zeepoat Tia Amiterdam I 17 en 81 Meï"T 7.'»»t. p. mail OTer Engeland I 23 I 7.'»»t. Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonie en Transvaal: eiken Vrjjdag, 3.80 'a nam. Voor Hr. Ms. il1" ricslan d" naar Malta: 15 Mei 11.80 'a morg. Voor Hr. Ms. .Nautilus" naar Santa Cruz de Teneriffe: 18 en 29 Mei, 7.'s av. en 20, 23 Mei en 3 Juni 3.80 's nam. Uit het Buitenland. In het Eugelsche Lagerhuis is beraadslaagd over eene tweede lezing der vorgunniDgswet. Doch evenals in ons land schjjnt men daar niet gemakkelijk tot overeenstemming te kun nen komen. Do regeeringsoppositie is sterk gekant tegen het in tweede lezing komen. Volguns den minister vermindert in Engeland het aantal vergunningen jaarlijks mot 3 op elke LOCO. De groote strjjd loopt echter over de vraag of bjj het (wetteljjk) ophefiun der vergunning al of niet schadevergoeding moet worden verleend. Over het verloop der Tibet-cxpeditie zjjn do Engelsche bladen niet heel gerust. De Times heeft van haar correspondent bericht ontvangen dat de Tibetanen vast besloten zjjn om de expeditie zooveel mogeljjk te bemoei ljjken, ja, als 't kon, te vernietigen. De vorige aanslag op het kamp mislukte door het krijgs geschreeuw der Tibetanen, dat de Engelschen wekte. De vuurwapens en de ammunitie waarvan de Tibetanen zich bedienen, worden met den dag beter geen goed teoken voor Engeland. Terugtrekken zal Engeland niet doen een doordringen tot de hoofdstad wordt na het voorgevallene, van Engelsche zjjde noodzakelijk geacht. De Russisch-Japansche oorlog is in den Duitschen Rjjksdag ter sprake gebracht. Maar op eene ongewone wjjze. De socialistische afgevaardigde Bebel ver klaarde dat Duitschliuid, hot roactionnaire land bjj uitnemendheid, door zjjn krijgstoe rustingen den njjd en den haat opwekt der andere volken en op weg is oen tweedo Rus land te worden En over Rusland sprekend keurde Bebel scherp af dat de keizer, na het ontvangen van het bericht over het ten onder gaan der «Pctrapawlowsk,' een telegram van deelneming aan den Czaar zond. Dat achtte hjj in strjjd met de noutralitcildaarenboven was de sympathie van het Duitsche volk, zeide hjj, aan den kant van Japan. Deze uitdrukkingen kon do rijkskanselier niet toe laten. Als een telegram waarin leedwezen wordt uitgesproken over zulk eene vreeselijke gebeurtenis als het het verzinken der «Petra pawlowsk*, schending der neutraliteit is, dau weet ik niet hoe een heftige aanval op Rus land als wjj van Bebel hoorden, wel moet genoemd worden, zei hjj. Als verantwoorde lijk minister zei de Rijkskanselier ten zeersto te protesteeren tegen de uitlatingen van Bebel. De verkiezingen voor de gemeenteraden in Frankrjjk zjjn, totaal gerekend, nog al in 't voordeel der ministrieelo party uitgevallen. In enkele groote steden, Parjjs uitgezonderd, hebben do nationalisten ochter eenige zetels gewonnen. Bljjkens opgaven van het ministe rie is de stand in het heele land zóó dat gekozen zjjn 1475 aanhangers van het mini sterie tegen 887 tegenstanders en 103 twjj- felachtigen. Met het oog op de overwinningen die Japan op Rusland behaalt, hoerscht er in meerdere landen van Europa eenige vrees, dat de Chineezen, aangelokt door het succes der Japanners, in dezen oorlog wel eens tot eigen voordeel party zouden kunnen kiezen. Daar om hebben do gezamenlijke gezanten nog eons nadrukkelijk bjj China aangedrongen op strikte handhaving der neutraliteit. TWEEDE KAMER. Drankwet. Het debat dat Dinsdagmiddag opnieuw aanving liep over het verleenen der ver gunningen aan sociëteiten. De regeering stelt voor deze te doen ver leenen door Ged. Staten, terwjjl het ingediend amendement Ter Laan e. a. dit evenals, voor de andere, door B. en W. wilde laten ge schieden. Het amendement werd verworpen met 50 tegen 43 stemmen. Tegen het amen dement stemde de rechterzijde uitgezonderd de antiv-rev. Seret en Staalman en de Katholieken Passtoors, Aalbersc, Bolsius en Jansen. Vóór het amendement stemde de linkerzjjde uitgezonderd do heeren Mees en Van Karnebeek. Artikel 8 is daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Of de sociëteiten ook zullen worden onderworpen aan de bezwarende voorschriften omtrent inzicht, gordjjntjes enz. is nog niet uitgemaakt. Artikel 2 is reeds vroeger zonder discussie aangenomen. Hot debat is daarop geopend over het door de regeering gewyzigd artikel óón. Door do socialistische Kamerleden is voorgesteld een amendement op i. om de 2 deciliter te vervangen door 5 deciliter, door j den heer Rink om do definitie van sterken drank enz. te doen vervallen, door den heer Fock om de splitsing tusschen de sljjterjj en tapperjj te doen vervallen (dit amend. is door de reg. onaannemelijk verklaard) en voorts nog enkele amendementen tot redactiewijziging. Nadat de voorstellors hunne amendomenten hadden toegelicht en deze, na door den Minis- ter en de commissie van rapporteurs aan meer of minder uitvoerige beschouwingen te zjjn onderworpen, ook van den kant der afgevaar digden, kwam het Woendagavond eindelijk tot stemming Amendement Rink (de detenitie vervalt) aangenomen met 44 tegen 43 stemmen. Artikel 1 is daardoor onthoofd. Alle overige amendementen zjjn vorworpen en het artikel is met 57 tegen 81 stemmen goedgekeurd. Vóór stemde de rechterzijde uitgezonderd de heer Staalman en van de linkerzjjde de heeren Cremer, Drucker, Borgesius, Koëll, Van Karnebeek en Gockoop. Artikel 1 luidt nu als volgt 1. Onder verkoop van sterken drank in het klein verstaat deze wet verkoop bjj hoe veelheden van minder dan 10 liter. 2. Deze verkoop wordt onderscheiden in verkoop a- voor gebruik ter plaaUe van verkoop; b. Toor gebruik elders dan ter plaatse van verkoop. 8. Het vierde lid is niet van toepassing in gemeenten, waarin geen bebouwde kom is met meer dan 5000 inwoners, voorzooveel betreft den verkoop in eene voor hot publiek toegankeljjko localiteit, uitgezonderd dien in con logement alDen aan logeergasten. 4. De verkoop, bedoeld bjj letter b van het vierde lid, geschiedt niet anders dan in ge sloten, over kurk en bovenrand van den hals door motalen doppen of lak omsloten flesschen, kannen of kruiken, inhoudende ten minste twee deciliter. Bjj algcmeeuen maatregel van bestuur kan worden bepaald, welke bitters en dergelijke alcoholhoudende dranken, die alleen na toevoeging van anderen sterken drank worden gebruikt, bjj geringe hoeveel- heid dan twee deciliter verkocht kannen worden. De kamer is tot Dinsdag uiteengegaan. 1400 Stuk B0UW6R0ND, f vrij op naam. Brieven, onder motto Bouwgrond, bureau van dit blad. Een kapitein van de Landmacht vraagt een gemeubileerde Zit- en Slaapkamer Brieven met prijsopgaaf onder lett. V, aan het bureau van dit blad. Voor H. H. Huizenbouwers. Gegalvaniseerde ijzeren PankrammeD, 100 i> 60 cent. Per duizend f 4.50 bl| s J. J KU1JPER, Fabrikant, Teiel. BOTTER. lang 40 voet, met Inventaris, te koop. Aanbevolen tot het werven van schepen ook voor het bepantseren. U. ZWOLSMAN Wt., Scheepsbouwer, Workum. Nieuw In aanbouw W ieringer-V ischaak en een NOOROZEE-VISCHSCHUIT tuigage, voor billijken prijs. Te koop aan de Scheeps-timmerwerf van IJ. J. ALKEM V, Makkum. met TE KOOP AANGEBODEN een groot WINKELHUIS voor verschillen de affaires geschikt. AdresBureau van dit Blad. lu een net klein gezin, is gelegenheid voor 1 of twee natte Kostgangers met gebruik van vrjje kamer I Brieven onder letter J. bureau v/d blad, KOST 20CENT PtR V\ PAK.U. 11 ce.HT PERyk.PAr^. Voor Helder; en omstreken" uitsluitend verkrijgbaar bg M. A. GRUNWALD ZOON, GROSSIERS HELDER. In deJRund- en Varkensslachterij tan P. Lengers, Smidstraat 31 Helder, steeds verkrijgbaar tegen concurreoronde pryzen RUNDVLEESCH. Ossenlappen en Gehakt 30 Rollade en Klompstnk 35 Biefstok en Haas 40 VARKENSVLEESCH Carbonnade en Lappen 35 Reuzel 85 Doorregen Lappen 30 Votto Lappen 25 Allee por 5 ons. Alle Worstsoorten concurroorond. Door mg zelf gekarnde ROOMBOTER. 66 centen psr pond. Iederen dag verache Karnemelk en ge tapte Melk, voor de middagpot aan te bevelen. A. LAAN, Spoorstraat 32. FEl'ILLETO.t'. 21.) Wat was dat voor leven, en welke stem men waren datWelk een zware, verstikken de lucht in het vertrek Rook Steeds dikker wordendo rook! Droomde zij? Neen, daar buiten daalde reeds een regen van vonken neder". „Hildegard, Hildegard, wordt wakker !J riep do verschrikte oudo 4 rouw, terwjjl zjj don arm vau haur lieveling groep. Wat is er gobourd stamelde het meisje, wierp spoedig een mantel om, liep naar het venster en riep vol ontzetting uit*0 heibel, het Turksche paviljoen is in een dichten rook gehuld cn daartusschon krullen zich do hemclhooge vlammen. Men snelt met l&u taarns het slot in en uit liet park is vol menschen Zjj wierp do deur opon en jjlde de trap af. Grootmoeder volgde haar. In don tuin stoud Rainer te midden van zjjn bedienden, reeds was de brandspuit gehaald. O, dat is good, Hans, dat je de buren wilt helpen riep de oude vrouw. ,Paor is hier geen sprake van', antwoord de hjj kalm. .Ik moet trachten den ,Edcl- hof* te bewan-n, zooveel het in mjjn vermo gen is. Do onmiddellijke nabjjhcid is hoogst govaarljjk, hot is maar ecu geluk, dat volkomen windstilte heerscht. De brandklok word geluid. Do brandweer van het dorp en de spuiten van de verschil lende landgoederen kwamen aau. Een groote menigté boeren was op de been. En van straat tot slraat weerklonk de bange kreet„Brand! Brand door de nachteljjke stilte. Plotseling schemerden er vlammen door de rookmassa. Uit alle vensters v<-.n het paviljoen sloegen de vlammen naar huilen, zoodat het sierljjke gebouw een reusachtige vuurkolom scheen. Hemel, slot en vjjver werden grillig verlicht en do waterval schoen mol zjjn waterstreo- men een massa gloeiende lava, die in de marmeren bekkens vloeide een huivering wekkend schoon tafrcel. Stroomen water werden op kapel en op de minareta gericht, doch het gebouw was niut moer te redden. Alle moeite moest men op geven, om het vuur op eigen terrein te be- strjjdon. Paviljoen on oranjerie vielen beideu als offers van hot vernielende element. De slanke torentjes stortten in en eindelijk volg de ook met een donderend geraas de koepel. intusschen bewoog zich Alcxandra von Domhrowsky door de menigte, als een half zinnelooze en riep.NVaar is Frau von Arnheim Zoekt haarLaat allee tot den grond afbranden, als zjj slechts gevonden wordtZjj is uiet in haar kamer. Waar kan zjj zjjn? Wellicht verhraud in een ziune- loozen angst verbrandOlga 1 OlgaAnt woordt injj O als zjj eens dood of gewond was Een gedeelte van het personeel doorzocht het slot, een ander gedeelte het park. Ziet ge haar niet? Hebt ge haar Dog niet gevonden Men hoorde Alexandra's krachtige stem boven het gejammer en ge joel en geraas der menigte. .Hier! hier!- riep eindelyk de rent meester Gustauf Braun, .mevrouw schynt, den Hemel dank, ongedeerd, maar geheel buiten zich zelve van schrik'1. Dombrowaky en l'riaca snelden toe, en sloegen hun blikken op een rrouweljjke ge stalte in wit, lang nachtgewaad op den grond uitgestrekt uaast een marmerbeeld. Het was zjj, wie men zocht, in haar angst klemde zjj haar armen om hut voetstuk van het beeld. Haar doodsbleek gelaat, 0, het zag zoo vreemd, die fijne geluatstrekken, ze waren vervormd en vervallen cn uit die onnatuurlijk wyd geopende oogun straalde een mengeling vau woede en ontzettingvan tusschen dc lippen vloeiden onsamenhangende woorden. Wat een zoenoffer 1 Wat een zoenoffer riep zjj onophoudeljjk, naar het in puin ge vallen, paviljoen wjjzend, en keerde dan, als een boetedoende vronwe het gelaat naar do aarde. Wordt toch wat kalm !- riep Dombrowsky, terwjjl zjj haar als een kind overeind zette. ,Het gevaar is geweken. Wellicht is uw hulp elders noodig mijnheer Braun, laat rajj maar alleen. Prisca en ik zullen wel voor mjjn zuster zorgen. Deemoedig buigend, zooals zjj dit altjjd deed, naderde hel kamermeisje. Mevrouw von Arnheim, bljjkbaar nog onder den invloed van den schrik, liet zich door Alcxandra naar huis dragon. Toen zjj in haar vertrek was gebracht, verviel zjj waarschijnlijk in een toesUnd ran uiterste opwindingbjjna onaf gebroken vernam rnun haar geschrei en het krampachtig snikken, totdat de morgen aan brak toen eer.it werd zjj kalm. Slechts een korten tjjd was Prisca binnen geweest, nu zat zjj reeds lang in een nerenvertrek aan het venster en zag den tuin in, waar bezig was, omver te halen, wat nog vau de muren stond. Dikko rookwolken stegen nog uit het puiu en de asch naar omhoog. Ver woest was alles, dal zoovele duizenden had gekost niets was gered van de zeldzame verzamelingen, de kostbare schilduryen, wa penen en sieradenEeo ontzaggelijk droevig tooneel Dc deur werd geopend en Alexandra trad binnen. Haar gelaat was bleeker dan ooit; haar voorhoofd diep gerimpeld en uit de grjjzu oogen schoten stralen vuurs. .Plichtvergetoneriep zjj het meisje toe. Hadt gjj haar niet beter kunnen bewaken I Je wordt oud en verstandig genoeg. Ik zou ze naar Moskou terug moeten zenden.!* «Vergiffenis smeekte Prisca. Ik was zoo geschrokken van het brand geschreeuw, dat ik wegsnelde, en ondertusschen heeft mevrouw zich zeker verwjjdord*. Lieg nietJe was ingeslapen en toen je wakker werd, was zjj reeds weg N«en, Noen Spreek do waarheid Die moet ik weten Ik bevoel je, alles te bekennen 1 Toen je de slaap niet meester kondt worden, hadt go mjj moeten roepen-. ,Ik heb uiet geslapen; hcusch niet!* riep Prisca, die bjjna ineengezakt was door den gestrengen, bestratfendeii blik harer meestere*. Hnn gesprek werd door een zacht geklop op de deur afgebroken. .Kjjk eens, wie daar is!* gebood Dom browsky. Het meisje gehoorzaamde. iMjjnheer Braun vraagt om een kort onderhoud zeide zjj. Laat hem iu de blauwe zaal, ik kom 1" .Wat heeft u mede te dcelen vroeg Alexandra, toen sjj voor den rentmeester stond. Volgens de verklaring van de brandwach ten moei hier aan een moedwillige brand stichting te denken zjjn. Deze bewering is ook de mjjne, want do mogelijkheid van oen noodlottig toeval is totaal uitgefloten. Niemand is sedert gister middag met licht in het paviljoen geweest. Het gehecle personeel moest nog gewekt wor den. De vlammen sloegen uil alle vensters tegeljjk, bljjkbaar oindat de brand moet zjjn aangestoken. Men heeft de verschillende dra- periën der kleine nevenvortrekken in brand gestoken Wie zou dat dan moeten hebben gedaan 1 Ik geloof, dat u dwaalt!- antwoordde de juffer, doch over haar gelaat vloog een nau- weljjks te bemerken siddering. Neen, neenHet is, zoo als ik het u z-g*. Daar wjj echter geen der hnisgenooten kannen verdenken Moot een vreemdeling het park sjjn binnengeslopen. Ook mjj is do xaak duister. Doch Herr von Hohenfols droeg rajj op, hem gedurende zjjn afwezigheid in alles, wat op zjjn goederen betrekking heeft, te vertegen woordigen. Ik acht het daarom mjjn plicht, de zaak nauwkeurig te onderzoeken, opdat de dader gevondeD, in handen van het ge recht gceteld worde ik xal mjj daarom naar den burgemeester begeven. Hy moet maar een premie stellen voor degenen, die eenige aanduiding van het misdrjjf kunnen geven.' .Zeer zeker. U hebt dan tenmiste het uwe gedaan" antwoorddo Alexandra, na eenige oogenblikken te hebben nagedacht. Verder wil ik n nog vragen, of u wenscht, dat mijnheer terstond met bel feit in kennis tal worden gesteld'. «Ja, hjj zal er mede in kennis moeten worden gesteld', zeide Alexandra. .maar zooveel haast behoeft er niet gebruikt te worden, Freiherr von Hohenlels is op zjjn huweljjksreis. Wjj zullen zjjn geluk niet te spoedig verstoren. Onaangename dingen, waaraan toch niets meer te veranderen is, verneemt men altjjd nog vroeg genoog. Op mjjn verantwoording, zwjjgt u voorloopig nog tar'. Braun maakte een toestemmende bniging en Alexandra trok xich in haar vertrekken terug. Voor het slot stond een dichte menigte, die mot ontzetting en klagend de verwoestingen, door den brand aangericht, gadesloeg. Steeds luider werd de verdenking hier eu daar ge uit, dat hier een misdrjjf in het spel was geweest en velen wendden hun toornige blik ken naar den «Edelbof*. Men herinnerde zich de bedreigingen van Raineris diep in gewortelde haat. Hjj had het toch nimmer onder stoelen of banken gestoken, dat het prachtige paviljoen hem een doorn in hel oog was, en hoe gaarne hjj den eigenaar op deze of gene wjjze eens flink benadoelen wilde. Nu kon hij triomfeeron, doch wee hem, als de waarheid aan het licht zou komen 1 De rentmeester trad naar buiten. .Waarheen, rnjjnhoer Braun?* vroeg een grondbezitter. .Naar den burgemeester.' Zeker aangifte doen van het vermoeden van brandstichting?' •Ja". Weet men al reeds wie ,Nog niet.' «Verdonkt men er iemand van!" De rentmeeeter trok zjjn schouders op en ging zjjns weegs. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1