Pleiziertocht De Oorlog in het Oosten. Nat. Chr. Geb. Ontb Vereemging Groot BAL. DAGMEISJE gevraagd Een SÉltojoip gevraagd. UI PUSTEN tl ILEli. ODüverlroffen LAGi-BRONi* versche BLADREUZEL, HEERLIJKE PEKELKLOIVEN. Dat is een uitkomst Blikgroenten Marine en Leger. Het pantserdekschip .Koningin Wilhclmina der Nederlanden" ie heden naar 's Rijkswerf te Amsterdam gesleept, om aldaar reparatien te ondergaan. Tot het passeeren der Ooster- doksluis zyn de kimkielen en de uitbouwsels Toor dezyde-kanonnen van het schip afgenomen in het droge drok van 's Kyks.werf te Willems oord. Do reparatie dor stoomwerktuigen is opgedragen aan de Ned. Stoomboot-My. Feyenoord". By ministerieele beschikking is vastgesteld eene instructie voor den inspecteur van den marine-stoomvaartdienst in Nederland. Bedoelde inspecteur, wiens standplaats Willemsoord is en dio onder de bevelen staat van den directeur en commandant der marine aldaar, is belast met de inspectie en hel toe zicht op allo stoomworktuigelyko inrichtingen en ketels der marine in Nederland. Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Koning Willem 111", van Amst. n. Batavia, urriv. 10 Mei te Sabang! Het stoomschip «Soerabawa* arriv. 10 Mei van Batavia te Amsterdam. Het stoomschip ,Ambou", v. Amsterdam n. Batavia, pass. 10 Mei Finisterre. Het stoomschip «Oranje", v. Amsterdam n. Batavia, vertr. 10 Mei van Soulhampton. Het stoomschip Madera*, v. Amsterdam n. Batavia, passeerde 11 Mei Porim. Het stoomschip «Prins Hendrik', v. Am sterdam n. Batavia, vertr. 11 Mei van Suoz. Het stoomschip Memnon* arriveerde 8 Mei van Amsterdam te Batavia. Marktberichten. Purmerond, 10 Mei. Aangevoerd 897 run deren, waaronder 134 vette, i'0.54 a f0.68 per K. O., prysh. stug, en 763 m. en g. koeien f120 a f270, lager prys stug. 53 stieren, 225 vette kalveren, 65 a 85 ct. por K.6., matig, 350 nucht. 1 10 a 24, vlug, 17 paarden, 1945 schapen i 15 a 28, prysh. m., 1075 lammeren f6 a 16, lager prys matig, 225 vette varkens 40 a 42 ct. por K. G-, vlug, 180 magere id. 1 14 a 25, vlug, 311 biggen f 6 a 11 matig. Kaas, kleine 133 stapels i 27.50 de 50 Kg- 1897 K.g. botor 11.a fl.10, kipeieren 12.75 a 1 3.20, eendoiren f3.a 8.25. Visscheriiberichten. Nieuwediep, 10 M«i. Aangebracht 211) lal haring per tal 85 a »0 cent. 16 tal geep per tal f 8,60 a f 0. 11 Mei. 2(0 lal haring per tal f 0.86 a l 1.10. 10 tal geep per tal f 7.86 af», 1000 atuka anajovia voor f 8,75. 80 korilera met 10 tot 10 atnka gruiite tong p. at. 65 a 05 cent, 20 tol 40 middelin. tong p at. 26 a 60 cent, 20 tol 00 kleine tong p. et. 10 a 12 cent, 1 tot 2 mand achar p in. 76 cent. 12 Mei. 860 lal haring per tal f 1,06 a f 1,80, 60 tal geep per tal f 6,16 a f 0,80, 1 zalm voor f 20. Van vletten 80 etaka rog per atnk 80 cent. 10 korden mei 10 tot 80 atuka groote tong p. at. 66 a 6ö cent, 10 tot 80 middelui. tong per atnk 20 a 30 cent, 20 tot 100 kleine tong per aluk 8 a 10 cent, 1 tot 3 mand kleine aehol pmf 1,25 a f 1.60. 1 tot 2 mand achar p. a. 60 a 80 rent. 13 Mei, v. m. 8 uur. 600 tal haring per tal 86 00 cent, 80 lal geep per tal f 6 a f 0. 375e Staatsloterij. Trekking van Dinsdag 10 Mei. No. 4864 I 00000. No. 8267, 15678 en 17964 ieder f 1000. No. 521, 2903, 15079 en 17428 ieder 1400. No. 687, 1160, 5662, 7212 en 19516 ieder f 200. No. 774, 5684, 7917, 11925, 16679, 17435 en 19384 ieder 1 100. Trekking van Woensdag 11 Mei. No. 2859 f 1000. No. 8695 en 20685 elk f400. No. 384, 4472, 12006, 17150 en 18670 elk f 200 Nos. 48, 312, 1428, 2417, 5511, 9161, 10706, 11482, 15175, 16985, 19262 en 20144 elk i 100. Programma tan het Zomer-CoDcert, te geven door het Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine, directeur Jac. Koning, op Zon dag 15 Mei 1904, van 3 tot 4>/g uur in bet Park achter het Paleis. 1. Appel des Oftioiers 1" Mandie Mili taire, Jac. Koning. 2. Ouverture tllongroise", Hector Borlioz. 8. Fackeltanz, M. Carl. 4. Hommage ik Felix', Mendelssohn Bar- tholdy, Emil Curth. 5. Valse romantique, Victor Herbert. 6. Musikalische Bilderbogen, Grosses Potpourri, August Conradi. 7. .Ulanonruf', Cbaracterstück, liichard Eilon- berg. Lijst van onbekende Brieven over de le helft maand April. D. Wcrx, Amsterdam. Wed. O. J. de Bruin, 's-Hage. P. Schoon, Haarlem. 11. T. Recht, R'dam. J. Boer, id. G. S. Harte veld, Scho- veningen. J. Meyn, Zaandam. Briefkaarten. L. Broekhuizen, Amsterdam. J. DuytF, Mej. Nootman, A. Korvenberg, H. Training, id. J. Iloogundyk, 's-Hage. Mcj. M. Lumerio, U'dam. Mej. Kramer, id. Verbetering. In de advertentie van den hoor F. Visser, opgenomen in ons vorig nummer, gelieve men de onderteokening aldus te lezen W ilhelmina Frederika Visser. Burgerlijke stand gem. Helder, Van 10 tot 12 Mei. ONDERTROUWD: J. Hoorn cn B. Tnbcling. J. FiUriki en C. F. ven Otteren. F. Teenima en A. Kerkmeer. GETROUWDJ. M. de Cock en M. C. Siegers. M. II. Bonariut en A. B. Haijer. J. Dienst en G.J. Hrain. D. Makeltar en C. Krijn» BEVALLEN M. van Pel geb. Dorlijn, t. M. van Noorden geb kamer, d. A. Dienaar geb Ftin», s. A. M. G Veraar geb. Korff, s. A. Brico geb. Smit. d. J. Nol geb. Gmnieald, d J. C. W. Rusting geb Harne- vald, OVERLEDEN C. Lastdrager, 64 jaar Vervolg der berichten. Benoemd tot controleerend genees kundige der Rijksverzekeringsbank de heer L. A. C. van Wely, Arts. oud-officier van gezondheid der le klasse by de Koninkljjke Nederlausehe Marine. De matroos lste kl. M. Noord jjk, lid van het hoofdbestuur van den Matrozen- bond, is wegens >anti-milituire karakter eigenschappen" uit den dienBt ontslagen. Monteurs bij de Marine. By Kon. besluit is vastgesteld een regeling van het korps monteurs by de Kon. Ned zeemacht. Het korps bestaat uitopper-monteurs, met den rang van adjudant-onderolficiermonteurs- majoor, met den rang van sergeant-majoor; sergeant-monteurs, met den rang van sergeant; korporaal-monteurs, met den rang van kor poraal leerlingen-monteur, oudste «fdeeling, gelijkgesteld met matroos der le klasse; leer lingen-monteur, jongste atdeeling, gelijkgesteld met matroos der 2e klasse. De sterkte wordt door den minister van marine geregeld naar de behoefte. Het personeel monteurs is bestemd voor den dienst by de opleiding en voor allo diensten op electro-tcchniek gebied by do marine, zoowel aan boord als aan den wal op de rijkswerven cn by andere inrichtingen der zeemacht. Voor toezicht by de werkzaamheden op schepen of by den torpedodienst zyn opper- montcurs bestemd. De monteurs-majoor en sergeant-monteurs worden aan boord der actieve schepen belast met het eleclrisch bedryf, op groolcrc schepen daarin by gestaan door oen of meer korporaals- monteurs. Op kleine schepen en vaartuigen kunnen korporaal monteurs belast worden met hot electrisch bedryf. De niet op de vloot, by de werven te Willemsoord en Hellevoetsluis of by andere inrichtingen der zeemacht geplaatste monteurs zyn te Amsterdam by de opleiding of de electrotecluiische werkplaats aldaar werkzaam. De sterkte van de onderofficieren van het korps wordt aangevuld uit de opleiding. Texel, 12 Mei. De 11aad dezer Gemeente zal morgen eene vergadering houden, waariu, behalve verschillende begrootingen en rekeningen, aan de orde zal komen de nadere behan deling van de verordering bedoeld by art. 1 der Woningwet. Tevens komen aan de orde: Regeling inzake den Burgel. Stand, over eenkomstig de wjjziging der Gemeentewet Voorstel van den heer C. Zjjm Tz., inzake verpachting van de opbrengst der markt- gelden; Aanbiedingen van het Gemeente verslag over 1903. Meermalen reeds is beweerd, dat de haven alhier geene voldoende rnimte aanbiedt, ook niet voor het lossingBwerk. In deze week nog verlangden 14 tjalken en 2 stoombooten eene plaats aan den wal, doch daar er geene mogelijkheid op was, moest de een naar de andere wachten. Voor de weduwe en kinderen van den zoo jammerlyk verongelukten visscher Vlas, van Oudeschild worden liefdegaven inge zameld. Op genoemd dorp heeft zich eene Commissie gevormd, en op andere dorpen zyn sub-CommisBiën werkzaam. Mogen milde bjjdragen eenigszins het leed kunnen verzachten van de zoo zwaar getroffenen Wieringen. Van wege de vereeniging tot bevordering van de veeiokkerjj iu Noord-Holland zal op Dinsdag 17 Mei a.s. voormiddags 10 uur op het marktplein te Hippolytosboef, alhier, een stierenkeuring worden gehouden. Een bedrag van f 150. zal voor prijzen beschikbaar worden gesteld. Alkmaar, 11 Mei. In de heden ge houden gemeenteraadsvergadering is jeslo- ten voor de gemeente deel te nemen in het te vormen aaudeelenkapitaal, benoodigd voor den aanleg eener stoomtram Schageo- Zjjpe-Alkmaar, tot een bedrag van f20.000 en ter zake een renteloos voorschot te verleenen eveneens van f 20.000. De Hamburg-Amerika lyn heeft aan de Vulkan werf te Stettin deD bouw op gedragen van een mailboot, die alle tot dusver voor de Duitsche reederyen gebouw de schepen in grootte overtreffen zal. De waterverplaatsing van het schip, dat 218 M. lengte, 23 M. breedte en 17 M. hoogte krygt. bedraagt 34.920 ton. Het zal 1200 passagiers le en 2e klasse en 2888 tus- schendekspassagiers kunnen meenemen, en bovendien een lading van 14.000 ton. Iets nieuws zal zyn een apart restaurant ten dienste van de passagiers, die, als zy dat verkiezen, een enkel pavsagebiljet kunnen krygen, en in 't restaurant gaan eten. Het schip moet in 't voorjaar van 1906 opgeleverd worden. Een motocycliet aan flarden gereden. Een vreeseljjk ongeluk heeft plaats ge had op den weg van Aken naar Viaé op de hoogte van Warsage. Eenige vrienden uit HerBtal hadden besloten een tochtje naar Aken te maken per motocycle en meu ging welgemoed op weg. Op een paar K.M. afstand van Warsage maakt de wej een vry scherpe bocht en op dat pum kon de heer K., welke voorreed, door de geweldige vaart zyn draai niet kort genoeg nemen, zoodat hjj met oi tzettenden gang dwars door een doornenhaag aan den kant van den weg vloog en op t weiland daar achter te land kwam. Ontniddelljjk liep een naastbij wonende toe en vond den on gelukkige daar liggen met de lappen vleerch uit 't gezicht en't lichaam gerukt. Lapp n vleesch zaten hier en daar nog in de door nestruiken van den heg. Armen en beenen waren den ODgelukkige gebroken en uit mond, neus en ooren golfde 't bloed. Een ontboden geneesheer kun slechts den dood cunstateeien. K. schijnt onmiddellijk een Ijjk geweest te zyn, daar de kracht van zyn val zoo groot was dat hy een schedel breuk, armen en beenen breuken bekwam, benevens een ruggegraatsbreuk. De raederydende vrienden verklaarden dat K. nog een nieuweling op de motocycle was, ('t was eerst zyn derde tochtje) en ziende dat hjj de bocht verkeerd nam, zyn richting had willen verbeteren door de vaart te vergrooten. Zy zagen toen eens klaps zyn machine als 't ware in de haag springen. Het ljjk van den ongelukkige, man en vader van 2 kinderen werd des middags nog naar Herstal gebracht, waar de echt- genoote sprakeloos was van hevigeu schrik. (Limb. Koer.) De vaderlandschlievende dief. Byna elko correspondentie uit Japan, dage ljjks voorkomende in zoo talvanbaitenlandscbe bladen, maakt zonder fout melding van een of meer gevallen van harakiri, de byna natio nale liofhebbery in Japan om zich den buik open te snyden. Levensmoede stervelingen, ontslagen ambtenaren, in ongenade gevallen hovelingen, alles harakiriet. En het allernieuw ste is nu, dat men uit pure vaderlandsliefde, uil vaderlandslievende hartstocht, aan het harakiriet» is geslagen. Na elke overwinning van de Japansche wapenen zyn er eenige vurige Nipponsche burgers, dio zich harakiriën. En men vraagt zich in spanning af wat het geven zal als men in Japan ervaart, dat niet elke Japansche overwinning' bepaald een wapeusuccoa was, en wat, als er een echte nederlaag mocht volgen? Hoe het zy, het doet altyd goed te vernemen van daden van vaderlandsliefde, al komen de harakiri-gevallen ons, Westerlingen, wat on- practisch voor. Een aardig geval wordt per brief uit Tokio gemeld. De echtgonoot Tan de grootc tooneelspeel- ster Sada Yacco, zelf Kawakami gcheeten, speelde in Osaka comodie. Hij trad den avond van den eersten aanval van Port-Arthur voor een geestdriftig publiek op. In zyn kleed kamer teruggekeerd, bemerkte hy, dat zyn horloge hem ontstolen was, een kostbaar ge schenk, dat de Tsaar hem geschonken had toen Kawakami te Petersbnrg aan het hof optrad; op het deksel stond het portret van don Tsaar en een vleiende opdracht. Kawakami was zeer ongelukkig over zyn verlies. Maar den volgenden dag had hij zyn hor loge al weer terug. Hy kreeg het netjes in gepakt toegestuurd en doarby een briefje van dezen inhoud Dit uurwerk is u geschonken door den Tsaar, het hoofd van onze vyanden. Hel brandt mijn dicvenvingers; als goed Japanner wil ik er niets mee te maken hebben, en ik geef het u terug*. Se non 6 vero ADVERTENTIËN LONDEN, 11 Mei. Uit Tokio wordt aan de >Morniug Post" geseind, dat het bombardement van Port-Arthur wordt voortgezet De Daily Chronicle" verneemt uit Sjanhaikwan, dat het tweede Japansche legerkorps, in drie divisiën marcheerend, snel oprukt tot samenwerkir g met Koe- roki's legerkorps. Het verslo -g de Russen met groote verliezen by Wa-far.g-tien. De Japansche artillerie k«eet zich uitste kend van haar zaak. TOKIO, 11 Mei. Admiraal Togo meldt, dat sedert 6 Mei voortdurend ontploffin gen worden gehoord te Port-Arthur, waar van de oorzaak niet kan worden nagegaan. Hy heeft den indruk, dat de Russen, wanhopend aan de mogelijkheid van ver dediging, hun eigen schepen vernielen, voordat zy de stad ontruimen. TSJIFOE, 11 Mei. Een met-officieele Japansche depecbe maakt melding van het gerucht, dal de Russen bt-zig zyn hnn vloot te Poit-Arthur te vernielen. In Mandsjoerije. Het is uit de tot heden ontvangen be richten niet op te maken hoe de eigeuljjke positie der beide oorlogvoerende part yen in Mandsjoerije is Werd eerst van Rus sische zjjde medegedeeld, dat de Japanners te Feng-wantr-sjeng schenen te bljjven en van hier slechts patrouilles uitzonden, later zond Reuter het bericht, dat de terugtrek kende Russen door het eerste Japansche legercorps twintig mjjlen ter zjjde van Liaojang waren ingehaald en dat een slag was geleverd, die ook thans weer voor de Russen ongunstig zou zyn afgeloopen. In overeenstemming met dit bericht, is de melding van den Petersburger correspon dent van de >Matin«, omtrent een gevecht by den Motien-pas, waarbjj o. a. generaal Sassoelitsj zou zyn gesneuveld. OnwaarBchjjnijjkzjja deze berichteu zeker niet al is een officieels bevestiging tot nog toe niet gekomen. De Japanners hpb- ben in den laatsten tjjd een verrassende snelheid getoond en het zou slechts ver bazing kunnen wekken als zij de by d« Yaloe behaalde vuordeelen niet door een scherpe vervolging van den vyand zooveel mogelyk gebruikten. Intusschen bljjft nog altyd de groote vraag, wat generaal Koeropatkine zal doen, of hy by Liaojang zal stand huuden en daar slag zal leveren, of dat hjj zal terug trekken op Moekden of zelfs, zooals door sommigen reeds wordt voorspeld, op Khar- bin. De ontruiming van Nioetsjwang doet vermoeden, dat de Russische opperbevel hebber over minder strijdkrachten beschikt, dan aanvankeljjk werd aangenomen en m dit geval zou de taktiek. die ook iu 1812 tegenover Napoleon werd gebruikt, zeker de verstandigste zyu. (Hbld.) ST PKTERSBURG, 10 Mei. Volgens mededt eling van het Russische Teleeraaf- agentschap heeft de overheid eeu mislukte poging ontdekt om de vesting Kroonstad in brand t« steken. 4ls de beoogde ont ploffing badde plaats gehad, zouden, naar men aanneemt, alle te Kroonstad aanwe zige hoeveelheden ontplofbare stoffen ver nield zyn geworden. Het gerncht wil, dat de brandstichter een Japansch agent is, maar een bevestiging van die bewering is er niet. Naar het heet zyn alle aan het laboratorium te Kroonstad werkzame bui- teulandsche arbeiders ontslagen. LONDEN, 12 Mei. Een bijzondere cor respondent uit Petersburg maakt gewag van het gerucht, dat Aloxejef den Tsaar zou hebbeu getelegrafeerd, dat de Russen de dokken en kaden van Dalni in de lucht hadden doen springen, waarschynlyk om het landen van de Japanners te bemoei lijken. Een later telegram zegt, dat de geheele haven van Dalni is vernield. De Russen hebben aan den aanleg millioen roebels besteed. LONDEN, 12 Mei. Volgens een parti culier bericht uit Petersburg zou de Tsaar Zaterdag naar Moskou gaan om in het Troizko Sergius klooster voor de zege der Rusrische wapenen te bidden. Na er enkele dagen te hebben vertoefd, zou de Tsaar te Mokou plechtig afscheid nemen van het 10e en het 17e legercorps die naar het front zullen gaan. Op zijl) stuk staan. «Ik heb het je reeds meer gezegd," Sprak Jonathan van Tuk, ,Myn meening geef ik niet gauw prys; Ik sta steeds op myn stuk." «Elk dient zoo op zyn stak te staan Ik wjjk daar nimmer af. Wie maar steeds ja en amon zegt, Noem ik eenvoudig laf. Bljjf bjj je stuk en sta er op Geef niet zoo heel licht toe. Alleen als iemand je overtuigt, Draai by dan, kalm te moe. Maar andors, sta steeds op je stak Ik heb 't altoos gedaan, En hoop, zoolang ik leven mag, Steeds op myn stuk te staan." «Dat alles is na goed en wel. Dat gjj altoos zoo doet Maar nu staat gjj niet op uw stak, Doch aldoor op myn voet." JAN COURAGE. Ondertrouwd JACOB BOOM en ENGEL1NA TAUELING. Helder, 11 Mei 1904. Huwelijksvoltrekking 26 Mei a.8. Ondertrouwd: JACOBUS FIL\RSKI en CLASINA PIETERNELLA v. OTTEREN. Helder, ll Mei 1904. Algemeene kennisgeving. Getrouwd HERMAN KOPPEN en JOHANNA A. M. NAS, die, mede namens wederzjjdsche Familie, hun hartelijken dank betuigen voor de vele blyken van belangstelling, by hun huwelyk ondervonden. DE BILT, 11 Mei 1904. Geboren FREDER1K JACOBUS JOHANNES, Zoon van Tu. VAN DIERENDONCK en M W. VAN DIERENDONCK— ISSAKSON. Helder, 12 Mei 1904. Geboren: FROUTJE, Dochter van P. K. GROOT en J. GROOT-DE JONG. Helder, 10 Mei 1904. Algemeene kennisgeving. A. NOL en Echtgenooie geven kennis van de geboorte van een DOCHTER Helder, Mei '04. Heden trof mjj de gevoelige slag des levens door het afsterven vau myn dierbaren Echtgenoot en der Kinderen zorgzamen Vader, CORNELIS LASTDRAGER, in den ouderdom van byna 55 jaar. Zy, die den overledene gel,, nd hebben, zullen beseffen hoe zwaar mjj deze slag treft. Wjj hopen in Gods wyzen wil te bprusten, wiens doen liefde en wysheid is. Uit naam zyn diepbedroefde Ecbtgenoote Wed. C. LASTDRAGER - geb. Thomas. Helder, 10 Mei 1904 Heden trof ons de gevoelige slag, door het afsterven vau onzen geiielden en dierbaren Vader, CORNELIS LASTDRAGER, in den ouderdom van byna 55 jaar. Zy, die den overledene gekend hebben, zullen beseffen hoe zwaar onB deze slag treft, doch wy hopen in Gods wyzen wil te berusten, wiens doen liefde en wysheid is Uit naam zyner diepbedroefde Kinderen, behuwd- en Kleinkinderen. Helder, 10 Mei 1904. Ondergeteekendeu betuigen by dezen hunnen hartelijken dank, aan Vrienden en Familie en vooral aan het Bestuur en Personeel der Coöperatieve Bakkerjj en Verbraikersvereeuiging, voor de vele blyken vau belangstelling, by ons huwelyk onder- vonden. M. BONABIÜS en Ecbtgenoote. Helder, 11 Mei 1904. By deze betuigen wjj onzen w'elgemeenden dank aan de Begrafenisvereeniging ♦Eens gezindheid", voor haar nette bediening bjj het ter aarde bestellen van ons innig ge liefd Dochtertje en Zuster CATHaRINA, en voor de troostvolle woorden door den Aanspreker by de groeve gesproken. Koegras, 13 Mei 1904. Namens hare Ouders, Broeder en Zusters, J. OOST en Echtgenoote. Evangelisatie-lokaal In de Palmstraat. ZONDAG 15 MEI voorm. 10 uur: Dr. 0. N0REL Rzn., Predikant te Wons (Friesland). Hoorvereeniffing:. REPETITIE (Dames) MAANDAG 16 MEI a. b. Lokaal 't Centrum." Het Bestuur. Afd. Helder en Omstreken. Openbare Vergadering D.V. op ZONDAG den 15 MEI 1904, des avonds ten 8 uur in het lokaal Kanaalwso 16. HET BESTUUR. Kon. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren. DhiH«iA|tr tl Wei VERGADERING 'savonds 8 uur. Komt allen trouw op. HET BESTUUR. Ter voorkoming van schade vooral by uitloting van Russische obligat en, worden houders van uitlootbare fondsen er op attent gemaakt, dat ten onzen Kar.tore gelegenheid bestaat, zich tegen kleine koster te abonneeren voor het nazien van alle uitlootbare fondsen. P. GROEN ZOON. gj Bekendmaking. Door 't Pestuur te Anna Paulowna- polder heb ik volmacht verkregen den hengel voor 1904 in genoemd vischwater te verbieden. Firma D. DIL, Pachter, Zaandijk. naar Haarlem, op den 2n Pinksterdag, door het Fanfarekorps Soli deo Gloria". Nog eenige kaarten verkrijgbaar a f 0.65, in het koffiehuis DE aOOP, Kanaalweg 16, en het ZEEMANSHUIS, Spoorgracht 43. DANKBETUIGING. Aan Familie, Buren en Kennissen be tuigen wjj onzen hartelijken dank voor dt vele bewyzen van belangstelling by onze 25-jarige Echtvereeniging ondervonden. A. SPRUIT en Echtgenoote Koegras, 8 Mei 1904. De ondergeteekenden betuigt hunnen hartelijken dank voor de vele blyken vao belang stelling by hun vyf-en-twintig jarig huwe lijksfeest ondervonden. Koegras, 13 Mei 1904. G. SLIJKERMAN, Echtgenoote en Kiuderen. Café „De Vriendschap". Zondagavond as. Wed HENNING. Tandarts FEENDEB.S, heeft ZATERDAGMIDDAG GEEN SPREEKUUR. Verliulsd. van OOSTSTEEG 4 naar JAN IN 'T VELTSTRAAT 21 G. DE BEURS, Mr, Kleermaker. Nederl. Neringverz -Maatsch. N.Niedorp. Bedrijfsverz.-Maatsch. Amsterdam. Ter voorkoming van misverstand brengt ondergeteekende ter algemeene kennis, dat het agentschap van den Heer J. R. Meijer geheel vry staat van het zijne, doch dat myn agentschap (met goedvinden der Direc tie), tydelyk geheel zal worden waarge nomen doorF. v. d. PLOEG, Sluisdijkstr. 58 W. VAN HEUST. Overijsselsche Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij, opgfelicht in 1809, en gevestigd te ZWOLLE De Directie van bovengenoemde Maatschappy heeft de eer te berichten, d»t zy tot haren Agent te Helder, in plaats van den Heer R. KASTELIJN, aan wien op verzoek eervol ontslag is verleend, heeft benoemd den heer J. DELGORGE Fx., Hoofdgracht No. 73 aldaar (boven den Heer Filbiii,) by wien alle inlichting en omtrent de Maatschappy en hare zeer lage tarieven verkrygbaar zyn en ver zekeringen worden aangenomen. Zwolle. 30 April 1904. J. M. VAN VOORST TOT VOORST, Directeur. De oudergeteekende be richt aan zyn geachte plaatsgenooten, dat hy BASKETBAUKEUIJ heeft overgedaan aan W. HE-.JMAH, welke hy ten zeerste by het publiek aan beveelt. Uw dw. dnr., /ff. Evelein Mjj reflecteerende aao bovenstaande, heb ik de eer U mede te deelen, dat ik de BAXHRTBAHIiEHIJ heb overgenomen van den heer M. EVELEIN, en daar ik hoop dezelfde gunst van myn plaatsgenooten te verwerven, zoo noem ik mjj Uw dw. dnr., Hoofdgracht 86. ff'. Heijman. Men verzoekt beleefd eenige Wasschen aan huis, ook wollen- en stoffen goe deren, dekens en spreienheel netjes tegen billjjken prys. Te bevr.bureau van dit blad. Een nette DIENSTBODE gevraagd. Te bevragen Maaudag en Dinsdag tusschen 9 en 12 uur. WESTSTRAAT 7 alhier. KRUISWEG No. 1 en 2. ïgesteldheid der tegenwoordige wordt terstond gevraagd een nette zindeljjke DIENSTBODE of DAGMEID, wasch buitenshuis. Loon f22.50 per drie maanden. Adres KANAALWEG 67- naast de Israël, kerk. DIEMS1 BODE. Gevraagd eeu nette DIENSTBODE of DAGMEID, die met de wasch kan omgaan. Adres: W. C. VAN BREDA, Hoofd gracht 49. Gevraagd een net Burgermeisje P.G. niet beneden de 15 jaar. Adres SPOORSTRAAT 33. Wordt gevraagd een flinke WERKSTER en WASCHSTER. AdresBureau van dit Blad. Tegen hoog loon terstond gevraagd een nette Dienstbode, bjj den heer M. ZIJM te Huisduinen, Tolhuis. Mevrouw DE BRU1JN, Vischmarkt 1, vraagt terstond een BIGNII INJE, niet beneden 16 jaar. Zich aanmelden tusschen 6 en 8 uur. Mevrouw VON HU BEN, Kanaalweg 75, vraagt tegen 2 Juni een fatsoenlijke BIEVNTBOBE, alt meid alleen, alsook terstond een nette WËBHVBOIIVI voor des Zaterdags. EEN MEISJF GEVRAAGD. AdresBureau van dit Blad. M^7 FÜÏNBROEK, Molengracbt vraagt EEN NETTE DIENSTBODE. Terstond gevraagd AdresBureau van dit Blad. loon naar bekwaamheid. Adres: Bureau van dit Blad, Een Jongen gevraagd, die lust heeft schilder te worden. Adres: Bureau van dit Blad. J. DE KUK, Middenstraat 33. Gevraagd een flinke JONGEN om in het vak opgeleid te worden. AdresMeubelmakerij Paardenstraat l Gevraagd «en flinke JORGEN, a f 1.50 per week. Adres: Magazyu Nederland* SPOOR STRAAT. Te huur of te koop het WOON- eu WINKELHUIS, Koning- dwarstraat by het Plantsoen. Te bevragenby W. U. BURGERS, Middenstraat. Aan hetzelfde adres een net DAGMEISJE gevraagd, met beneden de 10 j. TE 1iUUK: het WINKELHUIS in de Spoorstraat no. 85. Te bevragen SPOORSTRAAT 87. ie Huur: Heerenhuis met Tuin, - Aukerpark 21. Huur f 400. - WOONHUIS met TUIN, Kauaalweg 115. Ruim vrij Bovenhuis, Oijxstraat 32, Huur f 250. Gebouwtje voor Werkplaats Dykweg 51. Alles dageiyks te zieu. Te bevragen SPOORSTRAAT 93. Te lioou zich in zeer goeden staat bevindend ijzeren JACHTSCHIP, pl. m. 34 ton, tu dito JAAG- of PAKSCHUIT, pl. ui. 34 ton, beideiynetcompl inventaris, en nieuw AAKSCHEEPJE, pl. m. 25 ton. Firma W. F. STOEL ZUÜN, Alkmaar. Te koop een KINDERWAGEN met TWEE DUWERS. Adres: Zeemans Logement, Spoorgracht 43. Uit de band te koop een gebruikteJONGEDAMESFIETS en een nieuwe HEERENFIETS; voor billyken prys. Adres: ROZENSTRAAT 18. Ter overname aangeboden de zaak Janzenstraat No. 1. Adres J. VaN L>KR PULL, aldaar. TE KOOP: Broedsche Kippen, ook genegen te ruilen voor jonge Konijnen van 5 tot 8 weken oud. AdresJ. KIKKERT, Laogestraatno.il. TE KOOP een tweepersoons mahoniehouten Wascb- tafel en nachtkastje met marmeren bladen en een idem idem geschilderd. Te bevragen by den Boekh. a. J. MAAS, Dykstraat Uit de hand te koop een mooi BURGER WOONHUIS op goeden btanü. s/8 kan als hypotheek gevestigd blyven. Brieven onder letters J. M., bureau van dit blad. Bjj de Werf brug ligt eeu Bchuit met prachtige die hedenmiddag en avond voor goedkoope prys verkocht worden. Vraag steeds Q. CARL ECKART's x Gond, Zilver ea Aluminium, «o a 15 cent per groote doos, met tinctuur, penseel en potje, bij S. SCHELLINGER, p SLUISOIJKSTRAAT 3. Weder verkrv/clmHr: bij de 5 pond 30 ct. per pond. bij de 5 pond 25 ct. per pond. Bij A. KOOMEN, Spoorstraat. H'eiler vimi hiinileii 12cent per 5 ons en 25 cent per 5 ons. Onder aanbeveling, Wed. 0 BROERSMA, Bierstraat. Heropend Zaterdag 14 Mei hst Cafs Biljart en Logement Uenhlruai 33. Aanbevelend, D. KERKERT. Gisteren nog een partijtje ontvangen, zooals Slaboontjes, Snijboontjes en Spinazie. Tot eu met de Pinksterdagen word» n ze per pond uitgewogen. Uw. dn. A. LAAN, Spoorstraat 32.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2