Magazijn DE BAZAR. 8*- LAPPEN, BINNENHAVEN BINNENHAVEN 2. D. KOPPEN Zmdstr. 73 33. Ziifrlstrant 33 13. Ziiidstraaf 33. J. VAN WILLIGEN. C. TROONT, SUNLIGHT ZEEP Door den CROOTEN VERKOOP van zwarte en gekleurde JAPONSTOFFEN en FANTASIE-KAT OENEN, zijn wij reeds heden in 't bezit vm eene aanzienlijke p artij welke vanaf MAANDAG 16 MEI voor SPOTPRIJZEN zullen worden opgeruimd. H. J. N. NAS. A A. HES, Kanaalweg 107, <*roote Schilderijen P. COVERS, Spuorgracht 28-29 KARPETTEN. TA PIJTEN. VLOERZEIL. WASDOEK. TAFELKLEEDEN. ENZ. ENZ. Degelijke goederen. Goedkoope prijzen, Attentie. R u nd vleesch, Bij S. MAKELAAR. ViSGtiiQarkt 10. - - KPOOHKTitA AT, levert solide artikelen en n teert de laagste prijzen De Theo-Fakkel F. E1SELIN, Ijzerhandel, leider. Een vreemde boot in de haven Huizen en Bouwterrein JS& Croote afslag Chronische Hoest. Tevens zal er gedurende deze opruiming op alle overige artikelen 10 PROCENT KORTING (mits a contant) gegeven worden. Aanbav«l«nd, Centraal Kleeder- en Mantel-Magazijn van heeft in voorraad dm grootste sorteering Mieeren-, Jongeheeren- en Kin- der kleedingDamesmantels en Cottumes en Jaeger- Ondergoederen. Heerencostumes voor den zeeman, blauw en zwart, één- en tweerlj f 12,50 f 14,60 f 16,60 f 20, f 22,80 f 24- f 26,50. Heeren fantaisie Coibertcostumes met rechte en talma zakken, in blauw, zwart, grijs en fantaisiestoffen f 10,50 f 12,75 f 15,— f 16,50 f 17,75 f 20, - f 23,75 f 25,-. Jongenscoetumes met korte en lange pantalon, nieuwste modellen, van f 6.75 f 8, f 10,60 f 11.50 tot f 17 50. Kinderpakjes in de goedkoopste soorten zoowel als in de fijnste kwaliteiten. Nette afwerking. Good pasaend Vraagt zïcMzendirg. Voor goederen naar maat worden de stalen en 0"k de stukken stof op zicht gezonden. NPILttËLM 81 KT Fit vanaf f 'l «O met uitirpHrrhlc hoe ken en prekleurde pla ten. slei'hls f :*50 per paar, POHTHKTI.IJNTKS vanaf «O cent ENCAIkHEMElTKl in alle (eenre* 1e»en de ininsi iii'ifrelüke U/.en. Npeelalliel' voor de echte fjOl IH.IJNTK* Tapijt- en Meubelmagazijn van Wnlvantten de nieuwste patronen Brussels, Tapistry, Linoleums en Vloerzeilen, Tapis-Belge, Axminster en Koehaar Karpetten en Loopers, afgepaste Vitrages en Tule Gordijnen. Prima kwaliteiten, prachtige patronen en lage prijzen. Stalen worden op aan rrage direct bezorgd. Bij T. MOOR, Sluisdijkstraat no. 42, is alle dagen verkrijgbaar: DIK, VET RUNDVLEESCH, LAPPEN, ROLADE en QEHAKT, 35 ot, BIEFSTUK en HAAS, 45 ct., VARKENSVLEESCHLAPPEN, KARBONADEN en QEHAKT, 35 ot., VETTE LAPPEN, 30 ot., SPEK, 25 oL ALLES PER 5 ONS. GROOTE AFSLAG VAN late KWALITEIT 35 cent per pond. Biefstuk 50 cent. Köevet 25 cent p. pond. Overtuigt U eens van de kwaliteit. CHEMISCHE WASSCHERIJ ST00MVERVERIJ. KONINGSTRAAT 26' FILIAAL HELDER, KONINGSTRAAT 26. blusrhf eiken beginbrand de inhoud bentuHt uit droog Poeder, waardoor niets beschadigd wordt. Gaan mecbuni' bD* inhoud bederft niet de F A KKEL is 8teed8 voor gebruik gereed! Gratis toezending *an nieuwe vulling na brand. Par ticuliere prgs is f 5.terwijl bg afname varnf 6 stuks fli' k» korting g^ge-en wordt. Nrderlandsch Fabrikaat I Fabrikant D. NEELME1JER, APELDOORN. Vriag Prosp-rtu*Attesten en Per»- Vers'aoen omtrent gehouden Opt bare Proefnemingen. Oe THEO FAKKELS zijn voor Helder, Texel en Wieringen verkrijgbaar bij de firma met een lading nieuwe Haverdoppen, voor A. LAAI Dus vrouwtjeB, wilt Gjj uw bedden verfrisschen, vervoegt U dan in de Spoorstraat, bij A. LAAN. Ze worden voor een kleine winst vau de hand gedaan. Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE in pakjes a kilo I 0 50. f 0 25. STEEDS VERSCH QEBRAND, in bet oude Victualiehuis DIJKSTRAAT 22. TE KOOP. Adres: H. WIJKER. van Bund- en Varkensvleesch. Verkrijgbaar bij DIRK MAKELAAR. in de Tweede Vroonetraat no 55 puik dik vet RundvleeschLappen 35. Rollade en Klomps*uk 40 en Biefstuk 45 ct.Varkensvleesch Lappen en Car- bonade 35 ct., versch Spek bg de 5 pond 22'/t ct. Reuzel bg de 5 pond 30 ct. Bloedworst 20, Leverworst 15 ct. p. 6 ons Heldersche Begrafenis-Vereeniging ..EENSGEZINDHEID", Het Bestuur geeft bg deze kennis, dat door bovengenoemde Vereeniging begrafenissen worden aangenomen. Door wijziging van tarief zgn de tarieven zeer laag gesteld. Inlichtingen zgn te bekomen bg onderstaande personen: W. VERHAGE, Middenstraat 18. A. R. HOEDENMAKERS, Basxingracht 5. J. Th. HEIJSELAAR, Keizerstr. 40. G. WIJTSMA, Middenstr. 13. J. ZON, Spoorstraat 136 W. G. RAKKER, Westgracht 85. L. MOL. Sponrgracbt 31. O. J. IOKE, Binnenbaden 3 P. GPOOT, Loodsgracht 63. H. v. d. MADE. Kanaalweg 157. S. C. G. DE MAN, Konir gstraat 42. J. VAN DER BORG, Wilbelminastr. 4. J. STUART, Goverstraat 32. J. ^MIT, Keizerstraat 76. De Heer D. DE WIT, volgens portret. Ervaring van iemsnd dia aan hevigan hoeat laad. Er zgn weinig kwalen, die het gestel meer ondermijnen, dan een chronische hoest. Een heer, die aan een hardnekkigen hoest leed en te vergeefs verschillende middelen had aangewend, schreef ons het volgende Hiermede heb ik de eer U mgn daDk te betuigen voor de totale genezing van een hevigen Influenzaboest, die, voor geen middel w jjkende, mg voortdurend zoo kwelde, dat ik dag noch Dacht rust bad. Ik ge voelde mg vermoeid, ik had pijn in de borst, lendenen, schouders, ik geroeide mg kooit- 8'g, had gebrek aan eetlust, Blechte spijs vertering. Voortdurend zweette ik en had steeds koude voeten. Ik was ten einde raad, to°n wendde ik mg tot de zóó ge roemde Abdijsiroop. Klooster Sancta Paulo en kocht een flesch bij den Heer VAN DER MEER, drogist, Oapperstraat, Amsterdam, en met drie flacons volgens de opgave gebruikt, ben ik totaal hersteld. Maakt dit vrij alom bekend, opdat IEDEREEN deze heilzame Abdij siroop bij Borstziekten, Longziekten en Asthma toch aanwende Hartelijke groete, D. DE WIT, Vrolikstraat 383, Amsterdam. Let op! GIJ dezelfde Abdl|slroop bekomt, die da Heer D. DE WIT gebruikt heeft, deze alleen GENEEST, en is kenbaar aan den rooden band om de flasch, waarop de handteekening van den Generaal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam, voorkomt. De namaak geneest nooit. De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, is een gezegend middel voor jong en oud, zjj is altjjd onschadelijk en geneest onvoorwaardelijk den hardnekkigsten Hoest, de hevigste Verkoudheid, Asthma, Keelpijn, Kink en Slijmhoest, Bronchitis, Mazelen en alle Borst- en Longaandoeningen. Prijs f 1.—, f 2.en f 3.50 per flacon. Csntr.-Depót L. I. AKKER, van Alkemadestraat 11, Rotterdam. Verkrijgbaar te Den Helder bgJ. BAARENS, Spoorstraat 68, engros en detail; Mej. QUANT—SWENNE, SpoorgrachtJ. ROTGANS, Schagen J. VOS, WieringerwaardWed. J. P. WIGBOUT, Hippolytushoef, Wieringen. WANT DOOR TE WASSCHEN MET HEEFT U VEEL MINDER VERSTELWERK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4