KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje MARINE. ras ERWTEI «D BOONEN J. VAfl WILLIGEN. voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Pauiowna. TWEEDE BLAD. Indische Penkrassen. RUBRIEK VOOR KINDEREN LEVERING Levensmiddelen. R BAKKER Dz. Heldersch Tolhuis, M. ZIJM Heldersch Tolhuis. MEÜWN1EÜW! NIEUW DE KORENBEURS. No. 3260. Zaterdag 14 Mei 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc -Telef. 50. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 60. Ik heb 't in den laateton tijd nog al druk gehad over Europeescho en Iulandecho Ambte naren. Ik heb u b\j herhaling gesproken van Residenten, Assistent-Residenten en Contro leurs, vooral ook van Regenten, Patih's en Djaksa's. Ik deed dit en toch verzuimde ik tot nog toe u een helderen kyk te geven op de hier zoo typische werking onzer regeer- macbine. Die fout moet worden hersteld. 't Is anders wel moeilijk schryven. lezers I voor een publiek, bestaande uit voor een duizendste misschien aan deskundigen en lialfweters, terwyl de rest, de verpletterende meerderheid van niets afweet, zoodra het Indische zaken geldt! De halfweters zijn nog 't moeilijkst te bevredigen. Onder hen rangschik ik in do eerste plaats tal van oud-gasten, die zoo gaarne zich be roepen op hun veeljarig verblijf in de tropen lees: op Batavia ol op öoerabaja en daarom meenen, ik neem gaarne aan te goeder trouw, dat ze volkomen op de hoogte zyn 1 Iloe zouden die heoren 'n Amerikaan betitelen, die na twintig jaar of langer op 'n Amsterdamsch handelskantoor werkzaam te zijn geweest, de Yankee's ging wys maken daardoor een veel boter begrip dan zij te hebben verkregen van de toestanden in Hon- garije, Spanje of het Balkanschiereiland De vergelijking is volstrekt niet gezocht, lezers, integendeelUnze Amerikaan zou ten minste heel aardig kunnen meepraten over Groot-Mokum, terwyl daarentegen negentig percent van H.H. Europeanen op Batavia b.v., geen flauw besel hebben van de locale nooden en behoeften. Ik heb op Padang indertijd een Kolonel gekend, die bijna veertien jaren, met tusschen- poozen, op de Westkust van Sumatra diende en daarom erg boos werd, toen onderge- teekende, na vijf maanden verblyf, een andere raeeuing had over 't karakter der Maleiers dan hy. Bedoelde Hoofdolficier was een uit stekend mensch, een aangenaam chef en een kranig soldaat, maar van Sumatranen had hy nu eenmaal geen verstand. Men begrype my wel, die onkunde is hem volstrekt niet kwalyk te nemen. Niet ieder een hier in Indië heeft de noodige roeping en ook tyd voor ethnographische studie. De meeste Europeanen voelen zich daarenboven niet byster aangetrokkou tot don inboorling, zelf de Indo's worden met den nek aangezien, ook al zyn ze beschaafde ontwikkelde men schen, omgekeerd haten de kleurlingen natuur lyk de totok's (volbloed-Nederlanders), wat men die Indo's niet kwalyk nemen kan, maar deze zyn op hun beurt weer trotsch, ongenaakbaar, ja hondsch tegenover hun neefjes, de Inlanders, wat echter wel heel dwaas en verkeerd van die kleurlingen is. De Inlanders eindelyk, tenminste hier op Java in de binnenlanden, zyn erg schuw en vreesachtig voor den blanke en minachten van den weeromstuit hun bloedverwant, den blanda idjoe1). Chineozcn, door de bank zeer flinke ny vere burgers, staan bij niemand hoog aangeschreven, behalve natuurlyk als ze heel ryk zijn, wat nu juist niet voor hun morali teit kan pleiten. Aan het gros der Arabieren heb zelfs ik het land, doch dat heeft nu niets met den bangsa (landaard) te maken, want 'k heb onder die natie ook enkele vrienden, degelijko kooplieden, die volstrekt niet solidair zyn met 't zoodjo schijnheilige avonturiers, dat uit Arabië naar hier kwain. De domme bygeloovigo kleine man is zeer bang voor die kerels, ziet ze (liever gaan dan komen, doch durft ze geen trap geven, omdat ze de laudgenooten zyn van den Profeet. Waar ik maar kan, tracht ik die suggestie te breken en vertel den Inlander, hoe juist de Arabieren het Mohammed in zyn leven zoo mooilyk hebben gemaakt. Peranakan's, dat zyn lui, die hier reeds ge slachten lang in Indië wonen, de taal van het land spreken en meestal ook Inlandsch bloed in hun aderen hebben, maken dikwyls een gunstige uitzondering. Te Buitenzorg was ik zeer bevriend met twee van de betere soort. Veel broederschap tusschen de verschil lende rassen onderling bestaat er dus niet 1 Hoe dat zal moeten by een eventueele prang (oorlog) met den B. V. (Buitenlandache Vyand;, zou ik heusch niet kunnen zeggen. We zullen het moeten afwachten en mochten de donkere wolken, die thans den politieken gezicht einder verduisteren, nogvoorbydry ven, mochten we er ditmaal weer oenB zonder kleerscheuren afkomen, welnu dan ook van stonde af aan den slag, om veel misverstand over en weer, veel niet-begrypen op te ruimen, om een toestand van meer onderlinge waardeering, van sympathie, van broederschap te bevestigen. Laat ons hopen dat 't thans nog niet to laat zal blykenl Men is hier op 't oogenblik zeer in span ning over de politieke gevolgen van den oorlog in Oost Azië, over den geweldigen stryd, die uitgebroken is tusschen het kleine dappere, doch wel wat al te arrogante Japaneesje, legen den dommen loggen Rus. Zullen wy uit het gedrang kunnen blijven? Onze Marine is zwak, het Leger klein en de overgroote massa der .bevolking hebben wy helaasniet warm weten to maken voor Hollands belangen. Als die millioenen neutraal zouden blyven toezien, ware al veel gewon nen, doch anders we moeten er maar niet aan denkenEn aan wie de schuld Als ieder Nederlander hier steeds gedaan had zyn plicht zou thans het gevaar niet dreigen Rus noch Japanner noch Brit zouden het wagen op te treden tegen ons Leger, als zy dat Leger wisten gesteund door de sym pathie der volksmassa. Hoe sterk zouden wy geweest zyn onze voorvaderen reeds waren begonnen mot de opheffing van den Inlander, als onze bruine laudgenooten zich thans en massa ééu gevoelden met het broedervolk in het Westen, als in stede van een Leger huurlingen, bier nationale Bataljons konden mobiliseeren, Ba taljons gedeeltelijk aangevoerd door den adel des lands en gerecruteerd uit Inlandscho cn Indo-Europeesche militie 1 We hadden dan hier niet zulke dure vrijwilligers van noode en de gelden, uitgegeven aan hooge hand gelden, passage en gagumenten, hadden kunnen worden besteed aan een krachtige Torpedo- vloot. Zal ons thans nog een kans gelaten worden om het verzuimde to herstellen, of wel is het beschikt, dat een Wereldoorlog uitbreekt, een rcuzenworsteling tusschen de verschillende rijken, waarbij Insulindc voor ons land kan verloren gaan en als noodzakelijk gevolg ook 't kleine dan onbeduidende staatje Neder land van de wereldkaart zou verdwynen't Is u al moer gezegd door zeer wetenschap pelijke mannen, dat onze onafhankelijkheid niet beslist zal worden in Uw Amsterdamsche Stelling, maar hier in 'Azië, op Java, op de hoogvlakte van Bandoeug! Ik mag 't u niet ontveinzen lezers, dat de toekomst van ons vaderland vry donker is. De lange vrede hoeft ons doen inslapen. Het ,Er komt immers toch geen oorlog" was de domme phrase waarmede men patriotten meende dood te slaan. Onze weermacht hier en in Holland is niet, wat ze had kannen, wat ze had moeten zijn. Nu zit mëti in duizend angsten, evenals de nalatige huisheer, die voor een veel te lage iremie zich verzekerde en een geweldigen >rand vlak by zyn eigendommen ziel woeden. Men nam het waarachtig in het vorige jaar den Nederlandschen minister van Oorlog nog kwalyk, dat Zyne Exc. op zeer handige wyze de snelvuurkan^nncn er wist door te krygen iu, wie weet hoe spoedig ze noodig zul len zyn O moge de stryd in Oost-Azië geen aan leiding geven tot een wereldoorlog Maar laat ons dan in hemelsnaam niet weer inslapen, we weten immers nu, er kan brand komen, laat ons dan voortaan beter zorg dragen voor do assurantie Une nation advertie en vaut deux Mocht het echter te laat zijn, valt de vonk in het buskruit, dan rest ons, zonen van oud- IIolland, zoo hier als in patria, niets dan de wapens op te nemen en te vechten, te wor stelen, zoolang als wy kunnen. Moeten wy ondergaan, zy 'tdan toch met eercl Onze overwinnaars mogen ons niet verachten, ook niet na onzen val De Atjehers zeiden vroeger: «de Hollan ders zyn dapper maar dom". De geschiedenis moet kunnen getuigen: .Nederland was mis schien dom en kortzichtig, maar heldhaftig tot het laatste! We zijn dat verschuldigd aan de schimmen onzer voorvaderen Ik ben wel erg afgedwaald van 't oor spronkelijk doel dezer 1'enkraa. Vergeef me, er wordt hier in den laatsten tyd in de Hol- landscho en Maleische pers zooveel over den oorlog gesproken, er staan voor ons zulko groote belangen op het spel, dat ik niet anders kon dan myn gemoed eens luchten. Nu het overmoedige Japan den lichtschu- wen Russischen Beer den oorlog verklaard heeft, nu is het waarlyk te hopen, dat de beschaafde, verlichte volken van Europa en Amerika hunne Regeeringen zullen dwingen, dwingen des noods met geweld, tot strikte neutraliteit. lat die twee vry wel nog barbaarsche rassen elkaar plukharen zooveel als ze willen, laten ze elkaar financieel uitputten, eikaars vloten vernietigen, eikaars legers havenen tot den laatsten man, doch Engelschen, Franschen, Duitschers, Amerikanen, zy moeten blyven toezien, totdat de juiste tijd gekomen zal zyn, waarop een interventio tot de mogelykheden behoort, om een einde aan den stryd te maken. De eerste vorst, die het waagt de wereld vrede in gevaar te brengen, die zyn zwaard op de weegschaal werpt en zoo opofferen wil het geluk van velo volkeren, verdient to worden gestooten van don troon en verbannen uit zyn Rijk. Zou één man het recht hebben om het doodvonnis to teekenen van honderd duizenden Dat kan niet wezenKoningin der Aarde, machtige Leidster der Publieke Opinie, verhef toch uw stem in alle talen en waarschuw de volkeren en souvereinenl Er bestaat toch maar één soort van recht vaardigen, heiligen oorlog en dat is de oorlog voor vryheid en recht, tot bescherming van Land en Volk Roept Wilhclmina ons ten stryde, als 'n yand langs den grenspaal rukt, het zou laag en laf zyn thuis te blyven. Tracht vreemde macht ons rood-wit-blanw hier neer te halen, elk burger grijpe dan naar 't geweerTot onzen laatsten snik zouden wy moeten trach ten te handhaven ons vrye Koninkryk, zoo binnen als buiten Europa, maar overigens zeggen wy het Bertha von Suttner vol ge drift na: tdie Waffcn niederl» Een wereldstryd tusschen de beschaafde volken, bcteekent algeheelen ondergang onzer cultuur, revolutie en eindelyk ook nog de zegepraal van het gele rasWy dansen op een vulcaan lezers elkaar een kleine honderd, gaven my den indruk van een vry verwaand onmogelykras van menschen, echte parvenu's op intollectu eel gebied. Nog onlangs moest ik me geweld aandoen om zoo'n vlegelachtig dwergje niet een flinke oorvyg toe te dienen, 't Was in het Hotel op Soekaboemi, waar een Japanner van Batavia op meer dan hondsche, echt sinjoachtige wyze, den gedienstigen, beleefden Soendaueeschen mandoor (ober kellner) behandelde. Uch Rus of Japannecs, 't is lood om oud yzer 1 Sindanglaja. Lt. Clockenkk Bbousson b.d. I) ,bland» idjoe" blauwe Hollander, een icbeld- neam, die Inlander» en vreemde Ooater'.mgen (ouder elkaar) aan den Indo-Europeaan geven. BERICHTEN. Toen H. M. de Koningin eens de Volksgaarkeuken te Amsterdam bezocht, voerde een der dames bestuursleden Haar alle vertrekken rond en bracht Haar ten slotte ook in de keuken. De KoniDgin proefde alle spijzen, vond deze voortreffelgk en op het gezicht van de oude keukenmeid kwam een glans van genoegen. En waar bewaart gjj uw provisie?*' vroeg de Koningin ten slotte. Hier Uwe Majesteit, antwoordde het bestuurslid en opende de deur van een breede keukenkast. Plotseling klonk een kreet van de lippen der dame en der keukenmeid en ook H M. keek verschrikt, want in de kast stond. een man Natuurlyk verdacht men de keukenmeid datzg er, ondanks haar gevorderden leeftgd, nog een vrjjer op na hield, maar zy hield krachtig vol, dat zjj dien man nooit ge zien had, hetgeen ook waar bleek, toen de betrapte nader kwam en zich voorstelde als reporter van een der Amsterdamsche bladen, die in de kast weggescholen was om een 7eer nauwkeurig bericht van het bezoek der Koningin aan de Volksgaarkeuken te kunnen geven. Hare Majesteit lachte hartelijk om het voorval en maakte onze vindiDgrgke col lega Haar compliment ov> r zijn dienstgver. In de Sorbonne is Zondag de jaar- lgksche vergadering gehouden van de Al- gemeene Vereeniging tot redding van drenkelingen. De gouden medaille der vereeniging is daar uitgereikt o.a. aan een jong meisje van het eiland Ouessant, Rose Héré, die 14 Engelsche matrozen van een wissen dood heeft gered in den nacht van 1 November 1.1. bg de schipbreuk van de Vesper". De jonge vrouw, die in zeer armoedige omstandigheden leefde, heeft een lap grond op haar eiland gekregen, waar door haar toekomst materieel verzekerd is. Gevaar van handdrukken! De gevaren van het microben bacil len overbrengende kussen zyn al sinds lang van verschillende zijden betoogd, en nu is ook de schrgver van een te Brussel uitge geven verhandeling komen wuarschuwen tegen handdrukken. Een handdruk, zegt die heer, is hoogst gevaarlijk. Het is niets anders dan ruilen over en weer van schadelgke microben, van welke er 80.000 woueu op eiken halven duim der oppervlakte van de hand. Vooral gevaarljjk, zegt de schrgver, zyn de handdrukken van geneesheeren, heelkun digen, ziekenverpleegsters en verplegers, kappers, slagers, worsffabrikanten, leer looiers enz. Te Weeuen is een bende valsche munters in hechtenis genomen. Er zyn zeventien personen bjj betrokken, onder wie mannen van naam. Te Agram had de bende een flink ingerichte werkplaats voor het maken van valsch bankpapier. Laat ons hopen, dat het gezond verstand van natiën en regeerders zal zegevieren, dat noch diplomatiek geknoei, noch 'n omgekochte Pers, noch dc oorlogszucht van enkele kasten, ons voeren zullen naar den afgrond, dan zal er wel gevochten worden in Korea of Japan, dan zullen er noodwendig eenige tienduizen den domme Russische boeren en gele Japan- sche dwergen worden ter neer geveld, wat voor die arme kerels zeer zeker is te betreu ren, doch de Weetersche beschaving, onze cultuur zal niet vernietigd worden, wetenschap en kunst zullen niet ondergaan, de stryd zal blyven zooals 't behoort gelocaliseerd. En waarom ook niet Eene worsteling tusschen Russen en Japanners moet het ver lichte Westen al even koel laten als 't vech ten van twee Kafferstammen. Voor wie zou men in hemelsnaam party kiezen Laat de volkeren eens by referendum stemmen voor oorlog of vrede, voor Rusland of Japan Slechts enkele gekken zouden stryd verlangen, misschien wel uit zucht naar avontuur en een handjevol Fransche en Engelsche dwazen kozen allicht party voor het donkere Rijk van den knoet of voor de zich heel wat in beeldende Jappie's. Vrede zou zeker 't algemeene verlangen blyken en de honderdduizenden blanco-briefjes zouden getuigen van 'tmoeilyk plaatsen dor sympathie. De Russen kennen wy alleen uit boekon en courantenartikels, uit hun dom fanatisme, uit hun vrees voor wat licht en de Japanners, die ik hier in Indië mocht ontmoeten, by rwwl voor alle lezers van >'t Vliegend Blaadje". E. J. Koopman. Het was my genaarn van u to vernemen, dat ge zoo tevreden zyt met den gewonnen prysen dat het u eene aanmoediging zal zyn steeds met lust aan de rubriek mede te werken die ge zéé prettig vindt. Jacoba Conyn. Geloof me beste kind, al het goedgekeurde werk krygt een beurt, maar niet alles wat men my toezendt is voor de courant geschikt. Aaltje Antje Dros. Ja meisjes uw schryven kwam nog tydig in myn bezit, ik kan me voorstellen dat go héél nieuws gierig zyt naar den prys. Wi lhelm i n a Teun i s Adriaanse. O kinderenlief, wat zyn jelui toch ongedul- heusch ik kan niet van ieder raadsel of het al of niet goed is, maar het is dat ge maar zoovéél mogelyk inzendt; des te meer kans hebt go toch dat er eens iets goeds by is. Het raadsel, wat ge op myn eigen naam gemaakt hebt, plaats ik liever niet, maar vind het toch héél lief van jel< N. P. Treffers. Ook u dank ik recht hartelyk voor de prentbriefkaart. Greta London. Ook uw schryven kwam in myn bezit en het doet me genoegen dat gy en uw zusje de rubriek steeds pret tiger vindt. Ik vind hot flink dat Anna al begin haar eigen kleeren te maken. Naar myn idéé moesten alle meisjes knnnen naaien, dat is de nuttigste bezigheid van eene vrouw. Leendert Abrailam den IIartog. Wanneer uw naam niet by de goede oplos sers vermeld was, kwam uw brief te laat of ge verzuimdet hem te onderteekenen. Reinier Kooger. Zoo, hadt ge geen tyd en waar was de reis naar toe Voor een jongen van uw leeftyd kunt ge al flink schryven. G. A. E d e n s. Wilt ge de correspondcn- tentie aan L. A. den H. maar eens na lezen. Dominicus Wolbergen. Uw prent briefkaart in dank ontvangen voor de raad sels zyt ge nog niet aan de beurt. Dina Jongkind. Ge doet veel beter wanneer ge telkens wat inzendt dan hebt ge des te meer kans, want daar ik in de cor respondentie onraogelyk kan mededeelen of het my toegezonden werk al of niet geschikt kunt ge er zeker van zyn dat wanneer ge uw bydrage in 8 of 4 weken niet ge plaatst ziet dezelve is afgokeurd. MAR1E VAN AMSTEL. Raadsels. (Ingez. door: A. de Jong.) Ik ben er op den held'ren dag, Dan kunt go my niet zien. Maar kom ik in den donk'ren nacht, Dan ziet ge my wel misschien. (Ingez. doorC. L. Boom.) II. Myn eerste deel is een viervoetig dier. Myn tweede deel is zoet, en mijn geheel be staat uit zeven letters on is de naam van een vogel. (Ingez. door: F. Dry ver.) UI. Waarmee eindigt het vuur en begint de rook (Ingez. door D. Jongkind.) IV. Ik ben een jongensnaam. Zonder hoofd een roofvogel, zonder staart ziet men my aan zee. (Ingez. door: A. en A. Dros.) V. De vrucht van de nutuur is myn loven. Mijn arbeid is zoet. Maar gevaarlyk is myn wraak. Wie bon ik? (Ingez. door: M. Dry ver.) VI. Ik ben een plant, die men meest in icdore keuken aantreft, maakt men mij een el lan ger dan wprdt ik een leelykc vogel. Correspondentie. Gezina Bot. Zeker moogt gij en uw zusje aan het oplossen der raadsels méedoen; ge vraagt me hoe ge er mée beginnen moet, wel besto kind dat is zeer eenvoudig, je lost do raadsels op en zond die aan Muric van Amstel p.a. .Vliegend Blaadje", den Helder. Elisabeth Hubboling. Meisje-lief, wanneer uw raadsel niet geplaatst werd was het waarschynlyk niet geschiktge moet be denken dat niet alles waardig gekeurd wordt om in de courant te worden opgenomen. Maartje Luchtig. Met héél véél genoegen nam ik kennis van uw schryven, waarin ge my mededeeldct voortaan aan de kinderrubriek te willen medewerken ik hoop van harte dat ge eene trouwe medewerkster van my zult worden. Dirk van de Ilaagen. Ja vriendje, nu was het juist, maar nu was het eigenlyk geen kunst meer, dat ik véél van kinderen houd, dat hebt ge niet slecht geraden. Ik heb kinderen hartelyk lief, omdat de moesten oprecht zyn. Maria Leydekker. Uw anecdote zal ik zoo spoedig mogelyk plaatsen, maar ge moet geduld hebben en uw beurt afwachten. Anna Londen. Hartelyk dank voor de mooie prentbriefkaart. J. K r c u g c r. Hartelyk gefeliciteerd met je verjaardag, wel wat laat zult ge zeggen, maar geloof me beste vriend, niet minder goed gemeend. Ge hebt groot gelyk aan do rubriek te blyven medewerken, zoo lang ge daar pleizier in hebt. daar oen Nederlandsch schip. Eene menigte menschen stond op het strand, maar niemand bood redding. Zéé dicht was het schip uati de kust, dat men het hulpgeroep kon hooren, Daar tr.-edt opeens een oud man naar voren, Woltcmade gcheeten. .Wat is hier gebeurd?» vraagt hy. Men vertelt hem, dat er een schip in nood is en dat hot onmogclyk is to reddon. »Wat, on mogelijk? Met Gods hulp is alles mogelyk,» zegt hy, Hy gaat weg, maar is spoedig weer terug met zyn paard. -Wat wilt gy?# vragen de menschen. .Menschen redden,, zegt hy cn gaat met zyn paard in zee. Hy bereikt het schip en zegt togen de mannen, die er op zijn: .Nu moeten er twee van jelui in zoo springen en den staart van myn paard grypen, dan zal ik u behouden aan land bren gen.» Er springen twee menschen in zee, grypen den staart van het paard en komen behouden aan. Zoo doet hy zeven maal en redt 14 van de 17 schepelingen. Nu gaat hy voor de achtste maal in zee en weer zegt hy hetzelfde. Maar nu springen ze allo drie in zee, één grjjpt den teugel on twee grypen den staart. Laat losroept hy tegen den man, die den tengol vast heeft, maar de man houdt krampachtig vast. .In 's hemels naam, laat los!' roept hy nogmaals, «of wy verdrinken allen!" on Woltemade slaat hem met de zweep op de handen, dat het bloed er uit springt, maar de man houdt vast. De kop van het vermooido paard zinkt hoo langer hoe dieper en ton laatste verdwy nen allen in de diepte. Den volgendon dag spoelden de lykcn aan. Ze werden begraven en men heeft een standbeeld opgericht, dat voorstelt een' ruiter te paard, dat is Wolte made en zyn paard, dat hem zoo van dienst geweest is. MB" Inzending van Raadsels, Anecdoten enz. vóór Maandagavond 5 uur. A D V E R T E N T I N. van Anecdoten. (Ingez. door M. Smit.) Onrechtvaardige beschuldiging Mevrouw: .Kyk, Mietje, alweer een ge brokenglas; je bent toch verschrikkelijk ruw!» Mietje: .Neen, mevrouw, ik breek zoniet; ik draai er enkel den voet af.' (Ingez door J. Welbergen.) Bij den slager. Jongen Een haff pond rundvleesch maar vooral taai! Slager Taai waarom jongen Jongen Anders eet vader het alleen op. (Ingez. door G. v. d. Graaf)'.) Afwisseling. Bedelaar: .Ach, mevrouw, een kleinig heid alsjeblieft, voor eencn armen, kreupelen man.* Dame„Onbeschaamde kerel I In de vorige week was jo blind Bedelaar.Ja, ziet u, het publiek wil altyd afwisseling.» (Ingez. door F. Kuipers.) Gastvrijheid. Mevrouw. Van deze cacao doe je dage- lyks een lepel vol in heet water, dan kom jo er juist een maand mee toe! Dienstbode. En als er visite komt, mevrouw Mevrouw. Dan neem je natuurlyk meer water (Ingez. door N. de Boer.) Een schoolopziener komt do school binnen juist als de jongens natuurlijke historie hebben. Klaas, noem jy eens een insect op. Klaas zwygt. Dc meester vraagt het nn aan Piet. Piet zegt: een by mynheer. Nu steekt een andere jongen ook den vinger op. De meester zegt verheugdzeg bet maar Hein 1 Hein: Nog een by, mjjuheer. De Kolonel Garnizoens-Commandant zal op MAANDAG 16 MEI e.k., des middags ten twaalf ure, te zijnen bureele, Wacht- straat, onder nadere goedkeuring van den Minister van Staat» Minister van Oorlog, in het openbaar aanbesteden i le. De levering van Rundvleesch en Rund vet, noodig voor de Soldaten-menages, gedurende het 2e halfjaar 1904 2e. De levering van Gerookt- en Pe- kelspek, noodig voor de Soldaten- menages te Helder, gedurende het zelfde tjjdperk. Op deze levering zgn van Jtoepassing de Algemeene Voorwaarden voor de levering van levensmiddelen, vastgesteld bg de Be schikking van den Minister van Oorlog van G Februari 1903, Vle Afd. No. 140, zooals die zgn gewijzigd bg de Beschikkingen van 9 October 1903. Vle Afd No. 194, en van 12 April 1904, Vle Afd. No. 137. De voorwaarden van levering zgn tegen den prgs van 20 cent per exemplaar verkTgg- baar bij de Gebroeders VAN CLEEF, te Gravenhoge. Voor de leveriDg van spek kunnen alleen aanmerking komen spekslagers te Helder gevestigd. Het te leveren spek moet zgn voorzien van het stempel merk van den Nederlandschen Slagershond, van dat van een der Gemeente lijke Abbattoirs hier le lande of van dat van de Gemeentelijke Keuring te Arnhem, terwjjl de aflevering naar gelang van de behoefte rechtstreeks aan de korpsen moet geschieden. Inlichtingen hetreöende de hoeveelheden, welke vermoedelijk noodig zullen zgn, kun nen bgden aanbesteder worden ingewonnen. De Kolonel voornoemd, KATTENBUSCH. Verhaaltje. (Ingez. door A uk je Heeroma). Woltemade. In "t Zuiden van Afrika ligt de Kaap do Goede Hoop. Dicht bfl do kust zyn klippen in zee, daar verongelukken vele schepen. Zoo was het ook in het jaar 177*2, toen strandde Openbare aanbesteding bg du DIRECTIE DER MARINE te WILLEMSOORD, op WOENSDAG 25 MEI 1904, des voormiddags ten 11 uur, van da levering van Perceel No. 1. Vlaggelgnen. >2. Witte en geteerde Ijjnen. >3. Log-, makreel- en visschers- 4. Lood-en stiklijnen, huizing en marlgn. >5. Schiemansgaren. >6. Wit- en geteerd Touwwerk. >7. Trossen. >8. Wit manilla Tonwwerk, >9. Manilla Touwwerk. 10. Kokostouw. >11. Zeilgaren, enz. 12 Stoaldraadtouw. 13. IJzerdraadtouw. >14. Vlaggendoek. 15. Brmndoek. 16. Katoen. 17. Lianen. >18. Geweven slang voor brand spuiten. 19. Asbestdoek, enz. 20. Geëmailleerde goederen. >21. Commaliegoederen, enz. 22. Leder. 23. Borstelwerk en aanverwante artikelen. 24. Kurk. 25. Bindrotting. 26. Zeegras. 27. Stoelen en Tafelkleeden. 28. Aardewerk en Porcelein. 29. Idem. 30. Glaswerk, enz. >31. Laken. 32. Linoleum. 38. Saai voor Gordjjnen. 34. Tapjjt voor vloerkleeden. 35. India rubber Vloermatten. 36. Commaliegoederen, enz. 37. Tafellinnen. 38. Lampen, Glazen, enz. 39. Manufactnren, band, garen, koord, enz. 40. Amerikaansch leder, enz. >41. Stearine-kaarsen. 42. Kantoor-,schrijf-enteeken- beboetten. 43. Papier, enz. De bestekken liggen ter lezing bg bet Departement van Marine te 'e-Gravenhoge en bg de Directiün der Marine te Willeme oord, Amsterdam en HelUvoeteluie, alsmede bij de Provinciale Besturen en ter Secretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt, zgn de bestekken te verkrijgen ter Griffie der Marine te Willemeoord ad f 0,20 per exemplaar. Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden ten bureele van het Hoofd van het Vak van Uitrusting der Marine te Willemeoord. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens artikel 4 der Algemeene Voorwaarden moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zgn in de bus, geplaatst in het Directiegebonw aldaar. PRIJSVERMINDERING Groene Erwten 10, 12, 17 cent per kop. Grauwe Erwten 18, 23, 28 Bruine Boonen 14, 17 Alles zeer fijn in de kook. Probeert onze KOFFIE k 40 cent per 5 ons. Aanbevelend, KEIZERSTRAAT 56. (Voorheen De Tuintjes.) Het geheel nieuwe gerestareeerd Heldersch Tolhuis, is vanaf heden geopend met ge heel nieuwe speeltuigen enzverlaagd tarief; uitstekend gelegen voor bruiloften, partgen, kinderfeesten enz. op biltgke con ditiën. Steeds de nieuwste Muziek en an dere Automaten. Kinderen toegang tot den tuin a 3 cent. Zondag a r. gelegenheid tot dansen 's namiddags 2 uur. Uitstekende consiimptie. Zie tarief. Vlugge en nette bedienig. Minzaam aanbevelend. Directeur. (VOORHEEN DE TUINTJES.) in alle soorten. i33 ZUIDSTRAAT 33 MOTORVAARTUIGEN. Plaatsen van Motoren in bestaande Vaartuigen. W. F. STOEL en ZOON, Alkmaar. Ambrosine-Beschnit Door dezen geef ik kennis aan mgne Chte begunstigers dat bö mg verkrijg- is, de zeldzaam heerljjke Ambrosine-Tafelbeschuit. De bijzondere lekkere smaak welke deze BESCHUIT bezit zal na het gebruik een ieder de overtuiging peven, dat verdere aanbeveling overbodig is. Mjj beleefd in ieders gunst aanbevelend, teeken ik met hoogachting, Uw dw. dn. O. BOS, We* tat raat 48. Sluisdij k-straat 75, J. ËDKNS. Universeel Voeder voor Leeuweriken enz. Zangzaad voor Kanarievogels. Ochtendvoeder voor Hoenders. Gemengd Voeder voor Hoenders. Zware Gerst Zuivere kleine Maïs. Voeder voor Kuikens op verschillende leeftijden. Genoeg bekend. Concurreerende prgzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1