KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulovtna. X De Oorlog in het Oosten WOONHUIZÈN Haat en Smart. No. 3261. Woensdag 18 Mei 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc-Telef. 50. Nieuwstijdingen HELDER, 17 Mei 1904. J.L Donderdagmorgen, (Hemelvaarts dag werd op het Galgenveld te Huisduinen een zeer interessante voetbalmatch gespeeld tusschen de vereenigingen »Concordia 11" (Adelborsten) en »H. li. S. I" (Hoogere Burgerschool). Dat men van dezen wedstrijd iets goeds ver wachtte, bewees 'ttalryk opgekomen pu bliek, dat dan ook niet in zjjne verwachting teleurgesteld werd. Het spel der adelborsten was prachtig, vooral hun samenspel is te roemen. »H. B. S." weerde zich dapper tegen de veel sterkere club, doch kon, niettegenstaande haar uitstekend spel, geen punt maken en verloor met 60, van welken de adelborsten er vjjf vóór en één na half-time maakten. De loodskweekeling P. Bakker alhier, heeft met gunstig gevolg examen afgelegd voor zeeloods. De heer Ds. E. L. Nauta heeft het beschermheerschap aanvaard, hem door de Protestantsche Zangvereeniging Harmonie aangeboden. De heer H. Ham, leerling der Rijks normaallessen alhier, behaalde Vrjjdag te Haarlem de acte voor ouderwijzer. Gepasseerden Vrijdagavond vereenig- den zich de leden der jongste-adspiranten- afdeeling van de G. en E. V. »Pro Patria" in hun turnlokaal. Te zeven uur riep het commando van hun leider, den heer iSchlahmilch, hen in de rij, waarna de jaarlykeche onderlinge wedstrijd aanving, voor dezen keer aan rek en ringen en in hoogspringen. Het laat zich nietgemakkeljjk beschry ven, met hoeveel wilskracht en vaardigheid de jongelui de aangegeven oefeningen zoo juist mogelijk poogden na te tuinen. De leden van P. P., die dezen wedstrijd in grooten getale bijwoonden, waren daarover vol lof, zoomede ook voor de krachtig uitgevoerde vrjje oefeningen. Er waren zes diploma's uitgeloofd, die door de jury werden toegekend aan de jongeheerenK003 Kujjl, Com. Govers, Hendrik van Pelt, Johan Duinker, Piet Dekker en Simon Lujjckx. Op het wedturnen volgde een feestelyk samenzjjn, waarby de jongelui flink werden getracteerd. Deze |afdeeling van >P. P." bestaat op dit oogenblik uit 18 leden, jongens van 11 tot 13 jaar. By kon. besluit is herbenoemd tot burgemeester van Texel, de heer H. W. de Joncheere. Men meldt uit Amsterdam Donderdag j.1. was het liefdadigheidsdag te Amsterdam. Overal in de stad waren de bekende gele bu«jes van het genoot schap Liefdadigheid naar Vermogen" op gehangen en in het Vondelpark en aan den ingang van Artis w«-rd door een aan tal jongedames volijverig gecollecteerd. Wat de opbrengst is, kan heden nog niet worden medegedeeld, daar er geruimen tjjd noodig is, om de som van al die koper en zilverstukjes op te maken. Jammer dat op twee plaatsen in de stad, namelijk in de Kalverstraat «m in de eerste klasse wachtkamer van het Centraalstation, de busjes met inhoud werden medegenomen door begeerige langvingers. Het geleden verlies is nog zoo erg niet, maar de aard van het misdrijf is hoogst weerzinwekkend. J. Boissevain f. In den ouderdom van 67 jaar is te Bel- laggio, Noordelijk Italië, waar hy herstel van gezondheid ging zoeken, overleden de heer Jan öoissevaiu, een der directeuren van de Stoomvaart-Maatschappij Neder land*, lid van de Provinciale Staten en oud-lid van den Gemeenteraad. De heer J. Boissevain was een dier man nen van de daad, van krachtig initiatief, van ondernemingsgeeest, die voor een koop stad als Amsterdam, van onberekenbaar nut zjjn, een man tevens met een helder hoofd en een warm hart voor de alge- meene belangen. Boven alles gingen hem de belangen van handel en scheepvaart ter hart", en aan de bevordering van onze vaart op Indië wjjdde hy een groot deel van zjjn leven. De heer Boissevain heeft zich dus wel voor el het land, groote diensten verworven. De heer Boissevain behoorde insgelyks tot de oprichters van de Koninkl. Paket- vaart-Maatschappjj. Hg was commissaris van de Nederl.-Indiscbe Landbouw-My. en commissaris van de Twentsche Bankver- eeniging, en commissaris van de H. IJ. S. M. Zaterdagmiddag werd een looper van de Nederlandsche Handel-My. te Amster dam bestolen voor een waarde van f 80.000, te weten f 23 000 aan bankpapier en de rest aan kassierspapier. Waarschijnlijk geschiedde de diefstal in het gebouw der Twentsche Bank. Richard Hol. f De bekende en bekwame toonkunstenaar Richard Hol is Zaterdag jl. te Amsterdam overleden. Hy bereikte den leeftijd van 78 jaren. De toonkunstwereld verliest in hem een bekwaam dirigent, een knap componist en een door zjjn beminnelijkheid populaire figuur. Hij zal het nooit weer doen Het Hollandsche jongmensch Jacob Roos, dat zich te Londen voor groothertog van Mecklenburg* uitgaf, onder dien naam eenige hotelhouders oplichtte en spoedig in handen der politie viel zooals wjj onlangs hebben gemeld is weer vrijge laten nadat zijn vader was overgekomen en voor d"n politierechter verklaard had, dat hjj altijd een goede zoon was geweest, zoo dat hy hem niet in staat achtte tot de dwaze dingen, waarvan hij beschuldigd werd. De rechter zeide dat, als Roos naar Holland terugkeeren en nooit meer in Engeland komen wilde, hy hem zou vrijlaten. Het 19-jarig jongmensch beloofde wat van hem gevraagd werd en voegde er bijIk geef u mjjn eerewoord dat ik het nooit weer zal doen*. Daarop nam papa hem mee. De verleden jaar aan de gasfabriek te Zaandam genomen proef om in de zomer maanden (l Mei 1 September) des Zon dags niet te werken, kan als geslaagd worden beschouwd en wordt dit jaar her haald. De Scheveningsche bom Het Huis van Oranje, reeder Hulsentop, is, volgens bij den reeder ing"ko-n"n bericht, door een EugeLch oorlogsvaartuig (politie- toezicht-schip) in de Noordzee aangevaren en vry belangrijk beschadigd. De bom, die drjjvende bleef, is met hare bemanning te IJmuiden binnengesleept. Een onderzoek wordt ingesteld. Men meldt uit Scheveningen In verband met de aanvaring van de bom SCH. 184 kan medegedeeld worden, dat de schuld ligt aan de bemanning van den Eugelschen torpedojager Spanker. De kommandant heeft dit erkend door het afgeven van een O'debriefje voor het slee pen van de bom naar IJmuiden. Ook de schipper en de bemanning van de door den Engelschen torpedojager aan gevaren Scheveningsche bom Het Huis vau Oranje hebben by de autoriteiten de ver klaring afgelegd dat de aanvaring geheel te wijten is aan de onoplettendheid van de equipage van het Engelsche oorlogs schip, zoodat sleeploon en schade door het Engelsche gouvernement zouden moeten worden betaald. De aanvaring moet Don derdagochtend om half acht uur bij vol komen helder weer hebben plaats gehad even buiten Noordwijk. De Scheveningsche reeder zal langs consu- lairen of zoo noodig langs diplomatieken weg zjjn ei»ch om schadevergoeding by de Engelsche regeering inbrengen. De politie-zakkenroller. Gedurende de beide vorige weken werd bjj de politie te Dordrecht door bezoek sters der weekmarkt aangifte gedaan dat zjj, na daar hare inkoopen te hebben ge daan, hare portemonnaie vermisten. Er werden daarom buitengewone maatregelen genomen om, zoo mogelijk den dader te snappen maar zonder gevolg. Een hoofdagent in burgerkleeding viel het echter op, dat tal van vrouwen hare portemonnaie op zoo onhandige wjjze in haar japon borgen, dat het voor een zakken roller niet de minste moeite zou kosten, zich daarvan meester te maken. Om daar van het bewijs te leveren, rolde hy zelf bjj drie vrouwen onbemerkt de portemon naie om haar die vervolgens terug te geven met de ernstige waarschuwing in het vervolg voorzichtiger te zjjn. Mogen zjj en vele anderen dien wenk ter harte nemen Zes koninginnen ter dood veroordeeld. Toen koning Buby van Zwasiland vier jaren geleden stierf, liet hy 7 weduwen na. Om verschillende redenen hadden zes harer een wrok tegen de zevende, Vugu genaamd en onlangs vermoordden zjj haar. De Engelsche justitie te Johannesberg heeft willen bewyzen, dat zjj zelfd geen gekroonde hoofden ontziet en de zes konin ginnen ter dood veroordeeld. Men weet echter nog niet of dit vonnis, inderdaad eenig in zjjn soort, ook zal ten uitvoer worden gelegd. In de buurt van het Bastilleplein te Parjjs, is Donderdag een ernstig ongeluk gebeurd. Een luchtbol kwam neer in de rue Edouard-Robert. Een van de lucht schippers kwam te land onder den lucht bol, de menschen op straat schoten toe en haalden met hun zakmessen scheuren in de stof, om het gas te laten ontsnappen. Dat gas is ontploft door het vuur van een sigaret. Een geweldige vlam sloeg op in de straat en stak een huis in brand. De brand was spoedig gebluscht, maar er zijn 19 menschen gewond, nieuwsgierigen, die waren komen toeloopen, en bewoners van het huis, dat aangestoken werd. Verscheiden gewonden moesten naar het hospitaal ver voerd worden. Nader meldt men De luchtbol, was zeer tegen den zin der bestuurders in de stad neergekomen. De schippers waren gaarne buiten do stad neer gedaald, maar de wand was door stortregens zoo zwaar geworden, dat zjj niet meer in de lucht konden bljjven ondanks dat zjj allen ballast, tot zelfs levensmiddelen, naar benoden hadden geworpen, bleven zij dalen. Zoo kwamen zjj neer in de straten van Parijs. De luchtbol had al veel gas verloren. Hjj kwam tegen een huis aan te liggen, zoodat een groot aantal vensters zonder licht was. De mand was met de touwen bljjven haken aan de blinden van de tweede verdieping. De luchtschippers moesten in het huis gaan om den ballon los te maken. Tegen de menschon die hen hielpen met het neerleggen van den ballon deden zjj niet dan roepen, dat zjj toch geen cigaretten moesten aansteken. Zeker heeft iemand zich niet aan -die waarschuwing gestoord, zegt een getuige van het ongeluk plotseling klonk een geweldige knal en een groote vlam steeg op van onder laugs den ballon. De vlammen sloegen om ons heen. Een oogenblik was er onder de menschen een paniek of ze dol waren. Wie kon, holde naar het uiterste eind der straat om uit dien oven te komen. Vrouwen en kindereu rolden onder steboven, agenten kwamen onder den voet. In het huis, dat in braud vloog, is duchtig gestolen. Dieven hebben van do algemeene verbjjstering gebruik gemaakt om vlug het geld dat zjj kondon vinden en gouden en zilveren voorwerpen mee te nemen. De slachtoffers, die in het hospitaal liggen, ljjden ontzettende pijnen van brandwonden. Het is niet zeker, da t allen in het le ven zullen bljj ven. Uit het Buitenland. Toon indertjjd de Engelsche regeering m< deeling deed van haar besluit tot het zenden van een missie naar Tibet verklaarde zjj daar- bjj dat de Tibetanen wel niets ertegen zouden hebben, daar het een vreedzame missie was, al was zjj dan ook onder gewapend geleide. 't Wordt echter inet den dag duideljjker dat zjj toen mis zag. De tegenstand der Tibe tanen wordt gaandeweg grooter, en daarmee ook het gevaar voor de expeditie. Zooals de zaken thans staan is terugtrekken voor Enge- lands prestige ondoenljjk. Of het voortrukken naar Lassa, zooals nu bevolen is, goed gezien is, zal do tjjd moeten leeren. YVjj voor ons twijfelen er wol aan. Minister Brodrik deelde in het Lagorhuis mede, dat de regoeriug tot overtuiging was gekomen, dat de jongste gebeurtenissen het oprukken naar LasBa on- ermjjdeljjk maakten. Den Chincezen ge machtigde in Tibet zal medegedeeld worden, dat indien binnen een vastgestelden tjjd geen bevoegd Tibctaansch onderhandelaar met hem bjj Gjjangste verschijnt, de Engelschen maat- ilen zullen uemen om de onderhandelingen te Lassa te voeren. V oor beveiliging der ver- bindingsljjnen zullen maatregelen genomen worden. De onderkoning van Indië is op wegnaar Londenhjj schjjnt echter omtrent het nemen van den laatsten stap niet te zijn geraadpleegd. De overeenkomst betreffende den invoer van Chineeze arbeidskrachten voor de m(j- nen in Transvaal is te Londen door lord Landsdowne en den Chineezen gezant getec- kend. Tusschen Frankrjjk en Spanje worden on derhandelingen gevoerd over de Marokkaan- sche kwestie. Engeland heeft alle politieke rechten in Marokko aan Frankrjjk afgestaan. Spanje, dat nog altjjd eenig traditioneele rechten op Marokko meent te kunnen doen gelden, eischt de handhaving van hetSpaan- sche gezag in Noord-Afrika van Ceuta tot Melilla en het vrjje handelsverkeer met de Marokkaansche markt. De „Times» uit de meening dat Frankrjjk beide wenschen wel zal willen inwilligen, waardoor do heele zaak tot een goed einde wordt gebracht. Wat hot tweede deel van Engelsch-Fransche overeenkomst betreft rechton in Egypte in ruil voor Marokko, heeft de Russische rogeering medegedeeld zjj iB de eerste en dat mag ook wel onder vrienden dat zjj het verdrag, zooals dat omtrent Marokko-Kgypte geregeld is, volko- goed keurt. De Fransche minister roemde deze daad van vriendeljjkheid van wege Rusland zeer. In het Pruisische Heerenhuis heeft de af gevaardigde professor Schmollor uit Berljjn merkwaardige redevoering gehouden. Al moest hjj erkennen, zoo zeide hjj, dat de sociaal-democratie een groot gevaar is, zjj was aan den anderen kant toch ook een factor van de noodzakeljjke en heilzame ontwikke ling der lagere klasse, welke ontwikkeling komen moest met de verbetering van het volksonderwjjs, de verbeteringen van maat- schappeljjke toestanden en liet toekennen van geljjkcn rechten aan alle burgers. Doch hot socialisme bestrjjdt men niet met socialistische wetten, met een staatsgreep of eene verande ring der kieswet. Het middel om tot betere •erhouding te komen is het Engelsche stel- el, waar de arristocratie en de Tories den hervormingsarbeid hebben ter hand genomen. Men poge de lagere klasse te verzoenen, haar te leeren kennen, mot haur te beraad slagen en haar op te leiden om mee te be sturen. Dit is hot beste middel om haar van droombeelden te genezen. De Duitsehe versterkingstroepen voor Zuid- Afriku zullen spoedig vertrekken. De opstand der Herero's schjjnt zich dan ook nog uit te breiden. Uit Johannesburg wordt bericht dat de Demaranegers, die in de Randmjjncn werken heimeljjk wegloopen om zich aan te sluiten bjj de oproerige Herrero's. Mochten de Demaranegers, die zich tot hiertoe rustig hielden tot opstand komen, dan wordt de toestand voor Duitschland bepaald kacheljjk. Om de opgestane bewoners in Turksch- Armenie te onderwerpen werden Turksche troepen nitgezonden, die de opgeworpen ver sterkingen vernielden en nu de Armeniërs achtervolgen. Zjj schjjnen daarbjj echter wat hardhandig te werk te gaan. De gezanten der vreemde mogendheden hebben althans bjj de Porto aangedrongen op strenge bevelen aan de Turksche legerhoofden om zich van geweld dadigheden te onthouden, daar dit het Arme nische comité aanleiding zou geven tot het opnieuw aanvuren van het verzot. De vreemde consuls zullen zich naar hel opstandgebied begeven om door hun bemid deling een einde aan het verzet te maken. De berichten van het oorlogsterrein in het Oosten zjjn wel menigvuldig, doch zjj bovattcn weinig nieuws. Zeker sohijnt thans dat de Japanners ook Dalny in bezit hebben. Volgens Russische berichten zjjn de belang- rjjke werken bjj de stad die millioenen ge kost hebben, door de Russen zelve vernield. De laatste troepen vau de tweede Japansche divisie zjjn thans ook geland. Het aantal Japanners dat zich op hot schiereiland be vindt wordt op 50.000 geschat. lil ons vorige no. is een bericht van Central News vermeld waarin de te Port Arthur gehoorde ontploffingen worden toe geschreven aan het opruimen van de wrak ken van de gezonken Japansche branders die den uitgang van de haven verstoppen. Als men echter leest wat een vakman in de Nuie Freie Presse over de moeilykheden van zulk een opruimingswerk schrjjft lijkt het gesteld al dat de Russen werkelyk daaraan doende zjjn niet zeer waar- schjjnljjk dat die pogingen spoedig met succes bekroond zullen worden. Dit opruimingswerk, zegt de vakman in het Weensche blad, is niet alleen de moeilijkste taak die men «en vloot kan opleggen, maar is ook almee d,e zwaarste arbeid dien men onder water te verrichten kan hebben. Eerst moet door nauwkeurige loodingen de ligging van de verschillende schepen bepaald en door bakens aange geven worden dan moeten duikers ouder- zoeken, of er ontplofbare stoffen aan boord zjjn, wat natuurlyk een buitengewoon moeieljjk-, en wanneer dergeljjke stoffen voor den dag komen, ook een uiterst ge- vaarlyk w:rk is. Vervolgens moet men uitmaken, of, gegeven de ligging, grootte en lading, iets te bereiken valt met het in de lucht laten vliegen van de schepen, dan wel of het uiteenwerpen van den steenen ballast de zaak nog niet erger dreigt te maken. ("De tien gezonken stoom schepen waren te zamen met 17.000 Ms. steenen geladen.) Zjjn de steenen niet met cement tot groote blokken vereenigd en vast verbonden met de scheepswanden, dan zal het lichten, d. w. z. het opvis?cheu en aan de oppervlakte brengen van de steen blokken wel tjjdroovend zyu, maar biedt het kans op succes. Het lichten van zoo zwaargeladen schepen in hun geheel is eenvoudig onmogelyk. en ook met kunst matige ontploffingen ia alleen te bereiken dat de ballast, als hjj niet meer bekneld zit tusschen de scheepswanden, een hoop vormt die niet zoo hoog, maar in elk ge val breeder is en dientengevolge het vaar water nog verder zal versperren. Uit dit alles komt de vakman tot de slotsom dat de toestand van de vloot te Port Arthur wanhopig is Het geval van de opsluiting van een geheele vloot in een haven is eenig in de geschiedenis van de zeeoorlogen. Al kan men verwachten dat de Russen op het laatste oogenblik hun schepen zelf zullen laten zinken en vernieler, opdat de vjjand geen recht- sfreeksch voordeel zal hebben van het kostbare materieel, zoo zou dit feit op zichzolf toch een gevoelig zedelyk en stoffelijk verlies beteekenen, daar dan niet een roetnrjjk beslissend gevecht ter zee maar de muizenval van hun eigen oorlogs haven de vloot van de Russen ten onder gang zou doemen. De beschieting van Dalny. Chicago, 14 M"i. Een niet gedagteekend telegram uit Tsjifoe aan de „Daily News" berichtHet eskader van admiraal Koeroki opende een hevige beschieting op de forten van Dalny. De batterijen op het land wer den weldra tot zwjjgen gebracht; daarna werden de Russen, die zich in de nabjjheid opgesteld hadden, door het Japansche vuur verjaagd. De troepen ontscheepten daarop onder bedekking van het vuur der schepen om de stad gezamelyk van de land- en van de zeezijde aan te vallen. Er is alle reden om te gelooven, dat Dalny op het oogen blik in het bezit van de Japanners is. De correspondent van de New York Herald meldt uit Petersburg Hier begint de opvatting ingang te vir.den dat de Ja panners in veel grooter getale oprukken dan men eerst verwachtte. De buitenge- ineene bekwaamheid waarmee zjj boven dien hun bewegingen verbergen, het aan tal plaatsen waar landingen gerapporteerd worden en het groote getal kleine afdee- lingen die op onverwachte plaatsen op duiken, dit alles werkt saam, om den oorlogsraad te doen weifelen in de vast stelling van het plan van afweer. ADVERTENTIËN. Men verzoekt beleefd eenige Wasschen aan huis, ook wollen- en stoffen goe- dekens en spreienheel netjes billijken prjjs. 'e bevr.bureau van dit blad. Een flink PERSOON, eenige uren per dag disponibel hebbende, zoekt eenig Werk aan huls of Loopwerk Br. onder no. 17 Adres bureau van dit blad. Te huur: Een Woonhuis achter-Brouwerstraat, en een idem in het HoQe by de Mari neclub, a f 1.per week. Twee ge heel gerestaureerde Woonhuizen in de N'euwstraat No. 43 en 47, Itfll. per maand. Een Heerenhuls met 10 Kamers, Keuken, Kelder, enz. Hoofdgracht 69, a f 700. per jaar. Allen onmiddellijk te aanvaarden. Met 1 Augustus a.s. het Heerenhuls No. 64 Hoofdgracht, met 6 Kamers en Keuken a f 300.per jaar. Adres GEBRs. VAN OS, Aannemers, Helder, Nieuwstraat 27, alwaar tevons op gunstige voorwaarden BOUWTER REINEN te koop zijn aan de J. in 't Voltstraat bjj de R.-K. Kerk. TE HUUR: het WINKELHUIS in de Spoorstraat no. 85. Te bevragen: SPOORSTRAAT 87. T© l£OOD zich in zeer goeden staat bevindend ijzeren JACHTSCHIP, pl. m. 34 ton, en dito JAAG- of PAKSCHUIT, pl. ra. 34 ton, beiden met compl inventaris, en nieuw AAKSCHEEPJE, pl. m 25 ton. Firma W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. TE KOOP AANGEBODEN een groot WINKELHUIS voor verschillen de affaires geschikt. AdresBureau van dit Blad. UIT DE HAND TE KOOP. Adres: K. ZEEMAN, Kanaalweg 142. MARINE. Openbare aanbesteding bjj «ie DIRECTIE DER MARINE te WILLEMSOORD, op Woensdag den 1 Juni 1904, des voormiddags ten 11 uur, van de levering van Bestek No. 1. 10,000,000 K.G. Engelsche Steenkolen (Cardiff) Bestek No. 2. •2000 K.G. Olie. minerale, cylinder 20 000 K G. Olie, minerale, voor krukpennen. De bestekken liggen ter lezing bjj het Departement van Marine te 's-Gravenhage en bij de Directifin der Marine te Willems oord, Amsterdam en Hellevoetsluis, als mede bjj de provinciale besturen en ter Secretarieën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt zjjn de bestekken te verkrjjgen ter Griffie der Marine te Willemsoord, ad f 0.20 per exemplaar. Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden ten bureele van den Hoofd-Inge- nieur der Marine te Willemsoord. De inschrjjvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens artikel 4 der Algemeene Voorwaarden, moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zjjn in de bus, geplaatst in het Directie-gebouw aldaar. FEIIILLETOK. 22.) Eenige uren later ging do gemeente-om roeper door hot dorp. Üp liet marktplein en in allo voorname straten bleof hjj staan en las hij omringd door een groote schare nieuws gierigen Dezen nacht brandde het nieuwe paviljoen, tot het landgoed Hohenfels be- hoorend met de daarbjj behoorende oranjerie tot den grond af. Men vermoedt dat de brand is aangestoken. Ieder, die nadere aanwijzing omtrent den dader zou kunnen geven, ontvangt een premie van 300 Mark. Voor raededeeliu- gen vervoege men zich aan hot gerechtshof, kamer no. 5.' In den loop van den namiddag verscheen Kruidenlizc bjj den burgemeester. „Ik weet, wie de brandstichter is,'zeide zij. „Wel spreek vrjj uit. Niets «mhter dan de waarheida, antwoordde hjj, terwjjl hjj haar met wantrouwen gadesloeg. „De Hemel straffe mjj, als ik het niet doen mocht!' verzekerde zjj. „Hans Rainor is het!' Pas ophet is overal bekend, dat hjj den man zeer vjjandig gezind was, en als ge niets hebt, dan een vaag vermoeden, zwjjg dan liever, anders zoudt ge nog wel eens wegens laster kunnen worden aangeklaagd. „Neen, geen vaag vermoeden Niets, dan wat ik met oogen heb gezien Nu, laat hooren.* Den vorigen nacht was hot mot hot krui den zoeken wat laat geworden. Toen ik naar huis ging, moest ik den .Edelliof- voorbij. Daar scheen alles in diepo rust. Uit geen dei- vensters scheen nog licht, doch de maan was helderder dan ooit. Ik zag, dat Rainer nog in den tuin was.» „Nu, dat is niets bjjzonders-. De tuinmuur van «Edelhof' grenst aan het park, en wel juist daar, waar zich het paviljoen bevond. Tegen dezen muur stond een ladder, die Rainer beklom.* .Wat verder!' „Dicht bij het paviljoen stond, zooals u weot een zeer oudo boom welks takken over den muur hingen. Wie niet al te stjjf was en Rainer weet zich best te helpen kon, zonder eenig gevaar aldus in het park komen.' •U beweert dus .Dat hjj er over is geklommen, eu den brand heeft aangestoken'. .Hebt ge dat gezieu?' Neen, bet was al reeds laat ea ik maakto, dat ik thuis kwam. Maar ik heb hem op den ladder zien staan. Dat kan ik bezweren. Wat heeft hjj daar midden in den nacht te maken. U kunt op uw vingers natellen, hoe do zaak zich heelt toegedragen. Hoor de lui maar praten Waar men ook is overal het zelfde Rainer was het en niemand anders Zjj zullen u nog lastig vallen, als u don brandstichter op vrjje voeten laat. Denk daarom'. Dank u, die raadgeving geef ik u cadeau. Ga nu heen 1' Lize strompelde weg, bleef onderweg met dezen on genen praten, redeneerde en gesti culeerde druk on wees met haar stok in de richting van den burgemeester. Zjj was gewichtig persoon geworden en vele zilver stukken werden baar in de hand gedrukt. Van minuut tot minuut steeg de opwinding. Men vertelde elkander, wat men had ge hoord, or natuurljjk nog het zjjne aan toe gevoegd. En al spoedig was cr geen buis en hofstede in het dorp en de omstreken meer, waar men niet wist to vertellen ,dat Kruiden- lieze Hans Rainer bij bet misdrjjf had gade geslagen, en hem verraden had. Op den „Edelhof" beerschte een diep, eigenaardig en bang stilzwjjgen. Het was alsof mon onderling had afgesprokoo, over het feit geen woord te reppeu. Rainer stond iu den hoek van de kamer en tuurde naar buiten. Steeds hing zjjn blik aan do puin- hoopon van het paviljoen. Vrougde was er nu juist op zjjn gelaat niet te lezon. De mond was zoo vast gesloten, dat twee scherp getuekende rimpels over de kaken liepen, tusschen do wenkbrauwen waren eveneens diepe rimpels merkbaar in de donkere oogen echter gloeiden en fonkelden, als toen hjj den Baron naar zjjn stervende vrouw had geleid. Grootmoeder verrichtte haar werkzaam heden als gcwoonljjk, doch als zjj voorbjj Rainer kwam, zag zjj hem lang en navor- achend aanstaakte zoo nu en dan haar arbeid, om haar hoofd te schudden en diep te zuchten. Hildegarde had bljjkbaar het meest geleden van den plotselingen schrik. Haar wangon waren bleek als de leliën, de kleine mond had de uitdrukking van een verkropt weenon eu uit do blauwe oogen spraken angst en droefheid. Zwjjgend dekto zjj de tafel voor het avondeten, doch de manier waarop zjj het dood, waar zjj nu dit, dan dat had vergeten, waar zjj geen ding op de goedo plaats zette, bewees dut, dat hare gedachten verre van haar werk waren. Het werd onrustig voor den rEdelhofa. Het volk, dat uit alle richtingen samenschoolde, drong tezamen. De enkele groepjes groeiden steeds aan. Een onderdrukt gemompel werd vernomen, dat al meer en meer luider spre kend word, toen plotseling oen steen door de ruiten werd geworpen, zoodat de ruit in honderd scherven door het vortrek vloog. Hildegarde gaf een luiden gil en Rainer snelde, onder het uitspreken van een verwen- sching naar het vensternauwelijks ver toonde hjj zich echter, of een regen van steenen volgde. „Brandstichter, ellendige brandstichter!'' riep men hem toe, slechts afgewisseld door de gebiedende stom der politie agenten. Het volgendo oogenblik werd de deur opengeworpen en kwam een bediende, bleek van schrik binnen. ,0, hemelNu wordt het ergstotterde hjj. De politie is er, over vannacht u moet naar do ge vangenis Wat?» schreeuwde Rainer, hem door el kander schuddend. .Naar do gevangenis ik? Wat schoolt je? Ben je gek? Wie zegt, dat ik naar de gevangenis moet?» „Iedereen, iedereen!' riep de verslagen bediende. IIo ,rt u dat geschreeuw Daar ze stormen de trappen al op. Het is al te laat Do uitwerking vau deze woorden was ont zettend. Op Rainer's gelaat vertoonden zich do sporen van waanzinnige woede. Het schuim stond hom op do lippen. Hjj stiet den knecht van zich, zoodat deze tegen den muur tui melde, greep een stoel, zwaaide die om het het hoofd en snelde op de binnenkomenden toe' „Vader, vader om 's Hemels wil!» steunde Hildegard, voor hem nedervallend en 1 zjjn knieën omklemmende. Hans maak jezelf en ons niet nog onge lukkiger!* riep zjjn moedor, terwjjl ze hem vasthield en de armen van den woesteling greep. Hjj herkreeg zjjn zelfbeheersching, slingerde den stoel weg, zoodal deze meteen hengen slag op don grond viel on vroeg met bevende stem «Wat wilt ge van mjj? Wat hooft de politie in mjjn huis te maken U wordt ernstig verdacht, de stichter van den brand to zjjn, en zult ons dus moeten volgen!' antwoordde de chef van de politie agenten, verschenen, om hem te arrestceren. „Wie kan een aanklacht tegen mij in brengen „Mon heeft u van nacht gadeslagen, toon u, korten tjjd voordat do brand wa3 uitge broken, een ladder tegon uw tuinmuur plaatatet en dien beklommen hebt, bljjkbaar met het doel, op deze wjjze in het park te komen.' En wie beweert, dit to hebben gezien?» Kruidenlize." Rainer verschrikte de aanwezigen door een wild, bonend gelach. „En op de getuigenis van die oude beruchte heks arresteert men mjj, een man van onbesproken gedrag?» U wilt zeker de tegen u aangevoerde be- wjjzen als leugens verklaren „In het minst niet. Ik heb op «len ladder gestaan, doch alleen om naar mjjn knecht Rupert uit te zien, daar hjj zoo lang uitbleef. Toen ik hem in geen velden of wegen zag, ging ik weder in huis en weet ik natuurljjk niet wat buiten in het park is geschied." „Die bewering kunt u voor do rechtbank verdedigen. Daarheen moet ik u brengen. Volg u ons liever goedschiks, om groot opzion te vermjjden. Ik heb een wagon mode ge- j bracht cn u kunt „Edelhof* door een achter deur verlaten, de geheele bevolking is op het I voorplein op de been.» dat brutale, dat lage en gemeene volk l« riep Rainer. .Welk ecu jjver on wat een vreugde legt het aan den dag, wanneer liet geldt zjjn naaste eenig leed te verschaffen Ze zjjn hot niet waardig, dat mon ze den voet dwars zet!» „Vooruit, vooruit! riepen de politiebe ambten. „Ga met God, Ha*>s! Je bont onschuldig verdacht en je zult je dus kunnen recht vaardigen, dat hoop ik tenminste. God kan en zal je niet hebben verlaten,* zeide de ondc vrouw, terwjjl zc hom de hand reikte. «Je moeder's zegen en gebod begeleiden je, jongen Hjj wondde zich tot Hildegard Zjj lag op de sofa cn verborgde bet aangezicht ia de kussens. Haar teeder lichaam beefde ge heel cn al. Rainer sloeg zjjn arm om de tengere ge stalte en lichtte haar op. Zjjn gelaatstrekken vertolkten deels oen verborgen teederheid, toen hjj haar in het bleekc gezichtje cn de betraande oogen zag. Geloof je die waan zinnige bende, daar bonoden nog vroeg hjj haar. Smartelijk en toornig tevenB klonk zjjn Btem. „O, vador Lieve vader!» snikte zo, „mjjn liefde verlaat u nimmer Hjj onttrok zich aan de hem vastklemmende armen en holdo het vertrek uit, door de politie-mannen gevolgd. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1