SPAARZAAM LET WEL!!! -»■ gebrs. iio«(;i:\iKis(n. E.Br^ndsm^ - Amsterdam. 9 Hen 38510 Mart J.I. SUNLIGHT ZEEP Wegens opheffing der zaak FINALE UITVERKOOP, van al het voorradig SCHOENWERK, tegen fabrieksprijzen. LET OP DE PRIJZEN EI ROET UW VOORDEEL. "M N. B. Goederen worden NIET op zicht gegeven. Gedurende den uitverkoop alles a contant. HET HUIS IS TE HUUR OF TE KOOP. Hoofdpij, jmbd öiedeüet iPlDideW. Samuel Heckscher senr. Gebruik: Florijn's Eiwitstaai Florijn s Qume la Roche opwekkend, Florij'ns Salmiak-Pastilles Te Helder verkrijgbaar bij: J. BAAS Azn., Hoofdgracht Cen ^eerlijke geur! Transacties aan de LondenscheBeurs. HANDBOEK 1904, LONDENSCHE EFFECTEN-BEURS. LONDON PAEIS EXCHANGE LTD., MONKEYBRAND SLIJPEN van MESSEN. A. LAAN, Spoorstraat 32. natuurboter In 't bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de Sonchon-Thee A f 1.30 p. 6 ons. MOKKA-KOFFIE 1 Het goedkoopste1 WAARSCHUWING. De Machinale Verliabriek „DEN HELDER". xijn toch goed koken, dat kan iedere zuinige huisvrouw met MAGOI'o AJFIOMA om t© ls.ruld.en want weinige druppels van dit alom gerenommeerde en bekroonde Produkt voor het opdienen bijgevoegd zgn vol- y-.dj doende om aau groenten, vleezen, sauzen, soepen, zwakken bouillon enz. dadeljjk een verrassend krachtigen en aangenamen smaak ^=p. te geven. 10 verkrijgen bij kruideniers en comestibleshandelaars. In flacons van f O.SO tot 5,25, MAGGI's onderscheidingen 4 groote Prijzen, 28 Gouden Medaille», 6 Eere-DIploma's, 6 Cere-Prijzen, zesmaal bulten mededinging o.a. 1899 en 1900 Wereldtentoonstelling Parijs. 600.000 Mk. Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen, van da door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij, waarin zeker gewonnen moeten worden. Do hoofdprijzen van deze voordooligro loterg zÜn do volgende, namelijk De allerhoogste prijs ia in bet gelnkkigate geval 600.000 Mk. 1 Premie van 300.000 Mark 1 200.000 1 50.000 1 45.000 2 Premiêu 40.000 1 Premie 35.000 1 30.000 1 Prgs 100 000 1 60.000 1 50.000 1 40.000 4 Prgzen 30.000 4 20 000 3 15 000 16 10.000 81 5.000 100» 3.000 128» 2000 515» 1.000 686» 300 164» 200 In 't geheol bevat deze loterij, dio uit 7 klas sen bestaat, 96.000 loten mot 46530 prijzen en 8 premlen, zoodat bijna op do holft van alle loten een prijs valt. Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij, waardoor de speler in staat is gesteld eene premie, niet als tot nog too alleen in de laatste klasse maar reedt in elke klasso te winnen. De allerhoogste prijs dor lste klasse bod raagt in het gelukkigste geval 50.000 Mark, atijgt in do 2o kl. tot 55.000 M., in do 8e tot 60.000 M., in de 4e tot 70.000 M., in de 5e tot 75.000 M., in de 6e tot 80.000 M., in do 7a en laatste klasse tot 600.000 Mark. Voor de eerste prijstrekklng, die ofliciocl is vastgesteld, kost een geheel origineel lot sleohts fl 3.50 een half origineel lot slecht» fl. 1.75 een kwert origineel lot sleohts fl. 0.90 Do inleggolden voor de volgende klassen zoowel als do juisto lijst dor prijzen worden aangegeven in het offlcieele trek kingsplan voorzien van het Wapen van den Staat, welk plan ik op aanvrage gratis verzend. Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na do plaats gehad hobbendo trokking deoffloieeletrekkingslijst. De uitbetaling en verzending van prijzen geschiedt door my dlreot en prompt aan do winners en onder de strengste geheim houding. flW" Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven, ook tegen rembours. SW Men wende zloh dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbend# trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 26 Mei. met vertrouwen tot Bankier en Wisselkantoor in Hamburg, Duitaohlaad. tegen bloedarmoede, bleekzucht, algemeene zwakte. Origineele halve Literflesch f 0.80, Origineels heele Literflesch f 1.50. als koortswerend, versterkend middel. Origineele halve Literflesch f 1.00, Origineele heele Literflesch f 1.90. tegen hoest en ver koudheid. Origineels Q Flacons f 0.15. geheel herzien en bijgewerkt, bevattende alle informaties, slechts eenigszins betrekking hebbende op de 0. m. worden de volgende onderwerpen behandeld: BELEENINGEN, De EFFECTENBEURS, Het openen van SPECULATIEVE REKENINGEN, De aankoop op RENCONTRE, - Het verhandelen van AMERIKAANSCHE SPOORWEGFONDSEN, Het TRUST SYSTEEM, Het PREMIE-STELSEL, BEURSUITDRUKKINGEN, BESCHOUWING over AMERIKAANSCHE SPOORWEGFONDSEN (Speciale Bgdrage), GELDBELEGGING, eDz. enz. Gratis en f ranco op eerste aanvrage MOORGATE STREET, LONDON E. C. Maatschappelijk Kapitaal 250.000 p. st. Telegram-Adres .PLENARILY LONDON". I POTTEN i» PANNEN I zijn dadelijk schoon met DESCHUURZEEP. OOK VOOR HET Door mg zelf gekarnde HOONKOTEH. 55 centen per pond. lederen dag versche Karnemelk en ge tapte Melk, voor de middagpot aan te bevelen. bakt en braadt Alleen in verzegelde-pakjes, voorzien van naam, adres en bovenstaand gedeponeerd handelsmerk, verkrijgbaar. I ma W SH BUSS BB B9B SBB BB flMen leest in de Spaarnebode van 6 prU 1904 SIBIoemendaal. In de villa >Over- oschc was op den Tweeden Paasch- dag brand ontstaan op een der slaapkamers, terwjjl de bewoners afwezig waren. De brand werd gebluscht door middel van den Theo-Fakkel die aangewend werd door den heer Beekman, in de on middellijke nabgheid wonende. Ver wonderlijk snel was de werking van den inhoud der fakkel, daar de vlammen, die reeds overal in de kamer rondgrepen, onmiddelijk bedwongen en gedoold werdenDe oorzaak van den brand is onbekend. Waar hier de praktijk aan bet woord is geweest, achten wg verdere aanbeveling overbodig. Men vrage Attesten, Persver slagen en opgaaf van Verkoopere aan den eenigen fabrikant B« Neelmeijer te Apeldoorn. De THEO-FAKKELS zijn voor Helder, Texel en Wieringen verkrijgbaar bij de flrma F. EIScLIN, Ijzerhandel, Helder. Gebruikt steeds in pakjes h l/t kilo f 0.50. >/4 f 0.25. STEEDS VERSCH GEBRAND, in bet oude Victualiehuis DIJKSTRAAT 22. waschmiddel is Zeeppoeder met het Anker. Waarom dure groene of gele zeep gekocht, nu men voor de helft van den prijs volkome onschadelijke zeeppoeder kan koopen Men lette evenwel op bet merk en firmanaam. Denkt aan de premiën. 10 zeeppoederstrookjes gelden voor 1 toilet-zeepstrookje. GEB8S. DOBBELMANN ZEEPFABRIKANTEN - NIJMEGEN. Bjj behoefte aan Grond- en Glansverf voor Huishoudelijk- en Industrieel gebruik in klein en groot fuBt, betrekke men de Verf uit eene Fabriek, welke sinds jaren bekend staat door haren voortreffelijke zuivere fabrikaten H. D E WIT gevestigd. 1870. levert uitsluitend Chem. Zuivere Verf «aren tot de leegste prgsnoteering, geeft de meeste waarborg voor soliditeit. Gelieve vooral op naam en firmanaam te letten, welke op elke bus gedrukt staat. Komt zulks niet voor dan kan door ondergeteekende niet worden ingestaan. Alhier verkrggbaar engros en detailMaohinale Verffabriek »DEN HELDER", Binnenhaven 74, Wed. NONNEKES, Weezenstraat, A. KORFF, Kanaalweg. Verzendingen naar alle plaatsen. De Machinale Verffabriek „DEN HELDER". B. DE WITgevestigd MST6. WANT DOOR TF WASSCHEN MET HEEFT U VEEL MINDER VERSTELWERK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4