Bijvoegsel van 't Vliegend Blaadje Gemeenteraad van Texel. van Woensdag 18 Mei 1904. Vergadering van 13 Mei 1904. Voorzitter de heer H. W. de Joncheere. Aanwezig 8 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren Koning, Keesom en Lap. Na opening worden de notulen gelezen en onveranderd goedgekeurd. I. Mededeelingeu. Ingekomen stukken. De Voorzitter deelt mede, dat zyn inge komen a. Een schryven van A. Burger en eclit- genoote, dankzeggende voor hut verleende eervol ontslag als vader en moeder in het gesticht van weldadigheid. b. Idem van Klaas Brouwer en echtgenoote, dank betuigende voor de benoeming in de betrekkingen onder a. genoemd. II. Rekening Waalderwog, dienst 1903. De rekening bedraagt f 362,10. Hiervan is afgetrokken f 68.72'voor te weinig ingeslagen grint, zoodat de gemeente zal hebben te be talen f 146,68. De rekening wordt goedgekeurd. III. Begrooting Waalderweg. De begrooting voor 1905 heeft tot eindcyfer f 794, d. i. aanmerkelijk hoogcr dan in andere jaren, aangezien men een gedeelte van den weg van een steenen paardenspoor wenscht te voorzien. De begrooting wordt goedgekonrd onder voorwaarden, dat de draineerbuizen dieper gelegd worden en men goede steenen zal gebruiken. IV. Rekening Algem. Weeshuis, dienst 1903. Ontvangsten f 21754.14' uitgaven f 20903.72'batig saldof 850.42. Op voor- Btel der commissie van onderzoek wordt do rekening goedgekeurd. V. Begrooting Algem. Weeshuis, dienst 1904. Op voorstel van de commissie van onder zoek goedgekeurd tot een bedrag in ontvang sten en uitgaven van f 8307,42. VI. Schoolgeld-kohier 2de kwartaal 1904. Zonder artikelsgowyze behandeling vast gesteld tot een bedrag van f 679.70 VII Verordening bedoeld by art. 1 der woningwet. Deze verordening werd reeds in eene spoed- eiscbende ergadering artikelsgewyze behan deld. Thans wordt besloten, dat de verordening in werking zal treden op den eersten dag der maand, volgende op die, waarin ze wordt afgekondigd. Tevens wordt besloten, dat eenige artikelen uit do politieverordening, hierop betrekking hebbende, vervallen zullen zyn. VIII. Regeling inzake den burgelyken stand, overeenkomstig de wyzigingen der gemeente wet. Van Ged. Staten was een schryven ont vangen, waarin er op gewezen wordt, dat deze zaken spoedig geregeld worden. B. W. stellen voor te bepalen, dat er 4 ambtenaren zullen zyn en daarvoor te benoe men de heeren H. W. de Joncheere, C. Pz, Keyser, G. A. Hajenius en A. Langeveld Az. en aan de twee laatstgenoemden eene bezoldi ging toe te kennen van f 75 en f 50. Na eenige bespreking, waarby bleek, dat de Voor zitter gaarne wat hooger salaris voor die betrekkingen zou willen geven, werd het voorstel van B. W. met algemeene stemmen goedgekeurd. IX. Voorstel van den heer C. Zym Tz., inzake verpachting van de opbrengst der marktgelden. i »it voorstel was schriftelyk ingekomen en werd ook verder schriftelyk toegelicht. Meer malen waren uit de tegenwoordige regeling onaangenaamheden voortgekomen en moesten de politiedienaren vermeende of ware achter stallige marktgelden gaan vragen by de vee- j houders. Verpachting zou dit voorkomen. Nadat de voorzitter heeft medegedeeld dat B. W. dit voorstel reeds hebben besproken, en hierover ook reeds hebben gecorrespon deerd, wordt het verder in geheime zitting behandeld X. Aanbieding van het Gemeenteverslag over 1903. Bepaald wordt, dat dit verslag bij de leden zal circuleeren. By de roudvraag wyst de heer Mets op het ongeluk, dat heeft plaats gehad door het vlotje op Texelstroom. Hy zou wenschen, dat de Raad zal aandringen op opruiming, of, zoo zulks niet mogelyk is, tot vermindering van hot gevaar, door er 's nachts een vaartuig met goede verlichting en een misthoorn by te plaatsen. De voorzitter zegt, dat reeds verbeteringen aan het vlotje waren aangebracht, door er een elipsvorm aan te geven en het te voor zien van stootkussens. Ook brandde er licht op, toen het ongeluk voorviel. De voor zitter wil liever nog eerst met den Schout- by-Nacht spreken, alvorens de Raad officieel aanpakt. De heer Mets heeft hiertegen geen bezwaur. Zijn de pogingen van den voorzitter dus vergeefsch, dan zal later door den Raad op verbetering aangedrongen worden. Aangezien niemand meer het woord ver langde, werd dc openbare vergadering geslo ten en ging men over in geheime zitting tot het behandelen van reclames tegen den Hoofdelyken Omslag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 5