KLEINE COURANT Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna Haat en Smart. No. 3264. Zaterdag 28 Mei 1904. 32ste Jaargang. BureauSpoorstraat. 5 Telef, 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Indische Fenkrassen. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 62. De kwestie van onze Iudisclie landsver dediging ie voor het oogenblik zóó belangrijk, is zóó urgent ook voor u Nederlanders, dat ik besloten heb m'n verblijf hier in ditheer- Ijjk bergklimaat nog wat to rekken en voor ik verder ga een paar Fenkrassen te wjjden aan het militaire vraagstuk van den dag. Een Indisch Hoofdofficier vertelde mij on langs, hoe een bekend kundig man in Neder land hem eens schamper had toegevoegd .Och 1 jelui altijd met je Indische verdedi ging', Holland heelt Indië hcelemaal niet noodig, hoor Ik zou 't verlies van dat lastige aanhangsel niet eens zoo heel erg vinden 1* Waar aldus door een wetenschappelyk ge vormd man, door een der upper ten op intel lectueel gebied in patria, zoo'n ontzettende domheid kan worden gedebiteerd, daar schijnt 't wel noodig te wezen eerst oven uit te leggen, hoe het verlies van onze Oost een nationale ramp zou zyn, een ramp vooral ook op sociaal gebied I U weet, ik ben geen erge groote vriend van Multatuli, doch in zijn Minnebrieven trof ik een passage, die ik geheel onderschrijf. Lees slechts: „De vraag voor Nederland is .- of 't goed is het (d.w.z. Indië) le laten nemen door toten ook tik vertrouwdat ge volmondig neen zegt op deze vraag. ii Nederlandsch-Indiê zal dus verdedigd moeten worden. Iets verder noemt de heer Douwes Dekker gebrek aan belangstelling in 't bezit van Indië, gebrek aan belangstelling in eigen welvaart.» Zeer juist! Zoo is hot! Dat had een wetenschappelijk man toch moeten be grepen, zou ik zoo meenen Ten overvloede zal ik 't hier duidelijk maken W anneer Indië door Japan ingepalmd werd, dan waren in de eerste plaats onze drie voor naamste .stedenAmsterdam, liotterdam en 'sGravenhago ten doode opgesohreven 1 Vele handelshuizen toch zouden moeten sluiten, verschillende kantoren springen, de veemen zouden gevoelig worden getroffen, de stoomvaartmaatschappijen RotterdarasckeLloyd en Nederland hadden afgedaaD, tienduizenden min of meer gefortuneerde aandeelhouders in Indische fondsen verloren een zeer groot deel van hun kapitaal en alle gepensionncerde O.L ambtenaren, officieren of hunne weduwen stonden op straat Onmiddellijk gevolg van 't bovenstaande was dan broodsgebrek voor kantoorpersoneel, bootwerkers, veemar beiders, scheepsofficieren en matrozen: Indirect zouden, groot nadeel - lijden hpisyigenaren, kamerverhuurders, pensionhouders, hotelhou ders en verder alle mogelijke winkeliers, ambachtslieden, enz. enz. Ook do gemeente en rijkskassen niet te vergeten 1 Een groote daling in Amerikaansche spoor wegwaarden kan al een nationale ramp voor rijk en arm zijn, eenige mik-mak in de diamantworkerswereld berokkent rqeds nadeel aan onze Hoofdstad, hoeveel te meer dus als de lieve Indische dubbeltjes eens ophielden met róllen, als we Indië kwjjt waren 1 Algemeene malaise, werkeloosheid, honger, ■opstand; anarchie! Ziedaar de vreeselijke gevolgen, die ons alsdan staan te wachteD. Ook voor de provincie zou do ramp niet ite overzien zijn I Steden als Breda, Arnhem, Nijmegen zouden net als 't Haagje hun melk koetjes, de min. of méér royaal aangelegde oud-gasteD, plotseling zien opdrogen en dat nog met alle bovengeschetste ellende op den koop toe 1 Geen Indische kindoren meer ,§n pension Vele kostschoolhouders bankroet, bun on derwijzers aan de armoe prjjs gegeven 1 Een zeer groot aantal fabrieken in den lando sou heel of half moeten .stop zetten*, hun volk gedaan, geven en dus ook werke loosheid en honger in Tweuthe, Tilburg en andere ^jjverhoidsdiatricten Alle gegagcerdo oud-Indische militairen zouden hun gagement zien vervallen, ook zy, die verminkt waren in den strijd! De hoofdinkomsten der spoorwegen, 't vracht vervoer zou zeker met de helft verminderen, dus ontslag van overtollig spoorwegpersoneel enz. Geen uitweg meer open naar Indië voor onze jonge ondernemende krachten, integen deel tienduizenden zouden van 't zonneland terugkomen, zouder betrekking, ten laste van bun familie. Is 't genoeg lezers?! Zeker, ik zou nog wel verder kunnen gaan, doch ik geloof dat !t zóó al voldoende is, dat we 't 'er na eir''- Ijjk wel over eens zullen wezen, dat Neder land, dat ons volk niot buiten Indië kan. Was ik zoooven soms te scherp in myn oor deel Ook gy direct'e's en uitgevers van bladen, ook gy hoeren redacteuren, ja zelfs uw le tor- zottors, uw drukkers, uw loopjongens, ook die hebben indirect belang by ons Koloniaal bezit en daarom roep ik der Nederlandsche pers toej: help mee 't naderend onheil bezwe ren, help mee in uw eigen belang, in 't be lang van ons ulleD, in het belang van den Inlander ook! .In 't belang van den Inlan der?" vraagt ge ongeloovig en er spreekt schuldgevoel uit dien twijfel. Ja ook in zijn belang, ik zal 't u bewijzen en ik spreek duurbjj uit naam van de meer ontwikkelden onder doze overigens nog zoo achterlijke rassen. Het neerhalen van onze vlag in Oost-Indië zou dus wel een ramp wezen voor onze natie, ja zelfs 't klinkt u misschien wel wat vreemd, maar 't is toch zoo zelfs nog grooter ramp dan de annexatie van 't Euro- peesche Rijksdeel, dan de inbezitnaino van den dierbaren vaderlandscben bodem, hoe grievend dit dan ook op zich zelf voor ons nationaliteitsgevoel wezen zou Immers we kwamen dan onder andere wet ten, onze vlag met oranjowimpel werd niet meer ontplooid, vreemde uniformen zouden onze straten vullen hard, zeer hard maarwe hadden to eten! Na den oorlog toch zou alles weer moeten worden hersteld, weer worden opgebouwd, handen zouden er te kort komen en na enkele jaren slechts zouden de laatste sporen van Btryd zjjn uitgewiseht, terwjjl op slot van rekening alles went en een Nederlandor to Parys, Londen of Berljjn toch ook niet zoo diep ongelukkig is onder vreemde vlag, vreemde wetten cu vreemd opperbestuur. Werden wjj, na een Europcesche volkeren- oorlog, ingelijfd en bleef Indië vrij, Indië Nederlandsch, dan zouden we kunnen emi- greeren, met tienduizenden uitwijken naar de koele binnenlanden van Java en Sumatra, we zouden dan hier kunnen koloniseeren in de ware beteekenis van 't woord. Er zouden hier fabrieken verrijzen, hier waar de grondstoffen zoo goedkoop voorhan den zjjn en de Hollandsche arbeider naast den bruinen broeder in betere levensomstan digheden kwam. Kr zouden hier evenals in Australië en Amerika groote bloeiende steden worden ge bouwd en een langzame verplaatsing van den onafhankelijk gezinden Nederlander naar onze Oost, zou als een eenig feit in de wereld historie geboekstaafd worden. Hier in den Archipel zou een Indo-Neder- landsch Keizerrijk kunnen gesticht worden onder Oranje en geen macht ter wereld zou ons meer kunnen verdrijven. Ons Kamerlid Van Kol stelde onlangs voor een deel onzer Bezittingen hier te verkoopen, ik meen dat 't beter zou zyn onzo West tegen een 'n billijke vergoeding aan do Yankee's af te staan en mét die som onze Oost dan flink verdedigbaar te maken 't Is maar 'n idee! Wie weet er wat beters De heer E. Heldring, die Oost-Azië en ook Japan bereisde, schreef reeds in 1899 .Men heeft in 1894 gezien, hoe Japan, zonder er veel doekjes om te winden, China tot den oorlog dwong en dezelfde eerzucht, dio bet tot dien stap dreef, bezielt het nog het iB dan ook wel gerechtvaardigd, met een zeker wantrouwen de ontzaggelijke strijd macht, welke Japan verzamelt, gade te slaan. «Europa zal in de volgende eeuw de ambitie van Japan op haar wegen in Azië ontmoeten en Nederland als koloniale mogendheid heeft dat vooruitzicht voor oogen to houden. Dat ook de Regeering zich bewust is van 't Japansche gevaar, zullen we in de vol gende Penkras zien, alleen wil ik hier nog even meer dnidelyk auntoonen, dat ook de Inlander er belang by heeft niot onder 'n Mongoolseh bestuur te komen. De Japanners hebben zich plotseling ont rukt aan hun droomerig Oosterse!) planten leven. Zy hebben bovendien een merkwaardig talent voor oppervlakkige nabootsing, kun Den zich daarom geinakkeljjk het air van beschaafd geven, doch blyven voorloopig nog Aziaten, mot zeer despostische opvattingon van recht. Eenige honderden hebben hunne opvoeding in Europa genoten en onder beu komen ook werkelyk hoogst ontwikkelde, boschaafde en geleerde mannen voor. De groote massa echter aapt hen na, maar kan ben niet volgen. Macht gaat by den Aziaat boven recht Ik wees er reeds by mijne Havclaarcritiek op, en nu, na drie eenwen nacht, eindelijk by de Nederlanders het ethische zonnetje in du koloniale pulitiek doorschemert, nu een betere tijd voor doze rassen gaat aanbreken, nu van alle kanten stemmon weerklinken .recht ook voor den Inlander 1*, nu zeg ik, als onverhoopt die half burbaarsche Mongolen ons met oen overval bedreigden en dio overal niet zou kunnen worden afgeslagen, dat dan deze ongelukkige onmondige volkeren weder terug geworpen zouden worden in bet duister. «Wy zouden het Hollaud nooit vergeven' sprak een ontwikkeld Soendanees «als bot ons overgaf aan den Japanner, laat bet ons wapenen en oefenen, we willen gaarne vech ten als 't moet, doch na alles wat Nederland van ons geprofiteerd heeft, na alles wat 't heeft genoten, mag het ons niet aan ons lot over laten 2) Nederlandsch-Indië zal dus verdedigd moeten wordenzei Multatuli en terecht. Lt. Clockenkr Brousson, b.d. Sindanglaja. 1) Üoit-Axiti cn Indië, Beschouwingen ca Schetsen door E. Heldring hg J, H. de Uussy (prijs 1 8). Een zeer leemem boek i) Sinds 1831 direct reedt meer dan aclit honderd ier en xetiig millioeu gulden, waarvan sinds 1867 twee honderd milliucn I Dat deden wij nog in de egoielen-periode van de vorige eeuw. In de twiutigite echter zegeviert ook by out het recht 1 Nieuwstijdingen, HELDER, 27 Mei 1904. Mejuffrouw N. A. J. H. Van Hengelaar alhier is te Haarlem gesluagd voor het examen als onderwijzeres. Pensioen verleend aan den eervol ontslagen commandeur der kuipers by 's Ryks werf te Hcllevoetsluis, A. den Hartog, en den eervol ontslagen cerste-bewaarder by 's Ryks werf te Willemsoord A. Tbomasz, voor eerstge noemde ten bedrage van f 461 's jaars en voor laatstgenoemde ten bedrage van f 660 's jaars. By de Directie der Marine alhier, heeft Woensdag j.1. de aanbesteding plaats gehad van verschillende uitrusting-artikelen. Het minst werd ingeschreven voor no. 16, katoen, door G. de Barbanson, Helder, f 1090no. 26, zeegras, F. Zegel, Texel, f 416.25 no. 27, stoelen en taielkleeden, J. Graaff, Helder, f 298.50 no. 84, tapyt voor vloerkleeden, Van Es Kiesewetter, Helder, f 349.12'no. 39, manufacturen, G. de Barbanson, Helder, f 311.50, De zeewaardigheid van zeevisechersvaar- tuigen. Op do achttiende jaarlijksche algemeene vergadering van do vereeniging ter bevorde ring van de Nederl. viaachery te honden to Amsterdam op Donderdag 2 Juni 1904, 's morgens lO'/s uur, in 't American Ilotel te Amsterdam, komt o. m. het volgende voorstel van 't hoofdbestuur in behandeling De vereeniging machtige het hoofdbestunr aan de Regeeriug te zenden een ontwerp- wet houdende oen regeling van het toezicht op de zeewaardigheid van zeevisschersvaar- tuigen, met verzoek een wet in don geoat van dit ontwerp in te dienen.* Aan do Memorie van Toelichting, die het hoofdbestuur aan dit ontworp-wet toevoegt, ontleenen wij het volgende Gedurende de laatste jaren, wordt, nu eens in bodekton vorm, dan weer moer openljjk, onze zeevisscherij ten laste gelegd, als zou zy door sommigen worden uitgeoefend met onzeewaardige schepen, en als zou het leven en de veiligheid der bemanning roekeloos aan winstbejag worden opgeofferd. Het is uiterst moeilyk uit to maken of dezo klacht waarheid bevat. Wjj willen echter voorop stellon dat ons geen enkel geval be kend is, waarin kan gezegd worden, dat de bemanning omgekomen is door de onzeewaar- digbeid van het schip. Aan den anderen kant valt evenmin het tegendeel te beweren, en wanneer men ziet dat het voorkomt dat vis* schcrsvaarluigen nauwelyks de haven verlaten hebbende, door eigen gebrek zinkon, of do reis by goed weer binnen enkele dagen moet afgebroken worden omdat hot schip zwaar lek blykt te zyn, dan geven zulke gevallen veel to donken. Daarenboven beginnen meerdere schepen een bedonkelykeu leeftijd te krygon, terwyl menige kotter in Engeland voor een bagatel wordt aangekocht om voor do Iioll&ndsche visschery te worden ingericht en uitgerust. Ook dit doet de onzekerheid toenemen. Aan die onzekerheid, meenen wy, moet een einde gemaakt worden, in het byzonder door de reedera zelf, al was het slechts om alle verdenking weg te nemen. Hiertoe is ingrijpen door Rijk of Gemeente noodzakelyk. Het eigenbelang, en do zucht tot zolfbehoud der schepelingen, waardoor men zich zal doen aanmonsteren op oen on zeewaardig schip, werken hier niet voldoende eerstens toch zyn do meeste schopclingcn bij de aanmonstering onkundig van den toestand van hot schip, en al weten ze soms dat het schip niet van de besten is, dan overwint een fooi of extra gage, zoo niet gebrek aan verdiensten op zich zelf reeds, spoedig luin wantrouwen of vrees. Dinsdag reed te Amsterdam een fiets- rjjdster komende van den Zeeburgerdyk, met zulk een snelheid tegea een van de tégenover gestelde richting komend rytuig dat zy op de plaats dood bleef. Men meldt uit Leiden Toen Maandagavond de heer P. J. Dirkse, fruit- en aardappelenhandelaar aan de Mare alhier met zya echtgenoote van een uitstapje thuis kwam merkte hy spoedig dat blykbaur door insluiping dieTen waren binnen geweèst. De linnenkast was open gebroken, de papieren uit het schryf bureau gebaald en de brandkast die met een j valschen sleutel geopend scheen, kon door den eigenaar niet worden geopend. Onder leiding van de politie opengebroken bleek dat al de geldswaarde er uit was vermist van bankpapier en zilvergeld tot een waarde van f 5600. üit de linnenkast had de vrouw een spaarpotje van 11 gouden Willems, ook deze zyn ontvreemd, benevens eenig geld uit de winkellade De politie doet onderzoek maar is de daders nog niet op het spoor. Men vermoedt dat de daders met de localiteit op de hoogte waren. De milicien van het le reg. inf. te Assen, Frans Stannefeld, met ver inf by zijne oud era te Barnflair, by Ter Apel, ging Pinkster-Zondag met Geert Zuidinga, even eens van daar, naar de kerk te Ter Apel. Na afloop der godsdienstoefening gingen beiden naar Stannefelda zwager, Herman Deiman te Ter Apel. 't Was toen een uur, men zat er juist aan tafel. Stannefeld zou nu eens toonen, hoe men in dienst het geweer hanteerde, nam een oud geweer van Deiman, trok af eh een schot knalde, 't Geweer bleek geladen te zyn, de jeugdige Geert Zuidinga stortte ia het hoofd getroffen dood achter over. Stannefeld werd dadelijk gearresteerd en naar de kazerne te Ter-Apel overgebracht. De brigadier Ploeger ging nog denzelfden dag naar Leeuwarden. Groot is de deelne ming. Maandagmiddag om 5 uur werd op de Biltsche Btraat te Utrecht een 7-jarig meisje door een automobiel uit Amsterdam aangereden. De bestuurder bad evenwel nog tydig weten te stoppen, zoodat het kind slechts eenige onbeteekenende ontvel lingen bekwam. De geschiedenis is hiermede echter niet uit. De Amsterdamsche automobilist blykt een heel vriendelijk heer te zyn. Hy stapt uit het rytnig en richt eenige belangstel lende vragen tot de ouders van het kind, waarvan de vader echter heel slecht te spreken is. Na zich overtuigd te hebben, dat de toestand van het bind in 't geheel niet gevaarlyk is, gaat hy, na den vader de hand gedrukt te h"bben, gedrukt weder heen. In die hand is echter iets achterge bleven. Het is een opgevouwen papiertje, wat meer zegt, bankpapier100 gul den. Als by tooverslag veranderen toorn en bezorgheid der ouders in vreugde. Den vrygevigen automobilist wordt een dank baar afscheid achterna geroepen en het kind kreeg een extra-pakkert. Men meldt nit den Haag Op de beide Pinksterdagen werden op de lynen van de Haagsche Tramweg- maatschappij alhier .vervoerd 152,027 passagiers. De stoomtram der Staatsspoor vervoerde op de beide dagen ongeveer 30.000 per sonen naar en van Scheveningen. Aan het Qollandsch Spoorstation alhier werden 14,860 plaatsbewijzen voor verschillende steden afgegeven. Het wandelhoofd Koningin Wilhelmina te Scheveningen werd in do twee Pinkster dagen door 32.000 personen bezocht, een buitengewoon cjjfer by bet veel vroeger invallen van Pinksteren. De minister van marine, brengt ter kennis dat in dit jaar by den aanvang van de nieuwe cursussen op 1 October a.s., bjj de opleidingen van raontenr en van geweermaker op 's Ryks werf te Amster dam kunnen worden geplaatst, respectie velijk 12 en 3 jongelieden, die ambachts scholen voor metaalbewerking hebben ver laten met een gunstig diploma en niot ouder zyn dan 20 jaren. Zij, die by een dier opleidingen wenschen te worden geplaatst, moeten, na genees kundig te zyn goedgekeurd, eene proef afleggen, en by gunstigen uitslag eene verbintenis aangaan om het land 10 jaren by de zeemacht te dienen (waarin de op leidingsjaren zyn begrepen), tegi*n genot van eene premie van f 100, uit te betalen in twee gedeelten gedurende het verbljjf bjj de opleiding. Elk der opleidingen duurt 4 jaren. Voor verdere bijzonderheden kunnen be langhebbenden zich wenden tot den direc teur en commandant der marine te Am sterdam en den commandant van het instructieschip >4dmiraal van Wassenaer" aldaar. Men meldt uit Amsterdam van Dinsdag Ter gouden jubileum van de vereeniging van Christelijke onderwijzers waren onge veer 1200 personen aanwezig, onder wie de Ministers van Koloniën, Waterstaat en Buitenlandsche Zakende voorzitters der Eerste en Tweede Kamer en vele leden van beide Kamers. Het orgel werd be speeld door den heer Koelman. De voor zitter, de heer Scheffer, ging voor in gebed. De heer H. J. Emous sprak namens de regelingscommisaie een welkomstgroet. Na hem voerde het woord de heer J. C. Wirtz, uit Groningen, die herinnerde wat de vereeniging deed in dagen van strjjd. Vervolgens werd de feestrede uitgespro ken door dr. Kuyper. Een spreeuwenpaar is oorzaak ge weest, dat te Midwolda, van Zondag op Maandag, het zware torenuurwerk staan bleef. Het had zyn nest zoo nabij het gaande werk gebouwd, dat, toen de vjjf jongen wat meer ruimte innamen, de passage niet meer vrjj bleef en het uurwerk vast liep. Niet echter voor het nest grootelpks uit elkaar g<*t-okken was. Een en ander zat zoo vast, dat het met een mes moest vor- wjjderd worden. Uit liet Buitenland. Met belangstelling volgen wy, Nederlanders, nog steeds de gebeurtenissen daar in liet land aan de Zuidpunt van Afrika, in Transvaal en den Oranje Vrijstaat. Met een bloedend hart zagen wjj het dappere volk verpletterd worden onder Engelands reuzenvuist. En thaDB willen wy gaarne weten of het volk wèlvaart onder het opgedrongen bestuur. Do to Pretoria gehouden Boorcnbyeenkomst kan ons eenig licht verschaffen in deze zaak. Waar zelfs do •Times* verklaart dat de openingsrede van Botha, den leider, gematigd was daar kunnen wy gerustelyk aannemen dat de blootgelegde grieven wel zonder eenige overdry ving zullen zyn voorgesteld. Botha ging niet terug tot den oorlog, noch tot do aanleiding daartoe, maar hy besprak vooral de beloften bij het teekenen van don vrede te Vereeniging door Engeland gedaan. Inde diamanlwct ondo goud- wet reide Botha te zien een aantasting van de rechten dor mijneigenaars hy hoopto dat de petitie ertegen alom door de Boeren zou geteekend worden. Wat betreft de kwestie der schadeloosstelling aan hen die in den oorlog alles verloren, de bedoeling wus goed, doch de uitvoering stelde zeer teleur. Do uitvoering der onderwyswet was eveneens een bittere teleurstelling. De belofte om het Hollandsch op do school te onderwijzen Wordt niet nagekomen. Daarom wekte hy zyn hoorders dringend op de staatsschool te boycotten en hunne kinderen naar de Boerensoholen to zenden. De toegezegde constitutioneels vrijheid laat ook nog steeds op zich wachten. De veroverde staten blyven kroonkolonies onder de dictatorAlo maoht van lord Milner. Wij voor ons gclooven dat Engeland mot eene stipte en eerljjke uitvoering zyne beloften en eeno grootmoedige behandeling der Boeren voel verder zou komen dan thans mot het stelsel van dwang en onderdrukking. Generaal Botha verklaarde verder zich aan te sluiteu bjj hot protest togen do invoering van Chineesche werkkrachten. Het congres zond een telegram van hulde aan president Kruger. Omtrent de kwestie tusschen Frankrijk en 'tVaricaan wordt thans nog medegedeeld dat gezant, onmiddellijk nadat de panseljjke staatssecretaris had bevestigd, dat door de .Humanitë» gepubliceerde tekst van het protest juist was, zich terugtrok. Volgens berichten uit Rome zal de Paus dc mcdodeelingcn af wachten die de Fransche regcering Vrjjdag by de behandeling der interpellatie over deze zaak in do kamer zal afleggen. Blykt daaruit, dat de regeering het vertrek van den gezant als een terugroepen beschouwt, dan tal de nuntius Mgr. Lorcnselli insgelijks lostkrygen Parys te verlaten. In Vaticaansche kringen hcerscht de meening dat het niet tot een formeele breuk zal komen. De Fransche kamer beraadslaagt thans over het wetsontwerp betreffend© den tweejarigen diensttijd, dat roods in den Senaat is aan genomen. Verschillende sprekers meenden dat do kracht van het leger zou verminderen, doch de minister van oorlog, generaal André, antwoordde, dat hy in dat geval het voorstel niot zou hebben gedaan. Zonder eenige hoogero uitgaven kan het effectief hetzelfde blyven als thans. De tweejarige dienattjjd zal de kracht van het leger niet vermindoren. De Frankt. Ztng. komt medodeelen dat de koning van Italië bij zyn eerstvolgend bezoek aan Bologna officieel door den aartsbisschop, kardinaal Stompa, zal worden begroet. Hot blad wyst er op dat deze daad, do eerste van dien aard in het gebiod dor vroegere pauselyke delegaties, opgevat wordt als een ben-ijs van verzoeningsgezindheid van het Vaticaan, scherp uitkomend na Ho haftigo bewoordingen aan Italies adres gericht in het protest tegen de reis van president Loubet naar Rome. Men zal echter goeddoen hot bericht vooralsnog onder voorbehoud te ge- looven. De Engclschen komen in Tibet tot de er varing dat do Tibetanen in bezit zyn van nioawerwetsche vuurwapens. Hoo zij er aan komen is nog niot opgehelderd, doch dat de tegenstand heftiger en gevaarlijker wordt is zeker. Nog altjjd is de Chineesche vertegen woordiger niet in het Engelsche kamp ver schenen om te komen onderhandelen, zooals hij beloofd had. Hij verklaart dat hy gevan gen gehouden wordt door de Lama's. De Chineesche autoriteiten kunnen het verzat der Tibetanen niet onderdrukken of willen bet niet doen, wat voor Engeland op 't zelfde neerkomt. Men verwaoht dat Engeland zich genoodzaakt zal zien, nieuwe troepen naar Tibet te zenden, wil het den tocht naar Lassa kunnen voortzetten. Het Diouwerwetscho oorlogstuig, de drij vende mynen, sohynen nu ook gevaar voor dc neutrale schepen op te leveren. Het Japansche slagschip .Hatsoese* vloog in de lucht tien mylen van do kust. De heele golf van Pctsjili is foitelyk onveilig gemaakt, daar de mynon naar zee afdrijven. De regeeringen der neutrale mogendheden zullen zich wol met dezo zaak moeten be moeien. Admiraal Horscy erkent in do Times 't recht der oorlogvoerenden om mynen te leggen in territorialo wateren. Het plaatsen ervan in open zee, gemeen goed van alle naties, acht hy echter onmcnscholyk en eene schending van hot internationale recht. Vooral de Ame rikaansche bladen protesteeren heftig tegen het voorkomen dezer mijnen in open zee. Zoo zegt de ,New York Times* tdo Rassen voeren oorlog met rockoloozo on on beschaafde minachting voor de rechten van onzydigen. Zjj laten mynen los in de golf van Petejili als een dryvond gevaar voorde heele menschheid.» Verschillende andere bladen dringen aan op een algemeen protest van gezamenlijke neutrale mogendheden. De regcoring te Washington stelt een onderzoek in. FEUILLETON. 25.) otSK.uï f Dooh sfliyd is het een beginsel geweest van de* Vryhseren von Hohenfels om niet naar den scbyn te oordcelen, vooral niet waar het vijanden- betreft- Mot opzet heb ik daar- ■om in myn verklaring alles vermeden, wat •den scbyn van haat kou hebben en heb ik mjt op gewezen, hoe do mogelijkheid, dat de aanklucht ongerechtvaardigd was, nog altyd niet was uitgesloten. Niemand heeft hem immers do daad zien plegen. Dat een vry- spraak is gevolgd, verheugt mij om de beide vrouwen, die met doodsangst in de toekomst zien haar is het vreeselijkate bespaard. De arme kleine Hildegard «Spreek niet vau haar. Ik zou byna nie mand kennen, die my onaangenamer is dan dit meisje, dat met haar onschuldig gezicht en het zwaarmoedig gebogen hootd een viooltje schijnt cn toch met de grootste ge slepenheid weet te handelen. Zulke wezens .j speculeeren zeer handig. Door een roerende -comcdic krjjgt men steeds meer dan door een eerlijk open optreden.' ,Gjj spreekt met een bitterheid, die my vorbaaet.* Omdat ik een onweerstaanbaar verlangen koester, om ieder huichelaar het masker af te rukken.* «Dat was ook altyd myn streven. Dat reine Aieve kind miskent gy ten eenen male." ,Gy zult my moeten toestaan, dat ik by myn meening blyf. Zullen wy ook geen bloemen naar den «Edelhof* sturen, opdat den terugkeerende een waardige ontvangst wordt bereid «Ik verzoek u thans ernstig, niet op dezen toon te vervolgen. Op zulk een barden proef moet gy myn geduld niet stellen. LietKainer zich werkelyk tot zulk een misdaad meesle pen, dan moet hy erkennen, dat de trek, dien hy my speelde, zyn eigen hoofd nog gevoe liger heeft getroffen. Hoe my het verliesook trof toch ben ik noch in myn aanzien ge schaad, noch verarmd, ik blyf wie ik ben, een geacht en rjjk man. Hy heeft echter een brandmörk op zich gedrukt, dat hem maakt tot een gemeenen paria. En laten wy nu de zaak laten rusten 1 Op de plaats van het paviljoen zal spoedig een ander gebouw ver rijzen en aan een nauwkeurige bewaking zal het niet ontbreken. Maak u daarover geen zorgen. Gij bobt ongelijk verwyten tot mij te richten. Niets gaat my meer ter harte dan uw welzyn on nooit ben ik gelukkiger, dan wanneer ik uw wenschen kan vervullen. Doch by aangelogonheden zooals deze, volg ik myn ciguu wil als richtsnoer en te ergeefs zal men beproeven daaromtrent invloed op my nit te oefenen*. lljj kuste haar op het voorhoofd en ging in den tuin. Bleek als marmer, de lippen stijf op elkaar geklemd, bleef Constance beweging- Loos staan. Dombrowsky, die dit tooneel had bjjge- woond, zonder in het geringste te verraden, dat zy het opmerkte, trad thans plotseling nader en zei: ,lk moot Gisbert gelijk geven. Het zou belachelyk zyn, wanneer hy, den man op rypen leeftijd en van ervaring, zijn besluiten afhankelyk zou maken Van uwe toestemming*. Mot toornigon blik wendde Constance zich om en biltere spot lag in haar woorden. «Gy scheent weinig op ons gesprek te lettenI doch hot is waar voor krenkingen, welke ik ontvang, hebt gy altyd een fijn gehoor. Daarom zal het u zeker hebben verheugd, dat de zaken zulk een keer hebben genomen'. ,Ik verheug mij niet, doch ik zou u willen waarschuwen om uw haat tegen Hildegard niot al te duideljjk te toonen,* antwoordde Alcxaudra lakouiek. Nog eens: ik wil niets meer van dat meisje liooren stoof de jonge vrouw op. Moet dan de ganschc wereld over haar spreken •En duar het toch geschiedt, welke voor zorgen zou ik moeten nemen Waarom zou ik mijn gezindheid moeten verborgen Omdat gij u zelf zoudt kunnen verraden. Kalm bloed, lieve Constance, kalm bloed. Zie, men mag over Rainer denken, zooals mon wil, doch niemand kan de arme kleine ver- deuken, dat zy hem bij zyn nietswaardige daad beeft geholpen daarom moot BV ver bittering qit oen andere oorzaak ontstaan. Gisbert zag roods verbaasd op. Hy verstaat het scherpe gevolgtrekkingen to maken, en zou, wanneer hy zich verschillende omstan digheden herinnert, licht do ware oorzaak van uw buitengowonc opgewondenheid kunnen ontdekken.' Wat meent gy vroeg Constauoo op ye- konden toon, die geheel in tegenspraak was met het beven van hare lippen eu het fon kelen harer oogen. Alexandra legde »aar groote bleeke hand op du borst van baar nicht. ,Dat het daar binnen nog altyd niet rustig wil worden", antwoordde zy. «De boozo geesten vanyror- zucht on gekrenkte eigenliefde zyn moeilyk te verbannen. Zy sleuren een arm, koelbloe dig menschenkind mede in hun dollen dans en draaien rond, tot bet door een duizeling wordt aangegrepen, den vasten grond onder de voeten verliest en den toeschouwers een belachelyk tooneel aanbiedt. Daarom tydig naar een steun gegrepen en deze is de trots. Hy dry ft alle demonen weer torug in de duistere diepten der ziel, welk ook niet de scherpste blik kan onderzoeken*. ,Ik heb uw raad niet verzocht.* Neen, maar toch zult gy hem volgen, wel wetende, dat het u in het andere geval slechts schade zou kannen berokkenen. Wanneer gy op het punt staat nw voet op een brug to zetten en er door een eerlyken vyand op merkzaam op gemaakt wordt, dat zy in het volgende oogenblik zal instorton en gjj dan toch probeordei om er over te gaan - wie van u beiden zou dan om den ander lachen? Hy, die aan den oever staat, of gy, die in hot water ligt? Dat wilde ik n slechts tot overdenking geven cn nu hobben wij voor een tydlang weer genoeg met elkaar ge sproken*. «In geen geval!» riep Constance hartstoch- tclyk. ,Ik ben tegenwoordig niet in een stemming otn te zwygen en gtf fult het hoe ren, dat ik mot ieder uur meer bemerk» hoe heilloos g\j in myn leven grijpt. Waarom g\j my van myn moeder hebt ontvreemd, waarom ik niet by haar mag zyn, haar verplegen en haar opvroolyken, is een treurig raadsel, over welks oplossing ik nauwelyks meer denk. Wanneer ik er thans op zou staan al myn rechten als dochter te doen golden, dan zoudt gy in'y dat niet kunnen beletten, wantik ben meesteres in dit huls. Doch haar hart verlangt niet naar mij. Gy hebt hot verstaan, haar door de macht der gewoonte aan u to binden en wil ik haar niot verdrijven, dan moot ik er in berusten, dat alles blyft, zooals het is. Verantwoorden kont gjj dezo gewelddadige scheiding van hen, die elkaar zoo na staan, door de heiligste wetten der natuur, nooit. En dan waart gij er niet geweest, ik bezat myn vryheid nog.« En wat zoudt gij daarmede aanvangen?* vroeg Dombrowsky, half medelydond, half ■pottend. .Gij zyt niet met een grijsaard getrouwd, doch met een man, op wiens odele, ridderlijke gestalte nog menig oog met wel gevallen rust. Gy zyt thans een ryke, voor name en beminde vrouw*. Bemind? Nu ja, maar niet zooals ik het verlang. Glans en weelde acht ik in geen geval gering; het zou my moeilyk vallen er zouder te loven. Ik zal Gisbert recht laten wedervaren. Hy staat veel veel hooger dan ik ik weet, dat hij alles zou knnneu opofiereu aan zich zelf cn my er by en daarom blyft mjjn hart onbevredigd. Alleenbeorachoros wil ik zjjn. Niets zal boven, niets zal naast my staan. Geheel de m y n o moot ik do ziel kunnen nocmon, die zich aan my overgeeft; die moet weten, dst slechts ik haar met vreugde kan vervullen; dat my slechts do macht is gegeven haar onnouinlyk gelukkig of ellendig to maken; dat ik over ullos kan triuinfecrcn; over een wil, die zich tegenover een ander IJzersterk toont, over grondbeginselen, voor- oordevlen, ja, zelfs over eer en zaligheid, wanneer het er op aankomt te kiezen tusschen haar en my. Zoo wil ik bemind zyn en zoo word ik het niet*. Dat zijn dwaze, overspannen ideeën,* zei Alexandra droog. ,Zulk een man zou p, zelf spoedig vervolon.' Dat is mogelyk, dooh ik zou een bedwel mend golqk hebben loeren kennen. Zooals. ik tegenwoordig leef, leven ook do tropische planten in de oranjerie, alle geregeld, niet buitongowooneen vervelende gevangenschap. Dat moet u zeker iets dols toeschijnen, iets geks, wan» aan die verhaaltjes, die ge my op zekeren dag van uw strijd hebt verteld, kan ik met den bosten wil niet goloovcn'. ,Dat noem ik u niet kwalijk en ikhebmy onmiddellijk berouwd over myn vertrouwe lijke mededeeling", antwoorddo Dombrowsky kort. .Gy meent dat iemand, die er uitziet als ik, ook in zyn gedachten en gevoelens do nuchterheid zelf moet zyo. Dooh dezo huis bakken ruBt heeft toch ook veel goeds, want zy ziet de wereld niet door een sluior, doch door een scherpen briL Dat ontneemt bet leven veel van zyn bekoorlijkheid voel va» zyn poëzie, dooh het bewaart ons ook voor het gevaar een dwaallicht na te jagen om zich plotseling in een moeras te bevinden in plaats van in oeu bloeieaden tuin. Daarom myn lievo Constance, blQf steeds op den broeden, gcmakkelykou weg. Een gloeiende fantasie gelijkt ook op dc dwaallichtjes; het is gevaarlijk, zich door liaar to htton mee- flecpeu.' Zonder een antwoord af te wachten, giog rij heen. De jonge vrouw zag haar na, de glinsterende tandon op de lippen gedrukt, de wangen gloeiende als in een koorts. «Slang, die steeds over myn weg kronkelt, kon ik je maar vertrappen duisterde zij eindelijk, terwyl zjj dreigend do hand ophief. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1