PP DE ZON. Ui] SPORTKARREN. C. TROOST, LOTISICO. CROOTE SORTEERINC SIGAREN. STROOHOEDEN. ZOMERPETTEN, Te koop een F0T0GR1FIET0ESTEL Heden voortzetting der publieke Verkooping Notaris BACKX, Rijwielen te huur. P. J. LAFÈBER, N. GRAAFF, Linnenhoeden Stroohoeden Paar denvleesch houwerij LOTISICO. VertegenwoordigerGRÜNWALD, van nog eerste soort gezouten Groenten. Muziek Vereeniging „CRESCENDO". COMCEIIT AYRE's KALVERMEEL, Heeren JPortorieo-Rookers Probeert de P0RT0RIC0 a 12 cent per ons, Mercciriiis, Zaiditraat WAARSCHUWING. Extra fijn Dagelijks afslag van versche Groenten. Opnieuw JONGE SPINAZIE. D, DIJKSHOORN, Café„Kanaalzicht", (Voorbeen „Café Central", den Helder.) Opruiming- 87-88 WESTSTRAAT 89-90. heerlijke Aardappelen Bij A. LAAN, Spoorstraat 32. Bij T. MOOR, Sluisdijkstraat no. 42, Attentie Kanaalweg n, h. Postkantoor. Keizerstraat bjj de Keizersbrug. Groote voorraad in uitgebreide keuze Japonatoffen, GEKLEURDE KATOENEN, NETELDOEK, PIQUÉS, AJOURS, BAPTIST-HIPS en verdere ZOMERSTOFFEN. Opruiming van de nog resteerende ZOMERMANTELS tegen belangrijk verminderde prijzen. I. GRÜNWALD. Dir. B. J. VAN ENTER. HAGAZIJIV SPOORSTRAAT 54. RUIM 40 MERKEN VOORHANDEN. ALLE PRIMA KWALITEIT HANDWERK. ÜACtAZIJI: SPOORSTRAAT 54. J. D. SCHOUTEN, Filiaalhouder. SPOORSTRAAT. W. JAGER GERLINGS Firma J. H. ENSCHEDE. G. KONING, GEÏLLUSTREERDE PRIJSCOURANT GRATIS. KEIZERSTRAAT 65. NEEMT PROEF Filiaal Kanaalweg No. 155, GEBRS. DE WAARD, lu de Rund- en Varkensslachterij prima Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch. YAB STRAM MONSIEUR ei MMS f. B. KAMPMEIJEO, HOOFDGRACHT 37. Yoor Bruiloften en Partijen leer billijke voorwaarden. Prgs- conranten worden op aanvraag gaarne toegezonden 9 X 12 op statief met toBbehooren. Adres Bureau van dit Blad. BOTTER laug 40 voet, met Inventaris, to koop. Aanbevolen tot het werven van schepen ook voor het bepantseren. U. ZWOL8MAN Wz., Scheepsbouwer, Workum. VAN Kruidenierswaren, Gedistilleerd, Wijnen en Likeuren. VoonTs: de Winkel- en Slijterij-inven taris en Tooneeldecoratief, enz., ten huize van den Heer Rikssulmann, Spoorstraat. Deurwaarder KWANT. zal publiek verkoopen te Hippolytushoef op Wieringen, op DINSDAG 31 MEI 1904, des avonds 7 uur, in de herberg van den heer Alb. de Haan. Een WOON- en WINKELHUIS met ERF, en het gebruik van de halve Steeg aan de Belt op Wieringen, groot ongeveer 1 hectare 20 centiaren. Een perceel HOOILAND aldaar, in de Hoelemerkoog, groot 36 aren. Huis te aanvaarden half Juni en land dadelpk. Eigendom van den heer Jb. DUINKER. En een perceel WEILAND aldaar, aan de Walsloot, sectie C no. 2331, groot 62 aren 30 centiaren. In huur bjj den heer DIRK NANS- ZOON MULDER. Nieuwe Heeren- en Dames- Zuidstraat over de Weststraat. Eenig8t adres. Bg NEELTJE KRAAN zgn hedenavond en verder dagelgka verkrggbaar heerlijk gerookte Hengelpietermannen en Ponen. Bestellingen worden aan huis bezorgd. Men gelieve er s. v. p. op te letten, dat er door mg of mgoe kinderen niet aan de huizen wordt gevent. Achtend, NEELTJE KRAAN. Keizerstraat 1 en 3. Ruimste keuze in en tegen uiterst concurreerende prijzen. van K. SLIKKER, Kroonstraat 1-3. Steeds verkrggbaar h kwaliteit Vleetch *n Worst. Prima Rookvleesch per stukje en uitgesneden. Bet vleesch wordt na liet slachten door Rijks- vu<*Um gekeurd. Aanbevelend, K. SLIKKER. „PERFECT" f I per flacon. Bekroond haarkleursel, meest afdoend, een keer per maand kleuren, geheel on schadelijk. Eenig depót voor Helder. Leliën Melkzeep, bekroond, wordt gebruikt tegen alle ongesteldheden der huid, f 0.50 per stuk. Specialiteit in Haarararken. Alle genres. T. VAN ZUIJLEN, Kapper. Ontvangen Puike Zoetemolksche KAAS, 22 ct per 5 ons. Puike ROOMKAAS, 30 ct per 5 ons. Prima EDAMMERS, d 70 ct en 80 ct per stuk. Aanbevelend, A. J. DE BtliVJE, Kanaalweg 130. Weder ontvangen een volle wagon met alle soorten Kaas, alle prgzen, smaak en kwaliteit onverbeterlijk &4F' Komt, ziet en overtuigt U1 GEERT BAKKER, Binnenhavbn no. 6. Het vormen of vergrooten van kapitaal verkrijgt men door het aanvragen eener polis Keizerstraat. „De Zon Opruiming SNIJBOONTJES 10 cent per pond. SEBR SLABOONTJES S 6ELE ANDIJVIE gesneden 6 Pok nog dagelijks versch gekookte Bleten. BU BRGÜMAV SMIDSTRAAT. Afdeeling Helder der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst op WOENSDAG I JUNI 1904. Lokaal „Casino", 's avonds 8 uur. Directrice: Mej. P. W. KLERK. SOLISTE: Mej «Brouw L0UISE DUFOUR, Violist!., Utrecht en welwillende medewerking van de Heeren Ds. E. L. NAUTA, als Dkclamatob, JAC. KONING en L. A. SCHOUTEN, Klavierbegeleiding. Leden van Toonkunst op vertoon van Diploma, toegang met 2 Dames, tot het Concert en tot de Generale Repetitie op 31 Mei. Introductie door het Bestuur op 1 Juni, een Heer f 1.50, eene Dame f 1.—. Tot de Generale Repetitie op 31 Mei a f 0.50 de persoon. De Secretaris A. KORFF Jzn., Laan 8. Ieder Veehouder wordt in zijn eig-en belang aangeraden zijne Kalveren te voederen met het op medisch advies van wijlen Dr. POELCKE te Londen samengesteld Kalvermeel, in den handel genoemd kost minder dan 1 cent per Liter. Aanbevelend, IX K.LIJN, Helder. Verkrggbaar bjjM. KOSS, Anna-PaulownaP. JONKER, 'tZand; M. NOOT, KooiJ. v. DER BERG, Callantsoog. uit het Magazijn De WHITE STAR OIL. COMPY. verklaart gegarandeerd zuivere AMERIKAAWSCHE PETROLEUM te verkoopen. Zoowel in fust, als uit de straat-tankwagen zal iedereen, die iets ten nadeele der kwaliteit zegt, gerechtelijk vervolgen. Hoogachtend, WHITE STAR OIL C0MPY. T. C. BAKKER. zijn de nieuw* Malta Aardappelen Koningdwarsstraat No. 49. Bierkade hoek Verdronkenoórd, tegenover de Accijnstoren, ALKMAAR. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan bjj de aankomst van Pleizierbeoten. Goede comsumptie. Billijke prijzen. Hoogachtend, UEd. dw. F. W. REIJMER. van een part|) Waar vindt men nog Ook nog een partijtje heerlijke Zoute- viech, om die lekker te stoven, gebruik dan mgne Natuurboter tegen 55 cent per pondook iedereu dag versche Karnemelk en getapte Melk. Uw dw. dn., A. LAAN, Spoorstr. 32. is alle dagen verkrggbaar: DIK, VET RUNDVLEESCH, LAPPEN, ROLADE en GEHAKT, 35 ot, BIEFSTUK en HAAS. 45 ot, VARKENSVLEE8CHLAPPEN, KARBONADEN en GEHAKT, 35 ot, VETTE LAPPEN, 30 ot., SPEK, 25 ot ALLES PER 5 ONS. Kanarie- Zang zaad. Uxitoskhtoh v. Merels, Lijsters Leeuweriken, Papegaaien, Kake- tceen en Parkieten J. KUIPER, Binnenhaven 111 en C. NOOT, Kerkgracht 43. Groote afslag van Rund- en Varkensvleesch, met 10 cent per Kilo. Rundvleesoh. Lappen35 cent. Soepvleesch en Gehakt 35 cent. Rollade en Klompstuk371/, cent. Biefstuk en Haas 45 cent. Varkensvlaosoh. Doorregen Lappen 25 cent. Dik versch Spek25 cent. Carbonade35 cent. Magere Lappen35 cent Alles per 5 one. Overtuigt U eens ven de kwaliteit. Stemmen, repareeren en besnaren van PIANO'S, ZITHERS, ORGELS, HARMONICA'S enz T. BOOS Zuldstr. no. 52. Speolautelt ln WITTE GOBDERBINT. pgpr- Niettegenstaande de enorme stijging der prijzen der Manufacturen zijn wij door GROOTE VOORRADEN in staat onze goederen zoolang de VOORRAAD STREKT voor LAGE PRIJZEN te leveren. DEVENTER - ARNHEM - HELDER - LEIDEN - DEN HAAG. rw. Zoor iionto Speciaal adres: UÊké Het vanouds zeer gunetig bekend adres voor de levering van zuivere WIJNEN. LIKEUREN en GE DISTILLEERD, etc. is Wijnhandelaren. Hof leveranoiers. Kantoren HAARLEM. Spaarne. HELDER, Hoofdgracht 30. Hoofd-Agent Depothouder Voor bruiloften en partgen gemakkelgke conditiën. Hoofdgracht 30. Nleuwedlep. Prijscouranten worden op aanvraag gaarne gezonden. Ontvangen s nieuwe Schertsartikelen, fraaie Guirlandes voor versiering vanaf 6 cent, Trakvingers, Fiffi, Tooverslangen, Confettibommen enz. Bruiloftsliederen vanaf 8 Cent per dozijn. Enorme keuze In Voordrachten. Aanbav.l.nd, JOH. P. DE GRJUIUW. P. SPRUIT - 161 KANAALWEG 161. Bekend adres voori FOTOtoestellen en benoodigdheden. Prima waar Billijk. De goedkoope Mandenwinkel en Manden makerij Ontvangen de nieuwste modellen: Sportkarren, Theetafels, Tuintafels, Bloesntafets, Bloes*, standaards, Parapluiestandaards. Vogelkooien m.standaards, Porte JHantean Tuinstoelen. Groote sorteering Rietstoelen. Solide goederen. Reparatiën aan Rietstoelen. Laagste prgsnoteering. H. VA\ MEUKS. Onze SIGAREN munten oit door smaak en kwaliteit. vertegenwoordigd door TER HALL. Groote bestellingen en blikverpakkingen voor export worden in om Filiaal aangenomen en direct door ons van de fabriek verzonden. SIGARENFABRIKANTEN, Anntardani. RUNDVLEESCH: Lappen, Gehakt en Soepvleesch 35 cent. Rollade, Klompstuk en Boeuf 40 Biefstmk en Haas50 KALFSVLEESCH: Karbonade15 cent. Gehakt en Lappen Prima vet SCHAPENVLEESCH 20 cent. VARKENSVLEESCH: Lappen, Karbonade en Gehakt 35 cent Schgf en Filet40 Versch Spek 25 25 cent. Alles per 5 ons. Beleefd aanbevelend. «rnl!™r,™ ».k.»d. BORDEAUX-WIJIIEk, LIKEUREN GEDISTILLEERD van de firma TE ROTTERDAM, zijn op heele en halve fleasohen verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent Depothouder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3