BIJVOEGSEL VAN 't VLIEGEND BLAADJE behoorende bij het nummer van Zaterdag 28 Mei 1904. Huizen en Bouwterrein tot DE KORENBEURS. u,i Mnziek-VereeoigiDg „Crescendo". ADVERTENTIEN „Café de Valk", Zeemanshuis, Spoorgracht 43 en YoMofflehuis „De Hoop", Kaïiaalveg 16. „NECTAR". Gemeenteraad van Helder. Zitting van Donderdag 26 Mei 1904. Voorzitter de heer Van Steyn, Burgem. Tegenwoordig alle leden, behalve de heer De Ven, die met kennisgeving van verhin dering afwezig is. Nadat de vergadering is geopend en de notulen der vorige zitting zyn gelezen en goedgekeurd, doet de Voorzitter mededeeling van de volgende Ingekomen stukken: 1. Kennisgevingen v/d. aanneming hunner benoeming van den heer J. Drijver, als onderwijzer aan School 4 en van mej. H. E. Uurbanus, als onderwijzeres aan school 5. 2. Bericht van mej. A. Keulen, dat zy hare benoeming als onderwijzeres aan school 7b niet aanneemt. 3. Missive 's van Ged. Staten, behelzende goedkeuring van het kohier van den hoofdelyken omslag, dienst 1904 en van de schoolgeldkohieren der scholen 17b en van den Franschen cursus. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 4. Ontslagaanvrage van mej. A. J. Oprust, als onderwijzeres aan School 7b. Het gevraagde ontslag wordt met ingang van 1 Juli a.s. eervol verleend. 5. Een adres van de heeren De Vries, Robbé Co. te Gorinchem, aannemers van een ijzeren kap voor de stokerij der gemeen telijke gasfabriek, verzoekende restitutie van f750, als boete afgetrokken van den eersten termijn der aannemingssom. Wordt in handen van B. W. gesteld om praeadvies. 6. Een adres van den heer D. de Leeuw, te Oosterend op Texel, verzoekende hem concessie te willen verleenen voor de exploitatie van de drinkwaterleiding. Adres sant verklaart bereid te zijn de bestaande waterleiding in haar geheel over te nemen en voor zyn rekening te reconstrueeren, alles overeenkomstig nader overeen te komen voor waarden. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Huis van Bewaring. Het in de vorige zitting verdaagde voor stel, om den grond, waarop het kantonge rechtsgebouw staat, aan den Staat kosteloos over te dragen, komt wederom ter tafel. De Voorzitter deelt mede, naar aanleiding van de vraag door den heer Jaring in de vorige vergadering gedaan, dat de Minister van Justitie zich bereid heeft verklaard de som, die de gemeente indertijd heeft bygc- dragen, by den bouw van het gebouw, te zullen reatitueeren. Deze bedraagt f3205,206. Na deze mededeeling wordt met algemeene stemmen tot overdracht van den grond be sloten. Bouwverordening. Door B. W. wordt een ontwerp-ver- ordening tot uitvoering van art. 1 der Wo ningwet aangeboden. Deze verordening, be staande uit 103 artikelen, doet vervallen de artikelen 118, 171, 191, 194, 201, 203 en 220 der algemeene politieverordening, vast gesteld 8 Sept. 1901. De heer Staalman vraagt of het noodza kelijk is, dat deze verordening heden be handeld wordt, zoo niet, dan wenschte hy de behandeling uit te stellen. De Voor zitter antwoordt, dat zy reeds 15 Mei inge diend moest zyn by Ged. Staten, doch men eenig uitstel heeft verkregen. Hy kan echter verklaren, dat door het Staatstoezicht (den inspecteur der Volksgezondheid) geen be zwaren tegen den inhoud bestaan. Niemand meer over de verordening het woord verlangende, wordt zy in stemming gebracht en met eenparige stemmen vast gesteld. Extra-Belooning. Ter tafel komt een voorstel van B. W. om aan den heer J. G. Schwantje, tydelyk belast met de waarneming der betrekking van hoofd der school te Huisduinen, een toelage boven zijn gewone jaarwedde uit to keeren van f 25 per maand. De heer Staalman oppert hiertegen eenige bezwaren en vindt het bedrag buitengewoon hoog, omdat bedoelde onderwijzer plaats vervangend hoofd is. De Voorzitter zegt, dat het bedrag is gerekend naar de vergoe ding, die het waarnemend hoofd van school 6 indertijd heeft ontvangen. De heer Jaring verdedigt het voorstel vau B. W., want de heer Schwantje iB in functie op een andere school, heeft zich een fiets moeten aanschaften en acht daarom het voorgestelde niet meer dan billyk. In stemming ge bracht, wordt het voorstel aangenomen. Al leen de heer Staalman stemde tegen. Stembureaux. Aan de orde wordt gesteld een voorstel van B. W. tot samenstelling der verschil lende stembureaux voor de in dit jaar even tueel plaats hebbende verkiezingen voor leden van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad. Zonder bespre king wordt met algemeene stemmen het voorgestelde aangenomen. Benoemingen. Hierna gaat men over tot het doen van benoemingen. Tot onderwijzer met ver plichte hoofdacte aan school 4 wordt ge kozen" de heer S. Gazan met 17 stemmen en tot onderwijzeres aan school 7b mej. J. C. Mandema met 15 stemmen. Ingekomen Stukken De Voorzitter deelt mede, dat alsnog zyn ingekomen 1. Een adres van den heer J. Veicht, verzoekende, om het perceel Kanaalweg 79 van de gemeente te mogen huren, om het tijdens de kermis en wanneer het Duitsch eskader alhier de haven binnenloopt, als restaurant te exploiteeren. De Voorzitter meent, dat men het huis voor dergelijke doeleinden niet moet afstaan, en zegt, dat het verzoek niet in overweging kan genomen worden, omdat het ongezegeld is. Om deze laatste reden wordt het niet in behandeling genomen. Een adres van de Coöperatieve Bouwvereeniging, verzoekende aan het huis, gelegen in de Sluisdijkstraat, op den hoek van de zystraat, die naar de houtzagerij loopt, een spouwmuur te mogen metselen, omdat de gevel van het huis doorslaat. De Voorzitter heeft geen bezwaar tegen de inwilliging van het verzoek, want de zij straat is 8 M. breed en wordt alsdan slechts 15 cM. smaller. Geen der leden heeft be denkingen, zoodat het verzoek met alge meene stemmen wordt ingewilligd. Burgerlijke Stand. Alsnu is aan de orde de regeling van den Burgelijken stand. De Voorzitter acht, al vorens daartoe over te gaan, een zitting met gesloten deuren noodzakelijk. De openbare zitting wordt alzoo opgeheven. Nadat de leden ongeveer een uur in comité hebben vergadord, wordt de pers en het publiek weder toegelaten. De Voorzitter deelt nu mede, dat door 5 leden, de heeren Dito, Van Wingerden, Jaring, Hoogenbosch en Grunwald een voorstel is ingediend, om: 1. De jaarwedde van den te benoemen ambtenaar van den Burg. Stand te bepalen op f1400, ingaande by zyne benoeming en deze jaarwedde na 3 jaren te verhoogen met f100, dus tot een maximum van f1500. I. Aan den te benoemen plaatsvervangend ambtenaar van den Burg. Stand een toelage toe te staan van f100 'sjaars. De te benoemen bezoldigden ambtenaar van den Burg. Stand af te voeren als amb tenaar ter Secretarie. 4. In de verordening betreffende den Burg. Stand te bepalen, dat het bureau dagelijks geopend is van 9 tot 4 uur, voor aangifte van geboorte en overlijden van 10 tot 2 uur en tot het opnemen in ondertrouw in den regel Donderdags van 2 tot 8 uur. Naar aanleiding van dit voorstel ontspint zich een langdurigen discussie. De heer Dito licht het voorstel toe. De heer Staalman steunt het voorstel, om den bezoldigden ambtenaar van den Burg. Stand een onafhan kelijke positie te bezorgen, maar is tegen de salarisverhooging, omdat hy geen meer arbeid heeft te verrichten. De heer Van Wingerden wyst op tal vau plaatsen, waar het salaris verhoogd is. De heer Bok is voor de ver hooging, omdat bedoelde ambtenaar met één tak van dienst wordt belast en dus zyn promotie in de toekomst belemmerd wordt. De heer Jaring acht verhooging billyk, om dat de verantwoording grooter wordt dan zy tot dusverre was. De Voorzitter en de Wethouders bestrijden de voorstellen, omdat zy geen rekening houden niet de praktijk, in geen enkele gemeente zoodanige regeling is vastgesteld en den bezoldigden ambtenaren het recht niet ontnomen mag worden om in vloed uit te oeienen op den ambtenaar, die hun werk uitvoert. Nog verschillende leden voeren één- of meermalen het woord, en ten slotte gaat men over tot stemming. Eerst wordt beslist of de te benoemen bezoldigden ambtenaar van den Burg. Stand afgevoerd zal worden als ambtenuar ter Secretarie. Negen leden verklaren zich er voor, elf tegen. Voor stemden de heeren Zander, Van Wingerden, Breet, Van Twisk, Jaring, Grun wald, Dito, Bok en Staalman. De overige voorstellen van de 5 leden worden daarop ingetrokken. Na eenige deli- beratiën wordt nu bepaald do jaarwedden aan den bezoldigden* ambtenaar van den Burg. Stand en diens plaatsvervanger als ambtenaren [{ter Secretarie te bestendigen en hun een verhooging respectievelijk van f 100 en f 50 te verleenen en die bedragen te beschouwen als hun salaris als ambtenaren van den Burg. Stand. Met 11 tegen 7 stemmen werd dit besluit genomen. Voor stemden de heeren Van Twisk, Jaring, Grun wald, Bok, Over de Linden, Van Neck, Krijnen, Kramer, Van Breda, Hoogenbosch en Zander, terwyl de heer Meijer zich buiten stemming hield en de heer Breet vertrokken was. Verder werd nog vastgesteld op welke uren het bureau voor het publiek geopend zou zijn, waarmede de agenda was afge handeld. Alsnu volgd de Rondvraag. De heer Terra informeert of de voor stellen tot verbetering der Waterleiding spoedig ingediend worden, waarop de Voor zitter zegt, dat deze reeds gereed zyn en aan de gezondheidscommissie zyn opgezonden. De heer Hartsinck wyst op de wensche- lykheid om een urinoir te plaatsen in de nabijheid van het Havenplein. De Voor zitter belooft een onderzoek of zulks ruoge- lyk is. Hierna wordt de vergadering gesloten. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. N*ar Oott-IndiS Venendingoweg. Datum det ter! laat bail po.t-b..or», ,/h Po,,k p. teepoit ris Amtterdam p. teepoit vit Rotterdam p. Holl. mail vin Geuua p Holl. mail via Marieille RFransche mail via Mareeille aar Palembeug, Rionw,} Batikt fiillitoo aa Z. W. V: AM. van Borneo, Naar Atjek en da Ooetkoit inditi p. Engelaehe mail via Bril p. HolL mail via Genua - p. Dnitiebe mail via Napelt*) 7— 'aav 7.- 'aav. 7— 'aav. 8.80'inam 7 'aav 8.30'm 7.— ilken Vrijdag, 8.80'w 81 Mei! 7.—'ai 7 en 21 Juni) 11.80'an Alleen naar Atjeh, Snmttrt'j Ooatkait, Ptlembang, Riouw, Bankt, Billitou en Z.-W. Afd. van Borneo. Het overige gedeelte van Ned. Ooat-Indié wordt alleeu op verlangen der aftanden via Napelt verzonden. Naar Guyana (Suriname) p zee poet via Amaterdam 81 Meij 7.'aav. p. mail over Engeland 8 en 20 Juni 7-'atT. p. mail via St. Notoire 7 Jnnij 7.'aa*. Naar Curapao, Bonaire en Aruba: 7.'aav 8.80 nam. 7.— 'aav. p, aeepoat via i p. mail via Southampton (alleen op verlangen der t&endcre). 81 Mei eiken Dinsdag Vrydag 30 Mei Naar St. Martin, St Exutatiue en Saba p. xeepoat Tia Amaterdam 81 Mei! 7.'et*, p. mail over Engeland I 6 an 80 Jnnil 7.'aav. Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonie en Transvaal: eiken Vrydag, 8.30 'snam. Voor Hr. Ms. .Nautilus" naar Santa Cruz de Teneriffe: 29 Mei, 7.'s av. en 8 Juni, 3.30 's nam. Marine en Leger. Hr. Ms. Friesland is Woensdagmorgen j.L Gibraltar gepasseerd. Do hoofdmachinisten L. F. van Bek van Hr. Ms. „Marnix" en H. P. de Loenen van Hr. Ms. de .Ruyter* zyn onderling van plaatsiug verwisseld. Overgeplaatst: van do Marnix» op de .Cerberus' de hoofdmachinist C. W. Kommer, van de .Cerberus" op de .Hertog Hendrik de hoofdmachinist H. J. Meerman van der Horst en vau het Wachtschip alhier op het Wachtschip te Amsterdam, de bootsman J. F. L. Houbon. Hr. Ms. pantsorschepon .De Ruyter' en Hertog Hendrik' vertrokken 26 dezer van hier tot het maken van eene Noordzeereis en keeren den 1 Juli a. s. daarvan terug. Stoomvaartberichteo. Het stoomschip .Prins Willem H«, vertr. 19 Mei van Paramaribo n. Amsterdam. Het stoomschip «Java*, van Batavia naar Amst., pass. 24 Mei Gibraltar. Het stoomschip (Prinses Sophic», vau Batavia n. Amst., vertr 24 Mei v. Genua. Het stoomschip .Oranje', v. Amsterd. n. Batavia, vertrok 24 Mei vau Suex. Hot stoomschip .Koning Willem II', van Amst. n. Batavia, pass. 25 Mei Ouessant. Het stoomschip „Prins Willem V* vertr. 24 Mei v. New York naar West Indie. Het stoomschip .Soerabaja,' van Java n. Rotterdam, arriv. 26 Mei te Suez. Het stoomschip .Ixion,< van Batavia n. Amsterdam, pass. 21 Mei Periro. Het stoomschip „Madura," v. Amst. n. Ba tavia, arriv. 25 Mei te Padang. Het stoomschip Prins Hendrik," v. Amst. n. Batavia, arriv. 25 Mei te Sabang. Programma tid het Concert op Wocnidag 1 laai I90t. te geven door de Mntiekvereeniging ,Cr*Ken.lo' Afdeel iog Helder van de Maateebippij tot Bevordering der Toonkunit. 1. e. »AlIegTo ma non troppo'. b. .Andante Soatennto*. (Solo'a voor Viool). 2. Ie deel ,No*e Zombla*. (Voor declamatie. Solo, Gemengd Koor en Klavier-begeleiding Qoatre-Mafn».) 8. 2e deel „Nova Zembla*. -i a. .Larghetto" uit het Viool-coneert van Fred. Ries. b .Lcgendet van Ph. Seharwenka. (Solo'a voor Viool) TE KOOP. Adre.H. WIJKKR. Loodsgracht 1 over de Postbrug, te HELDER Het netste en gezelligste zitje in 't centrum der stad. Koninklijk Bier, en gewone consumptie G cent per glas. Aanbevelend, P. GERRITSEN. Uitstekende gelegenheid tot logeeren in de logementen der Nat. Chr. Gsn. Onth.- Vereeniging Zeer nette logeerkamers van af 36 Ct. Consumptie uiterst billyk. HET BESTUUR. MOND- EN TAN0- WATER - Onschadelijk voor de Tanden en Slijmvliezen. Volkomen antiseptische werking- Aangenaam van reuk en friesche smaak. - Prijs f 1. per flacon. Koppen's Verkoophuis, Hoofdgracht 84 iSluisdijkstraat 75, J. EDENS. Universeel Voeder voor Leeuweriken enz. Zangzaad voor Kanarievogels. Ochtendvoeder voor Hoenders. Gemengd Voeder voor Hoenders. Zware Gerst. Zuivere kleine Maïs. Voeder voor Kuikens op verschillende leeftyden. Genoeg bekend. Concurreerende prijzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 5