Aan de Ledeo der Ned. Herv. Kerk, Vaccinatie. Vereeoiging het U1RINËF0NDS, Groot BAL eene flinke, zindelijke Dienstbode Gevraagd eene Dienstbode, Ru^-en minder waakzaamheid aan den dag- leggen, hetgeen zeker niet te verwachten is. Bovendien hebben de Russen mond voorraden voor lange maanden. De Echo de Paris verneemt uit Peters burg dat 24 Juni de eerste divisie van de nieuwe Oustzee-vloot naar Oost-Azië ver trekt. Zy zal bestaan uit de koopvaardij schepen die onlangs in het buiteuland aangekocht en in hulpkruisers zyn ver anderd, en verder uit de pantserschepen >Osljabja", Auróra", Dmitri-Donskoj": »8wjetlana" en zes torpedojagers. De be stemming wordt natuurlijk geheim gehouden. Uit Port-Arthur. TSJ1FOE, 0 Juni. Een Chineesche be. diende van een machinewerkplaats te Port- Arthur is hier heden aangekomen. deelde medo, dut slechts vjjt van de negen grootste Russische schepen geschikt zyn om zee te kiezen. Slechts in drie van deze wordt stoom-op gehouden. Alle kanonnen van de beschadigde schepen zyn naar de forten overgebracht en de bemanningen zijn met de troepen naar het front. Tor pedobooten gaan nu en dan voor een half uur naar buiten. Groote schepen kunnen den haveningang niet passeeren. Er werd slechtR weinig werk gedaan in de machine- werkplaatsen, daar hier een groote ver warring ontstaat telkens als vuren wordt gehoord, wat een gevolg is van het feit, dat eenmaal een bom de gebouwen der fabriek had getroffen. De machines kregen bij die gelegenheid geen schade. Een an dere bom heeft de bureelen van de werf beschadigd. Driehonderd vyftigmynen zyn gelegd langs de reede. In Port-Arthur. Tsjifoe, 9 Juni. Vyftig jonken met Chineezen, kooplieden en koelies, verlieten Port Arthur in den morgen van den 8e, mot vergunning der Russische autoriteiten, en zyn heden hier aangekomen. Hunne berichten zyn nogal uiteenloopend, doch du Chineezen stemmen hierin overeen, dat do stryd nu reeds vier dagen geduurd heeft, binnen tien mjjlen van Port Arthur Alle troepen hebben Port Arthur verlaten, en strijden in de buitenste linie. Slechts drie groote schepen en een aantal kleine zyn nog in de haren. Wat er met de an dere groote schepen gebeurd is, kunnen de Chineezen niet mededeelen. Alle forten, zoggen zy, zyn min of meer beschadigd door het jongste bombardement. De tor pedo's, onlan g» gelsgl in den ingang der haven, zyn tydens een hevigen door on weer vergezelden storm ontploft. Tokio, 9 Juni. Admiraal Togo seint, dat bjj Dinsdagnacht acht kleine torpedo- booten van het slagschepen-eskader uitzond om een verkenning te doen bjj Port Arthur. Zjj drongen een eind de haven binnen en stonden toon bloot aan het Russische vuur Ecu matroos en een officier werden ge dood de booten werden niet beschadigd. Er zyn in Japan vier menschen zegt de correspondent van de Daily Express te Nagasaki die alles weten omtrent het verloop van den oorlog, niet alleen van de bewegingen der Japanners, maar ook de geringste bewegingen der Russen. Die vier menschen zyn de Keizer, markies Ojama (chef van den grooten staf), baron Kodama (ondershef daarvan) en markies Jamagata, die naar men verwacht binnenkort het opperbevel over de troepen te velde op zich zal nemen. Deze vier, met de voor naamste aanvoeders op het oorlogsterrein, leiden den oorlog en iedere bijzonderheid is hen bekend. Maar behalve wat zjj wenschen los te laten, lekt er niets van hetgeen zjj te weten komen, uit. Van dag tot dag kennen zjj de juiste plaatsing van ieder regiment byna van elke compagnie en van elk schip tot de kleinste kanon neerboot toe. Met wiskunstige juistheid worden alle plannen gevormd. Elke beweging wordt zorgvuldig overwogen, iedere gebeurlijk heid voorzien en niets hoegenaamd hot toeval overgelaten. De geheele opzet werkt als een groote machine en elk dezer mannen maar niemand anders in heel Japan zou precies kunnen zeggen wat op een gegeven dag zal gebeuren. De datum voor aen beslissenden aanval op Port Arthur is sedert lang vastgesteld, en meu zal waarschjjnljjk zien, als de ambtelijke telegrammen de inneming der vesting mededeelen niemand twyfelt er aan of zy wordt genomen dat die telegrammen beginnen mot de woorden »De aanval had plaats, zooals was bepaald", geljjk admiraal Togo meer dan eens zyn telegrammen inleidde. Schagen, 9 Juni Aangevoerd 4 paarden I 60 i i 160, 4 stieren f 100 a f 170, 20 Pldokoeien f 120 a 160, 26 vette koeien 180 a f270, 43 kalfkocicn i 150 at 270, 0 veulens f a 0,40- nuchtere kalveren f10 a f 26,—, 400 vette schapen f21, a 31, magere id. t a 1280 lamm. t 10 a 16, 20 magere varkens f 9.— a 13.81 vette varkens 34 a 87 ct. p. K.G., 80 biggen, 5.a 8.-, 1700 kop boter 47* a 55 ct., 12000 kipoieron f 2.75 a 8.25, 2000 eenden dito f 8, a 3.25, 5 pinken f 80 a f 100, 0 gras- kalvoren f 0 a f 0 ossen f0— a f 0— 800 overhouders id. f 20.a 30. Visacherilbarichten. Nieuwedicp, 7 Juni. Aangebracht door 10 korderi *0 «tok» groote loog j*r »tuk 70 ceot, 100 toig p et. 80 ceot, lfiO kleine tong p. et. 10 maad kleine eckol p. m. f t e f 8,60, 80 mnnd icher p. m. f 1.26 e f 1,60, 160 tal hiring per tel f 1,26 a f 1,60, 80 tnl geep per tel f 4,?5 f4.76, 6000 «tak* pirtermen per 100 f 0,76 f 1.26. 8 Juni. 140 tel baring per tal f 1,85 f 1,60, 80 tal geep per til f 4 a f 5. Van Texelaar» en vlette* 100 «tok» rog p *t. 70 a 75 cent. 86 korden met 10 tot 10 itakt tong p. et. 65 cent, 20 tot 40 middelm. long p. et. 26 cent, 20 tot 80 kleine tong p. et. 8 10 cent. 8 itoki tarbot p. et. (til 6,50, 1 tot 6 mand kleina ecbol p. m. f 2 f 8. 1 tot 8 mand eebar p. m. f 1.26 f 1,60 9 Joni. 160 tal baring per tal f 1,86 a f 1,80, 66 tal geep per tel f 8,85 a f 4,26, 2000 stoki pieter man per 100 f 1,25 a f 1,60. 80 korder» met 10 tot 20 atnki groote tong p. •t. 66 eent, 20 tot 100 middelm. tong p. at 20 a ï5 cent, 20 tot 100 kleine toog p. at. 6 e lO cent. 1 tot 5 (tokt rog p. et. 66 eent. I tot 6 mand kleine echol p nu t 2 i f 2,60, 1 tot 4 mend lehar p. m. f 1,26 a f 1.60. Marine en Leger. Hr. Ma. pantsorscbip .Muarton Harpertaz. Tromp', in aanbouw op 'a Rjjka marinewerf to Amsterdam, zal op 16 Juni a.s. te water worden gelaten. Bjj het 4o rcg. vesting art. te den Helder is do kap. C. Tromp eervol onthoven uit do betrekking van adj. en is daartoe bestemd kapitein jhr. J. H. Roëll. Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Koning Willem I', van Amsl. u. Java, vertr. 7 Juni v.Soulhampton. Het stoomschip «Balt», van Batavia naar Amsl., pass. 7 Juni Porlm. Het stoomschip .Oranje», v. Amsterd. n. Batavia, arrir. 6 Juni te Sabang. Het stoomschip .Koning Willem 11', van Amst. n. Batavia, vertrok 8 Juni v. Suez. Het stoomschip „Soombawa* vertrok 8 Juni van Amsterdam naar Batavia. Het stoomschip „Ambon*, van Amsterdam naar Batavia arriveordo 8 Juni te Sabang. liet stoomschip «Trina Willem II», van Paramaribo n. Amst. vortr. 7 Juni v. Harre. Hot Stoomaohip «Ixion* arriv. 9 Juni van Batavia to Amsterdam. Het stoomschip ,Socmbawa, v. Amst. u. Batavia, pus». 9 Juni Dungeness. Marktberichten. Turmerend, 7 Juni. Aangevoerd 232 vette runderen, f 0.54 a 0.70 per K.G., en 890 m. en g. koeien f 136 a f 260, prjjsh. stug, 26 stieren, 292 votte kalveren 60 a 80 ct. per K.C., matig, 841 nacht. t 10 a 24. ving, 63 paarden, 1845 schapen f 20 a 29, h. prjjs vlug. 1245 lammeren f 7 a 17, prjjsh. stug, 88o vette varkens 36 a 41 ct. p. Kg., vlug, 48 magere id. f 14 a 20, stug, 319 biggen f 5 a 9, stug. Kaas, kleine 2178* K.g. \n f 3 a f 3.60. 288 stapels f 27 do 50 Kgr. iler f 1.05 f 1.15. kipeieren f 3. a f 3.25. Burgerlijke stand gem. Helder, Vau 7 tot 9 Juni. ONDERTROUWD i J. J. y. Hoeve en C. Woge maker. P. K. Cramcr en C. S. T. d. lkrg. J. C. Hen- •tek en A. C. v. d. Velde. W. Suilt en C. S. Denya. I Mienii en L. A Lagerweg. II. J. Mocrkawp en E. y. d. Linden. H. Kaan en A. Baae. GETROUWD: C. D. Le Mair ca N. Vader. G. L. P. Kloprogge en L. T Kwak. J. 8mit en S. Daalder. P. Hoopndijk en C Zwart BEVALLEN: L. C. Koosekrtis geb. yen Triemm. d. A. de Boer geb. Smit, d. B. Laroo geb. Kremar, d. M. de Beukelaar geb. Buurman,*. J. Jan ren geb Tigehe- T. Brouwer geb. Reuver», d. C. W. Rictber- VERLEDENP. Bruul, 4 j. A. Mengn g i. Kok, TWEEDE KAMER. Drankwet. De kamer zette deze week de behandeling der artikelen voort. Art. 15i door de regeering gewjjzigd, thans behelzende het verbod van toelating in hor- bergen van personen beneden do 16 jaar anders dan in gezelschap van eon meerder jarige behoudens dispensatie, en vun personen in kennelyken staat van dronkenschap is aan- geuomen. Het amendement Ferf om het te doen vervallen werd verworpen met 40 tegen 29 stemmen. Art. 15k verbod van uitbetaling van arbeids- looncn in een tapperjj of Bljjterjj is goed- gvlcourd, evenals art. 151. houdende verbod van kansspelen in tapperjj of sljjterjj en van Tormakeljjkkcden zonder toestemming van den burgemeester. Art. 15m. verbod van sterke-drankenvor- koop tj)dens openbare zitting in drankgolegen- beden is aangenomen met de uitbreiding van 2 uur vóór tot 2 uur nk den afloop dier'zit ting, is goedgekeurd en daarna bet geheele artikel, (art. 29.) Bjj art. 30 (art. 16 strafbapalingen wordt lang gediacuscerd over de strafmaxima en de wjjze waarop dit artikel zal worden uitgevoerd. Do kamer is Woensdagavond niet tot be slissing gekomen die word aanguhouden tot na afdoening van het wetsontworp tot verhooging dor Indische Bugrooting voor 1904 voor het Indische Landbouwdepartoment, waarmee de kamer zich Donderdag bezig t.ield en dat met 70 togen 10 stemmen werd aan genomen. Woensdagmorgen to kwart voor elf kon do zitting der kamer niet doorgaan wjjl geen 51 leden aanwezig waren. To 12 uur waren er eindeljjk oen voldoend aantal en kon de arbeid hervat worden. Vervolg der berichten. De laatste wedstryd der voetbalclubs, die bepaald was op a.s. Zondagmiddag zal wegenB afwezigheid van het daarvoor aan gezocht muziekkorps, dat op het voetbal- terrein enkele nummera zou spelen, een week worden uitgesteld, daareutegeo i* er Zondagmorgen gewone match tussohen >H. B. 8." en »Concordia". (Adelborsten.) Den 15 dezer hoopt de heer J. F. Ekkers, commandeur der scheepmakers bjj 's Rykswerf alhier, deu dag te hei-deuken, waarop hg vóór 50 jaren in 's Rjjks dienst trad. Texel, 9 Juni. Zaterdag a.s. vergadert de raad dezer gemeente. Behalve verschillende begroo- tiugs-aangulegenheden komen de volgende punten aan do ordeOntslag-aanvragen van P. Daalder, als klokkenist te den Hoorn, van Klasina Daalder als telefoniste te den Hoorn, van G. A. Hajenius, als ge meente-secretaris. Verzoeken van Maria Johanna Daalder en Cornelia Dogger, om te worden benoemd tot telefoniste te den Hoorn. Wyziging der regeling inzake toelating van leerlingen op de school met uitgebreid leerplan te den Burg. Nauwelyks is de drukte met de lammeren wat voorbjj gegaan, of de veehouders zjjn druk bezig met het scheren der schapen, 't Geeft weer een heel ander gezicht dan voor eenige wekennu kaalgeschoren dieren tusschen anderen, die nog hun wollig pakje aan hebben, toen overad dartelende lammeren tusschen het grazende wolvee. De diamant-industrie. De correspondent van het >Hbld.« te Antwerpen seint: De diamantbewerkers hebben de gewjj- zigde voorstellen van den heer Terwogne, gedeputeerde bjj de Staten Kamer, aange nomen met 2109 stemmen tegen 271 en 21 blanco. Ingevolge die beslissing en zoo deze bekrachtigd wordt door de werk gevers, zullen er onmiddelljjk 300 leer lingen toegelaten worden, inbegrepen die genen die reeds door de patroons aange nomen werden. Een gemengde commissie, samengesteld uit eenzelfde getal patroons en bewerkers en voorgezeten door een Belg, liefst een Antwerpenaar en geheel vreemd aan bet vak, zal onderzoeken het getal leerlingen die in 1906 tullen toege laten worden; welke kwijtschelding verleend voor alle feiten die zich geai de staking hebben voorgedaan. De loonsverhooging van tien ten honderd wordt toegestaan aan de entreprise wer kers. Zoo gesyndiceerden mochten lastig vallen voor feiten betrekking hebbende op de staking, zullen zjj noch g^ldeljjk noch zedelyk door A. D. B. ondersteund worden. Van heden af zal men 9l/t uur werken tot einde December. Te beginnen met den lsten Januari zal de 9-uren-dag ingevoerd worden. Zoolang de bewerkers van Amsterdam het werk niet hernomen hebben, zullen de Antwerpenaren 15°/0 vau hun loon laten vallen. Zoo deze voorstellen door de patroons aangenomen worden, zal het werk binnen vier dagen hervat worden. Voorloopig heeft deze loop van zaken geen invloed gehad op den toestand te Amsterdam. Door den Algem. Neder 1. Diamantbewerkersbond zjjn geen voorstel len gedaan aan de A. J. V., noch in dezen, noch in eenigen anderen geest. De werkgevers te Antwerpen. De werkgevers te Antwerpen vergader den gisteravond op hunne beurt om eene beslissing te nemen. De bespreking was zeer vinnig, een groot deel der vergadering kwam in het krjjt tegen den negen-uren dag. Men deed opmerken, dat de nieuwe leerlingen, die men invoereu ging, niet een vergoeding gaven tot herstel van het even wicht, dat verbroken werd door het in krimpen van den arbeidsduur. Deze zienswyze werd even zoo scherp tegen gesproken. Men ging vervolgens tot stemming over met gesloten briefjes. De voorstellen werden in hun geheel aangenomen met 86 stemmen tegen 69 en drie onthoudingen. De uitslag geeft dus feitelyk het einde der staking te Antwerpen. Te de Steeg viel een 17-jarige dame, door het breken van een balconleuning, van een hoogte van ongeveer 5 M. naar beneden. Zjj kwam op haar hoofd terecht viel met haar hals op het prikkel draad van een hek. Bewusteloos werd zjj opgenomen, haar toestand is niet buiten gevaar. De Drankwet. Wjj ontleenen het volgende aan het Kamer-O verzicht,van hetAlgem. Handels blad" van gisteren Wel vyftig boertjes liepen daarbuiten op het Binnenhof, een soort van rustiek Lissone-gezelschap zeker, dat zich eens kwam vergapen aan de wonderen van de Residentie. Ze dromden samen voor den ingang tot de Tweede Kamer. Maar daar binnen waren er geen vyftig present ge weest en dus waren de deurenweerdichtge- gaan en was de zitting uitgesteld tot 12 uur. Uitgezochte gelegenheid om op een fiets de Kamer en de Drankwet eens te ont vluchten. In 't Bosch, in 't koele laantje aan den Benoordenhoutschen kant, speelde de wind met de zon en kletste 't licht in plasjes tusschen de blaren door om 't dadeljjk met een hoei en een stoei weer weg te doen spatten in schaduw. Over het heuvelend paadje rende en sprong het wiel als een driftig renpaard en de hooge stammen die daar statig stonden als een reuzenljjfwacht, gleden weg als gedachten van een oog.»nblik. Op den Leidsohen Straatweg ronkten en roettoeten de snui vende, stuivende auto's en Bnorden als brommende torren- de motorfietsen voorbjj. Ik benijdde hen niet om hun grootere snelheid. Zooals ik altijd meer heb gehou den van roeien dan van zeilen, omdat ik graag mjjn eigen kracht gebruik, zoo beu ik ook zeer tevreden met een ouderwet- sche trapfiets. Zelf doen. Maar op den Wassenaarachen Weg was 't stil. Een enkele fietser reed, in de verte, met blinkende voeten in 't blakende licht maar liet de weg toch in een lange zicht van rust. Een hooiveld geurde prikkelend voorbjj Een koe stond over een hekke- plank degeijjk te kauwen. Langs Clingendaal was 't een zonnefeest. De zon sloeg neer in éénen laai op de enge wegeling, kwakte zich languit op den grond, murwde en pulverde heel de blanke bane maar de wind schoot er weer bovenop en roefelde er op rond en speelde 't stof allonime voort, rechts over de wegheuvelen- de klingen, links over de groene renners- vlakte en het duingedoe daarachter. Ia 't dwarsweggetje naar den Leidschen Straatweg weerom me was 't nog veel eeniger- Daar hadden de vogels 't woord en roesden van alles en weet-ik-wat de lucht door. Eu zoo als 't pad vooruit daar wegkroop in een huif van groen, kwam uit dat holleke, geljjk een langzaam beestje, een ventje, oud, met slonke, trage zwen- gelbeenen en een hooge, bolle pet op, traag geslopen, 't Was de eenige wandelaar op de eansche dreef. Da Kamer en de Drankwet waren wèl heel ver Toen, om den hoek, den Leidschen Straatweg op o Bacchus drie Kamer leden aangereden kwamen in een bakkie*. Daar was de Kamer weer Daar was de Drankwet I Groote ongerustheid heersebt er sedert eenige dagen te Chicago en Sint-Paul tengevolge van een verstrooid heid, die den Londenschen bacterioloog, professor Hurlbut, overkomen is. De ge leerde, die van Sint-Paul naar Chicago reisde, bemerkte tot zyn groote ontsteltenis, bjj aankomst in laatstgenoemde stad, dat hjj op reis verscheidene flacons met pest bacillen was kwjjtgeraakt. Een deel van deze gevaarlyke menagarie, erger dan leeuwen en tjjgers, was geprepareerd, dat wil zeggen onxchadeljjk gemaakt, maar daarentegen waren er ook nog bjj, met wie het contact hoogst noodlottig zyn zou. De professor had ze meegebracht van een reis naar Engelsch-Indifl, waar bjj ze met levensgevaar had verzameld. De geheele A merikaansche politie is op zoek naar de flacons, die zooveel onheil kuuueu stichten. De Amerikaansche onderzeesche boot »FuUon", wordt uit New-York aan het »Berl. Tagebl." geseind, bleef 12 uur 23 minuten achtereen onder water. Hiermede de mogeljjkheid aangetoond dat 300 mjjlen onder zee kunnen werden afgelegd. „AU hans black faces" (alle hens zwarte gezichten) is een der eigenaardige commando's op ae Engelsche vloot. Op elk oorlogsschip is tot dat doel een voorraad zwartsel aan boord. Het commando wordt doorgaans alleen bjj de vlootoefeaingen gegeven, als men op nachteljjken overval uitgaat. In zulke ge vallen moet men niet alleen zorgen dat het schip zoo min mogeljjk zichtbaar is, maar ook de aangezichten der manschappen moeten zwart gemaakt worden, want bjj zoeklichten en het gebruik van goede kykeis valt een wit gezicht veel meer in t' oog dan de menschen aan land wel zonden denken. Generaal Cronjé. Op de tentoonstelling te St. Louis zal de held van Magersfontein, generaal Cronjé, met verschillende chefs van Boerencom- mando's, onder wie Ben Viljoen en Kemp een voorstelling Reven van zyn nederlaag bjj Paardeberg Tot zyn verontschuldiging schrjjft hy in de »Matin« den volgenden brief: »Ik heb gevochten voor mjjn land en ik heb alles voor mjjn land verloren. Ik heb geen vaderland, geen huis meer. Ik ben geruïneerd, mjjn lieve vronw is dood Ik ben te oud om een nieuw leven te beginnen en rajj een nieuwe positie te maken. Ik heb geen hulpbronnen meer, ik zie in de toekomst niets dan ellende Waartoe dient de roem, dien ik in den oorlog verwierf, terwjjl ik voor de vrjjheid vocht, als ik niet in staat zal zjjn om te werken voor mjjn levensonderhoud Ik heb mjjn vrienden geraadpleegd over het mjj gedane aanbod. Myn vriend Yan Alphen, oud-post meester-generaal, ant woordde mjj, dat roem en eer niet verhin derden honger te ljjden en dat ik werker moest, op welke wjjze ook Anderen smeekten mjj het aanbod van de hand te wyzen Ik heb hun op myn toestand gewezen. Wat zou ik nog hopen van myn land Een klein stukje grond en wat landbouwwerktuigen. Dat was goed toen ik nog jong was lang geleden Myn landgenooten hebben evenmin als Engelschen iets voor mjj gedaan. En ik zeide tot myzelf dat myn reputa tie als soldaat myn eenige rjjkdom was en dat ik door haar geld, moest verdienen voor myn ouden dag. Myn vrienden deelden in deze meening. Dus besloot ik in te gaan op het e bod. Opnieuw zal ik den slag leveren, waaraan ik deelgenomen heb Dan hoop ik dat beter begrepen zal worden, wat ik en myn mannen leden en op offerden, gedurende den laatsten oorlog. De geschiedenis van een lek. Een vindingrijk gezagvoerder. Kapitoin Iver Mattaon, gezagvoerder de Noordache bark .Flora", heeft een ver- nutligd middel beducht en toegepast om op zee een lek te stoppen in zjja schip, dat in gevaar verkeerde te zinken. De .Flora", een schip van 478registerton, vertrok 5 Jan. van Noorwegen met een lading hout voor Delagoabaai. In de Golf van Bia- cayo had men vreesljjk slecht weergedurende os dagen worstelde men met zwaren storm, raarin het schip bijlag, soms onder enkele topzeilen, soms voor top en takel, en kreeg aan bakboordzijde naby den boeg een lek, waardoor zes duim water per uur naar binnen stroomde. De bemanning bad zwaren arbeid aan de pompen. Verder zuidwaarts in den N. O. passaat gekomen, werd een windmolen samengesteld, die een welkome verlichting voor «le bemanning was; zy had echter nog steeds de handen vol en de vrees bleef bestaan, dat het lek erger werd. De kapitein verzon daarom een middel om het lek van buiten te stoppen. Hy vervaardigde een zeildoeken zak, in den vorm van een koelzeil, waarin een bodem werd gemaakt en op afstanden van 14 duim een gegalvaniseerde ijzeren band om den zak open te houden. Ongeveer vfjf voet van den bodem, ter hoogte van de oogen, werd in de zak een venstertje gemaakt een spiegel, waarvan men het kwikzilver had afgekrabd en iets lager bracht mon twee mouwen aan waarin de armen konden gestoken worden, zoo, dat de banden vry bleven om te werken. Alles ge reed zynde, stapte kapitein Mattson in den zak en liet zich langszy van het schip zakken, door grondtouwen onder het schip door ge holpen, tot hy met de oogen voor het zich drie voet beneden de waterlijn bevindent dat een naad bleek te zyn, die zich geopend had. Hot boveneinde van den bevodd zich boven water zoodat kapitein Mattson lucht genoeg had en met zyn be manning kon spreken. Terwyl het schip bij gedraaid lag, doch hevig rolde, zoodat de kapitein somstyds zeven voet onder de golven zat, stopte hy een stok goed in den en spijkerde er daarna louw overheen, door het lek zoodanig werd gestopt, dat het indringende water tol één duim per ui gereduceord. Door het slingoreu van het schip sleet de zak bjj zyn vooten door en drong bet water zeo snel naar binnen, dat het spoedig tot aan zjjn hals steeg, doch hjj kon nog juist bjjtjjds het sein geven hem op te halen. Toen het schip in de Tafelbaai was aan gekomen, herbaalde kapitein Mattson manoeuvre en stopte het lek volkomen, dat het schip de reis naar Delagoabaai govaar kon voortzetten. Deze wyro van lekstoppen hoeft allo zee lieden, die er van hoorden, met bewondering vervuld en verdient wel in gedachten te wor den gehouden. Tho Committee of Lloyds" heeft aan kapi tein Iver Mattson voor het hier meegedeelde feit «Lloyd's medaille voor buitengewone diensten toegekend. 0. VELZER PONT! O, Velzer pont, Wat maak je 't bont! Hoe velen zjjn je feilen! 't Bleek duideljjk dat Met jon in 't nat Geen land is te bezeilen. O, Velzer Pont Gij, logge klont, Met al je malle kuren, Nooit maakt ge een tocht Door stroomend vocht, Dat gjj zjjt to besturen. O, Velzer Ponll Waart ge in den Sont, Dan kon 't ons minder schelen; Maar in 't kanaal. Dat is fataal, En gaat ons hard rerveeleo. O, Velzer Pont! Die halt en front Maakt zonder kommandeeren, G(j zjjt zoo dwars En altyd wars Van netjes excerceeren. O, Velzer Pont, Wal maak je het bont, Met je mislnkte tochten, O, dat ze ras, Zoo 't mooglyk was. Voor afbraak je verkochten. JAN COURAGE. ADVERTENTIEN Zoo de Heere wil en zy leven hopen onze geliefde Ouders: K0RS DEKKER Sr. PETRONELLA V. D. VELDE, den 25 Juni a. s. den dag te herdenken waarop zy vóór 30 jaar in den Echt werden ver bonden. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. K. DEKKER Jr. W. DEKKER—KLKUN. A. KLUNEN—DKXKER W. J. KLUNEN. J. DEKKER. A. DEKKER. Pa. DEKKER. Pktronella KLUNEN. Johan KLUNEN. WlLHELMINA KLUNEN. Koes KLUNEN. IJmoiden, 11 Jnni 1904. 1854. 1904. i Den 15den Juni a. s. hoopt onze geliefde Vader en Behuwd- j vader de Heer J. F. EKKERS, Commandeur der Scheepmaker» by 'a Rijk» werf, den dag te herdenken waarop hy voor 50 Jaren in 's Rijks dienst trad. Helder, Juni 1904. Namens Kinderen en Behuwdkinderen. Ondertrouwd P. K. CRAMER en CATO 8. VAN DEN BERG. hZv, I Huwelijksvoltrekking 22 Juni a.s. Getrouwd JAN SMIT en 8TIJNTJE DAALDER. Helder, 9 Juni 1904. Voor de vele blyken van belangstelling bjj huu huwelyk ondervonden, betuigen zy hunnen hartelljken dank. GeborenKUNA, Dochter van B. DE BOER en A. DE BOER-SMIT. Helder, 7 Juni 1904. Den 9d« Juni overleed na een jaar smartelijk lyden onze geliefde Echt- genoote en der Kinderen liefdevolle Moeder AAFJE KOK, in den ouderdom van 46 jaren. Helder, 10 Juni 1904. Haar liefhebbende Echtgenoot, G. MENIJN, en Kinderen. Ondergeteekenden betuigen hiermede hunnen innlgen dank aan ALBERT DE VRIES, GERRIT DE BOER en de buren, voor de hulpvaardigheid ons bewezen bg het noodlottig ongeluk ons Zoontje PIE- TER j.L Zondag overkomen. G. RIEDEMAN en Echtgenoote. Evangelisatie-lokaal In de Palmstraat. ZONDAG 12 JUNI, voorm. 10 uur: Ds. G. J. LAHMER1NK, Predikant te Amsterdam. Gelegenheid tot inenten en her-inenten in het Marine-Hospitaal op Woensdag en Donderdag 15 en 16 Juni. De geboortebewijzen moeten worden meegebracht. De Chef van den Geneesk. dienst der Mariiie, G. H. KLOSSER. Gymnastiek- en Exercitie-vereeniging „PRO P ATRIA". Voor plaatsing van jongelui van 10—16 jaar bg de Adspiranten-afdeeliugen, wende men zich, liefst schriftelyk, tot den Heer SCHLAHMILCH, President der Vereeni- ging, of tot den Secretaris J. W. ROEM, Kanaalweg 57. afdeeling WILLEMSOORD. Afdeel inga vergadering op VRIJDAG den 10 JUNI 1904, des avonds 8 ure in het lokaal >'t C e n t r u m". PUNTBN VAN l)K 11 ANDELINO Mededeellng Jaarverslag. WillemsoordJuni 1904. HET BESTUUR. Reclame Tentoonstelling. In het laatst dezer maand is het Dames- Comité vau den Ned R. K. Volksbond voor nemens, bovengenoemde tentoonstelling te organiseeren Zy, die nog wenschen deel te nemen, kunnen zich aanmelden by het Dames-Comité. Kan&alweg 102103 of 86. HANDWERKEN. BLOEMEN, KNOOP en F1LIGRAIN- WERK. Van 6 tot 7 uur 10 Ct. p. w. Mej. L. MASSA, H. B. School ingang Waagstraat. Schippet* ALB. DUIJNKEIt, Beurtschipper Helder, waart Dinsdag on Vrijdag van ds volgends week iTIET. Onderlinge Glasverzekering Maatschappij, gaveitlgd te AMSTERDAM. Opgericht 15 Nov. 1876. Directeur P. LUDWIG. Verzekering op billyke voorwaarden tegen alle schade aan Spiegelruiten, Spiegels en andere groote ruiten, door ongeluk, kwaadwilligheid,oproer of welk ander onge val ontstaan. Agent J. TTELROOIJ, Bree waterstraat 16. Café „De Vriendschap". Zondagavond as. Wed. HEHNIHS. Verloren I zilveren ARMBAND, met ZEEUWSCHE KNOOPJES. De eeriyke vinder, die hem terug bezorgt, i\ beloond worden. AdresBnreau van dit Blad. Gevraagd eene zindelijke Dagmeid, niet beneden 18 jaar, loon f 1.80 per week. Adres: ZUIDSTRAAT 18. Mevrouw HARDENBERG Binnenhaven 3a, vraagt wegens vertrek voor hare dienstbode tegen 1 Aug. of eerder eene nette betrekking. Gevraagd een net, ving LOOPMEISJE, van 9 5 uur. AdresPOLDERWEG No. 5. Een Dienstbode gevraagd, niet boven de 18 jaar. AdresBureau vau dit Blad. Voor 1 Augustus gevraagd: als Keukenmeid, met goede getuigen, zich te vervoegen by Mevrouw VAN ALTENA, acht 47, na 7 uur. Ken nette IHemlbode wordt gevraagd door Mejuffrouw COLTOF, Kanaalweg 141. Loon f 8 per maand. Aan hetzelfde adres kunnen j NAAISTERS geplaatst worden. Gevraagd een zindelijke Dienstbode, die met de wasch kan omgaan. AdresSPOORGRACHT 28. voor dag en nacht, goed kunnende werken en met de wasch omgaan. Franco brieven lett. A B, aan den Boekh. A. J. MAAS, Dykstraat. Winkeljuffrouw. In een nette zaak van Manufacturen wordt gevraagd tegen 1 Augustus, een JUFFROUW; bekend m^t knippen op maat Btrekt zeer tot aanbeveling. Franco brieven, onder letter M, Bureau van dit blad. Gevraagd een Werkster, 0;n Zaterdagavonds een winkel te boinan. Adres: KANAALWEG 97. Een BURGERVROUW vraagt beleeft een WASCH aan HUIS. Adres: lste Jan in 't Veltstraatno. 29, Een WASCHVROUW gavraagl AdresKERKGRACHT 52. WASCH gevraagd. Een jonge Vrouw vraagt beleefd een wasch aau huis om droog of aan kont thuis te brengen. Billyke prys. Br. fr. lett. O, aan DUINKER'S Adv. bnreau, Spoorstraat. Op het Atelier vau OUDKERK VAN PRAAG, worden gevraagd NAAISTERS, met het maken vau ondergoed bekend. Net werken eerste vereischte en t»g«o hoog loon. Zich te vervoegen aan ons magazyn Spoorgracht 46. OUDDERK t VAN PBAAQ. Een Schildersleerling gevraagd by M. KALEVELÜ, Schilder en Behanger PARALLELWEG 23. By FRANS DE VRIES Co., Spooi^ sjraat 95, wordt gevraagd een flink» JONGEN, om voor bediende te worden opgeleid. Zich persoolyk te vervoegen. KAlkETHAUkKHIJ Gevraagd een net Jongmensch ter op leiding bg W. J. M. CORPORAAL, Confiseur, Kanaalweg 32. Schoenmakersleerling. Een neite Schoenmakersleerling, eenig»- zics met 't vak bekend, kan terstond go- plaatst worden. AdresR. DE COCK, Langestreat 27. Terstond gevraagd: een flinke Loopjongen. Adres Boekh. A. J. MAAS, Djjkstr. Gelegenheid aangeboden voor 2 a 3 COMMENSAALS. Adres: ZUIDSTRAAT no. 15. Bg een nette weduwe kunnen eeniga Kostgangers geplaatst worden. AdresSCIIAQ8NSTRAAT 101. Ijverige SUB-AGENTEN gevraagd voor eene byna 20 jaren bestaan de, zeer solide en concur. Maatsoh. voor Algem. Verzeker. Br. lett. K., Bureau van dit Blad. Een Pakhuis. In de nabijheid der Spoorstraat wordt terstond te huur gevraagd: een Pakhui», of Huisje. AdreeBureau van dit Blad»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2