KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, Wieringen en Anna Pauiownam f No. 3269. Woensdag 15 Juni 1904. 32ste Jaargang. Nieuwstijdingen, De Oorlog in het Oosten. Haal en Smart. Bureau Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct.,fr.p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 A 1 Zondagsblad 37*45 >0.75 11 Modeblad 55 80 0.90 (Mtizik. Bloemlezing 60 85 >0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgeven: BXSKEOïïT Co., te Helder. Bunaui 9i|io«ratra«t. Ad.vertontlên van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewys-exemplaar 2'/i Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend A dvéptentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGEIN IS vóór 30 uur aan het Bureau bezorgd zijn. HELDER, 14 Juni 1904. Donderdag a.s- zal stemming plaats hebben, in het kiesdistrict Helder voor twee leden der Provinciale Staten, De candidaten zyn de heéren G. J. O. D. Dikkers, O. S. Jaring, Th. Terra en S. de Vries Cz. Marinefonds. J.l. Vrijdagavond hield do afdeeling Wil lemsoord van 't Marincfonda", onder presidium van don heer B. Burgers in »'t Centrum" een vergadering. Nadat aéze op de gebruikelijke wijze was geopend en de notulen waren gelezen en goedgekeurd, deelde de voorzitter mede, dat de heer Heeringa als lid en de heer H. Steinroth, als secretaris had bedankt. Met goedvinden van 't Hoofdbestuur, zyn nu aan één persoon de functiën van secretaris en penningmeester opgedragen en wel aan den togenwoordigen penningmeester, den heer R. Mulder. Daarna geschiedde voorlezing van het ver handelde op de algemeene vergadering, die 29 Maart 1.1. te Amsterdam was gehonden en waar de afdeeling Willemsoord vertegen woordigd was door de heeren S. D. Luijtze en Heeringa. In dozo vergadering werden verslagen uitgebracht door secretaris en pen ningmeester, dio goedgekeurd werden een voorstel der afdeeling Willemsoord behandeld, om ook militairen benedon den rang van sergeant zitting te doen nemen in 't Hoofd bestuur, hetwelk met algemeene stemmen op één na werd aangenomen tot leden van verdienste benoemd de hoogedelgestr. heeren W. J. Derx, schout by nacht' én Dr. A. W. M. van. D» venter, dür. off. van gezondheid le kLals plaats voor de volgende algem. vergadering Willemsoord aangewezen; tot ledenvan Hoofdbestuur gekozen, de heeren E. A. J. van Poelvoorde, adjud. onderoff.- schryver, J. J. van Zyl, sergeant-schrijver en H. Staal, serg.-majoor der mariniers en tot plaatsvervangende leden de heeren P. J. Zeven, gep. serg'.-söhryver en J. C. Annyas, gep. opper-konstabelen telegrammen van hulde gezonden aan H. M. de Koningin en aan Z. E. den minister van Marine. Vervolgens word voorgelezen hot verslag van den penningmeester van do afdeeling Willemsoord, waaruit bleek, dat in 1903 door do afdeeling de totale som van f 956 aan ondersteuningen waa toegekend. Nog werd een overzicht gegeven van do bezittingen dor vereeniging. Hieruit bleek, dat op 30 Nov. 1903 in kas was by 't Hoofd bestuur f 190.15 (waaronder een tegoed van 'tDufafonds van f 42.25), by de afdeelingen en correspondenten f 115.93*, gedeponeerd op de spaarbank f 24.02* en aan de Ned. Bank een nominaal bedrag van f 10.200. Naar aanleiding dier verslagen werden door de leden ecnige vragen gedaan, waarop de afgevaardigde, de beer Lujjtze, enkele toe lichtingen gaf on verder hadden besprekingen plaats over financiëelo aangelegenheden het vorige jaar betreffende. Na afloop daarvan werd aan de orde ge steld de verkiezing van een bestuurslid, noodzakelyk wegens het bedanken van den heer Steinroth. Gekozen werd met groote meerderheid van stemmen de heer A. Rob, die zich de benoeming liet welgevallen. Hierna niets meer te behandelen zjjnde, sloot de voorzitter met een opwekking aan de leden, om do bolangen dor Vereeniging te behartigen, de vergadering. Door de tram gedood. Zondagvoormiddag ongeveer 11 uur zou de 11-jarige Jacoba Ger. Joh. Gladbach wonende Polanenstraat 38 te Amsterdam, een boodschap doen op de Marnixstraat nabij het Haarlemmerplein. Zy stak, uit den winkel komende, de tramrails over en bemerkte niet dat de wagen van lya 10 in de onmiddellijke nabijheid was. Het meisje werd door den tramwagen gegrepen en geraakte onder den rand, die juist als veiligheidsmaatregel is aangebracht. Met moeite werd zjj er onder uitgehaald en toen bleek dat ze zoo ernstige kwet suren bekomen had dat de dood reed" was ingetreden. Een paar doctoren snelden toe, doch hun hulp was niet meer noodig. De schrik, die den wagenbestuurder trof, zal hem wel eeuigen tyd beletten dienst te doen. Onschuldig aan het ongeluk, greep hem dit echter zoo aan, dat hy slechts met moeite kon worden weggeleid naar zyu woning. Een groote school volwassen brniu- visschen passeerde Woensdag in noorde lijke richting Stavoren. De dieren keerden vah hun jwlyksoh bezoek aan de Zuider terug naar de Noordzee. Uuu getal bedroeg naar gissing eenige honderden. In het begin van de vorige week had men de school binnenwaarts zien trekken. - Vrjjdag werd met het stoomschip Soerabaya van de Rotterdamsche Lloyd aan de WilhelminakaJe aldaar aangebracht een transport van ongeveer 20 krankzin nigen, meest herstellenden. Om, zoo noodig, hulp te verleenen, waren eenige oppassers, uit Medemblik overgekomen. Deel van dit transport maakten o.m. uit een gewezen marinedokter, een onderwjjzer, een Duit- scher, en gewezen kolonialen. De meeste patiënten werden door hunne familieleden afgehaald en veroorzaakten niet den min- iteh last. Alleen de onderwjjzer moest af gezonderd in zjjn hut gehouden worden, de politie nam den Duitscher onder hare hoede. Een 14-jarige jongen, eenige dagen ge leden door zjjn patroon, den boekverkooper de restauratie van het Haagsche Staats spoorstation, als courantenverkooper op het perron, wegens oneerljjke handelingen ont slagen, kwam Vrijdag aan het station met wraakplannen tegen zyn vroegeren patroon en één der stationeassistenten. Op een gegeveu oogenblik haalde hy een revolver, geladen met 5 patronen, voor den dag. De jongen wist te outauappen, maar wérd door de politie gegrepen en in arrest gesteld. De nieuwe profeet. Het was te verwachten, dat na de ietwat prikkelende beschrijvingen in de bladen, de bijeenkomst die Vrjjdagavond te Rotter dam was aangekondigd door den reverend J. A. Dowie, den nieuwen Elias, wel nieuwsgierigheid zou wekken. Inderdaad liep dan ook de groote Doelenzaal, na om 7 uur te zyn opengesteld, spoedig vol, terwjjl nog een groot aantal menschen biliten kon bljjven staan, daar op order der politie de deur werd gesloten, zoodra het maximum aantal menscheu dat de zaal kon bevatten, bjjeen was. Dat was weinig naar den zin der teleurgestelden, die, ge bruik makende van de gelegenheid dat de deur niet bewaakt werd, deze inliep, om evenwel spoedig door de in vry groot ge tal binnen zijnde politie te worden terug- gtdreven. Zy zyn niet het slechtst al geweest, want zy die een plaatsje hadden weten te veroveren, zyn eigenlyk een ge- heelen avond verveeld. De reverend sprak uatuurljjk Engelscb, dat waarscbjjnljjk door de grootste meerderheid niet kon worden gevolgd, de reverend had alleen den heer Booth Clibborn als tolk ter beschikking, die kenneljjk wel iets van het Hollandsch wist, maar het met zoo onverstoorbaar accent uitsprak, dat het nog minder te begrijpen was dan het EngeLch van Dowie. Velen gingen dan ook gedurende den doodgewonen preek heen onder zooveel geraas, dat de spreker herhaaldelijk om stilte moest verzoeken. Ook werd hem uit het publiek nog de vraag gedaan om een anderen tolk, maar hy zeide daaraan niet te kunnen voldoen. Daar het gestad'g va pt vi''Td het luisteren onmogelijk maak' e, gal de reveiend het ten slotte op, zonder dat hy iets over ziju Zion's rjjk had ver teld. Alleen werd hem bij wjjze van reclame waarschijnlijk nu en dan een telegram gebracht, dat uit Zion heette te komen, en waarin verzocht werd dat hy voor de een of andere zieke zou bidden. Bereid willig werd dan ook daaraan voldaan. Dit was echter het eenige wat herinnerde aan hetgeen te voren omtrent het werken van Dowie wa9 vernomen. Hier was het dus bepaald een mislukto propagandu-avnnd. Berljjn, 10 Juni. Een onbekende heeft eenige revolverschoten gelost op den Rus sischen gezar.t, die door een kogel ernstig aan het hoofd werd gewond. Berljjn, 10 Juni. De pleger van den aanslag op den Russischen gezant is een Roeraeniër, die verschillende klachten by de Russische regeeriog had ingediend, zonder antwoord te ontvangen. Hy heeft zichzelf in handen der justitie gesteld. De gezant verkeert niet in levensgevaar. Ziterdag was het de 50ste verjaar dag van Die Wacht am Rhein Op 11 Juni 1854 namelijk werd te Krefeld het lied van Karl Wilhelm het eerst gezongen by de zilveren bruiloft van den toenmaligen prins-regent van Pruisen, door een Kre- leldsche mannenzangvereeuiging. Maar eeret in den Fransch-Duitschen oorlog kreeg het lied zyn groote beteekenis en zyn componist plukte daar in de eerste plaats de vruchten van in 1871 werd hem een jaargeld van 1000 Thaler toegekend, waarvan by echter slechts twee jaar profiteprde, want den 26 Augustus 1873 overleed hjj reeds in zijn geboortestad Schmalkalden. De strijd tegen de Cunard-lyn breidt zich uit. Om haar groote reizigersverkeer van Liverpool naar Boston te treffen, heeft de Norddeutsche Lloyd bpsloten, reizigers uit alle plaatsen in Engeland voor 2.13.6 Daar Boston te vervoeren. Voorts biedt de Hamburg-Amerikaansche lijn aan, uit Leith, via Hamburg, reizigers voor 2 naar Amerika te brengen. Dit is. ook gericht tegen de Anchor-ljjn en anderen lynen. die Sehotsche reizigers uit de Clyde naar Amerika vervoeren. Uit het Buitenland. In het Engelscho Lagerhuis is by de be handeling der bogrooting voor buitenlandsche Zaken de kwestie van het bestuur van den Cqngo staat weer ter sprake gebracht. Ver schillende .sprekers veroordeelden de wreed heden daar begaan en drongen by do regee ring aan op pogiugen tot verbetering van den toestand. Men herinnere zich hierbij, dat do beschuldiging van wreedheid indertijd door de Belgische Congo-maatschappy beslist werd afgewezen. Do onderstaatssecretaris zeide te hopen, dat 't bestunr van den Congo-staat 't beloofde onderzoek met den mcosten ernst zal verrichten. Hy wees met verontwaardiging af de tegenbeschuldiging als zou Engeland uit eigenbelang handelen. Want, ziet ge, men 1 zegt «lat Engeland nu zoo heel veel niet geelt om die zwartjes, doch dat het daar mot zjjne handelsbetrekkingen niet zoo vlot gaat en dat dit en dit alleen de reden is van do hcr- i haalde protesten. Nu, we weten immers allen te goed dat Engeland ook zoo zachtmoedig j niet is in zijn optreden. Wie spreekt daar van concentratie-kampen I Merkwaardig in verband met bovenstaande, j was de verklaring door de regeeriug afgelegd toen in dezelfde zitting de Macedonische kwestie en het optreden der Turken tegen do ongelukkige Armeniërs ter sprake kwam. Toen heette het, dat men vertrouwen moest stellen in de toezeggingen van den Sultan en dat men niet te veel geloof moest hechten aan de alarmeerende berichten uit Armenië. Hoe die toezeggingen van den Sultan moeten worden opgevat leert ons duideljjk een bericht uit Sofiu. Ken deputatie van Macedonische vluchtelingen verzocht aan de vertegenwoor- digers der vreemde mogendheden te willen bewerken, dut by den terugtocht over de grenzen door hen toezicht zott worden ge houden, opdat do beloofde toezeggingen wer kelijk zouden worden gehouden. Omtrent het optreden der Tnrkscho soldaten tegenover de Armeniërs deelt de „Frft. Ztng.* mee, dat een stadje waarheeu de Armenische bevolking van 45 door brand verwoeste dor- pon gevlucht was, door do Tnrken werd gebombardeerd en ingenomen en dat daarbij duizendeu vrouwen, kinderen on grijsaards werden vermoord. Dit is slechts een staaltje van do vele wreedheden dio bedreven worden. Het Armenische comité in Europa deelt daar omtrent droevige dingen mee. 't Kan niet langer zoo. Do Frnnache gezant by do Portc heeft zich in overeenstemming met de gezan ten van Rusland en Engeland tot don Groot- Vizier gewond om krachtig to protesteoren togen den togenwoordigen toestand in Armenië. 't Is een stap, we geven het toe, maar we geloovcn niet, dat deze stap veel uitwer ken zal. Tegen do Portc moet krachtiger, voul krachtiger opgetreden worden. Protesten neemt hjj voor kennisgeving aan. Een krach tige vloot-demonstratio van do mogendheden in do Tnrksche wateren zou denkei jjk beter werken. Do regeering der Vcrecnigdo Staten vat dc zaak in Marokko zeer ernstig op. Zij stelt den Sul'an verantwoordelijk voor loven en bezitting van de in zjjn land wonende Amerikanen. Zo eischt dat aan den roover Ruïsuli geen losprijs of straffeloosheid zal worden toegezegd, doch dat hy streng zal gestraft worden. Er zal eene straf-expeditio naar Marokko worden gezonden, tenzij Frank rijk, dat liet protectoraat over Marokko heeft, zich met het toedienen der straf belaston wil. Een aantal mariniers zijn to Tanger ontscheept ter bescherming van dc echtgenoote vau den Belgischen gezant, die eene Amerikaanschc is. Uit Tanger wordt gemeld dat de Sultan, bang geworden door do bedreigingen van Amerika, de voorwaarden door Ralsoli gesteld, heeft aangenomen. 't Is Vrijdag in de Franscho kamer weer eens rumoerig geweest. Naar aanleiding van eene interpellatie over do werking van het tarief voor proceskosten, zcidc do minister van Justitie, dat dat tarief onder zijn voorganger gemaakt was. Toen kwam de heer Millerand, die minister was in het vorige kabinet Waldeck-Rousseau zijn vroegeren ambtgenoot verdedigen. Hjj vond tegelijkertijd gelegen heid een scherpen nitval tegen de regeoring te doen. Het kabinet guat geheel op in zyno anti-clericalc politiek, zeide hy, en verwaar loost de sociale wetgeving. Hjj vroeg waar Comhes bleef met zjjn werklieden pensioenen, en somde verschillende andere grieven op tegen het kabinet. Do rcchtcrzydc viel hem heftig bij. Zjj vreest een nieuw gevaar van dit kabinet, dat de onafzetbaarheid der rechters voor 8 maanden wil geschorst kunnen zien. Van de rechter- zjjdo werd CombeB verweten, dat hy een millioen had aangenomen om gunstiger be palingen te stellon voor de orde der Kart- liuizcrs. Tegen dit laatste kwam Combes heftig op. Hjj verklaarde dat hem twee millioen geboden was, doch dat hjj geweigerd had. De eenige fout was, dat hjj iudcrtjjd geen onderzoek had laten instellen naar deze poging tot omkoop. Met zjjne goedkeuring werd besloten een commissie van 33 kamer leden to benoemen om een onderzoek in te stellen. De kamer nam daarna een motie vau vertrouwen in het kubincl aan met 63 stemmen meerderheid. Op den Russischen gezant te Bern is een moordaanslag gepleegd door een verdreven Russisch ingenieur. Gemeenteraad van Texel, gehouden op Zaterdag den Hen Juni 1904. Voorzitter do beer H. W. de Jonchcerc, Burgemeester. Aanwezig 10 loden ufwezig met kennis- goving de hoer Koning. Na opening en het behandelen dor notulen komt aau de orde punt I. Medcdoolingen. Ingekomen stukken. De voorzitter deelt mede u. dat zich voor de betrekking van Go- meontc-Sccretaris 37 sollicitanten hebben aangemeld. B. W. zullen daaruit een tweetal opmaken en dit bij den Raad aanbevelen b. dat op den 19en Mei is ingekomen oen schrjjvcn van den Commissaris der Koningin, meldende de herbenoeming van den heer H. W. do Joncheere tot Burgemeester der Gemeente. Voor ken nisgeving aangenomen. II. Vaststelling suppletoir kohier van Schoolgelden over het lo kwartaal 1901. Vastgesteld tot een bedrag van f 0.30. III. Bogrooting onderhoudskosten van den Waalderweg over 1905. In do vorigo vergadering werd deze bo grooting goedgekeurd, op voorwaarden, dat do afwateringsbuizen bjj de Ruitersplaata beter van kwaliteit en dieper gelegd zullen orden. Het Bestuur der 30 Gem. polders heeft evenwel to kennen gegeven, dat dit bczwuarljjk kan geschieden, doch dat door het graven van greppels verbetering in de afwatering gebracht kan worden. Na eenige besprekingen werd besloten, dit aan genoemd Bestuur over te laten. IV. Ontslag aanvrage van P. Daalder als klokkenist te den Hoorn. Eervol verleend. V. Ontslag-aanvrage van Klazina Daalder als telefoniste tc den Hoorn. Eervol verleend. VI. Verzoek van Maria Johanna Daalder, om to mogen worden benoemd tot telefoniste te den Hoorn. VII. Idem van S. Dogger Cz. te den Hoorn voor diens dochter Cornelia. Deze verzoeken zjjn aangehouden tot de volgende vergadering. VIII. Ontslag-aanvrage van G. A. Hajenius als gemeente-secretaris. Eervol verleend. IXW jjziging der regeling inzake toelating van leerlingen op de school voor M«U. L. O. ie den Burg. 1 De Voorzitter stelt op den voorgrond, dat hot eene wijziging geen reorganisatie moot zjjn. De wjjzigingen zullen hierin bestaan: a. dat op genoemde school kinderen kunnen worden toegelaten, die met vrucht de 5e of 6u klasse dor gowono lagere school hebben doorloopon b. voor kinderen van buiten op bewijs van hun onderwjjzer, dat zjj bedoelde klassen hebben doorgemaakt c. voor kindoren, die huisondcrwjj3 hebben genoten, nu bevredigend onderzoek door het Hoofd der school. Na eenige besprekingen, waarbij bleek, dat de heer Mets genoemde wjjzigingen, in de vorige vergadering voorgesteld, werden boven- staando wijzigingen met algemeene stemmen aangenomen. X. Af- en overschrjjving van posten op do begrooting van het dienstjaur 1308. Deze overschrijvingen zjjn van administra tieven aard on mot algemeene stemmen wordt hot voorstel daartoe goedgekeurd. Het bedrag is f 1571,27. XI. Betalingen uit don post voor Onvoor ziene uitgaven, dienstjaar 1903. Goedgekeurd wordt het voorstel tot betaling van f 814,52 uit genoemdon post. XII. W jjziging begrooting Algomeen Arm bestuur 1903. Aangozion een to kort is gemaakt van f 300 en geene af- en overschrijvingen ge- dunu kunnen worden, werd door hot Bestuur eene andere begrooting ter goedkeuring inge zonden ten bedrage van f 4051, d. i. f 389 meer, dan do vorige begrooting aanwi Nadat de Wethouder C. P. Keijser, tevens Voorzitter van het Algemeen Armbestuur, bovenstaande inlichtingen heeft gegeven, werd do begrooting met algemeene stommen goed gekeurd. Bjj do rondvraag merkt do heer C. Zjjm op, dat door den Raad in beginsel werd be sloten tot aanstelling van een tweeden weg werker, waarin tot heden nog niet is voorzien. Do voorzitter zegt, dat dit voorloopig aan B. en W. word overgelaten tot dat de aan stelling noodig zou zjjn. Voorloopig bedient men zich, zoo noodig, van losse krachten. Niemand der leden verlangde meer het woord. Dt voorzitter sprak daarom een woord van waurdcering tot den weldra naar Goes vortrokkenden gemeente-secretaris, roemde zjjn nauwkeurige», veelom vattenden arbeid, noemde zijn heengaan een verlies voor Texel en sprak beste weiiRcben voor de -toekomst van don hoer Hajenius uit. De heer Hajenius, hot woord bekomen liebhende, dankte den voorzitter voor diens hartoljjke woorden eu voor de vriondeljjkheid medewerking, die hjj steeds van den burgemeester, van de wethouders en ook van Ie overige U-don heeft mogen ondervinden. Hierna werd do vergadering gesloten~en ging men over iu geheime zitting om reclames hoofdelijken omslag en schoolgeld te be handelen. Gemeenteraad van Anna Panlovna, gehouden op Zaterdag II Juni 1901. Voorzitter do Burgemeester, do heer J. Jolles. De heer G. Voldor mot kennisgoving af wezig, wegens ongesteldheid. Nn opening der vergadering door den voor zitter, lezing en goedkeuring dor notnlen, deelt do voorzitter mode, dat deze vergadering is belegd naar aanleiding van een schrjjvofi van God. St., botreflendo het Raadsbesluit tot het aangaan van eene leening, ter voor ziening in kasgeld. Ged. SU kunnen dat be sluit niet goedkeuren, omdat niet voorgesteld is het maximum van de te betalen rente. De voorzitter stelt voor 5 vast te stellen, wat do heer Rczelman wenacht te verhoogen tot 5'/b Dit laatste bedrag wordt voetgestel*!. Do voorzitter doolt medo, dat Ged. St. het raadsbesluit tot aankoop van bouwterrein voor het postkantoor hobbon goedgekeurd. Voor kennisgeving aangenomen. Bjj de rondvraag vestigt de heer van Mullutn do uandaeht op don slochteu toestand van hot hek bjj do begraafplaats. Do voor zitter zal den opzichter biermede in kennis stellen. Dc beer Rezelman spreekt over de subsidie voor de tram. Het gcwjjaigdo plan doet do kosten van aanleg verminderen. Zal de Raad nu nog do verleende subsidie geheel toestaan'-' l)e heer van Mullcm acht de tram voor (leze Gemeente niet van algemeen belang eu hoopt dat de train zal komen langs de Kleine Bluis. De heeren Bakker en do Graaf merken op dat deze zaak geconvoceerd had moeten wor den. Na nog eenige bespreking wordt besloten, het vroeger genomen besluit to handhaven. Hierna sluiting. De Külu Ztg. schat thans de gebeele sterkte van de oprukkende Japanner» (die bjj Port Arthur van het tweede legercorps niet meegerekend) op 160-000 man met 288 kanonnen benevens een zelfstandige brigade artillerie met 144 kanonnen, zware artillerie van het veldleger en een zelf standige brigade ruitery. De stemming onder het Russisch» volk. Uit Russische kringen wordt aan de Köln. Ztg. geschreven dat de ontstemming ouder het denkende gedeelte van de natie gestadig aan het toenemen is. Da per» doet er aan mee en zelfs trouwe, con»er- vatieve organen als de Grasjdanin en de Swjet kunnen hun ergenis aauwelyk» ver bijten. Liberale bladen, als het Nowoje Wremja en de Birsjewjja, gaan nog ver der. Zjj veroorloven zich, meer of minder duidelyk, op de noodzakelijkheid van her vormingen te wyzen, welke het Russische volk stem in het kapittel verschaffen. Al- le'wege hoort men de verwachting uiten dat na den oorlog die hervormingen ver wezenlijkt zullen worden. Onlangs i" ook een oproeping vaneen constitutionalisten-groep" verspreid, welke aldus begint: vDe kortzichtige ea zelf zuchtige politiek van een onverantwoorde- ljjko regeeriug heeft, zonder de toestem ming van het volk, ja zelfs tegen zyn wil, Rusland voor eeu bloedige beslissing ge plaatst. Het Russische volk zal natuurlyk FEUILLETON. 30.) ,Mjj goed', antwoordde do kamenier geou. wend. Doch maak zooveel haast als mogelyk Is met den drank voor mevronw'. .Pas op, nu zal je oen grap zien», fluis terde Fm», de bediende, geheimzinnig glim lachende tot het kamermeisje Jenny. Wanneer de oude nog iets drinkt, valt zjj in slaap, of ik mag hier niet getond van daan komen. Zjj kan nu het'hoofd niet moor recht houden*. Jenny giebelde en do bediende gaf mot zeld zame dienstvaardigheid gehoor aan den wenk ▼eb Nanette, die op een groot glas warmen wjjn wees. ,In Rusland zullen sjj wel wat verdragon kunnen. Zal ik er nog een paar druppols arak bij doe.?- vroeg hjj. •Mjjneuthalve 1* antwoordde de keuken meid, die haar opmerkzaamheid weer op wat andera gevestigd had. Prisea zette het glas aan do lippen en deed een finken teug. Wat sterk» mom pelde zjj, •maar dat geeft kracht. Prisea dronk nog een teug en toen de bediende io het kamertje gluurde zag hjj, dat Prisea, '1 op den arm geleund, vast was in- Op dit oogenblik vloog kuetterend een vuurpyl de lucht in. Het vuurwerk had een «anvang genomen. Het feest had zjjn hoogste punt bereikt. Onder het knetteren dor vuurpjjlen mengde zich het knallen der champaguckurkcn en in de verte hoorde men de klanken der muziek. De gloeiende kogels van het vuurwerk ver anderden telkens; nu waren het stralende bloemenkransen, dan fonkelende kronen, die wedjjverden met don glans der sterren en weerkaatsten in den stillen, helderen vjjvor, terwijl de veelkleurige lampen een toover- achtig en toch zacht licht verspreidden over het gansche park. Daar vertoonde zich plotseling een heldere, purperroocle weerschjjn en een verzengende vonkenregen viel op het plein voor het slot. Aan het venstor van de oude zaal lekte do vlam, asch dwarrelde omhoog en zonk dan weer op de geurende bloembedden. Het vrooljjke lachen, hot zacht gefluister, de uitroepen van bewondering veranderden plotseling in een schreeuw van ontzetting. Do oude zaal staat io brand', klonk hut fZie, io djo k»m«fr wordt het ook En daar ook! Draagt een rockoloozo hand hot verderf van kamer tot kamer of verbreidt zich bot vuur met zulk een ver bazende snelheid?* .Om Gods wil, hot kindBreng het kind naar buitenl' schreeuwde Constance. ,En mjjn moeder Red haar Wees bedaard riep Gisbert. Wjj zullen het vuur wel meester worden. Do gordjjnen sclqjncn in brand te zjjn geraakt. Vlug aan het werkGeef het signaalEn thans vóór alles bet kind on dc zieke dame uit het huis gehaald Bljjf hier, Constance. Gjj kunt toch niet helppn.' «Neen, neenDe angst doodt mij 1 Koert 1 Koert! Waar bljjft Hanno met hem Waarom brengt zjj hem niet hierheen? Is haar mis schien de weg versperd »Zjj stond zoooven daar achter het bosclyo riep oen bediendo in het voorbjj jjlen. I .Groote GodZij heeft het kind alleen gelaten.* J Alles stormde op het slot toe. Daar kwam j de kindermeid, bleek, handenwringend on jammerend aanhollen. De barones wankelt. .Dood?' klonk hot steunend op haar lippen. Neen laten wjj hopen van niet ar het bedje, waarin hjj rustig sluimerde, is leeg.' «Dus heeft reeds iemand het kind uit het huis gedragen!* riep de Vrjjheer. «Wie was dat ?- Niemand meldde zich aanGisbert en hot dcol van het personeel on de gasten trachtten to dringen door don dikken rook, die reeds de trap bjjna onzichtbaar maakte. Plotseling werd de deur van het kamortjo naast de keuken open geworpen. Verblind dpor het helle licht, kwam Prisea naar buiten waggelen. Zjj scheen to gelooven, dat zjj droomde, doch bij de eerste woorden, dio zij vernam, verdween de verdooving, die haar zuiver omvangen hield om plaats to maken voor do ontzettende waarheid. .Houdt mjj niet tegen!* schreeuwde zij alles uit den weg stootende. .Ik moet haar na ik moet haar zoeken. Vervloekt zjj ieders nieuwsgierigheid. Wie hoeft de waanzinnige uit haar kamer gelaten .De waanzinnige?" klonk het als een vrce- seljjko echo van alle zijden. Prisea hoorde niets meer. Bjjna stikkend door den rook, wrong zjj zich door de mannen, de trap op, dikwjjls tcruggestooten cn vol twjjfoling trach tende zich een weg te banen. Doch er was niet aan doordringen te denken. De zwarte rook hulde alles in diepe duisternis en de lucht werd zoo heet, ah» bovond men zich in het binnenste vau den Vcsuvius. Naar benedenWjj moeten den corridor langs 1" beval de Vrjjheer en nu drong dc massa weg naar den uitgang. Rondom hoorde men hot knetteren der vlammen, hot angst geschreeuw van de bui'enstaanden. wanneer weer oen nieuwe vuurkolom zich verhief. Met verzengde haren en het gelaat zwart van den rook k»am de heer von Hohenfels en zijn begeleider juist naar buiten, toon de gebrek kige ingerichte brandweer aankwam. Daar klonk oen kreet door do lucht, die ieder door merg en boen drong. Met wjjd geopende oogen staarde de jonge barones naar boven, de eene hand uitgestrekt, do andere woelend in de haren. .Daar Daar stamelde zjj, mei half Verlamde tong. Een vreeseljjk gezicht I Aan de hooge, geopende boogven - sters van do tweede verdieping stond een vrouw, wier gansche goAtalte gehuld was in oen wit laken, dat zjj zich over het hoofd had geworpen. Slechts hot verwrongen gelaat eu de handen waren zichtbaar. Zjj klauterde op de balustrade en stiet geluiden uit, die nu als jubeltonen klonken, dan als eeu wild weeklagen. In de armen hield zjj een kind. Als had do toverstaf eoner booze fee al wat leefdo plotseling in steen veranderd, zoo bowegcnloos en zwijgend bleef de menigte staan. Niemand waagde bet een beweging te maken. Men vreesde, do waanzinnige daardoor te prikkelen en tot het uiterste te drjjven. Slechts Prisea lag op dc knieën, prevelde gebeden en zuchtte: .O God, vergeef mjj mjjn leugen en erbarm u over mjj." Ziet, welk een zoenoffer 1" riep «io krank zinnige in geestvervoering; toen sprong zjj weer terug ia de kamer. Dau was ook de verlamming der menigte gaweken en oen deel dor brandweer drong het gebouw binnen. liet gevaar groeide van minuut tot minuut aan en daarbjj bleef Constance met onver- zetteljjkcn wil bjj haar besluit, om de zoekenden to volgen. Te vergeefs verzocht Gisbert haar, achter te bljjven te vergeefs beval hjj het huur. Zjj week niet. Als jjzeren schroeven omklemden haar blecke handen zjjn arm. Hij was genoodzaakt de half inuchtolqoze mee te sleepen, wanneer hjj haar wilde lieletlen in zinncloozc opgewondenheid blindelings voor waarts te jjlen en het oigen loven geheel doelloos to wagen. Zjj had alle zclfbehocr- aching verloren zjj had slechts con gedachte dat zjj het spoor van haar moest volgen, al was het ook midden in den vlammengloed. Nu kruipend, dan gebukt looponde, bereikte men cindeljjk de tweede verdieping, doch van mevrouw von Arnheim was geen spoor to on;dokken. De waanzinnige scheen t« vluchten voor hel vuur, dat zjj zelf had aan gestoken. W«Hr zon men haar zoeken? In welke der vele kamers en gangen tnucht zjj zich bevinden Daarbjj kwam nog, dat do brandweer niet voldoendu geoefend was en dut het haar aan een goede leiding ontbrak. •Ik slik*, steunde plotseling Constance. .Die rook Dio rook* Do Vrjjheer ving haar op in zjjn armen en droeg haar weg over vorkoolde, gloeiende puinhoopen, beur haar on haar kleederon zooveel mogeljjk beschermend tegen dc von ken. Zelf bjjna verdoofd cn in zjjn bewegin gen gehinderd door den last, bereikte hjj slechts met moeito den uitgang. Toen de koele nachtlucht om haar slapen waaide, kwam de jongo vrouw weer tot bewustzjja on wilde weer, vertwjjfelend den naam van haar kind roepende, in het huis jjlen. Daar klonk plotseling een luid gekraak; een deel van den zoldor der oiuie zaal was ingestort. Unmiddolijjk daarop hoorde men een schellen lach en zog men een witte ge stalte door con der vertrekken sluipen, dat ook reeds door hot vuur was aangetast eu op het balcon versch jjnen. Hot was de krank zinnige, dio nog altjjd den kloincn Koert aan de borst hield gedrukt. Een windvlaag dreef do vlammo'i juist in haar richtingzjj lekten rec«ls do beide vrouwengestalten, op wior gulKigcn nok het balcon rustte. Do ongelukkig© stiet een ontzettend angatgoechreeuw uit en liep uls oen wild dier heon en weer, van tyd tot tjjd stil houdende om met scholle Btem te roepon: «Ziet, welk een zoenotter I Dat is dc heilige, alles louterende glood Vertwijfelend wrong Constance do handen en jammerde: Nader haar niet, of zjj stort met hot kind in do vlammen. O, God, bespaar mjjn lieveling, en ik aal een undere, een betore worden. Geen dwaze, zondige ge dachte zal moer ruimte vinden in mijn zjol!» Do waanzinnigo was bljjven staan en staarde met fonkelenden blik naar de langzaam lerng- wjjkondo menigte. Zjj scheen to mecnen, dat haar blik een verlammontje werking uitoefende on dat haar bewegingloosheid dio der anderen ten gcvolgo had. Bljjf zoo onbewocglyk staan riep iemand met gedempte stom en toch op beveloudcn toon. .Geheel on al onbcweogljjk En houdt haar scherp in het oog .Hans Kainer onze vroegwo comman dant fluisterden de lieden tot elkaar. •Die weet het! Doet, wat hjj zegt.* Kainer stond zoo, dat de krankzinnige ham niet zien kon. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1