G. J. 0. D. ME G S. JARING ADVERTENTIEN Zeevaartschool V acciuatie. „Hieuw keren". AGENT-BÓDÉ. 2 a 3 COMMENSAALS. allu daaruit voortvloeiende plichten ver vullen, maar niet door Byzantjjnsche on- derdanighi.-idsbetuigirigpn, niet door chau vinistische vallen. Wy hopen dat dit jaar van ondergane beproevingen niet zonder gevolgen voor de versterking van het po litieke zelfbewustzijn van Rusland zal bljjven, enz. Het nieuwe Rueeitche eekader. In een Russisch marineblad wordt het vraagstuk aan een studie onderworpen van het uitzenden van de Kroonstadvloot naar het Verre Oosten. Daurbjj is de schrjjver gestuit op tal van bezwaren. De afstand is 12700 rnjjl, waarvoor, om zoo zuinig mogeljjk te stoken, een snelheid van 10 knoopen wordt aangenomen, hetgeen de reis 63 dagen zou doen duren. Aan kolen- voorraad is 961 ton steenkool noodig per etmaal, plus 215 ton voor de begeleidende transportschepen, bg elkaar dus voor de heele reis 64.478 tons. Men neemt aan dat de kolenreservoirs 12 893 tons kunnen bevatten, zoodat de transportschepen 51.583 tons moeten meenemendaarvoor heeft men 11 schepen van 11 000 ton, of 34 schepen van 8000 ton noodig, terwjjl de kosten zullen zijn ongeveer 3 millioen roebel. Hot overladen in volle zee wordt berekend op 2579 uur arbeid, hetgeen den duur der reis nog meer zal verlengen. Marine en Leger. Ilr. Ms. .DeRuyter* en Hertog Hendrik zjju Maandag 1.1. weder van l^eith vertrokken. Bjj de buitendienstelling van Hr. Ms. Fries land* op 14 deior werden van dien bodem op uonuctiviteit gesteld, na liet verstrijken van liet voorgeschreven verlof, de machinisten II. (i. M. de Vries. G. C. van Waohem, J. van Eek, F. II. Heukeltnan, M. Ouwchand, W. C. Ouwehand en P. D. Whitlau. Overgeplaatst werden hoofdmacliinist 1). J. Menke op Hr. Ms. «Van Speyk", machinist A. C. van der Haagen en adjunct-machinisten E. F. Maas en A. C. van der Harst op Hr. Ms. tEvortsen», adjunct-machinist K. Tjehbes op Hr. Ms. Merva®, C. A. Verharen op Hr. Ms. «Bulgia', J. H. Klingen op Hr. Ma. Isala» en W. F. Knoppers op Hr. Ms. «Reinier Claeszcn", stoker-majoor F. van Heek en sergt-stokers J. R. Kappetyn, J. NV. Klap- meyer en J. J. do Visser op Hr. Ms. .Marnix*. schipper J. 11. Carlee, bootslieden J. W. Duvidsen en M. F. Bommel, sorgt.-timmerman G. J. van Essen en sergt.-ziekonverpleger C. Winter op hel wachtschip te Amsterdam, sergt-ziekcnverpleger P. van der Volden op het wachtschip 'e Heüevoetsluis, torpedomaker- majoor W. Hendrikse en sergt.-torpedomaker J. W. Martens op Hr. Ms. .Marnix", boots lieden M. G. .lansen, A. Kersbergen, J. F. Franehimon en W. Smit, opper-konstabel W. van Oosten, sergt.-konstahel NV.G. Valkenburg on II. do Bio, Bergt.-bottelier VV. F. Wien- liovon, schrijver-majoor E. G. W. Schmitt en sorgt-schryvor» D. H. Steinroth en K. P. van Geelen op Hr. Ms. wachtschip te Willemsoord. Verder zyn overgeplaatst op 21 Juni a.s. van Hr. Ms. »Evcrtson' op do »Geop«, adjunct- machinist A. J. Lindeman en op Hr. Ms. «Bellooa* adjunct-machinist G. J. do Groot, van de Bollona" op de .Gier*, adspirant- machinist N. van der Harst, van de -Gior' op hot wachtschip alhier, do adsp.- machinist W. C. Gort cd van do «Geep" op idem, adsp.- machinist W. H. Weiter. Stoomvaartberichten. Het stoomschip •Oranje, arriv. 11 Juni van Amst. te Batavia. Het stoomschip •Timor', van Batavia n. Amst., vertr. 10 Jnn van Marseillo. Het stoomschip .Soembawu' van Amst. n. Batavia, arriv. 11 Juni te La Pallicc. Het stoomschip Koning Willom 1I<, van Amst. n. Batavia, pass. 11 Juni Periin. Het stoomschip •Soombawa», v. Amst. n. Batavia, vertr. 12 Juni van La 1'allice. Hot stoomschip .Bali," v. Batavia n. Amst., arriv. 12 Jnni to Snoz. Het stoomschip «Koningin Regentes," v. Ba tavia n. Amst., pass. 12 Juni Perim. Het stoomschip «Koningin Wilhclmina,' v. Batavia n. Amst., pass. 12 Juni Ouussant. Marktberichten. Alkmaar, 11 Jnni. Aangevoerd 24 paarden i 80 k 800, 29 koeien en oasen i 120 265, 86 nuchtere kalveren f 12 ft 24, 0 v. kal voren f ,95 iuagero schapt f 15 k 25, 44 magere varkens f 14 17, 178 biggen f 7k 11—7 bokken f 8 k 6, 6 kleine bokjes f 0.50 it 0.70, boter (hoogst botaaldo prjja 65 ct., gemiddelde prys 57® ct.. laagst betaalde prys 50 ct-, aange voerd 7052 kop, kipeicrcn 13.— en f 8.50, eenden dito 1 8.por 100, 818 lammeren f 10 k 1&. Hoorn, 11 Juni. Tarwo f 7.it 9.- rogge f 0.k 0.gerst f 4.25 k 4.75 haver f 8.50 k 8.75, witte erwten f k groene id. f 12.k 15.grauwe id. f k vale id. f k f bruine boonen f 10.k 14.karweizaad f 10.60 k mosterdzaad 1 18.50 k 13 paarden I 100 k 150, 17 koeien t 170 k 280, 490 schapen f26.k 30, 118 lammeren f II.— k 18.—17 kalveren f 10 k 18,0 var kens I k129 biggen f 5.k9 kipeieren f 8.25 k 8.50, 3675 kop botor 55 k 60 ct. p. kop. Visscherijborichten. Nieuwcdicp, 10 Juni. Anngcbrucht iloor 50 korden 10 tot 90 «tuks groots t->»g per «tuk 00 s 05 cent, 20 tot 80 middelm- toug p. ut. 25 80 cent, S0 lot 100 «tuks Id.inc tong p st. 8 n 10 cent. «tuk» tar bot p. st f 8,60 f 4.50, 1 tot 0 inaud kleine ichol p. in- i 9 s f 8,50. 1 tot 4 maak schar p. ra. t 1,86 f 1,60. 11 Jusi. Van Tsxelsss» «n vletten 80 itok» rog per ■tuk 65 a 70 oent. 85 korde» met 10 tot 30 ituk» groots long p it 60 a 70 nat, 20 tot 100 middalm. tong p at. 25 a 80 eant, 20 tot 100 middslm. tong p »t. 25 a 30 rent, SO tot 100 kleine tong p st 8 a H> cent, 1 tot 6 «tak» rog p it. 70 cent. 4 «lok» tarbot p. »t. f t 6, 2 tot 7 mand kleine echol p. iu. f 2,80 a f 4. 1 tot 6 mand ich*r p ra, f 1,50 aft. 18 Juni. 60 tal baring por UI f 1.75 u f 2. Burgerlijke stand gent. Helder, 1018 Juni. BEVALLEND. Fuinbroek—Ramlor, c. D. l^uikKatoen, s. G. Mattbyssen—Bakker, d. M. Tuitbof— Hocquó, z. A. C. Vo ons tra Hocnné. d. OVERLEDENN. Schenk, 13 innd. S. Dol, 7 jaar. K. Heykoop—van Brodomdo, 68 jaar. A. Möls, 63jaar. ll.Gomes, Bojaar. Burgerlijke stand gem. Texel, vun 4 tot on mot 10 Juni 1904. GEBOREN Jan, z. v. Hendrik Koopman en Grietje Selzer (Burgen), Anna Maria Marlha, d. v. Androas Kan on Margarotha Jacoba van Elburg (den Burg,) Elisaboth Johanna d. v. Simon Gicles cn Trjjntjo Hin (don Hoorn.) ONDERTROUWDDouwe Geus en Frouw- tje Geus (den Burg), IJsbrand Koppen (Oos- tcrend) on Leentjo Buys (de Cockedorp). GETROUWD Pioter Daalder (den Hoorn) en Jannetje Cornelia Dros (Oosterend). OVERLEDEN Aagje Dros, oud 75 jaren, geb. met Jacob Koning (Ondesohild.) Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-Indiê Verwndingsweg. Datum der ter poet-betorg. via Amaterdam j 17 Jnni p, zeepost via llotterdum 24 p. Holl. mail via Genua 14 en 28 p. HolL mail via Maraailla 21 Jnni p. Franaeba mail via Msrsellle Naar Palembang, Riuuw, llanka Billiton aa Z. W. j i A(d. van Borneo, via Urindiai til via Genua au da Ooatkut 1 a/b Poatk. 7.— 'aav. 7.av. 7.'aav. 8.80'anam 7.'eav. ail via Urindiai p. Holl, mail via Genua p. Duitache mail via Na|«l»*) Alleen naar Atjeh, Sumatra'a Ooatkoat, Rionw, bunks, Billiton en Z.-W. Afd. vnu 1 Het overige gedeelte vnn Ned. Ooat-Indiè op verlengau der afzenden via Napela 8.80'amor 7 'e av. 11.80'smor Naar Guyana Suriname i 28 Jnnil 7.— 'e 20 Juni 7.- 14 en 28 Jnnil 7.—'eav elke. Lhnsdag enVrgdag "-80 14 an 26 Juni 7.—'eav. r Engeland p. mail via St Nazaire 7 Jalij 7. Naar CuragaoBonair f. en Aruba: p. zeepost via Amaterdam p. mail via Soutbampton p. muil via Hamburg (alleen op verlangen der A'aa»* St. Martin, St. Euttatius en Saba l p. zei-post via Amsterdam |14 en 28 Juuil 7.'i p. mail over Engeland 20 Juni| 7.'aav. Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonie on Transvaal: eiken Vrydag, 3.30 'e nam. Voor Hr. Ms. «Nautilus" naar Las Palm as (Gran Canaria) 17, 25 on 28 Juni, 7.uur 's av. Voor Hr. Ms. «Hertog Hendrik en .Do Buy tor» naar Drouthoin tot en met 25 Juni, dugelyks 3.30 's nam. Vervolg der berichten. In de I.l. Zaterdag gthoudea ver gadering der afdeeling Heller der S.D.A.P. werd op voorstel van 't bestuur de vol- geide motie aangenomen: «Het bestuur der afd. Beider S.D.A.P. enz. van meening dat bjj de a. s. verkie zingen voor de Provinciale Staten dient stelling te worden genomen tegen het ultra behoudend karakter van ons kerkeljjk Kabinet, dat het aantal stemmen behoort te zyn een graadmeter van den afkeer van 't reactionair streven van dr. Kujjper en zijne partg, en dus ook daar dieut te worden gestemd, waar niet zelfstandig wordt op getreden of geen direct gevaar dreigt, wekt hare leden en geestverwanten op a. s. Donderdag hun stem uit te brengen op de liberale caudidateu, de hoeren Dikkers en Jaring." Op het Zondag 1.1. gehouden concours te Zaandam, behaalde Helders Harmo- niekapel", in de 3e afdeeling Harmonie, den 2en prys met 47 puuten. 'fcWas gisterenavond bg de aankomst van den trein van 7 uur een heele drakte bg het station. De inuziekvereeniging «Winnubst* onder- afdeeling van den Ned. R.-K. Volksbond alhier, keerde toen terug van hetconcourB te Zaandam, waar zg Zondag in de afd. «Fanfare* een tweeden prya behaalde. Een deputatie van het afdeelingsbestuur was met het Boudsvaandel en het vaandel der Bouwvaknldeuling in het stationsge bouw aanwezig. Daar werd de gelauwerde vereeniging verwelkomd namens de Bondsaf- deeling door den vice-voorz. den heer Bee- naerts. Een fraaie lauwerkrans werd aange boden en aan Winnubst's vaandel gehecht. Onder 't spelen van een paar vrooljjke marscben trok toen de stoet, gevolgd door eene talrjjke menigte naar 't Bondsgebouw. Hier werd >Winnubst< op het tooneel ontvangen en hartelijk gelukgewenscht met de behaalde zege. De heer Jb. Ter Hall, directeur der vereeniging werd warme hulde gebracht voor zgne uitstekende leiding, die mede oorzaak was dat >Win- nubst< in 4 jaar tgds reeds 3 medailles behaalde. De president der vereeniging, de heer Adr. v. Gessel, dankte voor de gulle en hartelgke ontvangst en wees met vol doening op het feit, dat de Zuster-ver- eeniging Helder's Harmoniekapel* in de afd. Harmonie insgelgks een zilveren medaille behaalde. Na afloop der ofliciëele plechtigheid bleef men nog een uurtje gezellig byeen. De zilveren medaille», die a.s. Zondag door hot Bestuur van «Volksweerbaarheid" aan de winnende voetbalclubs zullen wor den uitgereikt, zgn deze week te bezichti- gen in een der uitstalkasten van den heer L M. Manikus, Kanaalweg, alhier. J. 1. Zondag, zou op het Galgenveld te Huisduinen de laatste Voetbalwedstrijd tusscheu de clubs >H. G. I.< en >H. B. S. I* gespeeld worden, doch wegens verhindering van bet muziekkorps dat den wedstrijd met eenige nummers zou opluisteren, werd deze match uitgesteld tot a. s. Zondag. Hiervoor inplaats werd een gewone wed strijd gehouden tusschen de clnbs >Con- cirdia* (Adelborsten) en >11. B. S. I* die reeds meermalen tegen olkaar uitgekomen zgn. Deze kamp was weer bgzoudor iuterea- santhet spel der adelborsten was uit stekend en >H. B. S.« speelde ook goed. Doch daar eerstgenoemde club aanmer kelijk sterker was dan de laatste, werd >H B. S.c dan ook totaal verslagen, zg verloor n. 1. met 11 1. De adelborsten maakten voor imlftiui»*, toen zg met wind mee speelden 8 en daarna met tegenwind de andere 3 punten. Zondagmorgen omstreeks 8 nur ver spreidde zich hier het eerucht, dat er in de broodfabriek »D«j Volharding* in de Kuiperstraat brand was ontstaan. Het bleek weldra, dat het gerucht waarheid bevatte en daar de brand zich in den beginne ernstig liet aanzien, vreesde men in deze buurt het ergste. Spoedig waren dan ook de brandspuiten van het Molenplein en van de Kerkgracht bg het bedreigde per-, ceel, waarvan alleen de eerste slechts water behoefde te geven, om den brand in den aanvang te stuiten. De werkzaamheden in de fabriek konden dan ook hare gewone verloop hebben. De brandschade is zeer gering, de waterschade daarentegen nog al belangrjjk. De oorzaak wordt toege schreven aan het broeien van vochtige turf, die boven een oven te drogen was gelegd en in de vlam geraakte. Hedenmorgen is het loggerschip De goede Verwachting*, gebouwd op de werf >De Lastdrager* voor rekening van de heeren Bok en Kolster, om zgn eerste reis te ondernemen, naar zee gegaan ter haring vangst. Wjj wenschen, dat het schip aan de goede verwachting van reeders en beman ning voldoet en de onderneming met veel succes bekroond wordt. Aanstaanden Donderdag, 1G Juni, hoopt de heer J. Faber, scheepsbeschietcr op 's Rgks werf alhier, den dag te her denken, waarop hg voor 50 jaar op ge noemde werf in dienst trad. Wjj vernemen, dat de groote of slagschepen van het Duitsche eskader dat in Juli in verschillende havens van ons land verwacht wordt en welke bestemd zjjn voor IJmuiden, niet Amsterdam zullen bezoeken. Alleen een torpedo-flottilje zal naur de hoofdstad opstoomeu en aldaar eenige dagen ter reede liggen. De kommandant der vlootmacbt zal met officieren van zgn état-major op een der dagen naar den Haag gaan om zgn op wachting aan den minister van marine te maken. Texel, 13 Juni. De afdeeling «Texel" van het Ned. On- derw. Genootschap heeft Zaterdag j.l. haar 60-jarig beBtaan in eene eenigszins feeste lijke bijeenkomst herdacht. Aangezien eenige der leden treurige huiselijke om standigheden hebben, was de feestviering zeer bescheiden. De handelsvereeniging «Wilhelmina" heeft tot haren Secretaris herkozen de heer M. Timmer. Tot Commissaris werd geko zen de heer A. Ellen ter vervanging van den heer S. Plaatsman, die niet herkies baar was. De vereeniging heeft dit Beizoen voor- deelig gewerkt en kan een belangrijk be drag onder hare leden verdeelen. Wieringen. De uitslag van de door het Gemeente bestuur gehouden h«rbesteding op Zaterdag j. 1. is als volgt Het maken van een jjzeren hek om een deel der begraafplaats te Hippolytushoef, twee inschrijversG. Timmerman voor f 390 en P. Lujjt voor f 334.50. Het maken van twee grindhokken. twee inschrijvers: G. Timmerman voor f340 en J. Hegeman voor f 325. Aan de beide laagste inschrgvers is het werk gegund. De muziek vereeniging «Harmonie* alhier behaalde op het Zondag j. 1. te Zaandam gehouden concours in de 3e afdeeling den 3en prjjs met 40 punten. Ahds Paulowna. Zaterdagavond vergaderde in .Voerburg* 't Departement Anna Paulownu van de Maat schappij tot Nut van 't Algemeen. Do voorzitter opende de vergadering, de notulen werden gelezen en goedgekeurd. De voorzitter de?lde mede, dat het Hoofd bestuur het besluit van do vorige vergadering, betreffende het zenden van afgevaardigden, niet heeft goedgekeurd, als in strjjd met de Wet. Besloten wordt genoemd besluit in te trekken. De Commissie tot wetswjjzing rapporteert bjj monde van don heer van Krevelen dat zjj geeno wjjziging voorstelt, doch wjjst op art. 45, waarin de verkiezing vun halen voor 't Hoofdbestuur wordt vastgesteld. Na be spreking wordt het echter ongewjjzigd ge laten. Do heer Rezelman stelt voor art. 22 te lozen als volgt«Elk Departement wordt op do Algemeene Vergadering vertegenwoor digd door 1 of 2 leden". Na bespreking wordt dit voorstel aange nomen met 5 tegen 4 stemmen, 1 blanco. In de plaats van don heer E. E. Stoel, die als commissaris van de spaarbank hoeft be dankt, wordt gekozen de heer G. H. Geerligs, met op 1 na algemeene stemmen. Den heer Stoel zal een brief van dankbetuiging worden gezonden. Van den heer Van Krevelen is een brief ingekomen, behelzende het verzoek om goldeljjkon steun voor de gezinsverpleging. In de volgende vergadering zul hierover be slist worden. Nadat nog de heer A. de Graaf als lid ia voorgesteld, werd do vergadering door den voorzitter gesloten. In den West-Polder zal op den dag voor do kermis worden gehouden eene harddraverij mot paarden onder den man en eene hard- dravery mot liitten voor tweewieligo rjjtuigen. Tot commissieleden zyn gekozen de heeren A. Bui, J. v. d. Ham, A. A. Bouwer, A. Noordormccr, H. Lelie en R. Schouwvliegcr. Als iets nieuws op het gebied van verkiezingsreclame wordt ons medegedeeld, dat in het kiesdistrict Ridderkerk duizen den doosjes met lucifers zgn verspreid, waarop gedrukt staat eene aansporing om op 17 Juni a.s. de stem uit te brengen op P. F. van Sljjpe en A. van der Poest Clement. Ingezonaen. Geachte Redactie! Vergun ons naar aanleiding van hetgeen .Extra Tij ding" geschreven heeft over het «tellen onzar candi- daten «ene kleine toelichting-te geren; later hopen «a date laak in deu breede uit oen to tatton in de «Vrija Woatfriea". Hat bcztnnr wat van oordeel, dat het plicht aas ook een katholiek eandidaal te stellen. l)c Christe lijke partijen werken over geheal Noord-Holland aamea eu heloten in den Helder een Anli-Rerolutioneir en een Roomtrh-Katlioliek caodideat t« atellan. Alle kiee- rnigingen hebben dit plan goedgekeurd, alleen de nurh-ktlholieke kieaverocnigiag alhier besloot geen caudidaat te atollen. Dat waa haar recht. Het bestuur den Kond rau Roomach-Katholieke kieavereeni- gfngcn adviseerde echter om de ovenenkomst te hon den. Dit advies berust op de OTarwewing, dat het be lang der pertij in de provincie geat boven het inzicht van erna plaatselijke kiesvereemgiog. Op advies van Mr Thjjsien. ja op aanraden van de katholieke leiders en voormannen in Noord-Hullaud bealoton wy, om den heer Terra als Katholiek te candidceren. Laten de katholieke kirters zich niet doen mialaiden ior het praatje, dat de beer Tarra de eandidatunr niet aanvaardt, want men kan er raat op rekenan. dat hij, aoo hij gekozen wordt, beslist niet zal bodanken, maar zijn aetel ral innemen in de Staten. Bovendien ia bet geheel onwaar, dat Mr de Vries nitto vnn zijne candidatoor afwist; iu tegendeel heeft hij togen den heer Staalman gezegd aan het Frov. Comité vrijheid gegeven te habbcn om zijn naani tl» candidaat to gebruiken. Zij dra kort- toelichting voorloopig voldoende. Namens bat Raatunr dar Centr. Antirev. ki g 1864. 16 JUNI. 1904. j Op Donderdag den 16 Juni i 'JkJ a. s. hoopt onze collega J FABER, Scheepsbeschieter bjj 's Rjjkswerf j «fcsi alhier, den dag te herdenken 1 ^3 waarop bjj voor 50-jaren als leerling op die inrichting werd 2?' geplaatst. Dat deze dag voor hem en voor zgn kameraden niet onopgemerkt voor bg moge gaan is de wensch van de Scheepsbeschieters en J&j Blokmakers. Helder, 14 Juni 1904. Zoo de Heere wil en zg leven hopen onze geliefde Ouders I K0RS DEKKER Sr. en PETRONELLA V. D. VELDE. den 25 Juni a. 8. den dag te t herdenken waarop zg vóór 30 r jaar in den Echt werden ver bonden. 1 Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, i K DEKKER Jr. I W. DEKKER-Kluun. A. KLIJNEN—Dikker i W. J. KLIJNEN. I J. DEKKER. A. DEKKER. Pa DEKKER. PETRONELLA KLUNEN. JOHAN KLUNEN WILHELMINA KLUNEN. KORS KLIJNEN. IJmuiden, 11 Juni 1904. 3! 26-jarige Echtferieniging. Den 19den Jnni a.s. hopen 2? onze geliefde Ouders KAREL FRE0ERIK EDUARD VAN BREDA en WILHELMINA HILLENIUS, hunne 26jarlge Echtvereenlging te herdenken. Helder, 14 Juni 1904. Namens hunne liefhebbende Kinderen. *8 Den 26sten Juni a.s. hopen onze geliefde Ouders BERNARDUS BURGERS en MARTJE KOK, hunne 25jarige Echtvereenlging te herdenken. Hunne liefhebbende Kinderen. Receptie Zondag as. vnn 2 tot 5 uur, Molenstraat 128. Heden overleed, zacht en kalm, onze jongste lieveling NEELTJE, in den aanvalligen Ieeftgd van 13 maanden. Helder, 9 Juni 1904. Hare liefhebbende Ouders, G. SCHENK en Echtgenoote. Heden den 9 Jnni overleed zacht en kalm na een smartelijk doch ge duldig Ijjden, mijn innig geliefde Echtgenoote en zorgdragende Moeder, AAFJE MENIJN geb. KOK, in den ouderdom van 46 jaar, rog nalatende 7 Kinderen, die te jong zgn om dit zware verlies te beseffen, doch wjj hopen in God's wil te be rusten Namens haar diepbedroefde Echtgenoot en Kinderen G. MENIJN en Familie. Helder, 10 Juni 1904. Hiermede vervullen wjj den treuri- gen plicht keDnis te geven van het plotseling overigden van onzen ge liefden Echtgenoot en Vader, den Heer ABRAHAM MÖLS, in den ouderdom van 63 jaar. Helder, 10 Juni 1904. Wed. A. MÖLS—Crolli. J. MÓLS. Heden overleed na voorzien te zgn van de H. H. Sacramenten der Ster venden, onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- eu Grootmoeder, Mejuffrouw KLAASJE VAN BREDER0DE, in den onderdom van 68 jaar. Helder, 11 Juni 1904. D. J. HEIJKOOP, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Heden overleed zacht en kalm na een kortstondig Ijjden van 14 dagen onze oudste lieveling SIMON, in den jeugdigen Ieeftgd van bgna acht jaar. Namens zgn diepbedroefde Ouders W. DOL A. DOLLuwen», die, tevens hunnen innigen dank be tuigen aan Vrienden en Bekenden voor de vele hartelgke bewgzen van deelneming ondervonden, in 't bjjzon- der aan zgne schoolvriendjes en speel makkers die hem de laatste eer bewezen. Helder, 10 Joni 1904. Hiermede vervullen wg den treuri- gen plicht U kennis te geven, van 't overigden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader, HENDRIK GOMES, na voorzien te zgn van de H. H. Sacramenten der Stervenden, in den onderdom van 65 jaar en acht maanden. Wed. H. GOMES-Schono, en Kindoren. Helder, 12 Juni 1904. Algemeene kennisgeving. Hier bjj betuigen wg onzen hartalijken dank in bgzonder aan den hr. BISSCHOF en aan den heer A. TIMMERS, voor de gevoelvolle woorden door hen gesproken bjj de teraardebestelling van mjjn innig geliefde Echtgenoote en Moeder, en ook Hartelijk dank aan de naaste Buren, die geholpen hebben en aan de heeren Dragers der Werklieden-Vereeniging. Namens G. MENIJN en Kinderen, en Familie. Helder, 10 Juni 1904. De watertoevoer is heden nacht van 1'i-S uur afge sloten. Ondergeteekende, zonder zgn voorkennis Candidaat gesteld voor de Provinciale Staten, wenscht deze candidatnur n i t te aanvaarden. Th TERRA. Provinciale Staten. Ieder vooruitstrevend Kiezer wordt nit- ganoodigd, a. s. Donderdag met ons zgn stem uit te brengen op de heeren: DIKKERH en JARING. Het Bestuur der S. D. A. P. Afd. Helder. Liberale Kiesvereeniging „HELDER". Voor de verkiezing van twee leden voor de Provinciale Staten werden door boven genoemde Kiesvereeniging candidaat gesteld de Heeren: en (aftredende leden). Zg noodigt de kiezers dringend nit, op Donderdag IB Juni aan de stem ming deel te nemeD en hun stem nit te brengen op genoemde beide candidaten. Het Bestuur: C. J. J. H. VAN KEMPEN. B. BURGERS. M. C. KOCH. Jb KOOPMAN. J ZANDER. P. DE GEUS. Helder, 13 Juui 1904. te HELDER. De inschrijvingen van leerlingen voor den tweejarigen cursus aan bovengenoemde School is geopeod tot 15 Juli a. s. Bovendien bestaat, voor jongelui die op 's Rjjkswerf en bjj particuliere smeden ge plaatst zgn, gelegenheid de avondlessen ter opleiding voor Machinist ter Koop vaardij te volgen. Aangiften en inlichtingen bg den Direc teur. Gelegenheid tot inenten en her-inenten in het Marine-Hospitaal op Woensdag en Donderdag 15 en 16 Juni. De geboortebewijzen moeten worden meegebracht. De Chef van den Geneeek. dienst der Marine, G. H. KLOS8ER. Bovengenoemde Tentoonstelling wordt geopend Zaterdag 18 Juni 's namiddag» vier uur in het gebouw van den Ned. R. K. Volksbond. Zaterdag 18, Zondag 19 en Zondag 26 Juni den sluitingsdag is de entree gesteld op 10 cent, ook zullen er op die avonden muziekuitvoeringen gegeven worden. Van Maandag 20 tot en met Zaterdag 25 Juni is de tentoonstelling gratis te bezichtigen. Voor eiken dag der tentoonstelling geldt het openingsuur vier uur, terwjjl de sluiting zal plaats hebben 's avonds tien uur. HET DAMESCOMITÉ. Du aangekondigde verkoo- ping op 15 Juni a. s. in 't (okaal 't „Centrum" wordt uitge steld. Deurw. KWANT. DE AARDAPPELENVEILING van boverge- noemde vereeniging aan 't station Noord- Scharwoude zal worden geopend op Vrijdag 17 Juni a.S. des namiddags ten 3 ure en vervolgens iaderen Maandag, Woensdag en Vrijdag worden gehouden. De Marktmeester, P. WONDER Pzn. Tan af heden kunnen Strandstoelen door den Kas telein verhuurd worden. ATTEXTIB! De Directie der Maatschappg«Hollandia«, D. DE GRAAFF ZONEN te Utrecht, belasten zich met bet innen van achter stallige schulden langs minnelgken en gerechtelijken weg. sibonnement f 7.50 per jaar met poliskosten inbegrepen. De proces kosten komen voor rekening van de Maat schappij, ook zelfs bg ongunstigen afloop. Het abonnement behoeft niet vooruit be taald te worden. Verloren Mn GOUDEN DAMESHORLOGE. Tegen belooning terug te bezorgen LOOD8GRACHT 61. Gevraagd een zindelijke Dagmeid, liet beneden 18 jaar, loon f 1.80 p. w. □iet Adres: ZUIDSTRAAT 18. Gevraagd een Dag-Dienstbode. Wasch buitenshuis. Adres EVELE1N, Kanaalweg 172. Er lordt een Dienstmeisje gen. van 's morgens half acht tot des namid dags 3 uur. Havenplein 12 bovenhuis. AdreB: Wed. P. A. de Visser—Jans»en. Mevrouw van Braam-Francis Binnenhaven 32, zoekt een Keukenmeid. Van goede getuigen voorzien. Mevrouw VAN DIJK, Stationstraat 6, vraagt direct een flinke DIENSTBODE of NOODHULP Een nel NËINJE, zoekt plaatsing als Winkeljuffrouw. Br. fr. letter A., Boekhandel Rejj, Texel. Winkeljuflrouw. In een nette zaak van Manufacturen wordt gevraagd tegen 1 Augustus, een JUFFROUW; bekend m*t knippen ep naaf strekt zeer tot aanbeveling. Franco brieven, onder letter M, Bureau van dit blad. Gevraagd een flinke NAAISTER. Te bevr. bg den Boekh. A. J. MAAS, Dgkstraat. Er biedt zich aan met 1 Augustus voor den Helder een nette Dienstbode, goed kunnende koken en werkenP. G. en van goede getuigen voorzien. Brieven onder letter A. C.. adres 2de SWEELINGSTRAAT 49 - Den Haag. Een Broodbezorger gevraagd, die dagelgks zich wil beschik baar stellen voor 2 a 3 nor en het loon als bijverdienste kan beschouwen. Aanbiedingen in persoon «DE VOLHARDING". Terstond gevraagd een SMIDSK NECHT. Hoefsmid is geen vereischte. Bg M. WISSEKERKE, Anna Paulowna. GEVRAAG»: een nette JONGEN, f 1 per week. Adres S. C. G. dr MAN, Barbier, Helder. Voor Kon. goedgek. Mg. ter verkrjiging van huishoudelijke artikelen wordt ge vraagd Agent-Bode tot het aanbrengen van Dieuwe leden, (wekelgksche contriboti® f 0.10) tegeu voorloopige vaste toelage a f 3.per week plus provisie. Vereischten goede referentiën en f 25 borgstelling in contanten ten kantore der Mg. Br. fc. A. B. Bureau dezer Courant. Bg een jouge vrouw zonder kinderen, knnueu 2 KOSTGANGERS geplaatst worden. Adres2e Molenstraat 106. Gelegenheid aangeboden voor Adres: ZUIDSTRAAT no. 15. Gelegenheid aangeboden voor 2^3 COratlEKNAALS, Adres: SCHAGENSTRAAT 101. TE HUUR: een WI N K E L H U I S met P A K H U 18. in de Stationstraat hoek Prinsenstraat, geschikt voor alle affaires. Adres: A. KRIJNEN, Polderweg 13. Te huur: Een Woonhuis achter-Brouwerstraat, en een Idem in het Hofje bjj de Mari neclub, h f 1— per week. Twee ge heel gerestaureerde Woonhuizen in de Nieuwstraat No. 43 en 47, kfll. per maand. Een Heerenhuls met 10 Kamer», Keuken, Kelder, enz. Hoofdgracht 69, a f 700.— per jaar. Allen onmiddellgk te aanvaarden. Met 1 Augustus a.s. het Heerenhule No. 64 Hoofdgracht, met 6 Kamers en Keuken k f 300.per jaar. Adres GEBRs. VAN OS, Aannemen, H e 1 d e v, Nieuwstraat 27, alwaar tevens op gunstige voorwaarden BOUWTER REINEN to koop zijn aan de J. In 't Voltstraat bg de R.-K. Kerk. TO llUUl een gemenbeleerde Zit- en Slaapkamer met vrjjen opgang. Te bevragen bg den Boekhandel A. J, MAAS, Dgkstraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2