H. NIJENHUIS, Kanaaiweg 53-54, den Helder. Opruiming Wegens verplaatsing der zaak naar de Keizerstraat 84 en 86 van alle voorradige Zomer- en Winter- Dames- en Kindermantels en Ileeren- en KindereonTeetie. HOEDEN PETTEN Iü 6e APOTHEEK van 6. MTS, ffeststraat 69, ALLES MOET WEG Een BOVENHUIS te huur, Electrische Ceintnnrs aangeboden. een flink Burgerwoonhuis, Wegens vertrek Notaris STAMMES k Nolaris H. i BEECKMAN, Openbare Verknoping Deurwaarder W. BIERSTEKER ZATERDAG 18 JÜNI 1901, Openbare Verknoping. SLAPPE HOEDEN tan al f 0.60 SPORTPETTEN van af f 0.15 bij C. TROOST. Wegens verplaatsing der zaak naar SPOORSTRAAT 60-62 hoek Breewaterstraat. P. SPRUIT, J VEEN, - Groote Opruiming - Wasch Hoeden. OS»J0A VJET. Groote Uitverkoop bij N. CRAAFF, Keizerstr. 1-3. Kan tevens een LOOPJONGEN geplaatst worden. Ie kwaliteit Grasboter J. KATER, lelkinrichting. KUNSTTANDEN LION BLITZ, Tandarts, VEEN, Te huur een Kamer, Keuken en Waschboet, voor een klein gezin voor f 1.25 per week, van alle gemakken voorzien, ruim Erf en Regenbak en Put. Te bevragen bij den heer J. J. MENS, Spoorgrackt 11, Alhier. mooie stand. Huurprijs f 275 per jaar. Adres Wed. P. A. DE VISSER—Janssen, Havenplein 12 bovenhuis. TE HUUR GEVRAAGD iHé met halve Gaoc en Waterleidinc het liefst met Gas. Br. fr. lett. K. K. Bureau v. d. Blad. Te huur Sluisdjjkstraat enn WOON HUIS f 1.70 per week. Te bevragen LAAN 2. Te huur ••n HUISJE in de Gravenstraat, f 1.15 per week. AdresWILHELMINASTRAAT 22. TE KOOP Kloeken met Kuikens, bjj A. VISSER, den Burg, Texel. Beslist goed werkend. Brieven onder lett. A, Bureau van dit Blad. Te koop een HUIS met best LAND en wat er verder bjj inbegrepen is te Anna Paulowna. Br. fr. lett. S., bureau van dit blad. Te koop gevraagd: een zeer weinig gebruikte 1ste klasse FIETS met garantie. Aanbiedingen met opgaaf van prjjs enz. onder lett. R. aan 't Bureau van dit Blad. Uit de hand te koop: en Bargerwoonhuit, direct te aanvaarden VerleDgde Gasstraat No. 37. Te bevragen VLAMINGSTRAAT 29. TE KOOP de In goeden staat zijnde BLAZERSCHUIT T X 71, met Garnalenkorren, Zeekorren, OeBter- korren enz. Te bevragen bjj V. KRUITHOED, haven Texel. Uit de hand te koop aan onderstaand adresssn Wa«ohtaff«l met twee Waaohkommen, nikkelen kranen en looden pjjp. Zes goed onderhouden Kaukan- atoalan, een Kantoorkaohal met pjjpen en een Patrolaumkachal. Adres: MIDDENSTRAAT 115. Uit de hand te koop met Tuin en Achteruitgang. AdresKONINGSTRAAT no. 30. Wegens plaatsgebrek te koop een in goeden staat zjjnde HEEREN- FIETS, voor den spotprjjs van f 24. Adres2e ROZENSTRAAT 18. Te koop een zoo goed als nieuwe Kinderwagen met twee duwere Adres: PAUL KRUGERSTRAAT 11. Te koop een in goeden staat zjjnde KINDERWAGEN, Engelsch Model. Te bevragen KLAAS- DUITSTRAAT 32. te koop aangeboden een Wasch- en Strijk- inrichting. Te bevr. Bureau v/d Blad. DE TELEGRAAF. Die zich met 1 Juli a.S. wenschen 1 te abonneeren, ontvangen De Telagraaf tot dien datum gratis. Ochtend- en Avond-Editie met Zondagsblad en Kindercourant, f 8.— per kwartaal. De Agent, P. SPRUIT. ZAL Op WOENSDAG 22 JUNI 1904, 'savonds 779 uur »Casino" te Helder, publiek verkoopen de volgende perceelen aldaar 1. Het HUIS en ERF, aan de Orarje- straat no. 11 en TWEE WONINGEN daarachter, aan de Jonkerstraat nos. 40 en 38, samen groot 85 Centiaren. 2. Het HUIS en ERF, aan de Brouwer straat no. 61, groot 83 Centiaren. 3. Het HUIS en ERF, aan de tweede Schagendwarsstraat no. 6, groot 50 Centiaren. 4. Het HUIS en ERF, in het Braaksma- hofje no. 53f, groot 42 Centiaren; 5. Het HUIS en ERF, aan de Kloksteeg no. 8, groot 1 Are 3 Centiaren. 6. Het HUIS en ERF, aan de Kloksteeg no. 10, naast het vorige parceel, groot 62 Centiaren. Combinatie 5 en 6. 7. Het HUIS en ERF, aan den Djjkweg no. 81, groot 1 Are 30 Centiaren. 8. Het HUIS en ERF, aan de Wilhelmina- straat no. 1, groot 56 Centiaren. 9. Het HUIS en ERF, aan de Wilhelmina- straat no. 3, naast het vorige perceel, groot 56 Centiaren. Combinatie 8 en 9. 10. Het op goeden stand staande best onderhouden en flink ingerichte WOON- en WINKELHUIS, waarin sedert jaren met goed succes de manufacturen- handel is uitgeoefend aan den Kanaal- weg no. 53, en ERF, uitkomende aan den Djjkweg, groot 2 Aren, 84Centiaren. 11. Het onlangs nieuwgebouwde HEEREN HUIS, voorzien van Gas- en Water leiding en ERF, aan den Kanaaiweg 52, naast het vorige perceel, groot 75 Centiaren, uitgang hebbende naar den Djjkweg. Combinatie 10 en 11. 12. Het PAKHUIS aan de Molenstraat no. 108, groot 1 Are 70 Centiaren. Te bezichtigen twee dagen vóór en op den verkoopdag van 10 tot 4 uur. Inlichtingen worden verstrekt ten kan tore van genoemden Notaris. te Meuwediep (den Helder), zal op Maandag 'ZO Juni a.§., des avonds half acht, in het lokaal >Casino", aan den Kanaaiweg, te den Helder, in het openbaar verkoopen Gemeente den Beider 1. Een HUIS met doorloopend ERF aan de Loodsgracht, No. 20, kadaster Sectie E, No. 1947, groot 1 are 60 centiaren. 2. Het HUIS en ERF in de Schapen- steeg, No. 10, kadaster Sectie D, No. 610, groot 40 centiaren. 3. Het HUIS en ERF in de Schapensteeg, No. 8, naast het vorige perceel, ka daster Sectie D, No. 609, groot 1 are 26 centiaren. Combinatie 2—3. 4. Het HUIS en ERF aan de Hoogstraat, No. 69a, kadaster Sectie E., No. 1920, groot 76 centiaren. 5. Het HUIS en ERF aan de Gasstraat No. 37, kadaster Sectie C, No. 4423, groot 90 centiaren. 6. Het perceel BOUWTERREIN aan de Jan in 't Veltstraat, kadaster Sectie C, No. 5459, groot 94 centiaren. en 7. Diverse perceelen BOUWTERREIN, waarvan tien aan de Verlengde Wil- helminastraat, ieder groot 83 centiaren, zjjnde kavels 37 tot en met 46. en zeven aan de Veldstraat, ieder groot rfc 86 ceutiaren, zjjnde kavels 129 tot en 135 van de kavelkaart. Afzonderlek en in combinatiën. De kavelkaart ligt ter inzage ten kan tore van Notaris BEECKMAN. De perceelen zjjn te bezich'igen Zater dag 18 Juni 6d op den verkoopdag, van des namiddags 2 tot 4 nur. Nadere inforraatiën geeft genoemde No taris BEECKMAN, WesUtraat 43. wegens opheffing van Bodrijf. te HELDER zal op 's middags 12 uur aan het Havenplein te Helder, ten verzoeke van den heer C. VISSER, publiek verkoopen: een Haringbont H. D. HO en een 4-mans Vlet H. li. 33, beiden met zeil en treildiveree lappen haring- en ansjoviawant waaronder 2 nieuwe van iOOO bij 300 mazen), geepzegena, ii hoozen, onder- en bovenzimmen, lijnen, kurken, aasbakken, garnalenkor, palingfui ken, touwwerk en al hetgeen meer zal wor den aangeboden. Voorts zal nog worden verkocht een nieuwe 4-mans Vlet, een Schippersboot van 18 voet en een Scheepsboot van 14 voel. Mede te bezichtigen aan den Zeedjjk nabjj de Paleissteeg. De Burgemeester-Strandvonder te Wierin- gen zal op VRIJDAG 17 JUNI 1904. 's avonds 77» uur in het logement van D. LONT te Hippolytushoef aldaar, openbaar ver koopen de navolgende in gereclameerde Strand voindepijgoed«iaen i 127 stuks Platen, Baddings, Ribben. Pionken, en 1 Spier, liggende v/h Raadhuis 9 Platen en 3 stukken Wrakhout, liggende aan den Oever. 90 grenen Platen, liggende aan de Haukes, één met ijzer beslagen Kist. Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Burgemeester voornoemd. van aan partij STR00- H0EDEN van af f 0.50. FANTASIE- HOEDEN van af f 0.50 enz. enz. KANAAIWEG 161. beveelt zich beleefd aan voor de levering van Boeken, "Couranten, (niet alleen voor de Telegraaf) Tijdschriften, Muziek enz. enz. Spoedige en nette bediening ver zekerd, zonder e enige prjjs- verhoogjng. SPOORSTRAAT 98, tegenover de Hoogstraat. j van alle overgebleven Afslajc van Ossenvet, 227.. ct. bij de 5 pond. 25 ct. de 5 ons. j pond §PEK i\ f 1.20. Wed. 0. W. BR0ERSMA, BIERSTRAAT bij de WERFBRU6. ■let lluis Is te huur. Wegens liquidatie van Mahoniehouten en geschilderde Meube len, PüDaut- en Linnenkasten, salon-, vier kante, ronde en Duitsche Tafels, Vloer- kleeden en KarpetteD, Tapistri gang- en traploopers, diverse soorten bed- en deur- kleedje*, cocos- en Japanscbe matten, Vloerzeil (roode rug), in alle afmetingen. Vele soorten Tafelkleeden, veeren- en ka pokken Bedden, wollen-, molton- en Batinet Dekens, Matrassen, Amersfoort en Kepers, witte en gele Katoenen, Baai, Bever en Flanel. Gemaakte goederen, gemaakte wollen en katoenen goederen. Verder vele artikelen, die ten verkoop znllen worden aangeboden. Alles spotgoedkoop. A. BREET, Nieuwstraat 3. Het Huis is te huur. „Café de Valk", Loodsgracht 1 ovor do Postbrug, te HELDER. Het netste en gezelligste zitje in 't centrum der stad. Koninklijk Biar, en gewone consumptie 6 cent per glas. Aanbevelend, P. GERRITSEN. worden opgeruimd voor den spotprijs van f 2,50 k f 3.00 Kamer-, Bad-, Koorts- Boter- Kaas- tiikkjiomethhm. Aanbevelend, M. H. RUIJGH, Breewaterstraat 14, Helder, xijn a contant verkrijgbaar Staalrilllen pw IOOO stutaGld. 1.25 )De»t«alpUlon„r<leii»»«l.ver..-h 0.70 bereid volgens het voorschrift dor 500 100 Slnadruppels 0.25 Nederlandscho Pharmacopee. van Dr. DE VRIJ, per flacon in roode doos met gebruiksaanwjjzing, Gld. 0.65. per 100 stuks Gld. 0.50. verzilverd 0.70. Bjj grootere hoeveelheid goedkooper. Naar buiten geschiedt toezending per post met verhooging van vracht. Kininepillen Welk doel beoogt de directie der „Volharding"? 1. Brood te leveren, als altgd, dat van asrsfte kwaliteiten meel ver vaardigd is. 2. Dit brood a centant te verschaffen tegen een prjjs, die in verband met kwaliteit en gewicht uitaraft billijk is en blijft. 3. Door een scheikundige contróle over haar brood de zekerheid te waarbor gen, dat al bet brood bereid is van volkomsn zuivers grond stoffen, zoodat het dus vrij zal zjjn van vreemde bjjmengselen die het een mindere voedingswaarde zouden geven, of die het voor de gezondheid schadeljjk zonden kunnen doen zjjn. 4. Door voortdurende levering van uitstekend en goedkoop brood de omzet te big ven vermeerderen. 5. Door voor de afnemers, telkens het dividend te verhoogen al naarmate de omzet der fabriek telkens zser bsduidend gestegen is en een constant karakter draagt en al naarmate de gemaakte zuivere winst het maar even toelaat. 6. Steeds de belangen te behartigen èn van de cliënteelen èn van het per soneel en van de fabriek. Aanbevelend, DE DIRECTIE. HU KEELTJE KHAAV is het eenlgst adres. Hedenavond heerljjke gerookte PIETER MANNEN verbrjjgbaar en verder dageljjks. Bestellingen worden aan huis bezorgd. Gelieve er s.v.p. op te letten dat er voor mg niet aan de huizen wordt gevent. O ct. per pond, 40 en 35 ct. bijzondei ikker, bij de 5 pond 27, ct. p. pond minder VLAMINGSTRAAT 45. NIEUWENDIJK 241, bij den DAM, AMSTERDAM, is dagelijks te consulteeran voor het plaatsen van KUNSTTANDEN, GEBITTEN, enz. Oparatiën pijnloos. Reiskosten naar Amsterdam zullen vergoed worden. Spoorstr. 98, tegenover de Hoogstraat. Magazijn van eigengemaakte goederen. Verkoopt Mey's Stofw&sche papleren Fronts, Boorden en Manchetten PER DOZIJN tegen fabrieksprijzen. Vraagt prijs s.v p. bij J. VEEN, Spoorstr. 98. tegenover de Hoogstraat. AFSLAG van ROGGEBROOD, voorheen 13 cent nu 10 cent. Het wordt gemaakt van beste InlaDdscbe Rogge verkrijgbaar bjj H. KUIPER, Broodbakker, Wilbelminastraat. J HELDER, Oostslootstraat. Wed. DE MOEL, Molenstraat. J. EDEN9, Sluisdjjkstraat. R. BAKKER, Keizerstraat. BURGERS, Molenstraat. J. WILKERS. Vijzelstraat. Wed. ROEPER, Vijzelstraat. KAAN, Jonkerstraat. GROEN, Achter Zuidstraat. Alle dagen vertch verkrijgbaar. Bestellingen worden ook aan huis bezorgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3